Corporate wellness w organizacji: Uwarunkowania, model wymiarów działań, możliwości rozwoju

Autorzy

Marzena Syper-Jędrzejak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
https://orcid.org/0000-0003-0559-1332

Słowa kluczowe:

corporate wellness, dobrostan fizyczny pracowników, zdrowy styl życia, zdrowie w organizacjach

Streszczenie

Corporate wellness to jednocześnie pewna filozofia zarządzania i zbiór konkretnych instrumentów wspierających dobrostan pracowników w przedsiębiorstwie. Podejście to zyskuje w ostatnich latach na popularności, zwłaszcza w kontekście warunków rynku pracownika i konieczności zabiegania o pozyskanie i zatrzymanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich w firmie. Problem dotyczy nie tylko korporacji komercyjnych lecz także instytucji publicznych.

Niniejsza książka opracowana na podstawie studiów literaturowych i badań prowadzonych przez autorkę w wybranym uniwersytecie publicznym jest próbą odpowiedzi na pytanie z jakich elementów powinny działania corporate wellness się składać, aby kompleksowo odpowiadać na potrzeby pracowników i w jaki sposób powinny być one wprowadzane i integrowane ze sobą w spójny program. W efekcie udało się określić, jak w badanej organizacji funkcjonuje opisywany przez autorkę model wymiarów wellness i w jaki sposób poszczególne elementy oferty wellness są wykorzystywane i oceniane przez pracowników. Zaprezentowano ponadto interesujące rozwiązania z zakresu corporate wellness, które mogłyby sprawdzić się także w innych organizacjach. 

Bibliografia

Aktywność sportowa Polaków. Raport z badania TNS Polska 2015, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/uploads/2015/10/TNS-Polska-Aktywno%C5%9B%C4%87-sportowaPolak%C3%B3w.pdf (dostęp: 10.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Aldana S.G., Financial impact of health promotion programs: A comprehensive review of the literature, „American Journal Health Promotion” 2001, no. 15(5), s. 296–320.
Zobacz w Google Scholar

Anafarta N., The Relationship between Work-Family Conflict and Job Satisfaction: A Structural Equation Modeling (SEM) Approach, „International Journal of Business and Management” vol. 6, no. 4, s. 168–177.
Zobacz w Google Scholar

Ansoff H., Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa1995. Antoniak M., Warunki pracy w Polsce na tle krajów UE. Wyniki Europejskiego Badania Warunków Pracy, „Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka” 2011, nr 9, s. 26–28.
Zobacz w Google Scholar

Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo Bernardinum, Gdynia 2002.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Badanie możliwości optymalizacji warunków pracy i poprawy zdrowia psychicznego pracowników dzięki wprowadzeniu elastycznego czasu pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Badanie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa w 2015, http://www.msport.gov.pl/badania-i-analizy/aktywnosc-fizyczna-spoleczenstwa (dostęp: 9.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Baicker K., Cutler D., Song Z., Workplace Wellness Programs Can Generate Savings, „Health Affairs” 2010, vol. 29, no. 2, s. 304–311.
Zobacz w Google Scholar

Balancing Work and family life: helping parents into paid employment, [w:] OECD Employment Outlook, http://www.oecd.org/social/family/2079435.pdf (dostęp: 30.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Balcerzak-Paradowska B., Ocena kierunków zamian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca–życie–dom, Białystok 2008, s. 15–35.
Zobacz w Google Scholar

Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Bass B.M., Riggio R.E., Transformational leadership, Mahwah, New Jersey 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bąkowicz S., (red.), Kronika Uniwersytetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
Zobacz w Google Scholar

Belcer A., Wojnarowska A., Fonoholizm – nowe uzależnienie młodzieży, [w:] B. Skwarek, E. Gulbach, I. Lewicka (red.), Patologie i uzależnienia (wybrane problemy teorii i praktyki), Edytorka, Warszawa 2014, s. 39–49.
Zobacz w Google Scholar

Belczyk K., Opieka zdrowotna – standardowy benefit w USA, http://www.miesiecznik-benefit.pl/ (dostęp: 16.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Berłowski P., Godlewska J., Połaska, M., Rzewuska M., Równowaga praca – życie. E-poradnik, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Berry L.L., Mirabito A.M., Baun W.B., What’s the hard return on employee wellness programs?, „Harvard Business Review”, December 2010, s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Beutell N., Witting-Berman U., Work-family conflict and work-family synergy for generation X, baby boomers, and matures, „Journal of Managerial Psychology” 2008, vol. 23, issue 5, s. 507–523.
Zobacz w Google Scholar

Bieliński J., Larkowska M., Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe, [w:] I. Pańkow (red.), Meandry legitymizacji. Studia i analizy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011, s. 141–166.
Zobacz w Google Scholar

Biernat A., Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka, www.ncbkf.pl/media/ewyd/bibl/NCBKF%20Biernat_final.pdf (dostęp: 9.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Biron M., Bamberger P., Aversive workplace conditions and absenteeism: Taking referent group norms and supervisor support into account, „Journal of Applied Psychology” 2012, vol. 97, no. 4, s. 901–912.
Zobacz w Google Scholar

Błędowski P., Tomczak-Tomaszewski P., Wysocka M., Mackiewicz M., Efektywne zarządzanie kadrami na uczelni, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Błoński K., Czas wolny mieszkańców dużych miast w Polsce – wyniki badań, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, nr 6, s. 39–48.
Zobacz w Google Scholar

Boniwell I., Henry J., Developing conceptions of well-being: Advancing subjective, hedonic and eudaimonic theories, „Social Psychology Review” 2007, no. 9(1), s. 3–18.
Zobacz w Google Scholar

Booth F., Chakravarthy M. i in., Waging war on physical inactivity: using modern molecular ammunition against an ancient enemy, „Journal of Applied Physiology” 2002, no. 93, s. 3–30, http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00073.2002.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska S., Ile pracy ile życia poza nią?, [w:] taż (red.), Programy praca–życie z teorii i praktyki, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2011, s. 16–48.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska S., O równowagę między pracą i życiem: Unia Europejska – Polska, [w:] taż (red.), Programy praca życie a efektywność firm, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003, s. 15–56.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska S., Praca a życie pozazawodowe, [w:] taż (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005, s. 52–71.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki R., Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, nr 20, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Bowen D., Lawler E., The empowerment of service workers: What, why, how, and when, „Sloan Management Review” 1992, no. 33, s. 31–39.
Zobacz w Google Scholar

Breslow L., Why Heath Promotion Lags Knowledge About Healtful Behavior, „American Journal of Health Promotion” 2001, no. 15(5), s. 388–390.
Zobacz w Google Scholar

Budżet czasu ludności, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/badanie-budzetu-czasu-ludnosci-w-2013-r-,18,1.html (dostęp: 28.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Burke R., Corporate wellness programs: an overview, [w:] R. Burke, A. Richardsen (eds.), Corporate Wellness Programs. Linking employee and Organizational Health, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2014, s. 3–27.
Zobacz w Google Scholar

Burke R., Richardsen A. (eds.), Corporate Wellness Programs: Linking Employee and Organizational Health, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2014.
Zobacz w Google Scholar

Burlita A., Zarządzanie budżetem czasu jako determinanta rozwoju kapitału ludzkiego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 39, s. 25–36.
Zobacz w Google Scholar

Bryson L., Warner-Smith P., Fray L., Managing the work-life roller-coaster: Private stress or public health issue?, „Social Science & Medicine” 2007, vol. 65, s. 1142–1153.
Zobacz w Google Scholar

Cameron K., Dutton J., Quinn R., Foundations of Positive Organizational Scholarship, [w:] K. Cameron, J. Dutton, R. Quinn (eds.), Positive Organizational Scholarship. Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers Inc., San Francisco 2003, s. 3–13.
Zobacz w Google Scholar

Carlsson B., Flexibility and the Theory of the Firm, „International Journal of Industrial Organization” 1989, no. 7(2), p. 179–203.
Zobacz w Google Scholar

Cascio W., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej, www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl (dostęp: 5.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Chełpa S., Metody badań problematyki kadrowej, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 350–359.
Zobacz w Google Scholar

Chłoń-Domińczak A., Magda I., Opieka nad dziećmi do 3 lat w Polsce – diagnoza oraz rekomendacje dotyczące zmian, ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy Kancelarii Prezydenta RP, https://www.prezydent.pl/.../gfx/.../opieka_nad_dziecmi_do_lat_3.pdf (dostęp: 28.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Cierniak-Emerych A., Implikacje społeczne zmian w materialnych warunkach pracy, „Inżynieria Maszyn” 2009, nr 14, s. 158–165.
Zobacz w Google Scholar

Cierpiałkowska L., Ziarko M., Psychologia uzależnień – alkoholizm, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielska A., Fizjologia zdrowia, Wydawnictwo Anna, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Conn V., Hafdahl A., Cooper P., Brown M., Lusk S., Meta-analysis of workplace physical activity interventions, „American Journal of Preventive Medicine” 2009, vol. 37, issue 4, s. 330–339.
Zobacz w Google Scholar

Corbin C., Welk G., Corbin W., Welk K., Fitness i Wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie, Wydawnictwo Zysk i Sk-a, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cox T., Griffiths A., Rial-Gonzales E., Badania nad stresem związanym z pracą. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2006, http://osha.europa.eu/pl/publications/reports/203 (dostęp: 6.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Crawford R., A Cultural Account of Health: Control, Release and the Social Body, [w:] B. McKinlay (ed.), Issues in the Political Economy of Health Care, Tavistock, New York 1984, s. 60–103.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (dostęp: 4.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Czego pragną polscy pracownicy – raport 2016, http://www.randstad.pl/o-randstad/dla-mediow/informacje-prasowe/czego-pragna-polscy-pracownicy/ (dostęp: 28.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Czerw A., Babiak J., Transformacyjny styl kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 77, s. 45–58.
Zobacz w Google Scholar

Czym jest stres?, https://bhp.uni.../czym-jest-stres/ (dostęp: 27.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Dankiewicz M., Empowerment w organizacji, czyli siła w pracownikach, [w:] A. Hennel-Brzozowska (red.), Empowerment, czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Darcy C., McCarthy A., Hill J., Grady G., Work–life balance: One size fits all? An exploratory analysis of the differential effects of career stage, „European Management Journal” 2012, no. 30, s. 111–120.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska K., Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2014, nr 2, s. 41–53.
Zobacz w Google Scholar

Deklaracja Luksemburska na temat promocji zdrowia w miejscu pracy w Unii Europejskiej, Luksemburg 1997.
Zobacz w Google Scholar

Derbis R., Jakość rozwoju a jakość życia, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dietterich T.G., Approximate statistical tests for comparing supervised classification learning algorithms, „Neural Computation” 1998, no. 10(7), s. 1895–1923, http://dx.doi.org/10.1162/089976698300017197.
Zobacz w Google Scholar

Dugiel G., Tustanowska B., Kęcka K., Jasińska M., Przegląd teorii stresu, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis” 2012, nr 47, s. 49–70.
Zobacz w Google Scholar

Dunn H.L., High-Level Wellness, Beatty Press, Arlington 1961.
Zobacz w Google Scholar

Dumazedier J., Problème sactuels dela socjòlogie du doisir, RISS, vol. 12, no. 4, UNESCO, Paris 1960. Dziak A., Urazy i uszkodzenia sportowe narządu ruchu, [w:] A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak (red.), Medycyna sportowa, Wydawnictwo PTMS, Warszawa 2006, s. 247–376.
Zobacz w Google Scholar

Działania prowadzone w Polsce na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości, https://journals.viamedica.pl/eoizpm/article/viewFile/25995/20805 (dostęp: 10.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Dziesięć zdrowych nawyków żywieniowych, http://zdrowie.wp.pl/multimedia/galerie/art1111.html (dostęp: 10.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Eppink D.J., Planning for strategic flexibility, „Long Range Planning” 1978, no. 11(4), s. 9–15, http:// dx.doi.org/10.1016/0024–6301(78)90002-X.
Zobacz w Google Scholar

Family life and work, Second European Quality of Life Servey, European Foundation for the Improving of Living and Working Conditions, Dublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Farnicka M., Nowosad I., Socha R., O możliwości zastosowania kategorii dobrostanu nauczycieli i zaangażowania w pracę w badaniach szkoły jako efektywnej organizacji, „Edukacja Humanistyczna” 2018, nr 1(38), s. 69–86.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak-Sochańska M., Czas wolny kobiet i mężczyzn. Ilość i jakość czasu wolnego jako wymiary nierówności społecznych, [w:] D. Mroczkowska (red.), Czas wolny – dylematy, refleksje, perspektywy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 190–210.
Zobacz w Google Scholar

Gajdzik B., Programy pomocy i promocji zdrowia dla pracowników 50+ w miejscu pracy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” 2014, nr 10, s. 92–103.
Zobacz w Google Scholar

Galanter M. (ed.), Alcoholism. The consequences of alcoholism, Kluwer Academic, New York 2000.
Zobacz w Google Scholar

Galderisi S., Heinz A., Kastrup M., Beezhold J., Sartorius N., Propozycja nowej definicji zdrowia psychicznego, „Psychiatria Polska”, nr 51(3), s. 407–411.
Zobacz w Google Scholar

Getzen T., Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gębska M., Wojciechowska A., Weber-Nowakowska K., Żyżniewska-Banaszak E., Podstawy higieny narządu głosu w pracy nauczycieli i wykładowców, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” 2013, nr 2, s. 18–21.
Zobacz w Google Scholar

Gębski M., Elastyczne formy zatrudnienia w realiach rynku pracy, „Miscellanea Oeconomica” 2014, nr 3, s. 297–312.
Zobacz w Google Scholar

Gilley A., Waddell K., Hall A., Manager Behavior, Generation, and Influence on Work-Life Balance: An Empirical Investigation, „The Journal of Applied Management and Entrepreneurship” 2015, vol. 20, no.1, s. 3–24.
Zobacz w Google Scholar

Goetzel R.Z., Absolute Advantage, Wellness Councils of America, Washington 2002.
Zobacz w Google Scholar

Goszczyńska M., Wyzwania i zagrożenia dla polskiego rynku pracy u progu XXI wieku, [w:] M. Górnik Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 27–52.
Zobacz w Google Scholar

Gottlieb B., Kelloway E. Barham E., Flexible Work Arrangements: Managing the Work-Family Boundary, Wiley, Chichester 1998.
Zobacz w Google Scholar

Greenglass E., Różnice wynikające z ról płciowych: wsparcie społeczne i radzenia sobie ze stresem, [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 138–151.
Zobacz w Google Scholar

Greenhaus J., Beutell N., Sources of conflict between work and family roles, „Academy of Management Rewiev” 1985, no. 10, s. 76–88.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Grunt-Mejer K., Wypalenie zawodowe – czynnik obniżający poziom bezpieczeństwa w pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2012, nr 4, s. 12–14.
Zobacz w Google Scholar

Guszkowska M., Ćwiczenia fizyczne a psychika kobiet – korzyści i zagrożenia, [w:] M. Guszkowska (red.), Aktywność ruchowa kobiet. Formy, uwarunkowania, korzyści, zagrożenia, AWF, Warszawa 2009, s. 275–288.
Zobacz w Google Scholar

Grzelczak A., Czas to pieniądz, czyli o elastyczności i wykorzystaniu czasu jako wyzwaniach przedsiębiorstw XXI wieku, [w:] E. Kicka (red.), Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku. Aspekty makro-, mezoi mikroekonomiczne, Wydawnictwo WSB, Poznań 2014, s. 105–122.
Zobacz w Google Scholar

Harrington B., The Work-live evolution study, Boston College Center for Work & Family, Boston 2007, https://www2.bc.edu/~harrinb/Docs/Publications/Work%20Life%20Evolution%20Study%20final.pdf (dostęp: 17.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Hauk M., Ewolucja form pracy i zmiany na rynku pracy a wynikające z nich zadania dla psychologów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica” 2010, nr 14, s. 81–97.
Zobacz w Google Scholar

Healthy People 2020, http://www.healthypeople.gov/2020 (dostęp: 13.05.2017).
Zobacz w Google Scholar

Heckerson E., Laser C., Just breathe! The critical importance of maintaining a worklife balance, „Nurse Leader” 2006, no. 4(6), s. 26–28.
Zobacz w Google Scholar

Henry J., Pozytywna i kreatywna organizacja, [w:] P.A. Linley, S. Joseph (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 170–193.
Zobacz w Google Scholar

Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Hildt-Ciupińska K., Work-life balance a wiek pracowników, „Bezpieczeństwo Pracy” 2014, nr 10, s. 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Hobfoll S., Teoria zachowania zasobów i jej implikacje dla problematyki stresu, zdrowia i odporności, [w:] E. Bielawska-Batorowicz, B. Dudek (red.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla – polskie doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 17–50.
Zobacz w Google Scholar

Hockey G.R., Stress and the cognitive components of skilled performance, [w:] V. Hamilton, D.M. Warburton (red.), Human Stress and Cognition, John Wiley, Chichester 1979, s. 141–177.
Zobacz w Google Scholar

Holmes H., Rahe R.H., The social readjustment rating scale, „Journal of Psychosomatic Research” 1967, no. 11(2), s. 213–221.
Zobacz w Google Scholar

Hornung S., Glaser J., Rousseau D., Creating Flexible Work Arrangements Through Idiosyncratic Deals, „Journal of Applied Psychology” 2008, vol. 93, no. 3, s. 655–664, http.dx.doi. org/10.1037/0021–9010.93.3.655.
Zobacz w Google Scholar

Hupa A., Dbanie o zdrowy styl życia, https://ceo.com.pl/dbanie-o-zdrowy-styl-zycia-wg-internautow-575539 (dostęp: 20.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

Janicka I., Konflikt w relacji rodzina praca a jakość życia jednostki, [w:] L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 418–430.
Zobacz w Google Scholar

Janoś-Kresło M., Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, SGH, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Jarosz M., Pachocka L., Rola dietetyka w prewencji i leczeniu chorób. Kompetencje i umiejętności dietetyka w Europie, [w:] M. Jarosz (red.), Praktyczny podręcznik dietetyki, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2011, s. 11–13.
Zobacz w Google Scholar

Józefik A., Próba określenia zakresu merytorycznego ergonomii i jej związków z pokrewnymi dziedzinami i dyscyplinami, „Ergonomia” 1982, nr 5(1–2), s. 13–18.
Zobacz w Google Scholar

Jung B., W kierunku nowej ekonomii czasu wolnego?, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011, s. 160–174.
Zobacz w Google Scholar

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta A., Hotelarstwo Spa i Wellness jako rozwojowy produkt przemysłu czasu wolnego – wybrane aspekty, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1, s. 361–371.
Zobacz w Google Scholar

Kalińska M., The Role of middle managers in shaping positive Organisational potential, [w:] M. Stankiewicz (red.), Positivemanagement Managingthe Key Areasof Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013, s. 89–123.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowska J., Włodarkiewicz-Klimek A., Czynniki wpływające na kształtowanie dobrostanu pracowników w przedsiębiorstwach, [w:] J. Marcinkowski, W. Horst (red.), Kształtowanie dobrostanu pracownika. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008, s. 91–100.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Karasiewicz K., Lewandowska-Walter A., Godlewska-Werner D., Piotrowski A., Równowaga praca–dom według Polaków – prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB, [w:] T. Rostowska, W. Budziński (red.), Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 38–63.
Zobacz w Google Scholar

Kawakami N., Araki S. i in., Overtime, psychosocial working conditions, and occurrence of noninsulin dependent diabetes mellitus in Japanese men, „Journal Epidemiology Community Health” 1999, no. 53, s. 359–363, http://dx.doi.org/10.1136/jech.53.6.359.
Zobacz w Google Scholar

Kirkaldy B.D., Trimpop R., Cooper C.L., Working hours, job stress, work satisfaction and accident rates among medical practitioners and allied personnel, „International Journal of Stress Management” 1997, no. 4(2), s. 79–87, http://dx.doi.org/10.1007/BF02765302.
Zobacz w Google Scholar

Kleszczewska E., Andryszczyk M., Łogwiniuk K., Dorosz N., Boyko O., Nawyki żywieniowe na Ukrainie i w Polsce. Część II. Analiza wzorców konsumpcji żywności metodą Warda, „Hygeia Public Health” 2013, nr 48, s. 532–536.
Zobacz w Google Scholar

Klimka M., Budzińska G., Rola cnót i sił charakteru w procesie zarządzania rozwojem pracowników i kształtowania dobrostanu na współczesnym rynku pracy, [w:] H. Skłodowski (red.), Wyzwania psychologii biznesu w wymiarze międzykulturowym, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź–Warszawa 2015, s. 165–176.
Zobacz w Google Scholar

Kociatkiewicz J., Kostera M., Zaangażowane badania jakościowe, „Problemy Zarządzania” 2014, vol. 12, nr 1(45), s. 9–17, http://dx.doi.org/10.7172/1644–9584.45.1.
Zobacz w Google Scholar

Kok G., Zijlstra F., Ruiter R., Changing environmental conditions impacting health – a focus on organizations, [w:] R. Burke, A. Richardsen (eds.), Corporate Wellness Programs. Linking employee and Organizational Health, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2014, s. 28–58.
Zobacz w Google Scholar

Kolny B., Czas wolny w świetle zrównoważonego rozwoju, „Konsumpcja i Rozwój” 2014, nr 2, s. 28–38.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko G., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Konarska M., Praca biurowa – organizacja stanowiska pracy, www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=19382&html_tresc_id=22298&html_klucz=19558&html_klucz_spis (dostęp: 5.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Konkurs Dobrych Praktyk – Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy–file:///C:/Users/user/Downloads/ good-practice-awards-pl.pdf (dostęp: 18.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Kopertyńska M., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniowska E., Puchalski K., Efekty 10-letniej działalności Ogólnopolskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2006, http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/promocja.pdf (dostęp: 26.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Korzeniowska E., Puchalski K. (red.), Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniowski L., Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kossek E.E., Ozeki C., Kosier D.W., Wellness incentives: Lessons learned about organizational change, „Human Resource Planning” 2001, no. 24, s. 24–35.
Zobacz w Google Scholar

Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
Zobacz w Google Scholar

Kotowska I., Sztanderska U., Podsumowanie i rekomendacje, [w:] I. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 430–447.
Zobacz w Google Scholar

Kotzian J., Otto J., HRK Employer Branding: Work-life balance. Niewykorzystany potencjał. Raport z badania, HRK, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł L., Organizacja warunków i stosunków pracy, [w:] A. Kozina (red.), Wybrane problemy zarządzania relacjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Krupski R., Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Zobacz w Google Scholar

Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kubińska K., Fonoholizm gimnazjalistów?, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 10, s. 45–49.
Zobacz w Google Scholar

Kuc B., Metodologia badań własnych. Z warsztatu prakseologa, Wydawnictwo Ementon, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kupisiewicz M., Słownik pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lachowska B., Neurotyczność, wymagania pracy i konflikt praca–rodzina a skutki stresu zawodowego, „Medycyna Pracy” 2014, nr 65, s. 387–398.
Zobacz w Google Scholar

Lalonde M., A New Perspective on the Health of Canadians, http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf (dostęp: 4.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Lee A., Case studies as natural experiments, „Human Relations” 1989, vol. 42, s. 117–137.
Zobacz w Google Scholar

Leja K., Uniwersytet społecznie odpowiedzialny, „E-mentor” 2009, nr 4 (31), s. 4–13.
Zobacz w Google Scholar

Leja K., Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
Zobacz w Google Scholar

Leka S., Cox T., The European Framework for Psychosocial Risk Management, PRIMA-EF, I-WHO Publications, Nottingham 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lichwa P., Pod ochronnym parasolem, „Personel i Zarządzanie” 2008, nr 8, s. 39–41.
Zobacz w Google Scholar

Liu Y., Tanaka H., Overtime work, insufficient sleep, and risk of non-fatal acute myocardial infarction in Japanese men, „Occupacional Environmental Medicine” 2002, no. 59, s. 447–451, http://dx.doi.org/10.1136/oem.59.7.447.
Zobacz w Google Scholar

Litzke S., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lourel M., Ford T., Gamasson E., Guéguen N., Hartmann A., Negative and positive spilover between work and home, „Journal of Managerial Psychology” 2009, no. 24, s. 438–449.
Zobacz w Google Scholar

Luthans F., Youssef C., Emerging positive organizational behavior, „Journal of Management” 2007, no. 33, s. 774–800.
Zobacz w Google Scholar

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Łubkowska W., Dobrostan i wellness kobiet w wieku 50+ w aspekcie ćwiczeń w środowisku wodnym, „Zdrowie i Dobrostan” 2015, nr 1, s. 233–247.
Zobacz w Google Scholar

Łyszczarz K., Senderacka I., Uczelnie publiczne w świetle reformy szkolnictwa wyższego. Wybrane aspekty, „Economics and Management” 2013, nr 1, s. 30–38.
Zobacz w Google Scholar

Majewska M., Noworol C., Stres organizacyjny, „Ergonomia” 1995, t. 18, nr 2, s. 161–169.
Zobacz w Google Scholar

Makarewicz R., Hałas w środowisku, Wydawnictwo PAN, Poznań 1969.
Zobacz w Google Scholar

Malińska M., Skuteczność programów interwencyjnych promujących aktywność fizyczną w miejscu pracy, „Medycyna Pracy” 2017, nr 68(2), s. 277–301, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00475.
Zobacz w Google Scholar

Malińska M., Namysł A., Hildt-Ciupińska K., Promocja zdrowia w miejscu pracy – dobre praktyki (2), „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” 2012, nr 7(490), s. 18–21.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowski J., Rola edukacji z zakresu bezpiecznych warunków pracy w kształtowaniu dobrostanu pracowniczego, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2017, t. 35, nr 3, s. 42–51.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowski J., Horst W., Kształtowanie dobrostanu pracownika. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Marmot M.G., Bosma H., Hemingway H. i in., Contribution of job control and other risk factors to social variations in coronary heart disease incidence, „Lancet” 1997, no. 350, s. 235–239, http://dx.doi.org/10.1016/S0140–6736(97)04244-X.
Zobacz w Google Scholar

Mars wellness programme, https://osha. europa.eu/pl/tools-and-publications/publications/mars-wellness-programme (dostęp: 18.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Maslow A., Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Matejun M., Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2011, nr 19, s. 203–213.
Zobacz w Google Scholar

McPeck W., Ryan M., Chapman L., Bringing wellness to the small employer, „American Journal of Health Promotion” 2009, vol. 23, issue 5, s. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Michalski M., Okresy i stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych w ocenie efektywności inwestycji rzeczowych, „Ekonomia Menedżerska” 2009, nr 5, s. 45–62.
Zobacz w Google Scholar

Michel J., Clark M., Jaramillo D., The role of the Five Factor Model of personality in the perceptions of negative and positive forms of work-nonwork spillover: A meta-analytic review, „Journal of Vocational Behavior” 2011, vol. 79, s. 191–203.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk-Lerman G., Mężowie i żony – role małżeńskie realizowane w rodzinach wielkomiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Molenda M., Bielec J., Ergonomia w naukach ekonomicznych, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Dydaktyka w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 74–80.
Zobacz w Google Scholar

More-Ede M., The 24-hour Society: The Risks and Challenges of a World That Never Stops, Piatkus Books, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Moreno-Jiménez B., Mayo M., Sanz-Vergel A., Geurts S., Rodríguez-Muñoz A., Garrosa E., Effects of work-family conflict on employees’ well-being: the moderating role of recovery strategies, „Journal of Occupational Health Psychology” 2009, no. 14, s. 427–440.
Zobacz w Google Scholar

Motivation for employers to carry out workplace health promotion. European Agency for Safety and Health at Work, 2012, https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/literature_reviews/motivation-for-employers-to-carry-out-workplace-health-promotion (dostęp: 4.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Mroczkowska D., Czas wolny – dylematy, refleksje, perspektywy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nadolna B., Studium przypadku jako metoda badawcza, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2012, nr 45, s. 131–146.
Zobacz w Google Scholar

Nakata A., Work hours, sleep sufficiency, and prevalence of depression among full-time employees: a community-based cross-sectional study, „Journal of Clinical Psychiatry” 2012, no.72, s. 605–614.
Zobacz w Google Scholar

Nakata A., Takahashi M., Irie M., Association of overtime work with cellular immune markers among healthy daytime white-collar employees, „Scandinavian Journal of Work, Environment and Health” 2012, no. 38, s. 56–64, http://dx.doi.org/10.5271/sjweh.3183.
Zobacz w Google Scholar

Namysł A., Kazenas A., Bugajska J., Promocja zdrowia w miejscu pracy – inwestycja w zdrowie pracownika i w kapitał firmy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2012, nr 6, s. 8–11.
Zobacz w Google Scholar

Ngeno W., Muathe S., Critical review of literature on employee wellness programs in Kenya, „International Journal of Research in Social Science” 2014, vol. 3, no. 4, s. 32–41.
Zobacz w Google Scholar

Nieopłacana praca domowa, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2006.
Zobacz w Google Scholar

Norma PN-EN 12464–1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach”.
Zobacz w Google Scholar

Nowa piramida żywienia 2016, Instytut Żywności i Żywienia, http://www.izz.waw.pl/pl/strona-gowna/3-aktualnoci/aktualnoci/555-naukowcy-zmodyfikowali-zalecenia-dotyczacezdrowego-zywienia (dostęp: 10.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Nowak P., Aktualne trendy i problemy promocji zdrowia w polskiej szkole, [w:] P. Nowak, A. Rogowska (red.), Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2014, s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Nowak P., Rogowska A., Promocja zdrowia w środowisku szkolnym, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2014.
Zobacz w Google Scholar

Nowe rodzaje ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Obuchowska K., Czerw A., Nowoczesne narzędzia badania well-being pracowników, http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/motywowanie/681529,Nowoczesne-narzedziabadania-wellbeing-pracownikow.html (dostęp 15.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji – tańczenie w turbulentnym otoczeniu, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/1297/elastycznosc_organizacji_tanczenie_w_turbulentnym_otoczeniu.html (dostęp: 13.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski J., Finanse, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005. Ostrowska A., Styl życia a zdrowie, IFiS PAN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska A., Michcik M., Stres w pracy– objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie, „Bezpieczeństwo Pracy” 2014, nr 5, s. 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Owens D., EAPs for a diverse world: employers that provide culturally competent employee assistance programs show employees they care, „HR Magazine” 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Paoli P., Merli D., Third European Working Conditions Survey, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg 2000.
Zobacz w Google Scholar

Parsloe E., Wray M., Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Szwemberg K., Warunki pracy w ekonomice przedsiębiorstw, CRZZ, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Pęciłło M., Koszty absencji chorobowej i działania je ograniczające, „Bezpieczeństwo Pracy” 2012, nr 9, s. 12–15.
Zobacz w Google Scholar

Piasecka B., Przetrwać w placówce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo FREL, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi; strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Podlewska E., Korzyści pozytywnych relacji interpersonalnych dla pracodawcy i pracownika, „Organizacja i Zarządzanie” 2014, nr 58, s. 117–126.
Zobacz w Google Scholar

Polacy a rozwój. Raport o podejściu do rozwoju osobistego i zawodowego różnych pokoleń Polaków, 2015, http://docplayer.pl/3846642-Polacy-a-rozwoj-raport-o-podejsciu-do-rozwoju-osobistego-i-zawodowego-roznych-pokolen-polakow-raport-benefit-systems-sa.html (dostęp: 7.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Polacy najbardziej zestresowani, http://extendeddisc.com.pl/wp-content/uploads/2014/03/Polacy+najbardziej+zestresowani.pdf (dostęp: 2.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, http://ergonomia-polska.com (dostęp: 4.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Potocki A., Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem– aspekty metodyczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 282, s. 223–233.
Zobacz w Google Scholar

Poznaj swoje prawa w pracy – wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Puchalski K., Zdrowie we współczesnym społeczeństwie, [w:] E. Korzeniowska, K. Puchalski (red.), Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2017, s. 13–36.
Zobacz w Google Scholar

Puchalski K., Korzeniowska E., Health promotion – the rationale and the obstacles in workplaces with different employment and financial soundness, „Medycyna Pracy” 2013, nr 67, s. 743–554.
Zobacz w Google Scholar

Puchalski K., Korzeniowska E., Promocja zdrowia w zakładach pracy w Polsce w 2015 r. – diagnoza na podstawie reprezentatywnego badania firm zatrudniających powyżej 50 pracowników, „Medycyna Pracy” 2017, nr 68(2), s. 229–246, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.00532.
Zobacz w Google Scholar

Puchalski K., Korzeniowska E., Próba oceny jakości wdrożeń promocji zdrowia w zakładach pracy na tle jej uwarunkowań, „Medycyna Pracy” 2003, nr 54, s. 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Ramall S., Enhancing employee performance through positive organizational behavior, „Journal of Applied Social Psychology” 2008, no. 38, s. 1580–1600.
Zobacz w Google Scholar

Rantanen J., Pulkkinen L., Kinnunen U., The Big Five personality dimensions, work–family conflict, and psychological distress, „Journal of Individual Differences” 2005, no. 26, s. 155–166.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak Z., Psychologiczne aspekty funkcjonowania współczesnych organizacji, [w:] Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (red.), Współczesna psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, s. 9–58.
Zobacz w Google Scholar

Ratyński W., Problemy i dylematy polityki społecznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Elastyczny czas pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2013, nr 7, s. 2–5.
Zobacz w Google Scholar

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie X – Załącznik do zarządzenia nr 35 Rektora z dnia 5.12.2017.
Zobacz w Google Scholar

Rękas M., Równowaga praca-życie wyzwaniem wobec problemów demograficznych krajów UE, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 145, s. 77–87.
Zobacz w Google Scholar

Roelen C., van der Poll T., Koopmans P., Groothoff J., Identifying workers at risk of sickness absence by questionnaire, „Occupational Medicine” 2006, vol. 5, no. 7, s. 442–446.
Zobacz w Google Scholar

Rosemann T., Grol R. i in., Association between obesity, quality of life, physical activity and health service utilization in primary care patients with osteoarthritis, „International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity” 2008, no. 5, p. 4, http://dx.doi.org/10.1186/1479–5868–5–4.
Zobacz w Google Scholar

Rothenbacher D., Hoffmeister A. i in., Physical Activity, Coronary Heart Disease, and Inflammatory Response, „Archives of Internal Medicine” 2003, no. 163, s. 1200–1205, http://dx.doi.org/10.1001/archinte.163.10.1200.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973).
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka P., Praca a rozwój technologii informatycznych, [w:] M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 103–119.
Zobacz w Google Scholar

Rusiewicz M., Zakrzewska M., Modelowe rozwiązania flexicurity, PKKP Lewiatan, polskieforumhr.pl/dir_upload/site/.../Konferencja_24_05_2011_raport.docx (dostęp: 30.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Rydlewska-Liszowska I., Rentowność inwestycji w zdrowie w przedsiębiorstwie – przegląd metod i zalecenia, „Medycyna Pracy” 2010, nr 61(6), s. 655–660.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska-Snarska C., Tworzenie warunków do godzenia pracy z życiem pozazawodowym w przedsiębiorstwach w Polsce, [w:] R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska (red.), Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Wydawnictwo IPiSS, Białystok–Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Samul J., Metody badawcze stosowane w obszarze ZZL: możliwości i ograniczenia, „Problemy Zarządzania” 2016, vol. 14, nr 3, s. 155–166, http://dx.doi.org/10.7172/1644–9584.61.9.
Zobacz w Google Scholar

Schultz D., Schultz S., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Schwarz T., Taka praca nie ma sensu, MT Biznes, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Second European survey of enterprises on new and emerging risks – ESENER-2, Raport EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, file:///C:/Users/user/Downloads/esenerii-first-findings.pdf (dostęp: 11.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Seligman M., Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being, Free Press, New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Selye H., Stress życia, PZWL, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Siciński A., Styl życia. Kultura. Wybór, IFIS PAN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe, „European Neuropsychopharmacology”, 2011, vol. 21, s. 655–679.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 12.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Smith B., Tang K., Nutbeam D., WHO Health Promotion Glossary: new terms, Oxford University, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010. Sokołowska J., Odkryj prawdziwy wellness, „Na Zdrowe Życie!” 2013, nr 2(6), s. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych za rok 2011, dane Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu X*.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych za rok 2012, dane Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu X*.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych za rok 2013, dane Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu X*.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych za rok 2014, dane Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu X*.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych za rok 2015, dane Działu Spraw Socjalnych Uniwersytetu X*.
Zobacz w Google Scholar

Stańczyk S., Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnianie badań, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 243–265.
Zobacz w Google Scholar

Stępień A., Niźnikowska E., Stępień J., Aktywność fizyczna w strukturze czasu wolnego kobiet uczestniczących w klubowych zajęciach fitness, „Antropomotoryka” 2013, vol. 23, nr 63, s. 73–81.
Zobacz w Google Scholar

Stone M., Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions, „Journal of the Royal Statistical Society” 1974, no. 36(2), s. 111–147.
Zobacz w Google Scholar

Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
Zobacz w Google Scholar

Strykowska M., Dobrostan pracowników a zarządzanie współczesnymi organizacjami, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 71, s. 187–194.
Zobacz w Google Scholar

Surgeon Genera’s Report: The Health Consequences of Smoking–50 Years of Progress, http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/50-years-of-progress (dostęp: 12.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

Sushil A., Enterprise flexibility, „Global Journal of Flexible Systems Management” 2001, vol. 2. no. 4, s. 53–58.
Zobacz w Google Scholar

Szeszenia-Dąbrowska N., Wilczyńska U., Choroby zawodowe w Polsce w 2015, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Szostak J., Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Szyjewski Z., Szyjewski G., Wiarygodność metod badawczych, „Informatyka Ekonomiczna” 2017, nr 2(44), s. 118–128, http://dx.doi.org/10.15611/ie.2017.2.10.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G., Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zatrudnienia z perspektywy kobiet, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4, s. 69–80.
Zobacz w Google Scholar

Terelak J., Stres zawodowy. Charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Travers C.J., Cooper C.L., Teachers under pressure: Stress in the teaching profession, Psychology Press, London–New York 1969.
Zobacz w Google Scholar

Trougakos J., Hideg I., Momentary work recovery: The role of within-day work breaks, [w:] S. Sonnentag, P.L. Perrrewé, D.C. Ganster (eds.), Research in Occupational Stress and Well Being, Emerald Group Publishing Limited, 2009, p. 37–84.
Zobacz w Google Scholar

Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Trzebińska E., Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tylka J., Zdrowie menedżera. Psychologiczne ramy dla relacji: styl życia a zdrowie i choroba, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak B., Potencjał zasobów ludzkich w wieku 45–50+, [w:] E. Kryńska, J. Krzyszowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Łódź 2013, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3555 (dostęp: 27.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
Zobacz w Google Scholar

Van der Hulst M., Long work hours and health, „Scandinavian Journal of Work, Environment and Health” 2003, no. 29(3), s. 171–188
Zobacz w Google Scholar

Virtanen M., Ferrie J. et al., Long working hours and sleep disturbances: the Whitehall II prospective cohort study, „Sleep” 2009, no. 32, s. 737–745.
Zobacz w Google Scholar

Volkow N., Ting-Kai L., Drugs and alcohol: Treating and preventing abuse, addiction and their medical consequences, „Pharmacology & Therapeutics” 2005, vol. 108, s. 3–17.
Zobacz w Google Scholar

Waling K., Sundelin G., Ablgren C., Jarvholm B., Perceived pain before and after three exercise programs – a controlled clinical trial of women related trapezius myalgia, „Pain” 2009, no. 85, s. 201–207.
Zobacz w Google Scholar

Warr P.B., Work, happiness, and unhappiness, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah–New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 – II badanie spójności społecznej, GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/ wartosci-i-zaufanie-spoleczne-w-polsce-w-2015-r-,21,1.html (dostęp: 10.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Waszkowska M., Wężyk A., Merecz D., Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w ochronie zdrowia pracujących, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, t. 19, nr 4, s. 445–452.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Polska Fundacja Promocji Kadr, Poltext, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

White D., Buckley E., Adjust the Balance: Literature review Life Cycles and Work life Balance, Centre for Health Psychology Staffordshire University, Stoke on Trent 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy, Tarbonus, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wiesławska B., Inwestycja w przyszłość, [w:] S. Borkowska (red.), Programy praca–życie a efektywność firm, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wnuk-Lipiński E., Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Ossolineum, Wrocław–Warszawa– Kraków 1972.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyła A., Wojtyła-Buciora P., Wojtyła C., Marcinkowski J., Zdrowie optymalne („wellness”) w opinii młodzieży gimnazjalnej i jej rodziców, „Hygeia Public Heath” 2012, nr 47, s. 490–497.
Zobacz w Google Scholar

Working to become active – increasing physical activity in the Canadian workplace, Canadian Fitness and Lifestyle Institute, http://www.cflri.ca/sites/default/files/node/255/files/Bulletin2.pdf (dostęp: 15.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Working Well – Międzynarodowe Badanie dotyczące promocji zdrowia i jakości środowiska pracy, http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/working-well-6-miedzynarodowe-badanie-dotyczace-promocji-zdrowia-i-jakosci-srodowiska-pracy-1-raport-polski (dostęp: 15.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Wójcik P., Znaczenie studium przypadku jako metody badawczej w naukach o zarządzaniu, „E-mentor” 2013, nr 1(48), s. 17–22.
Zobacz w Google Scholar

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2014, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2016, http://www.zus.pl/files/Wydatki%20na%20%C5%9Bwiadczenia%20z%20ubezpiecze%C5%84%20spo%C5%82ecznych%20zwi%C4%85zane%20z%20niezdolno%C5%9Bci%C4%85%20do%20pracy%20w%20 2014%20r.pdf (dostęp: 3.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Wymagania dla pomieszczeń i stanowisk administracyjno-biurowych, http://www.znamibezpiecznie.pl/praca/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy/858-wymagania-dla-pomieszczen-i-stanowisk-administracyjno-biurowych?showall=1 (dostęp: 30.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Yang H., Schnall P.L., Jauregui M., Su T. C., Bakerm D., Work hours and self-reported hypertension among working people in California, „Hypertension” 2006, no. 48, s. 744–750, http://dx.doi.org/10.1161/01.HYP.0000238327.41911.52.
Zobacz w Google Scholar

Yasuda A., Iwasaki K., Sasaki T., Oka T., Hisanaga N., Lower percentage of CD56+ cells associated with long working hours, „Industrial Health” 2001, no. 39, s. 221–223.
Zobacz w Google Scholar

Zając A., Światopogląd, poczucie nadziei na sukces oraz kompetencje społeczne młodzieży trenującej taniec sportowy, „Psychologia Rozwojowa” 2013, t. 18, nr 2, s. 35–47.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska A., Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska A., Konflikty praca–rodzina – ich uwarunkowania i konsekwencje. Pomiar konfliktów, [w:] L. Golińska, B. Dudek (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 403–418.
Zobacz w Google Scholar

Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015.
Zobacz w Google Scholar

Zank D., Friedsam D., Employee Health Promotion Programs: What is the Return on Investment?, „Visconsin Public Health and Health Policy Institute” 2005, vol. 6, no. 5, https://uwphi. pophealth.wisc.edu/publications/issue-briefs/issueBriefv06n05.pdf (dostęp: 20.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Kanclerza nr 21 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 30.10.2015, https://dss.uni.../wp-content/uploads/2015/11/tj.pdf (dostęp: 09.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Rektora nr 76 w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej na kadencję 2016–2020 z dnia 12.02.2018.
Zobacz w Google Scholar

Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany. Międzynarodowe badanie oczekiwań wobec programów zdrowotnych w miejscu pracy – Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Australia. Raport z badań, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Lux Med, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ziębicki B., Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, nr 234, s. 387–396.
Zobacz w Google Scholar

Żołnierczyk-Zreda D., Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia – przegląd badań, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka” 2009, nr 3, s. 5–8.
Zobacz w Google Scholar

http://firmaprzyjaznamamie.pl/FirmaPrzyjaznaMamie/0,0.html (dostęp: 18.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/ (dostęp: 18.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.integra-consulting.pl (dostęp: 30.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,6553,konkurs-firma-przyjazna-rodzicom.html (dostęp: 18.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.prodialog.pl (dostęp: 28.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.workmed.pl (dostęp: 28.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://bhp.uni...pl/bezpieczni-na-starcie-zdrowi-na-mecie/(dostęp: 26.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://bhp.uni...pl/borelioza-jak-postepowac-w-wypadku-ugryzienia-przez-kleszcza-gdzie-udac-sie-po-diagnoze/ (dostęp: 26.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://bhp.uni...pl/filmy-instruktazowe/czynniki-chemiczne/#close (dostęp: 26.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

http://bhp.uni...pl/filmy-instruktazowe/ergonomia/ (dostęp: 26.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://bhp.uni...pl/jak-zorganizowac-ergonomiczne-stanowisko-z-komputerem/ (dostęp: 26.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://bhp.uni...pl/komentuje-alkoholizm-wysokofunkcjonujacy/ (dostęp: 26.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://bhp.uni...pl/komentuje-depresja-u-mezczyzn/(dostęp: 26.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://bhp.uni...pl/komisja-ds-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-rozpoczela-prace/ (dostęp: 29.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

https://www.uni...pl/strona/szczegoly/historia (dostęp: 17.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

http://www...pl/strona/szczegoly/o-uniwersytecie (dostęp: 17.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://dss.uni..../karty-sportowo-rekreacyjne/ (dostęp: 5.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

https://www.ipiss.com.pl/lider-zarzadzania-zasobami-ludzkimi (dostęp: 18.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Hull G., Pasquale F., Toward a Critical Theory of Corporate Wellness, „BioSocieties” 2018, vol. 13, issue 1, s. 190–212, http://dx.doi.org/10.1057/s41292–017–0064–1.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

5 kwietnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-479-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-480-6

Inne prace tego samego autora