Łódzkie geobiografie zamieszkiwania

Autorzy

Małgorzata Rejter
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
https://orcid.org/0000-0003-1431-2163

Słowa kluczowe:

przestrzeń, miasto, miejsce zamieszkania, wywiad topobiograficzny, suwak biograficzny

Streszczenie

Przestrzeń jest tym co łączy tę pracę z dyscypliną naukową, w tym badania opisujące społeczeństwa w relacji z przestrzenią. Jako główny cel badawczy przyjęto zidentyfikowanie charakteru przemieszczeń wewnętrznych dotyczących zmian miejsc zamieszkiwania, a następnie wyjaśnienie co było powodem, jak często i dlaczego poddane badaniom osoby przeprowadzały się. Postawiono hipotezę, mówiącą, że dobrowolna i świadoma zmiana miejsca zamieszkiwania wynika z dążenia do poprawy jakości życia, a każde kolejne miejsce zamieszkiwania wpływa na zachowania i postawy ludzi. W pracy starano się wyjaśnić, zrozumieć, a nade wszystko ukazać, najważniejsze miejsce człowieka w przestrzeni, jakim jest jego miejsce zamieszkiwania. Z perspektywy geograficznej interesowano się konkretnym, fizycznym miejscem, które jednak nabrało nie tylko funkcjonalnych czy historycznych treści, ale również ontologicznych, a na chwilę zatrzymany czas w przestrzeni, ukazał to co nieuchwytne. Analizując historie życia starano się przedstawić jakimi powodami rządziły się poszczególne przypadki w swoich motywacjach przemieszczania się w przestrzeni. Analiza społecznego wymiaru biografii opierała się na rozpoznaniu powiązań, jakie zachodzą pomiędzy indywidualnymi losami a społecznym kontekstem opisywanych zdarzeń czy zasadami instytucjonalnymi i ogólnymi mechanizmami życia społecznego przypisanymi do konkretnych okresów historycznych. Biograficzne opowieści niczym lustro odzwierciedlają prawdziwość życia jednostek, zatem należy je traktować jako rzeczywistość społeczną widzianą z subiektywnej perspektywy.

Bibliografia

Adamczuk H., 1996, Residualisation, Polarisation and Housing, s. 197–212, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Andersen H. S., Vestergaard H., Ambrose I., 1996, Social Re-vitalization of Problem Housing Areas: The Danish Action Programme, s. 185–196, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Science, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Apanowicz J., 2002, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „BERNARDINUM”, Gdynia.
Zobacz w Google Scholar

Arczyńska M., 2010, Wartość użytkowa i rynkowa zasobów mieszkaniowych w kontekście potrzeb osób starszych, s. 341–353, [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo WGiSR UW i Urząd m.st. Warszawy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ås D., 1996, Neighbouring in Norway, s. 213–226, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszek A., Gruszczyński L. A., Szczepański M. S., 1997, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości, „Śląsk”, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Barwiński M., 2014, Mniejszość litewska w Polsce. Studium przypadku gminy Puńsk; Lithuanian minority in Poland. The case study of Puńsk community, Wydawnictwo IGiPZ PAN, PTG, http://hdl.handle.net/11089/5319 (dostęp: 16.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bednarek S., 1992, Kontynuacje i przemiany o realizacji podstawowych wartości kultury narodowej w polskim domu po 1945 roku, s. 72–89, [w:] P. Łukasiewicz, A. Siciński (red.), Dom we współczesnej Polsce, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Benedyktowicz D., 1992, Struktura symboliczna domu, s. 17–34, [w:] P. Łukasiewicz, A. Siciński (red.), Dom we współczesnej Polsce, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bertaux D., 2012, Analiza pojedynczych przypadków (au cas par cas), s. 309–333, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Blake W., 1997, Wiersze i poematy, Świat Literacki, Izabelin.
Zobacz w Google Scholar

Blunt A., 2005, Cultural Geography: Cultural Geographies of Home, „Progress in Human Geography”, 29(4).
Zobacz w Google Scholar

Blunt A., Varley A., 2004, Geographies of Home: Introduction, „Cultural Geographies” 11.
Zobacz w Google Scholar

Blunt A, Ebbensgaard CL, Sheringham O., 2020, The „Living of Time”: Entangled Temporalities of Home and the City, „Transactions of the Institute of British Geographers” 46(1), s. 149–162, https://doi.org/10.1111/tran.12405 (dostęp 20.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bonetti M., 1996, Involving Sociologists in Design of Housing Projects: Issues and Methods, s. 37–49, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Borja J., 2003, La ciudad conquistada, Alianza Editorial, Madrid.
Zobacz w Google Scholar

Brink S., 1996, Steering between Policies of Difference and Polices of Indifference: Assuring Gender Neutral Outcomes in the Residential Environment, s. 159–170, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Bryden I., 2004, There Is No Outer without Inner Space: Constructing the Haveli as Home, „Cultural Geographies” 11.
Zobacz w Google Scholar

Buczyńska-Garewicz H., 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, TAiWPN Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Burger T., 1982, Biografie mieszkaniowe, s. 6–477, [w:] E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Mieszkanie, analiza socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Całek A., 2013, Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Castells M., 1982, Kwestia miejska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, https://cmwl.pl/public/ (dostęp: 26.04.2023).
Zobacz w Google Scholar

Certeau M., 2008, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chojnicki Z., 2003, Koncepcje i zastosowania metafory w geografii społeczno-ekonomicznej, s. 11–20, [w:] H. Rogacki (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Chojnicki Z., 2010, Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Chombart de Lauwe P. H., 1960, Famille et habitation, Centre national de la recherche scientifique, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Clark W. A. V., 2003, Immigrants and the American Dream, Guilford Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Conzen M. P., 1986, World Patterns of Modern Urban Change, The University of Chicago Department of Geography Research Paper No. 217–218, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Czerniawska O., 2000, Warsztaty andragogiczne wokół biografii i wspomnień, s. 159–164, [w:] J. Saran (red.), Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Denzin N. K., 1990, Reinterpretacja metody biograficznej, s. 55–69, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Dickinson E., 2021, Wybór poezji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dominowski J., 1996a, Changes in Housing Preferences in Poland, 1976-1995, s. 85–94, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Dominowski J., 1996b, Influence of the Housing Market on the of Co-operatives in Warsaw, s. 95–98, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Dufour L., 1981, Słownik Nowego Testamentu, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim E., 1968, Zasady metody socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim E., 2012, Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 1974, Rozwój budownictwa w Łodzi 1945–1965, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Matematyczno-Przyrodnicze”, seria II, z. 55, Geografia Ekonomiczna, s. 31–46.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 1976, Szczegółowa rejonizacja warunków mieszkaniowych ludności Łodzi w roku 1970, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Matematyczno-Przyrodnicze”, seria II, nr 7, Geografia Ekonomiczna, s. 3–40.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 1999, Ewolucja i typologia przestrzenna budownictwa mieszkaniowego w Łodzi, s. 89–95, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, K. Kłysik (red.), Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, t. 2, Region Łódzki, Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Łódź 9–11 września 1999, Polskie Towarzystwo Geograficzne Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 2002, Zasoby mieszkaniowe Łodzi: Rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica” 4.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J., 2011, Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J., Groeger L., 2016, Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J., Stolarczyk B., Suliborski A., 1972, Warunki mieszkaniowe centrum Kielc w ujęciu przestrzennym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 49.
Zobacz w Google Scholar

Eribon D., 2019, Powrót do Reims, Wydawnictwo Karakter, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Feng D., Breitung W., 2017, What Makes You Feel at Home? Constructing Senses of Home in Two Border Cities, „Population, Space and Place” 24(3), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2116 (dostęp: 22.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

Filipowski P., 2010, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gasparini A., 1973, Influence of the Dwelling on Family Life: A Sociological Survey in Modena, Italy, „Ekistics” 36(216), s. 344–348.
Zobacz w Google Scholar

Ginsbert A., 1962, Łódź. Studium monograficzne, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Giza A., 1991, Życie jako opowieść, Wydawnictwo PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Golicka-Jabłońska M., 2021, Czuję siłę tradycji, Muzeum Guzików w Łowiczu, Łowicz.
Zobacz w Google Scholar

Goryński J., 1973, Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Wydawnictwo Omega Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Groeger L., 2004a, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Groeger L., 2004b, Standard otoczenia miejsca zamieszkania a zróżnicowanie preferencji mieszkańców Łodzi, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Groeger L., 2014, Przestrzeń mieszkaniowa miast województwa łódzkiego, „Space – Society – Economy” 13: Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi, red. E. Klima, s. 149–171.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk H., 1996, The Reform of Housing in Poland, s. 65–71, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Harari Y. N., 2018, Homo deus. Krótka historia jutra, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Helling I. K., 1990, Metoda badań biograficznych, s. 13–37, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., 1977, Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Herbst K., 1992, Droga do mieszkania, s. 164–195, [w:] P. Łukasiewicz, A. Siciński (red.), Dom we współczesnej Polsce, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Herczyńska S., 2018, Naturalność ze stocka. Popularność hygge jako współczesny fenomen mieszkaniowy, s. 161–169, [w:] W. Parfianowicz, A. Wandzel (red.), Ćwiczenia z mieszkania. Praktyki, polityki, estetyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hoffman G. W., 1986, The Transformation of the Urban Landscape in Southeastern Europe, s. 129–150, [w:] M. P. Conzen (ed.), World Patterns of Modern Urban Change, The University of Chicago Department of Geography Research Paper No. 217–218, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Husserl E., 1982, Medytacje kartezjańskie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Husserl E., 2008, Idea fenomenologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ilnicki D., 2003, Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ilnicki D., Szczyrba Z, 2021, Migracje wewnętrzne na pobyt stały w makroregionie południowo-zachodnim w latach 2002–2017, „Studia Miejskie” 36, s. 25–44, https://doi.org/10.25167/sm.1534 (dostęp: 25.11.2022).
Zobacz w Google Scholar

Jagielski A., 1974, Geografia ludności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jagielski A., 1987, Migracje regionalne: niektóre zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, s. 13–25, [w:] A. Jagielski (red.), Migracje regionalne – problemy teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2011, Łódź u progu XXI wieku, „Studia Miejskie” 4, red. J. Słodczyk, s. 131–138.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki B., 1980, Człowiek w przestrzeni miasta, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki B., 2012, Czytanie przestrzeni, Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu, Kraków–Rzeszów–Zamość.
Zobacz w Google Scholar

Janiszewska A., Klima E., Rochmińska A., 2011, Jakość życia na łódzkich osiedlach, „Space – Society – Economy” 10: Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, red. J. Dzieciuchowicz, s. 145–179.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk D., 2004a, Geografia humanistyczna miasta, Wydawnictwo Humanistyczne Dialog, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk D., 2004b, Geografia miasta jako nauka humanistyczna, s. 11–33, [w:] D. Jędrzejczyk (red.), Humanistyczne oblicze miasta, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk D., 2004c, Wstęp, s. 7–10, [w:] D. Jędrzejczyk (red.), Humanistyczne oblicze miasta, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk D., 2008, Przestrzeń i czas w perspektywie geograficznej, s. 13–39, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 4, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., 2001, Miejsce – w poszukiwaniu właściwej miary, s. 73–81, [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki społecznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., 2002, Nekropolie jako przedmiot kultury, s. 75–86, [w:] E. Orłowska (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., 2004, Geobiografia – historie życia a studia nad migracjami, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica” 5, s. 47–57.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., 2014, Literackie zapisywanie przestrzeni w kontekście trwania miasta na przykładzie Dublina, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 5, s. 89–111, http://bsl.uwb.edu.pl/download/bsl5/06-Kaczmarek.pdf (dostęp: 14.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., 2015, „Przestrzenie bez śladu” w topobiografii Wiery Gran, s. 267–283, [w:] E. Korończuk, E. Sidoruk (red.), Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze, t. MMXV Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., 2018, Autentyczność epistemologiczna jako nakaz moralny wyjaśniania rzeczywistości turystycznych, „Folia Turistica” 49: Etyka w turystyce, s. 199–220, http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/430/FT_49_2018.pdf (dostęp: 04.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., 2019, Drogi myślenia w geografii społecznej, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, nr 46: Wybrane podejścia badawcze i metody badań w geografii społecznej, red. J. Kotus, s. 7–18.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., Dąbrowski A., 2021, Useful City or the Truth about Systemic Context of Depopulation and Shrinking Cities, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 53, s. 47–63, https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.53.04
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., Kaczmarek S., 2021, Odkrywanie siebie w podróży. Rozważania o podmiotowości w czasach klęski postępu, „Turystyka Kulturowa” 1(118), s. 7–37.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., Liszewski S., 1991, Ruchliwość przestrzenna mieszkańców Łodzi w świetle analizy zmian miejsc zamieszkania, „Folia Geographica” 13, s. 41–55.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek S., Kaczmarek J., 2010, Aksjologia przestrzeni miejskiej – w stronę geografii moralności, s. 31–45, [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo WGiSR UW i Urząd m.st. Warszawy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kadłubek Z., 2013, Oikologia (inkarnując wiarę), s. 168–190, [w:] T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek, Oikologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kafar M., 2011, Biografie naukowe: perspektywa transdyscyplinarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kallmeyer W., Schütze F., 1977, Zur Konstitution Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung, s. 159–274, [w:] D. Wegner (Hrsg.), Gesprächsanalysen, Buske, Hamburg.
Zobacz w Google Scholar

Kaltenberg-Kwiatkowska E., 1982, Społeczne problemy mieszkalnictwa i socjologia mieszkania, s. 16–37, [w:] E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Mieszkanie. Analiza socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaltenberg-Kwiatkowska E., 1996, Neighbourhood in Contemporary Poland: Stereotypes and Reality, s. 123–139, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Kaltenberg-Kwiatkowska E., 2007, Biografie mieszkaniowe: domy dzieciństwa babek wnukom opowiadane, s. 136–172, [w:] G. Woroniecka (red.), Co znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Trio, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaltenberg-Kwiatkowska E. (red.), 1982, Mieszkanie. Analiza socjologiczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., 2013, Dzieła zebrane, t. II, Krytyka czystego rozumu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Karjalainen P. T., 2003, On Geobiography, s. 87–93, [w:] E. Näripea, P. Viires, A. Kurg, V. Sarapik, K. Tüür (ed.), Places and Location Studies in Environmemtal Aesthethics and Semiotics III, Proceedings of the Estonian Academy of Arts 14, Tallinn, http://www.eki.ee/km/place/pdf/kp3_05_Karjalainen.pdf (dostęp: 7.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Karjalainen P. T., 2009, Topobiography: Remembrance of Places Past, s. 31–34, „Nordia Geographical Publications” 38: 5, s. 31–34, https://nordia.journal.fi/article/view/75973/37342?acceptCookies=1 (dostęp: 07.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak J., 2014, Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska K., 1997, Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, s. 35–44, [w:] M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa, Katedra Socjologii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska K., 2012, Metoda biograficzna w socjologii, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska K., Waniek K., 2020, Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska K., Waniek K., Zysiak A., 2016, Opowiedzieć uniwersytet. Łódź akademicka wpisana w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kempen E., 1996, Social Citizenship Rights, Organization and the Locale, s. 19–27, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Kendig H. L., 1984, Housing Careers, Life Cycle and Residential Mobility: Implications for the Housing Market, „Urban Studies” 21(3), s. 271–283, https://doi.org/10.1080%2F00420988420080541 (dostęp: 30.08.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kendig, H. L., 1990, A Life Course Perspective on Housing Attainment, s. 126–142, [w:] D. Myers (ed.), Housing Demography: Linking Demographic Structure and Housing Markets, University of Wisconsin Press, Madison.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., 2017, Władysław Tatarkiewicz. Uwagi metafilozoficzne, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1(211), s. 29–48, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-815f98cb-eef8-458b-8a30-bdc983b761a4/c/ZN_1-17_2-Kleszcz.pdf (dostęp: 18.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

Klima E., 2012, Geografia domu – mieszkanie w bloku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 12, s. 19–36, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10936/c/Folia_12_Klima_Geografia_domu_mieszkanie_w_bloku.pdf (dostęp: 19.11.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kloch Z., 2007, O przestrzeni miejskiej – kilka uwag z perspektywy teorii kultury, s. 505–506, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Knox P., Pinch S., 2006, Urban Social Geography, Pearson Prentice Hall, Harlow.
Zobacz w Google Scholar

Kohli M., 2012, Biografia: relacja, tekst, metoda, s. 125–137, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Korniłowicz J., 1996, Problems of Privatising Housing in Poland, s. 73–77, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Koter M., 1974, Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta, przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Matematyczno-Przyrodnicze”, seria II, z. 55, Geografia Ekonomiczna, s. 3–16.
Zobacz w Google Scholar

Koter M., 1999, Szlakiem historycznego rozwoju Łodzi, s. 165–179, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, K. Kłysik (red.), Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, t. 2, Region Łódzki, Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego Łódź 9–11 września 1999, Polskie Towarzystwo Geograficzne Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Koter M., Kulesza M., 2005, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Koter M., Wiktorowska D., 1976, Proces przemian morfologicznych śródmieścia Łodzi (w granicach byłej kolonii tkackiej) pod wpływem kształtowania się ogólnomiejskiego centrum usługowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Matematyczno-Przyrodnicze”, seria II, nr 7, Geografia Ekonomiczna, s. 41–88.
Zobacz w Google Scholar

Kotlicka J., 2008, Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kotus J., 2005, Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Geografia, nr 77, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowaleski J. T., 2008, Struktura demograficzna starszego odłamu ludności, s. 11–25, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski M., 2012a, Wstęp. O pożytkach z socjologicznych debiutów i badań cząstkowych w socjologii miasta, s. 5–8, [w:] M. Kowalewski (red.), Miejsca, mieszkania, dzielnice, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J., Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski M., 2012b, Visual Discourse of Hafen City in Hamburg. Preliminary Results of the Research Project, „Roczniki Socjologii Morskiej. Annuals of Marine Sociology” XX, s. 56–63, https://figshare.com/articles/journal_contribution/Visual_Discourse_of_HafenCity_in_Hamburg_Preliminary_Results_of_the_Research_Project/104679 (dostęp: 21.03.2021).
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski M., 2016, Protest miejski. Przestrzenie, tożsamość i praktyki niezadowolonych obywateli miasta, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kozieł R., 1987, Międzyosiedlowe migracje ludności we Wrocławiu w 1979 roku, s. 109–120, [w:] A. Jagielski (red.), Migracje regionalne – problemy teoretyczne i metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Krąpiec M. A., 2008, Studia i komentarze, s. 201–345 [w:] Św. Tomasz z Akwinu, De Passionibus. O uczuciach, tłum. A. Białek, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kroes H., 1996, Public, Private? Or, Who Cares About the Housing Situation, s. 29–36, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza H., 1996, Housing Problems in Poland, s. 53–63, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Kurczewski J., 1997, Dom i jego przeciwieństwa. Szkic zagadnienia, s. 7–14, [w:] T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki (red.), Obraz domu w kulturach słowiańskich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kutarba I., 1996, The Humanization of Housing Estates, s. 111–113, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Kuźma I. B., 2015, Domy bezdomnych. Badania sytuacji kryzysowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatek J., Lijewski T., 1998, Leksykon Miast Polskich, Muza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ledrut R., 1968, L’espace social de la ville, Anthropos, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Lefebvre H., 1968, Le droit à la ville, Anthropos, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Levinas E., 2002, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Libura H., 1990, Percepcja przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lisowski A., 2013, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydawnictwo Przemysłowe WEMA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S., 1977, Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S., 1991, „Folia Geographica” 13.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S., 1995, Zróżnicowanie przestrzenne poziomu i jakości życia w aglomeracjach miejskich, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 20.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, s. 55–65, [w:] Geografia, Człowiek, Gospodarka, Instytut Geografii UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Lynch K., 1976, L’image de la cité, Dunod, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Łatacz E., 2002, Koncepcja podmiotowości Karola Wojtyły a badania biograficzne, s. 69–77, [w:] E. Dubas, O. Czerniawska (red.), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Uniwersytet Łódzki, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiuk M., Jewdokimow M., 2012, Niedom. Socjologiczna monografia mieszkań migracyjnych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Madurowicz M., 2008, Kto jest turystą w przestrzeni miasta? Poszukiwania badawcze, s. 59–84, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Madurowicz M., 2010, Wstęp, s. 9–13, [w:] M. Madurowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo WGiSR UW i Urząd m.st. Warszawy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Madurowicz M., 2017, Ciągłość miasta. Prolegomena, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Madurowicz M., 2019, Wybrane klucze interpretacyjne przestrzeni miejskiej. Refleksje teoretyczno-metodologiczne, „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” 46: Wybrane podejścia badawcze i metody badań w geografii społecznej, red. J. Kotus, s. 19–51.
Zobacz w Google Scholar

Majer A., 2014, Odrodzenie miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Majer A., 2015, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska E., 2019, Społeczna przestrzeń starości, s. 63–69, [w:] G. Ostasz (red.), Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Massey D., 1998, Blurring the Binnaries? High Tech in Cambridge, [w:] R. Ainley (ed.), New Frontiers of Space Bodies and Gender, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Marcińczak S., 2004, Ocena warunków zamieszkania w opinii mieszkańców osiedla im. M. Mireckiego w Łodzi, s. 199–208, [w:] I. Jażdżewska (red.), XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Marcińczak S., 2009, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej w latach 1988–2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Markowska D., 1992, Dom-twierdza tożsamości, s. 196–216, [w:] P. Łukasiewicz, A. Siciński (red.), Dom we współczesnej Polsce, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Marszał T., 2012, Szadkowski słownik biograficzny. Średniowiecze i renesans, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Matczak A., 2014, Problematyka mieszkalnictwa w badaniach profesora Jerzego Dzieciuchowicza, „Space – Society – Economy” 13: Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi, red. E. Klima, s. 107–126.
Zobacz w Google Scholar

Merrifield A., 2014, The New Urban Question, Pluto Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Michalski W., Szafrańska E., 2000, Wewnątrzmiejskie migracje stałe mieszkańców Łodzi w 1997 roku, s. 201–216, [w:] D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Mills C. W., 2007, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mizdrak I., 2021, Epifania twarzy czy iluzja maski? O zmaganiu się człowieka w ujęciu filozofii dramatu Józefa Tischnera, „Przestrzenie Teorii” 36, s. 257–271.
Zobacz w Google Scholar

Murdie R. A., 2002, The Housing Careers of Polish and Somali Newcomers in Toronto’s Rental Market, „Housing Studies” 17(3), s. 423–443.
Zobacz w Google Scholar

Murdie R. A., 2003, Housing Affordability and Toronto’s Rental Market: Perspectives from the Housing Career of Jamaican, Polish and Somalia Newcomers, „Housing Theory and Society” 20(4), s. 183–196.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomski C., 2002, Narracja i kształcenie, s. 59–67, [w:] E. Dubas, O. Czerniawska (red.), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Uniwersytet Łódzki, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nowicka M., 2007, Mobile Locations: Construction of Home in a Group of Mobile Transnational Professionals, „Global Networks” 7(1), s. 69–86, http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-0374.2006.00157.x
Zobacz w Google Scholar

Obtułowicz B., 2018, Dom Witolda Czartoryskiego jako miejsce szczęśliwego dzieciństwa (1822–1831), s. 130–137, [w:] B. Popiołek, A. Chłosta Sikorska, M. Gadocha (red.), Dom, codzienność, święto. Przestrzeń domowa. Ludzie i rzeczy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Onea D., 2012, Spatial and Social Dimension in Urban Community: A Case Study on the Community in the Center of the Bucharest City, „Cinq Continents” 2(1), s. 34–50, http://www.cinqcontinents.uv.ro/2/2_1_Onea.pdf (dostęp: 27.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Park R. E., Burgess E. W., 1967, The City, University of Chicago Press, Chicago–London.
Zobacz w Google Scholar

Pączka S., 1996, Łódź jako centrum regionalne w Polsce Środkowej w warunkach transformacji gospodarczej kraju po 1989 r., s. 30–40, [w:] Z. Zioło (red.), Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kraków, 5–6 grudnia 1994 r., Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Narodowej w Krakowie, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pereiro X., Fernandes F., 2020, Antropologia e Turismo: teorias, métodos e praxis, Pasos Revista de Turismo y Patrimonio Cultural Pasos Edita, http://www.pasosonline.org/Publicados/pasosoedita/PSEdita20.pdf (dostęp: 06.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pielesiak I., Ogrodowczyk A., Marcińczak S., 2021, Budowanie prężności w kontekście kurczenia się miast europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pred A., 1983, Structuration and Place: On the Becoming of Sense of Place and Structure of Feeling, „Journal for the Theory of Social Behaviour” 13(1), s. 45–68,
Zobacz w Google Scholar

Puś W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej: zarys historii, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Raginis A., 1996, Social Housing Policy in Lithuania, s. 153–157, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Regulski J., 1982, Ekonomika miasta, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Reymont S. W., 1977, Ziemia obiecana, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rejter M., 2022, Dom (PRZYPOMNIENIE), s. 65–74, [w:] Wiersze sercem pisane, Antologia Poetów Współczesnych, Edycja 20, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Rembowska K., 1985, Tradycja i współczesność geografii kultury, s. 66–75, [w:] Problemy ekonomiczne i regionalne współczesnego świata, Materiały z konferencji dydaktyczno-naukowej, Instytut Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Rembowska K., 2004, Nowe formy zamieszkiwania w miastach amerykańskich, s. 45–53, [w:] I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rembowska K., 2008a, Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geograficznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 9, red. J. Dzieciuchowicz, s. 3–13.
Zobacz w Google Scholar

Rembowska K., 2008b, Człowiek – czas – przestrzeń. Erozja więzi człowieka z ziemią, s. 57–70, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Terytorium, region, miejsce – czas i przestrzeń w geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, t. 4, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ritter K., 1862, Krytyka geografii kompedialnej, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej” 1965/3, s. 18–21.
Zobacz w Google Scholar

Rokuszewska-Pawełek A., 2006, Wywiad narracyjny jako źródło informacji, „Media, Kultura, Społeczeństwo” 1, s. 17–28, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Media_Kultura_Spoleczenstwo/Media_Kultura_Spoleczenstwo-r2006-t-n1/Media_Kultura_Spoleczenstwo-r2006-t-n1-s17-28/Media_Kultura_Spoleczenstwo-r2006-t-n1-s17-28.pdf (dostęp: 01.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Rosenthal G., 2012, Badania biograficzne, s. 279–307, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rossi P. H., 1955, Why Families Move. A Study in the Social Psychology of Urban Residential Mobility, Free Press, Glencoe, Illinois.
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., 2011, Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2, s. 27–39, https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/bsl/article/view/399/305 (dostęp: 6.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Rybicka E., 2014. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rykała A., Barwiński M., 2010, Przemiany demograficzno-społeczne i działalność organizacyjna Niemców w Łodzi na tle sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce po 1945 r., s. 333–377, [w:] A. Lech, K. Radziszewska, A. Rykała (red.), Społeczność żydowska i niemiecka w Łodzi po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Sack R. D., 1997, Homo Geographicus. A Framework for Action, Awareness and Moral Concern, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Zobacz w Google Scholar

Sagan I., 2017, Miasto: nowa kwestia i nowa polityka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sar A., 2022, W zakamarkach szuflady, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Schlögel K., 2009, W przestrzeni czas czytamy: o historii cywilizacji i geopolityce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Schütze F., 1990, Presja i wina, s. 325–339, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Schütze F., 2012, Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym, s. 141–278, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Seamon D., 2018, Life Takes Place. Phenomenology, Lifeworlds and Place Making, Routledge, Taylor & Francis Group, New York–London.
Zobacz w Google Scholar

Seferagić D., 1996, Housing Sociology in Question: A Critical Approach, s. 15–17, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Sibley D., 1995, Geographies of Exclusion, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Siciński A., 1992, O idei domu i jego roli w Polsce, s. 8–16, [w:] P. Łukasiewicz, A. Siciński (red.), Dom we współczesnej Polsce, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Siciński A., 2002, Styl życia. Kultura. Wybór, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skarga B. 2002, Ślad i obecność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sławek T., 2013, Mapa domu, s. 74–141, [w:] T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek (red.), Oikologia. Nauka o domu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Słodczyk J., 2001, Kierunki przemian funkcjonalno-przestrzennej struktury miast w Polsce po roku 1989, s. 123–132, [w:] B. Kortus (red.), Człowiek i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Smagacz M., 2013, Rewitalizacja – o tęsknocie za utopią, s. 7–14, [w:] M. Kowalewski (red.), Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji, Fundacja Twórców Architektury (FTA), Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sokółka A., 2005, O filozofii Józefa Tischnera, „Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego”, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstA3.htm (dostęp: 14.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Sontag S., 1986, O fotografii, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe (WAIF), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Speake J., Pentaraki M., 2017, Living (in) the City Centre, Neoliberal Urbanism, Engage Liverpool and Citizen Engagement with Urban Change in Liverpool, UK, „Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography” 11(1), s. 41–63.
Zobacz w Google Scholar

Stein E., 2003, Autoportret z listów. Listy do Romana Ingardena, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Straszewicz L., 1956, Rozmieszczenie miejsc pracy i zamieszkania w Łódzkim Okręgu Przemysłowym, „Przegląd Geograficzny” 28(4), s. 775–794 http://www.rcin.org.pl/Content/16931/Wa51_29508_r1956-t28-z4_Przeg-Geogr.pdf (dostęp: 12.06.2022).
Zobacz w Google Scholar

Suliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego Nauki Matematyczno-Przyrodnicze”, seria II, nr 7, Geografia Ekonomiczna, s. 123–135.
Zobacz w Google Scholar

Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szafrańska E., 2016, Wielkie osiedla mieszkaniowe w mieście postsocjalistycznym. Geneza, rozwój, percepcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szajnowska-Wysocka A., 2000, Aspekty i walory metodologiczne zjawiska migracji, s. 27–36, [w:] D. Szymańska (red.), Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., 1961, Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szkucik A., 2014, Niemiejsce, praca licencjacka, promotor A. Tajber, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Intermediów, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szkurłat E., 2002, Miejsca symboliczne w mieście jako obraz świadomości zbiorowej, s. 105–113, [w:] E. Orłowska (red.), Kultura jako przedmiot badań geograficznych, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego Uniwersytet Warszawski, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Szylar A., 2018, Klasztor jako „dom wspólnej samotności”, s. 40–52, [w:] B. Popiołek, A. Chłosta Sikorska, M. Gadocha (red.), Dom, codzienność, święto. Przestrzeń domowa ludzie i rzeczy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śpiewak P. (red.), 2020, Gdzie jesteś? Rdz 3,9, Publikacja towarzysząca wystawie, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Świetlik E., 1996, The Housing Conditions of Young Married Couples in Poland, s. 79–84, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Tanninen T., 1996, The Future of Suburban Housing Estates in Finland? – Researching in the different views of the various planning professions, s. 171–184, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Thomas W. I., Znaniecki F., 1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 3, Pamiętnik imigranta, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Thompson P., Bornat J., 2021, Głos przeszłości. Wprowadzenie do historii mówionej, Centrum Archiwistyki Społecznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Thrift N., 1977, Time and Theory in Geography, „Progress in Human Geography” 1/1, s. 65–101.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 1978, Fenomenologia spotkania, „Analecta Cracoviensia” X, s. 73–98, https://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/view/2947 (dostęp: 03.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., 1998, Filozofia dramatu: wprowadzenie, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tolia-Kelly D., 2004, Materializing Post-colonial Geographies: Examining the Textural Landscapes of Migration in the South Asian Home, „Geoforum” 35.
Zobacz w Google Scholar

Tuan Yi-Fu, 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Turowski J., 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Urbańska W., 1996, Housing Allowances in Poland, s. 99–103, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Valentine G., 2001, Social Geographies: Space and Society, Prentice Hall, Harlow.
Zobacz w Google Scholar

Vidal de la Blache P., 1922, Principes de géographie humaine, Armand Colin, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Wallis A., 1977, Miasto i przestrzeń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Waniek K., 2020, Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Węcławowicz G., 1996, Contemporary Poland. Space and Society, UCL Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Węcławowicz G., 1999, Miasto polskie w transformacji – kształtowanie się miasta postsocjalistycznego, s. 33–43, [w:] J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Węcławowicz G., 2007, Geografia społeczna miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierzchoś D., 2008, Zwyczajne życie zwykłych ludzi. Losy archiwum Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa, https://histmag.org/Zwyczajne-zycie-zwyklych-ludzi.-Losy-archiwum-Towarzystwa-Przyjaciol-Pamietnikarstwa-1750 (dostęp: 19.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wilczyński W., 2005, Ewolucja poglądów geograficznych na środowisko, s. 73–102, [w:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie w geografii, Podstawowe idee i koncepcje w Geografii, t. 1, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein L., 2000, Traktatus Logico-Philosophicus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Włodarek J., Ziółkowski M., 1990, Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Woroniecka G., 2014, „Ja” czy „my” w przestrzeni? Doświadczenia i klasyfikacje w sytuacjach współzamieszkiwania, s. 37–62 [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik M., Tobiasz-Lis P., Dmochowska-Dudek K., 2018, Uneven Development of a Post-Industrial City as Exemplified by Łódź Poland, „Annals of the Austrian Geographical Society” 160, s. 91–114, https://austriaca.at/0xc1aa5576_0x003a9f95.pdf (dostęp: 15.11.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wyka A., 1993, Badacz społeczny wobec doświadczenia, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Yin R. K., 2015, Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zadrożyńska A., 1992, Ludzie i przestrzeń domowa – przyczynek do antropologii schronienia, s. 35–41, [w:] P. Łukasiewicz, A. Siciński (red.), Dom we współczesnej Polsce, Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska E., 1982, Warunki i preferencje mieszkaniowe ludności aglomeracji warszawskiej, s. 38–63, [w:] E. Kaltenberg-Kwiatkowska (red.), Mieszkanie. Analiza socjologiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska E., 1996, Owners of Flats Organise Themselves, s. 105–109, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Zaniewska H., Płachcińska A., 1996, Housing Construction Standards in Poland during Economic Transformation and Future Trends, s. 141–149, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

Zeidler-Janiszewska A., 1997, Słowo wstępne, s. 7–8, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta – Czytanie miasta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ziemiański S., 1969, Arystotelesowska koncepcja ruchu jako punktu wyjścia dowodu kinetycznego, „Studia Philosophiae Christianae” 5/2, s. 179–197, https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_Philosophiae_Christianae-r1969-t5-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r1969-t5-n2-s179-197/Studia_Philosophiae_Christianae-r1969-t5-n2-s179-197.pdf (dostęp: 30.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F., 1938, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny” 1, s. 89–119, http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/21324/1/012%20DR%20FLORIAN%20ZNANIECKI%20RPEiS%2018%281%29%2C%201938.pdf (dostęp: 8.01.2021).
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F., 2001, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zrałek M., 1996, Programme for Restructuring Run Down Sections Cities: Pogoń District in Sosnowiec, s. 115–121, [w:] J. Allen, I. Ambrose, E. Kaltenberg-Kwiatkowska (ed.), Housing Sociology and Societal Change. New Challenges and Directions, Warsaw University of Technology Centre for Social Sciences, Warsaw.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

28 grudnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-322-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-323-8

Inne prace tego samego autora