Kobieta na rynku pracy w Polsce: Analizy przestrzenne, przekrojowe, czasowe

Autorzy

Karolina Lewandowska-Gwarda
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennej
https://orcid.org/0000-0001-9868-0689

Słowa kluczowe:

rynek pracy, kobieta na rynku pracy, analizy przestrzenne, analizy przekrojowe, analizy w czasie

Streszczenie

Głównym celem opisanego w książce badania była ocena funkcjonowania kobiet na rynku pracy w Polsce w aspekcie czasowym, przekrojowym i przestrzennym. Opracowanie stanowi kontynuację rozważań prezentowanych w literaturze przedmiotu. Uzupełnia je w oparciu o najnowsze informacje statystyczne, obejmujące okres pandemii COVID-19, zaczerpnięte zarówno z ogólnodostępnych, jak i niepublikowanych baz danych. W obszarach, w których jest to możliwe rozszerza je o analizy przestrzenne.
W pierwszym rozdziale książki zarysowano historię dochodzenia praw kobiet w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. Omówiono podstawowe pojęcia związane z rynkiem pracy i zaprezentowano wybrane teorie ekonomiczne biorące pod uwagę czynnik płci. Przedstawiono również regulacje prawne określające funkcjonowanie kobiet na rynku pracy oraz sposoby wsparcia kobiet w tym obszarze w Polsce. W kolejnych rozdziałach książki dokonano analizy: zasobów rynku pracy i kapitału ludzkiego, sytuacji kobiet na regionalnych i lokalnych rynkach pracy, pracujących w poszczególnych grupach zawodowych, bezrobocia kobiet i zróżnicowania wynagrodzeń przeciętnych według płci. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że rynek pracy kobiet w Polsce nie jest w dobrej kondycji. Mimo wprowadzonych regulacji na rzecz równości na rynku pracy, kobiety nadal otrzymują niższe wynagrodzenia za pracę niż mężczyźni. Koncentracja kobiet w zawodach niżej opłacanych, z mniejszymi szansami na rozwój zawodowy oraz niska reprezentacja na najwyższych stanowiskach wpływa na mniej korzystną pozycję kobiet na rynku pracy, w stosunku do mężczyzn. Co więcej, rynek pracy kobiet jest wyraźnie zróżnicowany przestrzennie i silnie reaguje na sytuacje kryzysowe, co świadczy o tym, że jest niestabilny.

Bibliografia

Adamkiewicz S., Edukacja w II Rzeczypospolitej, Niepodległa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/edukacja-w-iirzeczypospolitej (dostęp: 21.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Anselin L. (1988), Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
Zobacz w Google Scholar

Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association – LISA, „Geographical Analysis”, 27 (2), s. 93–115.
Zobacz w Google Scholar

Antczak E., Lewandowska-Gwarda K. (2015), Migration Processes in European Cities: A Spatio-Temporal Analysis Using Different Spatial Weights Matrices, „Estudios de Economia Aplicada”, 33 (1), s. 53–80.
Zobacz w Google Scholar

Antczak E., Lewandowska-Gwarda K. (2018), Dynamika procesu starzenia się ludności w Polsce. Ocena z wykorzystaniem metod strukturalno-geograficznych, „Studia Regionalne i Lokalne”, 4 (74), s. 89–110.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzak-Paradowska B. (red.) (2001), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990–1999, IPiSS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bardasi E., Gornick J.C. (2008), Working for Less? Women’s Part-time Wage Penalties across Countries, „Feminist Economics”, 14 (1), s. 37–72.
Zobacz w Google Scholar

Becker G.S. (1957), The Economics of Discrimination, The University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Becker G.S. (1964), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, „The American Economic Review”, 62 (1/2), s. 157–160.
Zobacz w Google Scholar

Begg D., Fisher S., Dornbush R. (1996), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Benton T. (2001), Emancipation, [w:] P.B. Clarke, J. Foweraker (red.), Encyclopedia of Democratic Thought, Routledge, London–New York, s. 332–337.
Zobacz w Google Scholar

Bergmann B.R. (1971), The Effect on White Incomes of Discrimination in Employment, „Journal of Political Economy”, 79 (2), s. 294–313.
Zobacz w Google Scholar

Bergmann B.R. (1974), Occupational Segregation, Wages and Profits When Employers Discriminate by Race or Sex, „Eastern Economic Journal”, 1 (2), s. 103–110.
Zobacz w Google Scholar

Bieszk-Stolorz B. (2017), The Impact of Gender on Routes for Registered Unemployment Exit in Poland, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, 12 (4), s. 733–749.
Zobacz w Google Scholar

Bremond J., Couet J.F., Salort M.M. (2012), Kompendium wiedzy o ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brunsdon C.F., Fotheringham A.S., Charlton M. (1996), Geographically Weighted Regression: A Method for Exploring Spatial Nonstationarity, „Geographical Analysis”, 28, s. 281–298.
Zobacz w Google Scholar

Brunsdon C.F., Fotheringham A.S., Charlton M. (2006), Geographically Weighted Regression, „Technometrics”, 48 (1).
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska Z. (2020, 2 lutego), Kobiety, które dały Polkom prawo wyboru, „Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/historia/art906761-kobiety-ktore-daly-polkom-prawo-wyboru (dostęp: 10.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Bukowczan-Rzeszut A. (2021, 1 listopada), Doktor Anna, medyczna pionierka, Ciekawostki historyczne.pl, https://ciekawostkihistoryczne.pl/2021/11/01/doktor-anna-medycznapionierka (dostęp: 28.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Cieliczko P. (2018, 26 marca), Matki Chrzestne Powstania Wielkopolskiego – Zofia Tułodziecka, Hrabia Tytus, https://hrabiatytus.pl/2018/03/26/zofia-tulodziecka-matki-chrzestnepowstania-wielkopolskiego (dostęp: 8.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Cieślak-Wróblewska A., Fandrejewska A. (2012, 25 lutego), Ile zarabiają osoby po 60 roku życia? Wcale niemało, „Rzeczpospolita”, https://pieniadze.rp.pl/emerytura/art13890501-ile-zarabiaja-osoby-po-60-roku-zycia-wcale-niemalo (dostęp: 29.12.2022).
Zobacz w Google Scholar

Cliff A.D., Ord J.K. (1973), Spatial Autocorrelation, Pion, London.
Zobacz w Google Scholar

Dajnowicz M., Miodowski A. (red.) (2020), Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX wieku: stan badań i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10223 (dostęp: 8.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, Dz. U. z 1918 r. Nr 18, poz. 46, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19180180046 (dostęp: 15.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Dobkowska, J. (2016), Poglądy w kwestii potrzeby oraz zakresu edukacji kobiet panujące w drugiej połowie XIX i na przełomie XIX i XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, 96, s. 89–107.
Zobacz w Google Scholar

Doeringer P., Piore M. (1971), Internal Labour Markets and Manpower Analysis, Routledge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Drela K. (2014), Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, 114, s. 105–125.
Zobacz w Google Scholar

Dufrat J. (2020), W okresie powolnej modernizacji. Kobieta w II Rzeczypospolitej – próba bilansu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Historyczne”, 147 (4), s. 811–822.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej PE/43/2019/REV/1 OJ L 186, 11.7.2019, s. 105–121.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, Dz. Urz. UE L Nr 188, s. 79.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, PE/59/2022/INIT OJ L 315, 7.12.2022, s. 44–59.
Zobacz w Google Scholar

Edgeworth F.Y. (1922), Equal Pay to Men and Women for Equal Work, „The Economic Journal”, 32 (128), s. 431–457.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia zarządzania, Rynek, https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek (dostęp: 19.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

England P., Folbre N. (1999), The Cost of Caring, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 561 (1), s. 39–51.
Zobacz w Google Scholar

England P., Folbre N. (2002), Care, Inequality, and Policy, [w:] F. Cancian, D. Kurz, S. London, R. Reviere, M.C. Tuominen (red.), Child Care and Inequality: Re-thinking Carework for Children and Youth, Routledge, New York, s. 133–144.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Verashchagina A., Bettio F. (2009), Gender segregation in the labour market: Root causes, implications and policy responses in the EU, Publications Office, https://data.europa.eu/doi/10.2767/1063 (dostęp: 25.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Directorate-General for Justice, Burri S., Aune H. (2013), Sex discrimination in relation to part-time and fixed-term work – The application of EU and national law in practice in 33 European countries, Publications Office, https://data.europa.eu/doi/10.2838/53404 (dostęp: 6.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

European Parliament, Social and labour market policy in Sweden, https://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w13/summary_en.htm (dostęp: 4.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, EUROPOP2019, Population projections at national level (2019-2100), https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography/population-projections/database (dostęp: 11.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

Fotheringham A.S., Brunsdon C., Charlton M. (2002), Geographically Weighted Regression. The Analysis of Spatially Varying Relationships, Wiley, UK.
Zobacz w Google Scholar

Fotheringham A.S., Charlton M., Brunsdon C. (1997), Measuring Spatial Variations in Relationships with Geographically Weighted Regression, [w:] M. Fischer, A. Getis (red.), Recent Developments in Spatial Analysis, Springer Verlag, London.
Zobacz w Google Scholar

Francik A., Pocztowski A. (1993), Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gajdos A., Lewandowska-Gwarda K. (2022), Analizy i prognozy polskiego rynku pracy. Przekrój grup zawodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P. (2007), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Georgetown Institute for Women, Peace and Security, Women Peace and Security Index, https://giwps.georgetown.edu/the-index (dostęp: 4.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S., Gawrońska-Nowak B., Zarzycka A. (2004), Praca z perspektywy płci, [w:] S. Golinowska (red.), W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, CeDeWu, Warszawa, s. 169–191.
Zobacz w Google Scholar

Gołaszewska-Kaczan U. (2014), Działania podnoszące poziom kapitału ludzkiego w nowej perspektywie finansowania 2014–2020, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 6 (72), s. 91–104.
Zobacz w Google Scholar

Górnicz-Mulcahy A., Lewandowicz-Machnikowska M. (2021), Społeczne i prawne aspekty dyskryminacji płacowej kobiet, [w:] R. Babińska-Górecka, A. Przybyłowicz, K. Stopka, A. Tomanek (red.), Prawo pracy i prawo socjalne. Teraźniejszość i przeszłość, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, e-Monografie, 186, s. 77–84.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2020), Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń, Departament Rynku Pracy, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasadymetodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-statystyka-rynku-pracy-iwynagrodzen,1,3.html (dostęp: 14.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS (2020a), Zeszyt metodologiczny. Struktura wynagrodzeń według zawodów, Departament Rynku Pracy, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodycznerocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow,8,1.html (dostęp: 3.01.2023)
Zobacz w Google Scholar

GUS (2021), Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmian wprowadzanych od 2021 r. w BAEL, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacybezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-glownego-urzedu-statystycznegona-temat-zmian-wprowadzanych-od-2021-r-w-bael,35,1.html (dostęp:16.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS (2022), Rozwój regionalny Polski – raport analityczny 2021, https://stat.gov.pl/statystykaregionalna/publikacje-regionalne/opracowania-zbiorcze/rozwoj-regionalny-polskiraport-analityczny-2021,11,2.html (29.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS (2022a), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r., Analizy Statystyczne, Bydgoszcz, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlugzawodow-w-pazdzierniku-2020-roku,5,7.html (dostęp: 3.01.2023).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmian wprowadzanych od 2021 r. w BAEL, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotnibierni-zawodowo-wg-bael/informacja-glownego-urzedu-statystycznego-na-tematzmian-wprowadzanych-od-2021-r-w-bael,35,1.html (dostęp: 15.03.2023).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Prognoza ludności na lata 2014–2050, https://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/Prognoza_2014_2050.aspx (dostęp: 11.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec (dostęp: 15.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Aktywność ekonomiczna według BAEL, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4562,pojecie.html (dostęp: 18.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Bezrobotni według BAEL, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4560,pojecie.html (dostęp: 18.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Bezrobotni zarejestrowani, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownikpojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2958,pojecie.html (dostęp: 4.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Ludność bierna zawodowo według BAEL, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4561,pojecie.html (dostęp: 19.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Pracujący według BAEL, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownikpojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4563,pojecie.html (dostęp: 18.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Wiek poprodukcyjny, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3947,pojecie.html (dostęp: 13.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Wiek produkcyjny, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/861,pojecie.html (dostęp: 13.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Wiek przedprodukcyjny, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownikpojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/863,pojecie.html (dostęp: 13.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Współczynnik aktywności zawodowej ludności według BAEL, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystycepublicznej/4573,pojecie.html (dostęp: 18.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Współczynnik feminizacji, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3951,pojecie.html (dostęp: 13.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Słownik pojęć: Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowanew-statystyce-publicznej/4558,pojecie.html (dostęp: 2.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Trwanie życia w 2020 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwaniezycia/trwanie-zycia-w-2020-roku,2,15.html (dostęp: 15.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

Haponiuk M. (2013), Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, [w:] M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa, s. 38–51.
Zobacz w Google Scholar

Hellwig Z. (1967), Procedure of Evaluating High-Level Manpower Data and Typology of Countries by Means of the Taxonomic Method, COM/WS/91, Warsaw, 9 December, 1967, UNESCO working paper.
Zobacz w Google Scholar

Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, 4, s. 307–326.
Zobacz w Google Scholar

Hellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 46–68.
Zobacz w Google Scholar

Hewitson G.J. (1999), Feminist Economics: Interrogating the Masculinity of Rational Economic Man, Edward Elgar, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

Hewitson G.J. (2001), Ekonomia feministyczna – przegląd debat, przeł. E. Charkiewicz, Z. Łapniewska, Uniwersytet la Trobe. Szkoła Biznesu, Wydział Ekonomii, Artykuły Seria A, http://studiagender.umk.pl/pliki/teksty_ekonomia_feministyczna.pdf (dostęp: 21.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Hodorowicz-Knab S. (2018), Naznaczone literą „P”. Polki jako robotnice przymusowe w III Rzeszy 1939–1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Humphries J. (1998), Towards a Family-friendly Economics, „New Political Economy”, 3 (2), s. 223–240.
Zobacz w Google Scholar

Instytut Badań Strukturalnych (2015), Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia, http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/05/IBS_Nierownosc_Placowa_raport.pdf (dostęp: 2.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Janicka M. (2011), Maria Skłodowska-Curie, Muzeum Historii Polski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://muzhp.pl/pl/c/557/maria-sklodowskacurie (dostęp: 11.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Jelonek A., Soja M. (2013), Podstawy geografii ludności, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kacprzak M., Król A. (2015), Kapitał ludzki na rynku pracy, „Turystyka i Rozwój Regionalny”, 4, s. 33–44.
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowski A. (2020, 13 sierpnia), Solidarność była kobietą. Zapomniane bohaterki, Deutsche Welle, https://www.dw.com/pl/solidarno%C5%9B%C4%87-by%C5%82akobiet%C4%85-zapomniane-bohaterki/a-54541807 (dostęp: 26.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kalinowska-Nawrotek B. (2004), Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2, s. 231–245.
Zobacz w Google Scholar

Kałwa D. (2015, lipiec–sierpień), Emancypacja kobiet po polsku, „Miesięcznik ZNAK”, nr 722–723, https://www.miesiecznik.znak.com.pl/7222015dobrochna-kalwaemancypacjakobiet-po-polsku/ (dostęp: 27.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz. U. C 202 z 7 czerwca 2016 r., s. 391–407.
Zobacz w Google Scholar

Klimas B. (2018, 24 sierpnia), Robotnica brzmiało – i brzmi – dumnie, Życie regionów, „Rzeczpospolita”, https://regiony.rp.pl/archiwum/art17630171-robotnica-brzmialo-ibrzmi-dumnie (dostęp: 10.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Kołaczek B. (2009), Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu, „Polityka Społeczna”, 5–6, s. 2–6.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., Dz. U. z 1952 r. Nr 33.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r., Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja (nr 111) dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r., Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218.
Zobacz w Google Scholar

Kopycińska D., Kryńska E. (2016), Wage Inequalities between Men and Women in Poland – A Justified Differentiation or Accepted Wage Discrimination of Women?, „Economics and Sociology”, 9 (4), s. 222–242.
Zobacz w Google Scholar

Kotowska I.E. (1995), Discrimination against Women in the Labor Market in Poland during the Transition to a Market Economy, „Social Politics: International Studies in Gender, State & Society”, 2 (1), s. 76–90.
Zobacz w Google Scholar

Krause E. (2021), Sytuacja kobiet na rynku pracy w czasie pandemii, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1, s. 159–176.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E. (1995), Równowaga na regionalnym rynku pracy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 135, s. 41–53.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E. (1995a), Podziały rynku pracy. Koncepcje segmentacyjne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 137, s. 15–30.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E. (2000), Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy, [w:] E. Kryńska (red.), Mobilność zasobów pracy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E., Kwiatkowski E. (2010), Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość, „Polityka Społeczna”, 5–6, s. 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Kryńska E., Kwiatkowski E. (2013), Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Krzętowska A., Jagodziński A. (2016), Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji – szanse i zagrożenia, „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne”, 23, s. 9–18.
Zobacz w Google Scholar

Kucharski L., Rutkowska A. (2021), Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce w porównaniu z sytuacją mężczyzn, „Wiadomości Statystyczne”, 66 (8), s. 46–67.
Zobacz w Google Scholar

Kurdybacha Ł. (1967), Historia wychowania, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuropatwa A. (2014), Problem dyskryminacji kobiet – analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu o niekonkurencyjnych rynkach pracy, „Ekonomia. Wrocław Economic Review”, 20 (4), s. 53–68.
Zobacz w Google Scholar

Kwak A., Pascall G. (2005), Gender Regimes in Transition in Central and Eastern Europe, Policy Press, Bristol.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska W. (2012), Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 268, s. 125–147.
Zobacz w Google Scholar

Landmesser J.M., Urbańczyk D.M. (2018), Dekompozycja nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z konstrukcją rozkładu kontrfaktycznego za pomocą funkcji hazardu, „Wiadomości Statystyczne”, 3 (682), s. 5–23.
Zobacz w Google Scholar

Lesiakowski K., Nawrot G. (2012), Marsz głodowy kobiet, „Biuletyn IPN”, 12.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska-Gwarda K. (2012), Wielorównaniowe modele regresji przestrzennej, [w:] B. Suchecki (red.), Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 148–180.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska-Gwarda K. (2018), Female Unemployment and Its Determinants in Poland in 2016 from the Spatial Perspective, „Oeconomia Copernicana”, 9 (2), s. 183–204.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska-Gwarda K. (2019), Analiza zróżnicowania sytuacji kobiet na lokalnych rynkach pracy w Polsce w latach 2010–2016, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 2 (341), s. 99–115.
Zobacz w Google Scholar

Lipka A., Winnicka-Wejs A. (2013), Dynamika lojalności pracowników a deprecjacja kapitału ludzkiego organizacji, „Studia Ekonomiczne”, 136, s. 193–208.
Zobacz w Google Scholar

Ludera-Ruszel A. (2016), The Situation of Women in the Labor Market in Poland in the Light of Existing Labor Law Provisions Concerning the Working Time, „Przegląd Politologiczny”, 4, s. 143–154.
Zobacz w Google Scholar

Luty-Michalak M. (2021), Kobiety na rynku pracy – równość szans czy walka płci, [w:] M. Kawińska, O. Kotowska-Wójcik (red.), (Nie)równości płci w sferze publicznej, CeDeWu, Warszawa, s. 15–32.
Zobacz w Google Scholar

McDonald M. (1995), Feminist Economics: from Theory to Research, „Canadian Economics Association”, 28, 1, s. 159–176.
Zobacz w Google Scholar

McMillen D. (1996), One Hundred Fifty Years of Land Values in Chicago: A Nonparametric Approach, „Journal of Urban Economics”, 40, s. 100–124.
Zobacz w Google Scholar

Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Madejska M. (2019), Aleja włókniarek, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
Zobacz w Google Scholar

Majka-Rostek D. (2019), Walka kobiet o emancypację – konteksty społeczno-kulturowe, „Fabrica Societatis”, 2, s. 117–124
Zobacz w Google Scholar

Malina A. (2020), Ocena zmian sytuacji kobiet na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, 65 (3), s. 9–30.
Zobacz w Google Scholar

Malina A., Zeliaś A. (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia, „Taksonomia”, 4, s. 238–262.
Zobacz w Google Scholar

MAMO PRACUJ JEŚLI CHCESZ!, https://mamopracuj.pl/ (dostęp: 29.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Materniak-Pawłowska M. (2011), Zawód sędziego w Polsce w latach 1918–1939, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 63 (1), s. 63–110.
Zobacz w Google Scholar

Mennis J. (2006), Mapping the Results of Geographically Weighted Regression, „The Cartographic Journal”, 43 (2), s. 171–179.
Zobacz w Google Scholar

Miejsce Kobiet, https://www.miejscekobiet.pl/ (dostęp: 29.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowe Forum Kobiet, http://www.mfk.org.pl/ (dostęp: 29.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Milewski R. (red.) (2000), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mincer J. (1958), Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, „Journal of Political Economy”, 66 (4), s. 281–302.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (2021), Strategia Demograficzna 2040. Projekt, https://www.gov.pl/web/demografia/strategia (dostęp: 10.06.2023).
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Dobry Start, https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start (dostęp: 25.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Rodzina 500 plus, https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus (dostęp: 25.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, Program Aktywna Kobieta, https://psz.praca.gov.pl/-/182679-program-aktywna-kobieta (dostęp: 28.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Moran P.A.P. (1950), Notes on Continuous Stochastic Phenomena, „Biometrika”, 37 (1), s. 17–23.
Zobacz w Google Scholar

Morawska J. (2019), Obowiązki służących wobec chlebodawców na przełomie XIX i XX wieku w świetle wybranych poradników i czasopisma „Przyjaciel Sług”, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 48(1), s. 105–127, https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2019.006 (dostęp: 10.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Mrozek J. (2019), Przemiany pozycji kobiet w PRL-u – wybrane konteksty, „Studia Edukacyjne”, 54, s. 257–282.
Zobacz w Google Scholar

Mur J., López F., Herrera M. (2010), Testing for Spatial Effects in Seemingly Unrelated Regressions, „Spatial Economic Analysis”, 5 (4), s. 399–440.
Zobacz w Google Scholar

Musiał-Karg M. (2017), Kobiety na rynku pracy – analiza uwarunkowań, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, 2 (3), s. 120–139.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadomska-Cudak M. (2013), Walka o prawa wyborcze kobiet w Polsce, „Pedagogika Rodziny”, 3 (1), s. 55–64.
Zobacz w Google Scholar

Nikel D. (2021, 16 kwietnia), Parental Leave & Other Benefits in Norway, Life in Norway, https://www.lifeinnorway.net/parental-leave (dostęp: 14.04.2023).
Zobacz w Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. z 2022 r., poz. 615.
Zobacz w Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2022 r., poz. 504.
Zobacz w Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy, Dz. U. z 2023 r., poz. 1465.
Zobacz w Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. z 2018 r., poz. 227.
Zobacz w Google Scholar

Oczki J. (2014), Nierówności na rynku pracy ze względu na płeć i formę zatrudnienia, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, „Infos”, 23 (183).
Zobacz w Google Scholar

Oczki J. (2016), Genderpay Gap in Poland, „Ekonomia Międzynarodowa”, 14, s. 106–113.
Zobacz w Google Scholar

Olko P., Filip G. (2016), Role społeczne odgrywane przez kobietę na przykładzie wybranych czasopism kobiecych, „Słowo. Studia Językoznawcze”, 7, s. 7–24.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec R. (2018), Stulecie emancypantek. Ewolucja gniazda leksykalnego , „Poradnik Językowy”, 9, s. 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Pawnik J. (2021, 10 lipca), HELLO PIONIERKI: Jak Józefa Joteyko rzuciła na kolana najważniejsze uczelnie Europy, a w Polsce zamknięto przed nią większość naukowych gabinetów, HelloZdrowie: Życie, https://zycie.hellozdrowie.pl/hello-pionierki-jak-jozefajoteyko-rzucila-na-kolana-najwazniejsze-uczelnie-europy (dostęp: 21.02.2023).
Zobacz w Google Scholar

Piekarska A. (2010), Walory kobiet na współczesnym rynku pracy, „Przegląd Socjologiczny”, 59 (3), s. 71–86.
Zobacz w Google Scholar

Piore M. (1970), The Dual Labor Market. Theory and Applications, [w:] R. Barringer, S.H. Beer (red.), The State and the Poor, Winthrop, Cambridge Mass.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowska-Marchewa M. (2013, 8 stycznia), Służące, czyli półniewolnice, „Gazeta Wrocławska”, https://gazetawroclawska.pl/sluzace-czyli-polniewolnice/ar/734905 (dostęp: 20.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Polachek S.W. (1981), Occupational Self-selection: A Human Capital Approach to Sex Differences in Occupational Structure, „The Review of Economics and Statistics”, 63 (1), s. 60–69.
Zobacz w Google Scholar

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich, Projekt: Praca Przyjazna Kobietom, https://piekaryslaskie.praca.gov.pl/-/819799-projekt-praca-przyjazna-kobietom (dostęp: 28.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

PwC, Women in Work Index 2022. Building an inclusive workplace in a net zero world, https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/women-in-work-index.html (dostęp: 02.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

Pyter M. (2015), Prawne zasady funkcjonowania oświaty w Polsce Ludowej, „Studia Iuridica Lublinensia”, 24 (4), s. 105–122, https://doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.105
Zobacz w Google Scholar

Reboot, The best countries in Europe for women to work, https://www.rebootonline.com/digital-pr/assets/best-countries-women-work-europe (dostęp: 04.05.2022).
Zobacz w Google Scholar

Redzik A. (2018), Droga kobiet do zawodu adwokata, „Przegląd Prawniczy Allerhanda”, 1, 1–2, poz. 13, s. 163–171.
Zobacz w Google Scholar

Robinson J. (1933), Economics of Imperfect Competition, London, Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Rogut A. (2008), Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rosaldo M.Z. (1974), Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview, [w:] M.Z. Rosaldo, L. Lamphere (red.), Woman, Culture, and Society, Stanford University Press, Stanford, California, s. 17–42.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. z 2014 r., poz. 1145.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz. U. z 2021 r., poz. 2285.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1700&qid=1607068184285&from=EN (dostęp: 16.03.2022).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, Dz. U. z 2017 r., poz. 796.
Zobacz w Google Scholar

Ryczkowski M., Zinecker M. (2020), Gender Unemployment in the Czech and Polish Labour Market, „Argumenta Oeconomica”, 2 (45), s. 213–229.
Zobacz w Google Scholar

Samsel A. (2004), Koedukacja w szkołach średnich w Polsce i na świecie w latach 1918–1939 – świadomy wybór czy zło konieczne, [w:] M. Walczak (red.), Przegląd historyczno-oświatowy, „Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Związku Nauczycielstwa Polskiego Poświęcony Dziejom Oświaty i Wychowania”, 3–4 (185–186), s. 79–87.
Zobacz w Google Scholar

Schultz T.W. (1961), Investment in Human Capital, „American Economic Review”, 51 (1), s. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl (dostęp: 29.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Sielska A. (2017), Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sikora K. (2007), Pierwsze kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, 3, s. 248–268.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska-Kowalska M. (2019), Warunki rozwoju polskiego feminizmu na przełomie XIX i XX wieku, „Fabrica Societatis”, 2, s. 143–159.
Zobacz w Google Scholar

Sirianni C., Negrey C. (2000), Working Time as Gendered Time, „Feminist Economics”, 6 (1), s. 59–76.
Zobacz w Google Scholar

Słoczyński T. (2008), Indywidualistyczne teorie dyskryminacji kobiet na rynku pracy, „Mishellanea”, 4 (8), s. 79–87.
Zobacz w Google Scholar

Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 2.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sukces Pisany Szminką, https://sukcespisanyszminka.pl (dostęp: 29.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tobler W.R. (1970), A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region, „Economic Geography”, 46, s. 234–240.
Zobacz w Google Scholar

Tracz-Dral J. (2013), Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć, Kancelaria Senatu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. U. C 202 z 7 czerwca 2016 r., s. 47–199.
Zobacz w Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. U. C 202 z 7 czerwca 2016 r., s. 15–45.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, M.P. z 2014 r., poz. 115.
Zobacz w Google Scholar

UNIFEM (2002), Gender budget initiatives: Strategies, concepts and experiences, The United Nations Development Fund for Women, https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/unifem/genderbudgetinitiativeseng.pdf?v=1&d=20140917T101011 (dostęp: 21.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Urząd Miasta Łodzi, Projekty współfinansowane z funduszy UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Akcja aktywizacja – szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji, https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/projekty-unijne/efs (dostęp: 28.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 roku o czasie pracy w przemyśle i handlu, Dz. U. z 1920 r. Nr 2, poz. 7.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet, Dz. U. z 1924 r. Nr 65, poz. 636.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, Dz. U. z 1938 r. Nr 25, poz. 220.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy, Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 374.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2023 r., poz. 240.
Zobacz w Google Scholar

van Osch Y., Schaveling J. (2020), The Effects of Part-time Employment and Gender on Organizational Career Growth, „Journal of Career Development”, 47 (3), s. 328–343.
Zobacz w Google Scholar

Wierzchnicki M. (2015), Szkolnictwo w Polsce w latach 1945–1948, Historia Najnowsza, https://historia.org.pl/2015/07/02/szkolnictwo-w-polsce-w-latach-1945-1948 (dostęp: 23.02.2022).
Zobacz w Google Scholar

Witkowska D., Kompa K., Matuszewska-Janica A. (2019), Sytuacja kobiet na rynku pracy. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wlazik B. (2006), Historyczny wymiar edukacji dziewcząt, „Prace Naukowe AJD. Pedagogika”, 15, s. 211–226.
Zobacz w Google Scholar

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Projekt: Przedsiębiorczość szansą dla kobiet, https://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/786706-projekt-przedsiebiorczosc-szansa-dla-kobiet (dostęp: 28.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

World Economic Forum (2021), Global Gender Gap Report 2021. INSIGHT REPORT, https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021 (dostęp: 24.05.2023).
Zobacz w Google Scholar

Wójtewicz A. (2017), Kobiety w przestrzeni dziewiętnastowiecznego społeczeństwa. Rekapitulacja, „Litteraria Copernicana”, 2 (22), s. 103–118.
Zobacz w Google Scholar

Wutezi D. (2010), Dzieje kobiet na rynku pracy w Polsce i we Francji, „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 1, s. 65–81.
Zobacz w Google Scholar

Yu D-L. (2006), Spatially Varying Development Mechanisms in the Greater Beijing Area: A Geographically Weighted Regression Investigation, „Annals of Regional Science”, 40 (1), s. 173–190.
Zobacz w Google Scholar

Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2016), Praca kobiet w teorii ekonomii. Perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Bon Turystyczny – informacja dla osoby uprawnionej, https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/polski-bon-turystyczny-informacja-dla-osobyuprawnionej/2619026 (dostęp: 26.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rodzinny kapitał opiekuńczy, https://www.zus.pl/bazawiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/2/rodzinny-kapital-opiekunczy/4325943 (dostęp: 26.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Zasiłek macierzyński, https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-macierzynski/komu-przysluguje (dostęp: 25.04.2022).
Zobacz w Google Scholar

Załucka M. (2010), Nierówności i dyskryminacje związane z płcią kulturową. Kobieta na rynku pracy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Etnograficzne”, 38, s. 147–155.
Zobacz w Google Scholar

Zellner A. (1962), An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regressions and Tests for Aggregation Bias, „Journal of the American Statistical Association”, 57 (298), s. 348–368.
Zobacz w Google Scholar

Zwiech P. (2013), Determinanty nierówności społeczno-ekonomicznych w świetle teorii doskonałego rynku pracy, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2 (62), s. 106–116.
Zobacz w Google Scholar

Żarnowska A. (2014), Czy przełom XIX i XX wieku otwierał kobietom przejścia ze sfery prywatnej do sfery publicznej? Rola barier obyczajowych, „Rocznik Antropologii Historii”, 2 (7), s. 279–290.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

20 grudnia 2023 — zaktualizowane 19 stycznia 2024

Wersje

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-354-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-355-9

Inne prace tego samego autora