Adaptacja i postrzeganie imigrantów w państwach europejskich: Studium porównawcze

Autorzy

Jakub Krzysztof Adamski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Metod i Technik Badań Społecznych
https://orcid.org/0000-0001-8655-6955

Słowa kluczowe:

migracja, asymilacja imigrantów, adaptacja imigrantów, zmienna latentna

Streszczenie

Książka porusza problematykę migracji, koncentrując się na czynnikach mających wpływ na proces adaptacji imigrantów do społeczeństwa przyjmującego oraz na kształtowanie się określonego nastawienia do przybyszów wśród jego członków. Przedstawiono w niej szeroki historyczny, teoretyczny i polityczny kontekst współczesnej mobilności międzynarodowej w Europie. Zaprezentowane wyniki analiz obejmują porównania w czasie i przestrzeni, pokazując: co wpływa na poziom zaadaptowania imigrantów i nastawienie do nich członków społeczeństw przyjmujących, jak oba te elementy są ze sobą powiązane oraz jaką rolę mogą odgrywać w ich kształtowaniu się wydarzenia i charakterystyki poziomu makro. Na podkreślenie zasługuje również zastosowanie stosunkowo nowego podejścia analitycznego polegającego na stworzeniu syntetycznego wskaźnika do pomiaru adaptacji imigrantów. Całość tworzy złożony i wielowymiarowy obraz doświadczenia migracji w Europie na początku XXI wieku, wyłaniający się z analiz ilościowych. Książka ta powinna zainteresować przedstawicieli  nauk  społecznych, w szczególności zaś socjologów i specjalistów z obszaru studiów nad współczesnymi migracjami, jak również pracowników administracji, którzy w swojej pracy zawodowej mierzą się z kwestiami związanymi z migracją.

Bibliografia

Aleksynska M., Civic participation of immigrants: culture transmission and assimilation, Bocconi University, 2007, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/7674/1/MPRA_paper_7674.pdf (dostęp: 28.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Aleksynska M., Tritah A., Occupation-education mismatch of immigrant workers in Europe: context and policies, „Economics of Education Review” 2013, t. 36, s. 229–244.
Zobacz w Google Scholar

Algan Y., Bisin A., Verdier T., Introduction: perspectives on cultural integration of immigrants, [w:] Y. Algan, A. Bisin, A. Manning, T. Verdier (red.), Cultural integration of immigrants in Europe, Oxford University Press, Oxford 2012, s. 1–48.
Zobacz w Google Scholar

André S., Dronkers J., Need A., To vote or not to vote? A macro perspective. Electoral participation by immigrants from different countries of origin in 24 European countries of destination, „Research on Finnish Society” 2014, t. 7, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Arango J., Explaining migration: a critical view, „International Social Science Journal” 2000, t. 52 (165), s. 283–296.
Zobacz w Google Scholar

Arikan G., Bloom P.B.-N., The influence of societal values on attitudes towards immigration, „International Political Science Review” 2012, t. 34 (2), s. 210–226.
Zobacz w Google Scholar

Arpino B., de Valk H., Comparing life satisfaction of immigrants and natives across Europe: the role of social contact, „Social Indicators Research” 2017, t. 137 (3), s. 1163–1184.
Zobacz w Google Scholar

Artiles A.M., Molina Ó., Carrasquer P., Is a break with egalitarian commitment necessary to sustain Europe’s welfare state?, „Revista Española de Investigaciones Sociológicas” 2016, nr 154, s. 45–64.
Zobacz w Google Scholar

Bălţăescu S., Central and Eastern Europeans migrants’ subjective quality of life. A comparative study, „Journal of Identity and Migration Studies” 2007, t. 1 (2), s. 67–81.
Zobacz w Google Scholar

Barnett H.G., Broom L., Siegel B.J., Vogt E.Z., Watson J.B., Acculturation: explanatory formulation, „American Anthropologist” 1956, t. 56 (6), s. 973–1000.
Zobacz w Google Scholar

Beier H., Kroneberg C., Language boundaries and the subjective well-being of immigrants in Europe, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 2013, t. 39 (10), s. 1535–1553.
Zobacz w Google Scholar

Berry J.W., Acculturation: living successfully in two cultures, „International Journal of Intercultural Relations” 2005, t. 29 (6), s. 697–712.
Zobacz w Google Scholar

Berry J.W., Immigration, acculturation, and adaptation, „Applied Psychology: An International Review” 1997, t. 46 (1), s. 5–34.
Zobacz w Google Scholar

Bijak J., Forecasting international migration: selected theories, models, and methods, Central European Forum for Migration Research, Warszawa 2006, http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2006-04.pdf (dostęp: 25.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Billiet J., Meuleman B., De Witte H., The relationship between ethnic threat and economic insecurity in times of economic crisis: analysis of European Social Survey data, „Migration Studies” 2014, t. 2 (2), s. 135–161.
Zobacz w Google Scholar

Bohman A., Anti-immigrant attitudes in context: The role of rethoric, religion and political representation, Department of Sociology, Umeå Universitet, Umeå 2014, http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:714517/FULLTEXT03.pdf (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bollen K.A., Multiple indicators: internal consistency or no necessary relationship?, „Quality and Quantity” 1984, t. 18 (4), s. 377–385.
Zobacz w Google Scholar

Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Budyta-Budzyńska M., Adaptacja, integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego, [w:] M. Budyta-Budzyńska (red.), Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci na Islandii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 44–65, http://www.migracje.civitas.edu.pl/migracje/index.php/pl/adaptacja-integracja-asymilacja--proba-ujecia-teoretycznego (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Burgoon B., Immigration, integration and support for redistribution in Europe, „World Politics” 2014, t. 66 (3), s. 365–405.
Zobacz w Google Scholar

Caselli M., Measuring the integration of immigrants: critical notes from an Italian experience, „International Migration” 2015, t. 53 (4), s. 107–119.
Zobacz w Google Scholar

Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Collett E., Facing 2020: developing a new European agenda for immigration and asylum policy, Migration Policy Institute Europe, Brussels 2013, http://www.migrationpolicy.org/research/facing-2020-developing-new-european-agenda-immigration-and-asylum-policy (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Collett E., The development of EU policy on immigration and asylum. Rethinking coordination and leadership, Migration Policy Institute Europe, Brussels 2015, http://www.migrationpolicy.org/research/development-eu-policy-immigration-and-asylum-rethinking-coordination-and-leadership (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Collett E., Münz R., Background paper WMR 2010. The future of european migration: policy options for the European Union and its member states, International Organization for Migration, Geneva 2010, http://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2010_migration_policy_options_eu.pdf (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Collet E., Petrovic M., The Future of immigrant integration in Europe. Mainstreaming approaches for inclusion, Migration Policy Institute Europe, Brussels 2014, http://www.migrationpolicy.org/research/future-immigrant-integration-europe-mainstreaming-approaches-inclusion (dostęp: 6.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Connor C., Koenig M., Bridges and barriers: religion and immigrant occupational attainment across integration contexts, „International Migration Review” 2013, t. 47 (1), s. 3–38.
Zobacz w Google Scholar

Crepaz M.M.L., Damron R., Constructing tolerance. How the welfare state shapes attitudes about immigrants, „Comparative Political Studies” 2009, t. 42 (3), s. 437–463.
Zobacz w Google Scholar

Davidov E., Schmidt P., Schwartz S.H., Bringing values back in. The adequacy of the European Social Survey to measure values in 20 countries, „Public Opinion Quarterly” 2008, t. 72 (3), s. 420–445.
Zobacz w Google Scholar

Davidov E., Meulemann B., Schwartz S.H., Schmidt P., Individual values, cultural embeddedness and anti-immigration sentiments: explaining differences in the effect of values on attitudes toward immigration across Europe, „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Socialpsychologie” 2014, t. 66 (S1), s. 263–285.
Zobacz w Google Scholar

de Haas H., The migration and development pendulum: a critical view on research and policy, „International Migration” 2012, t. 50 (3), s. 8–25.
Zobacz w Google Scholar

de Rooij E.A., Patterns of immigrant political participation: explaining differences in types of political participation between immigrants and the majority population in Western Europe, „European Sociological Review” 2012, t. 28 (4), s. 455–481.
Zobacz w Google Scholar

Diehl C., Koenig M., God can wait – new migrants in Germany between early adaptation and religious reorganization, „International Migration” 2013, t. 51 (3), s. 8–22.
Zobacz w Google Scholar

Dimitriadi A., Deals without borders: Europe’s foreign policy on migration, European Council on Foreign Relations, London 2016, http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR-165-DEALS_WITHOUT_BORDERS.pdf (dostęp: 24.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Dinesen P.T., Does generalized (dis)trust travel? Examining the impact of cultural heritage and destination-country environment on trust of immigrants, „Political Psychology” 2012, t. 33 (4), s. 495–511.
Zobacz w Google Scholar

Directorate-General Justice, Freedom and Security. Handbook on integration for policy-makers and practitioners (3rd ed.), European Communities, Luxembourg 2010, https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/handbook-on-integration-for-policy-makers-and-practitioners-3rd-edition---2010 (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Dogan M., Strategies in comparative sociology, „Comparative Sociology” 2002, t. 1 (1), s. 63–92.
Zobacz w Google Scholar

Dronkers J., Vink M.P., Explaining access to citizenship in Europe: how citizenship policies affect naturalization rates, „European Union Policies” 2012, t. 13 (3), s. 390–412.
Zobacz w Google Scholar

Duemmler K., Boundaries against immigrants and their subjectively felt discrimination, FORS, Lausanne 2013, https://forscenter.ch/wp-content/uploads/2018/07/fors_wps_2013-06_dummler.pdf (dostęp: 28.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Emmenegger P., Klemmensen R., Immigration and redistribution revisited: how different motivations can offset each other, „Journal of European Social Policy” 2013, t. 23 (4), s. 406–422.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, DG HOME, European modules on migrant integration, 2014, https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/european-modules-on-migrant-integration---final-report (dostęp: 6.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

The European Social Survey, Weighting European Social Survey data, The European Social Survey, 2014, https://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/ESS_weighting_data_1.pdf (dostęp: 13.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Facchini G., Mayda A.M., Individual attitudes towards skilled migration: an empirical analysis across countries, „The World Economy” 2012, t. 35 (2), s. 183–196.
Zobacz w Google Scholar

Fasel N., Green E.G.T., Sarrasion O., Facing cultural diversity. Anti-immigrant attitudes in Europe, „European Psychologist” 2013, t. 18 (4), s. 253–262.
Zobacz w Google Scholar

Faure R., Gavas M., Knoll A., Challenges to a comprehensive EU migration and asylum policy, Overseas Development Institute 2015, https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10166.pdf (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Field A., Discovering statistics using SPSS. Third edition, SAGE Publications, London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Finseraas H., Pedersen A.W., Bay A.-H., When the going gets tough: the differential impact of national unemployment on the perceived threats of immigration, „Political Studies” 2014, t. 64 (1), s. 60–73.
Zobacz w Google Scholar

Freedman M., Changesinattitudes towards immigration: evidence fromthe European debt crisis, European Forum at the Hebrew University, Jerusalem 2012, https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_44168_2.pdf/630ee001-72de-0832-27a6-5b6325452939?version=1.0&t=1539651248743 (dostęp: 28.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gerhards J., Free to move? The acceptance of free movement of labour and non discrimination among citizens of Europe, „European Societies” 2008, t. 10 (1), s. 121–140.
Zobacz w Google Scholar

Gilardoni G., D’Odorico M., Carrillo D. (red.), KING. Knowledge for Integration Governance. Evidence on migrants’ integration in Europe, Fondazione ISMU 2015, http://aei.pitt.edu/62271/1/pub_5379_king_report.pdf (dostęp: 6.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gońda M., Podgórska K., In(ter)dependent policies? Expert survey findings on relations between immigration and integration policies in selected EU member states, [w:] M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (red.), Relations between immigration and integration policies in Europe. Challenges, opportunities and perspectives in selected EU member states, Routledge, London/New York 2020, s. 46–60.
Zobacz w Google Scholar

Gońda M., Lesińska M., Pachocka M., Relations between immigration and integration policies in postwar Europe, [w:] M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (red.), Relations between immigration and integration policies in Europe. Challenges, opportunities and perspectives in selected EU member states, Routledge, London/New York 2020, s. 24–45.
Zobacz w Google Scholar

Gorodzeisky A., Who are the Europeans that Europeans prefer? Economic conditions and exclusionary views toward European immigrants, „Internatinal Journal of Comparative Sociology” 2011, t. 52 (1–2), s. 100–113.
Zobacz w Google Scholar

Gorodzeisky A., Semyonov M., Labor force participation among immigrants in 10 Western European countries: generation, gender and ethnicity, Instituto Mixto Universidad Carlos III de Madrid – Fundación Juan March de Ciencias Sociales, Madrid 2014, http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18316/IC3JM-2014-284.pdf?sequence=3 (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gorodzeisky A., Semyonov M., Not only competitive threat but also racial prejudice: sources of anti-immigrant attitudes in European societies, „International Journal of Public Opinion Research” 2016, t. 28 (3), s. 331–354.
Zobacz w Google Scholar

Green E.G.T., Who can enter? A multilevel analysis on public support for immigration criteria across 20 European countries, „Group Processes & Intergroup Relations” 2009, t. 12 (1), s. 41–60.
Zobacz w Google Scholar

Green E.G.T., Fasel N., Sarrasin O., The more the merrier? The effects of type of cultural diversity on exclusionary immigration attitudes in Switzerland, „International Journal of Conflict and Violence” 2010, t. 4 (2), s. 177–190.
Zobacz w Google Scholar

Grzybek D., Współczesne rozumienie asymilacji imigrantów w społeczeństwie amerykańskim, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” 2013, nr 6, s. 57–71.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Kazłowska A., Ku socjologii mobilnego społeczeństwa? Rozwój nowych koncepcji migracji i integracji a socjologia, „Studia Socjologiczne” 2013, t. 210 (3), s. 31–52.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Kazłowska A., Paradoksy polskiej tolerancji. Postawy wobec mniejszości i imigrantów w Polsce na tle Europy, [w:] A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 131–164.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Kazłowska A., Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, t. 57 (3), s. 45–60.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Kazłowska A., Piekut A., Integracja imigrantów w społeczeństwie przyjmującym, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 178–194.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Kazłowska A., Phillimore J., Introduction: rethinking integration. New perspectives on adaptation and settlement in the era of super-diversity, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 2018, t. 44 (2), s. 179–196.
Zobacz w Google Scholar

Halapuu V., Paas T., Tammaru T., Schütz A., Is institutional trust related to proimmigrant attitudes? A pan-European evidence, „Eurasian Geography and Economics”, t. 54 (5–6), s. 572–593.
Zobacz w Google Scholar

Hamberger A., Immigrant integration: acculturation and social integration, „Journal of Identity and Migration Studies” 2009, t. 3 (2), s. 2–21.
Zobacz w Google Scholar

Han K.J., Income inequality, international migration, and national pride: a test of social identification theory, „International Journal of Public Opinion Research” 2013, t. 25 (4), s. 502–521.
Zobacz w Google Scholar

Harder N., Figueroa L., Gillum R.M., Hangartner D., Laitin D.D., Hainmueller J., Multidimensional measure of immigrant integration, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2018, t. 115 (45), s. 11483–11488.
Zobacz w Google Scholar

Hatton T.J., Immigration, public opinion and the recession in Europe, „Economic Policy” 2016, t. 31 (86), s. 205–246.
Zobacz w Google Scholar

Heizmann B., Symbolic boundaries, incorporation policies, and anti-immigrant attitudes: what drives exclusionary policy preferences, „Ethnic and Racial Studies”, t. 39 (10), s. 1791–1811.
Zobacz w Google Scholar

Héricourt J., Spielvogel G., Beliefs, media exposure and policy preferences on immigration: evidence from Europe, „Applied Economics” 2014, t. 46 (2), s. 225–239.
Zobacz w Google Scholar

Hjerm M., Anti-immigrant attitudes and cross-municipal variation in the proportion of immigrants, „Acta Sociologica” 2009, t. 52 (1), s. 47–62.
Zobacz w Google Scholar

Hjerm M., Nagayoshi K., The composition of the minority population as a threat: can real economic and cultural threats explain xenophobia?, „International Sociology” 2011, t. 26 (6), s. 815–843.
Zobacz w Google Scholar

International Organization for Migration, Laws for legal immigration in the 27 EU member states, International Organization for Migration, Geneva 2009, http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_16.pdf (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jamie-Castillo A.M., Marqués-Perales I., Álvarez-Gálvez J., The impact of social expediture on attitudes towards immigration in Europe, „Social Indicators Research” 2016, t. 126 (3), s. 1089–1108.
Zobacz w Google Scholar

Jaźwińska E., Metody ilościowe w badaniach nad migracjami międzynarodowymi, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/036.pdf (dostęp: 28.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Joppke C., The role of the state in cultural integration: trends, challenges, and ways ahead, Migration Policy Institute, Washington DC 2012, http://www.migrationpolicy.org/research/TCM-state-role-in-cultural-integration (dostęp: 6.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk P., Kloc-Nowak W., Teorie migracji, [w:] M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 47–67.
Zobacz w Google Scholar

Karpowicz E., Modele polityki społecznej. Kierunki zmian polityki społecznej w Polsce, „Informacja BsiE” 2006, nr 1249, s. 3–12.
Zobacz w Google Scholar

Karreth J., Singh S.P., Stojek S.M., Explaining attitudes toward immigration: the role of regional context and individual predispositions, „West European Politics” 2015, t. 38 (6), s. 1174–1202.
Zobacz w Google Scholar

Kaya Y., Karakoç E., Civilizing vs destructive globalization? A multi-level analysis of anti-immigrant prejudice, „International Journal of Comparative Sociology” 2012, t. 53 (1), s. 23–44.
Zobacz w Google Scholar

Khaliman Z.N., Socio-cultural adaptation of migrants: theoretical and methodological aspects, „American-Eurasian Journal of Scientific Research” 2012, t. 5 (7), s. 187–192.
Zobacz w Google Scholar

Kicinger A., Saczuk K., Migration policy in the European perspective – development and future trends, Central European Forum for Migration Research, Warszawa 2004, http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2004-01.pdf (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

King R., Theories and typologies of migration: an overview and a primer, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM), Malmö University, Malmö 2012, https://www.mah.se/upload/Forskningscentrum/MIM/WB/WB%203.12.pdf (dostęp: 25.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kirmanğlu H., Başlevent C., Life satisfaction of ethnic minority members: an examination of interactions with immigration, discrimination, and citizenship, „Social Indicators Research” 2014, t. 116 (1), s. 173–184.
Zobacz w Google Scholar

Klaus W., Duszczyk M., Pszczókowska D., Which factors influence states’ migration polices?, [w:] M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (red.), Relations between immigration and integration policies in Europe. Challenges, opportunities and perspectives in selected EU member states, Routledge, London/New York 2020, s. 7–23.
Zobacz w Google Scholar

Konieczna-Sałamatin J., Konkurencja, zagrożenie czy ratunek dla gospodarki? Postawy Polaków wobec imigrantów, „Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria nowa” 2019, t. 10 (1), s. 61–82.
Zobacz w Google Scholar

Krejtz I., Krejtz K., Jednoczynnikowa analiza wariancji w schemacie międzygrupowym, [w:] S. Bedyńska, A. Brzezicka (red.), Statystyczny Drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2007, s. 208–230.
Zobacz w Google Scholar

Krejtz I., Krejtz K., Wprowadzenie do analizy regresji jedno i wielozmiennowej, [w:] S. Bedyńska, A. Brzezicka (red.), Statystyczny Drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2007, s. 364–384.
Zobacz w Google Scholar

Kurekova L., Theories of migration: conceptual review and empirical testing in the context of the EU East-West flows, European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies 2010, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1962351 (dostęp: 25.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lakey P.N., Acculturation: a review of the literature, „Intercultural Communication Studies” 2003, t. 12 (2), s. 103–118.
Zobacz w Google Scholar

Lance C., Butts M.M., Michels L.C., The sources of four commonly reported cutoff criteria: what did they really say?, „Organizational Research Methods” 2006, t. 9 (2), s. 202–220.
Zobacz w Google Scholar

Lee E.S., A theory of migration, „Demography” 1966, t. 3 (1), s. 47–57.
Zobacz w Google Scholar

Luttmer E.F.P., Singhal M., Culture, context, and the taste for redistribution, „American Economic Journal: Economic Policy” 2011, t. 3 (1), s. 157–179.
Zobacz w Google Scholar

Malchow-Møller N., Munch J.R., Schroll S., Skaksen J.R., Attitudes towards immigration – perceived consequences and economic self-interest, „Economic Letters” 2008, t. 100 (2), s. 254–257.
Zobacz w Google Scholar

Malchow-Møller N., Munch J.R., Schroll S., Skaksen J.R., Explaining cross-country differences in attitudes towards immigration in the EU-15, „Social Indicators Research” 2009, t. 91 (3), s. 371–390.
Zobacz w Google Scholar

Manevska K., Achterberg P., Immigration and percived ethnic threat: cultural capital and economic explanations, „European Sociological Review” 2013, t. 29 (3), s. 437–449.
Zobacz w Google Scholar

Markaki Y., Longhi S., What determines attitudes to immigration in European countries? An analysis at the regional level, „Migration Studies” 2013, t. 1 (3), s. 311–337.
Zobacz w Google Scholar

Martiniello M., Comparisons in migration studies, „Comparative Migration Studies” 2013, t. 1 (1), s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Massey D.S., Why does immigration occur? A theoretical synthesis, [w:] C. Hirschman, P. Kasinitz, J. DeWind (red.), Th handbook of international migration. The American experience, Russell Sage Foundation, New York 1999, s. 34–52.
Zobacz w Google Scholar

Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E., Theories of international migration: a review and appraisal, „Population and Development Review” 1993, t. 19 (3), s. 431–466.
Zobacz w Google Scholar

Masso A., A readiness to accept immigrants in Europe? Individual and country-level characteristics, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 2009, t. 35 (2), s. 251–270.
Zobacz w Google Scholar

Mewes J., Mau S., Globalization, socio-economic status and welfare chauvinism: European perspectives on attitudes toward the exclusion of immigrants, „International Journal of Comparative Sociology” 2013, t. 54 (3), s. 228–245.
Zobacz w Google Scholar

Morawska E., Badania nad imigracją/etnicznością w Europie i Stanach Zjednoczonych: analiza porównawcza, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2009, nr 1, s. 7–26.
Zobacz w Google Scholar

Morawska E., International migration: its various mechanisms and different theories that try to explain it, Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö University, Malmö 2007, http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5224/WB1%2007%20inlaga_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 25.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Navarro M.L., Migration and social policy in Europe. South Europe in the mirror of European traditional immigration countries, University of Florence, Florence 2007, https://www.dsps.unifi.it/upload/sub/laparrapaper.pdf (dostęp: 15.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Paas T., Halapuu V., Attitudes towards immigrants and the integration of ethnically diverse societies, „Eastern Journal of European Studies” 2012, t. 3 (2), s. 161–176.
Zobacz w Google Scholar

Peers S., An EU immigration code: towards a common immigration policy, [w:] S. Carrera, E. Guild, K. Eisele (red.), Rethinking the attractiveness of EU labour immigration policies. Comparative perspective on the EU, the US, Canada and beyond, Centre for European Policy Studies, Brussels 2014, s. 100–110, https://www.ceps.eu/ceps-publications/rethinking-attractiveness-eu-labour-immigration-policies-comparative-perspectives-eu-us/ (dostęp: 2.05.2020).
Zobacz w Google Scholar

Polakowski M., Szelewa D., Polityka społeczna a problemy migracji, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce wspólnie z Fundacją Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA), 2013, http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/10685.pdf (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Portes A., Manning R.D., The Immigrant Enclave: Theory and Emprical Examples, [w:] J. Nagel, S. Olzak (red.), Competitive ethnic relations, Academic Press, New York 1986, s. 47–68, http://www.nyu.edu/classes/jackson/analysis.of.inequality/Readings/Portes%20-%20Immigrant%20Enclave-Theory%20and%20Empirical%20Examples%20-%2086.pdf (dostęp: 26.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Portes A., Zhou M., The new second generation: segmented assimilation and its variants, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science” 1993, t. 530 (1), s. 74–96.
Zobacz w Google Scholar

Rajkiewicz A., Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 303–313.
Zobacz w Google Scholar

Ravenstein E.G., The Laws of Migration, „Journal of the Statistical Society of London” 1885, t. 48 (2), s. 167–235.
Zobacz w Google Scholar

Ravenstein E.G., The Laws of Migration, „Journal of the Royal Statistical Society” 1889, t. 52 (2), s. 241–305.
Zobacz w Google Scholar

Redfield R., Linton R., Herskovits M., Memorandum for the study of acculturation, „American Anthropologist” 1936, t. 38 (1), s. 149–152.
Zobacz w Google Scholar

Röder A., Immigrants’ attitudes toward homosexuality: socialization, religion, and acculturation in European host societies, „International Migration Review” 2015, t. 49 (4), s. 1042–1070.
Zobacz w Google Scholar

Röder A., Mühlau P., Are they acculturating? Europe’s immigrants and gender egalitarianism, „Social Forces” 2014, t. 92 (3), s. 899–928.
Zobacz w Google Scholar

Röder A., Mühlau P., Discrimination, exclusion and immigrants’ confidence in public institutions in Europe, „European Societies” 2011, t. 13 (4), s. 535–557.
Zobacz w Google Scholar

Röder A., Mühlau P., Low expectations or different evaluations: what explains immigrants’ high levels of trust in host country institutions?, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 2012, t. 38 (5), s. 777–792.
Zobacz w Google Scholar

Rudnev M., Value adaptation to a new social environment: impacts from country of birth and country of residence on values of intra-European migrants, Higher School of Economics, 2013, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2205687## (dostęp: 28.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rymsza A., Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia Społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 23–39.
Zobacz w Google Scholar

Safi M., Immigrants’ life satisfaction in Europe: between assimilation and discrimination, „European Sociological Review” 2010, t. 26 (2), s. 159–176.
Zobacz w Google Scholar

Schiefer D., Müllering A., Daniel E., Cultural value fit of immigrant and minority adolescents: the role of acculturation orientations, „International Journal of Intercultural Relations” 2012, t. 36 (4), s. 486–497.
Zobacz w Google Scholar

Schlueter E., Wagner U., Regional differences matter. Examining the dual influence of the regional size of the immigrant population on derogation of immigrants in Europe, „International Journal of Comparative Sociology” 2008, t. 49 (2–3), s. 153–173.
Zobacz w Google Scholar

Schmider E., Ziegler M., Danay E., Beyer L., Büchner M., Is it really robust? Reinvestigating the robustness of ANOVA against violatons of the normal distribution assumption, „Methodology” 2010, t. 6 (4), s. 147–151.
Zobacz w Google Scholar

Schneider S.L., Anti-immigrant attitudes in Europe: outgroup size and perceived ethnic threat, „European Sociological Review” 2008, t. 24 (1), s. 53–67.
Zobacz w Google Scholar

Schönpflug U., Acculturation: adaptation or development?, „Applied Psychology” 1997, t. 46 (1), s. 52–55.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz S.H., An overview of the Schwartz theory of basic values, „Online Readings on Psychology and Culture” 2012, t. 2 (1), s. 1–20, http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116 (dostęp: 30.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Schwartz S.H., A theory of cultural value orientations: explication and applications, „Comparative Sociology” 2006, t. 5 (2–3), s. 137–182.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz S.H., Toward refining the theory of basic human values, [w:] S. Salzborn, E. Davidov, J. Reinecke (red.), Methods, theories, and empirical applications in the social sciences, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012, s. 39–46.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz S.H., Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries, „Advances in Experimental Social Psychology” 1992, t. 25 (C), s. 1–65.
Zobacz w Google Scholar

Ścibor-Rylski M., Miary związku pomiędzy zmiennymi – współczynniki korelacji, [w:] S. Bedyńska, A. Brzezicka (red.), Statystyczny Drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2007, s. 94–115.
Zobacz w Google Scholar

Semyonov M., Glikman A., Ethnic residential segregation, social contacts, and antiminority attitudes in European societies, „European Sociological Review” 2009, t. 25 (6), s. 693–708.
Zobacz w Google Scholar

Šerbetar I., Sedlar I., Assessing reliability of a multi-dimensional scale by coefficient alpha, „The Journal of Elementary Education” 2016, t. 9 (1–2), s. 189–195.
Zobacz w Google Scholar

Sides J., Citrin J., European opinion about immigration: the role of identities, interests and information, „British Journal of Political Science” 2007, t. 37 (3), s. 477–504.
Zobacz w Google Scholar

Stola D., Wielkie migracje w Europie XX wieku, [w:] M. Koźmiński (red.), Cywilizacja europejska. Eseje i szkic z dziejów cywilizacji i dyplomacji, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 2010, s. 355–375.
Zobacz w Google Scholar

Tavakol M., Dennick R., Making sense of Cronbach’s alpha, „International Journal of Medical Education” 2011, t. 2, s. 53–55.
Zobacz w Google Scholar

Tomarken A.J., Serlin R.C., Comparsion of ANOVA alternatives under variance heterogenity and specific noncentrality structures, „Psychological Bulletin” 1986, t. 99 (1), s. 90–99.
Zobacz w Google Scholar

Treas J., Incorporating immigrants: integrating theoretical frameworks of adaptation, „Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences” 2015, t. 70 (2), s. 269–278.
Zobacz w Google Scholar

Trevena P., Teorie i doktryny dotyczące imigrantów. Doświadczenia tradycyjnych i nowych krajów imigracji, [w:] A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 93–122.
Zobacz w Google Scholar

UNESCO Institute of Statistics, International Standard Classification of Education. ISCED 2011, UNESCO Institute of Statistics, Montreal 2012, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (dostęp: 28.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Van der Bracht K., Van de Putte B., Van de Velde S., The worst of both worlds? Origin and destination effects on migrant religiosity, „Ethnic and Racial Studies” 2014, t. 37 (6), s. 998–1019.
Zobacz w Google Scholar

Van Hook J., Brown S.K., Bean F.D., For love or money? Welfare reform and immigrant naturalization, „Social Forces” 2006, t. 85 (2), s. 643–666.
Zobacz w Google Scholar

Vink M.P., Prokic-Breuer T., Dronkers J., Immigrant naturalization in the context of institutional diversity: policy matters, but to whom?, „International Migration” 2013, t. 51 (5), s. 1–20.
Zobacz w Google Scholar

Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Żołądek M., Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie, „Studia BAS” 2014, t. 40 (4), s. 9–35.
Zobacz w Google Scholar

http://data.un.org/Default.aspx (dostęp: 13.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx (dostęp: 13.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://hdr.undp.org/en/data (dostęp: 13.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://stats.oecd.org/ (dostęp: 13.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.issp.org/menu-top/home/ (dostęp: 5.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.mipex.eu/ (dostęp: 13.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp (dostęp: 5.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index#p=1&instruments=STANDARD (dostęp: 5.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/eastern-partnership/mobility-partnerships-visa-facilitation-and-readmission-agreements_en (dostęp: 24.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/from-6-to-27-members_en (dostęp: 28.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://europeanvaluesstudy.eu/ (dostęp: 5.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/145/obywatele-unii-europejskiej-i-ich-prawa (dostęp: 23.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/152/polityka-imigracyjna (dostęp: 23.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.europeansocialsurvey.org/ (dostęp: 5.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.icmpd.org/our-work/migration-dialogues/ (dostęp: 24.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

8 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-253-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-254-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Agent PR

ISBN Agent PR

ISBN-13 (15)

978-83-64462-50-4

Inne prace tego samego autora