Gatunkowe i stylistyczne wyznaczniki listów miłosnych Borysa Pasternaka

Autorzy

Anna Stępniak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej
https://orcid.org/0000-0002-7231-3335

Słowa kluczowe:

list miłosny, stylistyka, idiostyl, język artystyczny, Borys Pasternak

Streszczenie

Celem rozprawy jest przedstawienie gatunkowych i stylistycznych wyznaczników listów miłosnych Borysa Pasternaka na podstawie jego prywatnej korespondencji z czterema kobietami: Mariną Cwietajewą, Eugenią Łurje, Zinaidą Neuhaus i Olgą Iwińską. Język Pasternaka w jego długich, wielostronicowych listach miłosnych czyni każdą z korespondencji niepowtarzalną. Mimo że listy jako odmiana gatunkowa przyzwyczaiły nas do swej poznawczej funkcji, miłosną korespondencję Borysa Pasternaka cechuje głęboki walor estetyczny, który sprawia, że ich lektura jest niezapomnianym przeżyciem.

Ze Wstępu

Bibliografia

Nabokov V., Lolita, tłum. M. Kłobukowski, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak B., Listy do Ziny, tłum. M. Łukaszewicz, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak B., Szkic do autobiografii, [w:] tegoż, Drogi napowietrzne i inne utwory, tłum. i wstęp S. Pollak, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Быков Д., Борис Пастернак. Жизнь замечательных людей, Москва 2010.
Zobacz w Google Scholar

Гинзбург Л.Я., Вступительная статья, [w:] Б.Л. Пастернак, Переписка, Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Емельянова И., Легенды Потаповского переулка, Москва 1997.
Zobacz w Google Scholar

Ивинская O., В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком, Москва 1972.
Zobacz w Google Scholar

Мансуров Б., Ларамоегоромана. Борис Пастернаки Ольга Ивинская, Москва 2009.
Zobacz w Google Scholar

Пастернак Б., Воздушные пути, Санкт-Петербург 1982.
Zobacz w Google Scholar

Пастернак Б., Доктор Живаго, Москва 1989.
Zobacz w Google Scholar

Пастернак Б., Письма Б.Л. Пастернака к жене З.Н. Нейгауз-Пастернак, Москва 1993.
Zobacz w Google Scholar

Пастернак Б., Полное собрание сочинений с приложениями в 11-ти томах, Москва 2005.
Zobacz w Google Scholar

Пастернак Б., Существованья ткань сквозная. Переписка с Евгенией Пастернак. Дополненная письмами к Е.Б. Пастернаку и его воспоминаниями, Москва 1998, https://e-libra.ru/read/484331-suschestvovan-ya-tkan-skvoznaya-perepiska-s-evgeniey-pasternak-dopolnennaya-pis-mami-k-evgeniyu-bori.html [dostęp: 2.03.2020].
Zobacz w Google Scholar

Пастернак Е., Нобелевская премия Бориса Пастернака, „Новый мир” 1990, № 2.
Zobacz w Google Scholar

Пастернак Е.Б., Борис Пастернак. Биография, Москва 1997. Пастернак З., Воспоминания, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

Поливанов К.М., Пастернак и современники, Москва 2006.
Zobacz w Google Scholar

Рильке Р.М., Пастернак Б., Цветаева М., Письма 1926 года, Москва 1990.
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М., Пастернак Б., Души начинают видеть, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М., Собрание сочинений в 7 томах, Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М.И., Избранная проза, Москва 1965, т. 1.
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М.И., Неизданные письма, Париж 1972.
Zobacz w Google Scholar

Цветаева М.И., Письма к Анне Тесковой, Санкт-Петербург 1991.
Zobacz w Google Scholar

Эренбург И.Г., Портреты русских поэтов, Берлин 1922.
Zobacz w Google Scholar

Эфрон А.С., Страницы воспоминаний, „Звезда” 1975, № 6.
Zobacz w Google Scholar

Aktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu, red. J. Wierzbiński, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986. Bakuła B., Oblicza autotematyzmu, Poznań 1991.
Zobacz w Google Scholar

Balbus S., Zagłada gatunków, [w:] Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bally Ch., Stylistyka Bally’ego. Wybór tekstów, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Balowski M., Językoznawcze badania nad polskim stylem artystycznym, [w:] Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24–26 IX 1991 r., red. S. Gajda, Opole 1992.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., Teoria tekstu, tłum. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Problemy stylu, [w:] tegoż, Folklor – język – poetyka, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej, [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bazylow L., Historia Rosji, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska B., Między literaturą i publicystyką, Łódź 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki W., Opacki I., Bolecki W., Spójność tekstu jest konwencją, [w:] Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. J. Sławiński, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Borawski S., Listy T.T. Jeża do dr. J. Łukaszewskiego. Między poetyką normatywną listu a nieregularną komunikacją w rozproszonej wspólnocie, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński J., Zagadnienia badania języka i stylu pisarza (na materiale polskiej poezji sentymentalnej), „Język Artystyczny” 1986, t. IV, s. 56–72.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cudak R., Cysewski K., Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1997-t88-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1997-t88-n1-s95-110/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1997-t88-n1-s95-110.pdf [dostęp: 19.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Pomiędzy listem a powieścią, [w:] tejże, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, [w:] tejże, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Wobec tradycji gatunków, [w:] tejże, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Data K., W jaki sposób językoznawcy opisują emocje?, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska E., Styl artystyczny, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska E., Wokół pojęcia „styl artystyczny”, [w:] Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24–26 IX 1991 r., red. S. Gajda, Opole 1992.
Zobacz w Google Scholar

Didier J., Słownik filozofii, tłum. K. Jarosz, Katowice 1992. Dobrzyńska T., Delimitacja tekstu literackiego, Wrocław 1974.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., Gatunki pierwotne i wtórne, [w:] Typy tekstów, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., Metafora a spójność tekstu, [w:] Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., O delimitacji tekstu literackiego, „Pamiętnik Literacki” 1971, R. LXII, z. 2, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n2-s115-127/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n2-s115-127.pdf [dostęp: 19.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., O głosowej delimitacji tekstu, „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 21: O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1971.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., Spójność tekstu w perspektywie stylistycznej, [w:] Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24–26 IX 1991 r., red. S. Gajda, Opole 1992.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., Tekst, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Dzienniki, notatniki i listy pisarzy rosyjskich. Druga konferencja z cyklu Ego-dokument i literatura, red. G. Szymczak, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Evans D., Emocje. Naukowo o uczuciach, tłum. R. Kot, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., Gatunki wypowiedzi, „Sprawozdania OTPN” w Opolu, seria B, 1990.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., O pojęciu idiostylu, [w:] Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1988.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., W poszukiwaniu teorii stylu, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, t. II, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Ganszyniec R., Polskie listy miłosne dawnych czasów, Lwów 1925.
Zobacz w Google Scholar

Genologia dzisiaj: praca zbiorowa, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., Dokument jako powieść, [w:] Studia o narracji, red. J. Błoński, J. Sławiński, Wrocław 1982.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Gombrowicz W., Dziennik (1957–1961), Paryż 1962.
Zobacz w Google Scholar

Gombrowicz W., Kronos, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S., O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1981. Grzesiuk A., Składnia wypowiedzi emocjonalnych, Lublin 1995.
Zobacz w Google Scholar

Handke R., Styl artystyczny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Handke R., Zagadnienie języka i stylu w pracach Karola Vosslera i Leo Spitzera, [w:] K. Vossler, L. Spitzer, Studia stylistyczne, wybór i oprac. M.R. Mayenowa, R. Handke, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson R., Co to jest poezja?, tłum. M.R. Mayenowa, [w:] Praska szkoła strukturalna w latach 1926–1948, red. M.R. Mayenowa, teksty przeł. i koment. opatrzył W. Górny, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowicz M., Dwa oblicza miłości. Porównanie językowych obrazów miłości tkwiących w etymologii i frazeologii, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Tryptyk epistolograficzny, [w:] Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Jarzębski J., O zastosowaniu pojęcia „gra” w badaniach literackich, [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowska A., Językowe wykładniki pragmatycznej funkcji listów, „Stylistyka” 1993, t. II. Kałkowska A., Struktura składniowa listu, Wrocław 1982.
Zobacz w Google Scholar

Kałkowska A., Wprowadzenie w problemy językowej spójności listu, „Polonica” 1978, z. IV. Kandziora J., Zmęczeni fabułą: narracje osobiste w prozie po 1976 roku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku – od początku stulecia do roku 1996, tłum. B. Kodzis, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Kąkolewski K., Wokół estetyki faktu, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Klemensiewicz Z., Jak charakteryzować język osobniczy, [w:] tegoż, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Knysz-Tomaszewska D., Między dziennikiem i listem, czyli o wyznaniach Paula Cazina, [w:] Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego, red. D. Knysz-Tomaszewska, A. Zalewska, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa T., Problemy całościowej charakterystyki stylu pisarza, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.
Zobacz w Google Scholar

Książek E., Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

List, nowela, opowiadanie. Analizy i interpretacje, red. T. Budrewicz, H. Bursztyńska, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. A. Blaim, Z. Maciejewski, Lublin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lubas-Bartoszyńska R., Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Luhmann N., Semantyka miłości. Okodowaniu intymności, tłum. J. Łoziński, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski J., List jako forma literacka, [w:] Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000.
Zobacz w Google Scholar

Małe formy prozatorskie. Analizy, interpretacje, przeglądy, red. W. Wójcik, Katowice 1990.
Zobacz w Google Scholar

Małek E., Wawrzyńczyk J., Kultura rosyjska. Postacie, wydarzenia, symbole, daty, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H., Styl tekstu literackiego i jego badanie, [w:] tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1970.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H., Wyznaczniki literatury, [w:] tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1970.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Wita H., Gracla J., Milewski T., O zakresie i przedmiocie badań stylistycznych, „Język Polski” 1939, t. XXIV.
Zobacz w Google Scholar

Misiorny M., Listy miłosne dawnych Polaków, Kraków 1971.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I., Język ciała czy ciało w umyśle, czyli o metaforyce uczuć, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I., Konceptualizacja uczuć w języku polskim, część II: Data, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I., Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć, Katowice 1986.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I., Werbalizacja stanów emocjonalnych, [w:] Konceptualizacja uczuć w języku polskim, część II: Data, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Olekszyk J., Sposoby wyznawania miłości i mówienia o miłości (na materiale strony internetowej www.wyznanie.net), „Poradnik Językowy” 2007, z. 7.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A., Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec R., O metodach badania osobniczego języka wartości, [w:] Język a kultura, t. 3: Wartości w języku i tekście, red. J. Puzynina, A. Anusiewicz, Lublin 1991.
Zobacz w Google Scholar

Perlin J., Milewska M., Afektonimy w polskim, francuskim, hiszpańskim i niderlandzkim. Analiza morfologiczna i semantyczna, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1974.
Zobacz w Google Scholar

Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Polska genologia: gatunek w literaturze współczesnej, red. R. Cudak, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki S., Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego językoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.
Zobacz w Google Scholar

Skotnicka-Maj A., Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953–1978, Katowice 1991.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T., Jeszcze o słownictwie miłosnym języka polskiego, „Poradnik Językowy” 2007, z. 9.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T., O stylu poetyckim i innych stylach języka: studia i szkice teoretyczne, Lublin 1995.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T., Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Lublin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska S., Genologia literacka w świetle zadań nauki o literaturze, [w:] Problemy teorii literatury, wyboru prac dokonał H. Markiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska S., Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku oprac. E. Felisiak, M. Leś, Białystok 2006.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska S., Wokół teorii listu (Paradoksy), [w:] tejże, Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Sławiński J., Wokół teorii języka poetyckiego, [w:] tegoż, Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Spagińska-Pruszak A., Język emocji. Studium leksykalno-semantyczne rzeczownika w języku polskim, rosyjskim i serbsko-chorwackim, Gdańsk 1992.
Zobacz w Google Scholar

Spitzer L., Vossler K., Vinogradov V., Z zagadnień stylistyki, rozprawa wstępna Z. Łempickiego, tłum. J. Kulczycka, J. Markowska, F. Siedlecki, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Stepnowska T., Rosyjski realizm magiczny (na przykładzie powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa), [w:] Realizm magiczny. Teorie i realizacje artystyczne, red. J. Biedermann, G. Gazda, I. Hübner, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stępniak A., Być żoną poety – zyskać nieśmiertelność. Rola kobiet w życiu i twórczości Borysa Pasternaka, [w:] Kobiety w literaturze i społeczeństwie, red. W. Jakimiuk-Sawczyńska, Białystok 2012.
Zobacz w Google Scholar

Stępniak A., Rozdarty między czasem i wiecznością. Życie z Borysem Pasternakiem na podstawie wspomnień i listów Olgi Iwińskiej, „Studia Słowianoznawcze” 2013, t. 10.
Zobacz w Google Scholar

Stępniak A., Wyrażanie niewyrażalnego. O językowym kodzie miłosnych przeżyć Borysa Pasternaka, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty badań semantyki i stylistyki tekstu, red. J. Wierzbiński, T. Daiber, G. Gochev, I. Zlatev, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24–26 IX 1991 r., red. S. Gajda, Opole 1992.
Zobacz w Google Scholar

Szumska D., O emocjach bez emocji, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1–3, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Tekst i język. Problemy semantyczne, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1974.
Zobacz w Google Scholar

Troyat H., Marina Cwietajewa. Wieczna buntownica, tłum. W. Sadkowski, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej, „Prace Literackie” 1978, t. XIX.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., Małe formy literackie, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., Zmienność i stałość gatunku literackiego, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, oprac. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Ułanek M., Koncepcja miłości w prozie Borysa Pasternaka – w kręgu antropologii pisarza, Lublin 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A., Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A., Problemy ekspresji. Ich miejsce w teorii semantycznej, [w:] tejże, Dociekania semantyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbiński J., Wilkoń A., Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. I: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A., Język artystyczny. Studia i szkice, Katowice 1999.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A., Rodzaje, podrodzaje, gatunki, [w:] Tkanina. Studia. Szkice, red. A. Węgrzyniak, T. Stępień, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000, https://sbc.org.pl/Content/73128/typologia_odmian_jezykowych_wyd_2.pdf [dostęp: 28.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., Tekst i/a gatunek. Jeden czy dwa modele, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II: Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., Wojtak M., Sławkowa E., Skudrzykowa A., Style literatury (po roku 1956), Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E., Przezwiska intymne w najnowszej polszczyźnie, cz. 1: Affectiva, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze”, z. I, red. M. Biolik, Olsztyn 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E., Słowa i uczucia. Z badań nad najnowszą leksyką dotyczącą ukochanej osoby, [w:] Współczesna leksyka, cz. II, red. K. Michalewski, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

„Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, t. 21: O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.
Zobacz w Google Scholar

Z przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku, red. H. Mazurek, J. Gracla, Katowice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Zalewska A., Kilka uwag nad listami Wacława Berenta, [w:] Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego, red. D. Knysz-Tomaszewska, A. Zalewska, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Zaworska H., Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Zbyrowski Z., Borys Pasternak. Życie i twórczość, Bydgoszcz 1996.
Zobacz w Google Scholar

Zbyrowski Z., Twórczość Borysa Pasternaka w badaniach polskich, „Studia Rossica Posnaniensia” 2011, vol. XXXVI.
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ziątek Z., Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Выготский Л.С., Психология искусства, Москва 2008.
Zobacz w Google Scholar

Лейдерман Н.Л., Теория жанра. Исследования и разборы, Екатеринбург 2010.
Zobacz w Google Scholar

Скороспелова Е., Русская проза XX века: от А. Белого („Петербург”) до Б. Пастернака („Доктор Живаго”), Москва 2003.
Zobacz w Google Scholar

Anuszkiewicz A., Blackburn S., Oksfordzki słownik filozoficzny, red. J. Woleński, tłum. C. Cieśliński i in., Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia filozofii, red. T. Honderich, tłum. J. Łoziński, t. I–II, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia literatury światowej, red. J. Maślanka, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gazda G., Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, C. Hernas, t. 1, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Mentalność rosyjska. Słownik, red. A. Lazari, Katowice 1995.
Zobacz w Google Scholar

Metzger B.M., Coogan M.D., Słownik wiedzy biblijnej, tłum. A. Karpowicz, T. Kowalska, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Miłkowski T., Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mirowicz A., Dulewiczowa I., Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I., Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 1–2, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1996. Ratajczak W., Słownik motywów literackich, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 9, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ryken L., Wilhoit J.C., Longan III T., Słownik symboliki biblijnej, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Słownik filozofii, red. A. Anuszkiewicz, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Słownik gatunków literackich, red. M. Barnacki, M. Pawlus, Bielsko-Biała 2000.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–2, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, tłum. A. Karpowicz, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Краткая философская энциклопедия, ред. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко, Москва 1994.
Zobacz w Google Scholar

Литературная энциклопедия терминов и понятий, ред. А.Н. Николюкин, Москва 2001.
Zobacz w Google Scholar

Литературный словарь. Литературная учеба, ред.-сост. А.В.Безрукова, Москва 2007.
Zobacz w Google Scholar

Руднев В., Словарь культуры века. Ключевые понятия и тексты, Москва 1997.
Zobacz w Google Scholar

Русские писатели XX века: биографический словарь, ред.-сост. П.А. Николаев, Москва 2000.
Zobacz w Google Scholar

Философский энциклопедический словарь, ред. Л.Ф. Ильичева, Н.П. Федосеева и др., Москва 1983.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki A., List do samego siebie, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/233225,1,recenzja-ksiazki-jaroslaw-iwaszkiewicz-dzienniki-19111955.read [dostęp: 14.04.2013].
Zobacz w Google Scholar

Garlicki A., Recenzja książki: Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911–1955, List do samego siebie, http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/recenzjeksiazek/233225,1,recenzja-ksiazki-jaroslaw-iwaszkiewicz-dzienniki [dostęp: 14.04.2013].
Zobacz w Google Scholar

Zapis rozmowy radiowej pt. „Duchowość i sny”. Z Józefem Augustynem SJ, Kasprem Czechem, psychologiem, oraz ks. Tomaszem Jelonkiem, biblistą, rozmawiają Dominika Szczawińska i Sylwester Strzałkowski, http://mateusz.pl/wam/zd/50-sny.htm [dostęp: 14.04.2013].
Zobacz w Google Scholar

Zawadzki J., Dysonans poznawczy, Serwis psychologiczny online Psychologia, https://www.mala-psychologia.eu/dysonans-poznawczy/ [dostęp: 16.11.2012].
Zobacz w Google Scholar

http://dic.academic.ru/ [dostęp: 9.07.2013].
Zobacz w Google Scholar

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/ [dostęp: 9.07.2013].
Zobacz w Google Scholar

http://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/ [dostęp: 9.07.2013].
Zobacz w Google Scholar

http://soulibre.ru [dostęp: 14.04.2013].
Zobacz w Google Scholar

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pierwszy-polski-list-milosny [dostęp: 28.05.2013].
Zobacz w Google Scholar

http://www.b-pasternak.ru/biografiya [dostęp: 14.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

http://www.gramota.ru/slovari/ [dostęp: 9.07.2013].
Zobacz w Google Scholar

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/zarys_wiary/boze_nakazy_dziesiec_przykazan.html [dostęp: 21.02.2013].
Zobacz w Google Scholar

http://www.pushkinskijdom.ru/Portals/0/prezentacia/irliSotrud/19.html [dostęp: 21.01.2013].
Zobacz w Google Scholar

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=3597 [dostęp: 8.10.2013].
Zobacz w Google Scholar

https://sjp.pwn.pl/zasady/93-Myslnik;629819.html [dostęp: 14.06.2013]. https://www.odrodzenie.org/wp-content/uploads/2020/04/Emocje.pdf [dostęp: 2.04.2013].
Zobacz w Google Scholar

Кублановский Ю., Неостывшая переписка, http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/1/recen4.html [dostęp: 14.02.2020].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

9 października 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-780-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-781-4