Medialny obraz kształtowania się stosunków polsko-niemieckich: Na podstawie analizy tygodników „Der Spiegel” i „Polityka” z lat 2005–2017. Studium politologiczno-socjologiczne

Autorzy

Małgorzata Schulz
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Wydział Inżynierii i Ekonomii, Zakład Ekonomii i Zarządzania
https://orcid.org/0000-0003-3005-5769

Słowa kluczowe:

Der Spiegel, Polityka, socjologia historyczna, stosunki polsko-niemieckie, tożsamość narodowa, media masowe, rynek prasowy w Niemczech i w Polsce

Streszczenie

W publikacji pokazuję, w jakim stopniu partie polityczne oraz mass media wpływają na kształtowanie dwustronnych, polsko-niemieckich stosunków, a także na budowanie wizerunku obu krajów i narodów. Zasadniczy problem badawczy monografii dotyczy wiodącego zagadnienia – obrazu Polski i Niemiec oraz relacji polsko-niemieckich kreowanego przez polskie i niemieckie opiniotwórcze media na przykładzie „Polityki” i „Der Spiegel” od 2005 do 2017 roku. W jakim stopniu był on odzwierciedleniem konsensusu, a w jakim rozbieżności między tymi tygodnikami? Podstawą analizy uczyniłam nie tylko wypowiedzi dziennikarzy, lecz także liderów wiodących partii politycznych, ludzi nauki i przedstawicieli elit symbolicznych.

Bibliografia

Abrams P., Historical Sociology, Cornell University Press, Ithaca 1983.
Zobacz w Google Scholar

Adamowski J.W., Jaskiernia A. (red.), Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju?, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012. Alexander M., Niemiecko-polskie stosunki w historii i w dniu dzisiejszym, [w:] W. Bonusiak (red.), Polska – Niemcy – Ukraina w Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1994, s. 34‒38.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Barcz J., Tomala M., Polska–Niemcy. Dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Benz W., Potsdam 1945. Besatzungsherrschaft und Neuaufbau im Vier-Zonen-Deutschland, DTV, München 2005.
Zobacz w Google Scholar

Berelson B., Content Analysis in Communication Research, [za:] W. Pisarek (red.), Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Berelson B., Steiner G., Human Behavior, Harcourt, Brace and World, New York 1964.
Zobacz w Google Scholar

Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim, [w:] A. Wolff-Powęska, Bingen (red.), Polacy‒Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 494‒500.
Zobacz w Google Scholar

Bilewicz M., Autostereotyp narodowy i jego konsekwencje: perspektywa psychologii stosunków międzygrupowych, [w:] W. Domachowski (red.), Stereotypy i stereotypizacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 31‒45.
Zobacz w Google Scholar

Bingen D., Niemcy i Polska – sąsiedzi i partnerzy w Europie, [w:] M. Piotrowski (red.), Polityka integracyjna Niemcy–Polska, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1997, s. 160‒164.
Zobacz w Google Scholar

Bingen D., Malinowski K. (red.), Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989–1998, Instytut Zachodni, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków: studium socjologiczno-politologiczne, Elipsa, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bogradus E.S., The New Social Research, [w:] M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2001, s. 5‒6.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Leopoldinum, Wrocław 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Boulding K., The Image. Knowledge in Live and Society, University of Michigan, Ann Arbor 1956.
Zobacz w Google Scholar

Breed W., The Self-Guiding Society, Free Press, Michigan 1971.
Zobacz w Google Scholar

Brown R., Prejudice. Its Social Psychology, [w:] M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2001, s. 5‒8.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński J. (red.), Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Buckley W., Sociology and Modern Systems Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1967.
Zobacz w Google Scholar

Budd R.W., Thorp R.K., Donohew L., Content Analysis of Communication, Macmillan, New York 1967.
Zobacz w Google Scholar

Bujak F., Wybór pism, t. I, PWN, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Cartwright D.P., Analysis of Qualitative Material, [w:] L. Festinger, D. Katz (red.), Research Methods in the Behavioral Sciences, New York 1953, s. 421‒470.
Zobacz w Google Scholar

Choukas M., Propaganda Comes to Age, Public Affairs Press, Washington 1965.
Zobacz w Google Scholar

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Gdańsk 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiek-Karpowicz J., Dudzińska K.I., Sankcje i Rosja, PISM, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Czarnowski S., Wybór pism socjologicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Cziomer E., Stan i perspektywa stosunków polsko-niemieckich, [w:] W. Bonusiak (red.), Polska – Niemcy – Ukraina w Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1994, s. 44‒60.
Zobacz w Google Scholar

Daddario G., Chilly Sciences of the 1992 Winter Games: The Mass Media and the Marginalization of Female Athletes, „Sociology of Sport Journal” 1994, s. 275‒288.
Zobacz w Google Scholar

Davis D.K., Robinson J.P., News Story Attributes and Comprehension, [w:] J.P. Robinson, M. Levy (red.), The Main Source, Sage, Beverly Hills, CA‒London 1986, s. 179‒210.
Zobacz w Google Scholar

DeFleur M.L, Dennis E., Understanding Mass Communication, Houghton Mifflin, Boston 1996.
Zobacz w Google Scholar

Die deutschen Zeitungen in Zahlen und Daten, Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V., Berlin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn, Verlag des Amtsblattes der Evangelischen Kirche in Deutschland, Hannover 1965.
Zobacz w Google Scholar

Dijk T. van, Analyzing Racism. Through Discourse Analysis, [w:] I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 113‒115.
Zobacz w Google Scholar

Dilenschneider R.L., Power and Influence, Prentice Hall, New York 1990.
Zobacz w Google Scholar

Dmitrów E., Rola mitów i stereotypów we wzajemnym postrzeganiu, [w:] A. Wolff-Powęska, D. Bingen (red.), Polacy‒Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 493‒528.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolska-Polak M., Götz M., Cichocki P. (red.), Biuletyn Instytutu Zachodniego, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolski K., Studia nad życiem społecznym i kulturą, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolski K., Studia Podhalańskie, Ossolineum, Wrocław 1970.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815–1945, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Domachowski W., Stereotypy i stereotypizacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dubos R., Reason Awake, Columbia University Press, New York 1970.
Zobacz w Google Scholar

Durkheim É., O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Düllfer, J., Jalta, 4. Februar 1945. Der Zweite Weltkrieg und die Entstehung der bipolaren Welt, DTV, München 1999.
Zobacz w Google Scholar

Dyczewski L., Szulich-Kałuża J., Szwed R. (red.), Stałość i zmienność tożsamości, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
Zobacz w Google Scholar

Elias N., The ‘Civilizing Process’ and the Sociology of International Relations, [w:] A. Linklater, International Politics 2004, vol. 41, s. 3–35.
Zobacz w Google Scholar

Ellul J., Propagandes, Economica, Paris 1990.
Zobacz w Google Scholar

Etzioni A., The Active Society, Collier-Macmillan, London 1968.
Zobacz w Google Scholar

Fenby J., Alianci. Stalin, Roosevelt, Churchill. Tajne rozgrywki zwycięzców II wojny światowej, Znak, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Fiszer J., Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970–1989 – uwarunkowania i bilans, [w:] J. Fiszer, J. Holzer (red.), Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970–1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998, s. 11‒29.
Zobacz w Google Scholar

Fiszer J., Holzer J. (red.), Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970–1995. Próba bilansu u perspektywy rozwoju, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Fuchs-Heinritz W., Lautmann R., Rammstedt O., Wienold H., Lexokon zur Soziologie, 4. Auflage, VS Verlag zur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007.
Zobacz w Google Scholar

Garsztecki S., Obraz Polaków w Niemczech: stare i nowe stereotypy, [w:] D. Bingen, K. Malinowski (red.), Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989–1998, Instytut Zachodni, Poznań 2000, s. 59‒62.
Zobacz w Google Scholar

Gerbner G., Cultural Indicators: The Third Voice. Communications Technology and Social Policy, John Wiley & Sons, New York 1973.
Zobacz w Google Scholar

Gerbner G., Mass Media and Human Communication Theory, Holt, Rinehart and Winston, New York 1967.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E., Frame Analysis: an Essay on the Organization of Experience, Harper and Row, New York 1974.
Zobacz w Google Scholar

Gordon J., Communication and Media. Constructing a Cross-discipline, Hastings House, New York 1975.
Zobacz w Google Scholar

Hahn H.H., Pamięć zbiorowa – przedmiot polityki historycznej, [w:] B. Korzeniewski (red.), Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 33‒34.
Zobacz w Google Scholar

Hall C.C., Lindzey S.G., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Holsti O.R., Content Analysis, [w:] G. Lindzey, E. Aronson, The Handbook of Social Psychology, Lawrence Erlbaum, New York 1986, s. 601‒610.
Zobacz w Google Scholar

Holsti O.R., Stone Ph.J., The Analysis of Communication Content, Wiley, New York 1969, [za:] W. Pisarek (red.), Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Janoś K.W., Rynek prasy codziennej w Republice Federalnej Niemiec, [w:] J.W. Adamowski, A. Jaskiernia (red.), Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju?, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 246‒254.
Zobacz w Google Scholar

Kassarji H.H., Content Analysis in Consumer Research, „Journal of Consumer Research”, June 1977, vol. 4, s. 8‒16.
Zobacz w Google Scholar

Katz D., Braly K.W., Racial Stereotypes of One-hundred College Students, „The Journal of Abnormal and Social Psychology” 1933, s. 280‒290.
Zobacz w Google Scholar

Katz E., Publicity and Pluralistic Ignorance: Notes on the Spiral of Silence, [w:] Wartelia (red.), Mass Communication Review Yearbook, vol. 4, Sage, Beverly Hills, CA–London 1983, s. 89‒99.
Zobacz w Google Scholar

Kerlinger F.N., Foundations of Behavioural Research, Holt, Reinhart & Winston, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Klapper J., The Effects of Mass Communication, Free Press, New York 1960. Kleinsteuber H.J., Media Governance in Europa: Regulierung – Partizipation – Mitbestimmung, Springer VS., Wiesbaden 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, PWN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kociuba J., Narracyjna koncepcja tożsamości, [w:] I. Borowik, K. Leszczyńska (red.), Wokół tożsamości. Teorie – wymiary – ekspresje, NOMOS, Kraków 2007, s. 51‒54.
Zobacz w Google Scholar

Kofta M., Jasińska-Kania A. (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kolarska-Bobińska L., Polacy wobec wielkiej zmiany. Integracja z Unią Europejską, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniewski B., Wprowadzenie. Polityka historyczna – propozycja definicji i spory wokół jej zakresu w polskim i niemieckim dyskursie naukowym, [w:] B. Korzeniewski (red.), Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2008, s. 21‒24.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniewski B. (red.), Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

Koselleck R., Gebrochene Erinnerung. Deutsche und polnische Vergangenheit zum Beispiel, [w:] A. Wolff-Powęska, D. Bingen (red.), Polacy–Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 24‒26.
Zobacz w Google Scholar

Koszel B., Niemcy w procesie transformacji postkomunistycznych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w latach 1990–1994, [w:] Z. Mazur (red.), Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s. 193‒195.
Zobacz w Google Scholar

Koszel B., Rola Niemiec w procesie integracji Polski z WE/UE, [w:] M. Dobrowolska-Polak, M. Götz, P. Cichocki (red.), Biuletyn Instytutu Zachodniego, Poznań 2011, s. 1‒4.
Zobacz w Google Scholar

Koszel B., Tausende Jahre polnisch-deutsche Beziehungen, Franciszek Grucza Graf-Punkt, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, De Agostini, Ediciones Altaya Polska, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kracauer S., Soziologie als Wissenschaft: eine erkenntnistheoretische Untersuchung, Sibyllen Verlag, Dresden 1922, [w:] L. Festinger, D. Katz (red.), Research Methods in the Behavioral Sciences, New York 1953, s. 421–470, [za:] W. Pisarek (red.), Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Krasuski J., Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław 2002. Krzywicki L., Studia socjologiczne, PIW, Warszawa 1951.
Zobacz w Google Scholar

Kucharczyk J., Łada A., Wenerski Ł., Razem czy osobno? Polacy, Niemcy i Rosjanie o kryzysie rosyjsko-ukraińskim, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Bertelsmanna, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I., Zmiana stereotypów: jej mechanizmy i granice, [w:] M. Kofta, A. Jasińska-Kania (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2001, s. 3‒5.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniewicz W., Kazimierza Dobrowolskiego koncepcja badań historyczno-terenowych, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Poznań–Warszawa 1990, s. 159‒169.
Zobacz w Google Scholar

Łada A., Barometr Polska–Niemcy 2015. Polacy o polsko-niemieckim partnerstwie we wspólnej Europie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Łada A., Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej, ATUT, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Łada A., Webb J., Razem w Europie? Co Polacy i Niemcy sądzą o polityce europejskiej. Wyniki Barometru Polska–Niemcy 2018, Körber Stiftung, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Konrada Adenauera, Hamburg–Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Lazarsfeld P., Merton R., Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action, [w:] L. Bryson (red.), The Communication of Ideas, Harper and Row, New York 1948, s. 32‒51.
Zobacz w Google Scholar

Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H., The People’s Choice, Columbia University Press, New York 1944.
Zobacz w Google Scholar

Lerner D., Toward a Communication Theory of Modernization, [w:] L. Pye (red.), Communication and Political Development, Princeton University Press, Princeton 1963, s. 327‒350.
Zobacz w Google Scholar

Lippmann W., Public Opinion, Harcourt Brace, New York 1922.
Zobacz w Google Scholar

Lippmann W., Public Opinion, Free Press, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Maigret E., Socjologia komunikacji i mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mamzer H., Konceptualizacje pojęcia tożsamości, [w:] H. Mamzer (red.), W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 7–19.
Zobacz w Google Scholar

Mamzer H. (red.), W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Marks K., Engels F., Święta rodzina, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 2, PWN, Warszawa 1961, s. 114‒120.
Zobacz w Google Scholar

Maślanka J. (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1976.
Zobacz w Google Scholar

Matalin M., Carville J., All’s Fair: Love, War, and Running for President, Simon and Schuster/Random House, New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Mazur Z., Centrum przeciwko Wypędzeniom, Instytut Zachodni, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mazur Z., Międzynarodowa pozycja zjednoczonych Niemiec, [w:] Z. Mazur (red.), Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s. 21‒28.
Zobacz w Google Scholar

Mazur Z. (red.), Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej, Instytut Zachodni, Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

McCombs M., Ustanowienie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

McCombs M.E., Shaw D.L., The Agenda-Setting Function of Mass Media, „Public Opinion Quarterly” 1976, nr 36, s. 176‒187.
Zobacz w Google Scholar

Mcquail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Mendelson H., Behaviorism, Functionalism, and Mass Communication Policy, „Public Opinion Quarterly” 1974, nr 38, s. 379‒389.
Zobacz w Google Scholar

Meyn H., Massenmedien in Deutschland, Herbert von Halem Verlag, Konstanz 2004.
Zobacz w Google Scholar

Michalczyk S., Społeczeństwo medialne, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Miluska J., Autostereotyp narodowy i tożsamość narodowa: związki, [w:] W. Domachowski (red.), Stereotypy i stereotypizacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 14‒18.
Zobacz w Google Scholar

Mirga A., Stereotyp jako model „prawdziwego swojego” i „obcego”. Próba rekonstrukcji teoretycznej zjawiska stereotypu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 1984, s. 19‒25.
Zobacz w Google Scholar

Müller R.D., Ueberschär G.R., Kriegsende 1945. Die Zerstörung des Deutschen Reiches, Fischer, Frankfurt am Main 1994.
Zobacz w Google Scholar

Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Nieć M., Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Niesłony K., Ramy znaczenia. Analiza telewizyjnych programów informacyjnych w trakcie kampanii wyborczej 2010, PAN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nisbet R., The Sociological Tradition, Transaction Publishers, New York 1993.
Zobacz w Google Scholar

Noelle-Neumann E., Die Schweigespirale: Theorie der Ӧffentlichen Meinung, Langen-Müller, München 2001.
Zobacz w Google Scholar

Nowak L., Historyzm metodologiczny kategorialnej interpretacji dialektyki, [w:] Z. Cackowski, J. Kmita (red.), Społeczny kontekst poznania, Ossolineum, Warszawa 1979, s. 121‒125.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski P.T., Modele człowieka propagowane w wybranych czasopismach młodzieżowych. Analiza antropologiczno-etyczna, Maternus Media, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ociepka B., Polacy i Niemcy w obrazie mediów, [w:] A. Wolff-Powęska, D. Bingen (red.), Polacy‒Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 258‒267.
Zobacz w Google Scholar

Ociepka B., System medialny Niemiec, [w:] J.W. Adamowski (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011, s. 87–128.
Zobacz w Google Scholar

Olczyk T., Politrozrywka i pop perswazja. Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Omyła-Rudzka M., O stosunkach z sąsiednimi krajami – relacje polityczne a nastawienie do nacji, CBOS 2015, nr 30, s. 1‒10.
Zobacz w Google Scholar

Park R., The City, University of Chicago Press, Chicago 1923.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak A., Przesłanki stosowania założeń i metod socjologii historycznej do badań nad tożsamością europejską, [w:] D. Walczak-Duraj (red.), Tożsamość kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 72‒75.
Zobacz w Google Scholar

Pflüger F., Lipscher W., Od nienawiści do przyjaźni, PAN ISP, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pięciak W., Niemiecka pamięć. Współczesne spory w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (red.), Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Piskorski J.M., Vertreibung und deutsch-polnische Geschichte, Fibre, Osnabrück 2005.
Zobacz w Google Scholar

Plokhy S.M., Jałta. Cena pokoju, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Popper K., Nędza historycyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Pürer H., Raabe J., Presse in Deutschland, UTB GmbH, München 2007.
Zobacz w Google Scholar

Reiter J., Polska–Europa–Niemcy, [w:] S. Sulowski (red.), Polska–Niemcy. Nadzieja i zaufanie, Fundacja Politeja, Warszawa 2002, s. 428‒431.
Zobacz w Google Scholar

Reulecke J., Deutsche Geschichte, Juventa, Stuttgart 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rex J., Ethnic and Race Issues, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
Zobacz w Google Scholar

Rogers E., Communication Technology, Free Press, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Romiszewska B., Nowe czasy Polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rürup R., Wehler H.U., Schulz G., Deutsche Geschichte 19. und 20. Jahrhundert, Band 3, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1985.
Zobacz w Google Scholar

Schmidt S.J., Kalte Faszination: Medien, Kultur Wissenschaft, Velbrück Wissenschaft, Weilerswist 2000.
Zobacz w Google Scholar

Skaun W., Tiedke W., Grundlagen der Inhaltsanalyse in der sozialistischen Journalistik, Karl-Marx-Universität, Lepizig 1982, [za:] W. Pisarek (red.), Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983, s. 35‒42.
Zobacz w Google Scholar

Skockpol T., Vision and Method in Historical Sociology, Cambridge University Press, New York, 1985.
Zobacz w Google Scholar

Sobocin A., Kształtowanie tożsamości społecznokulturowej, [w:] L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed (red.), Stałość i zmienność tożsamości, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 89‒94.
Zobacz w Google Scholar

Sonik B., Polski wymiar wschodni, [w:] J. Emilewicz (red.), Europejska polityka wschodnia. Wyzwanie Polaków i Niemców, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2009, s. 35‒37.
Zobacz w Google Scholar

Stolarczyk M., Europejski wymiar stosunków polsko-niemieckich [w:] S. Sulowski (red.), Polska–Niemcy. Nadzieja i zaufanie, Fundacja Politeja, Warszawa 2002, s. 425‒428.
Zobacz w Google Scholar

Street J., Mass media, polityka, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Suny R.G., The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and the Collapse of the Soviet Union, Stanford 1993.
Zobacz w Google Scholar

Swann W., Behavioral Reactions to Self-relevant Feedback, [w:] W. Domachowski (red.), Stereotypy i stereotypizacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 36‒40.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J., Socjologowie wobec historii, [w:] J. Szacki (red.), Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, PWN, Warszawa 1991, s. 294‒317.
Zobacz w Google Scholar

Szarota T., Polak w karykaturze niemieckiej (1914–1944). Przyczynek do badań stereotypów narodowych, [w:] W. Wrzesiński (red.), Wokół stereotypów Polaków i Niemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991, s. 90–112.
Zobacz w Google Scholar

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Śląsk, Warszawa 1984
Zobacz w Google Scholar

Tchakhotine S., Le Viol des foules par la propagande politique, Gallimard, Paris 1939.
Zobacz w Google Scholar

Tillmann K.J., Teorie socjalizacji, społeczność, instytucja, upodmiotowienie, PWN, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Tilly C., As Sociology Meets History, Academic Press, Michigan 1979.
Zobacz w Google Scholar

Tilly C., Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, Russell Sage Foundation, New York 1989.
Zobacz w Google Scholar

Tilly C., Clio and Minerva, [w:] J. McKinney, E. Tiryakian (red.), Theoretical Sociology, Educational Division, New York 1970, s. 466‒470.
Zobacz w Google Scholar

Tomala M., Deutschland – von Polen gesehen, Marburg Schüren, Dresden 2005.
Zobacz w Google Scholar

Touraine A., The Self-Production of Society, University of Chicago, Chicago 1977.
Zobacz w Google Scholar

Townsend J.G., The Stochastic Modeling of Elementary Psychological Processes, Cambridge University Press, Cambridge 1984.
Zobacz w Google Scholar

Tukey J. W., Exploratory Data Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, Reading 1977.
Zobacz w Google Scholar

Urban T., Flucht, Vertreibung, Integration, Stiftung, Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, Bonn 2006.
Zobacz w Google Scholar

Vallier I., Comparative Methods in Sociology: Essays on Trends and Applications, University of California Press, Berkeley 1971.
Zobacz w Google Scholar

Wajda K., Polski obraz Niemców i niemiecki obraz Polaków w publicystyce obu krajów w latach 1871–1914, [w:] K. Wajda (red.), Polacy i Niemcy. Z badań nad kształtowaniem heterostereotypów etnicznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1991, s. 47‒54.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D. (red.), Tożsamość kulturowa i polityczna Europy wobec wyzwań cywilizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Walińska H., „Stereotyp” – pole terminologiczne, „Prace Literackie” 1974, t. XVI, s. 56‒60.
Zobacz w Google Scholar

Wallerstein I., Od feudalizmu do kapitalizmu – jedno czy wiele przejść?, [w:] A. Czarnota, A. Zybertowicz (red.), Interpretacje wielkiej transformacji, Rada Naczelna Zrzeszenia Studentów Polskich, Warszawa 1988, s. 89‒107.
Zobacz w Google Scholar

Walter G.S., Cookie W.S., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, GWP, Gdańsk 1999.
Zobacz w Google Scholar

Webb E.J., How to Tell a Columnist, „Columbia Journalism Review” 1967, vol. 2, s. 20.
Zobacz w Google Scholar

Weber M., Obiektywność poznania w naukach społecznych, [w:] A. Chmielecki, S. Czerniak, J. Niżnik, S. Rańko (red.), Problemy socjologii wiedzy, PWN, Warszawa 1985, s. 64‒69.
Zobacz w Google Scholar

Weil wir Deutschlands Kraft vertrauen. Regierungserklärung von Bundeskanzler Gerhard Schröder, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 1998, nr 262, s. 3‒4.
Zobacz w Google Scholar

Wertham F., Seduction of the Innocent, Rinehart, New York 1954. Wiatr J.J., Socjologia stosunków politycznych, PWN, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Wimmer R.D., Dominick J.R., Mass media. Metody badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Windisch U., Speech and Reasoning in Everyday Life, [w:] I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 114‒120.
Zobacz w Google Scholar

Włodarek J., Ziółkowski M. (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Poznań–Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Wojakowski Ł.P., Państwo i zmiana społeczna w teoriach amerykańskiej socjologii historycznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wolff-Powęska A., Ideowe i polityczne przesłanki ewolucji stosunków polsko-niemieckich, [w:] A. Wolff-Powęska, D. Bingen (red.), Polacy–Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 14–16.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewska H., Rewolucje 1968, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Badie B., Comparative Analysis and Historical Sociology, „International Social Science Journal” 1992, nr 133, s. 319–327.
Zobacz w Google Scholar

Bilewicz M., Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne i temporalne jako warunki skuteczności kontaktu międzygrupowego, „Psychologia Społeczna” 2006, nr 2, s. 63–74.
Zobacz w Google Scholar

Chałasiński J., Zasadnicze stanowiska we współczesnej socjologii polskiej, „Przegląd Socjologiczny” 1946, t. VIII, s. 4–39.
Zobacz w Google Scholar

Chromiec J.J., Chłodne partnerstwo, „ Rzeczpospolita” 20.08.2018, nr 192 (11132).
Zobacz w Google Scholar

Cziomer E., Stosunki polityczne między Polską a NRD. Uwarunkowania i główne tendencje rozwojowe w latach 1949–1990, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1995, t. 3, s. 107–123.
Zobacz w Google Scholar

Erikson K.T., Sociology and the Historical Perspective, „The American Sociologist” 1970, s. 331–338.
Zobacz w Google Scholar

Filas R., Polski rynek prasy codziennej w I dekadzie XX wieku, „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, nr 3–4, s. 11–18.
Zobacz w Google Scholar

Fischer J., Die Selbstbeschränkung der Macht muβ fortbestehen, „FAZ” nr 183 z 10 sierpnia 1998.
Zobacz w Google Scholar

Freudenstein R., Polsko-niemiecka wspólnota sporu, „Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG” 2003/2004, nr 65, s. 68–69.
Zobacz w Google Scholar

Glenn N.D., The General Social Surveys: Editorial Introduction to a Symposium, „Contemporary Sociology” 1955, nr 7, s. 532–543.
Zobacz w Google Scholar

Kerski B., DIALOG-Gespräch mit Janusz Reiter über Zustand der deutsch-polnischen Beziehungen, „Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG” 2003–2004, nr 65, s. 47–49.
Zobacz w Google Scholar

Kerski B., Szczepański A., Obcość ustąpiła miejsca wzajemnemu szacunkowi, „Dialog” 2015, nr 111, s. 27.
Zobacz w Google Scholar

Kolasa-Nowak A., Socjologia historyczna – problemy przedsięwzięcia interdyscyplinarnego, „Res Historica” 1998, t. XXVI, s. 7–10.
Zobacz w Google Scholar

Kostro R., Niemiecka Republika Federalna w propagandzie PRL 1956–1970, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1996, t. V, s. 99–134.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., O lekceważeniu ewolucyjnego punktu widzenia w metodologii humanistyki, „Myśl Współczesna” 1949, nr 1–2, s. 3–10.
Zobacz w Google Scholar

Krzemiński A., Od wspólnoty interesów do wspólnoty odpowiedzialności, „Dialog” 2014, nr 109, s. 21–22.
Zobacz w Google Scholar

Krzemiński A., Ostatni walc Angeli, „Polityka” 2018, nr 31. Krzemiński A., Przymus historii, „Polityka” 1999, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kwaśniewicz W., Przeciw lekceważeniu historycznego punktu widzenia w badaniach socjologicznych, „Studia Socjologiczne” 1982, nr 1–2, s. 5–9.
Zobacz w Google Scholar

Łada A., Lepiej się znamy, mniej się lubimy?, „Dialog” 2009, nr 88, s. 25–27.
Zobacz w Google Scholar

McMichael P., Incorporating Comparison within a World-Historical Perspective: An Alternative Comparative Method, „American Sociological Review” 1990, vol. 55, June, s. 385–397.
Zobacz w Google Scholar

Michalczyk S., Lokalne radio obywatelskie w Niemczech, „Studia Kieleckie” 2003, nr 3, s. 50–55.
Zobacz w Google Scholar

Mlicki P.P., Ellemers N., Being Different or Being Better?, „European Journal of Social Psychology” 1996, nr 26, s. 97–114.
Zobacz w Google Scholar

Nasalska E., Kierunki rozwoju analizy treści, „Studia Socjologiczne” 1982, nr 3–4, s. 51–67.
Zobacz w Google Scholar

Niesłony K., Ramy interpretacyjne w tworzeniu newsów telewizyjnych, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2016, t. 8 (19), s. 161–168.
Zobacz w Google Scholar

Noelle E., Ein Gefühl echter Freundschaft. Die Deutschen haben groβes Vertrauen zu Frankreich, „FAZ” nr 111 z 14 maja 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ociepka B., Łada A., Ćwiek-Karpowicz J., Wzajemny wizerunek polityki europejskiej Polski i Niemiec w okresie napięć – analiza porównawcza prasy polskiej i niemieckiej, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 1, s. 11–27.
Zobacz w Google Scholar

Orzechowski M., Diabelski krąg pojednania, „Polityka” 1998, nr 29.
Zobacz w Google Scholar

Pflüger, F., Polska i jej przyłączenie do Zachodu, „Dialog” 1996, nr 2, s. 18–19.
Zobacz w Google Scholar

Piel E., Nur unter „ferner liefen”. Deutsche Auβenpolitik im Spiegel der Demoskopie, „Internationale Politik” 1998, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

POLITYKA liderem sprzedaży!, „Polityka” 2012, nr 40 (2877).
Zobacz w Google Scholar

Röper H., Zeitungen 2010: Rangverschiebungen unter den größten Verlagen, „Media Perspektiven” 2010, nr 5, s. 218–234.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Wspólne cele socjologii i polska szkoła narodowa, „Przegląd Socjologiczny” 1968, s. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Civilization Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies, „Zeitschrift für Soziologie” 1993, vol. 22, s. 85–95.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Conceptual Frameworks in Comparative Inquiry, „International Sociology” 1988, nr 3, s. 207–218.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Socjologia jako nauka historyczna, „Studia Socjologiczne” 1986, nr 2, s. 5–22.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Topolski J., Dialektyka teorii i działania w rozwoju społecznym, „Res Historica” 1981, t. XI, s. 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Tilly Ch., Tkacze, kopacze i egzegeci w historii społecznej, „Res Historica” 1989, t. XIX, s. 42–45.
Zobacz w Google Scholar

Tomala M., Stosunki PRL–NRD, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 1, s. 113–131.
Zobacz w Google Scholar

Wóycicki K., Rola polityki historycznej we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich, „Problemy Międzynarodowe. Biuletyn Centrum Stosunków Międzynarodowych” 1998, nr 1, s. 6–8.
Zobacz w Google Scholar

Cohen B., The Press and Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton 1963, https://academic.oup.com/ahr/article-abstract/69/3/805/124206?redirectedFrom=fulltext [dostęp: 30.07.2018].
Zobacz w Google Scholar

Dobrodziej P., Słownik Badawczy, 2012, http://dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html [dostęp: 10.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Dudek T., „Endlich haben wir die deutschen Politiker erwischt”, „Spiegel On-line”, http://www.spiegel.de/politik/ausland/ursula-von-der-leyen-pis-regierung-in-polen-erregt-ueber-verteidigungsministerin-a-1176883.html [dostęp: 8.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Fiske S.T., Stereotyping, Prejudice and Discrimination, Princeton University, June 1998, https://www.researchgate.net/publication/232584255_Stereotyping_prejudice_and_discrimination [dostęp: 17.04.2016].
Zobacz w Google Scholar

http://archiv.eurotopics.net/pl/home/medienlandschaft/oesterreichmdn/ [dostęp: 20.07.2018].
Zobacz w Google Scholar

http://www.bdzv.de/ [dostęp: 3.09.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/10 [dostęp: 5.09.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.sueddeutscher-verlag.de/info/facts/portrait [dostęp: 25.07.2018].
Zobacz w Google Scholar

http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000006258.pdf [dostęp: 17.03.2016]
Zobacz w Google Scholar

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakt-liderem-sprzedazy-kioskowej-i-polrocze-2017# [dostęp: 5.09.2017].
Zobacz w Google Scholar

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-prasy-w-polsce-dane-za- 2016-rok [dostęp: 7.02.2016].
Zobacz w Google Scholar

Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V., www.ivw.eu [dostęp: 2.09.2017].
Zobacz w Google Scholar

Kloth H.M., Indirekter Hitler-Vergleich. Polnischer Minister poltert gegen Schröder und Merkel, „Spiegel Online” 2006, http://www.spiegel.de/wirtschaft-direkter-hitler-vergleich-polnischer-minister-poltert-gegen-schroeder-und-merkel-a-413931.html [dostęp: 22.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Łada A., Jak Polacy widzą Niemców i Niemcy Polaków. Jest coraz lepiej, „Polityka online”, 14.06.2016, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1664214,2,jak-polacy-widza-niemcow-i-niemcy-polakow-jest-coraz-lepiej.read?print=true [dostęp: 15.07.2016].
Zobacz w Google Scholar

Nord L., Comparing Nordic Media Systems: North between West and East?, https://www.researchgate.net/publication/239587745_Comparing_Nordic_media_systems_North_between_West_and_East [dostęp: 20.12.2017].
Zobacz w Google Scholar

Polityka liderem sprzedaży, https://www.polityka.pl/opolityce/1743152,1,polityka-liderem-sprzedazy.read [dostęp: 24.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Rynek Prasy Codziennej w Republice Federalnej Niemiec, informacje z bloga www.carlswelt.weltpress.om [dostęp: 21.12.2017].
Zobacz w Google Scholar

Strzałkowski M., Niemcy: Budowa „jamajskiej koalicji” idzie bardzo powoli, https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/niemcy-budowa-jamajskiej-koalicji-idzie-powoli/ [dostęp: 2.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

„Süddeutsche Zeitung”, https://www.sueddeutsche.de/ [dostęp: 30.07.2018].
Zobacz w Google Scholar

Tajfel H., Turner J.C., The Social Identity Theory of Intergroup Behavior, https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/%CE%92310/Tajfel%20&%20Turner%2086_SIT_xs.pdf [dostęp: 25.07.2018].
Zobacz w Google Scholar

„Tele Tydzień” najchętniej kupowanym tygodnikiem, „Polityka” lepsza od „Newsweeka” (Top 64), https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tele-tydzien-najchetniej-kupowanym-tygodnikiem-polityka-lepsza-od-newsweeka-top-64.pl, 2014-02-03 [dostęp: 6.02.2016].
Zobacz w Google Scholar

TVN24online,https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kaczynski-o-reparacjach-wojennych-to-calkowicie-powazne-zadanie,789376.html [dostęp: 3.04.2018].
Zobacz w Google Scholar

Ustawa Zasadnicza Niemiec, https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80205000.pdf [dostęp: 2.09.2017].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

1 lipca 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-910-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-911-5

Inne prace tego samego autora