Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej

Autorzy

Patrycja Mizera-Pęczek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
https://orcid.org/0000-0001-9637-3263

Słowa kluczowe:

zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja artystów, twórczość organizacyjna, selekcja w narracjach artystów

Streszczenie

Przedmiotem refleksji teoretycznej i badań empirycznych w monografii są procesy rekrutacji i selekcji artystów z uwzględnieniem aspektów twórczości organizacyjnej. Podjęto próbę zidentyfikowania, kim są osoby odpowiedzialne za tworzenie obsad widowisk artystycznych oraz jakimi metodami i instrumentami posługują się w pracy zawodowej. Rozpoznano źródła pomysłów i inspiracji do przeprowadzenia procesów rekrutacji i selekcji, a także opisano przebieg tych procesów.

Choć niemożliwy jest transfer specyficznych – często niekonwencjonalnych – technik rekrutacji i selekcji ze sfery sztuki do sfery biznesu, to pewne atrybuty twórczości organizacyjnej procesów rekrutacji i selekcji stanowią uniwersalny kanon. Monografia może więc być zarówno źródłem cennych wskazówek dla pracowników sektora kultury, jak i ciekawą egzemplifikacją dla menedżerów innego typu organizacji.

Bibliografia

Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor – kreator – inspirator, Akade, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Alheit P. (2001), Wywiad narracyjny, tłum. A. Mrozowicki, https://3679b9b5-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/mrozowicki/dla-studentow/techniki-analizy-jakosciowej-komunikacja/Alheit_wywiadnarracyjny.pdf?attachauth=ANoY7crawlYPCXfEymzhuSjPraFseR8SA4A_Sta0wN-BT-bbj6GpYh9idvhjA6ya1cdfo17b-VqaZza5-0L-J1cAO3mkOP0mkJN3zylIFIzgn-IcHlhiWma8szmLGIU6B8Z4bkUkFs8VT-gJtgQt97_v1zy69WXNBhxtk4WySlC-MOucv90J1g04abAwboPiIam4lHJUxYQt4TEuiR2lNv1uuVD2bFTuFR0bY9_Imp2_cVA0DZpWhZdw0_cz0TJncXo7xMDNlc_dJSklSwzvIoF02mbSDMbGRkho6aJcvfQAzfGrSFx_BYI%3D&attredirects=0 [dostęp: 15.12.2017].
Zobacz w Google Scholar

Andersen P. H., Kragh H. (2013), Managing Creativity in Business Market Relationships, „Industrial Marketing Management”, no. 42/1, s. 82–85.
Zobacz w Google Scholar

Andriopoulos C. (2003), Six Paradoxes in Managing Creativity: An Embracing Act, „Long Range Planning”, no. 36, s. 375–388.
Zobacz w Google Scholar

Antczak Z. (2014), Kierunki rozwoju funkcji personalnej w organizacjach w Polsce, [w:] Z. Antczak, S. Borkowska (red.), Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Amabile T. (1996), Creativity in Context. Update to the Social Psychology of Creativity, Westview Press, Boulder.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M., Taylor S. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Aronson E. (2009), Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Auger P. (2004), Mesurer ou créer? La GRH mesurée!, „Congrès de l’Association francophone de Gestion des Ressources Humaines UQAM”, Montréal.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz A., Stachura K. (2015), Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Baert P., Silva F. C. (2013), Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, tłum. S. Burdziej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Baran J., Lewandowski P. (2017), Znaczenie gospodarcze sektora kultury w Polsce w latach 2008–2015, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bednarz-Łuczewska P., Łuczewski M. (2012), Podejście biograficzne, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 91–107.
Zobacz w Google Scholar

Bieniok H. (2014), Kreatywność jako źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 73, s. 47–58.
Zobacz w Google Scholar

Bogacz-Wojtanowska E. i in. (2016), Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny, Ministerswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bohdziewicz P. (2001), Wstęp, [w:] P. Bohdziewicz (red.), Menedżer personalny na progu XXI wieku, Ibidem, Łódź, s. 5–8.
Zobacz w Google Scholar

Bombała B. (2017), Zagadnienie wiedzy i organizacyjnej kreatywności – ujęcie fenomenologiczne, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje, Projekty”, t. 44/2, s. 25–37.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicka K. (2010), Twórczość jako arena badań zarządzania. Podstawowe zagadnienia i pojęcia, „Organizacja i Zarządzanie: Kwartalnik Naukowy”, nr 2, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicka K. (2015a), Rola technologii informatycznej we wspomaganiu twórczości organizacyjnej, „e-mentor” 2015, nr 4/61, s. 59–65.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicka K. (2015b), Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna, „Studia Ekonomiczne”, t. 212, s. 23–34.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicka-Myśliwiec K., Dyduch W., Bratnicki M (2018), Klasyczne modele twórczości organizacyjnej. Implikacje dla tworzenia i przechwytywania wartości, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. 161, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 29–39.
Zobacz w Google Scholar

Brewster C. (1993), Developing a „European” model of human resource management, „The International Journal of Human Resource Management”, vol. 4/4, s. 765–784.
Zobacz w Google Scholar

Brockbank W., Ulrich D. (2005), The HR Value Proposition, Harvard Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Brockbank W., Ulrich D., Beatty D. (1999), HR Professional Development: Creating the Future Creators at the University of Michigan Business School, „Human Resource Management”, vol. 18, s. 111–117.
Zobacz w Google Scholar

Caldwell R. (2001), Champions, Adapters, Consultants and Synergists: The New Change Agents in HRM, „Human Resource Management Journal”, vol. 11/3, s. 39–52.
Zobacz w Google Scholar

Caniëls M. C., De Stobbeleir K., De Clippeleer I. (2014), The Antecedents of Creativity Revisited: A Process Perspective, „Creativity and Innovation Management”, vol. 23/2, s. 96–110.
Zobacz w Google Scholar

Castillo-Vergara M., Alvarez-Marin A., Placencio-Hidalgo D. (2018), A Bibliometric Analysis of Creativity in the Field of Business Economics, „Journal of Business Research”, vol. 85, s. 1–9.
Zobacz w Google Scholar

Cewińska J. (2007), Dysfunkcje w procesie pozyskiwania, wprowadzania do pracy, oceniania i zwalniania pracowników, [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 12–28.
Zobacz w Google Scholar

Chełpa S. (2006), Metody badań problematyki kadrowej, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 471–498.
Zobacz w Google Scholar

Chianga Y., Hsu C., Hung K. (2014), Core self-Evaluation and Workplace Creativity, „Journal of Business Research”, vol. 67/7, s. 1405–1413.
Zobacz w Google Scholar

Csíkszentmihályi M. (1996), Creativity. Flow and the Psychology of Discovery and Invention, Harper Collins, New York.
Zobacz w Google Scholar

Csíkszentmihályi M. (2006), La créativité: psychologie de la découverte et de l’invention, Laffont, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Czakon W. (2015), Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 189–210.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski M. (2013), Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 14–27.
Zobacz w Google Scholar

Dereń A. M., Skonieczny J. (2016), Zarządzanie twórczością organizacyjną. Podejście procesowe, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dobrołowicz W. (1995), Psychodydaktyka kreatywności, WSBS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doktór K. (2001), Dobór i kariery menedżerów personalnych, [w:] P. Bohdziewicz (red.), Menedżer personalny na progu XXI wieku, Ibidem, Łódź, s. 155–158.
Zobacz w Google Scholar

Dolot A. (2013), Selekcja jako instrument kształtowania wizerunku pracodawcy, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, nr 30/4, s. 85–98.
Zobacz w Google Scholar

Dragićević-Sesić M., Stojković B. (2010), Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Nowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dziob A. (2010), Badanie narracji – między psychologią, socjologią a językoznawstwem, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 2/2, s. 2–10.
Zobacz w Google Scholar

Feist G. J. (1998), A meta-Analysis of Personality in Scientific and Artistic Creativity, „Personality and Social Psychology Review”, vol. 2/4, s. 290–309.
Zobacz w Google Scholar

Fletcher C. (2004), Appraisal and Feedback: Making Performance Review Work, wyd. 3, CIPD, London.
Zobacz w Google Scholar

Flick U. (2011), Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class: How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fischer S., Oget D., Cavallucci D. (2016), The Evaluation of Creativity from the Perspective of Subject Matter and Training in Higher Education: Issues, Constraints and Limitations, „Thinking Skills and Creativity”, vol. 19, s. 123–135.
Zobacz w Google Scholar

Gabriel A. i in. (2016), Creativity Support Systems: A Systematic Mapping Study, „Thinking Skills and Creativity”, vol. 21, s. 109–122.
Zobacz w Google Scholar

Gabryś B. J. (2015), Metodologiczne problemy ujęcia narracyjnego w badaniach nad organizacjami. Dyskurs organizacyjny, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Glińska-Neweś A., Furmańska-Maruszak A., Wińska J. (2015), Przekonania na temat istoty innowacji i organizowania procesu ich kreowania jako element kultury organizacyjnej, [w:] B. Mikuła (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, s. 101–106.
Zobacz w Google Scholar

Golka M. (2008), Socjologia sztuki, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Góralski A. (2003), Teoria twórczości. Eseje filozoficzne i pedagogiczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzelońska U. (2016), Ekonomiczna strona kultury, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gudkova S. (2012), Wywiad w badaniach jakościowych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 111–130.
Zobacz w Google Scholar

Haner U. E. (2005), Spaces for Creativity and Innovation in Two Established Organizations, „Creativity and Innovation Management”, vol. 14/3, s. 288–298.
Zobacz w Google Scholar

Helling I. K. (1990), Metoda badań biograficznych, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Hesketh A., Hird M. (2010), Using Relationship between Leaders to Leverage More Value from People: Building a Golden Triangle, [w:] P. Sparrow, A. Hesketh, M. Hird, C. Cooper (red.), Leading HR, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 103–121.
Zobacz w Google Scholar

Housley (2008), Employee Value Proposition, http://talentsmoothie.com/employee-value-proposition/ [dostęp: 29.12.2016].
Zobacz w Google Scholar

Howkins J. (2002), Creative Economy: How People Make Money from Ideas, London: Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

HR w liczbach (2017), „Personel i Zarządzanie”, nr 5, s. 72.
Zobacz w Google Scholar

Ilczuk D. (red.) (2013), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Fundacja Pro Cultura, Wyższa Szkoła Dospodarki, Warszawa–Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Ingram T. (2016), Zarządzanie talentami w kulturze i sztuce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 256, s. 46–55.
Zobacz w Google Scholar

Janowska Z. (2001), Realizacja funkcji personalnej w praktyce gospodarczej, [w:] Z. Janowska (red.), Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej, Absolwent, Łódź, s. 8–24.
Zobacz w Google Scholar

Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H. (2004), Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Juchnowicz M., Rostkowski T. (2001), Profil kompetencyjny menedżera personalnego, [w:] P. Bohdziewicz (red.), Menedżer personalny na progu XXI wieku, Ibidem, Łódź, s. 59–70.
Zobacz w Google Scholar

Kampioni-Zawadka M. (2014), Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 2/9, s. 61–80.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski M. (2009a), Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski M. (2009b), Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości, Wydawnictwo APS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Katzenbach J. R. (2000), Peak Performance: Aligning the Hearts and Minds of Your Employees, Harvard Business Press, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Kaufman J. C., Beghetto R. A. (2009), Beyond Big and Little: The Four c Model of Creativity, „Review of General Psychology”, vol. 13/1, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Kawka T., Listwan T. (2006), Dobór pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, s. 101–147.
Zobacz w Google Scholar

Kazimierski A. (2017), Jak firmy powinny budować ofertę zatrudnienia, aby zachęcić najlepszych kandydatów do pracy?, „Personel i Zarządzanie”, nr 12/333, s. 8–31.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska K. (1997), Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa, Katedra Socjologii Kultury UŁ, Łódź, s. 35–44.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska K. (2013), Badanie biograficzne w naukach społecznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 3, s. 6–10.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierska K., Schütze F. (2013), Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 4, s. 122–139.
Zobacz w Google Scholar

Kędziora A., Kościelna A. (2017), Pomiędzy projektem a strategią-zarządzanie wydarzeniami muzycznymi w instytucji artystycznej, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 18/3, s. 343–358.
Zobacz w Google Scholar

Kleinmann M. i in. (2011), A Different Look at Why Selection Procedures Work: The Role of Candidates’ Ability to Identify Criteria, „Organizational Psychology Review”, no. 1/2, 128–146.
Zobacz w Google Scholar

Klijn M., Tomic W. (2010), A Review of Creativity within Organizations from a Psychological Perspective, „Journal of Management Development”, vol. 29/4, s. 322–343.
Zobacz w Google Scholar

Kłamstwa w CV na polskim rynku pracy-raport z badania ankietowego, IBBC Group, BackgroundScreening Service, https://hrpolska.pl/uploads/Raport_K%C5%82amstwa%20w%20CV%20na%20polskim%20rynku%20pracy.pdf [dostęp: 29.01.2018].
Zobacz w Google Scholar

Kociatkiewicz J., Kostera M. (2014), Zaangażowane badania jakościowe, „Problemy Zarządzania”, nr 12/1, s. 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Konecki K. T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kostera M. (2011), Wstęp. Badania etnograficzne organizacji, [w:] M. Kostera (red.), Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Kostera M. (2013), Helikon S.A., czyli o sztuce, zarządzaniu i inspiracji, „Zarządzanie Kulturą”, t. 6, nr 2, s. 46–53.
Zobacz w Google Scholar

Kohli M. (2012), Biografia: relacja, tekst, metoda, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii, NOMOS, Kraków, s. 125–137.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski M., Nowak A., Thurow R. (2016), Środowisko twórcze: lokalność, różnicowanie, odróżnianie się, [w:] Kultura od nowa. Badania – trendy – praktyka, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk, s. 51–59.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (1980), A Transgressive Model of Man, „New Ideas in Psychology”, vol. 4, s. 89–105.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (2009), Psychotransgresjonizm. Zarys nowego paradygmatu, [w:] J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 89–105.
Zobacz w Google Scholar

Krajewska-Nieckarz M., Białas K. B. (2013), Proces doboru personelu do wirtualnego zespołu projektowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 14/11 (cz. 1), s. 89–103.
Zobacz w Google Scholar

Krawczak E. (2013), Konteksty polskiej socjologii sztuki, Wydawnictwo Uniwrsytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Król M. (2012), Profil kreatywnego HR-owca, [w:] A. Lipka (red.), Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia), „Studia Ekonomiczne”, nr 83, s. 57–70.
Zobacz w Google Scholar

Krzyworzeka P. (2011), W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności, „Master of Business Administration”, vol. 3/110, s. 39–48.
Zobacz w Google Scholar

Kubecka M., Białek-Graczyk M. (2016), Jaskółki. Nowe zjawiska w warszawskich instytucjach i nie instytucjach kultury, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, http://www.nck.pl/media/attachments/317271/Jask%C3%B3%C5%82ki.%20Nowe%20zjawiska%20w%20warszawskich%20instytucjach%20i%20nieinstytucjach%20kultury.pdf [dostęp: 2.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Kultura w 2016 roku (2017), GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kvale S. (2004), Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Lasocińska K. (2009), Badania biograficzne twórców. Rola twórczości w kształtowaniu życia, [w:] K.J. Szmidt (red.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź, s. 105–146.
Zobacz w Google Scholar

Lee B., Fraser I., Fillis I. (2018), Creative Futures for New Contemporary Artists: Opportunities and Barriers, „International Journal of Arts Management”, vol. 20/2, s. 9–19.
Zobacz w Google Scholar

Lee B., Fillis I., Lehman K. (2018), Art, Science and Organisational Interactions: Exploring the Value of Artist Residencies on Campus, „Journal of Business Research”, vol. 85, s. 444–451.
Zobacz w Google Scholar

Lendzion J., Penc J. (2007), Planowanie zatrudnienia i pozyskiwanie pracowników sprzyjających powodzeniu organizacji, [w:] E. Jędrych (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Limont W. (2010), Pedagogika twórczości, czyli edukacja ku twórczości, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika 4, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, s. 263–289.
Zobacz w Google Scholar

Lipka A. (2013), Zastosowanie analizy danych biograficznych do badania przebiegu twórczości w aspekcie pracoholizmu, [w:] A. Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników?, Difin, Warszawa, s. 81–99.
Zobacz w Google Scholar

Lipka A., Waszczak S. (2017), Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lipka A., Król M., Winnicka-Wejs A. (2011), Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Listwan T. (1995), Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Kadry, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Listwan T. (2001), Wpływ menedżera personalnego na rozwój firmy, [w:] P. Bohdziewicz (red.), Menedżer personalny na progu XXI wieku, Ibidem, Łódź, s. 53–58.
Zobacz w Google Scholar

Listwan T. (2010) (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ludwiczyński A. (2001), Kryteria oceny pracy menedżera personalnego, [w:] P. Bohdziewicz (red.), Menedżer personalny na progu XXI wieku, Ibidem, Łódź, s. 127–138.
Zobacz w Google Scholar

Magyari-Beck I. (1990), An Introduction to the Framework of Creatology, „Journal of Creative Behaviour”, vol. 24, s. 151–160.
Zobacz w Google Scholar

Malewski M. (2012), Metodologia badań społecznych-ortodoksja i refleksyjność, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4/60, s. 29–46.
Zobacz w Google Scholar

Manzoni B., Caporarello B. (2017), Managing Creative Firms by Adopting a Paradox Framework: The Case of Studio Libeskind, „International Journal of Arts Management”, vol. 20/1, s. 54–62.
Zobacz w Google Scholar

Marka Pracodawcy w Polsce (2017), Markapracodawcy.pl, http://markapracodawcy.pl/marka-pracodawcy-polsce/ [dostęp: 7.05.2018].
Zobacz w Google Scholar

Markiel K. (2002), Syndrom odpowiedzialności. Optyka samorządowa – Małopolska, [w:] E. Orzechowski (red.), Kultura – gospodarka – media, Centrum Animacji Kultury, Kraków, s. 54–62.
Zobacz w Google Scholar

Maźnica Ł. (2013), Kultura – kreatywność – innowacyjność, [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 399–412.
Zobacz w Google Scholar

McEntire L. E., Greene-Shortridge T. M. (2011), Recruiting and Selecting Leaders for Innovation: How to Find the Right Leader, „Advances in Developing Human Resources”, vol. 13/3, s. 266–278.
Zobacz w Google Scholar

Miles M. B., Huberman A. M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Mirski A. (2006), Twórczość jako wyzwanie i szansa dla współczesnego zarządzania, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 7, s. 71–93.
Zobacz w Google Scholar

Mirski A. (2014), Zarządzanie kreatywnością, twórczością oraz innowacyjnością w instytucji edukacyjnej, [w:] M. Kołodziejski (red.), Twórcza codzienność w kształceniu i wychowaniu, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk, s. 93–114.
Zobacz w Google Scholar

Mizera-Pęczek P. (2016a), Błędy w procesie selekcji pracowników kreatywnych „Marketing i Rynek”, nr 3, s. 631–639 (CD).
Zobacz w Google Scholar

Mizera-Pęczek P. (2016b), Antynomies of Creative Attitudes of Employees, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy–Innowacje–Projekty”, t. 4/42, s. 155–162.
Zobacz w Google Scholar

Mizera-Pęczek P. (2017), Twórczość a profesjonalizm specjalisty zarządzania zasobami ludzkimi w reprezentacjach pojęciowych studentów kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, „Marketing i Rynek”, nr 4, s. 269–276.
Zobacz w Google Scholar

Mizera-Pęczek P. (2018), Specyfika organizowania castingu w procesie selekcji artystów, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, t. 3, nr 52, s. 101–110.
Zobacz w Google Scholar

Modrzejewska-Świgulska M. (2014), Twórczość codzienna w narracjach pedagogów, Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Mooney R. L. (1963), A Conceptual Model for Intergrating for Approaches to the Identification of Creative Talent, [w:] C. W. Taylor, F. Barron (red.), Scientific Creativity: Its Recognition and Development, Wiley, Nowy Jork, s. 331–340.
Zobacz w Google Scholar

Morawski M., Mikuła B. (2009), Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3/4.
Zobacz w Google Scholar

Naksianowicz-Gołaszewska M. (1958), Twórczość i osobowość twórcza, KUL, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Nalaskowski A. (1998), Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Namyślak B. (2014), Sektor kreatywny w gospodarce, „Gospodarka Narodowa”, t. 270/2.
Zobacz w Google Scholar

Nawrat D. (2013), Twórczość jako źródło innowacyjności zespołów zadaniowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 14/12 (cz. 2 Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji), s. 77–90.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (1994), TROP. Twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (1995), Proces twórczy i jego ograniczenia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (2005), Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Wolna K. (2007), Analiza wytworu jako metoda badania twórczości artystycznej, [w:] W. A. Sacher (red.), Obszary badań naukowych w edukacji artystycznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Oleś P. K., Drat-Ruszczak K. (2015), Osobowość, [w:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 651–764.
Zobacz w Google Scholar

Pauli U. (2008), Pozyskiwanie utalentowanych pracowników, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Płosarek U. (2012), EVP gotowane na twardo, https://uplosarek.wordpress.com/2012/05/28/ evp-gotowane-na-twardo/ [dostęp: 25.12.2016].
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. (2001), Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?, [w:] P. Bohdziewicz (red.), Menedżer personalny na progu XXI wieku, Ibidem, Łódź, s. 9–16.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A., Pauli U. (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Połeć M. (2013), Artyści uliczni jako przykład nieformalnej organizacji zajmującej się sztuką, „Culture Management/Kulturmanagement/Zarządzanie Kulturą”, nr 6/2, s. 76–82.
Zobacz w Google Scholar

Popek S. (2001), Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce (2015), House of Skills, https://www.houseofskills.pl/wp-content/uploads/2016/02/Raport-Praktyki-w-zarz%C4%85dzaniutalentami-w-Polsce_final_01.02.2016.pdf [dostęp: 26.06.2018].
Zobacz w Google Scholar

Proctor T. (1998), Zarządzanie twórcze, Gebethner i Spółka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pufal-Struzik I. (2006), Podmiotowe i społeczne warunki twórczej aktywności artystów, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Rokuszewska-Pawełek A. (1996), Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Progam socjologii biografistycznej Fritza Schützego, „ASK”, nr 1, s. 37–54.
Zobacz w Google Scholar

Rooney B., Belli M. L. (2011), Directors Tell the Story. Master the Craft of Television and Film Directing, Focal Press, Boston, s. 23–33.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowa kwalifikacyjna: Jak się przygotować i dostać pracę? (7 rad) (2017), Interviewme.pl, https://interviewme.pl/blog/rozmowa-kwalifikacyjna-7-najczestszych-bledow [dostęp: 29.01.2018].
Zobacz w Google Scholar

Rozmowa kwalifikacyjna: Pytania i najlepsze odpowiedzi (Przykłady) (2018), Interviewme.pl, https://interviewme.pl/blog/pytania-na-rozmowie-kwalifikacyjnej [dostęp: 29.01.2018].
Zobacz w Google Scholar

Rószkiewicz M. i in. (2013), Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski M. (2014), Reżyseria obsady – casting i wybór aktorów są decydujące dla filmu, Audiowizualni.pl, http://www.audiowizualni.pl/index.php/development-filmowy/development-produkcyjny/problematyka-developmentu-produkcyjnego/8726-rezyseriaobsady-casting-i-wybor-aktorow-sa-decydujace-dla-filmu [dostęp: 28.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Salwa O. (2014), Reżyser castingu: wirtuoz drugich skrzypiec, „Magazyn Filmowy”, nr 5, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,18885,1,1,Rezyser-castingu-wirtuoz-drugich-skrzypiec.html [dostęp: 28.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Schenk J. W. (2016), Siła duetów. W poszukiwaniu istoty innowacji w twórczych tandemach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schulz R. (1990), Twórczość – społeczne aspekty zjawiska, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schulz R. (1994), Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań, IBE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sękowski A. (2004), Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności, [w:] A. Sękowski (red.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 173–192.
Zobacz w Google Scholar

Siechowicz P., Wiśniewska A. (2015), „Ciekawe czasy” finansowania kultury samorządowej, Kultura Samorządowa 25+, http://www.nck.pl/media/attachments/314261/Ciekawe%20czasy%20finansowania%20kultury%20samorz%C4%85dowej_Yjn4yJz.pdf [dostęp: 28.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Sławecki B. (2012), Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych, [w:] D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 78–79.
Zobacz w Google Scholar

Sobol E. (red.) (2002), Nowy słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sokół A. (2015), Zarządzanie twórczością w organizacji, Koncepcja, metody i narzędzia, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sołowiej J. (1997), Psychologia twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sosa R., Connor A. (2018), Innovation Teams and Organizational Creativity: Reasoning with Computational Simulations, „The Journal of Design, Economics, and Innovation”, vol. 4/2, s. 157–170.
Zobacz w Google Scholar

Stein M. (1953), Creativity and Culture, „Journal of Psychology”, vol. 36, s. 311–322.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J. (2012), The Assessment of Creativity: An Investment-based Approach, „Creativity Research Journal”, vol. 24/1, s. 3–12.
Zobacz w Google Scholar

Stoner J. A. F., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strużyna J. (2014), Krytyczne spojrzenie na współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi – wyzwanie wieku dojrzałego teorii i praktyki, [w:] Z. Antczak, S. Borkowska (red.), Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa, s. 32–34.
Zobacz w Google Scholar

Strzałecki A., Kot D. (2000), Osobowościowe wymiary twórczej przedsiębiorczości, „Przegląd Psychologiczny”, t. 43/3, s. 351–360.
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski Ł. (2011), Rozwój metodologii w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 30.
Zobacz w Google Scholar

Sytuacja artystów w Polsce (2017), Narodowe Centrum Kultury, http://nck.pl/badania/projekty-badawcze/raport-sytuacja-artystow-w-polsce [dostęp: 27.01.2018].
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J. (2007), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J. (2009), Współczesne podejścia w pedagogicznych badaniach nad twórczością: przegląd wybranyh stanowisk, [w:] K. J. Szmidt (red.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J. (2013), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
Zobacz w Google Scholar

Szymaniak J. (2013), Metoda biograficzna w pedagogice, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. 10, s. 365–381.
Zobacz w Google Scholar

Środa-Murawska S. (2013), Przestrzenny zasięg oddziaływania instytucji artystycznej nieposiadającej swojej siedziby, „Miasto – Sztuka – Nauka – Gospodarka”, s. 68–76.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W. (1988), Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Taylor I. A. (1975), An Emerging View of Creative Actions, „Perspectives in Creativity”, s. 297–325.
Zobacz w Google Scholar

Torrington D., Hall L. (1998), Human Resource Management, Prentice Hall, London.
Zobacz w Google Scholar

Towse R. (2011), Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji (2017), Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2017.html [dostęp: 27.01.2018].
Zobacz w Google Scholar

Ulrich D. (1997), Human Resource Management. The Next Agenda for Adding Value and Delivering Results, Harvard Business School Press, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Ulrich D., Brockbank W. (2013), Tworzenie wartości przez dział HR, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ulrich D. i in. (2010), Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi. Transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wagner I. (2005), Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1, s. 20–41.
Zobacz w Google Scholar

Węgłowska-Rzepa K. (2011), Aktywna wyobraźnia – odkrywanie twórczych potencjałów psyche, [w:] B. Bartosz, A. Keplinger, M. Straś-Romanowska (red.), Transgresje – innowacje – twórczość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 52–70.
Zobacz w Google Scholar

Włodarek J., Ziółkowski M. (red.) (1990), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa–Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Wojtaszczyk K. (2016), The Idea and Instruments for Building a Positive Candidate Experience, „WEI International Academic Conference Proceedings”, vol. 5, s. 70–76.
Zobacz w Google Scholar

Wojtaszczyk K., Mizera-Pęczek P. (2016), Propozycja wartości zatrudnienia a zaangażowanie pracowników sektora kultury, Wydawnictwo SIZ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczuk-Turek A. (2015), Artefakty w badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu-wybrane problemy, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2/167, s. 11–36.
Zobacz w Google Scholar

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, Wyszukiwarka Zawodów i specjalności, http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/242309?_jobclas-sifi ationportlet_WAR_nnkportlet_backUrl=http%3A%2F%2Fpsz.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fbazy-danych%2Fklasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci%2Fwyszukiwarka-opisow-zawodow%2F%3Fp_p_id%3Djobclassificationportlet_WAR_nnkportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_jobclassificationportlet_WAR_nnkportlet_query%3D242309 [dostęp: 3.02.2018].
Zobacz w Google Scholar

Wróblewska M. (2015a), Kompetencje twórcze w dorosłości, Trans Humana, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewska M. (2015b), Podmiotowe kompetencje twórcze i transgresja w perspektywie inwestycyjnej i zarządzania, „Ekonomia i Środowisko”, nr 1/52, s. 160–168.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski Ł. (2015), Innowacje w procesie budowania wartości instytucji kultury, [w:] J. Kurowska-Pysz, Ł. Wróblewski (red.), Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
Zobacz w Google Scholar

Varbanova L. (2015), Zarządzanie strategiczne w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Yu K. Y. T., Davis H. M. (2017), Integrating Job Search Behavior into the Study of Job Seekers’ Employer Knowledge and Organizational Attraction, „The International Journal of Human Resource Management”, nr 30/9, s. 1448–1476.
Zobacz w Google Scholar

Zadłużny M. (2014), Twórczość w polu działalności animatora kultury, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 15, s. 213–226.
Zobacz w Google Scholar

Zadłużny M. (2015), Biograficzne konteksty formowania się postawy twórczej, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 16, s. 231–248.
Zobacz w Google Scholar

Zych B. (2011), Kandydaci 2.0 – raport z badań, http://hrstandard.pl/2011/05/30/kandydaci-nie-chca-aplikowac-do-pracy-na-facebooku/ [dostęp: 28.01.2018].
Zobacz w Google Scholar

Zych B. (2015), Pierwszy w Polsce raport: „Kłamstwa w CV na polskim rynku pracy”, http://hrstandard.pl/2015/10/21/pierwszy-w-polsce-raport-klamstwa-w-cv-na-polskimrynku-pracy/ [dostęp: 25.01.2018].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 lipca 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-937-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-938-2

Inne prace tego samego autora