Wprowadzanie klauzuli przeciwdziałającej obejściu prawa podatkowego do polskiego systemu prawnego

Autorzy

Dominika Łukawska-Białogłowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego
https://orcid.org/0000-0001-6243-7118

Słowa kluczowe:

prawo podatkowe, prawo cywilne, klauzule antyabuzywne, Ordynacja podatkowa, system prawny

Streszczenie

W publikacji w przystępny i syntetyczny sposób przedstawiono – w ujęciu historycznym i prawno-porównawczym – zagadnienie wprowadzania do polskiego porządku prawnego regulacji przeciwdziałających zjawisku obejścia prawa podatkowego, a także omówiono znaczenie regulacji Konstytucji RP z 1997 roku dla wprowadzania i oceny podatkowej klauzuli antyabuzywnej.

Bibliografia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Abgabenordnung vom 16. Marz 1976 (BGBl. I, s. 613) (niemiecka ordynacja podatkowa)
Zobacz w Google Scholar

Act to grant certain duties, to alter other duties, and to amend the law relating to the National Debt and the Public Revenue, and to make further provision in connection with finance (Finance Act 2013) (brytyjska ustawa podatkowa)
Zobacz w Google Scholar

Allgemaines bürgerliches Gesetzbuch vom 1. Junius 1811 (austriacki kodeks cywilny)
Zobacz w Google Scholar

An Act to give effect to certain resolutions passed by Imperial Conferences held in the years 1926 and 1930 (Statute of Westminster 1931)
Zobacz w Google Scholar

Bundesabgabenordnung vom 28. Juni 1961 (ÖBGBl. 1961, s. 1031) (austriacka ordynacja podatkowa)
Zobacz w Google Scholar

Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (RGBl. Nr 21, s. 195) (niemiecki kodeks cywilny)
Zobacz w Google Scholar

Income Tax Act 1988 (kanadyjska ustawa o podatku dochodowym)
Zobacz w Google Scholar

Income Tax Assesment Act 1915 (australijska ustawa o podatku dochodowym)
Zobacz w Google Scholar

Income Tax Assesment Act 1936 (australijska ustawa o podatku dochodowym)
Zobacz w Google Scholar

Income Tax Assesment Act 1981 (australijska ustawa o podatku dochodowym)
Zobacz w Google Scholar

Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919 (RGBl. Nr. 242, s. 1993) (ordynacja podatkowa Rzeszy)
Zobacz w Google Scholar

Rosyjska ustawa o państwowym podatku przemysłowym z 1898 r., stanowiąca załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1922 r. w przedmiocie tekstu ustawy o państwowym podatku przemysłowym w brzmieniu, obowiązującym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 140)
Zobacz w Google Scholar

Steueranpassungsgesetz vom 16. Oktober 1934 (RGBl. I, s. 925) (niemiecka ustawa o dopasowaniu przepisów podatkowych)
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 5 lutego 1919 r. w przedmiocie podatku majątkowego (Dz. Pr. P.P. Nr 12, poz. 135)
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 5 lutego 1919 r. w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych (Dz. Pr. P.P. Nr 12, poz. 136, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 3, poz. 13)
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. Nr 27, poz. 174, ze zm.; teksty jednolite: Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 451; Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25; Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60)
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49, poz. 449, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 49, poz. 450, ze zm.; tekst jednolity: Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26)
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1, ze zm.) Dyrektywa Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającą dyrektywę 2011/96/ UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 21 z 28 stycznia 2015 r., s. 1)
Zobacz w Google Scholar

Okólnik Ministra Skarbu Nr MS 3/35 z dnia 29 stycznia 1935 r. (niepubl.)
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 154, poz. 797)
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1024)
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245)
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. U. Nr 82, poz. 550, ze zm.; teksty jednolite: Dz. U. z 1923 r. Nr 77, poz. 607; Dz. U. z 1925 r. Nr 58, poz. 411; Dz. U. z 1934 r. Nr 76, poz. 715; Dz. U. z 1936 r. Nr 2, poz. 6)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego (Dz. U. Nr 58, poz. 412, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. Nr 79, poz. 550, ze zm.; teksty jednolite: Dz. U. z 1932 r. Nr 17, poz. 110; Dz. U. z 1934 r. Nr 76, poz. 716; Dz. U. z 1936 r. Nr 46, poz. 339)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. Nr 98, poz. 570, ze zm.; teksty jednolite: Dz. U. z 1932 r. Nr 41, poz. 413, ze zm.; Dz. U. z 1935 r. Nr 64, poz. 404, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 39, poz. 346, ze zm.; tekst jednolity: Dz. U. z 1936 r. Nr 14, poz. 134)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.; teksty jednolite: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.; Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.; Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.; teksty jednolite: Dz. U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.; Dz. U. z 2016 r., poz. 1822, ze zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 155, ze zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. Nr 53, poz. 339, ze zm.) Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 11, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, ze zm.; teksty jednolite: Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416, ze zm.; Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.; Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.; Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.; Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.; Dz. U. z 2017 r., poz. 200, ze zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86, ze zm.; teksty jednolite: Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, ze zm.; Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.; Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.; Dz. U. z 2014 r., poz. 851, ze zm.; Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, ze zm.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, ze zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 1036, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.; teksty jednolite: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.; Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.; Dz. U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.; Dz. U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.; teksty jednolite: Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.; Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.; Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, ze zm.)
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. nr C(2012)8806 w sprawie agresywnego planowania podatkowego (Dz. Urz. UE z 12 grudnia 2012 r. L 338, s. 41)
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 9 marca 1988 r., U 7/87
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 12 kwietnia 1989 r., Uw 9/88
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 13 lipca 1993 r., P 7/92
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 29 marca 1994 r., K 13/93
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 15 marca 1995 r., K 1/95
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 26 maja 1996 r., K 22/95
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 3 grudnia 1996 r., K. 25/95
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie TK z dnia 7 listopada 2001 r., Ts 30/01
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie TK z dnia 14 lipca 2004 r., SK 16/02
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie TK z dnia 8 października 2007 r., P 45/07
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 5 stycznia 1999 r., K 27/98
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 7 czerwca 1999 r., K 18/98
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 15 września 1999 r., K 11/99
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 r., K 28/98
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 7 grudnia 1999 r., K. 6/99
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 11 stycznia 2000 r., K 7/99
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 18 stycznia 2000 r., K 17/99
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 4 października 2000 r., P 8/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 17 października 2000 r., SK 5/99
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 30 stycznia 2001 r., K 17/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 21 marca 2001 r., K 24/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2001 r., U 7/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 15 października 2001 r., K 12/01
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 30 października 2001 r., K 33/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 13 listopada 2001 r., K 16/01
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 28 maja 2002 r., P 10/01
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 6 marca 2002 r., P 7/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 16 kwietnia 2002 r., SK 23/01
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 22 października 2002 r., SK 39/01
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r., K 41/02
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 11 grudnia 2002 r., SK 27/01
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 24 lutego 2003 r., K 28/02
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r., sygn. K 7/01
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 3 czerwca 2003 r., K 43/02
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/03
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 18 lutego 2004 r., P 21/02
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 4 maja 2004 r., K 8/03
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 25 października 2004 r., SK 33/03
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 15 lutego 2005 r., K 48/04
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 12 września 2005 r., SK 13/05
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 24 kwietnia 2006 r., P 9/05
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 14 czerwca 2006 r., K 53/05
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 2 kwietnia 2007 r., SK 19/06
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 19 lipca 2007 r., K 11/06
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 9 października 2007 r., SK 70/06
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 27 listopada 2007 r., SK 39/06
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 8 lipca 2008 r., P 36/07
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 28 października 2009 r., Kp 3/09
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 11 grudnia 2009 r., Kp 8/09
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 7 września 2010 r., P 94/08
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2011 r., P 90/08
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 21 czerwca 2011 r., P 26/10
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 8 października 2011 r., SK 2/10
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 13 września 2011 r., P 33/09
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 15 lipca 2013 r., K 7/12
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 18 lipca 2013 r., SK 18/09
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 3 grudnia 2013 r., P 40/12
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. P 49/13
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 1999 r., II CKN 298/99
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 20 grudnia 2000 r., V CKN 1601/00
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 5 kwietnia 2002 r., I PKN 423/01
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2005 r., II PZ 73/04
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 19 grudnia 1972 r., III CZP 57/71
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 31 stycznia 1978 r., I PZP 34/78
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 18 grudnia 1978 r., I PZP 37/78
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 6 lutego 1984 r., III PZP 8/84
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 19 lipca 1988 r., III AZP 4/88
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 9 marca 1993 r., III CZP 27/93
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 25 stycznia 1995 r., III CZP 179/94
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 29 czerwca 1995 r., III CZP 66/95
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 11 września 1997 r., III CZP 39/97
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z 7 kwietnia 2006 r., III CZP 22/06
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 10 lutego 1949 r., PoC 428/48
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 22 maja 1953 r., I C 22/53
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 22 maja 1953 r., I C 26/53
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 14 listopada 1964 r., I CR 304/64
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 6 grudnia 1966 r., III PRN 74/66
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 4 listopada 1971 r., I PR 344/71
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 4 lipca 1975 r., III CRN 160/75
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 9 grudnia 1975 r., III CRN 307/75
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 21 lutego 1977 r., IV CR 2/77
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 1978 r., III CRN 151/78
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 5 października 1982 r., III CRN 244/82
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 1 grudnia 1983 r., I PRN 189/83
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 22 stycznia 1986 r., IV CR 35/85
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 21 maja 1997 r., II CKN 144/97
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 6 czerwca 1997 r., II CKN 201/97
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 25 czerwca 1997 r., III CKN 563/97
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 29 października 1997 r., II CKN 365/97
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 22 grudnia 1997 r., II CKN 542/97
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 28 maja 1998 r., III CKN 531/97
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 23 lutego 1999 r., I PKN 597/98
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 22 września 1999 r., I PKN 263/99
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 15 października 1999 r., III CKN 366/98
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2000 r., II UKN 304/99
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2000 r., I CKN 582/98
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z 28 czerwca 2002 r, I CKN 841/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2001 r., II CKN 898/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 11 lipca 2002 r., IV CN 1172/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2006 r., V CSK 70/06
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2007 r., II CSK 347/07
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2009 r., II PK 302/08
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2010 r., IV CSK 261/09
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 18 stycznia 2013 r., IV CSK 322/12
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 19 września 2013 r., I CSK 727/12
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 7 marca 1930 r., l. rej. 4276/27
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 12 grudnia 1930 r., l. rej. 4384/28
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 15 czerwca 1932 r., l. rej. 3347/29
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 12 marca 1934 r., l. rej. 6333/30 i 6850/31
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 16 marca 1934 r., l. rej. 1803/31
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 20 marca 1934 r., l. rej. 4539/32
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 22 czerwca 1934 r., l. rej. 643/33
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia12 września 1934 r., l. rej. 360/31
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 26 października 1934 r., l. rej. 1778/31
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 31 stycznia 1935 r., l. rej. 10294/32
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 30 października 1935 r., l. rej. 8644/32
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 16 grudnia 1935 r., l. rej. 6194/33
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 29 maja 1936 r., l. rej. 9356/33
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 29 maja 1936 r., l. rej. 8966/32, 3236/35 i 1027/36
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 26 czerwca 1936 r., l. rej. 10679/32
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 5 maja 1937 r., l. rej. 6536/34
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 23 października 1937 r., l. rej. 4328/35
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 2 czerwca 1938 r., l. rej. 4817/36
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NTA z dnia 20 czerwca 1938 r., l. rej. 434/37
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 29 listopada 1999 r., FPK 3/99
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 4 czerwca 2001 r., FPS 14/00
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 26 maja 2008 r., I FPS 8/07
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 2 kwietnia 2012 r., II FPS 3/11
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 7 listopada 1984 r., SA/Gd 864/84
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 1992 r., SA/Po 596/92
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 3 czerwca 1993 r., SA/Po 561/93
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 30 marca 1994 r., III SA 966/93
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 19 maja 1994 r., SA/Po 3612/93
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 10 listopada 1994 r., SA/Po 1652/94
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 27 września 1994 r., SA/Ka 1682/94
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 16 lutego 1995 r., SA/Kr 2432/94
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 11 października 1995 r., SA/Ka 1386/94
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 6 lutego 1998 r., I SA/Gd 1431/96
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 1999 r., III SA 1610/98
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 14 lipca 1999 r., I SA/Gd 2444/98
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 3 kwietnia 2001 r., III SA 3108/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2001 r., I SA/Gd 469/99
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 5 września 2001 r., I SA/Gd 150/99
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 19 września 2001 r., I SA/Lu 971/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2002 r., I SA/Gd 771/01
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2005 r., FSK 1108/04
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2005 r., II FSK 82/05
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 18 października 2006 r., II FSK 1212/05
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 16 listopada 2007 r., II FSK 1311/06
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2008 r., II FSK 10/07
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2008 r., II FSK 1611/06
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2008 r., II FSK 34/07
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2008 r., II FSK 1654/06
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2008 r., I FSK 783/07
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2010 r., II FSK 1497/08
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 22 lutego 2011 r., II FSK 1307/09
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z dnia 6 czerwca 2012 r., II FSK 2299/10
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z dnia 13 września 2013 r., I FSK 1174/12
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 maja 2005 r., I SA/Lu 424/04
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2005 r., I SA/Bd 200/05
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 września 2006 r., I SA/Kr 510/04
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19 lipca 2007 r., I SA/Bk 146/07
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 września 2007 r., VIII SA/Wa 425/07
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2008 r., I SA/Gd 885/07
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 lutego 2008 r., I SA/Gl 890/07
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 16 listopada 2010 r., I SA/Łd 560/10
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 15 grudnia 2010 r., I SA/Łd 656/10
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 listopada 2011 r., I SA/Po 923/10
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2011 r., I SA/Bd 109/11
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 marca 2015 r., I SA/Gl 970/14
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z 20 grudnia 2015 r., I SA/Lu 611/15
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z 20 kwietnia 2016 r., I SA/Lu 560/15
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SA w Katowicach z dnia 6 czerwca 2014 r., I ACz 6/14
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2000 r., I ACa 208/00
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 12 października 2006 r., I ACa 395/06
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Białymstoku z dnia 19 maja 2010 r., I ACa 253/09
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SO Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r., II C 620/12
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Katowicach z dnia 14 sierpnia 2013 r., III AUa 1935/12
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r., I ACa 949/13
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 r., I ACa 1034/13
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SO w Lublinie z dnia 12 stycznia 2015 r., I C 992/14
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie z dnia 19 czerwca 1991 r., IX R 134/86 (BStBl. 1991, s. 904)
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie z dnia 20 grudnia 1991 r., VI R 32/89 (BStBl. 1992, s. 695)
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie z 1869 r. w sprawie Partington v. Attorney General
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie z 1895 r. w sprawie Bradford Corporation v. Pikles
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie z 1920 r. w sprawie Ayrshire Pullman Motor Services v. Internal Revenue Commissioners
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie z 1967 r. w sprawie Snoock v. London & West Riding Investments Ltd.
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie z 1978 r. w sprawie Floor v. Davis. Orzeczenie z 1992 r. w sprawie Pepper v. Hart
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie z 1957 r. w sprawie Keighery Pty Ltd. V. Federal Commissioner of Taxation
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie z 1964 r. w sprawie Peate v. Federal Commissioner of Taxation
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP IV kad., druk nr 414
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP IV kad., druk nr 643
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP IV kad., druk nr 643A
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP IV kad., druk nr 3417
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP IV kad., druk nr 3920
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP IV kad., druk nr 4181 S
Zobacz w Google Scholar

ejm RP VII kad., druk nr 3018
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP VIII kad., druk nr 367
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP VIII kad., dokument nr FPB02S316 do druku nr 367
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP VIII kad., druk nr 464
Zobacz w Google Scholar

Sejm RP VIII kad., druk nr 464A
Zobacz w Google Scholar

Senat RP V kad., druk nr 189A
Zobacz w Google Scholar

Senat RP V kad., druk nr 189Z
Zobacz w Google Scholar

Senat RP IX kad., druk nr 173A
Zobacz w Google Scholar

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/367_u/$file/367_u.pdf
Zobacz w Google Scholar

„Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego” 1996, t. XXX
Zobacz w Google Scholar

„Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego” 1996, t. XXXI
Zobacz w Google Scholar

„Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego” 1997, t. XLVI
Zobacz w Google Scholar

Code of the Republic of Taxastan. A Hypothetical Tax Law, IMF Legal Department (29th September 2000)
Zobacz w Google Scholar

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r., PK4.8022.44.2015
Zobacz w Google Scholar

Kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, Warszawa 2015, https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=2ccb2d815d36408981a68c71da341a9a&groupId=764034 (dostęp: 20 grudnia 2018 r.)
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Ministerstwa Finansów z 6 maja 2013 r., http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty//asset_publisher/2UWl/content/id/3949426 (dostęp: 20 grudnia 2018 r.)
Zobacz w Google Scholar

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, Warszawa, 31.05.2005 (Senat RP V kad., druk nr 963)
Zobacz w Google Scholar

Pismo Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów z 29 kwietnia 2013 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/161550/161551/161552/dokument72715.pdf (dostęp: 20 grudnia 2018 r.)
Zobacz w Google Scholar

Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia Ministra Finansów – z dnia 11 lipca 2003 r., zawierające odpowiedź na interpelację poselską, skierowaną do Ministra Finansów w piśmie z dnia 18 czerwca 2003 r. (nr SPS02023999/03/IV kad.)
Zobacz w Google Scholar

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt z 9 lipca 2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/230100/230103/230104/dokument119932.pdf (dostęp: 20 grudnia 2018 r.)
Zobacz w Google Scholar

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt z 5 września 2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/230100/230103/230104/dokument126516.pdf (dostęp: 20 grudnia 2018 r.)
Zobacz w Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (2015/2066(INI))
Zobacz w Google Scholar

Wystąpienie posła A. Szejnfelda na 27. posiedzeniu Sejmu w dniu 25 lipca 2002 r., http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/ccc8c85e815c0403c1257473002dc9df?OpenDocument (dostęp: 20 grudnia 2018 r.)
Zobacz w Google Scholar

Wystąpienie posła-sprawozdawcy J. Kubika na 27. posiedzeniu Sejmu w dniu 25 lipca 2002 r., http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/842db76155109a2cc1257473002dc9e9?OpenDocument (dostęp: 20 grudnia 2018 r.)
Zobacz w Google Scholar

Adam L., Prawo finansowe. Część ogólna, Wrocław 1971
Zobacz w Google Scholar

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005
Zobacz w Google Scholar

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2013
Zobacz w Google Scholar

Barthelmes A., Das Handeln In fraudem legis, Berlin 1889
Zobacz w Google Scholar

Becker E., Der Missbrauch zivilrechtlicher Formen zur Steuerumgehung in dem Entwurfe der Reichs-Abgabenordnung, „Bank-Archiv” 1919, Nr. 19
Zobacz w Google Scholar

Beisse H., Die wirtschaftliche Betrachtungsweise bei der Auslegung der Steuergesetze in der neueren deutschen Rechtsprechung, „Steuer und Wirtschaft” 1981
Zobacz w Google Scholar

Bernat R., Charakter prawny klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Bielski P., Obejście prawa podatkowego. Glosa dodo wyroku SN z dnia 20 grudnia 2001 r., III RN 163/00, „Glosa” 2002, nr 11
Zobacz w Google Scholar

Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005
Zobacz w Google Scholar

Boetke W., Steuerumgehung und Rechtsprechung. Ein Beitrag zur Würdigung des § 5 Reichabgabenordnung, „Preußisches Verwaltungsblatt” 1919, Nr. 4
Zobacz w Google Scholar

Borszowski P., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Praktyczne vademecum podatnika, Wrocław 2017
Zobacz w Google Scholar

Bouvier M., Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Warszawa 2000
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania, Toruń 1996
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Narodziny i upadek orzeczniczej doktryny obejścia prawa podatkowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2004, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Warszawa 2013
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Wykładnia prawa – tzw. obejście ustawy podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2002, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Filipczyk M., Dyrektywa wykładni gospodarczej jako postulat wykładni operatywnej prawa podatkowego, „Prawo i Podatki” 2010, nr 7
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Kalinowski M., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2002 r. (III SA 3526/01), „Monitor Podatkowy” 2003, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Korgol R., Doktryna substancje over form w orzecznictwie podatkowym sądów w Kanadzie, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2011
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009
Zobacz w Google Scholar

Choduń A., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym, LEX/el. 2013
Zobacz w Google Scholar

Chojna-Duch E., Litwińczuk H. (red.), Prawo fi ansowe, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Dopuszczalność i warunki wprowadzania generalnych zakazujących obejścia i nadużycia prawa w systemie prawa podatkowego – w świetle art. 84 i 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji, [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Opinia na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2015, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią finansową, Warszawa 2010
Zobacz w Google Scholar

Dominik-Ogińska D., Ogólna klauzula przeciwko obejściu prawa podatkowego, referat wygłoszony na konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego „Czy i jaka klauzula przeciwko obejściu prawa podatkowego jest potrzebna w Polsce?” (Warszawa, 10 stycznia 2012 r.)
Zobacz w Google Scholar

Durczyńska M., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario), „Serwis Monitora Podatkowego” 2015, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Dworniak K., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2003
Zobacz w Google Scholar

Dziurda M., Szczególna zdolność sądowa organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, „Polski Proces Cywilny” 2010, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2015, nr 2
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2014
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2019
Zobacz w Google Scholar

Etel L., Opinia prawna (zlecona) z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 414)
Zobacz w Google Scholar

Etel L., Opinia (zlecona) do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3417), Warszawa, 20.12.2004
Zobacz w Google Scholar

Etel L., Prawo fi ansowe, Warszawa 2008
Zobacz w Google Scholar

Etel L. (red.), System prawa finansowego, t. 3: Prawo daninowe, Warszawa 2010
Zobacz w Google Scholar

Festgabe für das Reichsgericht, Bd. 4, Berlin–Leipzig 1929
Zobacz w Google Scholar

Filipczyk H., Kwalifikacja cywilnoprawna czynności a art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, „Prawo i Podatki” 2007, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Fischer P., Innere Unabhängigkeit und Fiskalinteresse, „Steuer und Wirtschaft” 1992
Zobacz w Google Scholar

Fiume W., Steuerwesen und Rechtsordnung, Köln 1958
Zobacz w Google Scholar

Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Zasada zupełności w prawie podatkowym, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansów państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999
Zobacz w Google Scholar

Franusz A., Goettel A., Powództwo organów skarbowych o ustalenie, „Państwo i Prawo” 2012, nr 9
Zobacz w Google Scholar

Franz A., Komorek Z., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Rozporządzenia wykonawcze, Warszawa 1935
Zobacz w Google Scholar

Frommel S.N., United Kingdom Tax Law and Abuse of Rights, „Intertax” 1991, vol. 19
Zobacz w Google Scholar

Fuchs M., Umgehung des Gesetzes, Göttingen 1917
Zobacz w Google Scholar

Gajewski D., Glumińska-Pawlic J., Golecki M.J., Werner A., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Warszawa 2018
Zobacz w Google Scholar

Gassner W., Ende oder neuer Anfang der wirtschaftlichen Betrachtungsweise?, „Österreichische Steuer. Zeitschrift” 1975
Zobacz w Google Scholar

Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Warszawa– Kraków 1986
Zobacz w Google Scholar

Głąbiński S., Nauka skarbowości, Lwów 1911 Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2010
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Warszawa 2008
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Moralność podatkowa – uwarunkowania i zasadnicze dylematy, [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Sprzeczność interesów a sprawiedliwe opodatkowanie – zasadnicze dylematy, [w:] Ius suum quique. Studia prawnofinansowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wacławowi Goronowskiemu, red. W. Konieczny, Warszawa 2005
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny, Warszawa 2003
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2004
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski S., Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współżycia społecznego, „Studia Cywilistyczne” 1965, t. XXXII
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. 1: Część ogólna, Warszawa 1985
Zobacz w Google Scholar

Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017
Zobacz w Google Scholar

Guzek M., Stefaniak M., Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Komentarz praktyczny, Warszawa 2018
Zobacz w Google Scholar

Hansel A., Zur Dogmatik des Begriffs Steuerumgehung, [w:] Bonner Festgabe für E. Zitelmann, München–Leipzig 1923
Zobacz w Google Scholar

Hanusz A., W kwestii autonomii prawa podatkowego, [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, red. A. Kostecki, Kraków 2000
Zobacz w Google Scholar

Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1977
Zobacz w Google Scholar

Hauser R., Wróbel A., Niewiadomski Z. (red.), System prawa administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, wyd. 2, Warszawa 2015
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruń 2001
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski M., Opinia (zlecona) o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3417), Toruń, 16.12.2004
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski M., Przedmiot podatku a obowiązek i zobowiązanie podatkowe, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2008
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski M., Wykładnia oświadczeń woli oraz ich pozorność w prawie podatkowym, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Karwat P., Obejście prawa podatkowego. Natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu, Warszawa 2002
Zobacz w Google Scholar

Kirchhof F., Steuerumgehung und Auslegungsmethoden, „Steuer und Wirtschaft” 1983
Zobacz w Google Scholar

Koch K., Scholtz R.D. (Hrsg.), Abgabenordnung. Kommentar, Köln–Berlin–Bonn–München 1996
Zobacz w Google Scholar

Koja F., Allgemeines Verwaltungsrecht, Manz 1986
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Autonomia prawa podatkowego – głos krytyczny, „Przegląd Podatkowy” 2006, nr 7
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2006
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kostecki A., Klauzule generalne zapobiegania obejściu prawa podatkowego w niemieckiej doktrynie i regulacjach prawnych, [w:] W. Miemiec (red.), Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2009
Zobacz w Google Scholar

Kramer J.D., Abuse of law by saving devices, „Intertax” 1991, vol. 2
Zobacz w Google Scholar

Kruse H.W., Steuerrecht, Bd. 1: Allgemeiner Teil, München 1973
Zobacz w Google Scholar

Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Kubacki R., Bartosiewicz A., Silny będzie silniejszy, „Rzeczpospolita” z 19 kwietnia 2002 r.
Zobacz w Google Scholar

Kujawski G., Klauzula generalna unikania opodatkowania, Warszawa 2017
Zobacz w Google Scholar

Kulicki J., Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3417), Warszawa, 25.11.2004
Zobacz w Google Scholar

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986
Zobacz w Google Scholar

Langrod R., Ustawodawstwo podatkowe a prawo prywatne w Polsce, Warszawa 1929
Zobacz w Google Scholar

Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1973
Zobacz w Google Scholar

Lubowski J., przemówienie wygłoszone 4 lipca 1936 r. na zjeździe dyrektorów izb skarbowych, „Polska Gospodarcza” 1936, nr 29
Zobacz w Google Scholar

Lurje B., Die Umgehung des Gesetzes und ihr Recht, „Archiv für bürgerlichen Recht”, Bd. 41
Zobacz w Google Scholar

Łętowska E., Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa 2002
Zobacz w Google Scholar

Łukawska D., Artykuł 1891 Kodeksu postępowania cywilnego. Instytucja stanowiąca wykonanie art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej, „Prawo i Podatki” 2008, nr 6
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Glosa do wyroku NSA z dnia 18 listopada 1992 r., III SA 1606/92, „Monitor Prawniczy” 1994, nr 3
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Glosa do wyroku SN z 25 lutego 1998 r., III RN 117/97, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Konstytucyjne podstawy prawa podatkowego, [w:] Konstytucyjne podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2000
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Prawo podatkowe. Część ogólna, Warszawa 1998
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Warszawa 1995
Zobacz w Google Scholar

Mirek I., Kwestia gospodarczego sposobu rozpatrywania prawa podatkowego i nadużycia możliwości kształtowania stosunków prawnych w prawie podatkowym Austrii, Szwajcarii i Niemiec, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Mirek I., Wpływ rozwiązań niemieckich na kształtowanie się koncepcji zwalczania „obchodzenia podatków” w Austrii, Szwajcarii i Polsce, [w:] Związki prawa polskiego z prawem niemieckim, red. A. Liszewska, K. Skotnicki, Łódź 2006
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski W., Ustawa o podatku dochodowym od osób fi cznych. Komentarz, Warszawa 2009
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski W., Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010 Morawski L., Teoria prawodawcy racjonalnego a postmodernizm, „Państwo i Prawo” 2000, nr 11
Zobacz w Google Scholar

Nees F., Steuer Umgehung, § 5 Reichsabgabenordnung und das bürgerliche Recht, Mainz 1921
Zobacz w Google Scholar

Neff P., Beiträge zur Lehre von der fraus legi acta in dem Digesten, Berlin 1895
Zobacz w Google Scholar

Niestrzębski D., Instytucja obejścia prawa podatkowego, „Glosa” 1999, nr 12
Zobacz w Google Scholar

Niestrzębski D., Tarnacki R., Moment uznania przychodu za nienależny, „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Nita A., Przeciwdziałanie obejściu prawa podatkowego w Niemczech, Austrii i w Szwajcarii, referat wygłoszony na konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego „Czy i jaka klauzula przeciwko obejściu prawa podatkowego jest potrzebna w Polsce?” (Warszawa, 10 stycznia 2012 r.)
Zobacz w Google Scholar

Nykiel W., Autonomia prawa podatkowego (wybrane zagadnienia), [w:] Konstytucja, ustrój, system finansów państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999
Zobacz w Google Scholar

Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013
Zobacz w Google Scholar

Olesińska A., Konstrukcja i funkcjonowanie klauzuli ogólnej zapobiegającej unikaniu opodatkowania w australijskim podatku dochodowym, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2011
Zobacz w Google Scholar

Oniszczuk J., Podatki i inne daniny publiczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2001
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski J., Siedem rad na nowelizację Ordynacji podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2003, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski K., Prawo finansowe. Zarys ogólny, Warszawa 1970
Zobacz w Google Scholar

Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Plaff I., Zur Lehre vom sogenannten in fraudem legis agree, Wien 1892
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, Ossolineum 1972
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z. (red.), System prawa prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2008
Zobacz w Google Scholar

Radzikowski K. Normatywne podstawy koncepcji obejścia prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2005, nr 9
Zobacz w Google Scholar

Radzikowski K., Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2015, LEX el/2015
Zobacz w Google Scholar

Resich Z., Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985
Zobacz w Google Scholar

Ritz Ch., Bundesabgabenordnung. Kommentar, Wien 1999
Zobacz w Google Scholar

Rosendorff R., Steuerersparung. Steuerumgehung. Steuerhinterziehung, Berlin 1920
Zobacz w Google Scholar

Rosmarin S., Prawo podatkowe a prawo prywatne w świetle wykładni prawa, Lwów 1939.
Zobacz w Google Scholar

Rozmaryn S., Podatek i prawo, „Państwo i Prawo” 1947, nr 9
Zobacz w Google Scholar

Runcewicz W., Ordynacja podatkowa. Szkic systemu Ordynacji podatkowej, ustawa, rozporządzenia wykonawcze, komentarz, Warszawa 1935
Zobacz w Google Scholar

Ruśkowski E., Jak naprawić to, co popsuł ustawodawca. Wiążąca interpretacja prawa finansowego a konstytucja, „Rzeczpospolita” z 22 lutego 2005 r.
Zobacz w Google Scholar

Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935
Zobacz w Google Scholar

Safjan M. (red.), System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Sokolewicz W., Komentarz do art. 217 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999–2007
Zobacz w Google Scholar

Stępkowski A., Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010
Zobacz w Google Scholar

Stoll G., Bundesabgabenordnung. Kommentar, Bd. 1, Wien 1994
Zobacz w Google Scholar

Szatensztejn W.J., notka, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, t. X
Zobacz w Google Scholar

Szatensztejn W.J., Obejście ustaw podatkowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 1927
Zobacz w Google Scholar

Szot A., Między jednolitością a elastycznością stosowania prawa, [w:] Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, red. T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski, Warszawa 2011
Zobacz w Google Scholar

Ślifirczyk M., Obejście prawa podatkowego w doktrynie orzeczniczej polskich sądów, „Forum Prawnicze” 2017, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Świtała F., Nieważność czynności prawnej a autonomia prawa podatkowego, „Monitor Podatkowy” 2002, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Tanzer M., BAO 2010. Einführung und Kurzkommentar, Wien 2010
Zobacz w Google Scholar

Tanzer M., Das Analogieverbot im Steuerrecht, „Steuer Und Wiertschaft” 1981
Zobacz w Google Scholar

Tipke K., Die Steuerrechtsordnung, Bd. 3, Köln 1993
Zobacz w Google Scholar

Tipke K., Kruse H.W., Abgabenordnung. Kommentar, Köln 1996
Zobacz w Google Scholar

Tipke K., Lang J., Steuerrecht, Köln 1996
Zobacz w Google Scholar

Trzciński J., Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, red. J. Góral, R. Hausner, J. Trzciński, Warszawa 2005
Zobacz w Google Scholar

Vetsch J., Die Umgehung des Gesetzes (in fraudem legis agree). Theorie, Rechtsprechung und Gesetzbuch, Zürich 1917
Zobacz w Google Scholar

Warzocha E., Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1982
Zobacz w Google Scholar

Wasilkowski A., Aktualizacja porządku prawnego – potrzeby i rygory, „Państwo i Prawo” 1992, nr 5
Zobacz w Google Scholar

Wassertrüdinger M., Inwiedeit mit die Steuerumgehung in Sinne des § 5 Reichsabgabenordnung und die Beratung dabei strafbar?, „Zeitgemäße Steuerfragen” 1920, Nr. 1
Zobacz w Google Scholar

Wąsowicz W., Obejście prawa jako przyczyna nieważności czynności prawnej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1999, nr 11
Zobacz w Google Scholar

Wehner A., Die Steuerhinterziehung und Steuerfärderung nach dem Strafrechte des Reichsabgabenordnung, Bonn 1922
Zobacz w Google Scholar

Weralski M. (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 1: Instytucje ogólne, Ossolineum 1982
Zobacz w Google Scholar

Włodkowski K., glosa, „Glosa” 2011, nr 1
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski J., Pragmatyczna jasność prawa, „Państwo i Prawo” 1988, nr 4
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski J., Wartość a decyzja sądowa, Ossolineum 1973
Zobacz w Google Scholar

Zagrobelny K., Glosa do wyroku NSA z dnia 9 lutego 2000 r. (I SA/Gd 2036/97), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001, nr 10
Zobacz w Google Scholar

Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008
Zobacz w Google Scholar

Zalewiński R., Ustalanie przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa w toku postępowania podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2006, nr 9
Zobacz w Google Scholar

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 maja 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-832-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-833-0