Prasa lokalna w relacjach z kluczowymi aktorami społecznymi. Studia przypadków

Autorzy

Sylwia Męcfal
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Katedra Metod i Technik Badań Społecznych
https://orcid.org/0000-0002-2063-7207

Streszczenie

Monografia proponowana czytelnikom łączy w sobie elementy różnych dyscyplin naukowych: socjologii, politologii, medioznawstwa, ale przede wszystkim jej istotnym elementem jest zastosowana metoda badawcza – studium przypadku. Szczególny nacisk został położony na etykę badawczą oraz obszar badawczy, który można zaliczyć do tzw. trudnych do eksploracji.

Bibliografia

Abernathy P.M. (2014), Saving Community Journalism: The Path to Profitability, The University of North Carolina Press, Chapel Hill.
Zobacz w Google Scholar

Adamowski J. (2005), Społeczne funkcje prasy lokalnej (uwagi i refleksje dotyczące Warszawy), w: Media lokalne a demokracja lokalna, red. J. Chłopecki, R. Polak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów, s. 35–47.
Zobacz w Google Scholar

Aldridge M. (2007), Understanding the Local Media, Open University Press & McGrawHill Education, Maidenhead, Berkshire.
Zobacz w Google Scholar

Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Antoszewski A. (2003), Grupy interesu w systemie politycznym, w: Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 45–57.
Zobacz w Google Scholar

Bajer M. (2003), Etos i osoba – dziennikarz w mediach lokalnych jako autorytet osobowy, w: Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, red. I. Borkowski, A. Woźny, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 11–23.
Zobacz w Google Scholar

Bajka Z. (1991), Dziennikarze 1981–1990, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, s. 149–159.
Zobacz w Google Scholar

Bajka Z. (2000), Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4, s. 42–63.
Zobacz w Google Scholar

Bew R. (2006), The role of the freelancer in local journalism, w: Local journalism and local media. Making the local news, red. B. Franklin, Routledge, London and New York, s. 200–210.
Zobacz w Google Scholar

Blumler J.G., Gurevitch M. (2001), The Crisis of Public Communication, Taylor & Francis e-Library, New York (I wyd. – 1995, Routledge, New York, London).
Zobacz w Google Scholar

Borden S.L., Pritchard M.S. (2001), Conflict of interest in journalism, w: Conflict of interest in the professions, red. M. Davis, A. Stark, Oxford University Press, New York, s. 73–91.
Zobacz w Google Scholar

Bryman A. (2006), Integrating quantitative and qualitative research: how is it done?, „Qualitative Research”, vol. 6(1), s. 97–113.
Zobacz w Google Scholar

Byrne D. (2009), The SAGE Handbook of Case-Based Methods, Sage Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

Case Study Method, (2009), red. R. Gomm, M. Hammersley, P. Foster, Sage Publications Ltd., London.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (1997), O uczciwości i rzetelności zawodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2000), O uczciwości i rzetelności zawodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2002), Jacy są, a jacy powinni być dziennikarze?, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2006), O uczciwości i rzetelności zawodowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2012), Opinie na temat pracy dziennikarzy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2012), Zaufanie społeczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

CBOS (2016), Zaufanie społeczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chorązki W. (1999), Polskie media lokalne i sublokalne 1989–1999. „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, 59–82.
Zobacz w Google Scholar

Chorązki W. (2007), Sytuacja mediów lokalnych w Polsce w III kwartale 2005 roku, w: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku: historia, teoria, zjawiska, red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W.M. Kolasa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kraków, s. 83–99.
Zobacz w Google Scholar

Coleman S. (2005), When conflicts of interest are an unavoidable problem, http://www.unisa.edu.au/hawkeinstitute/gig/aapae05/documents/coleman.pdf (dostęp: 27.07.2010).
Zobacz w Google Scholar

Conflict of interest in Central and Eastern Europe (2011), red. S. Burdziej, J. Szalacha, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B. (2004a), Aktorzy polityczni a komunikowanie polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B. (2004b), Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B. (2011), Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dobek-Ostrowska B. (2012), Italianization (or Mediterraneanization) of the Polish Media System? Reality and Perspective, w: Comparing Media Systems Beyond the Western World, red. D.C. Hallin, P. Mancini, Cambridge University Press, New York, s. 26–51.
Zobacz w Google Scholar

Doktór K. (2002), Zaufanie, w: Encyklopedia Socjologiczna, t. S–Z, Oficyna Naukowa Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Donsbach W. (2008), materiały konferencyjne zaprezentowane podczas 1st Polish-Czech-Slovak Conference we Wrocławiu, opublikowane w tekście: Donsbach W. (2008), Journalists’ Role Perception, w: The International Encyclopedia of Communication, red. W. Donsbach, vol. 6, pp. 2605–2610, Willey-Blackwell, Oxford, UK, Malden, MA.
Zobacz w Google Scholar

Dzieniszewska-Naroska K., Makowski G. (2014), Samorządowe unie personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa (publikacja do ściągnięcia ze strony www.batory.org).
Zobacz w Google Scholar

Dziennikarstwo i świat mediów (2000), red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dziki S., Chorązki W. (2000), Media lokalne i regionalne, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków, s. 121–140.
Zobacz w Google Scholar

Erzberger C., Kelle U. (2003), Making inferences in mixed methods: the rules of integration, w: Handbook of mixed methods in social and behavioral research, red. A. Tashakkori, C. Teddlie, Sage, Thousand Oaks, s. 457–488.
Zobacz w Google Scholar

Filas R. (1999), Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989–1999), „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2, s. 31–55.
Zobacz w Google Scholar

Flick U. (1998), An Introduction to Qualitative Research, Sage, London.
Zobacz w Google Scholar

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Flyvbjerg B. (2005), Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 41–71.
Zobacz w Google Scholar

Flyvbjerg B. (2006), Five Misunderstandings About Case-Study Research, „Qualitative Inquiry”, vol. 12, no. 2, s. 219–245.
Zobacz w Google Scholar

Franklin B. (2006), Preface, w: Local journalism and local media. Making the local news, red. B. Franklin, Routledge, London–New York, s. xvii–xxii.
Zobacz w Google Scholar

Franklin B. (2006), A right free for all! Competition, soundbite journalism and developments in the local free press, w: Local journalism and local media. Making the local news, red. B. Franklin, Routledge, London–New York, s. 150–161.
Zobacz w Google Scholar

Frykowski M. (2005), Zaufanie mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gadowska K. (2002), Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gadowska K. (2006), Prawo w działaniu. Klientelizm polityczny w administracji publicznej w świetle norm prawnych określających zasady funkcjonowania służby cywilnej w Polsce, w: Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Flis, Universitas, Kraków, s. 479–531.
Zobacz w Google Scholar

Gallup (2015), American trust media remains historical low, http://www.gallup.com/poll/185927/americans-trust-media-remains-historical-low.aspx (dostęp: lipiec 2016).
Zobacz w Google Scholar

Gerring J. (2004), What is a case study and what is it good for?, „American Political Science Review”, 98(2), s. 341–354.
Zobacz w Google Scholar

Gerring J. (2007), Case study research. Principles and practices, Cambridge University Press New York.
Zobacz w Google Scholar

Gierula M. (2001), Perspektywy rozwoju prasy lokalnej w Polsce w kontekście funkcjonowania dzienników regionalnych, w: Polskie media u progu XXI wieku red. J. Adamowski, M. Jabłonowski, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 109–121.
Zobacz w Google Scholar

Gierula M. (2005), Polska prasa lokalna 1989–2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Gierula M. (2007), Znaczenie mediów lokalnych w życiu społeczności lokalnych, w: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W.M. Kolasa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Komisja Prasoznawcza PAN, Kraków, Oddział w Krakowie, s. 109–121.
Zobacz w Google Scholar

The Global Journalist in 21st Century (2012), red. D.H. Weaver, L. Willnat, Routledge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Goban-Klas T. (2005), Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E. (1975), Charakterystyka instytucji totalnych, w: Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Górniok O. (2000), Pojęcie korupcji, w: Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa: NIK, cz. I, https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_2000502.pdf,typ,k.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska M., Szawiel T. (2001), Budowanie demokracji – partie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gurtowski M., Waszewski J. (2009), Redukcja do jawności. O pomijaniu zjawisk zakulisowych w badaniach socjologicznych, w: Metody, techniki i praktyka badań społecznych, red. A. Bąk, Ł. Kubisz-Muła, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 165–181.
Zobacz w Google Scholar

Hallin D., Papathanassopoulos S. (2002), Political clientelism and the media: southern Europe and Latin America in comparative perspective, „Media Culture Society” nr 24, s. 175–195, wersja elektroniczna: http://mcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/24/2/175 (dostęp: sierpień 2008).
Zobacz w Google Scholar

Hallin D., Mancini P. (2004), Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Hammersley M. (2008), Troubles with Triangulation, w: Advances in Mixed Methods Research, red. M.M. Bergman, Sage Publications Ltd, London, rozdz. 2, s. 22–37.
Zobacz w Google Scholar

Handbook of Qualitative Inquiry (2005), red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, 3rd edition, Sage, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Harcup T. (2003), ‘The Unspoken – Said’: The Journalism of Alternative Media, „Journalism”, vol. 4, s. 356–376.
Zobacz w Google Scholar

Harcup T. (2006), The alternative local press, w: Local journalism and local media. Making the local news, red. B. Franklin, Routledge, London–New York, s. 129–140.
Zobacz w Google Scholar

Jachimowski M. (2006), Regiony periodycznej komunikacji medialnej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Jachimowski M. (2009), Funkcje współczesnej prasy lokalnej i możliwości ich realizacji: Prasa jako „czwarta władza” stojąca na straży lokalnej demokracji czy zakładnik miejsko-gminnych układów? Referat zaprezentowany na konferencji: „Wolność słowa w prasie lokalnej” (s. 18–30), Warszawa, http://www.hfhr.org.pl/obserwatorium/images/wolnosc%20slowa%20w%20prasie%20lokalnej.pdf (dostęp: 25.04.2014).
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębski J. (2003), Etyka mediów lokalnych, w: Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, red. I. Borkowski, A. Woźny, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 114–120.
Zobacz w Google Scholar

Jóźko M. (2006), Raport z badań: Prasa lokalna w Polsce, Warszawa, http://www.lokalnebadania.com/?page_id=25 (dostęp: 25.04.2014).
Zobacz w Google Scholar

Kalinowska K. (2015), Podryw kontrolowany. Rola pracy zespołowej i relacji między badaczami w terenowych badaniach emocji, w: Praktyki badawcze, red. B. Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Pracownia wydawnicza Andrzej Zabrowarny, Warszawa, s. 113–131.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A.Z. (1997), Corruption under the post-communist transformation, „Polish Sociological Review”, 2(118), s. 97–117.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A.Z. (1997b), Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolności państwa i zagrożenie dla rozwoju polityczno-gospodarczego Polski, w: Dobro wspólne – władza – korupcja: konflikt interesów w życiu publicznym, red. E. Popławska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 23–74.
Zobacz w Google Scholar

Kaufmann J.-C. (2010), Wywiad rozumiejący, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz I. (2004), Wykorzystanie ukrytej obserwacji uczestniczącej w badaniu stylu życia szarej strefy, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 189–202.
Zobacz w Google Scholar

Kość-Ryżko K.E. (2013), Etnolog w labiryncie znaczeń kulturowych. Psychologiczne wyzwania badań terenowych, w: Tematy trudne. Sytuacje badawcze, red. I.B. Kuźma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15–47.
Zobacz w Google Scholar

Kotras M. (2009), Przywództwo polityczne na poziomie regionu. Przykład województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R. (2003a), Media lokalne i społeczeństwo. Wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R. (2003b), Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R. (2004), Między polityką a dziennikarstwem, Wyd. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R. (2006), Zarys dziejów prasy lokalnej w Wielkopolsce (analiza prasoznawczo-politologiczna), Wyd. Naukowe INPiD UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R. (2007), Prasa lokalna w perspektywie zmiany społecznej, w: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W.M. Kolasa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Komisja Prasoznawcza PAN, oddział w Krakowie, Kraków, s. 121–133.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R. (2008), Media lokalne w Polsce, Contact, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R. (2012), Współczesna prasa lokalna w Wielkopolsce, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk R. (2013), Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce. Pojęcie, założenia ideowe, uwarunkowania rozwoju, rodzaje i typy, zadania i funkcje, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk D. (2006), Prestiż zawodu dziennikarza w opiniach pracowników redakcji prasowych oraz mieszkańców aglomeracji katowickiej, w: Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki, red. S. Michalczyk, H. Ulanecka, Olpress, Katowice–Gliwice, s. 43–49.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk D. (2016), Zmiany w społecznym postrzeganiu prestiżu zawodu dziennikarza wobec przekształceń rynku medialnego, w: Teorie komunikacji i mediów 9, red. M. Wszołek, M. Graszewicz, seria: Projektowanie komunikacji, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 229–243.
Zobacz w Google Scholar

Księski D. (2005), Relacje między władzą samorządową a gazetą lokalną, w: Media lokalne a demokracja lokalna, red. J. Chłopecki, R. Polak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów, s. 119–127.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak A., Miszalska A. (2004), Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznej w III Rzeczypospolitej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 19–43.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak A. (2003), Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak A. (2007), Korupcja – ustalenia definicyjne, kontrowersje pojęciowe, w: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 17–29.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak A. (2010), Lobbing – opinie i oceny parlamentarzystów, w: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 3, red. Z. Janowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 75–101.
Zobacz w Google Scholar

Kunczik M., Zipfel A. (2000), Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kurczewska J. (2007), Projekty socjologiczne i ideologiczne lokalności, w: Lokalne wzory kultury politycznej, red. J. Kurczewski, Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 27–59.
Zobacz w Google Scholar

Kurczewski J. (2007), Lokalne wzory kultury politycznej. Podsumowanie, w: Lokalne wzory kultury politycznej, red. J. Kurczewski, Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 571–587.
Zobacz w Google Scholar

Kurp M. (1994), Lokale Medien und kommunale Eliten. Partizipatorische Potentiale des Lokaljournalismus bei Printmedien und Hoerfunk in Nordrhein-Westfalen, Westdeutscher Verlag, Opladen.
Zobacz w Google Scholar

Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lauterer J. (2006), Community journalism: relentlessly local, University of North Carolina Press, Chapel Hill.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka-Strzałecka A. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty identyfikacji i ograniczania konfl ktu interesów, w: Konflikt interesów – konflikt wartości, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 7–25.
Zobacz w Google Scholar

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lutyńska K. (2000), Bieda w rodzinie. Psychologiczny, społeczny i kulturowy kontekst wywiadów z przedstawicielami trzech pokoleń, w: E. Tarkowska (red.), Zrozumieć biednego, Typografika, Warszawa, s. 199–233.
Zobacz w Google Scholar

Lutyński J. (1961), Antropologiczna monografia terenowa i badania społeczno-kulturowych przeobrażeń w Polsce współczesnej, „Przegląd Socjologiczny”, vol. XV/2, s. 36–59.
Zobacz w Google Scholar

Lutyński J. (1990), Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lutyński J. (1994), Antropologiczna monografia terenowa i badania społeczno-kulturowych przeobrażeń w Polsce współczesnej, w: Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, red. J. Lutyński, ŁTN, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Lutyński J. (1994), Koncepcja badawcza i jej elementy, w: Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, red. J. Lutyński, ŁTN, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz P. (1985), Metoda dialogowa w praktyce badawczej. Na przykładzie badań stylu życia, w: Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych, red. K. Lutyńska, IFiS PAN, Warszawa, s. 99–115.
Zobacz w Google Scholar

Marx G.T. (2003), Uwagi na temat odkrywania, gromadzenia i oceny ukrytych i brudnych danych, „ASK. Społeczeństwo, Badania, Metody”, nr 12, s. 7–50.
Zobacz w Google Scholar

Materiały promocyjne Biura SGL (2015), http://palukitv.pl/images/foto/p8/sgl15bad.pdf (dostęp: lipiec 2016).
Zobacz w Google Scholar

Mądry J. (1983), Dziennikarstwo lokalne. Zarys charakterystyki środowiska, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3, s. 67–79.
Zobacz w Google Scholar

McLeod J.M., Daily K., Zhongshi G., Everland W.P. Jr., Bayer J., Yang S., Wang H. (1996), Community Integration, Local Media Use, and Democratic Processes, „Communication Research”, vol. 23, issue 2, s. 179–209.
Zobacz w Google Scholar

McNair B. (2006), News from a small country. The media in Scotland, w: Local journalism and local media. Making the local news, red. B. Franklin, Routledge, London–New York, s. 37–49.
Zobacz w Google Scholar

McQuail D. (2008), Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

McQuail D. (2013), Journalism and Society, Sage Publications, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Media i władza (2006), red. P. Żuk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Media lokalne a demokracja lokalna (2005), red. J. Chłopecki, R. Polak, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne (2010), red. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Michalczyk, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Media lokalne i sublokalne na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej (2007), red. W. Koński, Wyd. WSHE we Włocławku, Włocławek.
Zobacz w Google Scholar

Media masowe w praktyce społecznej (2007), red. D. Waniek, J.W. Adamowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego (2003), red. B. Dobek-Ostrowska, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Męcfal S. (2009), Jak zostać i „być” dziennikarzem we współczesnym społeczeństwie? Rola dziennikarzy i ich powinności według dziennikarzy łódzkich mediów, „Media – Kultura – Społeczeństwo”, nr 1(4), s. 155–174.
Zobacz w Google Scholar

Męcfal S. (2011a), Konflikt interesów a praca dziennikarza lokalnego, w: Transformacja polskiego systemu medialnego, red. M. Sokołowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 173–193.
Zobacz w Google Scholar

Męcfal S. (2011b), Conflict of interest in journalism. A local journalist in the network of conflicts of interest, w: Conflict of Interest in Central and Eastern Europe, red. S. Burdziej, J. Szalacha, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, s. 99–113.
Zobacz w Google Scholar

Męcfal S. (2012), Problemy badań terenowych – wybrane kwestie metodologiczne, praktyczne oraz etyczne przy badaniu zjawisk „trudnych”, „Przegląd Socjologiczny”, t. LXI/1, ŁTN, s. 155–179.
Zobacz w Google Scholar

Męcfal S. (2014a), Local Press in a Small Community – A Case Study of Relationships Between a Local Weekly and Different Local Actors, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 10(4), s. 38–55 (www.przegladsocjologiijakosciowej.org).
Zobacz w Google Scholar

Męcfal S. (2014b), Badania terenowe a badania nad mediami – przykład badań nad funkcjonowaniem prasy lokalnej w małej społeczności, w: Metodologie badań medioznawczych, red. T. Gackowski, seria: Media początku XXI wieku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 137–163.
Zobacz w Google Scholar

Męcfal S. (2016), Forms of local media relations in a local community – case studies, „Central European Journal of Communication”, vol. 9, nr 1, s. 20–36.
Zobacz w Google Scholar

Męcfal S. (2016), Badacz zjawisk ‘trudno dostępnych’ w terenie – kwestie etyczne, praktyczne i metodologiczne, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 3, s. 88‒100 (www.przegladsocjologiijakosciowej.org).
Zobacz w Google Scholar

Męcfal S. (2017), Strong local press versus weak local press in local relations. Comparative case studies of two weeklies in Poland, w: Voice of the Locality: Local Media and Local Audience, red. L. Waschková Císařová, Munipress, Brno, s. 155–181.
Zobacz w Google Scholar

Michalczyk S. (2000), Media lokalne w systemie komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Michalczyk S. (2004), Media lokalne w komunikacji społecznej. Aktualne potrzeby badawcze, w: Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, red. J. Glensk, M. Kalczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 15–27.
Zobacz w Google Scholar

Michalczyk S. (2007), Media lokalne. Terminologia i typologia, w: Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku, red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W.M. Kolasa, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Komisja Prasoznawcza PAN, oddział w Krakowie, Kraków, s. 37–51.
Zobacz w Google Scholar

Mikulec A. (2008), Potencjał społeczno-ekonomiczny powiatów w województwie łódzkim w latach 2002–2007, seria: Analizy Statystyczne, Urząd Statystyczny w Łodzi, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Mocek S. (2005), Niezależność dziennikarstwa w Polsce: szanse i zagrożenia, w: Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, red. S. Mocek, Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas Press, Warszawa, s. 273–307.
Zobacz w Google Scholar

Mocek S. (2006), Dziennikarze po komunizmie, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mrozowski M. (2001), Media masowe, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nosal P. (2014), Technologia i sport, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S. (1979), System wartości społeczeństwa, „Studia Socjologiczne”, vol. 4, s. 155–173.
Zobacz w Google Scholar

Nowak S. (1981), Values and attitudes of the Polish people, „Scientific American”, vol. 245, s. 45–53.
Zobacz w Google Scholar

Oliwińska I.A. (2015), Domorosły majsterkowicz? Szkic o statusie, rolach i dylematach badacza terenowego, w: Praktyki badawcze, red. B. Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Pracownia wydawnicza Andrzej Zabrowarny, Warszawa, s. 17–27.
Zobacz w Google Scholar

Patton M.Q. (1997), Obserwacja – metoda badań terenowych, w: Ewaluacja w edukacji, red. L. Korporowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 163–200.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska B. (2012), Studium przypadku (case study), w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.T. Konecki, P. Chomczyński, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pepliński W. (2001), Zmiany w modelu funkcjonowania zawodu dziennikarskiego po 1989 roku, „Studia Medioznawcze”, nr 3, s. 47–60.
Zobacz w Google Scholar

Pepliński W. (2007), Gdańskie i pomorskie media po 1989 roku, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Pleszczyński J. (2007), Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podgórecki A. (1976a), Kontrola społeczna trzeciego stopnia, Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, t. 1, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 15–28.
Zobacz w Google Scholar

Podgórecki A. (1976b), Patologia działania instytucji, w: Zagadnienia patologii społecznej, red. A. Podgórecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 175–202.
Zobacz w Google Scholar

Polak R. (2009), Demokracja lokalna. Między prasą a władzą, Wydawnictwo BBConsult, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Polskie media u progu XXI wieku (2001), red. J. Adamowski, M. Jabłonowski, Ofi yna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Praktyki badawcze (2013), red. B. Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Wyd. Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Praktyki badawcze (2015), red. B. Fatyga, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Pracownia wydawnicza Andrzej Zabrowarny.
Zobacz w Google Scholar

Pritchard M.S. (2002), Conflict of interest: the very idea, „Research Integrity”, vol. V, nr 2, s. 6–10.
Zobacz w Google Scholar

Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Putnam R. (2000), Bowling alone: The collapse and revival of American community, Simon & Schuster Paperbacks, New York.
Zobacz w Google Scholar

Rakowski T. (2002), Antropolog jako wizytator nędzy. Rozważania o kulturze niemocy. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 67–79.
Zobacz w Google Scholar

Reese S.D. (2001), Understanding the Global Journalist: a hierarchy-of-influences approach, „Journalism Studies”, nr 2, s. 173–187.
Zobacz w Google Scholar

Rule P., Vaughn M.J. (2015), A Necessary Dialogue: Theory in Case Study Research, „International Journal of Qualitative Methods”, s. 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski P. (2008), Klientelizm w perspektywie wyborów samorządowych – studium miasta średniej wielkości, w: Studia nad wyborami. Polska 2005–2006, red. J. Raciborski, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, s. 48–70.
Zobacz w Google Scholar

Scholz R.W., Tietje O. (2002), Types of case study methods, w: Embedded Case Study Methods, R.W. Scholz, O. Tietje, Sage, Thousand Oaks, chapter 1.
Zobacz w Google Scholar

Schulz W. (2006), Komunikacja polityczna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Seawright J., Gerring J. (2008), Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options, „Political Research Quarterly”, vol. 61, no. 2, s. 294–308.
Zobacz w Google Scholar

Shoemaker P.J., Reese S.D. (1996), Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content, Second Edition, Longman, New York.
Zobacz w Google Scholar

Shoemaker P.J., Reese S.D. (2014), Mediating the Message in the 21st Century. A Media Sociology Perspective, Routledge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Simons H. (2009), Case study research in practice, Sage Publications, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypczak A. (2009), Łączenie źródeł i triangulacja jako strategie poprawy jakości badań empirycznych, w: Metody, techniki i praktyka badań społecznych, red. A. Bąk, Ł. Kubisz-Muła, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 93–103.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J. (2005), Wolność słowa w myśl litery prawa i w praktyce prasy lokalnej (polski zaścianek środków społecznego przekazu w globalnej wiosce wyzwań europejskich systemów prawnych), w: Media lokalne a demokracja lokalna, red. J. Chłopecki, R. Polak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów, s. 59–89.
Zobacz w Google Scholar

Sojak R., Wicenty D. (2005), Zagubiona rzeczywistość. O społecznym konstruowaniu niewiedzy, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 13–67, 157–225.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowski A. (1985), Obserwacja uczestnicząca. Osiągnięcia i perspektywy, w: Z metodologii i metodyki socjologicznych badań terenowych, red. K. Lutyńska, IFiS PAN, Warszawa, s. 125–139.
Zobacz w Google Scholar

Spławski M. (2004), Partykularyzm lokalny. O polskim samorządzie terytorialnym z perspektywy lokalnych grup interesu, w: Demokracja spektaklu? Kondycja polskiego życia publicznego 15 lat po zmianie systemowej, red. P. Żuk, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, s. 132–141.
Zobacz w Google Scholar

Stake R.E. (1995), The Art Of Case Study Research, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
Zobacz w Google Scholar

Stake R.E. (2010), Jakościowe studium przypadku, w: Metody badań jakościowych, red. N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 1, s. 623–655.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz P. (2012), Od lobbingu do układu. Niemieckie badania nad nieformalnymi sieciami władzy, w: Za kulisami. Szkice o władzy, interesach i bezpieczeństwie, red. K. Pietrowicz, P. Stankiewicz, s. 291–333.
Zobacz w Google Scholar

Stark A. (2001), Comparing conflict of interest across the professions, w: Conflict of interest in the professions, red. M. Davis, A. Stark, Oxford University Press, New York, s. 335–351.
Zobacz w Google Scholar

Starosta P. (2011), Sieciowy komponent kapitału społecznego, w: Kapitał ludzki i społeczny regionu łódzkiego – Raport z badań ankietowych na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa łódzkiego, red. P. Starosta, http://www.kls.uni.lodz.pl/?page_id=9 (dostęp: 18.11.2016).
Zobacz w Google Scholar

Stępinska A., Ossowski S., Pokrzycka L., Nowak J. (2012), The journalists and journalism of Poland, w: The Global Journalist in 21st Century, red. D.H. Weaver, L. Willnat, Routledge, New York, s. 255–267.
Zobacz w Google Scholar

Studia nad mediami i komunikowaniem masowym (2007), red. J. Fras, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P. (2010), Bezpartyjni radni w samorządach gminnych, „Samorząd Terytorialny”, nr 11(239), s. 18–44.
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P., Łukomska J. (2014), Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2014, „Wspólnota”, www.wspolnota.org.pl (dostęp: sierpień 2015).
Zobacz w Google Scholar

Szot L. (2013), Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P. (2007), Dlaczego w Polsce brakuje społecznego zaufania, „Europa”, nr 155, s. 12–14.
Zobacz w Google Scholar

Ślęzak I. (2009), Metodologiczne problemy badań nad zjawiskami „trudnymi” na przykładzie prostytucji, w: Metody, techniki i praktyka badań społecznych, red. A. Bąk, Ł. Kubisz-Muła, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 181–199.
Zobacz w Google Scholar

Środki masowego komunikowania a społeczeństwo (2006), red. M. Gierula, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Taczkowska J. (2012), Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Tarkowski J. (1994), Socjologia świata polityki. Patroni i klienci, t. 2, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tematy trudne. Sytuacje badawcze (2013), red. I.B. Kuźma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Transformacja polskiego systemu medialnego (2011), red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Trawiński M. (2011), Klasyfikacja grup interesu. O kluczowej roli nieformalnych i niejawnych działań zbiorowych, w: Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście, red. K. Jasiecki, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, s. 246–259.
Zobacz w Google Scholar

Trąbka A. (2007), Wyprawa na badania terenowe jako rytuał przejścia. Analiza treści dzienników antropologicznych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2, s. 81–101.
Zobacz w Google Scholar

Trutkowski C., Mandes S. (2005), Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Überall F. (2008), Der Klüngel in der politischen Kultur Kölns, Bouvier Verlag, Bonn.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2173).
Zobacz w Google Scholar

Van Wynsberghe R., Khan S. (2007), Redefining case study, „International Journal of Qualitative Methods”, 6, 80–94.
Zobacz w Google Scholar

Verschuren P. (2003), Case study as a research strategy: Some ambiguities and opportunities, „International Journal of Social Research Methodology”, vol. 6, s. 121–139.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D. (2011), Podstawowe uwarunkowania dysfunkcji administracji publicznej, w: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 38–62.
Zobacz w Google Scholar

Walczak-Duraj D. (2013), Etyczne standardy w badaniach socjologicznych – perspektywa humanizacyjna, „Humanizacja Pracy”, nr 2(272), s. 9–25.
Zobacz w Google Scholar

Wedel J.R. (2003), Clans, cliques and captured states: rethinking ‘transition’ in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union, „Journal of International Development”, vol. 15, s. 427–440 (www.interscience.wiley.com). DOI:10.1002/jid.994.
Zobacz w Google Scholar

Wedel J.R. (2009), Shadow Elite, Basic Books, New York.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzecki A. (2005), Aksjologiczne tło konfliktu interesów, w: Konflikt interesów – konflikt wartości, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 25–33.
Zobacz w Google Scholar

Wicenty D. (2004), Brudny kapitał społeczny – społeczne uwarunkowania i zagrożenia dla demokracji, w: Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne, red. A. Śliz, M.S. Szczepański, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Tychy–Opole, s. 69–77.
Zobacz w Google Scholar

Wizerunek mediów własny (2002), red. I. Borkowski, A. Woźny, Ofi yna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Woroniecka G. (1999), Elementy obserwacji uczestniczącej w badaniach nad samorządem terytorialnym, w: Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań socjologicznych, red. W.A. Rostocki, K. Lutyńska, H. Domański, IFiS PAN, Warszawa, s. 177–193.
Zobacz w Google Scholar

Współczesne oblicza mediów (2005), red. J. Marszałek-Kawa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Wyka A. (1990), Ku nowym wzorom badań społecznych w Polsce. Cechy badań jakościowych w ostatnich latach, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 161–173.
Zobacz w Google Scholar

Wyka A. (1993), Badacz wobec doświadczenia, Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Yin R.K. (2003), Application of case study research, Sage Publications, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Yin R.K. (2009), Case Study Research. Design and Methods (Fourth Edition), Sage Publications, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Yin R.K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowski M. (2000), Czy współczesnej (polskiej) socjologii grozi trywializacja?, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 185–190.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F. (1988), Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa, s. 278–326.
Zobacz w Google Scholar

Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą (2007), red. J. Lisek-Michalska, P. Daniłowicz, wyd. II poszerzone, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zybertowicz A. (2006), AntyRozwojowe Grupy Interesów (zarys analizy), w: Obszary ładu i anomii. Konsekwencje i kierunki polskich przemian, red. A. Miszalska, A. Piotrowski, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 95–121.
Zobacz w Google Scholar

Zybertowicz A. (2009), Kontrola społeczna trzeciego stopnia, http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1129 (dostęp: 26.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

[artykuł został także opublikowany w pracy zbiorowej pod redakcją Jerzego Kwaśniewskiego i Jana Winczorka, Idee naukowe Adama Podgóreckiego, t. X Prac Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, Warszawa PTS – IPSIR 2009].
Zobacz w Google Scholar

Zybertowicz A. (2012), Dynamika nieformalnych grup interesów: perspektywa teorii wyboru publicznego, w: Za kulisami. Szkice o władzy, interesach i bezpieczeństwie, red. K. Pietrowicz, P. Stankiewicz, s. 19–71.
Zobacz w Google Scholar

Budżety analizowanych miejscowości za lata 2010, 2013, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, http://www.krrit.gov.pl/dokumenty/polityka/etyka_dzi.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Dziennikarski Kodeks Obyczajowy, http://www.radaetykimediow.pl/dko.html.
Zobacz w Google Scholar

Karta Etyczna Mediów, http://www.radaetykimediow.pl/dokumenty_kmp1.html
Zobacz w Google Scholar

Kodeks Dziennikarski „Gazety Wyborczej” – wewnętrzny Intranet łódzkiej redakcji (materiał pozyskany w 2005 r. na potrzeby pracy magisterskiej podczas praktyk w redakcji).
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyczny Amerykańskiego Stowarzyszenia Antropologicznego (AAA).
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyczny Amerykańskiego Stowarzyszenia Socjologicznego (ASA).
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyczny Brytyjskiego Stowarzyszenia Socjologicznego (BSA).
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyczny Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA).
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyczny National Union of Journalists (UK), http://www.nuj.org.uk/innerPagenuj. html?docid=174.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyczny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyczny Society of Professional Journalists, http://www.spj.org/ethicscode.asp.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks etyczny The New York Times, http://www.nytco.com/press/ethics.html.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks Etyki Dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, www.sdp.pl/ked.php.
Zobacz w Google Scholar

Kodeks Obyczajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, http://sdrp.eprasa.com/index2.php?item=dokumenty.
Zobacz w Google Scholar

Prywatny blog dziennikarza portalu (R8b) w Mieście B, http://r8b.blogspot.com.
Zobacz w Google Scholar

Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (dostęp: sierpień 2016), http://www.zkdp.pl/attachments/article/69/Zal_do%20uchwaly.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa PKW dotycząca wyborów samorządowych 2002, http://wybory2002.pkw.gov.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa PKW dotycząca wyborów samorządowych 2006, http://wybory2006.pkw.gov.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa PKW dotycząca wyborów samorządowych 2010, http://wybory2010.pkw.gov.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa PKW dotycząca wyborów samorządowych 2014, http://samorzad2014.pkw.gov.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Strona Związku Kontroli i Dystrybucji Prasy – http://www.teleskop.org.pl/zkdp.
Zobacz w Google Scholar

Strony internetowe analizowanych tygodników: www.tygodnikb.info/miastoa, www.tygodnikb.info, www.tygodnik-c.pl, www.tygodnikd1.net, miastod.tygodnikd2.pl
Zobacz w Google Scholar

Strony internetowe mediów konkurencyjnych w wybranych miejscowościach oraz instytucji, które były w centrum zainteresowania.
Zobacz w Google Scholar

Strony internetowe urzędów miejskich wybranych miejscowości.
Zobacz w Google Scholar

Wywiad z redaktorem naczelnym Tygodnika B, https://sdp.pl/wywiady/redaktornaczelnytygodnikaB (dostęp: kwiecień 2013).
Zobacz w Google Scholar

Wywiad z redaktorem naczelnym Tygodnika B, http://www.johnfeffer.com/making-it-in-MiastoB/ (dostęp: 10.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

5 kwietnia 2019

Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-995-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-996-5