Humanizacja opieki okołoporodowej warunkiem zdrowego społeczeństwa: Standardy a rzeczywistość na przykładzie Polski i Chile

Autorzy

Alicja Łaska-Formejster
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Polityki i Moralności
https://orcid.org/0000-0002-8341-6268
Paulina Adamczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Polityki i Moralności
https://orcid.org/0000-0002-8907-5038
Aneta Muzioł Vidal
Univesidad de Magallanes, Puenta Arenas, Chile

Słowa kluczowe:

opieka zdrowotna, opieka okołoporodowa, ochrona zdrowia w Chile, położna, poród, depresja poporodowa, prawa pacjenta

Streszczenie

Publikacja dotyczy opieki okołoporodowej i jej roli w tworzeniu zdrowego społeczeństwa. Atutem tej monografii jest uwzględnienie interkulturowego charakteru analizy odwołującego się do Polski i Chile. Kontekstualizacja problemu w paradygmacie holistycznej medycyny zorientowanej na podmiotowe traktowanie rodzącej kobiety i dziecka została wzbogacona aktualnymi badaniami z zakresu prawa do opieki okołoporodowej i stosowania procedur instytucjonalno-medycznych.

Książka powinna zainteresować reprezentantów zawodów medycznych, szczególnie związanych z opieką okołoporodową, środowiska akademickie reprezentujące różne dyscypliny (np. socjologię, medycynę, psychologię czy studia gender), a także przedstawicieli instytucji, organizacji czy ruchów społecznych mających wpływ na politykę okołoporodową oraz poprawę sytuacji matek.

Bibliografia

Abedi P., Jahanfar S., Namvar F., Lee J., Breastfeeding or Nipple Stimulation for Reducing Postpartum Haemorrhage in the Third Stage of Labour, „Cochrane Database of Systematic Reviews” 2016.
Zobacz w Google Scholar

Aramini M., Bioetyka dla wszystkich, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Aring D., Sympathy and Empathy, „Journal of American Medical Association” 1958, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Arribas-Ayllon M., After Geneticization, „Social Science and Medicine” 2016, nr 159.
Zobacz w Google Scholar

Atras A., Marczewski K., Znaczenie świadomej zgody pacjenta na działania medyczne, „Zdrowie Publiczne” 2004, nr 114.
Zobacz w Google Scholar

Balicki M., Prawa pacjenta – wybrane zagadnienia, [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Baran W., Skręt-Magierło J., Poglądy położnych na temat optymalnej drogi porodu, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2016, t. 3, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska B., Doroszewska A., Porozumienie bez przemocy. Jak wykorzystać empatyczną komunikację na sali porodowej?, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2018, t. 16, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Beauchamp T., Childress J.F., Zasady etyki medycznej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Berlin I., Cztery eseje o wolności, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Binfa L., Pantoja L., Ortiz J., Gurovich M., Cavada G., Assessment of the Implementation of the Model of Integrated and Humanised Midwifery Health Services in Santiago, Chile, „Midwifery” 2013, t. 29, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Boratyńska M., Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Borecka M., Doula – osoba towarzysząca w porodzie, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2014, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński T., Etyka lekarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Bujny J., Prawa pacjenta. Między autonomią a paternalizmem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Burgos B., Políticas públicas en América Latina para la reducción de la mortalidad materna, 2009–2014, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 2015.
Zobacz w Google Scholar

Byk C., Prawo do zdrowia jako prawo konstytucyjne, „Państwo i Prawo” 2000, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Callahan D., Why America Accepted Bioethics, „Hastings Center Report” 1993, t. 23, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Cekański A., Łosik M., Wykłady dla studentów położnictwa. Podręcznik dla studentów położnictwa, Wydawnictwo Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2011.
Zobacz w Google Scholar

Chołuj I., Urodzić razem i naturalnie, Fundacja Źródła Życia, Mszczonów 2013.
Zobacz w Google Scholar

Chrzan-Dętkoś M., Kalita L., Rola wczesnej interwencji psychologicznej w profilaktyce i terapii depresji poporodowej, „Psychoterapia” 2019, nr 1 (188).
Zobacz w Google Scholar

Chyrowicz B., Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych, [w:] W. Galewicz (red.), Etyczne granice badań naukowych, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki P., Dylematy etyczne współczesności, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dembicz K., Transformacje demograficzne w Ameryce Łacińskiej a podstawy prokreacyjne i plany rodzinne latynoamerykańskiej młodzieży akademickiej, „Studia i Materiały”, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dobrowolska B., Wprowadzenie do medycznej etyki troski, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2010.
Zobacz w Google Scholar

Domaradzki J., Medykalizacja a genetyzacja: ciągłość czy zmiana?, „Przegląd Socjologiczny” 2017, t. 66, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewska A., Opieka okołoporodowa w Polsce po transformacji ustrojowej – między medykalizacją a demedykalizacją?, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia” 2016, t. 41, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewska A., Nowakowski N., Medykalizacja opieki okołoporodowej w Polsce, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2017, t. 15, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewska A., Sadowska A., Mosty zamiast murów – socjologia medycyny przykładem udanej (?) interdyscyplinarnej współpracy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2013, t. 1, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Eichelberger W., Stanisławska I., Być lekarzem, być pacjentem, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Faden R., Beauchamp T., A History and Theory of Informed Consent, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Fijałkowski W., Dar rodzenia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Fundacja „Rodzić po Ludzku”, Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji „Rodzić po ludzku”, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Fundacja „Rodzić po ludzku”, Raport z monitoringu oddziałów położniczych. Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle doświadczeń kobiet, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Gaertner H., Lekarz, pacjent, empatia, „Sztuka Leczenia” 1997, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Gałuszka M., Nowe zjawiska w relacji lekarz – pacjent w kontekście rozwoju internetu, „Przegląd Socjologiczny” 2012, R. 61, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gałuszka M., Legiędź-Gałuszka M., Medycyna i zdrowie w społeczeństwie ryzyka, [w:] M. Gałuszka (red.), Zdrowie i choroba w społeczeństwie ryzyka biomedycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gebuza G., Kaźmierczak M., Gierszewska M., Mieczkowska E., Banaszkiewicz M., Wróbel-Bania A., Lęk przed porodem w III trymestrze ciąży i jego powiązania ze stanem noworodka, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2015, t. 21, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gillion R., Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Golec M., Rajewska-Rager A., Latos K., Kosmala A., Hirschfeld A., Molińska-Glura M., Ocena zaburzeń nastroju u pacjentek po porodzie oraz czynników predysponujących do występowania tych zaburzeń, „Psychiatria” 2016, t. 13, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gordon T., Edwards W.S., Pacjent jako partner, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Górski A. (red.), Leksykon prawa medycznego: 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Gronowska B., Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Grynchutskyi V., Machuga N., Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wymiary jakości usług zdrowotnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” 2013, nr 97.
Zobacz w Google Scholar

Gutt M., Bio-psychoseksualne aspekty nacięcia krocza podczas porodu, „Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia” 2014, t. 3, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Hahn-Holbrook J., Cornwell-Hinrichs T., Anaya I., Economic and Health Predictors of National Postpartum Depression Prevalence: A Systematic Review, Meta-analysis, and Meta-regression of 291 Studies from 56 Countries, „Frontiers in Psychiatry” 2018, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Iwanowicz-Palus I., Zdrowie reprodukcyjne, [w:] G. Stadnicka (red.), Opieka przedkoncepcyjna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Iwanowicz-Palus G., Golonka E., Przygotowanie położnej do realizowania edukacji na temat zdrowego stylu życia kobiet ciężarnych w opinii społeczeństwa (część II), „Problemy Pielęgniarstwa” 2012, t. 20, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Iwanowicz-Palus G., Stadnicka G., Bień A., Organizacja opieki przedkoncepcyjnej i okołoporodowej determinantą zdrowia rodziny i społeczeństwa, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, t. 19, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Janiuk E., Zadania położnej podstawowej opieki zdrowotnej w opiece okołoporodowej w świetle obowiązujących przepisów, [w:] D. Żurawicka, M. Zimnowodna, I. Łuczak (red.), Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny, Tom 4, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu i Studio IMPRESO, Opole 2016.
Zobacz w Google Scholar

Jaworzyńska M., Rola zdrowia w rozwoju gospodarczym, „Oeconomia” 2011, t. 45, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kaczyński M., Stosunek pacjenta do lekarza a efekty leczenia, [w:] M. Obara (red.), Człowiek jako podmiot i przedmiot medycyny, Akademia Medyczna, Poznań 1982.
Zobacz w Google Scholar

Karkowska D., Prawa pacjenta, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kępiński A., Psychopatologia nerwic, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kolankiewicz M., Zaniedbywanie dzieci, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2012, nr 2 (39).
Zobacz w Google Scholar

Kornas-Biela D., Okres prenatalny, [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kosińska-Kaczyńska K., Wielgoś M., Czy płód może odczuwać ból, „Ginekologia Polska” 2011, nr 82.
Zobacz w Google Scholar

Kosowicz M., Kulpa M., Świstak-Sawa S., Wybrane psychologiczne aspekty budowania poprawnej komunikacji między lekarzem a pacjentem, [w:] J. Doroszewski, M. Kulus, A. Markowski, Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowska K., Depresja poporodowa matki i jej konsekwencje dla dziecka i rodziny, „Życie i Płodność. Ujęcie Interdyscyplinarne” 2019, nr 39.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowska K., Objawy depresji poporodowej a poczucie skuteczności w karmieniu piersią, „Pediatria Polska” 2018, nr 93 (2).
Zobacz w Google Scholar

Kossakowska-Petrycka K., Walęcka-Matyja K., Depresyjne zaburzenia nastroju u kobiet po narodzinach dziecka, „Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Psychologica” 2007, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak R., Prawo pacjenta do intymności i poszanowania godności. Część II, „Medycyna Paliatywna” 2016, t. 8, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowska-Zbucka J., Okołoporodowe zaburzenia psychiczne a krzywdzenie dzieci, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2010, nr 3 (32).
Zobacz w Google Scholar

Kujawa E., Prawa pacjenta – nowa rzeczywistość, nowe dylematy moralne, [w:] G. Rogala-Pawełczyk (red.), Prawa pacjenta a etyka zawodowa pielęgniarki i położnej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Leiva Rojas G., Derechos Sexuales y Reproductivos durante la atención de la gestación, parto y lactancia: La situación de Chile, „Cuadernos médicos-sociales” 2018, t. 58, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Lichtenberg-Kokoszka E., Poród, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lichtenberg-Kokoszka E., Janiuk E., Dzierżanowski J., Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Łaska-Formejster A., Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Łuków P., Pasierski T., Etyka medyczna z elementami filozofii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Makara-Studzińska M., Komunikacja z pacjentem, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewska K., Preis K., Terapia depresji poporodowej – aktualny stan wiedzy, „Annales Academiae Medicae Gedanensis” 2014, nr 44.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewska K., Świątkowska-Freund M., Bidzan M., Preis K., Ryzyko depresji poporodowej a cechy osobowości i wsparcie społeczne. Polskie przesiewowe badanie obserwacyjne matek 4 tygodnie i 3 miesiące po porodzie, „Psychiatria Polska” 2017, t. 51, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Małus A., Szyluk J., Galińska-Skok B., Konarzewska B., Występowanie depresji poporodowej a jakość relacji w związku, „Psychiatria Polska” 2016, t. 50, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Merton R., Paradygmat analizy funkcjonalnej w socjologii, [w:] A. Jasińska-Kania i in. (wyb. i oprac.), Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Michalska A., Źródła praw człowieka, [w:] A. Rzepliński (red.), Prawa człowieka a policja problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 1994.
Zobacz w Google Scholar

Michałowska G., Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Miller B., Autonomy and the Refusal of Lifesaving Treatment, „Hastings Center Report” 1981, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Misztal Z., Pawlicka M., Mroczek A., Bałabuszek K., Kasprzak K., Koziarska-Rościszewska M., Wpływ stosowanych antydepresantów podczas ciąży na rozwój płodu i noworodka, [w:] J. Bednarski, M. Bajda (red.), Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Najnowsze doniesienia dotyczące nauk medycznych i biotechnologicznych, Instytut Promocji Kultury i Nauki Dr Jerzy Bednarski, Lublin 2018.
Zobacz w Google Scholar

Mnichowska M., Współczesne tendencje i zmiany w relacji lekarz – pacjent, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2011, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Morylowska-Topolska J., Makara-Studzińska M., Kotarski J., Wpływ wybranych zmiennych socjodemograficznych i medycznych na nasilenie objawów lękowych i depresyjnych w poszczególnych trymestrach ciąży, „Psychiatria Polska” 2014, t. 48, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Nawrocka A., Humanistyczny wymiar medycyny, farmacji, analityki medycznej i pielęgniarstwa a etyka zawodów medycznych, „Annales Academiae Medicae Silesiensis” 2004, nr 58.
Zobacz w Google Scholar

Nawrot J., Gniadek A., Suder A., Women’s Interest in Birth Centre Care – Is It Time to Make More Options Available?, „Medical Studies/Studia Medyczne” 2019, t. 35, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Nowacka M., Autonomia pacjenta jako problem moralny, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
Zobacz w Google Scholar

Oleś K., Poród naturalny, Wydawnictwo Natuli, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Osborne T., On Anti-medicine and Clinical Reason, [w:] C. Jones, R. Porter (red.), Reassessing Foucault: Power, Medicine, and the Body, Routledge, London–New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska A., Zróżnicowanie społeczne i nierówności w zdrowiu, [w:] W. Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Otffinowska A., Czynniki wpływające na satysfakcję kobiet z porodu – analiza danych z akcji Rodzić po ludzku, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Otffinowska A., Kubicka-Kraszyńska U., Opieka nad matką i dzieckiem w czasie ciąży, porodu i połogu, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2012, t. 11, nr 1 (38).
Zobacz w Google Scholar

Piątkowski W., Skrzypek M., To Tell the Truth. A Critical Trend in Medical Sociology – An Introduction to the Problems, „Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2013, t. 20, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Ponczek D., Prawa pacjenta w Polsce, Wydawnictwo ADI, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Poździoch S., Prawa człowieka i prawa pacjenta – osiągnięcia II połowy XX wieku, „Zdrowie i Zarządzanie” 2001, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Poździoch S., Prawa pacjenta w ustawodawstwie polskim, „Pielęgniarstwo” 2000, nr 2 (37).
Zobacz w Google Scholar

Pudełko W., Zaniedbanie prenatalne jako przyczyna zaburzeń rozwojowych u dzieci, [w:] U. Szuścik, J. Skibska, E. Kochanowska (red.), Profilaktyka, diagnoza i terapia w teorii i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Radgowski W., Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych – zapewnienie standardów świadczeń zdrowotnych, „Kontrola Państwowa” 2017, t. 62, nr 3 (373).
Zobacz w Google Scholar

Rudawska I., Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, „Rozprawy i Studia” 2005, nr 606.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicka B., Poród w polskim położnictwie u progu XXI w., Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa, Rozprawa doktorska, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Samochowiec J., Rybakowski J., Gałecki P., Szulc A., Rymaszewska J., Cubała W.J., Dudek D., Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące leczenia zaburzeń afektywnych u kobiet w wieku rozrodczym. Część I: Leczenie depresji, „Psychiatria Polska” 2019, t. 53, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Siemińska M.J., Relacja jako proces poszukiwania porozumienia lekarza z pacjentem, [w:] M.J. Siemińska (red.), Drogi pacjenta drogami lekarza, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Slosorz T., Samodzielność zawodowa położnych, „Położna. Nauka i Praktyka 2009, t. 3, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Słońska Z., Społeczna natura zdrowia: teoria i praktyka, [w:] W. Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Smerdka A., Samodzielność i kompetencje zawodu położnej w systemie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2015, t. 1, nr 45.
Zobacz w Google Scholar

Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowska M., Doświadczenia z warsztatu o depresji okołoporodowej – zmiana tożsamości kobiety po porodzie i odkrywanie nowego „ja”, „Psychiatria” 2019, t. 16, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Stadnicka G., Górska B., Iwanowicz-Palus G., Satysfakcja z opieki i poczucie bezpieczeństwa pacjentek podczas porodu i połogu, „Problemy Pielęgniarstwa” 2013, t. 21, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Szamotulska K., Stan zdrowia matek i dzieci w okresie okołoporodowym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Opracowanie na podstawie wskaźników Euro-Peristat, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 2010, t. 14, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Szary S., Znaczenie i godność ludzkiego ciała w praktyce medycznej, „Hygeia Public Health” 2014, t. 49, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Szatkowski S., Autonomia pacjenta, „Etyka” 1998, nr 31.
Zobacz w Google Scholar

Szawarski Z., Dwa rodzaje wiedzy medycznej, „Sztuka Leczenia” 1996, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk K., Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk K., Bioetyka. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Szukiewicz D., Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Szymona-Pałkowska K., Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ślizień-Kuczapska E., Sys E., Baranowska B., Tataj-Puzyna U., Zdrowie prokreacyjne jako zasadniczy kierunek troski o zdrowie rodziny. Wybrane zagadnienia profilaktyki zaburzeń płodności oraz promocji karmienia piersią na tle sytuacji demograficznej Polski, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2017, nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Walewska D., Bączek G., Tataj-Puzyna U., Dmoch-Gajzlerska E., Poród – rodzinne wydarzenie, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2017, nr 29.
Zobacz w Google Scholar

Wichrowski W., Spór o autonomię pacjenta, „Medicus” 1992, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Wilińska M., Cedrowska W., Komunikacja z kobietą w okresie okołoporodowym – szczególna rola pielęgniarki i położnej w promowaniu zachowań prozdrowotnych matki dziecka, „Zeszyty Naukowe” 2009, nr 43.
Zobacz w Google Scholar

Wojdyła Z., Żurawicka D., Łuczak I., Zimnowoda M., Zaburzenia zdrowia psychicznego u kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, [w:] D. Żurawicka, I. Łuczak, M. Wojtal, J. Siekierka (red.), Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny, t. 7, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2019.
Zobacz w Google Scholar

Woźniacka M., Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu ratującego życie bez zgody pacjenta, [w:] M. Gałuszka (red.), Modernizacja biomedyczna społeczeństwa a ryzyko zdrowotne, Uniwersytet Medyczny, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik W., Zaniedbanie prenatalne: wyzwanie dla edukacji zdrowotnej od chwili poczęcia, „Chowanna” 2008, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Wójta-Kempa M., Samoleczenie: medykalizacja czy demedykalizacja? Granice władzy medycyny, „Przegląd Socjologiczny” 2017, t. 66, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wright P.W.G., The Radical Sociology of Medicine, „Social Studies of Science” 1980, t. 10, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wrzesińska M., Bąk B., Historia zawodu położnej i kształtowanie się opieki okołoporodowej na świecie i w Polsce, „Studia Medyczne” 2012, t. 27, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Birth Coach Project, http://birthcoachproject.com/2018/01/30/przyczyny-medykalizacji-porodow/ (dostęp: 25.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Cerda R., Familia y Fecundidad. NR 36, Santiago: Centro de Políticas Públicas UC; Mayo 2010, https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/encuesta-nacio-nal-bicentenario-2009-seminario.pdf (dostęp: 14.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Fal D.M., Jak działa system ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2016, https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/1_system-opieki-zdrowotnej-w-polsce_D.Fal_pdf (dostęp: 12.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Fertility rate, The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=PL-CL (dostęp: 22.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Fundacja „Rodzić Po Ludzku”, www.rodzicpoludzku.pl (dostęp: 4.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży, Warszawa 2015 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2015-roku,1,6.html (dostęp: 25.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Instituto Nacional de Estadísticas, https://resultados.censo2017.cl/Home/Download (dostęp: 12.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Janus S., Analiza jakości opieki perinatalnej w Polsce w latach 1996-2010, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, rozprawa doktorska, Poznań 2011, http://www.wbc.poznan.pl/Content/206549/index.pdf (dostęp: 12.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kłos K., Zjawisko zdrowego stylu życia we współczesnym społeczeństwie polskim, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Poznań 2014, rozprawa doktorska, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/426747/edition/337834/content (dostęp: 14.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Koch E., Paciente OB crítica, módulo Uno, en Curso „Manejo de la paciente obstétrica crítica”, CEDIP (Centro Diagnóstico de Investigación Perinatal) 2013, www.youtube.com/watch?v=Fo- AIV7SOTs8 (dostęp: 12.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat CBOS, Komunikat z badań. Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych, nr 97/2018, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_097_18.PDF (dostęp: 12.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat CBOS, Komunikat z badań. Rodzina – jej znaczenie i rozumienie, nr 22/2019, https:// cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_022_19.PDF (dostęp: 16.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Leiva L., González K., Costo base de un parto en clínicas fl úa entre $ 1 millón y $ 7 millones, 2017, https://www.latercera.com/noticia/costo-base-parto-clinicas-fluctua-1-millon-7-millones/ (dostęp: 10.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pochrzęst-Motyczyńska A., 10 praw kobiet w ciąży, https://zdrowie.pap.pl/rodzice/10-praw-kobiet-w-ciazy (dostęp: 25.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Raport Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat, Polska 2016, Warszawa 2017, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/raport_unfpa.pdf (dostęp: 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

World Health Organization, Health Promotion. A discussion document on the concept and principles: summary report of the Working Group on Concept and Principles of Health Promotion, Copenhagen, 9–13 July 1984, http://apps.who.int/iris/handle/10665/107835#sthash.zd9L07Lx.dpuf (dostęp: 4.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.archiwum.mz.gov.pl/koszyk-swiadczen-gwarantowanych/ (dostęp: 12.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/055.GUIA-DE-LA-GESTACION-2016.pdf (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.doula.org.pl/doula-czyli-sluzaca-marianna-szymarek (dostęp: 24.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.doula.org.pl/kim-jest-doula (dostęp: 24.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2010/425648/IPOLFEMM_NT(2010)425648_PL.pdf (dostęp: 10.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.isapre.cl/las-isapres (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.rodzicpoludzku.pl/Aktualnosci/Przemoc-w-porodzie.html (dostęp: 25.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wbc.poznan.pl/Content/323441/index.pdf (dostęp: 10.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/medycyna,hasla,337653,narodowy-fundusz-zdrowia-nfz.html (dostęp: 27.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/9715-afiliacion-a-fonasa (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.eldefinido.cl/actualidad/pais/9239/Atentas-mujeres-En-que-fijarse-para-achuntarle-al-plan-de-la-Isapre/ (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.etilmercurio.com/em/violencia-obstetrica-y-derechos-de-parto/ (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/informacion-general/red-privada (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://gdzierodzic.info/bazawiedzy/prawo-do-poszanowania-intymnosci-i-godnosci/ (dostęp: 11.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gov.pl/web/rodzina/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka (dostęp: 22.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gov.pl/web/zdrowie/6-poprawa-zdrowia-prokreacyjnego (dostęp: 5.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zmiany-w-organizacji-opieki-okoloporodowej-1-stycznia-2019-r-wchodzi-w-zycie-nowy-standard-organizacyjny (dostęp: 15.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.guioteca.com/maternidad/los-costos-de-un-parto-valores-y-en-que-fijarse-para-tener-un-hijo-en-chile/ (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.minsal.cl/servicios-de-salud/ (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/Ley%2020584%20Derechos%20y%20Deberes.pdf (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/doula-przyjaciolka-od-porodu-newsweekpl/zbwn9ex (dostęp: 18.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/ (dostęp: 15.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz (dostęp: 2.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/2535-poona-poz (dostęp: 15.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/152-karta-praw-pacjenta (dostęp: 7.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://oko.press/przemoc-na-porodowce-nie-pajacuj-kazdy-ssak-to-potrafi-macne-sobieraport-rodzic-po-ludzku/ (dostęp: 25.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://ovochile.cl/quienes-somos/ (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://ovochile.cl/?s=encuesta (dostęp: 15.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.rodzicpoludzku.pl/Porod/Doula-profesjonalne-wsparcie-w-czasie-porodu.html (dostęp: 23.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.rpo.gov.pl/pliki/12282221170.pdf (dostęp: 15.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.sosrodzice.pl/zbytek-czy-koniecznosc-krotko-o-prywatnych-poloznych-przy-porodzie/ (dostęp: 2.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.suseso.cl/607/articles-19844_archivo_01.pdf (dostęp: 22.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.unfpa.org/maternal-health (dostęp: 15.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.znana-polozna.pl/artykuly/jedzenie-i-picie-w-czasie-porodu (dostęp: 20.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej (art. 3. pkt a), Kodeks Etyki Lekarskiej (art. 12).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 318).
Zobacz w Google Scholar

Ley de Derechos y Deberes del Paciente Nr 20.584, Superintendencia de Salud, Gobierno de Chile, Abril 2016, Santiago.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U., poz. 1860, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1756).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 125).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 24 stycznia 2012 r. r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

18 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-134-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-135-2

Inne prace tego samego autora