Forma i treść: Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe

Autorzy

Natalia Kowalska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
https://orcid.org/0000-0002-9726-8227

Słowa kluczowe:

feature, reportaż radiowy, audycje typu feature, reportaż artystyczny, Radio Wolna Europa, słuchowisko radiowe, narracja

Streszczenie

Książka jest poświęcona gatunkowi radiowemu feature zbliżonemu do reportażu artystycznego. Autorka prezentuje stan badań, precyzuje terminologię, wyznacza granice omawianego gatunku i jego odmian. Kreśli historię feature’a i pokrewnych form wypowiedzi, odwołując się zarówno do przykładów polskich, jak i obcych, głównie zachodnioeuropejskich – czytelnik znajdzie tu m.in. podrozdział o roli reportażu artystycznego w programie Radia Wolna Europa. Publikacja zawiera też analizę takich kategorii, jak narrator, aktor i elementy „słuchowiskowe” w twórczości z gatunku feature

Opracowania dotyczące feature’a w polskiej literaturze przedmiotu są właściwie nieliczne. Nie chciałbym dokonywać porównań wartościujących, odnoszę jednak wrażenie, że książka Natalii Kowalskiej jest nie tylko wyraźniej ukierunkowana w swych celach i wywodach, lecz także pełniejsza, obszerniejsza, bardziej wyczerpująca. Dla „utwierdzenia” gatunku na gruncie polskim wydaje się niezwykle pożyteczna i na chwilę obecną trudna do zastąpienia. […] Pod wieloma względami jest dziełem pionierskim i w zakresie podjętego tematu stanie się bezsprzecznie ważnym punktem odniesienia. 

Bibliografia

70 lat Polskiego Radia, red. Górak-Czerska B., Jędrzejewski S., Tenten, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Andersch A., Versuch über das Feature. Anläßlich einer neuen Arbeit Ernst Schnabels, „Rundfunk und Fernsehen” 1953, nr 1, s. 94–97.
Zobacz w Google Scholar

Antologia reportażu radiowego, wybór i oprac. A. Słapczyńska, Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum, Gdynia 2002.
Zobacz w Google Scholar

Aroney E., Radio Documentaries and Features: Invisible Achievements, [w:] Radio in the World: Papers from the 2005 Melbourne Radio Conference, RMIT Melbourne 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bachura J., Analiza semiologiczna współczesnego słuchowiska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, t. 13, s. 475–488.
Zobacz w Google Scholar

Bachura J., Feature – the Marriage of Fact and Fiction, [w:] Radio – Community, Challenges, Aesthetics, red. G. Stachyra, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 277–286.
Zobacz w Google Scholar

Bachura-Wojtasik J., Narracyjne formy radiowe jako przykłady artystycznych realizacji audiosfery, [w:] Radio w dobie nowych mediów, red. U. Doliwa, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, s. 63–80.
Zobacz w Google Scholar

Bachura-Wojtasik J., Klimczak K., Feature w radiu – wymykanie się wyznacznikom gatunku. Uwagi genologiczne po festiwalu Prix Europa w latach 2012 i 2013, ,,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 1(23), s. 44.
Zobacz w Google Scholar

Bachura-Wojtasik J., Klimczak K., Słuchaj, nagrywaj, praktykuj – o estetyce dźwięku i dźwiękowych środkach wyrazu oraz o angażowaniu w pracę z dźwiękiem, [w:] Twórczość, pasja, uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, red. J. Płuciennik, K. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przekł. zbiorowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bauer Z., Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Bonini T., Blurring Fiction with Reality: The Strange Case of Amnèsia, an Italian ‘Mockumentary’, [w:] Radio Content in the Digital Age, ed. A. Gazi, G. Starkey, S. Jędrzejewski, Intellect Ltd, Bristol 2011, s. 83–104.
Zobacz w Google Scholar

Bray J., Gibbons A., McHale B., Introduction, [w:] The Routledge Companion to Experimental Literature, ed. J. Bray, A. Gibbons, B. McHale, Routledge, London–New York 2012, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=D2e8x_0AwokC&oi=fnd&pg=PP2&dq=the+routledge+companion+to+experimental+literature&ots=3ye8qMcDTw&sig=rWN0b9L7W-rWN4phyB1XQzCXc14&redir_esc=y#v=onepage&q=the%20routledge%20companion%20to%20experimental%20literature&f=false.pdf (dostęp 15.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bridson D.G., Prospero and Ariel. The rise and fall of radio, Gollancz, London 1971.
Zobacz w Google Scholar

Bryfonski D., Contemporary literary criticism, ed. D. Bryfonsky, Gale Research Company, Detroit 1973.
Zobacz w Google Scholar

Brys E., Melomania. Music in features. Tekst powielony.
Zobacz w Google Scholar

Brys E., The mechanics of emotions. Tekst powielony.
Zobacz w Google Scholar

Brys E., Themes and topics in radio documentaries. Tekst powielony.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński A., Feature – gatunek otwarty, „Antena” 1983, nr 23, s.14.
Zobacz w Google Scholar

Crook T., Radio drama. Theory and practice, Routledge, London–New York 1999.
Zobacz w Google Scholar

Czarnek P., Percepcja reportażu radiowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 2013, nr 20, s. 229–237.
Zobacz w Google Scholar

Drygas M., Wyzwolić wyobraźnię, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Znak, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ellis C., The Ethnographic I: A Methodological Novel about Autoethnography, Altamira Press, Walnut Creek, California 2004.
Zobacz w Google Scholar

Esposito L., The Experiment of Experience: Ronald Sukenick and Mark Amerika’s Performative Theory of Writing, ,,Comparative Critical Studies” 2016, no. 13(3), s. 285-305.
Zobacz w Google Scholar

Federman R., Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu, [w:] Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, Czytelnik, Warszawa 1983, s. 420–432.
Zobacz w Google Scholar

Fischer E.K., Hoerpiel. Form und Funktion, Alfred Kröner, Stuttgart 1964.
Zobacz w Google Scholar

Genette G., Narrative Discourse, Cornell University Press, Ithaca–New York 1980, s. 25–29.
Zobacz w Google Scholar

Gilfillan D., Piece of Sound. German Experimental Radio, University of Minnesota Press, Minneapolis 2009.
Zobacz w Google Scholar

Goody A., BBC Features, Radio Voices and the Propaganda of War 1939–1941, „Media History” 2018, nr 24(2), s. 194–211.
Zobacz w Google Scholar

Helman A., Autotematyzm [hasło], [w:] Słownik filmu, red. R. Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Herrera Damas S., The Roles of The Narrator in Radio Features, „Recherches en communication” 2012, nr 37, s. 73–80.
Zobacz w Google Scholar

Kaziów M., Artystyczny reportaż radiowy. Reporter: autor i reżyser, „Kontrasty” 1976, nr 3, s. 27–38.
Zobacz w Google Scholar

Kaziów M., O dziele radiowym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Kąkolewski K., Reportaż [hasło], [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Ossolineum, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kąkolewski K., Wańkowicz krzepi. Wywiad-rzeka, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1987.
Zobacz w Google Scholar

Kisch E.E., Powieść i reportaż, „Kontrasty” 1978, nr 3, s. 26–29.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak K., Czarnek P., Rola muzyki we współczesnym reportażu radiowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 3(17), s. 171–181.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak K., Funkcje i odbiór reportażu radiowego (na przykładzie wybranej grupy studentów UŁ). Kilka uwag o instytucji słuchacza, „Media, Społeczeństwo, Kultura: zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie” 2009, nr 1, s. 55–65.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak K., Jak stworzyć radiowy reportaż – czyli etapy pracy nad tekstem audialnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 10, s. 341–356.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak K., O języku cierpienia w reportażach radiowych, [w:] Język wartości a zachowania społeczne, red. J. Bujak-Lechowicz, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, s. 27–38.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak K., Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Primum Verbum, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak K., Reportaż radiowy – definicja i podział, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, t. 14, s. 123–133.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak K., Mroziński J., Między żywą mową a pismem, [w:] Radio i społeczeństwo, red. nauk. G. Stachyra, M. Sokołowski, Lublin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kot W., Hanna Krall, Rebis, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska N., Pokazać prawdziwsze od prawdziwego. Rodzaje audycji typu „feature” w polskich i zagranicznych rozgłośniach radiowych, [w:] Radio w cyfrowym świecie, red. M. Łyszczarz, M. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016.
Zobacz w Google Scholar

Laskowicz K., Fonosfera w sztuce radiowej, „Przekazy i Opinie” 1977, nr 4, s. 5–26.
Zobacz w Google Scholar

Madsen V., Children of Sodom and Gomorrah: A critical reflection, „RadioDoc Review” 2014, nr 1(1), s. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

Madsen V., Radio and the Documentary Imagination: Thirty Years of Experiment, Innovation, and Revelation, „The Radio Journal: International Studies in Broadcast and Audio Media” 2005, nr 3(3), s. 189–198.
Zobacz w Google Scholar

Mansell G., Let Truth Be Told. 50 Years of BBC External Broadcasting, Weidenfeld and Nicolson, London 1982.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H., Narrator i autor w światowej teorii literatury, „Pamiętnik Literacki” 1994, nr 85(4), s. 225–235.
Zobacz w Google Scholar

Mayen J., Radio a literatura, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

McHugh S.A., Oral history and the Radio Documentary/Feature: Introducing the “COHRD” (Crafted Oral History Radio Documentary), „The Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media” 2012, nr 10(1), s. 35–51.
Zobacz w Google Scholar

Montaż [hasło], [w:] Kompendium terminologii filmowej, red. W. Dąbal, P. Andriejew, Sadyba, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Odziemkowska H., Feature – gatunek radiowy, „Przekazy i Opinie” 1982, nr 2(3), s. 223–227.
Zobacz w Google Scholar

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Piłatowska I., Reportaż jako artystyczny gatunek radiowy, „Media, Społeczeństwo, Kultura: zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie” 2009, nr 1(2), s. 30–39.
Zobacz w Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., Bachura J., Pawlik A., Dwa teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., Muzy rzadko się do radia przyznają. Szkice o słuchowiskach i reportażach radiowych, Primum Verbum, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., O reportażu radiowym, [w:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik, M. Piechota, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 115–123.
Zobacz w Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., Pojęcie stosowności we współczesnym reportażu radiowym (na wybranych przykładach), „Napis: pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”, Seria X, 2004, s. 289–297.
Zobacz w Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., Reportaż radiowy jako przedmiot dotychczasowych badań naukowych. Próba określenia przyszłych gatunków, „Media, Społeczeństwo, Kultura” 2009, nr 1(2), s. 43–44.
Zobacz w Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., Reportaż wokół pochodzenia, definicji i podziałów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, nr 7, s. 3–27.
Zobacz w Google Scholar

Popularna encyklopedia mass mediów, red. J. Skrzypczak, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Potter J., Stephen Potter at the BBC. Features at War and Peace, Oxford Books, Suffolk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Reality Radio: Telling a True Stories in sound, ed. J. Biewen, A. Dilworth, University of North Carolina Press, Chapel Hill 2010.
Zobacz w Google Scholar

Seul S., British Radio Propaganda against Nazi Germany during the Second World War, maszynopis pracy magisterskiej, Cambridge 1995.
Zobacz w Google Scholar

Sikorzanka J., Sztuka reportażu radiowego – mikrokosmos dźwięków, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, nr 7, s. 29–37.
Zobacz w Google Scholar

Stachyra G., Podcasting w perspektywie specyfiki produkcji radiowej, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2016, nr 12(4), s. 71–87.
Zobacz w Google Scholar

Stimme Der Wahrheit: German-language Broadcasting by the BBC. The Yearbook of the Research Centre for the German and Austian Exile Studies, ed. Ch. Brinson, R. Dove, Editions Rodopi B.V., New York 2003.
Zobacz w Google Scholar

Street S., Historical Dictionary of British Radio, Scarecrow Press, London 2007.
Zobacz w Google Scholar

Street S., The Memory of Sound: Preservic the Sonic Past, Routledge, London–New York 2015.
Zobacz w Google Scholar

Street S., The Poetry of Radio – The Colour of Sound, Routledge, London 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sulima R., Dokument i literatura, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Tatarowski K.W., Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Ludzie – idee – spory, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tuszewski J., Paradoks o sławie i dźwięku. Rozważania o sztuce radiowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Weiss A.S., Phantasmic Radio, Duke University Press, Durham 1995.
Zobacz w Google Scholar

Wiegner H., Funkcja form reporterskich w „Programie dla Zagranicy” Polskiego Radia, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Wielopolska-Szymura M., Od audialności do wizualności. Zjawisko konwergencji mediów we współczesnej radiofonii, [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 1, red. Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wyburn G.M., Human senses and perception, University of Toronto Press, Toronto 1964.
Zobacz w Google Scholar

Zindel U., Rein W., Das Radio-Feature, UVK, Konstanz 2007.
Zobacz w Google Scholar

Żuchowska W., O dziele radiowym, „Przekazy i Opinie” 1975, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

As Many Leaves, opis audycji, www.fallingtree.co.uk/archive/as-many-leaves/ (dostęp: 24.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Birkholc R., Fokalizacja w filmie, Poetyka – Dynamiczny Podręcznik, https://poetyka.wordpress.com/ (dostęp: 10.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Brettle K., Radio is Dead: Long live radio documentaries and features, http://australianaudioguide.com/radio-is-dead-long-live-radio-documentaries-and-features/ (dostęp: 10.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Jarisch J., Was ist eigentlich ein Feature?, http://www.yeya.de/journal/faq (dostęp: 4.10.2014).
Zobacz w Google Scholar

Łuka W., O odpowiedzialności reportera za swego bohatera, o rozmowach z „mistrzami życia” oraz o intymności radiowego przekazu z Katarzyną Michalak rozmawia Wiesław Łuka, http://old.sdp.pl/wywiady/12229,o-odpowiedzialnosci-reportera-za-swego-bohatera-o-rozmowach-z-mistrzami-zycia-oraz-o-intymnosci-radiowego-przekazu-z-katarzyna-michalak-rozmawia-wieslaw-luka,1451919529 (dostęp: 28.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Walker-Brown H., The Art of Radio: An academic study into the creative process of radio feature making, https://www.linkedin.com/pulse/20140728150159-179461249-the-art-ofradio-an-academic-study-into-the-creative-process-of-radio-feature-making (dostęp: 10.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Whitehead G., Earworms + Radio Voices: In Conversation with Gregory Whitehead, http://www.earlid.org/posts/earworms-radio-voices-in-conversation-with-gregory-whitehead/ (dostęp: 10.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

Whitehead G., Disorder Speech (opis audycji), http://gregorywhitehead.net/2012/07/28/disorder-speech/ (dostęp: 10.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-678-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-679-4

Inne prace tego samego autora