Zbiory poetyckie

Autorzy

Wincenty Ignacy Marewicz
Anna Petlak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii
https://orcid.org/0000-0002-9765-8241

Słowa kluczowe:

Wincenty Ignacy Marewicz, wiersze Marewicza, utwory poetyckie, Samotne zabawki wierszem, Sielanki, Różne wiersze

Streszczenie

Wincenty Ignacy Marewicz, którego apogeum aktywności pisarskiej przypada na lata Sejmu Czteroletniego, sytuuje się w gronie „chudych literatów” czasów stanisławowskich. Chociaż nieraz przypinano mu etykietę „grafomana”, to coraz częściej można usłyszeć głosy sprzeciwu, a w każdym razie wątpliwości wobec takiej oceny. Wsłuchująca się uważnie w opinie na temat literackich dokonań Marewicza Anna Petlak oddaje w ręce czytelników wczesne utwory poetyckie tego autora, wydane w trzech tomikach (Samotne zabawki wierszem, Sielanki i Różne wiersze) w latach 1786–1788. Autorka opracowania przygotowała edycję krytyczną wierszy Marewicza ze wstępem analityczno­interpretacyjnym w połączeniu z biografią poety.

Bibliografia

„Magazyn Warszawski, pięknych nauk, kunsztów i różnych wiadomości dawnych i nowych dla zabawy i pożytku osób obojej płci, wszelkiego stanu i smaku” t. 1, cz. IV, Warszawa 1784.
Zobacz w Google Scholar

Samotne zabawki wierszem napisane przez Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza województwa trockiego, Warszawa 1786.
Zobacz w Google Scholar

Sielanki Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza województwa trockiego, Warszawa 1788.
Zobacz w Google Scholar

Różne wiersze Wincentego Ignacego Marewicza, Warszawa 1788.
Zobacz w Google Scholar

Zdarzenia, czyli sny Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza woje[wództwa] trockiego wierszem i prozą, t. I, cz. 1, Warszawa 1786.
Zobacz w Google Scholar

Bukiet zamiast kolędy na Nowy Rok 1799 dla Jaśnie Oświeconej Księżny JMści Izabeli z hrabiów Flemingów Czartoryskiej, generałowej ziem podolskich i generałowej felcmistrzowej wojsk Jego Cesarsko-Królewsko-Apostolskiej Mości, Lwów [1799].
Zobacz w Google Scholar

Do stanów sejmujących. Wiersz Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza województwa trockiego. W czasie ordynaryjnego sejmu w Warszawie, [b.m.w.] 1788.
Zobacz w Google Scholar

Dorywcze zabawki wierszem i prozą Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza województwa trockiego, Warszawa 1788 [właśc. 1789].
Zobacz w Google Scholar

Doświadczenie, czyli myśl w chorobie wierszem Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza województwa trockiego, Warszawa 1788 [właśc. 1789].
Zobacz w Google Scholar

Miłość dla cnoty. Komedia oryginalna we trzech aktach przez Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza województwa trockiego ułożona roku 1787, Warszawa [1787].
Zobacz w Google Scholar

Nefelonikones, urywki z ociemicielstwa. Zbiór osobliwych obrazów z dzieł dawnego świata w rękopiśmie Marewicza między powieściami tegoż autora ku wiecznej pamięci zachowany. Z przymówieniem się do uczonego rodaka J.H.W. Przepisane i wydane przez L.K., Paryż 1836.
Zobacz w Google Scholar

Ofiara dla Ojczyzny Wincentego Ignacego Kościeszy Marewicza, rotmistrza województwa trock., roku 1792 maja dnia 24 w Wilnie (kopia ofiary obywatelskiej zapisanej w Komisji C. W. Wileńskiej), [Wilno 1792].
Zobacz w Google Scholar

Ostatnia do Laury odezwa wierszem i prozą Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza województwa trockiego, Warszawa 1788 [właśc. 1789].
Zobacz w Google Scholar

Projekt nieuskuteczniony prozą i wierszem Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza województwa trockiego, Warszawa 1788.
Zobacz w Google Scholar

Szczere interesowanie się Marewicza za Marewiczem do Jaśnie Oświeconego Księcia Jmci Macieja Radziwiłły, kasztelana wileńskiego, kawalera polskich orderów. Podane w Nieświeżu w rękopiśmie roku 1791 msca kwietnia d. 2, [b.m.w. 1791].
Zobacz w Google Scholar

Ustronne zabawki wierszem i prozą Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza w[ojewó]dztwa trockiego, Kraków 1789.
Zobacz w Google Scholar

Zdarzenia, czyli sny Wincentego Ignacego Marewicza, rotmistrza woje[wództwa] trockiego wierszem i prozą, t. 1–2, Warszawa 1786–1787.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowska E., Jeszcze „wśród redaktorów i autorów »Monitora«”. Glosa do publikacji Tadeusza Frączyka. Z warsztatu bibliografa „Monitora” (6), „Pamiętnik Literacki” LXXI, 1980, z. 2, s. 189–217.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowska E., Wincenty Ignacy Marewicz (1755–1822), [w:] Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, t. 2, Warszawa 1994, s. 332– 349.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowska E., Wstęp. „Monitor” 1765–1785. Rekonesans dziejów redakcji i ideologii, [w:] „Monitor” 1765–1785. Wybór, oprac. i wstępem poprzedziła E. Aleksandrowska, Wrocław 1976 (BN I 226), s. III–CXLVI.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowska E., Zabawy Przyjemne i Pożyteczne 1770–1777. Monografia bibliograficzna, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Chachulski T., Komentarze, [w:] F. Karpiński, Wiersze zebrane, cz. I, wyd. idem, Warszawa 2005 („Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 5), s. 193–369.
Zobacz w Google Scholar

Ciborowska-Rymarowycz I., Polonika w księgozbiorze klasztornym karmelitów bosych w Berdyczowie (na podstawie katalogu z 1781 r.). Zarys problemu, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, tom specjalny: Polonika w zbiorach obcych, s. 229–237.
Zobacz w Google Scholar

Cieński M., Kompozycja „Sielanek” Adama Naruszewicza, [w:] Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim, red. B. Kuczera-Chachulska, Warszawa 2004, s. 90–104.
Zobacz w Google Scholar

Cztery wieki fraszki polskiej, wybór i wstęp J. Tuwim, przedmowa A. Brückner, Warszawa 1937, wyd. 2, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Duniec K., Teatr w Wilnie w latach 1785–1795, [w:] Dzieje teatru polskiego, pod red. T. Siverta, t. II: Teatr polski od schyłku XVIII wieku do roku 1863: lata 1773–1830, red. J. Lipiński, cz. 1: Teatry prowincjonalne w ostatnim dwudziestoleciu istnienia Rzeczypospolitej Polskiej 1773–1795, Warszawa 1993, s. 40–45.
Zobacz w Google Scholar

Dunin-Borkowski J.S., Panie polskie przy dworze rakuskim (damy krzyża gwiaździstego, damy pałacowe, kanoniczki honorowe sabaudzkie i berneńskie), Lwów 1897.
Zobacz w Google Scholar

Estreicher K. (senior), Teatra w Polsce, „Pamiętnik Teatralny. Kwartalnik poświęcony historii i krytyce teatru” 1991, R. XL, z. 1 (157), s. 115–144.
Zobacz w Google Scholar

Gliński W., Oblicze światopoglądowe i obyczajowe Stanisława Kostki Potockiego (1755– 1821), „Saeculum Christianum” 2002, t. 9, nr 2, s. 205–226.
Zobacz w Google Scholar

Gomulicki J.W., Coś nowego o „Sprzeczkach” Jakuba Jasińskiego. Komunikat filologa, [w:] Wśród pisarzy oświecenia. Studia i portrety, red. A. Czyż i S. Szczęsny, Bydgoszcz 1997, s. 171–203.
Zobacz w Google Scholar

Gorczyńska M., Prognozy pogody w kalendarzach z okresu Oświecenia, „Folia Bibliologica” 1992/1993, t. XL/XLI, s. 13–26.
Zobacz w Google Scholar

Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej, wybór tekstów, wstęp i komentarze A. Vincenz, oprac. tekstów i bibliografii M. Malicki, Wrocław 1989 (BN I 259).
Zobacz w Google Scholar

Jackl J., Litteraria, [w:] Teatr Narodowy 1765–1794, red. J. Kott, oprac. J. Jackl, B. Król-Kaczorowska, J. Pawłowiczowa, K. Wierzbicka-Michalska, Z. Wołoszyńska, W. Zawadzki, Warszawa 1967, s. 425–426.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta R., Imieninowy „Bukiet” Józefa Koblańskiego do Marii Czartoryskiej, [w:] Miscelanea z doby Oświecenia, t. 4, red. Z. Goliński, Wrocław 1973, s. 225–296.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta R., Miejsce i społeczna funkcja literatów w okresie Oświecenia, [w:] Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, t. 1, red. Z. Goliński, Wrocław 1973, s. 5–47.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta R., Przyjaciele i zalotnicy. Korespondencja poetycka i wiersze do krajczyny Potockiej Wojciecha Miera, Stanisława Potockiego i Wojciecha Turskiego, [w:] Miscellanea z doby Oświecenia, t. 3, red. Z. Goliński, R. Pollak, C. Zgorzelski, Wrocław 1969 („Archiwum Literackie”, t. 13), s. 283–316.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta R., Wiersze na cześć generała Jakuba Jasińskiego, [w:] idem, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971, s. 661–683.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta R., „Winszujący wierszopis”. Kilka przyczynków do życia i poezji Marcina Molskiego, [w:] idem, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971, s. 684–709.
Zobacz w Google Scholar

Karpiński F., Wiersze zebrane, cz. I, wyd. T. Chachulski, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kobrzycka A.M., Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski M., W tobie się jednej świat dla mnie zamyka. Wiersze miłosne poetów Oświecenia, wybór i posłowie idem, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Krauze-Karpińska J., Uzupełnienia do „Bibliografii polskiej” Estreichera na podstawie rękopiśmiennej księgi wpływów i wydatków warszawskiej Drukarni Misjonarzy, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2006, t. XXXVII–XXXVIII, Warszawa, s. 151–218.
Zobacz w Google Scholar

Kuchta J., Polskie podania ludowe o człowieku na księżycu, Lwów 1927.
Zobacz w Google Scholar

„Kurier Warszawski” 1822, nr 56.
Zobacz w Google Scholar

Lipatow A.W., Początki polskiej prozy preromantycznej XVIII wieku. Ewolucja myśli artystycznej oraz przemiany gatunkowe na tle narodowego i europejskiego procesu literackiego, [w:] idem, Słowiańszczyzna – Polska – Rosja. Studia o literaturze i kulturze, przeł. J. Aulak, M. Dobrogoszcz, Izabelin 1999, s. 147–178.
Zobacz w Google Scholar

Maksimowicz K., Seweryn Rzewuski w nowej familii: (lata 1779–1788), „Pamiętnik Literacki” 1993, t. LXXXIV, z. 2, s. 135–166.
Zobacz w Google Scholar

Maksimowicz K., Seweryna Rzewuskiego droga do targowicy, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Maksimowicz K., Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych, „Napis” 2010, seria XVI: Literatura i rytuały, s. 255–268.
Zobacz w Google Scholar

Mała muza. Od Reja do Leca. Antologia epigramatyki polskiej, wybór i oprac. A. Siomkajło, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Małachowski-Łempicki S., Wykaz polskich lóż wolnomularskich oraz ich członków w latach 1738–1821, poprzedzony zarysem historii wolnomularstwa polskiego i ustroju Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego, Kraków 1929.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkowa B., Problem i przejawy panegiryzmu w poezji okolicznościowej drugiej połowy XVIII wieku, [w:] Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej, red. M. Sulejewicz-Nowicka i Z. Gruszka, ze wstępem M. Wichowej, Łódź 2013, s. 255–274.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkowa B., Wiersze imieninowe Franciszka Zabłockiego, Franciszka Dionizego Kniaźnina oraz innych poetów oświeceniowych, [w:] eadem, Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, Katowice 2008, s. 110–175.
Zobacz w Google Scholar

Naruszewicz A.S., Poezje zebrane, t. II, wyd. B. Wolska, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Naruszewicz A.S., Poezje zebrane, t. III, wyd. B. Wolska, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Norkowska A., Codzienne zapachy miasta utrwalone w piśmiennictwie polskiego Oświecenia, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, t. II, W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej, red. B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego, Katowice 2013 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3072), s. 115–125.
Zobacz w Google Scholar

Petlak A., Miłosne „odezwy” do Laury Wincentego Ignacego Marewicza, [w:] Codzienność i niecodzienność oświeconych, t. I, Przyjemności, pasje, upodobania, red. B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3072), s. 191–201.
Zobacz w Google Scholar

Petlak A., Przyczynek do badań nad ramą wydawniczą utworów dramatycznych Wincentego Ignacego Marewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 4 (34), s. 147–162.
Zobacz w Google Scholar

Piszczkowski M., Zagadnienia wiejskie w literaturze polskiego Oświecenia, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963 (Prace Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, t. 9).
Zobacz w Google Scholar

Pusz W., Literatura okolicznościowa – okazjonalna – ulotna – chwilowa. Próba rozróżnień, „Prace Polonistyczne” 2009, t. 64: Z powodu okoliczności, pod upływem chwili, s. 11–25.
Zobacz w Google Scholar

Pusz W., Między Krasickim i Słowackim, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Pusz W., W kręgu biletu poetyckiego. Warsztatowe popisy literatów skupionych wokół Ignacego i Stanisława Potockich, [w:] idem, Oświeceni i nie tylko, Łódź 2003, s. 9–19.
Zobacz w Google Scholar

Puzio K., „Wiersz na zgon ś. p. Tadeusza Kościuszki”. Z nieznanej poezji okolicznościowej epoki Królestwa Polskiego, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730– 1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, red. M. Nalepa, G. Trościński, R. Magryś, Rzeszów 2014, s. 427–441.
Zobacz w Google Scholar

Rabowicz E., Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł, Wrocław 1965.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczakowa D., Komedia oświeconych: 1752–1795, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Rezmer-Mrówczyńska N., Czy szata zdobi człowieka, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Roćko A., Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rusińska-Giertych H., Utwory okolicznościowe z lat 1773–1800 z lwowskiej tłoczni gubernialnej jako wyraz życia społeczno-politycznego Galicji, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830. W kręgu spraw prywatnych i środowiskowych, red. M. Nalepa, G. Trościński, R. Magryś, Rzeszów 2014, s. 252–274.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniec J., Jan Potocki w poezji z lat 1788–1789, „Wiek Oświecenia” 1994, nr 10: W kręgu nauki i sztuki, s. 51–58.
Zobacz w Google Scholar

„Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło”. Antologia poezji polskiego Oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkiewicz E., Wincenty Marewicz, „Gazeta Warszawska” 1870, nr 61, s. 3–4; nr 62, s. 3; nr 63, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i oprac. B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Część pierwsza 1788–1789. Część druga 1790– 1792. Z papierów Edmunda Rabowicza opracowała K. Maksimowicz, Warszawa 1998–2000.
Zobacz w Google Scholar

Wildt J., Kalendarz powszechny na rok 1854, R. II, Kraków [1853].
Zobacz w Google Scholar

Wolska B., Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia, „Napis” 2012, seria XVIII: Tabu i wstyd, s. 59–88.
Zobacz w Google Scholar

Wolska B., Ogólne uwagi o twórczości okolicznościowej Adama Naruszewicza. Wiersze podarunkowe i bukiety, „Prace Polonistyczne” 2004, t. 59: Tobie – teraz. W kręgu literackich ofiarowani, s. 123–174.
Zobacz w Google Scholar

Wolska B., Wprowadzenie do lektury i Komentarze, [w:] A.S. Naruszewicz, Poezje zebrane, t. III, wyd. eadem, Warszawa 2012 („Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”, t. 11), s. 5–49, 205–495.
Zobacz w Google Scholar

Zając G., Czuły weredyk: twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza, Kraków 2015. Циборовська-Римарович І., Невідоме бібліографії бердичівське видання опери-драми В.І. Маревича „Polusia”: історико-книгознавчий та друкарський аналіз, [в:] Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.), Київ 2017, c. 180–183 (wersja referatu online: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1110 [dostęp: 7.12.2018]).
Zobacz w Google Scholar

Adalberg S., Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich, zebrał i oprac. S. Adalberg, Warszawa 1889–1894.
Zobacz w Google Scholar

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. V: Oświecenie; t. VI, cz. 1: Oświecenie (Hasła osobowe: P–Ż. Addenda A–O), oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, Warszawa 1966–1972.
Zobacz w Google Scholar

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, red. działu Literatura oświecenia: E. Aleksandrowska, koordynator całości: R. Loth, t. II (I–Me), Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia Ziemi Wileńskiej, t. 2, Literatura Ziemi Wileńskiej od XVI wieku do 1945 roku, oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2004.
Zobacz w Google Scholar

Estreicher K., Bibliografia polska, t. XV (Stulecie XV–XVIII), Kraków 1897; cz. III, t. XI (Lit. M–My), Kraków 1908.
Zobacz w Google Scholar

Hałabuda S., Michalski J., Stafiej A., przy współpracy B. Maresz, A. Przybyszewskiej, Dramat polski 1765–2005. Przedstawienia, druki, archiwalia, t. 2 (M–Ż), Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Herbarz polski Kacpra Niesieckiego. Powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych, wyd. J.N. Bobrowicz, t. I–X, Lipsk 1839–1845.
Zobacz w Google Scholar

Herbarz polski, cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożył i wyd. A. Boniecki i A. Rejski, t. I–XVI, Warszawa 1899–1915.
Zobacz w Google Scholar

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. I–IV, red. J. Krzyżanowski (t. I–III), S. Świrko (t. IV), Warszawa 1969–1978.
Zobacz w Google Scholar

Polski słownik biograficzny, t. 19, red. E. Rostworowski, Wrocław 1974.
Zobacz w Google Scholar

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, oprac. S.H. Uruski, przy współudziale A.A. Kosińskiego, wykończony i uzupełniony przez A. Włodarskiego, t. 1–15, Warszawa 1904–1931.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

26 czerwca 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-354-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-355-7

Inne prace tego samego autora