Wykluczenie bankowe w Polsce w aspekcie ekonomicznym i społecznym

Autorzy

Iwa Kuchciak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Bankowości
https://orcid.org/0000-0002-2577-776X

Słowa kluczowe:

wykluczenie bankowe, gospodarstwa domowe, system płatniczy, parabank, mikrokredyt, sektor bankowy, rynek finansowy, usługi finansowe

Streszczenie

W monografii podjęta została polemika na temat pojęcia wykluczenia bankowego i finansowego prowadząca do konceptualizacji pojęcia wykluczenia bankowego. Zagadnienie wykluczenia bankowego rozpatrywane jest w odniesieniu do gospodarstw domowych w kontekście podmiotowym i przedmiotowym, łącząc wymiar społeczny, ekonomiczny oraz prawny. Biorąc pod uwagę przyjęty punkt widzenia, ubankowienie jest analizowane i oceniane równolegle w aspekcie dostępności, możliwości i wykorzystania systemu bankowego. W świetle przeprowadzonej diagnozy skali wykluczenia bankowego w polskim społeczeństwie, jej przyczyn, konsekwencji oraz narzędzi i metod mogących służyć ograniczeniu zjawiska ekskluzji bankowej, stwierdzić należy, iż na przestrzeni ostatnich lat nastąpił szereg zmian i przeobrażeń w postawach gospodarstw domowych, które sprawiły, iż coraz większe grono osób decyduje się na korzystanie z produktów bankowych, jednak całkowita eliminacja ekskluzji bankowej nie jest obecnie możliwa.

Zakres poruszanych w monografii zagadnień sprawia, iż może być wykorzystana zarówno przez świat nauki, jak i studentów oraz zainteresowane instytucje finansowe.

Bibliografia

steps to teach young Hungarians to use their money in a smart way, The work of the Foundation of Financial Self-Reliance, Brussels 2007.
Zobacz w Google Scholar

th Parliament, 2nd Session, Standing Committee on Finance, http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=669788&Language=E&Mode=1&Parl=37&Ses=2#Int-398272 (dostęp 15.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Abhijit B., Dufl E.,Glennerster R., Kinnan C., Th Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation, „American Economic Journal: Applied Economics” 2015, no. 7 (1), s. 22–53, https://www.povertyactionlab.org/publication/miracle-microfi ance-evidence-randomized-evaluation (dostęp 10.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Adamek J., Idea i praktyka mikrofinansów – uwagi krytyczne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, R. LXXV, z. 2, s. 151–166.
Zobacz w Google Scholar

African Successes, Volume III: Modernization and Development, S. Edwards, S. Johnson, D. N. Weil (red.), University of Chicago Press, 2016.
Zobacz w Google Scholar

Aghion B., Morduch J., Ekonomia mikrofinansów, Wydawnictwo Anvvero, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Alińska A., Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, „Monografie i Opracowania”, SGH, t. 558, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Allen F., Carletti E., The Roles of Banks in Financial Systems, [w:] The Oxford Handbook of Banking, N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2012.
Zobacz w Google Scholar

Allgood S., Walstad W., The Effects of Perceived and Actual Financial Literacy on Financial Behaviors, „Economic Inquiry” 2016, vol. 54, issue 1, s. 675–697.
Zobacz w Google Scholar

Alpha Research, Financial Literacy Survey, Report on the Key Findings of the Survey Prepared for the World Bank, June 2010, Sofia, Bulgaria.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna M., Reformy corporate governance po kryzysie finansowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 358, s. 9–24.
Zobacz w Google Scholar

Ampudia M., Ehrmann, M., Financial inclusion: what’s it worth?, Working Paper Series 1990, European Central Bank, 2017.
Zobacz w Google Scholar

Anderloni L., Carluccio E.M, Access to Bank Account and Payment Services, [w:] New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio (red.), Springer– Verlag, Berlin-Heidelberg 2007.
Zobacz w Google Scholar

Anderloni L., Pill O., European post offices in financial services: competitors or strategic partners, Lafferty, Dublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Anderloni L., Ruozi R., Modernisation and privatisation of postal financial systems in Europe: new opportunities in the area of financial services, Springer–Verlag, Berlin–Heidelberg, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Anderloni L., Aro E., Righetti P., Migrants and financial services in Spain, Mimeo, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Anderloni L., Braga M.D., Carluccio E.M., Nieri L., Survey on Low-Moderate Income People and Access to Financial Services, Quaderno di Ricerca, Università della Valle d’Aosta 2006.
Zobacz w Google Scholar

Anioła P., Gołaś Z., Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, „Materiały i Studia” 2012, nr 282.
Zobacz w Google Scholar

Anson J., Berthaud A., Klapper L., Singer D., Financial Inclusion and the Role of the Post Office, The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, Policy Research Working Paper 6630, October 2013.
Zobacz w Google Scholar

Antonides G., Raaij W.F., Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

APEC, Microbanking Development, Regulation and Supervision, Chapter 2 of 2002 APEC Economic Outlook, Singapore: Asia Pacific Economic Cooperation Secretariat, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Arendt Ł., Kryńska E., Kukulak-Dolata I., Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Mazowszu, IPiSS, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Argent N., A global model or a scaled-down version? Geographies of convergence and divergence in the Australian retail banking sector, „Geoforum” 2002, no. 33, s. 315–334.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson A., Young people: Avoiding banking exclusion, Personal Finance Research Centre, University of Bristol, Bristol 2004.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson A., Messy F.A., Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, OECD Publishing, no. 15, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson A., McKay S., Kempson E., Collard S., Levels of financial capability in the UK. Results of a baseline survey, University of Bristol, Bristol 2006.
Zobacz w Google Scholar

Avery R.B., Bostic R.W., Calem P.S., Canner G.B., Trends in Home Purchase Lending: Consolidation and the Community Reinvestment Act, „Federal Reserve Bulletin” 1999, no. 85, s. 81–102.
Zobacz w Google Scholar

Bagehot W., Lombard Street: A Description of the Money Market, Henry S. King & King Co, London 1873.
Zobacz w Google Scholar

Bakshi G.S., Chen Z., Baby boom, population aging, and capital markets, „Journal of Business” 1994, vol. 67, no. 2, s. 165–202.
Zobacz w Google Scholar

Bańduła P., Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne, „Materiały i Studia” 2006, nr 208.
Zobacz w Google Scholar

Barr M., Banking the poor, „Yale Journal on Regulation” 2004, no. 21, s. 121–138.
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision, Core principles for effective banking supervision, October 2012, http://www.bis.org/publ/bcbs230 (dostęp 10.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision, Microfinance Activities and the Core Principles for Effective Banking Supervision, August 2010, www.bis.org/publ/bcbs175.htm (dostęp 10.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Basel Committee on Banking Supervision, Range of practice in the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion, January 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bateman M., Why Doesn’t Microfinance Work? The Destructive Rise of Local Neoliberalism, Zed Books, New York 2010.
Zobacz w Google Scholar

Beck T., Demirgus-Kunt A., Levine R., Finance, inequality and the poor, „Journal of Economic Growth” 2007, vol. 12, issue 1, s. 27–49.
Zobacz w Google Scholar

Beck T., Levine R., Levkov A., Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States, „Journal of Finance” 2010, vol. 65 (5), s. 1637–1667.
Zobacz w Google Scholar

Becker G.S., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, tłum. H. Hagemejerowa, K. Hagemejer, PWN, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski M., Wykluczenie społeczne a szara strefa w gospodarce, „Polityka Społeczna” 2010, nr 9, s. 24–29.
Zobacz w Google Scholar

Bencivenga V.R., Smith B.D., Financial Intermediation and Endogenous Growth, „The Review of Economic Studies” 1991, vol. 58, no. 2, s. 195–209.
Zobacz w Google Scholar

Berthaud A., Davico G., Global Panorama on Postal Financial Inclusion, Universal Postal Union, Bern 2013.
Zobacz w Google Scholar

Biała księga. Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata 2005–2010, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2005.
Zobacz w Google Scholar

BIK, Perspektywy rynku kredytowo-pożyczkowego na rok 2019, https://media.bik.pl/informacje-prasowe/420017/perspektywy-rynku-kredytowo-pozyczkowego-na-rok-2019 (dostęp 12.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

BIS, IFC Report Measures of financial inclusion – a central bank perspective 2015. Survey conducted by the Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics (IFC), Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics, June 2016, https://www.bis.org/ifc/publ/ifc_finan_inclu.pdf (dostęp 15.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Błędowski P., Iwanicz-Drozdowska M., Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion in Poland. National survey, Warsaw, September 2007, https://ssrn.com/abstract=2351252 (dostęp 12.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Błędowski P., Iwanicz-Drozdowska M., Społeczno-ekonomiczne aspekty nadmiernego zadłużenia, „Bezpieczny Bank” 2010, nr 3 (42), s. 45–61.
Zobacz w Google Scholar

Błędowski P., Iwanicz-Drozdowska M., Wykluczenie finansowe w Polsce a możliwości przeciwdziałania, „Polityka Społeczna” 2010, nr 2, s. 5–10.
Zobacz w Google Scholar

BMRB, Access to Financial Services by those on the Margins of Banking: Final Report for the Financial Inclusion Taskforce, 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bogacka-Kisiel E. (red.), Finanse osobiste. Zachowania – produkty – strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Borcuch A., Finansjalizacja gospodarstw domowych jako zewnętrzny efekt finansjalizacji gospodarki, Perpsective of Economic and Monetary Integriation in the World Economy. Where is the Eurozone Heading?, Warszawa 2013, http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/prezentacje/Dr_Borcuch.pdf (dostęp 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Briefing paper compendium on financial services issue 2008–2009, European Parliamentary Financial Services, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Broda-Wysocki P., Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, IPISS, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Brown H., What is financial abuse?, „The Journal of Adult Protection” 2003, no. 5 (2), s. 3–10.
Zobacz w Google Scholar

Buckland J., Hard Choices: Financial Exclusion, Fringe Banks and Poverty in Urban Canada, University of Toronto Press, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Burgess R., Pande R., Can Rural Banks Reduce Poverty? Evidence from the Indian social banking experiment, „American Economic Review” 2005, vol. 95 (3), s. 780–795.
Zobacz w Google Scholar

Byrne N., McCarthy O., Ward M., Meeting the Credit Needs of Low-Income Groups: Credit Unions-V-Moneylenders, Working paper 05/05, Combat Poverty Agency, Dublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Carbó S., Gardener E.P.M., Molyneux P., Financial exclusion, Palgrave MacMillan, 2005.
Zobacz w Google Scholar

The Case for Financial Literacy in Developing Countries. Promoting Access to Finance by Empowering Consumers, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2009.
Zobacz w Google Scholar

Caskey J.P., Duran C.R., Solo T.M., The urban unbanked in Mexico and the United States, World Bank Policy Research Working Paper 3835, 2006.
Zobacz w Google Scholar

CBOS, Polak na rynku finansowym, „Komunikat z badań CBOS”, nr 152, Warszawa, listopad 2012.
Zobacz w Google Scholar

Celerier C., Matray A., Bank-Branch Supply, Financial Inclusion and Wealth Accumulation, „Review of Financial Studies” 2019, vol. 32, issue 12, s. 4767–4809.
Zobacz w Google Scholar

Chen W., Wellman B., Charting Digital Divides: Comparing Socioeconomic, Gender, Life Stage, and Rural-Urban Internet Access and Use in Eight Countries, Centre for Urban and Community Studies, University of Toronto, 2003.
Zobacz w Google Scholar

Chinowski B., Elektroniczne metody płatności. Istota, rozwój, prognozy. Poradnik klienta usług finansowych, KNF, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Chowdhury A., Microfinance as a Poverty Reduction Tool – A Critical Assessment, DESA Working Paper no. 89, December 2009.
Zobacz w Google Scholar

Coffinet J., Jadeau Ch., Household financial exclusion in the Eurozone: the contribution of the Household Finance and Consumption survey, „Data needs and statistics compilation for macroprudential analysis” 2017, vol. 46, Bank for International Settlements.
Zobacz w Google Scholar

College student consumer knowledge: The results of a nationwide test, CFA, Washington 1993.
Zobacz w Google Scholar

Collins D., Morduch J., Rutherford S., Ruthven O., Portfolios of the poor: how the world’s poor live on $2 a day, Princeton University Press, Princeton 2009.
Zobacz w Google Scholar

Conroy J., APEC and financial exclusion: missed opportunities for collective action?, „Asia-Pacific Development Journal” 2005, vol. 12, no. 1, s. 53–79.
Zobacz w Google Scholar

Consumer Federation of America, High school student consumer knowledge: A nationwide test, Washington, DC 1993.
Zobacz w Google Scholar

Consumer Federation of America, U.S. consumer knowledge: The results of a nationwide test, Washington, DC 1990.
Zobacz w Google Scholar

Consumer Financial Capability: Empowering European Consumers, European Credit Research Institute, Brussels 2006.
Zobacz w Google Scholar

Corr C., Financial Exclusion in Ireland: An exploratory study and policy review, Combat Poverty Agency, Dublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Crame M., Finney A., Kempson E., Financial services provision and prevention on financial exclusion. Eurobarometer report, Personal Finance Research Centre, University of Bristol, August 2007.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2000. Warunki i jakość życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji, Rada Monitoringu Społecznego i Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Czechowska I.D., Działania zapewniające ochronę konsumenta usług bankowych jako nowe wyzwanie teorii i praktyki finansów, [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, A. Gospodarowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 160–167.
Zobacz w Google Scholar

Czechowska I.D., Społeczne aspekty działań na rynku bankowym w kontekście zagrożeń interesów konsumentów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 284, s. 37–48.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Deloitte, Newsletter prawny, wydawany przez zespoły Finansów i Bankowości oraz Nieruchomości Kancelarii Prawniczej Deloitte Legal, grudzień 2014.
Zobacz w Google Scholar

De Meijer C., The Single European Cash Area: Towards a more efficient European cash society, „Journal of Payments Strategy & Systems” 2010, vol. 4, no. 3, s. 289–300.
Zobacz w Google Scholar

Demirguc-Kunt A., Klapper L., Measuring Financial Inclusion: The Global Findex, World Bank Policy Research WP 6025, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Demirguc-Kunt A., Klapper L., Singer D., van Oudheusden P., Measuring Financial Inclusion: The Global Findex, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, Policy Research WP 7255, April 2015.
Zobacz w Google Scholar

Demirguc-Kunt A., Klapper L., Singer D., Answar S., Hess J., The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution, World Bank, Washington, DC 2018.
Zobacz w Google Scholar

Desjardins S., Halseth G., Leblanc P., Ryser L., Services, Social Cohesion, and Social Capital: A Literature Review, Concordia University, New Rural Economy Project, Montreal 2002.
Zobacz w Google Scholar

Devlin J.F., A detailed study of financial exclusion in the UK, „Journal of Consumer Policy”, 2005, vol. 28, no. 1, s. 75–108.
Zobacz w Google Scholar

DeYoung R., The performance of internet-based business models: evidence from the banking industry, „Journal of Business” 2005, vol. 78, issue 3, s. 893–948.
Zobacz w Google Scholar

Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, NBP Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2013, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/diagnoza-rozwoju-obrotu-bezgotowkowego.pdf (dostęp 02.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Dichter T., Hype and Hope: The Worrisome State of the Microcredit Movement, The Microfinance Gateway, 2006, http://www.microfinancegateway.org/content/article/detail/31747?print=1 (dostęp 10.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Dichter T., Harper M., What’s wrong with microfinance, Practical Action Publishing, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Dixon M., Rethinking financial capability: Lessons from economic psychology and behavioural finance, London 2006.
Zobacz w Google Scholar

Domańska-Szaruga B., Rak A.M., Wykluczenie kredytowe jako istotny czynnik rozwoju instytucji parabankowych, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2 (1), s. 85–95.
Zobacz w Google Scholar

Dom Badawczy Maison, Stan wiedzy finansowej Polaków, Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, wrzesień 2009.
Zobacz w Google Scholar

Duesenberry J.S., Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Cambridge 1949.
Zobacz w Google Scholar

Dupas P., Robinson J., Savings Constraints and Microenterprise Development: Evidence from a Field Experiment in Kenya, „American Economic Journal: Applied Economics” 2013, no. 5 (1), s. 163–192.
Zobacz w Google Scholar

Dupas P., Karlan D., Robinson J., Ubfal D., Banking the Unbanked? Evidence from three countries, „American Economic Journal: Applied Economics” 2018, no. 10 (2), s. 257–297.
Zobacz w Google Scholar

Duvendack M., Palmer-Jones R., Copestake J.G., Hooper L., Loke Y., Rao N., What is the Evidence of the Impact of Microfinance on the Well-Being of Poor People?, EPPI-Centre, Social, Science Research Unit, Institute of Education, University of London, London 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dymski G.A., Veitch J.M., Financial Transformation and the Metropolis: Booms, Busts, and Banking in Los Angeles, „Environment and Planning A: Economy and Space” 1996, vol. 28, issue 7, s. 1233–1260.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 241 z 2.09.2006, s. 26–58.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE (tzw. MiFID I) z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, Dz. Urz. UE L 145 z 30.04.2004, s. 263.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi i zmieniająca dyrektywy 2008/48/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 257/214 z 28.08.2014.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 141 z 5.06.2015, s. 73–117.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, s. 35–127.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 151, 7.06.2019, s. 70–115.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo L., Bank jako „instytucja BRAKU zaufania publicznego”, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, J. Szambelańczyk (red.), ZBP–Ernst & Young, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo L., Private banking. Istota–koncepcja–funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo L. (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo L., Współczesny biznes bankowy – patologiczne otoczenie „Ekonomia polityczna” oraz ład monetarno-instytucjonalny rynku finansowego jako zagrożenie dla bankowości, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 3 (45), s. 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W., Consumer Behavior, The Dryden Press Edition, 8th, 1995.
Zobacz w Google Scholar

EPFSF, Briefing Financial Education and Financial Capability, European Parliamentary Financial Services, 14 March 2008.
Zobacz w Google Scholar

Epstein G.A., Introduction. Financialization and the World Economy, [w]: Financialization and the World Economy, G.A. Epstein (red.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2005.
Zobacz w Google Scholar

ESRB, EU Shadow Banking Monitor, no. 3, September 2018, https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report180910_shadow_banking.en.pdf (dostęp 12.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Eurobarometer 60.2: Employment and Social Policies, Financial Services, Harmful Internet Content, and Product Safety, November– December 2003.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Eurobarometer 2003.5. Financial Services and Consumer Protection. Summary Report, May 2004.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion Study, Brussels 2008.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, National Strategies for Financial Education. Report, Brussels 2008.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Special Eurobarometer 373. Retail Financial Services Report, Directorate-General Internal Market and Services, Brussels 2012.
Zobacz w Google Scholar

European Year For Combating Poverty and Social Exclusion, http://ec.europa.eu/employment_social /2010againstpoverty/?langid=pl (dostęp 10.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, Combating poverty and social exclusion, A statistical portrait of the European Union, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-09-001/EN/KS-EP-09-001-EN.PDF (dostęp 29.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, Households – level of internet access, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do (dostęp 12.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

EY, Reducing the Shadow Economy through Electronic Payments. Poland, s. 17, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Shadow_Economy_-_Poland/$FILE/REPORT_ShadowEconomy_POLAND_17.pdf (dostęp 10.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

FDIC National Survey of Unbanked and Underbanked Households, December 2009.
Zobacz w Google Scholar

Fila J., Instytucjonalno-instrumentalne aspekty mikrofinansów na przykładzie mikrofinansowania Progress, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 11(2/1), s. 96–107.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak U., Trusting Financial Institutions: Out of Reach, out of Trust?, Schumpeter Discussion Papers 2013.
Zobacz w Google Scholar

Financial Inclusion Taskforce, Access to Financial Services by those on the Margins of Banking. Final Report, November 2006.
Zobacz w Google Scholar

Finansowy barometr ING: Wiedza finansowa, maj 2012.
Zobacz w Google Scholar

FINRA Investor Education Foundation, FINRA Foundation Releases Nation’s First State-by-State Financial Capability Survey, December 8, 2010, http://www.finra.org/Newsroom/NewsReleases/2010/P122538 (dostęp 30.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Fischer I., The Theory of Interest, Macmillan, London 1930.
Zobacz w Google Scholar

Fitchen, J.M., Endangered Spaces, Enduring Places: Change, Identity and Survival in Rural America, Westview Press, Boulder, Colorado 1991.
Zobacz w Google Scholar

Flejterski, S., Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Flejterski S., Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Flejterski S., Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym, [w:] Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywy ekonomiczna i społeczna, B. Świecka (red.), Difin, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ford J., Rowlingson K., Low-income households and credit: exclusion, preference and inclusion, „Environment and Planning” 1996, vol. 28, issue 8, s. 1345–1360.
Zobacz w Google Scholar

French S., Leyshon A., Signoretta P., All gone now: The material, discursive and political erasure of bank and building society branches in Britain, „Antipode” 2008, vol. 40 (1), s. 79–101.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M., A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton 1957.
Zobacz w Google Scholar

From Exclusion to Inclusion through Microfinance. Report 1 – Social and Financial Exclusion Map, European Commission 2007.
Zobacz w Google Scholar

Fundacja Republikańska, Problem regulacji rynku firm pożyczkowych w Polsce, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Fundowicz, J. Łapiński K., Wyżnikiewicz B., Szara strefa 2018, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Furuseth O., Service Provision and Social Deprivation, [w:] The Geography of Rural Change, B. Ilbery (red.), Longman Ltd, Essex 1998.
Zobacz w Google Scholar

The Gallup Organization, Consumers’ views on switching service providers. Analytical Report, Flash Eurobarometer 243, January 2009.
Zobacz w Google Scholar

Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Geach N., The Digital Divide, Financial Exclusion and Mobile Phone Technology: Two Problems, One Solution?, „Journal of International Trade Law and Policy” 2007, vol. 6, issue 1, s. 21–29.
Zobacz w Google Scholar

Gemius, E-commerce w Polsce, 2019.
Zobacz w Google Scholar

Gigerenzer G., Gaissmaie W., Heuristic Decision Making, „Annual Review Psychology” 2011, no. 62, s. 451–462.
Zobacz w Google Scholar

Gloukoviezoff G., From Financial Exclusion to Overindebtedness: The Paradox of Diffi lties for People on Low Income?, [w:] New frontiers in banking services. Emerging needs and tailored products for untapped markets, L. Anderloni, M.D. Braga, E. Carluccio (red.), Springer-Verlag, Berlin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Glukoviezoff G., Understanding and combating financial exclusion and over indebtedness in Ireland: a European perspective. What could Ireland learn from Belgium, France and the United Kingdom?, „Studies in Public Policy”, The University of Dublin, Dublin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Goldsmith R.W., Financial structure and development, Yale University Press, New Haven, CT 1969.
Zobacz w Google Scholar

Goliński M., Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difi Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Good Practices for Financial Consumer Protection, International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington 2012.
Zobacz w Google Scholar

Gordon G.M., The Life Cycle of Financial Planning, University of Wyoming Cooperative Extension Service, Laramie, WY 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Górka J., Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Graafland J.J., Economics, Ethics and Market. Introduction and applications, Routledge, London, New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Greenwood J., Jovanovic B., Financial Development, Growth, and the Distribution of Income, „The Journal of Political Economy” 1990, vol. 98, no. 5, part 1, 1990, s. 1076–1107.
Zobacz w Google Scholar

Grifoni A., Messy F.A., Current Status of National Strategies for Financial Education. A comparative analysis and relevant practices, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions no. 16, OECD Publishing, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Grotowska-Leder J., Zaradny czy bezradny? Strategie życiowe współczesnych Polaków w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich, „Zeszyty Naukowe”, PTE 2011, nr 9, s. 179–199.
Zobacz w Google Scholar

Grotowska-Leder J., Faliszak K. (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – uwarunkowania – kierunki działań, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gryber M., Sowińska-Kobelak D., Przewodnik po kredycie konsumenckim, KNF, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Gurley J.G., Shaw E.S., Financial Aspects of Economic Development, „The American Economic Review” 1955, no. 45 (4), s. 515–538.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018, Warszawa–Szczecin 2018.
Zobacz w Google Scholar

Habschick M., Seidl B., Evers J., Survey of financial literacy schemes in the EU 27, VT Markt/2006/26H – Final Report, Hamburg 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hajaj K., Illiteracy, financial services and social exclusion, Adult Literacy and Numeracy Australian Research Consortium, Nathan 2002.
Zobacz w Google Scholar

Harasim J., Płatności zbliżeniowe jako przykład innowacji płatniczej – determinanty upowszechnienia, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2013, nr 173, Innowacje w bankowości i finansach, t. 1, s. 240–252.
Zobacz w Google Scholar

Harasim J., Frączek B., Szustak G., Klimontowicz M., Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hey J.D., Rationality is as rationality does, [w:] The Economics of Rationality, B. Gerrard (red.), Routledge, London–New York 1993.
Zobacz w Google Scholar

Hilgert M.A., Hogarth J.M., Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior, „Federal Reserve Bulletin” July 2003, s. 309–322.
Zobacz w Google Scholar

HM Treasury, Access to financial services: PAT 14, London, HM Treasury, 1999, http://archive.treasury.gov.uk/pdf/1999/pat14.pdf (dostęp 14.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

HM Treasury, Promoting fi ancial inclusion, December 2004.
Zobacz w Google Scholar

Hogarth J.M., O’Donnell K.H., Banking relationships of lower-income families and the governmental trend toward electronic payment, „The Federal Reserve Bulletin” July 1999, s. 459–473.
Zobacz w Google Scholar

Hogarth J.M., Anguelov C.E., Lee J., Who Has a Bank Account? Exploring Changes Over Time, 1989–2001, „Journal of Family and Economic Issues” 2005, no. 26, s. 7–30.
Zobacz w Google Scholar

Hogarth J.M., Anguelov C.E., Lee J., Why Don’t Households Have a Checking Account?, „Journal of Consumer Affairs” 2004, no. 38 (1), s. 1–34.
Zobacz w Google Scholar

Hornowski J., Janiszewski A., Karkowska E., Rudolf P., Seweryniak K., Krajowe instytucje płatnicze – prawa i obowiązki, KNF, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Humphrey D.B., Willesson M., Bergendahl G., Lindblom T., Benefits from a changing payment technology in European banking, „Journal of Banking & Finance” 2006, vol. 30, issue 6, s. 1631–1652.
Zobacz w Google Scholar

Idzik M., Identification of the causative structure of the public trust in the banks in Poland among the different age groups using the structural SEM models, http://konferencja1.home.pl/kreator/data/documents/Idzik.pdf (dostęp 20.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Indicators of Financial Access – Household – Level Surveys, World Bank, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Instytucje parabankowe, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rynek-finansowy-w-polsce/instytucje-parabankowe;jsessionid=9AF12B78A86036DC58696BAF5076C8D0 (dostęp 10.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M., Wykluczenie finansowe – poważny problem społeczny, „MBA” 2008, nr 1, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa, s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Polski rynek finansowy wobec zmian społeczno-demograficznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.K., Lewandowski A., Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego, „Bank i Kredyt” 2008, nr 10, s. 36–47.
Zobacz w Google Scholar

Jain A., Hall G., A New Perspective on Bill Payment – A Demand-Based Path to Financial Inclusion, Master Card Advisors, September 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego [w:] Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, J. Czekaj, S. Owsiak (red.), PWE, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Janc A., Marszałek P., Konkurencja banków i niebankowych pośredników na zintegrowanym rynku usług finansowych – wprowadzenie, [w:] Finanse w dobie integracji europejskiej, R.N. Hanisz, K. Znaniecka (red.), Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jappelli T., Padula M., Investment in Financial Literacy and Saving Decisions, „Journal of Banking and Finance” 2013, no. 37, issue 8, s. 2779–2792.
Zobacz w Google Scholar

Jappelli T., Pagano M., Saving, Growth, and Liquidity Constraints, „The Quarterly Journal of Economics” 1994, vol. 109, no. 1, s. 83–109.
Zobacz w Google Scholar

Jayaratne J., Strahan P., The finance-growth nexus: Evidence from bank branch deregulation, „The Quarterly Journal of Economics” 1996, vol. 111, issue 3, s. 639–690.
Zobacz w Google Scholar

Jayaratne J., Wolken J.D., How Important are Small Banks to Small Business Lending? New Evidence from a Survey to Small Businesses, „Journal of Banking and Finance” 1999, no. 23 (2–4), s. 427–458.
Zobacz w Google Scholar

Jones P., Barnes T., Would You Credit It?: People Telling Stories About Credit, The Co-operative Bank in association with Liverpool JMU and Citizen Advice Bureau, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Jurkowska-Zaidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego. Ujęcie prawne, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, D. Dziawgo (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmar K., Kompetencje finansowe Polaków w gospodarce rynkowej, „Infos” 2013, nr 5 (142), 7 marca 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Frederick S., Representativeness revisited: Attribute substitution in intuitive judgment, [w:] Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (red.), Cambridge University Press, Cambridge 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Tversky A., Choices, Values and Frames, „American Psychological Association” 1984, vol. 39, no. 4, s. 341–350.
Zobacz w Google Scholar

Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica” 1979, vol. 47, no. 2, s. 263–291.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski J., Czy należy zlikwidować parabanki?, „Zarządzanie i Finanse” 2013, vol. 11, nr 2, cz. 1, Uniwersytet Gdański, s. 243–256.
Zobacz w Google Scholar

Kelmanson B., Kirabaeva K., Medina L., Mircheva B., Weiss J., Explaining the Shadow Economy in Europe: Size, Causes and Policy Options, IMF, 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kempson E., Over-indebtedness in Britain, Department of Trade and Industry, London 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kempson E., Policy level response to financial exclusion in developed economies: lessons for developing countries, Paper for „Access to Finance: Building Inclusive Financial Systems” May 30–31 2006, World Bank, Washington, DC 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kempson E., Whyley C., Access to current accounts, British Bankers Association, London 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kempson E., Whyley C., Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion, Policy Press, Bristol 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kempson E., Collard S., Moore N., Measuring financial capability: An exploratory study, Financial Services Authority, Consumer Research Report 37, 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kempson E., Whyley C., Caskey J., Collard S., In or Out? Financial Exclusion: a literature and research review, FSA, UK, 2000.
Zobacz w Google Scholar

Keynes J.M., The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London 1936.
Zobacz w Google Scholar

Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

King R.G., Levine R., Finance and Growth: Schumpeter Might be Right, „The Quarterly Journal of Economics” 1993, vol. 108, no. 3, s. 717–737.
Zobacz w Google Scholar

Klapper L., Lusardi A., Panos G., Financial Literacy and the Financial Crisis, World Bank, Working Paper No. 5980, 2012.
Zobacz w Google Scholar

KNF, Informacja o sytuacji krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych oraz biur usług płatniczych w I kwartale 2019 r. stan na dzień 31 lipca 2019 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

KNF, Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2019 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

KNF, Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2014–2020. Część 1. Dokument strategiczny, Warszawa 2013, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/obrot_bezgotowkowy/dokumenty_dla_czlonkow/Cz_I_Dokument_strategiczny.pdf (dostęp 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2014–2020. Część 2. Plan operacyjny na lata 2014–2016, Warszawa 2013, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/obrot_bezgotowkowy/dokumenty_dla_czlonkow/Cz_II_Plan_operacyjny_na_lata_2014-2016.pdf (dostęp 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2014–2020. Część 3. Rekomendacje dla Rządu, Warszawa 2013, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/obrot_bezgotowkowy/dokumenty_dla_czlonkow/Cz_III_Rekomendacje_dla_Rzadu.pdf (dostęp 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu Społecznemu, Bruksela 2010.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Komisja propaguje dostęp do podstawowych i tanich kont bankowych dla wszystkich obywateli, Komunikat prasowy, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-897_pl.htm (dostęp 02.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska, Tańsze i dostępne dla wszystkich rachunki bankowe dzięki nowej inicjatywie Komisji, komunikat prasowy, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_pl.htm, (dostęp 02.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji. Edukacja finansowa, KOM(2007) 808, Bruksela 2007.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Wspólnot Europejskich, Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych na jednolitym rynku, Bruksela 2007.
Zobacz w Google Scholar

Konkluzje Rady ECOFIN z dnia 8 maja 2007, 9171/07 (Presse 97).
Zobacz w Google Scholar

Korenik D., O służebnej roli banków komercyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Korniotis G.M., Kumar A., Do older investors make better investment decisions?, „The Review of Economics and Statistics” 2011, no. 93 (1), s. 244–265.
Zobacz w Google Scholar

Kotler P., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kotler P., Keller K.L., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kotliński G., Waliszewski K., Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Koźliński T., Porównanie wyników badań na temat ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski w 2006 i 2009 roku, Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2009, http://www.nbp.pl/system-platniczy/obrot_bezgotowkowy/ubankowienie_polakow.pdf (dostęp 12.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Koźliński T., Raport z ogólnopolskiego badania reprezentatywnego nt. ubankowienia Polaków, form otrzymywania dochodów i zasiłków oraz sposobów płatności za podatki i opłaty w 2009 roku, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Koźliński T., Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych i płatności 2016; Warszawa 2017, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/Polacy-na-temat-uslug-bankowych_2016.pdf (dostęp 07.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Koźliński T., Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2013, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf (dostęp 12.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A., Latusek-Jurczak D., Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji, „Decyzje” 2011, nr 16, s. 29–42.
Zobacz w Google Scholar

Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kramer R.M., Trust as situated cognition: An ecological perspective on trust decisions, [w:] Handbook of trust research, R. Bachmann, A. Zaheer (red.), Edward Elgar, Chichester 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kuchciak I., Financial literacy in Poland, [w:] L. Kantnerová, I. Kuchciak, I. Zentková, M. Tóth, V. Petrášková, Finanční gramotnost v České, Polské A Slovenské Republice, Jihočeská Univerzita V Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kuchciak I., Knowledge management in the area of financial literacy in Poland, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Conference 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kuchciak I., Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konkurencyjności w niesprzyjającym otoczeniu, „Zarządzanie i Finanse” 2013, vol. 11, no. 4, part 4, s. 65–82.
Zobacz w Google Scholar

Kuchciak I., Świadomość finansowa osób w wieku 50+ a korzystanie z produktów bankowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2014, vol. 48/4 (XLVIII), s. 83–92.
Zobacz w Google Scholar

Kuchciak I., Świeszczak M., Świeszczak K., Marcinkowska M., Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ledgerwood J., Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective, World Bank Publications, 1998.
Zobacz w Google Scholar

Ledgerwood J., The New Microfinance Handbook. A Financial Market System Perspective, World Bank Publications, 2013.
Zobacz w Google Scholar

Levine R., Financial development and economic growth: views and agenda, „Journal of Economic Literature” 1997, no. 35, s. 688–726.
Zobacz w Google Scholar

Leyshon A., Financial Exclusion, [w:] International Encyclopaedia of Human Geography vol. 4, R. Kitchen, N. Thrift (red.), Elsevier, Oxford 2009.
Zobacz w Google Scholar

Leyshon, A., Thrift, N., Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States, „Transactions of the Institute of British Geographers” 1995, vol. 20, no. 3, s. 312–341.
Zobacz w Google Scholar

Leyshon A., French S., Signoretta P., Financial exclusion and the geography of bank and building society branch closure in Britain, „Transactions of the Institute of British Geographers” 2008, vol. 33, issue 4, s. 447–465.
Zobacz w Google Scholar

Life Cycle of Financial Planning, Family Economics & Financial Education, University of Arizona, May 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, https://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html (dostęp 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Londqvist A., A Note on the Determinants of Household Saving Behavior, „Journal of Economic Psychology” 1981, vol. 1, issue 1, s. 39–57.
Zobacz w Google Scholar

Lucas R.E., On the mechanics of economic development, „Journal of Monetary Economics” 1988, no. 22, s. 3–42.
Zobacz w Google Scholar

Lusardi A., Financial Literacy: An Essential Tool for Informed Consumer Choice?, NBER Working Paper 14084, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lusardi A., Household Saving Behavior: The Role of Financial Literacy, Information, and Financial Education Programs, NBER Working Paper 12824, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lusardi A., Preparing for Retirement: The Importance of Planning Costs, National Tax Association Proceedings, 2002.
Zobacz w Google Scholar

Lusardi A., Mitchell O.S., Financial literacy and planning: Implications for retirement wellbeing, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lusardi A., Mitchell O.S., Financial literacy around the world: an overview, „Journal of Pension Economics and Finance” 2011, no. 10, s. 497–508.
Zobacz w Google Scholar

Lusardi A., Mitchell O.S., The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence, „Journal of Economic Literature” 2014, no. 52 (1), s. 5–44.
Zobacz w Google Scholar

Maciejasz-Świątkiewicz M., Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania, „Studia i Monografie” nr 488, Uniwersytet Opolski, Opole 2013.
Zobacz w Google Scholar

Main Conclusions of the Lisbon Summit by the Portuguese Presidency of the EU, Lisbon 2000.
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery, Warszawa 2010, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/analiza_barier.pdf (dostęp 14.0.2019).
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Badanie postaw i zachowań finansowych Polaków powyżej 55 roku życia, Warszawa 2012, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/raport_55_plus.pdf (dostęp 12.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Badanie postaw Polaków powyżej 60 roku życia wobec obrotu bezgotówkowego, Warszawa 2012, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/raport_60_plus.pdf (dostęp 12.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, Warszawa 2010, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/postawy_polak%C3%B3w_wobec_obrotu_bezgotowkowego_raport.pdf (dostęp 12.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2013 i analiza porównawcza z danymi z 2009 roku, Warszawa 2013, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/Postawy-Polakow-wobec-obrotu-bezgotowkowego-2013-Raport.pdf (dostęp 12.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2016 i analiza porównawcza z danymi z 2013 roku, Warszawa 2017, https://www.nbp.pl/badania/seminaria/8v2017.pdf (dostęp 12.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Ochrona klientów banków poprzez informację, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, nr 247, s. 5–19.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Prawne ograniczenia ujawniania informacji przez banki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2011, vol. XLV, nr 2, s. 173–181.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Regulation and self-regulation in banking: in search of optimum, „Bank i Kredyt” 2013, vol. 44, no. 2, s. 119–158.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska M., Restrykcyjność polityki kredytowej banków, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, nr 124, s. 97–121.
Zobacz w Google Scholar

Masiukiewicz P., Parabanki: zbyt wiele by upaść, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Masiukiewicz P., Regulacje a ryzyko shadow banking w Polsce, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4, cz. 2, s. 5–22.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

McKinnon R.I., Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution Press, Washington, DC 1973.
Zobacz w Google Scholar

Measuring financial exclusion in Australia, The Centre for Social Impact for National Australia Bank, May 2011.
Zobacz w Google Scholar

Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy, OECD/INFE, 2011.
Zobacz w Google Scholar

Mianowska-Kubiak, Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycznych, CeDeWu, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk B., Mikrofinanse nowym wyzwaniem Unii Europejskiej (aspekt humanistyczny), „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2009, vol. 12, nr 1, s. 91–98.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk B., Kurczewska A., (red.), Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, Difi Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Miller M.H., Financial markets and economic growth, „Journal of Applied Corporate Finance” 1998, no. 11, s. 8–15.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Finansów, Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010–2013 (projekt), 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju, listopad 2006.
Zobacz w Google Scholar

Modigliani F., Brumberg R., Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data, [w:] Post-Keynesian Economics, K. Kurihara (red.), Rutgers University Press, New Brunswick 1954.
Zobacz w Google Scholar

Monitor Bankowy, wrzesień 2013, https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/wrzesien_2013/konferencja_prasowa/mb0913.pdf (dostęp 23.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Monitor Bankowy, listopad 2014, https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/listopad_2014/konferencja_prasowa/mb_1114.pdf (dostęp 20.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Monitor Bankowy, październik 2017, s. 9; https://zbp.pl/getmedia/5bca04593776-4843-854d-11bf0feab64b/mb_1017_1 (dostęp 05.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Monitor Bankowy, marzec 2018, https://zbp.pl/getmedia/bc23117a-926a-43c0-87d3-8a6a53b60d15/mb_0318v2 (dostęp 05.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Monitor Bankowy, marzec 2019, https://zbp.pl/getmedia/48fa332c-6d0d-43f8-9a4e-ebd5676ed0b3/mb_marzec_2019_01 (dostęp 05.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mowen J.C., Minor M., Consumer behavior (5th Edition), Prentice-Hall, 1998.
Zobacz w Google Scholar

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/Narodowa%20Strategia%20 Integracji%20Spolecznej.pdf (dostęp 15.01. 2018).
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Plan Rozwoju 2007–2013, www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/npr.htm (dostęp 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

National Foundation for Credit Counseling, Inc., Financial Literacy Survey Exposes Significant Gaps In Grasp Of Personal Finance Skills, April 2012, http://www.nfcc.org/newsroom/newsreleases/SIGNIFICANT_GAPS.cfm (dostęp 30.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

NBP, Analiza opłat na rynku usług bankomatowych w Polsce. Raport analityczno-badawczy, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Obrót bezgotówkowy – zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia, Departament Systemu Płatniczego, Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2011 roku, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2012 roku, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 roku, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, 2013.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 roku, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2015 roku, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 r., Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r., Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2017 r., Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2018 r., Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2019 r., Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w obszarze klientów indywidualnych (wg danych na 31 grudnia 2018 r.), Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Strategia edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego na lata 2010–2012, Departament Edukacji i Wydawnictw, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

NIK, Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego. Informacja o wynikach kontroli, KBF-4101-04-00/2013, https://www.nik.gov.pl/plik/id,6423,vp,8193.pdf (dostęp 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Noctor M., Stoney S. Stradling R., Financial Literacy: A Discussion of Concepts and Competences of Financial Literacy and Opportunities for its Introduction into Young People’s Learning, Report prepared for the National Westminster Bank, National Foundation for Education Research, London 1992.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, Recommendation of the Council, 2005.
Zobacz w Google Scholar

OECD/INFE, Financial Literacy and Inclusion. Results of OECD/INFE Survey across Countries and by Gender, Financial Literacy & Education Russia Trust Fund, 2013, https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013_OECD_INFE_Fin_Lit_and_Incl_SurveyResults_by_Country_and_Gender.pdf (dostęp 30.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

OECD/INFE, International Survey of Adult Financial Literacy Competencies, OECD, Paris 2016, www.oecd.org/finance/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf (dostęp 30.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

OECD/INFE, OECD/INFE toolkit to measure financial literacy and inclusion. Guidance, core questionnaire and supplementary questions, Paris 2013.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Measuring the Non-Observed Economy: A Handbook, Paris 2002.
Zobacz w Google Scholar

Opolski K., Potocki T., Świst T., Wealth Management. Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Parkin F., Marxism and class theory: A bourgeois critique, [w:] Social class and stratification. Classic statements and theoretical debates, R.F. Levine (red.), Rowman & Little-field Publishers Inc., Lanham, MD 2006.
Zobacz w Google Scholar

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki w dziedzinie usług finansowych, P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.
Zobacz w Google Scholar

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie równoległego systemu bankowego, (2012/2115(INI)).
Zobacz w Google Scholar

Parlament Europejski, Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumenta: poprawa edukacji konsumenckiej i wiedzy na temat kredytów i finansów, 2007/2288(INI), Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A62008-0393+0+DOC+XML+V0//PL (dostęp 10.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

Pawłowicz L., Wierzba R., Sieć bezpieczeństwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt” 2007, nr 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Penczar M., Ocena poziomu edukacji finansowej w Polsce na tle krajów UE, [w:] Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Perry V.G., Morris M.D., Who Is in control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior, „Journal of Consumer Affairs” 2005, vol. 39, issue 2, s. 299–313.
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowicz H., Machała P., Najtrudniejszy pierwszy krok, TNS, 2015.
Zobacz w Google Scholar

Postawy Polaków wobec finansów, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji Think!, październik 2018 r., http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/raport_postawy_2018.pdf (dostęp 10.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, wrzesień 2012.
Zobacz w Google Scholar

Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, październik 2013.
Zobacz w Google Scholar

Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, PBS, październik 2014.
Zobacz w Google Scholar

Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych, MoneyTrack 2010.
Zobacz w Google Scholar

Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych, MoneyTrack 2011.
Zobacz w Google Scholar

Potocki T., Skumulowana teoria perspektywy jako model pomiaru racjonalności ekonomicznej, „Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo” 2012, nr 31, s. 71–95.
Zobacz w Google Scholar

Potocki T., Opolski K., Decyzje w obliczu „niepewnych ryzyk” – rola heurystyk i nurtu racjonalności adaptacyjnej, „Finanse” 2015, nr 1 (8), s. 43–70.
Zobacz w Google Scholar

Potocki T., Opolski K., Zastosowanie finansów behawioralnych w procesie Wealth Management, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2011, vol. 7, nr 4, s. 56–67.
Zobacz w Google Scholar

Prina S., Banking the Poor via Savings Accounts: Evidence from a Field Experiment, „Journal of Development Economics” 2015, vol. 115, s. 16–31.
Zobacz w Google Scholar

PRNews.pl, Polska bankowość w liczbach – raporty kwartalne, https://prnews.pl/raporty/polska-bankowosc-w-liczbach (dostęp 07.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

PRNews.pl, Rynek kont osobistych, https://prnews.pl/raporty/konta (dostęp 07.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Questus, Poczta Polska. Nowe oblicze marki. Repozycjonowanie i rebranding – wyzwania i bariery, 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ramsay I., Consumer Credit Society and Consumer Bankruptcy: Reflections on Credit Cards and Bankruptcy in the Informational Economy, [w:] Consumer Bankruptcy in Global Perspective, J. Niemi-Kiesiläinen, I. Ramsay, W. Whitford (red.), Hart Publishing, Portland 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rangarajan C., Report of the Committee on Financial Inclusion, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Mumbai 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rao B., The Internet and the revolution in distribution: a cross-industry examination, „Technology in Society” 1999, no. 21, s. 287–306.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak, M., Ekonomia w dobie finansyzacji gospodarki, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, nr 2, s. 259–270.
Zobacz w Google Scholar

Robinson J., The generalization of the general theory, [w:] eadem, The Rate of Interest and Other Essays, Palgrave Macmillan UK, London 1952.
Zobacz w Google Scholar

Rooij M., Lusardi A., Alessie R., Financial Literacy and Stock Market Participation, NBER Working Paper 13565, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rosenberg R., Gonzalez A., Narain S., The New Moneylenders: Are the Poor Being Exploited by High Microcredit Interest Rates?, Occasional Paper no. 15. CGAP, Washington, DC 2009.
Zobacz w Google Scholar

Roy Morgan Research, ANZ Survey of adult financial literacy in Australia, Final report, May 2003, ANZ Banking Group, Melbourne 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy), Dz. Urz. UE L 241 z 2.09.2006, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, Dz.U. 2010, nr 87, poz. 5600 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/34 z dnia 28 września 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujednoliconego formatu dokumentu dotyczącego opłat i jego wspólnego symbolu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE, L 6 z 11.01.2018 r.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rutherford S., The Poor and Their Money. An Essay about Financial Services for Poor People, Oxford University Press, Delhi 2000.
Zobacz w Google Scholar

Ryć K., Nowak A.Z., Polityka gospodarcza po kryzysie, [w:] Aktualne problemy zarządzania – teoria i praktyka, A.P. Wiatrak (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 39–50.
Zobacz w Google Scholar

Rytelewska G., (red.), Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, PWE, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rytelewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41 (1), s. 57–80.
Zobacz w Google Scholar

Sarma M., Index of Financial Inclusion, Indian Council for Research on International Economic Relations, Working Paper No. 215, June 2008.
Zobacz w Google Scholar

Schaner S., The persistent power of behavioral change: Long-run impacts of temporary savings subsidies for the poor, „American Economic Journal: Applied Economics” 2018, no. 10 (3), s. 67–100.
Zobacz w Google Scholar

Scher M.J., Postal Savings and the Provision of Financial Services: Policy Issues and Asian Experiences in the Use of the Postal Infrastructure for Savings Mobilization, „Discussion Paper of the United Nations Department of Economic and Social Affairs”, December 2001, no. 22.
Zobacz w Google Scholar

Schiffman L.G., Kanuk L.L., Consumer Behaviour. Global Edition, Pearson Higher Education, London 2010.
Zobacz w Google Scholar

Schiffman L.G., Wisenblit J., Consumer behavior (11th Edition), Pearson, Boston 2015.
Zobacz w Google Scholar

Schneider F., The Shadow Economy in Europe, 2013, A.T. Kearney, 2013, http://www.atkearney.com/documents/10192/1743816/The+Shadow+Economy+in+Europe+2013.pdf/42062924-fac2-4c2c-ad8b-0c02e117e428 (dostęp 08.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Schneider F., Enste D.H., Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences, „Journal of Economic Literature” 2000, vol. 38, no. 1, s. 77–114.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J.A., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Duncker und Humblot, Berlin 1912.
Zobacz w Google Scholar

Seidman E., Hababou M., Kramer J., AFinancial Services Surveyof Lowand ModerateIncomeHousheolds,2005,https://www.researchgate.net/publication/5042576_A_financial_services_survey_of_low_income_households (dostęp 14.08.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sharma P., Reddy M., Empirical modelling of bank market exclusion, „International Journal of Bank Marketing” 2003, vol. 21, issue 6/7, s. 293–303.
Zobacz w Google Scholar

Shefrin H., Thaler R., The Behavioural Life-Cycle Hypothesis, „Economic Inquiry” 1988, vol. 26, issue 4, s. 609–643.
Zobacz w Google Scholar

Simon H.A., Działanie administracji: proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Sinclair H., Confessions of at Microfinance Heretic: How Microlending Lost Its Way and Betrayed the Poor, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sinclair S.P., Financial Exclusion: an introductory survey, Heriot Watt University/Centre for Research into Socially Inclusive Services (CRSIS), Edinburgh 2001.
Zobacz w Google Scholar

Sloman S.A., The empirical case for two systems of reasoning, „Psychological Bulletin” 1996, no. 119, s. 3–22.
Zobacz w Google Scholar

Sloman S.A., Two systems of reasoning, [w:] Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (red.), Cambridge University Press, Cambridge 2002.
Zobacz w Google Scholar

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa 1954.
Zobacz w Google Scholar

Smyczek S., Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Smyczek S., Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, [w:] Uwarunkowania zachowań podmiotów rynkowych – szanse i zagrożenia, „Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2012, nr 14, s. 13–31.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Solarz J.K., Nowi wykluczeni. Ryzyko finansowe codzienności, „Studia i Monografie” nr 37, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Łódź–Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Solomon, M.R. Consumer Behavior: Buying, Having, and Being (11th Edition), Pearson Education, Inc., 2014.
Zobacz w Google Scholar

Squire B., Cousins, P.D., Brown S., Cooperation and Knowledge Transfer within Buyer-Supplier Relationships: The Moderating Properties of Trust, Relationship Duration and Supplier Performance, „British Journal of Management” 2009, no. 20, s. 461–477.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków, 2000.
Zobacz w Google Scholar

Stanovich K.E., Who is rational? Studies of individual differences in reasoning, Lawrence Erlbaum, Mahwah 1999.
Zobacz w Google Scholar

Stanovich K.E., West, R.F., Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate, [w:] Heuristics and biases: The Psychology of Intuitive Judgment, T. Gilovich, D. Griffin, D. Kahneman (red.), Cambridge University Press, Cambridge 2002.
Zobacz w Google Scholar

Stawicka A., Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Strzelecka A., Zawadzka D., Kurdyś-Kujawska A., Potencjał produkcyjny a zadłużenie przedsiębiorstw rolniczych – ujęcie modelowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 533, s. 206–218.
Zobacz w Google Scholar

System of National Accounts 2008, European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, World Bank, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Szambelańczyk J., Stabilność systemu bankowego a paradygmat bankowości, „Finanse” 2010, nr 1 (2), s. 39–65.
Zobacz w Google Scholar

Szambelańczyk J. (red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne, perspektywa poznawcza, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Szpringer W., Szpringer M., Nowe zjawiska w regulacji rynku usług płatniczych (wybrane problemy na tle projektu noweli do dyrektywy PSD), „e-mentor” 2014, nr 4 (56), s. 73–83.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków, 2007. Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny–skutki–przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Taking Financial Literacy to the Next Level: Important Challenges and Promising Solutions, OECD-US Treasury International Conference on Financial Education, Washington, DC, May 7–8, 2008.
Zobacz w Google Scholar

TNS OBOP, Jak płacą Polacy, wrzesień 2015.
Zobacz w Google Scholar

TNS Polska, Konsument na rynku usług finansowych, Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2012.
Zobacz w Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersje skonsolidowane, Dz. Urz. UE C 326/01 z 26.10.2012, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

UOKiK, Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju – raport z badań, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

UOKiK, Konsumenci na rynku usług bankowych – raport z badań, Warszawa 2009. UOKiK, Ocena skutków regulacji projektowanej ustawy o kredycie konsumenckim, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

UOKiK, Opłaty stosowane przez instytucje parabankowe. Raport, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

UOKiK, Raport z badania konkurencji na rynku pośredników opłat gotówkowych, Departament Analiz Rynku, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

UOKiK, Raport z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich w 2012 roku, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Informacja o sytuacji KIP i BUP w III kwartale 2015 r., Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Sytuacja sektora bankowego w 2018 r., Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r., Dz.U. 2012, poz. 1529.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1145.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 2018, poz. 108.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, t.j., Dz.U. 2019, poz. 2357.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1081 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1153.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, t.j., Dz.U. 2019, poz. 298.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j., Dz.U. 2019, poz. 369.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2009, nr 165, poz. 1316.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, Dz.U. 2008, nr 209, poz. 1317.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. 2012, poz. 855 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, t.j., Dz.U. 2019, poz. 1083.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, t.j., Dz.U. 2019, poz. 659.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (UUP) – uchylająca Ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 r., Dz.U. 2002, nr 169, poz. 1385, ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014, poz. 827.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, Dz.U. 2014, poz. 1916.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Dz.U. 2015, poz. 1348.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1357.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1634.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. 2016, poz. 195.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. 2016, poz. 996.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 1177.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, Dz.U. 2018, poz. 357.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 1075.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz.U. 2018, poz. 646.
Zobacz w Google Scholar

Van Dijk J., Hacker K., The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon, „The Information Society” 2003, vol. 19, s. 315–326.
Zobacz w Google Scholar

Weber M., Economy and society: An outline of interpretive sociology, University of California Press, Berkeley 1978.
Zobacz w Google Scholar

Welch P., Worthington S., Are Financial Services a core competence for retailers?, The ACRS Thought Leadership Series, April 2008.
Zobacz w Google Scholar

Welch P., Worthington S., Banking at the Checkout: Are financial services a core competence for retailers?, „European Retail Digest” 2007, issue 56, s. 243–254.
Zobacz w Google Scholar

Węcławski J., Etyczne i społeczne aspekty kryzysu finansowego, [w:] Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, J. Janc (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
Zobacz w Google Scholar

Węcławski J., Konglomeraty finansowe: Nowa tendencja w rozwoju banków, „Bank i Kredyt” 1994, nr 9, s. 20–28.
Zobacz w Google Scholar

Węcławski J., Przekształcenia polskiego systemu bankowego w latach 1989–2014, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2015, nr 1, s. 189–199.
Zobacz w Google Scholar

Węcławski J., Tendencje rozwoju systemów bankowych na przełomie XX i XXI wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2003, nr 37, s. 499–516.
Zobacz w Google Scholar

Węcławski J., Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2013, nr 1, s. 219–228.
Zobacz w Google Scholar

Why Financial Capability Matters. Synthesis Report on Canadians and Their Money, A National Symposium on Financial Capability held on June 9–10, 2005 in Ottawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski P., Nowe miary finansjalizacji, [w]: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

World Bank, Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, World Bank Policy Research Report, Washington, DC 2008.
Zobacz w Google Scholar

World Bank, Global Findex Database Survey Methodology, http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOBALFIN/Resources/8519638-1332259343991/Methodology7.pdf (dostęp 12.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wrzesiński M., Finansjalizacja gospodarki – fakty czy mity?, [w]: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji, J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wytyczne EUNB dotyczące krajowych wstępnych wykazów najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym i podlegających opłacie, EBA/ GL/2015/01, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1068458/EBA+GL+2015+01+GL+on+Payments+Account+Directive+_PL.pdf/96ab7619-30a2455a-ae62-e3a09e2b8256 (dostęp 02.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Xiao J.J., Chen C., Chen F., Consumer financial capability and financial satisfaction, „Social indicators research” 2014, no. 118 (1), s. 415–432.
Zobacz w Google Scholar

Yunus M., Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi, ConCorda, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zalcewicz A., Analiza prawna funkcjonowania opłaty surcharge (od transakcji bezgotówkowych w POSach i od transakcji gotówkowych w bankomatach) na rynku kart płatniczych w Polsce w porównaniu do wybranych krajów Unii Europejskiej, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/surcharge.pdf (dostęp 20.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie Komisji 2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 190 z 21.07.2011.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska M., Arterioskleroza systemu bankowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” 2013, nr 62, s. 475–483.
Zobacz w Google Scholar

Zaleska M., Konsekwencje wprowadzenia maksymalnych limitów odsetek od kredytów w kontekście stopnia ubankowienia polskiego społeczeństwa i doświadczeń niektórych krajów UE, „Bank i Kredyt” 2005, nr 10, s. 20–26.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka D., Przedsiębiorczość na terenach wiejskich na przykładzie wybranych gmin Pomorza Środkowego, [w:] Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do UE, L. Pałasz (red.), t. II., Szczecin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka D. (red.), Pomorze Środkowe – społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008.
Zobacz w Google Scholar

ZBP, Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, Warszawa 2012, http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/komitet_ds_juf/Dobre_Praktyki_obsuga_osob_z_niepenosprawnociami.pdf (dostęp 10.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

ZBP, Info Senior 2019, styczeń 2019, https://www.zbp.pl/getmedia/af0d53f7-48da-43ec-af46-d901821b6dd0/ZBP_InfoSenior_2019_FINAL (dostęp 07.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

ZBP, Reputacja sektora bankowego 2019, https://fintek.pl/wp-content/uploads/2019/05/badania_reputacyjnego_2019_25_04_2019_v1.pdf (dostęp 10.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/capability/report_survey_en.pdf (dostęp 12.05.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://porownywarka.knf.gov.pl/ (dostęp 21.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.ikanobank.pl/witaj-w-ikano (dostęp 10.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/projekty-w-realizacji (dostęp 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/projekty-zakonczone (dostęp 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://orangefinanse.com.pl/or/Login (dostęp 03.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://plusbank.pl/ (dostęp 03.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php (dostęp 12.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.t-mobilebankowe.pl/ (dostęp 03.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

https://www.zbp.pl/raporty-i-publikacje/raporty-cykliczne/raport-netbank (dostęp 07.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

13 listopada 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-206-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-207-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN Agent PR

ISBN Agent PR

ISBN-13 (15)

978-83-64462-46-7