Historie eksperymentalne: Szkice o gatunkach radia artystycznego

Autorzy

Natalia Kowalska-Elkader
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
https://orcid.org/0000-0002-9726-8227

Streszczenie

Książka omawia artystyczne audycje radiowe w eksperymentalnej odmianie. Skupia się wokół features, eksperymentu radiowego w perspektywie gatunkowej, słuchowiska eksperymentalnego i realizacji sztuki dźwiękowej opartych na słowie mówionym. Celem publikacji jest identyfikacja, klasyfikacja oraz opis eksperymentalnych audycji artystycznych. Istotne jest dla mnie również omówienie materiałów dźwiękowych, tworzyw głosowych i struktury w eksperymentalnych audycjach radiowych. Genologicznym punktem odniesienia przy pracy nad eksperymentem są eksperymentalne features i słuchowiska radiowe.

Bibliografia

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Ossolineum, Wrocław 1989.
Zobacz w Google Scholar

Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bachura-Wojtasik J., Narracyjne formy radiowe jako przykłady artystycznych realizacji audiosfery, [w:] Radio w dobie nowych mediów, red. U. Doliwa, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bal M., Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, przekł. zbiorowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bardijewska S., Muza bez legendy. Szkice o polskiej dramaturgii radiowej, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Bardijewska S., Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Blaustein L., Czy naprawdę „teatr wyobraźni”, „Pion” 1936, nr 42.
Zobacz w Google Scholar

Byrski T., O teatrze radiowym, „Pamiętnik Teatralny” 1973, z. 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Cox C., Beyond Representation and Signification: Toward a Sonic Materialism, „Journal of Visual Culture” 2011, nr 2(10).
Zobacz w Google Scholar

Cox C., Sound art and the Sonic Unconscious, „Organised Sound” 2009, nr 1(14).
Zobacz w Google Scholar

Cwietajewa M., From Poems To Chechoslovakia, [w:] Bride of Ice: New Selected Poems, tłum. E. Feinstein, Carcanet Press Ltd, Manchester 2009.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., „Punkt widzenia” jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Universitas, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Eichenbaum B., W sprawie napisów, „Kino” 1984, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Eugeniusz Rudnik. Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, album CD, Polskie Radio 2008.
Zobacz w Google Scholar

Federman R., Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu, [w:] Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Genette G., Narrative Discourse, Cornell University Press, Ithaca–New York 1980.
Zobacz w Google Scholar

Greie A., list elektroniczny do autorki z dn. 14.01.2020.
Zobacz w Google Scholar

Greie A., list elektroniczny do autorki z dn. 21.01.2020.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński A., Całkowicie stracić kontrolę. Z Józefem Robakowskim rozmawia Arek Gruszczyński, [w:] Studio Eksperyment. Zbiór tekstów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Herrera Damas S., The Roles of the Narrator In Radio Features, „Recherches en communication” 2012, nr 37.
Zobacz w Google Scholar

Januszaniec M., list elektroniczny do autorki z dn. 28.01.2020.
Zobacz w Google Scholar

Jiřička L., Zdobywcy scen akustycznych. Od radioartu do teatru muzycznego: Goebbels, Neuwirth, Ammer, Oehring, Instytut Teatralny im Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kaziów M., O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.
Zobacz w Google Scholar

Kot W., Hanna Krall, Rebis, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska N., Eksperyment jako gatunek, „Media Biznes Kultura” 2019, nr 2(7).
Zobacz w Google Scholar

Kowalska N., Feature po polsku. Artystyczne reportaże radiowe autorstwa Katarzyny Michalak, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2015, nr 4(11).
Zobacz w Google Scholar

Kowalska N., Forma i treść. Polski i zagraniczny feature radiowy oraz jego odmiany gatunkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska N., Pokazać prawdziwsze od prawdziwego. Rodzaje audycji typu feature w polskich i zagranicznych rozgłośniach radiowych, [w:] Radio w cyfrowym świecie, red. M. Łyszczarz, M. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska N., Prix Europa: The European Broadcasting Festival 2018. Radio documentary’s and feature’s trends, forms and topics, „RadioDoc Review” 2018, nr 1(4).
Zobacz w Google Scholar

Libera M., Tu się nie eksperymentuje. Tu się po prostu pracuje, [w:] Studio Eksperyment. Zbiór tekstów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Lissa Z., Wstęp do muzykologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Łastowiecki J., Jak opisywać słuchowisko radiowe? Od refleksji międzywojennej do najnowszych ujęć badawczych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2016, nr 1(12).
Zobacz w Google Scholar

Łebkowska A., Narracja biograficzna w fikcji, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Universitas, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Łotman J., Struktura tekstu artystycznego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H., Narrator i autor w światowej teorii literatury, „Pamiętnik Literacki” 1994, t. 85, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak E., Alexa, play The Inspection Chamber. O interaktywnym słuchowisku produkcji BBC w obliczu zwrotu audytywnego, „Media Biznes Kultura” 2019, nr 2(7).
Zobacz w Google Scholar

Matusiak E., Interaktywne słuchowisko Alicja 0700 jako dzieło po wielokroć otwarte. Analiza i interpretacja, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” (w druku).
Zobacz w Google Scholar

Matusiak E., Słuchacz czy bohater? O specyfice słuchowisk interaktywnych na przykładzie Mr. Robot. Daily Five/Nine oraz Westworld: The Maze, [w:] Postać w kulturze wizualnej. Postacie, światy, fikcje, red. A. Krawczyk-Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2019.
Zobacz w Google Scholar

Mayer U., Conceptual Art, E.P. Dutton & Co., New York 1972.
Zobacz w Google Scholar

McHugh S., Oral History and the Radio Documentary/Feature: Introducing the „COHRD” Form, „Radio Journal: International Studies in Broadcast and Audio Media” 2012, nr 1(10).
Zobacz w Google Scholar

Moles A., Information Theory and Esthetic Perception, University of Illinois Press, Urbana– London 1966.
Zobacz w Google Scholar

Mucha A., Glosy do ontologii spektaklu radiowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Mukařovský J., Estetyczna funkcja, norma i wartość jako fakty społeczne, [w:] Wśród znaków i struktur, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Mukařovský J., Semiologia sztuki, [w:] Studia semiologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Mukařovský J., Sztuka jako fakt semiologiczny, [w:] Studia semiologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak P., Opowiadanie w opowiadaniu. Mise en abyme i narratologia, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Universitas, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., Literatura w Polskim Radiu w latach międzywojennych (O Eksperymentalnym Teatrze Wyobraźni), „Prace Polonistyczne” 1990, nr 46.
Zobacz w Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., Muzy rzadko się do radia przyznają. Szkice o słuchowiskach i reportażach radiowych, Primum Verbum, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., Pojęcie stosowności we współczesnym reportażu radiowym (na wybranych przykładach), „Napis”, Seria X, 2004.
Zobacz w Google Scholar

Pleszkun-Olejniczakowa E., Wprowadzenie do rozważań o krytyce słuchowiskowej, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica” 1998.
Zobacz w Google Scholar

Płażewski J., Język filmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Popoff A., Żony. W cieniu mistrzów rosyjskiej literatury, Świat Książki, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rawkate, list elektroniczny do autorki z dn. 11.12.2019.
Zobacz w Google Scholar

Rosińska Z., Blaustein. Koncepcja odbioru mediów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Roszkowska M., Świątkowska B., Wstęp, [w:] Studio Eksperyment. Zbiór tekstów, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Schmeling M., Opowiadanie o konfrontacji: Inny w narracji współczesnej, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Universitas, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Schreiber E., Muzyka wobec doświadczeń przestrzeni i ruchu – między metaforą pojęciową a percepcją, „Sztuka i Filozofia” 2012, nr 40.
Zobacz w Google Scholar

Scruton R., Art and Imagination. A Study in the Philosophy of Mind, Methuen, London 1974.
Zobacz w Google Scholar

Scruton R., The Aesthetic Understanding. Essays in the Philosophy of Mind and Culture, Methuen, London 1983.
Zobacz w Google Scholar

Seong-Sil Kim, A pedagogical approach and performance guide to Musical toys by Sofia Gubaidulina, Iowa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Stankowska A., Kształt wyobraźni. Z dziejów sporu o „wizję” i „równanie”, Universitas, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsna E., Metafora transsemiotyczna, „Pamiętnik Literacki” 2004, t. 95, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Szczęsna E., Narracja jako chwyt tekstowy, [w:] Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Universitas, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Weiss A., Phantasmic Radio, Duke University Press Books, Durham 1995.
Zobacz w Google Scholar

Whitehead G., Wings of Eros on Birds of Prey, maszynopis artykułu.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Zając J., Muzyka, teatr i filozofia Bogusława Schaeffera. Trzy rozmowy, Collsch Edition, Salzburg 1992.
Zobacz w Google Scholar

AGF, Dissidentova, http://dissidentova.poemproducer.com/ (dostęp: 3.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Albińska K., „Teatr do słuchania”, „literatura do grania”, „kino dla ucha”: o rodowodzie gatunkowym słuchowiska radiowego, „Kultura i Historia”, t. 21, 2012 (dostęp: 27.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Birkholc R., Fokalizacja w filmie, Poetyka – Dynamiczny Podręcznik, https://poetyka.wordpress.com/ (dostęp: 10.05.2018).
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski S., Sitarski P., ABC Filmu. Słownik pojęć filmowych, http://edukacjafilmowa.pl/abc-filmu/ (dostęp: 30.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Hasło: Eugeniusz Rudnik, https://polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&id=545&litera=0&view=czlowiek&Itemid=9&lang=pl (dostęp: 12.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Karow J., Zbieracz dźwięków niechcianych, http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1729/zbieracz_dzwiekow_niechcianych/ (dostęp: 12.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Karnowski M., list elektroniczny do autorki z dn. 30.12.2019.
Zobacz w Google Scholar

Karnowski M., list elektroniczny do autorki z dn. 28.05.2020.
Zobacz w Google Scholar

Lech F., Krajobraz po Rudniku, https://nowe-peryferie.pl/index.php/2016/10/krajobraz-po-rudniku/ (dostęp: 1.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mendyk M., Jakby ktoś wyłączył lewy kanał, https://culture.pl/pl/artykul/michal-mendyk-jakby-ktos-wylaczyl-lewy-kanal-wywiad (dostęp: 10.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Miecik I., Moskwa! Mamy problem, https://www.focus.pl/artykul/moskwa-mamy-problem?page=1 (dostęp: 7.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Miklaszewski K., Rozmowa o Umarłej Klasie z Tadeuszem Kantorem, e-teatr.pl nr 2/3/02/03-2010 (dostęp: 20.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pasiecznik M., Eksperyment jest naszym obowiązkiem. Rozmowa z Michałem Januszańcem, https://www.dwutygodnik.com/artykul/7062-eksperyment-jest-naszym-obowiazkiem.html (dostęp: 28.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Pasiecznik M., Historia muzyki elektroakustycznej w Polsce z perspektywy studia eksperymentalnego polskiego radia. Lata 1957-1990, http://www.soundexchange.eu/#poland_pl?id=1 (dostęp: 5.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Russolo L., The Art of Noise, tłumaczenie wersji oryginalnej, https://www.webcitation.org/5uY3woYNG (dostęp: 2.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sawicka M., Reportaż w Radiu Lublin, http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/dziedzictwo-lubelskiej-szkoly-reportazu-radiowego/#eksperymenty-i-przyszlosc (dostęp: 12.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Shell Shock, Encyklopedia Teatru Polskiego, http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/71161/shell-shock (dostęp: 30.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Smolarska Z., Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych, http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1730/studio_teatralnych_form_eksperymentalnych/ (dostęp: 28.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Walker-Brown H., The Art of Radio: An academic study into the creative process of radio feature making, https://www.linkedin.com/pulse/20140728150159-179461249-the-art-of-radio-an-academic-study-into-the-creative-process-of-radio-feature-making (dostęp: 10.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Whitehead G., Pressures Of The Unspeakable, https://gregorywhitehead.net/2012/10/29/pressures-of-the-unspeakable/ (dostęp: 2.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wood B., Bring the Noise! William S. Burroughs and Music in the Expanded Field, „Postmodern Culture” 1995, nr 2(5), https://muse.jhu.edu/article/27514 (dostęp: 25.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

31 sierpnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-960-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-961-0

Inne prace tego samego autora