Człowiek w dialogu

Autorzy

Witold P. Glinkowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Filozofii Współczesnej
https://orcid.org/0000-0002-7459-5698

Słowa kluczowe:

istota człowieka, dialogika, éthos, hermeneutyka, filozofia dialogu

Streszczenie

Człowiek w dialogu to drugi tom z cyklu Filozofia na tropie człowieka. Monografią otwierającą ten cykl była publikacja Człowiek. Filozoficzne wyzwanie, a zakończy go Przeszłość i przyszłość antropologii fundamentalnej – książka poświęcona projektowi Michaela Landmanna.

Określenie „człowiek w dialogu” przywodzi na myśl dialog, będący powszechnym medium porozumiewania się i komunikacji. Tymczasem dialog jest nie tylko rozmową (może być nawet bezsłowny), podobnie jak nie każda rozmowa jest dialogiem – w sensie, który przypomniany nam został za sprawą dwudziestowiecznej filozofii dialogu, a nawet dzięki niej doczekał się antropologicznej rehabilitacji i wydobycia z filozoficznej niepamięci. Człowiek jest podmiotem użytkującym język – w słowie mówionym i pisanym – i w ten sposób dającym wyraz swojej rozumności, ale to pozostaje oczywiste, przynajmniej od czasów Arystotelesa. Jednak słowo dialog, gdyby uwzględnić jego morfologię, ujawnia dwie prawdy, niezależne od siebie, a zarazem współtworzące szczególną jakość. Mówi ono, że „dia” jest nie tylko reminiscencją greckiego liczebnika, lecz także posiada inną etymologię, wskazującą na zapośredniczenie ludzkiego Ja przez Ty. Owo osobowe, interpersonalne Ty nie może zostać sprowadzone do żadnego To – nie dlatego i nie tylko dlatego, że taka procedura byłaby niebezpieczna czy kulturowo niestosowna. Przyczyna leży w fakcie międzyosobowego „zagadnięcia”, które za sprawą swego transcendentnego źródła dysponuje potencjałem zapewniającym możliwość pełnego uczłowieczenia tym, którzy stają się jego beneficjentami.

Ukazany przez dialogików paradoks polega na tym, że chociaż dialog nie jest żadnym poddającym się weryfikacji obiektem, kulturowym artefaktem ani żadną ontyczną realnością, to jednak – i właśnie dzięki temu – stanowi bezprecedensową okoliczność, która jako jedyna zdolna jest doprowadzić do ukonstytuowania się bytu ludzkiego. Ów odkrywany przez dialogików człowiek jest nie tylko istotą myślącą, mówiącą, formującą przestrzeń cywilizacyjno-kulturową oraz formowaną przez tę przestrzeń. Jest on ponadto kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym – ludzką osobą.

Bibliografia

Anzenbacher A., Die Philosophie Martin Bubers, Verlag A. Schendl, Wien 1965.
Zobacz w Google Scholar

Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Wyd. UNUM, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Apel K.-O., Komunikacja a etyka: perspektywa transcendentalno‑pragmatyczna, [w:] Komunikacja – rozumienie – dialog, red. B. Andrzejewski, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1990.
Zobacz w Google Scholar

Aretz B., Martin Buber. Eine erste Begegnung, Verlag Neue Stand, München– Zürich–Wien 2015.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Kategorie. Hermeneutyka, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Wyd. Altaya, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Baldwin T., Jacques Derrida – intencjonalność jako różnia, tłum. Z. Kolbuszewska, A. Stanisławska, [w:] Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995.
Zobacz w Google Scholar

Baran B., Przedmowa, [w:] Filozofia dialogu, oprac. B. Baran, Wyd. Znak, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Barth K., Die kirchliche Dogmatik, Bd. III, T. 2, Evangelischer Verlag, Zollikon–Zürich 1948.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Obirek S., O Bogu i człowieku. Rozmowy, Wyd. Literackie, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Bergson H., The Problem of Personality, [w:] tenże, Mélanges, Presses Universitaires de France, Paris 1972.
Zobacz w Google Scholar

Binswanger L., Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, Ernst Reinhardt Verlag, München–Basel 1962 (I wyd.: 1942).
Zobacz w Google Scholar

Bloch E., Ślady, przeł. A. Czajka, Wyd. UJ, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński I.M., W sprawie Bożycy, „Tygodnik Powszechny”, 27.03.1988.
Zobacz w Google Scholar

Böckenhoff J., Die Begegnungsphilosophie. Ihre Geschichte – ihre Aspekte, Verlag Karl Alber, Freiburg–München 1970.
Zobacz w Google Scholar

Bollnow O.F., Zwischen Philosophie und Pädagogik. Vorträge und Aufsätze, N.F. Weitz Verlag, Aachen 1988.
Zobacz w Google Scholar

Bonhoeffer D., Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie, Dietrich Verlag, Gütersloh 1931.
Zobacz w Google Scholar

Brod V., Die Ich‑Du‑Beziehung als Erfahrungsgrundlage der Ethik, Ernst Reinhardt Verlag, München–Basel 1967.
Zobacz w Google Scholar

Brunner A., Die Religion. Eine philosophische Untersuchung auf geschichtlicher Grundlage, Herder Verlag, Freiburg 1956.
Zobacz w Google Scholar

Brunner A., Geschichtlichkeit, Francke Verlag, Bern–München 1961.
Zobacz w Google Scholar

Brunner A., Person und Begegnung. Eine Grundlegung der Philosophie, Johannes Berchmans Verlag, München 1982.
Zobacz w Google Scholar

Brunner E., Der Mensch im Widerspruch. Die christliche Lehre vom Wahren und vom wirklichen Menschen, Furche Verlag, Berlin 1937.
Zobacz w Google Scholar

Buber für Atheisten. Ausgewählte Texte, Hrsg. und kommentiert T. Reichert, Lambert Schneider im Bleicher Verlag, Gerlingen 1996.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Abraham der Seher, [w:] tenże, Werke, Bd. II: Schriften zur Bibel, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München–Heidelberg 1964.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Aus einer philosophischen Rechenschaft, [w:] tenże, Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München–Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Beiträge zu einer philosophischen Anthropologie, [w:] tenże, Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München–Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Bilder von Gut und Böse, [w:] tenże, Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München– Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, Bd. II: 1918–1938, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1973.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Das dialogische Prinzip, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1973.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Das Wort, das gesprochen wird, [w:] tenże, Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München– Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Dem gemeinschaftlichen folgen, [w:] tenże, Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München– Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Der Glaube der Propheten, Manesse Verlag, Zürich 1950.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Der Mensch und sein Gebild, [w:] tenże, Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München– Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Dialog, [w:] tenże, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Wyd. PAX, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Dialogisches Leben. Gesammelte philosophische und pädagogische Schriften, Gregor Müller Verlag, Bd. I–VI, Zürich 1947.
Zobacz w Google Scholar

Buber, Die chassidische Botschaft, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1952.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Die Frage an den Einzelnen, [w:] tenże, Das dialogische Prinzip, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1973.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Die Schriften über das dialogische Prinzip, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1954.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Dwa typy wiary, przeł. J. Zychowicz, Wyd. Znak, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Ekstatische Konfessionen, E. Diederichs Verlag, Jena 1909 (wyd. II: Insel Verlag, Leipzig 1921).
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Elemente des Zwischenmenschlichen, [w:] tenże, Das dialogische Prinzip, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1973.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Ich und Du, Insel Verlag, Leipzig 1923.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Ich und Du, [w:] tenże, Das dialogische Prinzip, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1973.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Wyd. PAX, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Mystik als religiöser Solipsismus – Bemerkung zu einem Vortrag Ernst Troeltsch, [w:] Verhandlungen des Ersten Deutschen Soziologentages vom 19.–22. Oktober 1910 in Frankfurt a. M., J.C. Mohr Verlag, Tübingen 1911.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Nachahmung Gottes, „Der Morgen” 1926, I, nr 6 [pierwodruk].
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Nachahmung Gottes, [w:] tenże, Kampf um Israel, Schocken Verlag, Berlin 1933.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Obrazy dobra i zła, [w:] tenże, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Wyd. PAX, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Obrazy dobra i zła, przeł. M. Masny, Wyd. Fundacja Instytut Globalizacji, Gliwice 2017.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Opowieści chasydów, przeł. P. Hertz, Wyd. W drodze, Poznań 1986.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Osoba a instytucja, przeł. W. Gromiec, „Znak” 1980, nr 7 (313).
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Pradystans i relacja, [w:] tenże, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Wyd. PAX, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Problem człowieka, przeł. J. Doktór, PWN, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Problem człowieka, przeł. R. Reszke, Fundacja Aletheia–Wyd. Spacja, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Reden über Erziehung, [w:] tenże, Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München–Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Schuld und Schuldgefühle, [w:] tenże, Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München–Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Słowo wstępne, [w:] Rabbiego Izraela ben Eliezera zwanego Baal Szem Towem to jest Mistrzem Dobrego Imienia pouczenie o Bogu zestawione z okruchów przez Martina Bubera, przeł. J. Doktór, Fundacja Buchnera, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Społeczne a międzyludzkie, przeł. W. Gromiec, „Znak” 1980, nr 7 (313).
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Sprawozdanie z dwóch rozmów, przeł. F. Jęcz, G. Krajcarz, M. Krajcarz, „W Drodze” 1984, z. 7 (131).
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Urdistanz und Beziehung, [w:] tenże, Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München–Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Werke: Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München–Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Werke, Bd. III: Schriften zum Chassidismus, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München–Heidelberg 1963.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Wychowanie, przeł. S. Grygiel, „Znak” 1968, nr 4 (166).
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Zaćmienie Boga, przeł. P. Lisicki, Wyd. KR, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Zur Geschichte des dialogischen Prinzips, [w:] tenże, Werke, Bd. I: Schriften zur Philosophie, Kösel Verlag & Verlag Lambert Schneider, München–Heidelberg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Zwei Glaubensweisen, Manesse Verlag, Zürich 1950.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Zwiesprache, [w:] tenże, Das dialogische Prinzip, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1973.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski J., Zarys filozofii spotkania, Wyd. Znak, Kraków 1987.
Zobacz w Google Scholar

Bultmann R., Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze, Mohr Verlag, Tübingen 1933–1965.
Zobacz w Google Scholar

Buytendijk F.J.J., Phénomenologie de la recontre, Desclée de Brouwer, Paris 1952.
Zobacz w Google Scholar

Buytendijk F.J.J., Zur Phänomenologie der Begegnung, [w:] tenże, Das Menschliche. Wege zu seinem Verständnis, Koehler Verlag, Stuttgart 1958.
Zobacz w Google Scholar

Casper B., Co to znaczy: myśleć dialogicznie?, [w:] Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera, red. W. Zuziak, Wyd. Znak – Wydział Filozoficzny PAT, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Casper B., Das dialogische Denken. Eine Untersuchungder religions philosophischen Bedeutung Franz Rosenzweigs, Ferdinand Ebners und Martin Bubers, Herder Verlag, Freiburg–Basel–Wien 1967.
Zobacz w Google Scholar

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Catanne M., Bibliographie der Schriften Martin Bubers, Bialik Institut, Jerusalem 1961.
Zobacz w Google Scholar

Cohen H., Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, G. Fock Verlag, Leipzig 1919.
Zobacz w Google Scholar

Copleston F., Historia filozofii, t. IX, przeł. B. Chwedeńczuk, Wyd. PAX, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Coreth E., Czym jest antropologia filozoficzna?, przeł. A. Czajka, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Cullberg J., Das Du und die Wirklichkeit. Zum ontologischen Hintergrund der Gemeinschaftskategorie, Lundequist, Uppsala 1933.
Zobacz w Google Scholar

Cullberg J., Glaube und Wirklichkeit. Eine Studium zum existentiellen Glaubensverständnis, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1958.
Zobacz w Google Scholar

Danek Z., Myślę, więc nie wiem. Próba interpretacji platońskiego dialogu „Teajtet”, Wyd. UŁ, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Głos i fenomen, przeł. B. Banasiak, Wyd. KR, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., Limited Inc., Northwestern University Press, Evanston 1988 [I ed.: „Glyph” 1977, 2, s. 162–254].
Zobacz w Google Scholar

Derrida J., O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Wyd. KR,Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Die fünf Bücher der Weisung, verdeutscht von Martin Buber, gemeinsam mit Franz Rosenzweig, Verlag Lambert Schneider, Berlin 1930.
Zobacz w Google Scholar

Dilthey W., Rozumienie i życie, przeł. G. Sowinski, [w:] Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Doktór J., Wstęp, [w:] M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Wyd. PAX, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Dzikowska K., Być i stawać się. Osoba ludzka według zasady dialogicznej Martina Bubera, [w:] Filozofia chrześcijańska, t. 2: Osoba i czas, red. M. Jędraszewski, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dzikowska K., Osobotwórczy wymiar relacji w filozofii Martina Bubera, [w:] Filozofia chrześcijańska, t. 1: Osoba i jej relacje, red. M. Jędraszewski, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ebeling G., Przyczynek do definicji człowieka, przeł. M. Łukasiewicz, [w:] Człowiek w nauce współczesnej, red. K. Michalski, Wyd. Znak, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ebner F., Das Wort und die geistigen Realitäten. Pneumatologische Fragmente, Brenner-Verlag, Innsbruck 1921.
Zobacz w Google Scholar

Ebner F., Schriften, Bd. I, Kösel Verlag, München 1963.
Zobacz w Google Scholar

Ebner F., Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, przeł. K. Skorulski, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Feuerbach L., Zasady filozofii 1843–1844, [w:] tenże, Wybór pism, t. II: Zasady filozofii przyszłości, przeł. K. Krzemieniowa, M. Skwieciński, PWN, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Feuerbach L., Zasady filozofii przyszłości, [w:] tenże, Wybór pism, t. II: Zasady filozofii przyszłości, przeł. K. Krzemieniowa, M. Skwieciński, PWN, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Filek J., Czy filozofia dialogu jest filozofią dialogu?, [w:] tenże, Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno‑etyczne, Wyd. Homini, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Filek J., Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Wyd. Znak, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Filek J., Ontologizacja odpowiedzialności. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Filek J., Wzlot i upadek „myślenia według wartości”, [w:] tenże, Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno‑etyczne, Wyd. Homini, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Filozofia dialogu, oprac. B. Baran, Wyd. Znak, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Fischer-Barnicol H.A., Spielgelungen – Vermittlungen, [w:] Erinnerung an Martin Heidegger, Hrsg. G. Neske, Verlag Günter Neske, Pfullingen 1977.
Zobacz w Google Scholar

Frankenstein C., Du und Nicht‑Ich. Zu Martin Bubers Theorie des Dialogs, „Stimmen der Zeit” 1966, Bd. 177, Jg. 91, H. 11.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M., Die Grundlage von Martin Bubers Ethik, [w:] Martin Buber, Hrsg. P.A. Schilpp, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M., Martin Buber and the Eternal, Human Sciences Press, New York 1986.
Zobacz w Google Scholar

Gadacz T., Filozofia człowieka jako filozofia losu, Wyd. „Wers”, Bydgoszcz 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gadacz T., Wstęp, [w:] F. Rosenzweig, Gwiazda Zbawienia, przeł. T. Gadacz, Wyd. Znak, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Destrukcja a dekonstrukcja, przeł. P. Dehnel, „Odra” 2004, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Filozoficzne podstawy dwudziestego wieku, przeł. M. Łukasiewicz, [w:] tenże, Rozum, słowo, dzieje, PIW, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Wyd. Inter Esse, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Galarowicz J., Paradoks egzystencji etycznej, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Oficyna Naukowa i Literacka, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Galarowicz J., Powrót do wartości, Wyd. Petrus, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski S., Homo est i Ecce homo. Kategoria obecności w filozofii klasycznej, [w:] Metafizyka obecności, red. A. Bobko, M. Kozak, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Garaudy R., Perspektywy człowieka. Egzystencjalizm – myśl katolicka marksizm, przeł. Z. Butkiewicz, J. Rogoziński, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Gehlen A., Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie, przeł. R. Michalski, J. Rolewski, E. Paczkowska-Łagowska, oprac. S. Czerniak, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gehlen A., Obraz człowieka, [w:] tenże, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, oprac. Z. Kuderowicz, przeł. K. Krzemieniowa, Wyd. Czytelnik, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gilson E., Langan T., Maurer A.A., Historia filozofii współczesnej, przeł. B. Chwedeńczuk, S. Zalewski, Wyd. PAX, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowski W.P., „Bóg filozofów”. Bóg w myśli Martina Bubera, „Edukacja Filozoficzna” 2003, vol. 35.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowski W.P., Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako podstawa antropologii filozoficznej, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowski W.P., Dialog jako filozofia, czyli o realności Buberowskiego „pomiędzy”, „Edukacja Filozoficzna” 2000, vol. 30.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowski W.P., Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu?, „Analiza i Egzystencja” 2014, nr 26.
Zobacz w Google Scholar

Glinkowski W.P., Spotkanie filozofów dialogu, „Edukacja Filozoficzna” 2006, vol. 41.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Wyd. KR, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gogarten F., Ich glaube an den dreieinigen Gott. Eine Untersuchung über Glauben und Geschichte, Diederichs, Jena 1926.
Zobacz w Google Scholar

Goldschmidt H.L., Abschied von Martin Buber, Hegner Verlag, Köln 1966.
Zobacz w Google Scholar

Goldschmidt H.L., Dialektik oder Dialogik – Eine notwendige geistige Entscheidung, „Internationale Dialog Zeitschrift” 1969, Jg. 2, H. 3.
Zobacz w Google Scholar

Goldschmidt H.L., Dialogik. Philosophie auf dem Boden der Neuzeit, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1964.
Zobacz w Google Scholar

Goldschmidt H.L., Hermann Cohen und Martin Buber. Ein Jahrhundert Ringen um die jüdische Wirklichkeit, Éditions Migdal, Genf 1946.
Zobacz w Google Scholar

Granat W., Osoba ludzka. Próba definicji, Wyd. KUL, Lublin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Greshake G., Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Herder Verlag, Freiburg–Basel–Wien 2007.
Zobacz w Google Scholar

Grisebach E., Die Grenzen des Erziehers und seine Verantwortung, Max Niemeyer Verlag, Halle 1924.
Zobacz w Google Scholar

Grisebach E., Erkenntnis und Glaube, Rede zur Bestimmung der Grenzen der Erkenntnis, Max Niemeyer Verlag, Halle 1923.
Zobacz w Google Scholar

Grisebach E., Freiheit und Zucht, Rascher Verlag, Zürich–Leipzig 1936.
Zobacz w Google Scholar

Grisebach E., Gegenwart. Eine kritische Ethik, Max Niemeyer Verlag, Halle 1928.
Zobacz w Google Scholar

Guardini R., Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen, Werkbund-Verlag, Würzburg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Halik T., Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, przeł. A. Babuchowski, Wyd. WAM, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Heering H.J., Die Begegnung zwischen Buber und Rosenzweig, „Revue Internationale de Philosophie” 1978, nr 126, Fasc. 4.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Sein und Zeit, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1957.
Zobacz w Google Scholar

Heim K., Ontologie und Theologie, „Zeitschrift für Theologie und Kirche” 1930, H. 11.
Zobacz w Google Scholar

Heschel A.J., Bóg szukający człowieka, przeł. A. Gorzkowski, Wyd. Esprit, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Heschel A.J., Człowiek szukający Boga, przeł. V. Reder, Wyd. Znak, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Heschel A.J., Kim jest człowiek?, przeł. K. Wojtkowska, Punctum–Wyd. UŁ, Warszawa–Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Heschel A.J., Who Is Man?, Stanford University Press, Stanford 1965.
Zobacz w Google Scholar

Horwitz R., Buber’s Way to „I and Thou”. An Historical Analysis and the First Publication of Martin Buber’s Lectures »Religion als Gegenwart«, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1978.
Zobacz w Google Scholar

Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. D. Misztal, T. Sieczkowski, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Husserl E., Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie. Eine inleitung in die phänomenologische Philosophie, „Philosophie”, Bd. I, Belgrad 1936.
Zobacz w Google Scholar

Husserl E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, I, II, Huss. VI, Den Haag 1954.
Zobacz w Google Scholar

Husserl E., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Max Niemeyer Verlag, Halle 1913.
Zobacz w Google Scholar

Husserl E., Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska, red. J. Tischner, T. Gadacz, seria: Teksty Filozoficzne, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 1987.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, przeł. A. Węgrzecki, [w:] tenże, Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 1987.
Zobacz w Google Scholar

Jacobi F.H., Werke, Bd. 3, Gerhard Fleischer Verlag, Leipzig 1816.
Zobacz w Google Scholar

Jacobi F.H., Werke, Bd. 6, Hrsg. F. Roth, F. Koppeh, Darmstadt 1968.
Zobacz w Google Scholar

Jacyk D., Dialogika Ludwiga Binswangera: spotkanie psychologii humanistycznej i ontologii fundamentalnej, [w:] Filozofia dialogu, t. 5: Społeczny wymiar i kulturowy kontekst dialogu, red. J. Baniak, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jakobson R., Closing Statement: Linguistics and Poetics, [w:] Style in Language, ed. T.A. Sebeok, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge 1960.
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, Wyd. Pallottinum, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Jantos M., Filozofia dialogu. Źródła, zasady, adaptacje, Wyd. PAN, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Jantos M., Ontologia „Pomiędzy” – istnienie „Świata‑Ty” w filozofii Martina Bubera, „Sztuka i Filozofia” 1990, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Jarnuszkiewicz A., Metafizyka spotkania, [w:] tenże, Od systemu do etyki. Krytyka rozumu dialogicznego, Wyd. WAM, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jędraszewski M., Bubera i Lévinasa spór o rozumienie dialogu, „Przegląd Powszechny” 1986, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Jędraszewski M., Emmanuela Lévinasa z Martinem Buberem dialog o dialogu, [w:] Rozum i słowo. Eseje dialogiczne, red. B. Baran, T. Gadacz, J. Tischner, seria: Teksty Filozoficzne, Papieska Akademia Teologiczna, Kraków 1987.
Zobacz w Google Scholar

Jędraszewski M., Ja i Inny. Dyskusja pomiędzy Martinem Buberem a Emmanuelem Lévinasem o kształcie relacji międzypodmiotowych, [w:] tenże, Homo: capax Alterius, capax Dei. Emmanuela Lévinasa myślenie o człowieku i Bogu, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1999.
Zobacz w Google Scholar

Jędraszewski M., Martin Buber, „W Drodze” 1985, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Jędraszewski M., Relacje międzypodmiotowe w świetle dyskusji między Martinem Buberem a Emmanuelem Lévinasem, „Poznańskie Studia Teologiczne” 1986, t. VI.
Zobacz w Google Scholar

Jędraszewski M., Rozmowy z Emmanuelem Lévinasem. Wprowadzenie, „Poznańskie Studia Teologiczne” 1986, t. VI.
Zobacz w Google Scholar

Jędraszewski M., W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.‑P. Sartre – E. Lévinas, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, przeł. M. Klimowicz, Wyd. Platan, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Jonas H., Zmiana i trwałość. O podstawach rozumienia przeszłości, przeł. P. Domański, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Judycki S., Fenomenologia i filozofia dialogu – aspekty historiozoficzne, [w:] Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995.
Zobacz w Google Scholar

Juszczak W., Realność bogów, Wyd. Ureus, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska, P. Sosnowska, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Wyd. Znak, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, PWN, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, PWN, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Kiss R., Die dialogische Verfasstheit des Menschen in Philosophie und Theologie am Beispiel Martin Buber und Joseph Ratzinger – ein komparativer Ansatz [Dissertation], Wien 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kłoczowski J.A., Człowiek – Bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst rozumienia religii w „Istocie Chrześcijaństwa” Ludwika Feuerbacha, Wyd. KUL, Lublin 1979.
Zobacz w Google Scholar

Kłoczowski J.A., Filozofia dialogu, Wyd. W drodze, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Knittermeyer H., Die Philosophie der Existenz von der Renaissance bis zur Gegenwart, Humboldt Verlag, Stuttgart 1952.
Zobacz w Google Scholar

Kohn H., Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geistgeschichte Mitteleuropas 1880–1930, Joseph Melzer Verlag, Köln 1961.
Zobacz w Google Scholar

Kohn H., Martin Buber. Sein Werk und seine Zeit. Ein Versuch über Religion und Politik, Jacob Hegner Verlag, Hellerau 1930.
Zobacz w Google Scholar

Kostyło P., Dialog i wielość ideałów pośród ludzi, [w:] Dialog w kulturze, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski R., Kto jest moim bliźnim? – człowiek jako istota dialogiczna, [w:] Filozofia dialogu, t. 2: Społeczny wymiar i kulturowy kontekst dialogu, red. J. Baniak, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski R., O pojęciu i funkcjach dialogu, [w:] Komunikacja – rozumienie dialog, red. B. Andrzejewski, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kramer K.P., Martin Buber. Der Weg des Herzens in der jüdischen Mystik, Crotona Verlag, Berlin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyński J., Uniwersalizm jako metafilozofia, t. 2: Świadectwo i filozofia dialogu, Wyd. UW – Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kuhn H., Abgebrochenes Gespräch. Martin Buber zum Gedächtnis, „Merkur” 1965, Jhrg. 19, H. 11.
Zobacz w Google Scholar

Kuhn H., Gespräch in Erwartung, [w:] Martin Buber, Hrsg. P.A. Schilpp, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963.
Zobacz w Google Scholar

Kwant R.C., Phenomenologie en wijsbegeerte, Het Spectrum, Utrecht–Brüssel 1950.
Zobacz w Google Scholar

Landmann M., Der Mensch als Schöpfer und Geschöpf der Kultur. Geschichtsund Sozialanthropologie, Ernst Reinhardt Verlag, München–Basel 1961.
Zobacz w Google Scholar

Langan T., Filozofia niemiecka, [w:] E. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer, Historia filozofii współczesnej, przeł. B. Chwedeńczuk, S. Zalewski, Wyd. PAX, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Langemeyer B., Der dialogische Personalismus in der evangelischen und katholischen Theologie der Gegenwart, Bonifacius Verlag, Paderborn 1963.
Zobacz w Google Scholar

Latoń A., Homo viator – homo testis, [w:] Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. J. Baniak, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Cztery lektury talmudyczne, przeł. E. Burska, Oficyna Literacka, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Dialog z Martinem Buberem, [w:] tenże, Imiona własne, przeł. J. Margański, Wyd. KR, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Dialogue avec Martin Buber, „Les Nouveaux Cahiers” 1965, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., En découvrant l’existence, avec Husserl et Heidegger, Éditions J. Vrin, Paris 1949.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philippe’em Nemo, przeł. B. Opolska-Kokoszko, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, Aletheia, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Le Temps et l’Autre, [w:] J. Wahl, Le Choix – Le Monde – L’Existence, Éditions J. Vrin, Grenoble–Paris 1948.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Martin Buber i teoria poznania, [w:] tenże, Imiona własne, przeł. Margański, Wyd. KR, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Martin Buber und die Erkenntnistheorie, [w:] Martin Buber, Hrsg. P.A. Schilpp, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Martin Buber, Gabriel Marcel et la Philosophie, „Revue Internationale de Philosophie” 1978, nr 126.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska, Wyd. Znak, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, przeł. E. Sowa, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff Publishers, Haag 1961.
Zobacz w Google Scholar

Lévinas E., Trudna wolność, przeł. A. Kuryś, Wyd. Atext, Gdynia 1991.
Zobacz w Google Scholar

Levinson N.P., Martin Buber– Ein jüdischer Denkerund Humanist, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1966.
Zobacz w Google Scholar

Liebrucks B., Sprache und Bewuβtsein. Einleitung Spannweite des Problems, Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main 1964.
Zobacz w Google Scholar

Litt T., Die Philosophie der Gegenwart und ihr Einfluss auf das Bildungsideal Pädagogik, Teubner Verlag, Leipzig 1925.
Zobacz w Google Scholar

Litt T., Individuum und Gemeinschaft. Grundfragen der sozialen Theorie und Ethik, Teubner Verlag, Leipzig 1919.
Zobacz w Google Scholar

Litt T., Individuum und Gemeinschaft. Grundlegung der Kulturphilosophie, Teubner Verlag, Leipzig 1924.
Zobacz w Google Scholar

Loch W., Pädagogische Untersuchungen zum Begriff der Begegnung [Dissertation], Tübingen 1958.
Zobacz w Google Scholar

Löwith K., Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen. Ein Beitrag zur anthropologischen Grundlegung der ethischen Probleme, Drei-Masken-Verlag, München 1928.
Zobacz w Google Scholar

Löwith K., Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, [w:] tenże, Sämtliche Schriften, Bd. 1: Mensch und Menschenwelt. Beiträge zur Anthropologie, Hrsg. von Stichweh, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1981.
Zobacz w Google Scholar

Luyten N., Valeur de connaissance du symbole. Introduction à la discussion, „Studia Philosophica” 1964, vol. 24.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz W., Filozofia współczesna w zarysie, Wyd. Witmark, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Mader J., Filozofia dialogu, przeł. R. Kijowski, [w:] Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1989.
Zobacz w Google Scholar

Madinier G., Conscience et amour. Essai sur le „Nous”, PUF, Paris 1962.
Zobacz w Google Scholar

Maj J., Wezwanie mowy. Myślenie mowy, liturgia i piękno w filozofii Franza Rosenzweiga, Wyd. Nomos, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Marcel G., Być i mieć, przeł. P. Lubicz, Wyd. PAX, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Marcel G., Gegenwart und Unsterblichkeit, Verlag Josef Knecht – Carolusdrukkerei, Frankfurt am Main 1961.
Zobacz w Google Scholar

Marcel G., Ich und Du bei Martin Buber, [w:] Martin Buber, Hrsg. P.A. Schilpp, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963.
Zobacz w Google Scholar

Marcel G., Journal métaphysique, Éditions Gallimard, Paris 1927.
Zobacz w Google Scholar

Marcel G., Mystère et existence, [w:] Le Mystère. Semaine des Intellectuels catholiques, Pierre Horay, Paris 1960.
Zobacz w Google Scholar

Martin Buber – Bilanz seines Denkens, Hrsg. J. Bloch, H. Gordon, Herder Verlag, Freiburg 1983.
Zobacz w Google Scholar

Martin Buber, Hrsg. P.A. Schilpp, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963.
Zobacz w Google Scholar

Martin Buber. A bibliography of his Writings. Eine Bibliographie seiner Schriften. 1897–1978, compiled by Margot Cohn, Rafael Buber, Jerusalem– München–New York–London–Paris 1980.
Zobacz w Google Scholar

Mascall E.L., Istnienie i analogia, przeł. J.W. Zielińska, Wyd. PAX, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Mead G.H., Fragmenty o etyce, [w:] tenże, Umysł, osobowość i społeczeństwo, przeł. Z. Wolińska, PWN, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Mendes-Flohr P.R., Martin Buber. A Life of Faith and Dissent, Yale University Press, London 2019.
Zobacz w Google Scholar

Mendes-Flohr P.R., Martin Buber’s Conception of God, [w:] Divided Passions: Jewish Intellectuals andthe Experienceof Modernity, ed. P.R. Mendes-Flohr, Detroit 1991.
Zobacz w Google Scholar

Mendes-Flohr P.R., Von Mystik zum Dialog. Martin Bubers geistige Entwicklung bis hin zu „Ich und Du”, Jüdischer Verlag, Königstein 1978.
Zobacz w Google Scholar

Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Wyd. Aletheia, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Merleau-Ponty M., Phénoménologie de la perception, Éditions Gallimard, Paris 1945.
Zobacz w Google Scholar

Metafizyka obecności, red. A. Bobko, M. Kozak, Wyd. Naukowe PAT, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Michel W., Martin Buber. Sein Gang in die Wirklichkeit, Rütten & Loening Verlag, Frankfurt am Main 1926.
Zobacz w Google Scholar

Mistrz Eckhart, Kazanie 86, [w:] tenże, Kazania, Wyd. W drodze, Poznań 1986.
Zobacz w Google Scholar

Monselewski W., Der barmherzige Samariter. Eine auslegungsgeschichtliche Untersuchung zu Lukas 10, 25–37, J.C.B. Mohr Verlag, Tübingen 1967.
Zobacz w Google Scholar

Morin E., Zagubiony paradygmat – natura ludzka, przeł. R. Zimand, PIW, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Moser R., Gotteserfahrung bei Martin Buber, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1979.
Zobacz w Google Scholar

Mosés S., Système et Révélation. La philosophie de Franz Rosenzweig, Éditions du Seuil, Paris 1983.
Zobacz w Google Scholar

Nédoncelle M., La réciprocité des consciences. Essai sur la nature de la personne, Éditions Aubier-Montaigne, Michigan 1942.
Zobacz w Google Scholar

Neusch M., U źródeł współczesnego ateizmu, przeł. A. Turowiczowa, Éditions du Dialogue, Paris 1977.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki A., Inkontrologia a policentryczna struktura osobowości, [w:] Studia z inkontrologii, red. A. Nowicki, Wyd. UMCS, Lublin 1984.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki A., Metoda inkontrologiczna w historii filozofii a policentryczna struktura osobowości filozofów, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki A., Spotkania w rzeczach, PWN, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Nwoko M.I., Die Philosophie als ein verantwortungsfordernder Dialog [Dissertation], Köln 1999.
Zobacz w Google Scholar

O’Mahony J.E., The Desire of Gog in the Philosophy of St. Thomas Aquinas, Cork University Press, London 1929.
Zobacz w Google Scholar

Ortega y Gasset J., Der Mensch und die Leute, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1963.
Zobacz w Google Scholar

Paczkowska-Łagowska E., O historyczności człowieka, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Personale Erziehung. Beiträge zur Pädagogik der Gegenwart, Hrsg. B. Gerner, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1965.
Zobacz w Google Scholar

Petzelt A., Personalität, [w:] Personale Erziehung. Beiträge zur Pädagogik der Gegenwart, Hrsg. B. Gerner, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1965.
Zobacz w Google Scholar

Picht G., Pojęcie odpowiedzialności, przeł. K. Michalski, [w:] tenże, Odwaga utopii, oprac. K. Maurin, B. Suchodolski, PIW, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Piórczyński J., Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej skończoności Fryderyka Jacobiego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wyd. UWr., Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Obrona Sokratesa, [w:] tenże, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, przeł. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Plessner H., Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, Walter de Gruyter, Berlin–New York 1975.
Zobacz w Google Scholar

Prohaska L., Geschlechtsgeheimnis und Erziehung, Herder Verlag, Freiburg– Basel–Wien 1958.
Zobacz w Google Scholar

Rahner K., Zur Ontologie des Verhältnisses von Individualität und Gemeinschaft, [w:] tenże, Sendung und Gnade, Tyrolia-Verlag, Innsbruck– Wien–München 1988.
Zobacz w Google Scholar

Ratzinger J. (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu, cz. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, przeł. W. Szymona, Wyd. M, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Reinach A., Zur Phänomenologie des Rechts. Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes, Kösel-Verlag, München 1953.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Mowa i pismo, przeł. K. Rosner, [w:] tenże, Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, PIW, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Wydarzenie i sens w mowie, przeł. E. Bieńkowska, „Teksty” 1972, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Rosenstock-Huessy E., Angewandte Seelenkunde, Röther Verlag, Darmstadt 1924.
Zobacz w Google Scholar

Rosenstock-Huessy E., Ich bin ein unreiner Denker, [w:] Das Geheimnis der Universität, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1958.
Zobacz w Google Scholar

Rosenzweig F., Aus Bubers Dissertation, [w:] Aus unbekannten Schriften. Festgabe für Martin Buber zum 50. Geburtstag, Schneider Verlag, Berlin 1928.
Zobacz w Google Scholar

Rosenzweig F., Briefe und Tagebücher, Martinus Nijhoff Publishers, Haag 1979.
Zobacz w Google Scholar

Rosenzweig F., Das neue Denken, [w:] Zweistromland. Kleinere Schriften zur Religion und Philosophie, Philo Verlag, Berlin 1926.
Zobacz w Google Scholar

Rosenzweig F., Der Stern der Erlösung, Kauffmann Verlag, Frankfurt am Main 1921.
Zobacz w Google Scholar

Rosenzweig F., Gwiazda Zbawienia, przeł. T. Gadacz, Wyd. Znak, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rotenstreich N., Gründe und Grenzen von Martin Bubers dialogischem Denken, [w:] Martin Buber, Hrsg. P.A. Schilpp, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963.
Zobacz w Google Scholar

Sartre J.-P., Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Wyd. Literackie Muza, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Sartre J.-P., L’Être et le Néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Éditions Gallimard, Paris 1943.
Zobacz w Google Scholar

Sartre J.-P., Za zamkniętymi drzwiami, [w:] Dramaty, przeł. J. Kott, PIW, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Schaeder G., Martin Buber. Ein biographischer Abriss, [w:] M. Buber, Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten, Bd. I: 1897–1918, Verlag Lambert Schneider, Heidelberg 1972.
Zobacz w Google Scholar

Schaeder G., Martin Buber. Hebräischer Humanismus, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1966.
Zobacz w Google Scholar

Schaeffler R., Filozofia religii, przeł. E. Kowalska, Wyd. Regina Poloniae, Częstochowa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Istota i formy sympatii, przeł. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., O idei człowieka, przeł. A. Węgrzecki, [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, PWN, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Stanowisko człowieka w kosmosie, przeł. A. Węgrzecki, [w:] tenże, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, PWN, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Schrey H.-H., Dialogisches Denken, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1991.
Zobacz w Google Scholar

Seils M., Wirklichkeit und Wort bei Johann Georg Hamann, Calver Verlag, Stuttgart 1961.
Zobacz w Google Scholar

Sennett R., Upadek człowieka publicznego, przeł. H. Jankowska, Wyd. Literackie Muza, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Siemek M.J., Logos jako dialogos. Greckie źródła intersubiektywnej racjonalności, „Principia” 2000, XXVII/XXVIII.
Zobacz w Google Scholar

Siemianowski A., Dialog w filozofii – znaczenie koncepcji Karla Jaspersa, [w:] Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, red. J. Baniak, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Simmel G., Die Religion, [w:] Die Gesellschaft, Hrsg. M. Buber, Rütten & Loening Verlag, Frankfurt am Main 1905.
Zobacz w Google Scholar

Simmel G., Socjologia, przeł. M. Łukasiewicz, PWN, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Solski Z.W., Ikony krawędzi w dramatach Samuela Becketta, Karola Wojtyły i Martina Bubera, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
Zobacz w Google Scholar

Splett J., Person und Glaube. Der Wahrheit gewürdigt, Institut zur Förderung der Glaubenslehre, München 2009.
Zobacz w Google Scholar

Stachewicz K., Fenomenologia a dialog, [w:] Filozofia dialogu, t. 1: Drogi i formy dialogu, red. J. Baniak, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Stachewicz K., Józefa Tischnera myślenie według czy przeciw wartościom?, [w:] Filozofia chrześcijańska, t. 8: Osoba i wartości, red. M. Jędraszewski, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Stirner M., Jedyny i jego własność, przeł. J. i A. Gajlewiczowie, PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Styczeń T., Być sobą to przekraczać siebie. O antropologii Karola Wojtyły, [w:] K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sutter G., Wirklichkeit als Verhältnis. Der dialogische Aufstieg bei Martin Buber, Verlagsbuchhandlung Anton Pustet, München 1972.
Zobacz w Google Scholar

Szlezák T.A., Czytanie Platona, przeł. P. Domański, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Szulakiewicz M., Dialog jako podstawa metafizyki. Od metafizyki fundamentu do metafizyki orientacji, [w:] Filozofia dialogu, t. 1: Drogi i formy dialogu, red. J. Baniak, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Szulakiewicz M., Martin Buber i filozoficzny problem człowieka, [w:] Człowiek – drogi poszukiwań. Studia z antropologii i etyki, red. M. Filipiak, M. Szulakiewicz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów 1993.
Zobacz w Google Scholar

Szulakiewicz M., Między samotnością a dialogiem. Epistemologiczne i dialogiczne podstawy filozofii człowieka, Wyd. WSP, Rzeszów 1992.
Zobacz w Google Scholar

Szulakiewicz M., Obecność filozofii transcendentalnej, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Szulakiewicz M., Z historii myślenia dialogicznego, [w:] Filozofia dialogu, t. 2: Między akceptacją a odrzuceniem: rola dialogu w życiu ludzi, red. J. Baniak, Wyd. Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Śnieżyński K., Inspiracje kantowskie w myśli dialogicznej Martina Bubera, [w:] Dialog w kulturze, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2003.
Zobacz w Google Scholar

Święcicka K., Transcendentalizm Husserla a filozofia dialogu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Tarnowski K., Usłyszeć niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3, PWN, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Theunissen M., Bubers negative Ontologie des Zwischen, „Philosophisches Jahrbuch” 1964, Bd. 71.
Zobacz w Google Scholar

Theunissen M., Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, Verlag Walter de Gruyer, Berlin–New York 1981.
Zobacz w Google Scholar

Theunissen M., Transcendentalny projekt ontologii społecznej a filozofia dialogu, przeł. J. Doktór, [w:] Filozofia dialogu, oprac. B. Baran, Wyd. Znak, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Thomas J.R., Społeczność i kolektyw w filozofii dialogu Martina Bubera, przeł. A. Jaworski, [w:] Komunikacja – rozumienie – dialog, red. B. Andrzejewski, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1990.
Zobacz w Google Scholar

Tillmann J., Kritisch‑dialogische Handlungsorientierung nach Martin Buber als pädagogisches Problem, Ruhr-Universität, Bochum 1972.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Filozofia dramatu, Éditions du Dialogue, Paris 1990.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Hermeneutyka i język, [w:] Filozofia współczesna, red. J. Tischner, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 1989.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Ksiądz na manowcach, Wyd. Znak, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Myślenie w żywiole piękna, oprac. W. Bonowicz, Wyd. Znak, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Solidaryzacja i problem ewolucji świadomości, [w:] Studia z teorii poznania i filozofii wartości, red. W. Stróżewski, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1978.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Wyd. Znak, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Sprawa osoby – wstępne przybliżenie, „Logos i Ethos” 1992, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Uprawiam filozofię dobra, [w:] Rozmowy o filozofii, red. A. Zieliński, M. Bagiński, J. Wojtysiak, Wyd. KUL, Lublin 1996.
Zobacz w Google Scholar

Tora, Szemot (II Ks. Mojż.), przeł. S. Pecaric, Ed. Pardes Lauder, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Uglik J., Michała Bakunina filozofia negacji, Wyd. Aletheia, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Valverde C., Antropologia filozoficzna, przeł. G. Ostrowski, Wyd. Pallottinum, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Vetter A., Personale Anthropologie. Aufriss der humanen Struktur, Verlag Karl Alber, Freiburg–München 1966.
Zobacz w Google Scholar

Wald B., Bycie człowiekiem jest byciem osobą. Kontekst chrześcijański i podstawy filozoficzne, [w:] Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka. Studia i rozprawy, red. P.S. Mazur, Ignatianum–Wyd. WAM, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wehner U., Pädagogik im Kontext von Existenzphilosophie. Eine systematische Untersuchung im Anschluss an Eberhard Grisebach, Otto Friedrich Bollnow und Theodor Ballauff, Verlag Köningshausen & Neumann, Würzburg 2002.
Zobacz w Google Scholar

Wehr G., Martin Buber. Biografia, przeł. R. Reszke, Wyd. KR, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Weischedel W., Das Wesen der Verantwortung, Verlag Klostermann, Frankfurt am Main 1958.
Zobacz w Google Scholar

Werner H.-J., Martin Buber, Campus Verlag, Frankfurt–New York 1994.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzecki A., Wokół filozofii spotkania, Wyd. WAM, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wheelwright P., Bubers philosophische Anthropologie, [w:] Martin Buber, Hrsg. P.A. Schilpp, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963.
Zobacz w Google Scholar

Whitehead A.N., Religia w tworzeniu, przeł. A. Szostkiewicz, Wyd. Znak, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wimmer R., Die Dialogik des Menschen nach Martin Buber, „Stimmen der Zeit” 1966, Bd. 177, Jg. 91, H. 2.
Zobacz w Google Scholar

Wiplinger F., Dialogischer Logos. Gedanken zur Struktur des Gegenüber, „Philosophisches Jahrbuch” 1962, 70.
Zobacz w Google Scholar

Witte B., Odrodzenie judaizmu z ducha nowoczesności – Martin Buber, [w:] tenże, Żydowska tradycja i literacka nowoczesność. Heine, Buber, Kafka, Benjamin, przeł. R. Kubicki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyła K., Osoba a miłość, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1991.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń, W. Chudy, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zucker K., Vom Wandel des Erlebens. Eine Seelengeschichte des Abendlandes, F.H. Kerle Verlag, Heidelberg 1950.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

27 maja 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISMN-13 (25)

978-83-8142-824-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISMN-13 (25)

978-83-8142-825-5

Inne prace tego samego autora