Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego: Studium z prawa administracyjnego procesowego

Autorzy

Magdalena Sieniuć
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Sądownictwa Administracyjnego
https://orcid.org/0000-0002-3911-4262

Słowa kluczowe:

stopnie naukowe, tytuły naukowe, prawo administracyjne procesowe, doktorat, habilitacja

Streszczenie

W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze standardami wyznaczającymi pozycję jednostki w ogólnym postępowaniu administracyjnym i zarazem próba odpowiedzi na pytanie, jakie ważne względy zdecydowały o tak szczególnym ukształtowaniu owej pozycji procesowej jednostki w postępowaniach o nadanie stopnia i tytułu naukowego. Ustawodawca, kształtując tę pozycję, posłużył się bowiem formułą odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w powyższych postępowaniach, dopuszczając tym samym możliwość obniżenia standardu pozycji procesowej jednostki w tych postępowaniach. Rozprawa jest pierwszym w polskiej literaturze opracowaniem monograficznym na ten temat.

Książka zawiera wyniki badań naukowych przeprowadzonych w obszarze prawa administracyjnego procesowego, w których uwzględniono rozwiązania przyjęte w dotychczasowej ustawie o stopniach i tytule naukowym z 2003 r. oraz w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r., nazywanej „Konstytucją dla Nauki" (ustawą 2.0). Jednocześnie krytyce zostały poddane rozwiązania skutkujące ograniczeniem uprawnień procesowych jednostki w przedmiotowych postępowaniach, przyjęte w przepisach przejściowych zawartych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Bibliografia

Adamiak B., Koncepcja postępowania administracyjnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, Warszawa 2010, s. 1-8.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Koncepcja postępowania administracyjnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 1-10.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego, [w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003, s. 15-22.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, C/1, nr 3661, s. 165-176.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego, Wrocław 1980.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Państwo prawa a koncepcja legitymacji procesowej strony w postępowaniu administracyjnym, [w:] Administracja publiczna w państwie prawa. Księga jubileuszowa dla Profesora Jana Jendrośki, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1999, CCLXVI, nr 2154, s. 9-21.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Pozycja obywatela w postępowaniu administracyjnym w świetle znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1981, XVI, nr 595, s. 37-63.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Prawo do procesu na drodze administracyjnej jako gwarancja realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego, [w:] J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła (red.), Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2009, s. 29-43.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Refleksje na temat dopuszczalności postępowania administracyjnego, ZNSA 2015, z. 5, s. 9-25.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Regulacja prawna prawa do procesu, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 109-110.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Rozszerzenie regulacji podmiotowej postępowania administracyjnego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 148-150.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Zakład administracyjny w postępowaniu administracyjnym, „Studia Iuridica” 1996, nr 32, s. 23-29.
Zobacz w Google Scholar

Banasiuk J., Sieńczyło-Chlabicz J., Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, PiP 2012, z. 3, s. 6-19.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Michalska J., Artykuł 145a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP, ZNSA 2016, z. 4, s. 9-20.
Zobacz w Google Scholar

Bazylko A., Uznawanie w Polsce zagranicznego wykształcenia, [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 153-176.
Zobacz w Google Scholar

Bąkowski T., O relacjach zachodzących pomiędzy administracyjnym prawem ustrojowym i postępowaniem administracyjnym na podstawie kilku przykładów, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 23-30.
Zobacz w Google Scholar

Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie K.P.A., PiP 1960, z. 3, s. 459-470.
Zobacz w Google Scholar

Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Bogusz M., Charakter prawny uchwał rady wydziału w przewodzie doktorskim, GSP 2015, t. XXXIII, s. 73-81.
Zobacz w Google Scholar

Bojanowski E., Prawo strony do udziału w postępowaniu administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego” 1990, „Studia Prawnoustrojowe”, nr 2, s. 9-17.
Zobacz w Google Scholar

Bojanowski E., Lang J., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski G., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 grudnia 1996 r., OPS 4/96, „Glosa” 1997, nr 5, s. 14-18.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J., Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra 1998.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 6 października 1993 r., I SA 1270/93, OSP 1994, z. 7-8, poz. 131, s. 343.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J., Podstawy prawne nadawania stopni i tytułu, naukowych i w zakresie sztuki, a kontrola sądu administracyjnego w tych sprawach, [w:] J. Góral, R. Hauser, J. Repel, M. Zirk-Sadowski (red.), Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 145-169.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J., Postępowanie administracyjne ogólne i szczególne, [w:] Księga Pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999, s. 61-77.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J., Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J., Jendrośka J., Orzechowski R., Zieliński A., Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J./Krawczyk A., Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 9, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 153-187.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J./Krawczyk A., Zasada oficjalności i zasada skargowości, reguły wszczęcia postępowania, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 169-174.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J./Krawczyk A., Zasady ogólne wyznaczające treść rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 183-185.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski J./Krawczyk A., Zasady szczególne wyznaczające przebieg postępowania zwykłego. Postępowanie wyjaśniające i jego forma, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 178-183.
Zobacz w Google Scholar

Brandt M., Jeszcze o habilitacji, „Pauza Akademicka” 2017, nr 402, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Brzezicki T., Sobotko P., Postępowanie w sprawach stopni naukowych a zasady sprawiedliwości proceduralnej, [w:] A. Jakubowski, A. Wiktorowska, Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, LexisNexis 2014, Lex Omega 2018, nr 233451.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski W., Konstytucyjna wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników, [w:] A. Jakubowski, A. Wiktorowska, Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, LexisNexis 2014, Lex Omega 2018, nr 233451.
Zobacz w Google Scholar

Celińska-Grzegorczyk K., Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa w orzecznictwie sądów administracyjnych, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 59-66.
Zobacz w Google Scholar

Celińska-Grzegorczyk K., Hauser R., Piątek W., Sawczyn W., Skoczylas A., Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Chlebny J., Prawo do informacji i pomocy tłumacza w sprawie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Polski, [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. II, Wrocław 2014, s. 613-626.
Zobacz w Google Scholar

Chlebny J., Udostępnianie stronie akt sprawy administracyjnej a prawo do sądu, ZNSA 2008, nr 3, s. 50-69.
Zobacz w Google Scholar

Chlebny J., Zasady ogólne postępowania administracyjnego z perspektywy europejskiej, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan (red. nacz.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, t. II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 211-246.
Zobacz w Google Scholar

Chróścielewski W., Akt administracyjny generalny, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Chróścielewski W., Czy niezbędna jest nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego?, [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa prof. A. Kabata, Olsztyn 2004, s. 82-92.
Zobacz w Google Scholar

Chróścielewski W., Konsekwencje prawne złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania administracyjnego, ZNSA 2016, z. 5, s. 23-35.
Zobacz w Google Scholar

Chróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Chubin D., Hackett E, Peerless Science: Peer Review and U.S. Science Policy, Albany 1990.
Zobacz w Google Scholar

Coenen-Huther J., La sociologie des sciences entre positivisme et sociologisme, „Revue européenne des sciences sociales” 2002, vol. XL, no 124, s. 219-231.
Zobacz w Google Scholar

Cyran K., Kurek O., Kariery naukowe w świetle dokumentów europejskich, [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, Warszawa 2012, s. 83-106.
Zobacz w Google Scholar

Czarnik Z., Posłuszny J., Zakład publiczny, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Podmioty administrujące, t. 6, Warszawa 2011, s. 475-500.
Zobacz w Google Scholar

Dańczak P., Charakter prawny komisji habilitacyjnej i podejmowanych przez nią czynności, [w:] A. Jakubowski, A. Wiktorowska (red.), Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, LexisNexis 2014, Lex Omega 2018, nr 233451.
Zobacz w Google Scholar

Dańczak P., Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Dawidowicz W., Instytucje układu stosunków „urząd – obywatel” w ramach ogólnego postępowania administracyjnego, „Studia Prawnicze” 1965, nr 7, s. 5-23.
Zobacz w Google Scholar

Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Dolnicki B., Materialnoprawne i procesowe skutki wydania decyzji w postępowaniu ogólnym i podatkowym, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 161-172.
Zobacz w Google Scholar

Duniewska Z., Ignorantia iuris nocet, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Duniewska Z., Prawo administracyjne – wprowadzenie, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa 2010, s. 161-192.
Zobacz w Google Scholar

Duniewska Z., Z refleksji nad pojęciem i charakterem zasad prawa, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym, Warszawa 2018, s. 32-44.
Zobacz w Google Scholar

Filipek J., Sprawa odmowy wszczęcia i sprawa umorzenia postępowania administracyjnego, [w:] J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła (red.), Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2009, s. 81-97.
Zobacz w Google Scholar

Filipek J., Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968.
Zobacz w Google Scholar

Frankiewicz E., Gwarancje procesowe strony w postępowaniu przed konsulem, Częstochowa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Fundowicz S., Poszukiwanie prawdy w postępowaniu administracyjnym, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 173-181.
Zobacz w Google Scholar

Fundowicz S., Parchomiuk J., Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego, [w:] J. P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016, s. 111-130.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Uwagi do art. 2, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19-59 oraz do Protokołów dodatkowych, Warszawa 2011, s. 550-551.
Zobacz w Google Scholar

Geburczyk F., Merytoryczne orzekanie i kształtowanie aktów organów administracji publicznej przez sądy administracyjne – uwagi prawnoporównawcze, ZNSA 2016, z. 1, s. 55-64.
Zobacz w Google Scholar

Gill A., Sytuacja procesowa strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym i postępowaniach wyjątkowych, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gill A., Zasady postępowania administracyjnego jako antidotum na „inkwizycyjne” cechy tego postępowania, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 183-187.
Zobacz w Google Scholar

Graczyk B., Postępowanie administracyjne. Zarys sytemu z dodaniem tekstów podstawowych aktów prawnych, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

Habuda Z. A., Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu administracyjnym w świetle doktryny i orzecznictwa, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2000, XLIV, s. 173-183.
Zobacz w Google Scholar

Hauser A., Prawo jednostki do sądu europejskiego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Hauser M., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa. Uwagi porządkujące, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2005, nr LXV, s. 151-168.
Zobacz w Google Scholar

Hauser R., Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego, [w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003, s. 143-149.
Zobacz w Google Scholar

Hauser R., Skoczylas A., Piątek W., Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. – analiza najistotniejszych zmian, ZNSA 2015, z. 4, s. 9-21.
Zobacz w Google Scholar

Hauser R., Skoczylas A., Rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 225-232.
Zobacz w Google Scholar

Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Homplewicz J., Glosa o postanowienia NSA z dnia 13 lipca 1983 r., II SA 983/83, OSPiKA 1984, z. 3, poz. 47, s. 130.
Zobacz w Google Scholar

Iserzon E., [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968. Izdebski H., Ile jest nauki w nauce?, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Zieliński J. M., Komentarz do art. 115 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, System Informacji Prawnej Lex (Lex Omega) 19/2016.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Zieliński J., Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Zieliński J. M., Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński M., Wolności z art. 73 Konstytucji RP, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 562.
Zobacz w Google Scholar

Jakimowicz W., Problem definiowania pojęcia decyzji administracyjnej, PS 2000, nr 100, s. 39-56.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowski A., Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji) a numerus clausus w szkolnictwie wyższym – uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 kwietnia 2013 r. w sprawie Tarantino i inni przeciwko Włochom, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 1, s. 107-125.
Zobacz w Google Scholar

Jandy-Jendrośka K., Jendrośka J., System jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, [w:] T. Rabska, J. Łętowski (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 3, Wrocław 1978, s. 131-196.
Zobacz w Google Scholar

Janowicz Z., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa–Poznań 1978.
Zobacz w Google Scholar

Janowicz Z., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa–Poznań 1987.
Zobacz w Google Scholar

Jaroszyński M., Prawo pracowników naukowych, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.
Zobacz w Google Scholar

Jaroszyński M., Starościak J., Polskie prawo administracyjne, część szczegółowa, z. I, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Jaszczyk A., Kartagina i habilitacja nie powinny istnieć, „Pauza Akademicka” 2017, nr 400, s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Jaśkowska M., Związanie decyzji administracyjnej ustawą, Toruń 1998.
Zobacz w Google Scholar

Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski J., Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, [w:] J. P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016, s. 149-163.
Zobacz w Google Scholar

Jendrośka J., Sytuacja prawna strony w postępowaniu administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1984, XII, nr 19, s. 29-37.
Zobacz w Google Scholar

Jendrośka J., Uczestnicy na prawach strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1985, CXLIII, nr 857, s. 103-108.
Zobacz w Google Scholar

Karpowicz E., Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej, Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja Nr 453, luty 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947. Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kiebała A., Kariera naukowa – zdobywanie stopni i tytułów naukowych, [w:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Kariera naukowa w Polsce, Warszawa 2012, s. 107-135.
Zobacz w Google Scholar

Kiełkowski T., Sprawa administracyjna, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kijowski D. R., Sądownictwo administracyjne według Jerzego S. Langroda, [w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż 2011, s. 501-518.
Zobacz w Google Scholar

Kledzik P., Kilka uwag w zakresie przesłanek wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, [w:] J. P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny (red.), Specyfika postępowań w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, Lublin 2016, s. 131-147.
Zobacz w Google Scholar

Klonowiecki W., Strona postępowania administracyjnego, Lublin 1938.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciak Z., Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym (założenia teoretyczne i doświadczenia praktyki), PiP 1994, nr 10, s. 55-63.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciak Z., Interes strony w postępowaniu administracyjnym, OMT 1989, nr 2, s. 21-26.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciak Z., Procesowe gwarancje ochrony interesu podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000, nr 1, s. 9-28.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciak Z., Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w k.p.a. (Odwołanie czy remonstracja?), PiP 2008, nr 3, s. 19-35.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kmieciak Z., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Kmiecik Z. R., Proceduralny stosunek administracyjny w ogólnym postępowaniu administracyjnym, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22, s. 447-469.
Zobacz w Google Scholar

Kmiecik Z. R., Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kmiecik Z. R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kmiecik Z. R., Zdolność procesowa w postępowaniu administracyjnym, PiP 2008, nr 8, s. 41-53.
Zobacz w Google Scholar

Knysiak-Molczyk H., Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Korhoda K., Suplement do dyskusji o habilitacjach – kilka przypomnień, „Pauza Akademicka” 2018, nr 409, s. 2-3.
Zobacz w Google Scholar

Kosmalska J., Konstytucja dla Nauki, „Forum Akademickie” 2018, nr 2, www.forumakademickie.pl [dostęp: 11.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Krzykowski P., Funkcje zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 439-447.
Zobacz w Google Scholar

Kucharski P., Glosa do postanowienia NSA z dnia 13 lipca 1983 r., II 983/83, PiP 1984, nr 4, s. 149-151.
Zobacz w Google Scholar

Kurzynoga M., Wymagania stawiane wobec dorobku habilitanta i kryteria jego oceny, [w:] W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Lex 2015.
Zobacz w Google Scholar

Langrod J. S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t. 1, Kraków 1948.
Zobacz w Google Scholar

Langrod J. S., La codification de la procèdure admininistrative non contentieuse en Pologne, „La Revue administrative” 1960, no 77, s. 533-547.
Zobacz w Google Scholar

Longchamps F., O pojęciu stosunku procesowego między organem państwa a jednostką, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej K. Przybyłowskiego, Kraków 1964, s. 161-167.
Zobacz w Google Scholar

Łaszczyca G., Postanowienia administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Łaszczyca G., „Stan wyższej konieczności” w ogólnym postępowaniu administracyjnym, ST 2007, nr 4, s. 55-65.
Zobacz w Google Scholar

Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan M., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Łętowski J., Ambicje przed sądem. O orzecznictwie sądowym w sprawach stopni naukowych, [w:] H. Olszewski, B. Popowska (red.), Gospodarka. Administracja. Samorząd. Księga Jubileuszowa prof. Teresy Rabskiej, Poznań 1997, s. 291-302.
Zobacz w Google Scholar

Matan A., Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Katowice 2001.
Zobacz w Google Scholar

Mikosz J., Prawo do nauki, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław 1991, s. 979-1015.
Zobacz w Google Scholar

Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.
Zobacz w Google Scholar

Niczyporuk J., Podmiotowość administracyjnoprawna, Lublin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2000.
Zobacz w Google Scholar

Olszanowski J., Zasada praworządności w postępowaniu administracyjnym, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym, Warszawa 2018, s. 621-631.
Zobacz w Google Scholar

Osiecka-Chojnacka J., Spory o habilitację – próba analizy debaty, „Analizy BAS” 2009, nr 11(19) s. 1-13.
Zobacz w Google Scholar

Piątek W., Kodeks postępowania administracyjnego w świetle ustawy nowelizującej z dnia 7 kwietnia 2017 r., ZNSA 2017, z. 5, s. 21-36.
Zobacz w Google Scholar

Piątek W., Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Piątek W., Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Piątek W., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 621-628.
Zobacz w Google Scholar

Piątek W., Znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w wybranych ustawach z zakresu prawa administracyjnego, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała (red.), Zasady w prawie administracyjnym, Warszawa 2018, s. 693-701.
Zobacz w Google Scholar

Piątek W., Skoczylas A., Glosa do wyroku NSA z dnia 26 lutego 2013 r., I OSK 2430/12, OSP 2014, nr 6, poz. 55.
Zobacz w Google Scholar

Piątek W., Skoczylas A., Model polskiej jurysdykcji administracyjnej, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Sądowa kontrola administracji publicznej, t. 10, Warszawa 2016, s. 52-70.
Zobacz w Google Scholar

Pruszyński J. P., Czy nadanie stopnia naukowego ma charakter decyzji administracyjnej? (Kilka uwag do projektu ustawy o stopniach i tytułach naukowych z 1983 r.), OMT 1984, nr 2, s. 20-24.
Zobacz w Google Scholar

Pruszyński J. P., Glosa do postanowienia NSA z dnia 13 lipca 1983 r., II 983/83, PiP 1984, nr 4, s. 151-152.
Zobacz w Google Scholar

Pruszyński J., Stopnie naukowe. Studium z prawa administracyjnego, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Radzikowski K., Skutki procesowe wadliwości uzasadnienia decyzji administracyjnej, „Glosa” 2004, nr 9, s. 36-41.
Zobacz w Google Scholar

Rozmaryn S., O zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, PIP 1961, z. 12, s. 887-905.
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., Wierzbowski M., Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sawczyn W., Milczące załatwienie sprawy, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 205-219.
Zobacz w Google Scholar

Sawczyn W., Postępowanie uproszczone, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 221-236.
Zobacz w Google Scholar

Sawuła R., Polskie sądy administracyjne w państwie prawa, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, t. II, Warszawa 2017, s. 23-33.
Zobacz w Google Scholar

Saykiewicz J. N., O habilitacji – ciąg dalszy, „Pauza Akademicka” 2017, nr 403, s. 1.
Zobacz w Google Scholar

Sieniuć M., Charakter prawny decyzji rektora szkoły wyższej w sprawie stwierdzenia nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, ZNSA 2014, nr 2, s. 55-71.
Zobacz w Google Scholar

Sieniuć M., Cofnięcie wniosku w sprawie nadania stopnia naukowego a klauzula interesu społecznego w świetle ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ZNSA 2014, nr 6, s. 73-86.
Zobacz w Google Scholar

Sieniuć M., Mediacja w postępowaniu administracyjnym, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, wyd. 3, Warszawa 2017, s. 237-269.
Zobacz w Google Scholar

Sieniuć M., Rozstrzyganie sprawy administracyjnej na korzyść strony a zaufanie jednostki do organów władzy publicznej, [w:] M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa 2015, s. 447-457.
Zobacz w Google Scholar

Sieniuć M., Sądownictwo administracyjne jako szczytowa gwarancja praworządności we współczesnym państwie – aktualność teorii prof. Jerzego Stefana Langroda, [w:] J. Niczyporuk (red.), Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż 2011, s. 89-101.
Zobacz w Google Scholar

Sieniuć M., Skarga na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wyrażającą sprzeciw od decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, ZNSA 2016, nr 4, s. 60-72.
Zobacz w Google Scholar

Sieniuć M., Uzasadnienie decyzji administracyjnej w polskim orzecznictwie sądowym na tle założeń Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, [w:] J. Supernat, B. Kowalczyk (red.), Kodeks postępowania administracji Unii Europejskiej, Wrocław 2017, s. 245-257.
Zobacz w Google Scholar

Sieniuć M., Zasada czynnego udziału strony, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan (red. nacz.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, t. II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 379-400.
Zobacz w Google Scholar

Sieniuć M., Zasada prawdy obiektywnej, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan (red. nacz.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, t. II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 288-306.
Zobacz w Google Scholar

Sieniuć M., Zasada przekonywania, [w:] G. Łaszczyca, A. Matan (red. nacz.), System Prawa Administracyjnego Procesowego, Zasady ogólne postępowania administracyjnego, t. II, cz. 2, pod red. nauk. J. P. Tarno, W. Piątka, Warszawa 2018, s. 401-413.
Zobacz w Google Scholar

Skóra A., Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Wolność badań naukowych – standardy europejskie i rzeczywistość polska, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2007, nr 2, s. 53-74.
Zobacz w Google Scholar

Starościak J., Prawne formy i metody działania administracji, [w:] T. Rabska, J. Łętowski (red.), System Prawa Administracyjnego, t. III, Wrocław 1978, s. 39-129.
Zobacz w Google Scholar

Starościak J., Wprowadzenie do prawa administracyjnego europejskich państw socjalistycznych, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk E., Weryfikacja ostatecznych decyzji ostatecznych decyzji w sprawie stopni naukowych, ZNSA 2011, nr 5, s. 55-66.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk E., Szewczyk M., Generalny akt administracyjny. Między indywidualnym aktem administracyjnym a aktem normatywnym, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne podatkowe, egzekucyjne i przed sądem administracyjnym, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ślebzak K., Jednotematyczny cykl publikacji jako przesłanka nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, PiP 2013, z. 7, s. 31-40.
Zobacz w Google Scholar

Świątkiewicz J., Zakres kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznictwa sądowego), RPiES 1984, z. 1, s. 19-43.
Zobacz w Google Scholar

Tarno J. P., Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 grudnia 1996 r., OPS 4/96, OSP 1997, nr 6, poz. 109, s. 281.
Zobacz w Google Scholar

Tarno J. P., Kierunki orzecznictwa NSA w sprawach dotyczących uczelni państwowych i niepaństwowych. Wnioski de lege ferenda, „Studia Kupieckie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej” 2001, nr 1-2, s. 27-43.
Zobacz w Google Scholar

Tarno J. P., Naczelny Sąd Administracyjny a wykładania prawa administracyjnego, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Tarno J. P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tarno J. P., Rola odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. w postępowaniach w sprawach stopni naukowych (wybrane zagadnienia), ZNSA 2011, nr 6, s. 18-35.
Zobacz w Google Scholar

Tarno J. P., Zasady ogólne k.p.a. w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1986, t. XXXVI, s. 49-69.
Zobacz w Google Scholar

Tarno J. P., Frankiewicz E., Sieniuć M., Wyporska J., Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Turek J., Strona w postępowaniu gabinetowym (na przykładzie postępowania w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego) – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 19, s. 1038-1051.
Zobacz w Google Scholar

Ule C. H., Laubinger H. W., Verwaltungsverfahrensrecht, Köln–Berlin–Bonn–München 1990.
Zobacz w Google Scholar

Wiktorowska A., Teoretyczno-prawna koncepcja zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 2, s. 13-40.
Zobacz w Google Scholar

Wilczyńska A., Wilczyński P., Stopnie i tytuł naukowy, [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2014, s. 583-592.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczak K., O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej, cz. I, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 3, s. 31-66.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczak K., O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej, cz. II, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 4, s. 11-32.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczak K., O ustroju szkół wyższych na przestrzeni lat 1920-1990, „Studia Prawa Publicznego” 2013, nr 3, s. 43-79.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczak K., Prawne determinanty nadawania tytułu naukowego profesora w latach 2003-2017, [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018, s. 493-506.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczak K., Prawne determinanty procesu kształcenia w szkołach wyższych w latach 1920-1990, „Studia Prawa Publicznego”, 2013, nr 4, s. 55-79.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczak K., Prawne determinanty procesu kształcenia w szkołach wyższych w latach 1920-1990, cz. II, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 1, s. 46-87.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel A., Komentarz aktualizowany do art. 28 k.p.a., LEX/el 2011.
Zobacz w Google Scholar

Zdyb M., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego jako fundament kształtowania współczesnego ładu konstytucyjnego, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 945-957.
Zobacz w Google Scholar

Ziembiński Z., Syndrom dysfunkcyjności ustawodawstwa (na przykładzie przepisów o stopniach i tytułach naukowych), RPEiS 1995, z. 1, s. 143-151.
Zobacz w Google Scholar

Ziemski K., Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann J., Konstrukcja interesu prawnego w sferze działań Naczelnego Sądu Administracyjnego, [w:] H. Olszewski, B. Popowska (red.), Gospodarka, Administracja. Samorząd. Księga Jubileuszowa prof. Teresy Rabskiej, Poznań 1997, s. 609-622.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann J., Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann M., Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kpa, [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki, Warszawa–Wrocław 1967, s. 431-446.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski L., Instytucje kontroli rozstrzygnięć w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Lublin 1985.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski L., Sawuła R., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Żurawik A., Klauzula generalna „dobrych obyczajów” – ujęcie teoretyczne, RPEiS 2009, z. 1, s. 35-51.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2012 r., SK 30/10, Lex nr 1133363.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 22 września 1981 r., SA 791/81, II SA 848/81, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 13 lipca 1983 r., II SA 983/83, OSPiKA 1984, z. 3, poz. 47.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z dnia 5 lutego 1988 r., III AZP 1/88, OSPiKA 1989, z. 3, poz. 59.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 6 października 1993 r., I SA 1270/93, OSP 1994, z. 7-8, poz. 131.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 1995 r., I SA 1326/93, „Glosa” 1996, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 25 stycznia 1995 r., III AZP 12/94, OSNP 1995 nr 13, poz. 155.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 17 maja 1995 r., I SA 1163/94,CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 1996 r., III ARN 86/95, OSNP 1996, nr 21, poz. 315.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 18 czerwca 1996 r., I SA 1232/95 CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 9 grudnia 1996 r., OPS 4/96, OSP 1997, nr 6, poz. 109.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała NSA z dnia 3 lutego 1997 r., OPS 9/96, ONSA 1997, nr 3, poz. 102.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 12 października 1998 r., OPS 6/98, ONSA 1999, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 10 grudnia 1998 r., II SA 1261/98, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 1999 r., II SA 655/99, Lex nr 46800.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 27 września 1999 r., IV SA 1285/98, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 28 grudnia 2000 r., II SA/Gd 2355/98, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 28 grudnia 2000 r., I SA 762/00, Lex nr 77604.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 6 lutego 2001 r., IV SA 2450/98, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 4 marca 2002 r., II SA 2546/00, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2005 r., II SA/Gd 3959/01, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r., I OSK 1364/05, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 października 2006 r., I SA/Wa 908/06, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 27 października 2006 r., I OSK 192/06, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 16 maja 2007 r., I OSK 123/07, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 26 maja 2007 r., I OSK 145/07, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r., I SA/Wa 350/07, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 2 sierpnia 2007 r., I OSK 1187/07, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 września 2007 r., V SA/Wa 1284/07, Lex nr 420671.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 8 października 2007 r., I OSK 659/07, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 8 października 2007 r., sygn. akt I OSK 1101/07, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 stycznia 2008 r., I SA/Wa 1301/07, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 lutego 2008 r., II SA/Gl 16/08, Lex nr 565689.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 30 maja 2008 r., I OSK 212/08, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 września 2008 r., I SA/Wa 732/08, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2008 r., I OSK 539/08, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 5 maja 2009 r., I OSK 531/08, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2009 r., I SA/Wa 184/09, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 22 maja 2013 r., I OSK 312/13, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2009 r., I SA/Wa 301/09, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2010 r., I OSK 1261/09, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 16 lutego 2010 r., I OSK 1325/09, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 9 marca 2010 r., I OSK 1384/09, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 27 kwietnia 2010 r., I OSK 1226/09, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2010 r., I OSK 420/10, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2010 r., I SA/Wa 780/10, LEX nr 673629.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 21 października 2010 r., I OSK 31/10, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 listopada 2010 r., III SA/Po 499/10, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2010 r., I OSK 1614/10, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2010 r., VIII SA/Wa 640/10, Lex nr 760393.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2011 r., I OSK 1833/10, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 6 lutego 2001 r., IV SA 2450/98, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r., II SA/Po 1028/11, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 20 grudnia 2011 r., II SA/Lu 789/11, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2011 r., III SA/Gd 421/11, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 26 września 2012 r., I OSK 1094/11, Lex nr 1418157.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 października 2012 r., II SA/Wa 1146/12, Lex nr 1241544.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2013 r., I OSK 2430/12, OSP 2014, nr 6, poz. 55.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 28 maja 2013 r., I GSK 1615/11, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 7 października 2014 r., I OSK 1423/14, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r., II SA/Wa 1652/16, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 7 grudnia 2017 r., I OSK 857/17, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych podpisany w Nowym Jorku w dniu 29 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).
Zobacz w Google Scholar

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C z 2016 r. Nr 202).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich (Dz.U. Nr 72, poz. 494).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz.U. Nr 29, poz. 247; tekst jedn. Dz.U. z 1938 r. Nr 1, poz. 6).
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz.U. Nr 66, poz. 415).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i pracownikach nauki (Dz.U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz.U. Nr 68, poz. 336, tekst jedn. Dz.U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach i tytułach naukowych (Dz.U. Nr 14, poz. 101).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 grudnia 1968 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz.U. Nr 46, poz. 335).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 kwietnia 1973 r. o zmianie przepisów dotyczących stopni naukowych i tytułów naukowych oraz organizacji instytutów naukowo-badawczych (Dz.U. Nr 12, poz. 89).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz.U. Nr 36, poz. 168).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz.U. Nr 65, poz. 386 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2188).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1789 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz.U. Nr 36, poz. 341).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1177).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

22 stycznia 2019

Serie

Kategorie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-340-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-341-0

Inne prace tego samego autora

  • Agnieszka Krawczyk, Barbara Adamiak, Tomasz Bąkowski, Mariusz Bogusz, Jacek Chlebny, Anna Chmielarz-Grochal, Paweł Dańczak, Maciej Dębski, Bogdan Dolnicki, Zofia Duniewska, Tomasz Furmanek, Jacek Jagielski, Agnieszka Ciesielska, Joanna Wyporska-Frankiewicz, Jarosław Sułkowski, Marek Wierzbowski, Waldemar Jagodziński, Elżbieta Olechniewicz, Dawid Ziółkowski, Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Kabat, Dariusz R. Kijowski, Hanna Judyta Knysiak-Sudyka, Marta Kopacz, Piotr Korzeniowski, Magdalena Sieniuć, Monika A. Król, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Łukasz Maszewski, Piotr Rączka, Joanna Mikołajczyk, Andrzej Nędzarek, Janusz Niczyporuk, Włodzimierz Nykiel, Wojciech Piątek, Marta Romańska, Robert Sawuła, Ludwik Żukowski, Andrzej Skoczylas, Krzysztof Skotnicki, Agnieszka Skóra, Krzysztof Sobieralski, Agnieszka Żywicka, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Jan Zimmermann, Uczniowie jednego Mistrza. Klasyczne instytucje postępowania administracyjnego w dobie przemian
  • Magdalena Sieniuć, Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego