Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany: Perspektywa kompetencyjna

Autorzy

Tomasz Czapla
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
https://orcid.org/0000-0002-8402-2236

Słowa kluczowe:

zarządzanie zmianami w organizacji, kompetencje pracownika, globalizacja, współczesne organizacje

Streszczenie

Jak pokazują badania Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), po przeanalizowaniu 70 min internetowych ofert pracy zamieszczonych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i we wszystkich językach, najbardziej poszukiwaną przez pracodawców umiejętnością jest przystosowywanie się do zmian. Taki wynik stanowi odpowiedź na coraz bardziej burzliwe i nieprzewidywalne otoczenie, w którym funkcjonują współczesne organizacje.

W odróżnieniu od większości opracowań skupiających się na różnych aspektach zarządzania zmianami, autor prezentowanej monografii wychodzi naprzeciw opisanemu wyżej trendowi, koncentrując się na perspektywie pracowników i ich funkcjonowaniu w sytuacji zmiany. W książce Czytelnik znajdzie nie tylko ocenę poziomu gotowości do zmian, jaki prezentują badani pracownicy, lecz także pogłębioną analizę źródeł takiego stanu rzeczy. Przyjęcie perspektywy kompetencyjnej jako elementu metodyki badania pozwoliło na wskazanie mocnych stron i obszarów rozwoju, a te elementy mogą stanowić inspirację dla bezpośrednich przełożonych i menedżerów odpowiadających za rozwój organizacji.

Bibliografia

Agor W.H. (red.), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Ahmed P.K., Shepherd C.D., Innovation Management. Context, Strategies, Systems and Processes, Pearson Prentice Hall, New York 2010.
Zobacz w Google Scholar

Amit R., Schoemaker P.J.H., Strategic Assets and Organizational Rent, „Strategic Management Journal” 1993, vol. 14, no. 1, January, s. 33–46.
Zobacz w Google Scholar

Ansoff I.H., Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill, New York 1965.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong M., A Handbook of Human Resource Management Practice, 10th ed., Kogan Page, London–Philadelphia 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ashkenas R., Urlich D., Jick T., Kerr S., The Boundaryless Organization. Breaking the Chains of Organizational Structure, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1996.
Zobacz w Google Scholar

Bain & Company, Labor 2030: The Collision of Demographics, Automation and Inequality, report by: K. Harris, A. Kimson, A. Schwedel, 7.02.2018, https://www.bain.com/insights/labor-2030-the-collision-of-demographics-automation-and-inequality (dostęp: 23.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bartnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Berg G. van den, Pietersman P., Key Management Models. The 75+ Models Every Manager Needs to Know, FT Publishing International/Pearson, Harlow 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Blanchard K., Spencer J., Jednominutowy menedżer, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki R., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania „Cecios”, Warszawa–Kraków 2003, s. 22–25.
Zobacz w Google Scholar

Boyatzis R.E., The Competent Manager. A Model for Effective Performance, Wiley, New York 1982.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
Zobacz w Google Scholar

Breckler S.J., Empirical Validation of Affect, Behavior, and Cognition as Distinct Components of Attitude, „Journal of Personality and Social Psychology” 1984, vol. 47, no. 6, December, s. 1191–1205.
Zobacz w Google Scholar

Brewster Ch., Harris H., Sparrow P., On the Top of the World, „People Management” 2001, no. 10, October, s. 37–42.
Zobacz w Google Scholar

Bridges W., Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Brush C.G., Greene P.G., Hart M.M., Haller H.S., From Initial Idea to Unique Advantage: The Entrepreneurial Challenge of Constructing a Resource Base [and Executive Commentary], „The Academy of Management Executive” 2001, vol. 15, no. 1, Creating Wealth in Organizations, February, s. 64–80.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A., Kształtowanie relacji pracowniczych, Wydawnictwo Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2000.
Zobacz w Google Scholar

Centre for the New Economy and Society, The Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum, Switzerland 2018.
Zobacz w Google Scholar

Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Collis D.J., Research Note: How Valuable Are Organizational Capabilities?, „Strategic Management Journal” 1994, vol. 15. Winter, s. 143–152.
Zobacz w Google Scholar

Crites S.L. Jr., Fabrigar L.R., Petty R.E., Measuring the Affective and Cognitive Properties of Attitudes: Conceptual and Methodological Issues, „Personality and Social Psychology Bulletin” 1994, vo. 20, no. 6, December, s. 619–634.
Zobacz w Google Scholar

Cummings T.G., Worley C.G., Organization Development and Change, 9th ed., South-Western College Publishing, Mason, OH 2005.
Zobacz w Google Scholar

Czapla T., Kompetencje pracowników jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnej organizacji, [w:] J.L. Czarnota, M. Moszkowicz (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, s. 26–31.
Zobacz w Google Scholar

Czapla T., Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Czapla T., Malarski M., Zarządzanie pozyskiwaniem i rozwojem wiedzy w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 209–225.
Zobacz w Google Scholar

Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
Zobacz w Google Scholar

Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
Zobacz w Google Scholar

Czop K., Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” 2016, nr 24, t. 2, s. 69–81.
Zobacz w Google Scholar

Daugherty P.J., Chen H., Mattioda D.D., Grawe S.J., Marketing/Logistics Relationships: Influence on Capabilities and Performance, „Journal of Business Logistics” 2009, vol. 30, no. 1, Spring, s. 1–18.
Zobacz w Google Scholar

Day G.S., The Capabilities of Market-Driven Organizations, „Journal of Marketing” 1994, vol. 58, no. 4, October, s. 37–52.
Zobacz w Google Scholar

Dosi G., Teece D.J., Organizational Competencies and the Boundaries of the Firm, [w:] R. Arena , C. Longhi (eds.), Markets and Organization, Springer-Verlag, New York 1998, s. 281–302.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Helion , Gliwice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Escrig-Tena A.B., Bou-Llusar J.C., A Model for Evaluating Organizational Competencies: An Application in Context of a Quality Management Initiative, „Decision Science” 2005, vol. 36, no. 2, s. 221–255.
Zobacz w Google Scholar

Evans-Greenwood P., Marshall A., Ambrose M., Reconstructing Jobs: Creating Good Jobs in the Age of Artificial Intelligence, Deloitte, 18.07.2018, https://www2.deloitte.com/global/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/creating-good-jobs-age-of-artifi-intelligence.html (dostęp: 23.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Flanagan J.C., The Critical Incident Technique, „Psychological Bulletin” 1954, no. 51, July, s. 327–358.
Zobacz w Google Scholar

Gantz J., Reinsel D., The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital Shadows, and Biggest Growth in the Far East, December 2012, https://www.emc.com/leadership/digital-universe/2012iview/index.htm (dostęp: 23.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gauck J., wystąpienie z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 24.5.2019 r.
Zobacz w Google Scholar

Gerrig R.J., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Goodwin T., Digital Darwinism. Survival of the Fittest in the Age of Business Disruption, Kogan Page, London–New York–New Delhi 2018.
Zobacz w Google Scholar

Grant R.M., Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration, „Organization Science” 1996, vol. 7, no. 4, July–August, s. 375–387.
Zobacz w Google Scholar

Grant R.M., The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation, „California Management Review” 1991, vol. 33, no. 3, s. 114–135.
Zobacz w Google Scholar

Gronbeck B., German K., Ehninger D., Monroe A.H., Zasady komunikacji werbalnej, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Grouard B., Meston F., Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hagel J., Schwartz J., Bersin J., Navigating the Future of Work. Can We Point Business, Workers, and Social Institutions in the Same Direction?, „Deloitte Review” 2017, Issue 21, July, s. 26–45.
Zobacz w Google Scholar

Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Building Cross-Cultural Competence. How to Create Wealth form Conflicting Values, Wiley, New York 2004.
Zobacz w Google Scholar

Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Harvey D.F., Brown D.R., An Experimental Approach to Organization Development, 8th ed., Pearson Education, New Delhi 2010.
Zobacz w Google Scholar

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Henderson R., Cockburn I., Measuring Competence? Exploring Firm Effects in Pharmaceutical Research, „Strategic Management Journal” 1994, vol. 15, Special Issue: Competitive Organizational Behavior, Winter, s. 63–84.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hubbard G., Zubac A., Johnson L., Linking Learning, Customer Value, and Resource Investment Decisions: Developing Dynamic Capabilities, [w:] A. Heene, R. Martens, R. Sanchez (eds.), Competence Perspectives on Learning and Dynamic Capabilities, Advances in Applied Business Strategy, vol. 10, Emerald Group Publishing Limited, Oxford 2008, s. 9–28.
Zobacz w Google Scholar

Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Johansen B., Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World, Berrett-Koehler, San Francisco 2017.
Zobacz w Google Scholar

Klemp G.O. (ed.), The Assessment of Occupational Competence. Report to the National Institute of Education, National Institute of Education, Washington 1980.
Zobacz w Google Scholar

Knight S., NLP w biznesie. Techniki skutecznego przekonywania, Helion, Gliwice 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Kotter J.P., Jak przeprowadzić transformację firmy, Helion, Gliwice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kriegel R., Brandt D., Sacred Cows Make the Best Burgers: Developing Change-Driving People and Organizations, Warner Books, New York 1997.
Zobacz w Google Scholar

Krzakiewicz K. (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
Zobacz w Google Scholar

LaPiere R.T., Attitudes versus Action, „ Social Forces” 1934, vol. 13, no. 1, December, s. 230–237.
Zobacz w Google Scholar

Learned E.P., Christensen C.R., Andrews K.R., Guth W.D., Business Policy, RD Irwin, Homewood 1969.
Zobacz w Google Scholar

Lehtonen T.J., Building Strategic HRM Practices within the Competence-Based View: Introducing a CBM-Based Strategic HRM Framework, [w:] R. Sanchez, A. Heene (eds.), Competence Perspectives on Resources, Stakeholders and Renewal, Advances in Applied Business Strategy, vol. 9, Emerald Group Publishing Limited, Bingley 2005, s. 129–145.
Zobacz w Google Scholar

Levitt T., The Globalization of Markets, „Harvard Business Review” 1983, May–June, s. 92–102.
Zobacz w Google Scholar

Lewis R.D., When Cultures Collide. Leading Across Cultures, 3rd ed., Nicholas Brealey Publishing , Boston–London 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ljungquist U., How Do Core Competencies Discriminate? Identification of Influencing Similarities and Differences, „Knowledge and Process Management” 2007, vol. 14, no. 4, October–December, s. 237–247.
Zobacz w Google Scholar

Lubrańska A., Człowiek wobec zmian w organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica” 2004, nr 8, s. 171–182.
Zobacz w Google Scholar

Łaszkiewicz A., Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Matarazzo J.D., Wechsler’s Measurement and Appraisal of Adult Intelligence, 5th ed., Oxford University Press, New York 1972.
Zobacz w Google Scholar

Matwiejczuk R., Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.
Zobacz w Google Scholar

Matwiejczuk R., Koncepcja dynamicznych zdolności jako podstawa rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2016, z. 93, s. 355–364.
Zobacz w Google Scholar

McClelland D.C., Testing for Competence Rather than for ‘Intelligence’, „American Psychologist” 1973, no. 28, January, s. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

McKinsey Global Institute, Disruptive Technologies: Advances that Will Transform Life, Business , and the Global Economy, report by: J. Manyika, M. Chui, J. Bughin, R. Dobbs, P. Bisson , A. Marrs, May 2013, https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/disruptive-technologies (dostęp: 23.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

McKinsey Global Institute, Jobs Lost, Jobs gained: Workforce Transitions in a Time of Automation, report by: J. Manyika, S. Lund, M. Chui, J. Bughin, J. Woetzel, . Batra, R. Ko, S. Sanghvi, December 2017, https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages (dostęp: 23.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

McLagan P.A., Models for HRD Practice: The Models, vol. 3, American Society for Training and Development, Alexandria 1989.
Zobacz w Google Scholar

McLuhan H.M., The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press, Toronto–Buffalo–London 1962.
Zobacz w Google Scholar

Merlevede P.E., Bridoux D., Vandamme R., Rozwój inteligencji emocjonalnej, Helion, Gliwice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Nash L.L., Etyka biznesu, [w:] J. Woleński, J. Hartman, Wiedza o etyce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała 2008, s. 399–404.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E., Inteligencja, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki. Psychologia ogólna, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 721–760.
Zobacz w Google Scholar

Niedzielski P., Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska-Rogacz A., Kulturowe i osobowościowe determinanty radzenia sobie pracowników banków ze zmianami organizacyjnymi, „Przegląd Psychologiczny” 2004, t. 47, nr 4, s. 395–409.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Piercy N., Market-led Strategic Change, Butterworth-Heinemann, Oxford 1993.
Zobacz w Google Scholar

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Ray S., Ramakrishnan K., Resources, Competences and Capabilities Conundrum: A Back-To-Basics Call, „Decision” 2006, vol. 33, no. 2, July–December, s. 1–24.
Zobacz w Google Scholar

Robbins S.P., Judge T.A., Organizational Behavior, 12th ed., Pearson, Prentice Hall, New Jersey 2007.
Zobacz w Google Scholar

Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Rokeach M., The Nature of Human Values, Free Press, New York 1973.
Zobacz w Google Scholar

Rothwell W., Hohne C., King S., Human Performance Improvement: Building Practitioner Competence, Gulf Publishing, Houston 2000.
Zobacz w Google Scholar

Ruigrok W., Tulder R. van, The Ideology of Interdependence, Doctoral Dissertation, University of Amsterdam, Amsterdam 1993, [w:] Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1996, s.43–51.
Zobacz w Google Scholar

Salovey P., Mayer J.D., Emotional Intelligence, „Imagination, Cognition and Personality” 1990, vol. 9, no. 3, March, s. 185–211.
Zobacz w Google Scholar

Sanghi S., The Handbook of Competency Mapping. Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organizations, 2nd ed., Response Business Books form SAGE, New Delhi 2008.
Zobacz w Google Scholar

Schein E., Process Consultation: Its Role in Organization Development, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA 1969.
Zobacz w Google Scholar

Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J., Projektowanie organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Schoonover S.C., Schoonover H., Nemerov D., Ehly C., Competency-based HR Applications: Results of a Comprehensive Survey, Schoonover, Arthur Andersen, SHRM, Falmouth 2000.
Zobacz w Google Scholar

Scott W.E. Jr., Cummings L.L (red.), Zachowanie człowieka w organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Sharma S., Vredenburg H., Proactive Corporate Environmental Strategy and the Development of Competitively Valuable Organizational Capabilities, „Strategic Management Journal” 1998, vol. 19, no. 8, August, s. 729–753.
Zobacz w Google Scholar

Silberman M., Auerbach C., Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka PWN, https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 23.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Spencer L.M., Spencer S.M., Competence at Work, Wiley, New York 1993. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Stachak S., Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Stalk G., Evans P., Shulman L.E., Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy , „Harvard Business Review” 1992, March–April, https://hbr.org/1992/03/competing-on-capabilities-the-new-rules-of-corporate-strategy (dostęp: 23.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Stefański A., Godlewska-Werner D., Gotowość menedżerów do zmiany i podejmowania działań rozwojowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HRM)” 2016, nr 3–4 (110–111), s. 95–107.
Zobacz w Google Scholar

Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Szerląg A., Ku międzykulturowej tożsamości. Dylematy tożsamości uwikłanej w wielokulturowość, [w:] W. Jakubowski (red.), Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008, s. 27–40.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Teece D.J., Economic Analysis and Strategic Management, [w:] J.M. Pennings (ed.), Strategy for Decision Making in Complex Organizations, Jossey-Bass, San Francisco, CA 1984, s. 78–101.
Zobacz w Google Scholar

Ulrich D., Lake D.G., Organizational Capability – Competing from the Inside Out, John Wiley and Sons, New York 1990.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wang C.L., Ahmed P.K., Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, „International Journal of Management Reviews” 2007, vol. 9, no. 1, s. 31–51.
Zobacz w Google Scholar

Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

White R., Motivation Reconsidered: the Concept of Competence, „Psychological Review” 1959, no. 66, s. 297–333.
Zobacz w Google Scholar

Winter S.G., The Satisficing Principle in Capability Learning, „Strategic Management Journal” 2000, vol. 21, no. 10/11, Special Issue: The Evolution of Firm Capabilities, October–November, s. 981–996.
Zobacz w Google Scholar

Zemke R., Job Competencies: Can They Help You Design Better Training?, „Training” 1982, no. 19(5), s. 28–31.
Zobacz w Google Scholar

Zeynep T., Kalloch S., Transforming Today’s Bad Jobs into Tomorrow’s Good Jobs, „Harvard Business Review” 2017, June 12, https://hbr.org/2017/06/transforming-todays-bad-jobs-into-tomorrows-good-jobs (dostęp: 23.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

1 września 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-964-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-965-8

Inne prace tego samego autora