„Kochany Poeto Ruin…”: Studia o Krasińskim

Autorzy

Maciej Szargot
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173

Słowa kluczowe:

Irydion, Nie-Boska komedia, Juwenilia, epitafia, Zygmunt Krasiński, wiersze liryczne

Streszczenie

Moja czwarta książka o twórczości Zygmunta Krasińskiego powinna być chyba zatytułowana Zawsze o Nim, ale niestety, ten tytuł został już zarezerwowany dla innego poety przez innego badacza – znakomitego Stanisława Pigonia. Dlatego pozwoliłem sobie na zacytowanie Juliusza Słowackiego z jego listu dedykacyjnego do Balladyny, o którym to liście zresztą piszę w niniejszej publikacji. Niech więc ten tytuł-nagłówek będzie tym, czym był dla autora Anhellego – znakiem dedykowania dzieła właśnie Krasińskiemu.

Praca złożona jest z dwóch części, z których pierwsza została poświęcona twórczości „Poety Ruin”, a druga – jej dwustuletniej już recepcji. […] Interesuje mnie przy tym nie tylko recepcja krytyczna i badawcza, ale głównie obecność „trzeciego wieszcza” w świadomości i dziełach innych pisarzy. To w badaniach nad Krasińskim raczej zapomniana perspektywa. O ile w części pierwszej niewiele miejsca poświęciłem na dwa najwyżej cenione dramaty (w tym arcydzielną Nie-Boską komedię), o tyle w części drugiej można mówić nawet o ich nadreprezentacji, ponieważ to do nich przede wszystkim (choć nie wyłącznie) odwoływali się zarówno współcześni „trzeciego wieszcza”, jak i jego „późne wnuki”.

Ze Wstępu

Bardzo ciekawa, pomysłowa – kolejna już! – monografia twórczości Zygmunta Krasińskiego pióra prof. Macieja Szargota. Książka potrzebna, bardzo dobrze napisana, mądra, przekonująca w konkluzjach, uwzględniająca dorobek poprzedników, a nadto oryginalna. […] Badacz zmaga się spokojnie z aporiami myśli i wyobraźni tak skomplikowanego geniusza, jak Krasiński. Aż zdumiewa ostrożność, delikatność w podejściu do tekstów, ich interpretacji oraz wartościowania. Na tle konkurencyjnych publikacji ta wyróżnia się znakomitą orientacją autora w badanym zjawisku i ujmującym tokiem klarownego wywodu. To wystarczy, by zapisać się jako książka w przyszłości nader ważna dla badań nad Krasińskim.

Z recenzji prof. dr. hab. Jarosława Ławskiego

Bibliografia

Krasiński Z., Dzieła literackie, wybrał, notami i uwagami opatrzył P. Hertz, t. I–III, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Dzieła zebrane. Nowe wydanie, pod red. naukową M. Strzyżewskiego, t. I–VIII, Toruń 2017.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Irydion, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Irydion, oprac. W. Kubacki, Wrocław 1967.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, t. I–II, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, t. I–III, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Listy do Henryka Reeve, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył P. Hertz, t. I–II, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Listy do Konstantego Gaszyńskiego, Lwów 1882.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Listy do Koźmianów, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Listy do Ojca, oprac. i wstępem poprzedził S. Pigoń, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Listy do różnych adresatów, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, t. I–II, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Listy do Stanisława Małachowskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Myśli pobożne, Warszawa 1899.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Nie-Boska komedia, oprac. i wstępem poprzedził S. Treugutt, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Nie-Boska komedia, [reprint wydania 1835 r.], Wrocław 1967.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Nie-Boska komedia, wstęp M. Janion, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1967.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Pisma, Wydanie jubileuszowe, [oprac. J. Czubek], t. I–VIII, Kraków–Warszawa 1912.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Pisma. Za zezwoleniem rodziny poety wydał T. Pini, t. III, Lwów 1904,.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński Z., Psalmy przyszłości, Słowacki J., Odpowiedź na Psalmy przyszłości, oprac. M. Kridl, Kraków 1928.
Zobacz w Google Scholar

Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli, z rozmów i przemówień zebrał i opracował S. Pigoń, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Andruczuk K., Między Opinogórą a Wilnem. Miejsca autobiografi zne w młodzieńczej twórczości Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego, Toruń 2019.
Zobacz w Google Scholar

Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, oprac. i wstępem opatrzył K. Mrowcewicz, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Apokalipsa. Symbolika – tradycja – egzegeza, red. K. Korotkich, J. Ławski, t. I–II, Białystok 2006.
Zobacz w Google Scholar

Ariès P., Człowiek i śmierć, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, oprac. przekładu i wstęp E. Czaplejewicz, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Bagłajewski A., Poezja „trzeciej epoki”. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836–1843, Lublin 2009.
Zobacz w Google Scholar

Balbus S., Między stylami, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Banach W., Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego rodu, Poznań 2018.
Zobacz w Google Scholar

Bartoš O., Krasinského paradox, [w:] Z. Krasiński, Komedie ne božska, przeł. i przypisami opatrzył J. Simonides, Praha 1983.
Zobacz w Google Scholar

Baudelaire Ch., Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne, przeł., wstępem i przypisami opatrzył A. Kijowski, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Béguin A., Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bieńczyk M., Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa [1990].
Zobacz w Google Scholar

Bieńczyk M., Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bittner I., Romantyczne „ja”. Studium romantycznego indywidualizmu, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Bizior-Dombrowska M., „Nieszczęśliwe edycje” „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego, „Sztuka Edycji” 2012, nr 2(3).
Zobacz w Google Scholar

Bizior-Dombrowska M., Romantyczna nuda. Wielka nostalgia za niczym, Toruń 2016.
Zobacz w Google Scholar

Błoński J., Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Borek P., W służbie Klio. Studia o barokowych pisarzach minorum gentium, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Brückner A., Zygmunt Krasiński. Żywot i dzieła, Złoczów 1927.
Zobacz w Google Scholar

Bujnicki T., Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Bujnicki T., Petroniusz – bohater „Quo vadis”, [w:] Z Rzymu do Rzymu, red. J. Axer przy współpracy M. Bokszczanin, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Burdziej B., „Galilaee, vicisti!” Postać Juliana Apostaty w literackich sporach o chrześcijaństwo, „Ethos” 2001, nr 4(58).
Zobacz w Google Scholar

Burkot S., Bohater w polskiej powieści doby romantyzmu, [w:] Studia romantyczne, prace pod red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Caillois R., Definicja fantastyki, przeł. J. Lisowski, „Twórczość” 1958, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Caillois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór M. Żurowski, słowo wstępne J. Błoński, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Chlebowski B., Krasiński Zygmunt (1812–1859), [w:] Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, streszczenia, wyjątki, red. B. Chlebowski i inni, t. V, Warszawa 1909.
Zobacz w Google Scholar

Chojnacki H., Polska „poezja Północy”. Maria, Irydion, Lilla Weneda, Gdańsk 1998.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowski I., Z wykładów o „Nieboskiej Komedii”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, nr 2(6).
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M., Teodor Parnicki, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Danek D., Istnienie z kontr-wzajemnością. Krasiński i dzieciobójstwo, [w:] Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowicz E., „Będziem Moskalami” – kontekstowa interpretacja [„Roku 1846”] Zygmunta Krasińskiego, „Sztuka Edycji” 2014, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowicz E., Poeta-anonim, „Sztuka Edycji” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski S., Vox humana. Biblia w liryce Tadeusza Nowaka, Lublin 1993.
Zobacz w Google Scholar

Dialog z tradycją, t. VI, Dawna i współczesna kultura funeralna, red. I. Steczko, R. Dźwigoł, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzycki S., Nieboska Komedia, Kraków 1907.
Zobacz w Google Scholar

Dubowik H., Fantastyka w literaturze polskiej, Bydgoszcz 1999.
Zobacz w Google Scholar

Dumezil G., Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej, przeł. A. Gronowska, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dybizbański M., Romantyczna futurologia, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Edda poetycka, ze staroislandzkiego przeł. i oprac. A. Załuska-Strömberg, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, t. II, Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Eustachiewicz L., „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Fabianowski A., Myśl polityczna Zygmunta Krasińskiego, Ciechanów 1991.
Zobacz w Google Scholar

Fiećko J., Co zrobić z „Niedokończonym poematem” Zygmunta Krasińskiego?, „Sztuka Edycji” 2014, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Fiećko J., Krasiński przeciw Mickiewiczowi. Najważniejszy spór romantyków, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Fiećko J., Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Frye N., Archetypy literatury, przeł. A. Bejska, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1976.
Zobacz w Google Scholar

Gardner M. M., The Anonymous Poet of Poland Zygmunt Krasiński, Cambridge 1919.
Zobacz w Google Scholar

Gaszyński K., Zygmunt Krasiński i moje z nim stosunki, wstępem oraz przypisami opatrzył Z. Sudolski, Opinogóra 2009.
Zobacz w Google Scholar

„Gdzie piękność, gdzie poezja…?” Zygmuntowi Krasińskiemu w 200. rocznicę urodzin (1812–2012), red. A. Czajkowska, E. Mika, Częstochowa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Girard R., Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczynowska, Łódź 1991.
Zobacz w Google Scholar

Gombrowicz W., Dzieła, red. naukowa tekstu J. Błoński, t. II, Ferdydurke, Kraków 1986.
Zobacz w Google Scholar

Gomulicki J. W., Cyprian Norwid. Przewodnik po życiu i twórczości, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Gomulicki W., Krasińskiego „Wanda”, [w:] Kłosy zpolskiej niwy, Warszawa [1912].
Zobacz w Google Scholar

Gondowicz J., Najkrótszy słownik sekt i herezji Kościoła Wschodniego, „Literatura na Świecie” 1989, nr 4(213).
Zobacz w Google Scholar

Górski K., Słowacki jako poeta aluzji literackiej, [w:] Z historii i teorii literatury, seria druga, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Gradkowski H., Zygmunt Krasiński – dzieje recepcji (na podstawie dzieł literaturoznawców i autorów podręczników szkolnych), Jelenia Góra 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gross R., Dlaczego czerwień jest barwąmiłości, przeł. A. Porębska, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Hemar M., Kiedy znów zakwitną białe bzy (Utwory wybrane), wybór i posłowie T. Szymański, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Henryk Sienkiewicz. Biografia. Twórczość. Recepcja, red. L. Ludorowski, H. Ludorowska, Lublin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Hutin S., Gnostycy, przeł. K. Demianiuk, „Literatura na Świecie” 1987, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Inglot M., Czytając „Nie-Boską komedię”…, „Polonistyka” 1987, nr 7(247).
Zobacz w Google Scholar

Inglot M., Historia w „trylogii dramatycznej” Juliusza Słowackiego o powstaniu listopadowym, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 1979–1980 (XIV–XV).
Zobacz w Google Scholar

Janicka A., Tradycja i zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i „obrzeża”, Białystok 2015.
Zobacz w Google Scholar

Janin J., Martwy osioł i zgilotynowana kobieta, przeł. P. Kamiński, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., „Agaj-Han” jako romantyczna powieść historyczna, [w:] Prace wybrane, t. 2, Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Do Europy – tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Larwatus prodeo, [w:] Galernicy wrażliwości, wybór, oprac. i red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk 1981.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Prace wybrane, t. 2, Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie, Gdańsk 1972.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Wobec zła, Chotomów 1989.
Zobacz w Google Scholar

Janion M., Zygmunt Krasiński – debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Janowska M., Wymiary sacrum w twórczości Mieczysława Jastruna, Anny Kamieńskiej i Jana Twardowskiego, Opole 2008, s. 52–66.
Zobacz w Google Scholar

Jastrun M., Poezje zebrane, t. 2, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Jastrun M., Syn szlachecki, [w:] Wolność wyboru, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowska M., Wokół listów dedykacyjnych do „Balladyny” i „Lilli Wenedy”. Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego dwugłos o formach: „ariostycznej”, „homerowej” i „eschylowskiej”, [w:] Słowacki potomnych i współczesnych. W 150 rocznicę śmierci Poety, red. J. Borowczak, Z. Przychodniak, Poznań 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kallenbach J., „Anhelli” i „Ostatni”, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowskiego, t. 1, Lwów 1916.
Zobacz w Google Scholar

Kallenbach J., Zygmunt Krasiński. Życie i twórczość lat młodych (1812–1838), t. I–II, Lwów 1904.
Zobacz w Google Scholar

Kanarek R., Humor zeszytów szkolnych?, [w zbiorze:] Dlaczego Różewicz? Wiersze i komentarze, Łódź 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kaskaderzy literatury. O legendzie i twórczości Bursy, Poświatowskiej, Stachury, Hłaski, Wojaczka, Bruna, red. E. Kolbus, słowo wstępne J. Z. Brudnicki, posłowie J. Marx, Łódź 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kleiner J., Słowacki, Wrocław 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kleiner J., Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, t. I–II, Lwów 1912.
Zobacz w Google Scholar

Kleiner J., Zygmunt Krasiński. Studia, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kolbuszewska E., Romantyczne przeżywanie przyrody. Znaczenia, wartości, style zachowań, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kolbuszewski J., Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Kołtuniakowa J., Kilka uwag o roli chóru w dramacie romantycznym, [w:] Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu, red. S. Furmanik i inni, Wrocław 1966.
Zobacz w Google Scholar

Kosman M., Między wizją literacką i prawdą dziejową. Nad „Trylogią” Henryka Sienkiewicza. Studia i szkice, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kosman M., Na tropach bohaterów „Quo vadis”, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kosman M., Na tropach bohaterów „Trylogii”, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Kotowicz S., Z. Krasiński wobec „Króla-Ducha”, Lwów 1912.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczykowa A., Słowacki, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Koziełek G., Niemiecka baśń romantyczna, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski W. M., Manfred, Hr. Henryk, Płoszowski jako przedstawiciele trzech pokoleń XIX stulecia, „Ateneum” 1895, t. IV.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński A., Poeta myśli, t. I, „Biblioteka Warszawska” 1901.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński A., Zygmunta Krasińskiego nieznany pomysł trylogii, [w:] Pamiątkowa księga 1866–1906. Prace byłych uczniów Stanisława hr. Tarnowskiego ku uczczeniu XXXV-lecia jego nauczycielskiej pracy, t. 1, Kraków 1904.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński. Żywioły kultury, żywioły natury. Studia, red. M. Burzka-Janik, J. Ławski, Białystok–Opole 1959.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński żywy. Książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, red. W. Günther, Londyn 1959.
Zobacz w Google Scholar

Kraszewski J. I., Stara baśń. Powieść z IX wieku, oprac. W. Danek, Wrocław 1975.
Zobacz w Google Scholar

Krawczuk A., Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Krawczuk A., Rzym i Jerozolima. Trylogia, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Krawczuk A., Stąd do starożytności, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Krejči K., Dĕjiny polské literatury, Praha 1958.
Zobacz w Google Scholar

Krejči K., Praga. Legenda i rzeczywistość, przeł. C. Dmochowska, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Królik J., Opinogóra, Opinogóra 2004.
Zobacz w Google Scholar

Królikiewicz G., Terytorium ruin. Ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski J., Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski J., Twórczość Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski J., W świecie bajki ludowej, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego, t. I–III, Lwów 1912.
Zobacz w Google Scholar

Księga tysiąca i jednej nocy. Wybrane opowieści, wybór i przekł. Filologiczny W. Kubiak, literacka wersja przekł. i przekł. wierszy J. Ficowski, wstęp i przypisy T. Lewicki, Wrocław 1966.
Zobacz w Google Scholar

Kubacki W., W wyobraźni, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Kubale A., Dramat bólu istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego, Gdańsk 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kurska A., Fragment romantyczny, Wrocław 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kurska A., Zamek romantyczny w kilku odsłonach, Kielce 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lacarriére J., Cień i światło, przeł. M. Kowalska, „Literatura na Świecie” 1987, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Lebioda D. T., Krasiński. Gigantomachia. Studium romantycznego monumentalizmu i tytanizmu, Bydgoszcz 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lechoń J., O literaturze polskiej, Warszawa 1993. Lechoń J., Poezje, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Lem S., Cyberiada, Kraków 1967.
Zobacz w Google Scholar

Lenartowicz T., Poezje wybrane, wyboru dokonał i wstępem opatrzył. J. Nowakowski, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Lewis C. S., Cztery miłości, przeł. M. Wańkowiczowa, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Ludorowski L., Wizjoner przeszłości. Powieści historyczne Henryka Sienkiewicza, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Ławski J., Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego, Białystok 2005.
Zobacz w Google Scholar

Ławski J., „Nim rosa wyżre oczy”. O wielkiej sprzeczności Zygmunta Krasińskiego, [w:] Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Łotman J., Dekabrysta w życiu codziennym (Zachowania codzienne jako kategoria historyczno-psychologiczna), [w:] Semiotyka dziejów Rosji, wybór i przekład B. Żyłko, Łódź 1993.
Zobacz w Google Scholar

Łubieniewska E., „Fantazy” Juliusza Słowackiego czyli komedia na opak wywrócona, Wrocław 1985.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz-Cat S., Dom Radziwiłłów, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Majchrowski S., Niezwykłe postacie z czasów powstania listopadowego, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Makowski S., „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, (wyd. III poprawione i uzupełnione), Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Makuszyński K., Perły i wieprze, Kraków 1988.
Zobacz w Google Scholar

Malić Z., „Ferdydurke”, „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H., O cytatach i przypisach, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H., Rodowód i losy mitu trzech wieszczów, „Pismo”1981, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Markuszewska A., Poetyckie światy romantyków. O młodzieńczej korespondencji Zygmunta Krasińskiego i Henryka Reeve’a, Toruń 2017.
Zobacz w Google Scholar

Marwicki E., Zygmunt Krasiński. „Nieboska Komedia”. Geneza, rozbiór, charakterystyka postaci, dokładna treść, Łódź b. r.
Zobacz w Google Scholar

Maślanka J., Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński J., Kilka podań i wspomnień krakowskich. Ze zbioru wiadomości o Krakowie, Kraków 1855.
Zobacz w Google Scholar

Meresiński S., Henryk Sienkiewicz wobec tradycji romantycznej, Kielce 1992.
Zobacz w Google Scholar

Mickiewicz A., Dzieła, Wydanie rocznicowe, t. I–XVII, Warszawa 1993–2003.
Zobacz w Google Scholar

Mickiewicz. Słowacki. Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty, red. E. Owczarz, J. Smulski, Łowicz 2001.
Zobacz w Google Scholar

Miłosz Cz., Odwrót Krasińskiego, przeł. E. Morawiec, „Pismo” 1981, nr 5/6.
Zobacz w Google Scholar

Młot na czarownice [...], Z pism Jakuba Sprengera i Henryka Instytora zakonu dominikanów i teologów w niemieckiej ziemi inkwizytorów po większej części wybrana i przełożona przez Stanisława Ząbkowica, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Mostowska z ks. Radziwiłłów A., Strach w zameczku. Posąg i salamandra, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

N. [Konstancja Morawska], Do genezy „Psalmów przyszłości”, „Przegląd Polski” 1893, t. 107.
Zobacz w Google Scholar

Nie-Boski Zygmunt. W 190 rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego, oprac. B. Riss, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Niemiecka nowela romantyczna, wybór, wstęp i komentarz G. Koziełek, Wrocław 1975.
Zobacz w Google Scholar

Nieznany fragment „Nie-Boskiej komedii”, „Gazeta Literacka”, 15 czerwca 1926, nr 9–10.
Zobacz w Google Scholar

Nowacka T., Opowiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego, Wrocław 1972.
Zobacz w Google Scholar

Nowak T., Psalmy na użytek domowy, Kraków 1959.
Zobacz w Google Scholar

Okulicz-Kozaryn R., Mała historia dandyzmu, Poznań 1995.
Zobacz w Google Scholar

Opacki I., „W środku niebokręga”. Poezja romantycznych przełomów, Katowice 1995.
Zobacz w Google Scholar

Opinogóra w wierszach, Ciechanów 1986.
Zobacz w Google Scholar

Parnicki T., Muza dalekich podróży, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Perrault Ch., Bajki Babci Gąski, przeł. H. Januszewska, Wrocław 1993.
Zobacz w Google Scholar

Piasecka M., Mistrzowie snu. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński, Wrocław 1992.
Zobacz w Google Scholar

Piechota M., Lyszczyna J., Słownik Mickiewiczowski, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pigoń S., Zawsze o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu, Kraków 1960.
Zobacz w Google Scholar

Pini T., Krasiński. Życie i twórczość, Poznań [1928].
Zobacz w Google Scholar

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich, Poznań–Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Pochel P., Intertekstualne gry w liryce Jana Lechonia i Tadeusza Różewicza, Katowice 2012.
Zobacz w Google Scholar

Poe E. A., Opowieści niezwykłe, przeł. B. Leśmian i inni, wstępem opatrzyła M. Janion, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Politzer H., Milczenie syren. Studia z literatury niemieckiej i austriackiej. (Wybór), przeł. J. Hummel, Warszawa 1973.
Zobacz w Google Scholar

Polski słownik judaistyczny, https://www.jhi.pl/psj/Trzydziestu_Szesciu_Sprawiedliwych (dostęp 22.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

Problemy polskiego romantyzmu, seria druga, pod. red. M. Żmigrodzkiej, Wrocław 1974.
Zobacz w Google Scholar

Przyboś J., Człowiek niezwykły, ale poeta?, „Życie Literackie” 1959, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Przybylski R., Rozhukany koń. Esej o myśleniu Juliusza Słowackiego, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rahn O., Tragedia kataryzmu, przeł. A. Kaniewski, „Literatura na Świecie” 1987, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Rećko J., Literackie epitafium barokowe. Geneza i teoria gatunku, Zielona Góra 1992.
Zobacz w Google Scholar

Rolle A. J., Zameczki podolskie na Kresach multańskich, t. 1, Kamieniec nad Smotryczem, Warszawa 1880.
Zobacz w Google Scholar

Romanowski M., Wybór poezji, oprac. H. E. Kurkowska, Warszawa 1947.
Zobacz w Google Scholar

Różewicz T., Niepokój. Wybór wierszy, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rudkowska M., Sen nieboszczyka. Polski hoffmanizm w XIX wieku, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Sajkowski A., Wołodyjowski na murach Kamieńca, [w:] Prace literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu, red. S. Furmanik i inni, Wrocław 1966.
Zobacz w Google Scholar

Saramonowicz A., Pokraj, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Sartre J.-P., O dandyzmie, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 1982, nr 7(132).
Zobacz w Google Scholar

Sikora I., Narolska A., „Utajony romantyzm”. Eliza Orzeszkowa a tradycja romantyczna, Zielona Góra 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sienkiewicz H., Dzieła, wyd. zbiorowe pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 1–60, Warszawa 1948–1955.
Zobacz w Google Scholar

Sienkiewicz H., Listy, t. I, cz. 1, wstęp i biogramy adresatów napisał J. Krzyżanowski, listy oprac. i opatrzyła przypisami M. Bokszczanin, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Sienkiewicz H., Listy, t. III, cz. 1, listy opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła M. Bokszczanin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sienkiewicz H., Quo vadis. Powieść z czasów Nerona, oprac. T. Żabski, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sienkiewicz H., Quo vadis, wstęp napisał J. Krzyżanowski, przypisy i aneks oprac. T. Jodełka-Burzecki, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Sienkiewicz – pamięć i współczesność, red. L. Ludorowski, H. Ludorowska, Z. Mokranowska, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sinko T., Antyk w literaturze polskiej. Prace komparatystyczne, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Słowacki J., Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. I–XIV, Wrocław 1959,
Zobacz w Google Scholar

Słowacki J., Fantazy, oprac. M. Inglot, Wrocław 1976.
Zobacz w Google Scholar

Słowacki J., Krąg pism mistycznych, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1982.
Zobacz w Google Scholar

Słowacki J., Lilla Weneda, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Słowacki J., Liryki, wybór i oprac. M. Bizan i P. Hertz, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Słowacki J., Uspokojenie, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

[Słowaczyński J.?], Nie-Boska Komedia, „Tygodnik Emigracji Polskiej” 1835, cz. VIII, nr 4 z 31 XII.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. V, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1994.
Zobacz w Google Scholar

Smoliński A., O micie Kamieńca Podolskiego, „Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 2017.
Zobacz w Google Scholar

Sokalska M., O inspiracjach operowych w „Irydionie” Zygmunta Krasińskiego, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sokalska M., Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz – Krasiński – Słowacki, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sontag S., Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Stachniak E., Dysonans, autoryzowany przekład z języka angielskiego A. Przedpełska-Trzeciakowska, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Stachura E., Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, red. Z. Fedecki, Warszawa 1882.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz M., Przedmowy romantyków. Kreacje autorskie. Idee programowe. Gry z czytelnikiem, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz M., Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998.
Zobacz w Google Scholar

Starnawski J., Dwa listy dedykacyjne Juliusza Słowackiego do autora „Irydiona”, nadbitka autorska z „Roczników Humanistycznych TNKUL” II–III, 1950–1951.
Zobacz w Google Scholar

Stefanowska Z., Mapa romantyzmu polskiego . Pisma z lat 1964–2007, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Sudolski Z., Kobiety w życiu Zygmunta Krasińskiego, Opinogóra 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sudolski Z., Krasiński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Sudolski Z., Nad autografami „Psalmu nadziei” (zarys procesu twórczego), „Blok-notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” 1978.
Zobacz w Google Scholar

Sudolski Z., Słowacki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Szargot B., Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza, Piotrków Trybunalski 2013.
Zobacz w Google Scholar

Szargot B., Szargot M., Antybaśnie Bolesława Leśmiana („Kopciuszek”, „W pałacu królewny śpiącej”), [w:] Tkanina. Studia. Szkice. Interpretacje, red. A. Węgrzyniak, T. Stępień, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Szargot M., Kosmos Krasińskiego. Studia, Piotrków Trybunalski 2009.
Zobacz w Google Scholar

Szargot M., Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego, Katowice 2004.
Zobacz w Google Scholar

Szargot M., Układanie dramatu. Rzecz o „Nie-Boskiej komedii”, Toruń 2017.
Zobacz w Google Scholar

Szargot M., Ziemia rozdziału – niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego, Katowice 2000.
Zobacz w Google Scholar

Szczeglacka E., Romantyczny homo legens. Zygmunt Krasiński jako czytelnik polskich poetów, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Szczeglacka-Pawłowska E., Romantyzm „brulionowy”, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sztachelska J., Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice, Białystok 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sztachelska J., „Legiony” Henryka Sienkiewicza – powieść nieznana, „Wiek XIX” 2014.
Zobacz w Google Scholar

Sztyrmer L., Powieści nieboszczyka Pantofla, wybrał i oprac. oraz szkic o życiu i twórczości napisał L. Sokół, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Ślękowa L., Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński M., „Na światach poczętych, na światach mających zginąć”. Apokaliptyka „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego, [w:] Jednostka – naród – historia, Piotrków Trybunalski 2007.
Zobacz w Google Scholar

Śliwiński M., Tradycja antyczno-chrześcijańska w „Irydionie” Krasińskiego, „Filomata” 1993, nr IX, cz. 1.
Zobacz w Google Scholar

Śmierć Zygmunta Krasińskiego, red. B. M. Szargotowie, Piotrków Trybunalski 2009.
Zobacz w Google Scholar

Świętosławska T., Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła, Łódź 1997.
Zobacz w Google Scholar

T.W. [T. Wierzbowski], Relacyja o upadku Kamieńca r. 1672 i ostatnich czynach pana Jerzego Wołodyjowskiego przez Jmci pana Stanisława Makowieckiego, stolnika latyczewskiego (z oryginalnego rękopisu), „Przegląd Powszechny” 1886, t. 10.
Zobacz w Google Scholar

Tarnowski S., Zygmunt Krasiński, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska G., Mickiewicz – Krasiński. O wyobraźni utopijnej i katastroficznej, Gdańsk 2000.
Zobacz w Google Scholar

Toruń W., Widzieć przyjaciela. Słowacki o Krasińskim, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1–2 (2).
Zobacz w Google Scholar

Treugutt S., Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie, red. M. Prussak, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., Małe formy literackie, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Tuwim J., Kwiaty polskie, oprac. T. Januszewski, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Vax L., L’art et la littérature fantastique, Paris 1960.
Zobacz w Google Scholar

Wasylewski S., Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962
Zobacz w Google Scholar

Waśko A., Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wat A., [Szkice o Krasińskim], [w:] Publicystyka, zebrał, opracował, posłowiem oraz indeksami opatrzył P. Pietrych, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Weintraub W., Dookoła „Legendy” Krasińskiego (Krasiński i Lamennais), [w:] Od Reya do Boya, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Wellek R., Warren A., Teoria literatury, przekład pod red. i z posłowiem M. Żurowskiego, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Węgiełek J., Mam ciało, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyniakowa A., Tworzywo Lechoniowej poezji („musi umrzeć w życiu, co ma powstać w pieśni”), [w:] Skamander, t. 7, red. I. Opacki, Katowice 1991.
Zobacz w Google Scholar

Widengren G., Mani i manicheizm. Życie Maniego, przeł. A. Kaniewski, „Literatura na Świecie” 1987, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Wielki słownik frazeologiczny PWNzprzysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wilk W., „Do Miłości – środka”. O liryce religijnej w polskiej poezji romantycznej, Sandomierz 2012.
Zobacz w Google Scholar

Winek T., „Pan Tadeusz” z przypisami, „Sztuka Edycji” 2017, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk J., „Z rozłamów wielkiego ducha”. O młodopolskiej recepcji Krasińskiego, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Woodrow Januszewski B., Ludzka komedia czy boska tragedia. Studium krytyczne w 150 rocznicę powstania „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego, Warszawa–Wrocław 1989.
Zobacz w Google Scholar

Wójcicki K. W., Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, wybór i oprac. R. Wojciechowski, słowo wstępne J. Krzyżanowski, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Dudek M., (Prze)Trwać w okolicy mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka, Katowice 2007.
Zobacz w Google Scholar

Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego, red. J. Świdziński, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zarych E., Fantastyka w utworach E. T. A. Hoffmanna, „Teksty Drugie” 1998, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Zgorzelski Cz., Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001.
Zobacz w Google Scholar

Zygmunt Krasiński. W stulecie śmierci, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej, red. M. Strzyżewski, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Żeleński (Boy) T., Pisma, pod red. H. Markiewicza, t. III, Ludzie żywi, oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Э. Т. А. Гофман. Жизнь и творчество. Письма. высказывания. документы. Перевод с немецкого [przekł. anonimowy], Составитель, автор предисловия и вступительных текстов к разделям Кляус Гюнцель, Москва, „Радуга” 1987.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

21 grudnia 2020

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-079-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-080-5

Inne prace tego samego autora