Miasto według socjologii: Wybrane tematy

Autorzy

Andrzej Majer
Wydział Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, Katedra Badań Regionalnych

Słowa kluczowe:

rozwój miast, miasta średniowiecza, miasta nowożytne i przemysłowe, urbanizacja, era postindustrialna, nowoczesne miasta

Streszczenie

Książka jest zbiorem socjologicznych esejów, w których zaprezentowano dwa sposoby postrzegania miast – ewolucję materialnej przestrzeni od pierwszych osad do współczesnych metropolii oraz zmiany w przestrzeni społecznej, stanowiącej pole aktywności wielu pokoleń ludzi. Połączenie tych perspektyw pozwala na pełniejszy opis czynników kształtujących w przeszłości i wciąż rozwijających miasta. Rozważania autora dotyczą sposobów analizowania miast, ich historii od najstarszych osad do współczesnych metropolii, odmian urbanizacji, głównych cech nowoczesnych miast, społeczności i ich współczesnych form, odzwierciedlenia miast w społecznej świadomości oraz ich dynamiki i ducha. W publikacji pojawiają się nawiązania do historii budowy miast i demografii, antropologii kulturowej czy teorii ekonomicznych. Jako główną perspektywę przyjęto socjologiczny punkt widzenia miast, od wieków odciskających piętno na mentalności ludzi, modyfikujących ich style życia i dyktujących różne formy działalności. Zakłada ona, że nie budynki, ale ludzie, ich życie społeczne oraz kultura są najważniejszymi aspektami funkcjonowania miast. 

Monografia jest rezultatem studiów polskiej i obcej, niemal wyłącznie anglojęzycznej, literatury przedmiotu, a także wieloletniego doświadczenia uniwersyteckiej dydaktyki socjologii miasta. Autor jest przekonany, że niemal wszystkie przypisywane miastom destrukcyjne zjawiska mogą być naprawione lub usunięte pod warunkiem wdrożenia odpowiednich strategii odnowy. Książka może zainteresować studentów i wykładowców kierunków związanych z tematyką miast oraz praktyków zajmujących się na co dzień rozwiązywaniem miejskich problemów. 

Bibliografia

2014 Revision of the World Urbanization Prospects, 2015, United Nations Department of Economic and Social Af-fairs, online: https://www.un.org/en/development/desa/publications/2014-revision-world-urbanization-prospects.html (dostęp: 10.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

2018 Revision of the World Urbanization Prospects, 2018, United Nations Department of Economic and Social Af-fairs, online: https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html (dostęp: 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Abu-Lughod Janet L., 2012, Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250–1350, tłum. Arkadiusz Bugaj, Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki.
Zobacz w Google Scholar

Addams Jane, 2012, The Spirit of Youth and the City Streets, New York, Forgotten Books.
Zobacz w Google Scholar

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ (The Sustainable Deve-lopment Goals 2030 Agenda), United Nations Knowledge Platform, online: sustainabledevelopment.un.org (do-stęp: 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Albrechts Louis, Balducci Alessandro, 2013, Practicing Strategic Planning: In Search of Critical Features to Explain the Strategic Character of Plans, „The Planning Revue”, t. 49, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Alcoff Linda Martín, Mendieta Eduardo, 2003, Identities: Race, Class, Gender and Nationality, Oxford, Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Allen Michelle, 2008, Cleansing the City: Sanitary Geographies in Victorian London, Columbus, Ohio University Press.
Zobacz w Google Scholar

Altman Irwin, Low Setha M., 1992, Place Attachment, New York, Plenum Press.
Zobacz w Google Scholar

America 2050. A Prospectus [bdw], Regional Plan Association, New York.
Zobacz w Google Scholar

Ananad Shirya, Sami Neha, 2015, Urban Corridors: Strategies for Economic and Urban Development, [w:] Urban Cor-ridors. Strategies for Economic and Urban Development, International Growth Centre, Mumbai, Indian Institute for Human Settlements, http://iihs.co.in/knowledge-gateway/urban-corridors-strategies-for-economic-and-urban-development/ (dostęp 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Anderson Benedict, 1997, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. Stefan Amsterdamski, Kraków, Znak.
Zobacz w Google Scholar

Anthony Robert M., Crenshaw Edward M., 2014, City Size and Political Contention: The Role of Primate Cities in Democratization, „International Journal of Sociology”, t. 44, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Appadurai Arjun, 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Zbigniew Pucek, Kraków, Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Arnott Richard J., McMillen Daniel P., 2006, A Companion to Urban Economics, Hoboken, Blackwell – John Wiley & Sons.
Zobacz w Google Scholar

Arthur W. Brian, 1988, Urban Systems and Historical Path Dependence, [w:] Cities and Their Vital Systems. Infra-structure. Past, Present, and Future, Jesse H. Aussubel, Robert Herman (red.), Washington D.C., National Acad-emy Press.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, 2006, Polityka, tłum. Ludwik Piotrowicz, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Ash Amin, 2006, The Good City, „Urban Studies”, t. 43, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Bacon Edmund N., 1974, Design of Cities, New York, Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

Badyina Alena, Golubchikov Oleg, 2005, Gentrification in Central Moscow – A Market Process Or A Deliberate Policy? Money, Power And People in Housing Regeneration in Ostozhenka, „Geografiska Annaler: Series B, Human Ge-ography”, t. 87, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bairoch Paul, Goer Gary, 1986, Factors of Urbanisation in the Nineteenth Century Developed Countries: A Descriptive and Econometric Analysis, „Urban Studies”, t. 23, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Bakhshi Hasan, Hargreaves Ian, Hofheinz Paul, 2017, The Creative Economy in Europe. Why Human Beings Remain the Economy’s Key Asset, online: lisboncouncil.net/ publication/ publication/141-the-creative-economy-in-europe-why-human-beings-remain-the-economys-key-asset.html (dostęp: 29.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Banfield Edward C., 1974, The Unheavenly City Revisited, Boston–Toronto, Little Brown and Company.
Zobacz w Google Scholar

Banham Reyner, 1979, Rewolucja w architekturze, tłum. Zbigniew Drzewiecki, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Zobacz w Google Scholar

Bańka Augustyn, 2002, Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Barber Bernard, Barber Elinor G., 1965, European Social Class: Stability and Change, New York, Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Barbière Cécile, 2017, In 2050 3 Billion People Will Live in Slums, EURACTIV, https://www.euractiv.com/section/development-policy/interview/french-urban-development-expert-in-2050–3-billion-people-will-live-in-slums/, (dostęp: 16.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Barth Gunther, 1980, The Department Store, [w:] City People. The Rise of Modern City Culture in Nineteenth-Century America, Oxford, Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bason Christian, 2010, Leading Public Sector Innovation: Co-creating for a Better Society, Bristol, Policy Press.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt, 1963, Zarys socjologii: zagadnienia i pojęcia, Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt, 1996, Etyka ponowoczesna, Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt, 2001, Tożsamość – jaka była, jest i po co?, [w:] Wokół problemów tożsamości, Aldona Jawłowska (red.), Warszawa, LTW.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt, 2006, Płynna nowoczesność, tłum. Tomasz Kunz, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Zygmunt, 2008, Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Becher Debbie, 2012, Political Moments with Long-term Consequences, [w:] Remaking Urban Citizenship: Organiza-tions, Institutions and the Right to the City, Mary Smith, Morton McQuarrie (red.), New Brunswick, Transac-tion Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Bell Colin, Bell Rose, 1969, City Fathers: Early History of Town Planning in Britain, London, Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

Bell Daniel A., de-Shalit Avner, 2011, The Spirit of Cities. Why the Identity of a City Matters in a Global Age, Prince-ton–Oxford, Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bell Daniel, 1976, The Cultural Contradictions of Capitalism, New York, Basic Books.
Zobacz w Google Scholar

Bell Paul A., Greene Thomas C., Fisher Jeffrey D., Baum Andrew, 2004, Psychologia środowiskowa, tłum. Maria Lewic-ka, Agnieszka Skorupka i in., Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Benevolo Leonardo, 1993, The European City (The Making of Europe), tłum. Carl Ipsen, Cambridge, Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Benjamin Walter, 1975, Twórca jako wytwórca, tłum. Henryk Orłowski, Janusz Sikorski, Poznań, Wydawnictwo Po-znańskie.
Zobacz w Google Scholar

Bennett Judith M., Hollister Cecil W., 2006, Medieval Europe: A Short History, New York, McGraw-Hill.
Zobacz w Google Scholar

Bensman Joseph, Epilogue. The Apple Tree, [w:] The Apple Sliced. Sociological Studies of New York City, Vernon Beggs, Gerald Handel, Sylvia F. Fava (red.), South Hadley, Bergin & Garvey.
Zobacz w Google Scholar

Bentley Ian, Alcock Alan, McGlynn Sue Bentley, Murrain Paul A. Alcock, 1985, Responsive Environments. Manual For Designers, Oxford, Elsevier – Architectural Press.
Zobacz w Google Scholar

Berg Leo van den, Drewett Roy, Klaassen Leo H., 1982, Urban Europe. A Study of Growth and Decline, Oxford–New York, Pergamon Press.
Zobacz w Google Scholar

Berndt Heide, 1978, Die Natur der Stadt, Frankfurt am Main, Verlag Neue Kritik.
Zobacz w Google Scholar

Berry Christopher R., Glaeser Edward L., 2005, The Divergence of Human Capital Levels Across Cities, National Bu-reau of Economic Research Working Paper No. 11617, https://www.nber.org/papers/w11617 (dostęp 10.10. 2019).
Zobacz w Google Scholar

Bianchini Franco, 1993, Remaking European Cities: The Role of Cultural Policies, [w:] Cultural Policy and Urban Re-generation: the West European Experience, Franco Bianchini, Michael Parkinson (red.), Manchester, Manchester University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bianchini Franco, 1999, Cultural Planning for Urban Sustainability, [w:] City and Culture: Cultural Processes and Urban Sustainability, Louise Nyström, Colin Fudge (red.), Karlskrona, Stadsmiljörådet.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska Ewa, 1999, Co mówią kamienie Wenecji, Gdańsk, Słowo/Obraz/Terytoria.
Zobacz w Google Scholar

Bierwiaczonek Krzysztof, Dymnicka Małgorzata, Kajdanek Katarzyna, Nawrocki Tomasz, 2017, Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Billert Andreas, 2012, Założenia, modele i planowanie polityki rozwoju miast. Próba konfrontacji dwóch światów jed-nej Unii Europejskiej, [w:] Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce, Krzysztof Derejski, Ja-cek Kubera, Stanisław Lisiecki, Roman Macyra (red.), Poznań, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Spo-łecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zobacz w Google Scholar

The Black Population: 2010, 2010 Census Briefs, United States Census Bureau, online: www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-06.pdf (dostęp: 19.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Blakely Edward J., Snyder Mary G., 1999, Fortress America. Gated Communities in the United States, Washington D.C., Brooking Institution Press.
Zobacz w Google Scholar

Blokland Talja, van Eijk Gwen, 2010, Do People Who Like Diversity Practice Diversity in Neighbourhood Life? Neigh-bourhood Use and the Social Networks of ‘Diversity-Seekers’ in a Mixed Neighbourhood in the Netherlands, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Blum Alan, 2003, Imaginative Structure of the City, Montreal–Kingston, McGill-Queen’s University Press.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk Mateusz, 2013, W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej, War-szawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew, 2002, Tożsamość, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Zbigniew Bokszański (red.), Warszawa, Ofi-cyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Zbigniew, 2006, Tożsamości zbiorowe, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Booth Charles, 1982, Life and Labor of the People of London, t. 1–16, reprint, London, Basil Blackwell, http://www.globalfactcheck.org/documents/1904%20Booth%20Life%20and %20Labour%20of%20the%20People%20in%20London.%20%20Poverty.%20%2021357547.pdf (dostęp 10.10. 2019).
Zobacz w Google Scholar

Bosker Maartean, Buringh Eltjo, van Zanden Luiten Jan, 2008, From Baghdad to London: The Dynamics of Urban Growth in Europe and the Arab World, 800–1800, CEPR Discussion Papers No. 6833.
Zobacz w Google Scholar

Bosker Maarten, Buringh Eltjo, 2017, City Seeds: Geography and the Origins of the European City System, „Journal of Urban Economics”, t. 98, nr C.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc, 2001, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. Anna Sawisz, Warszawa, Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Bowles Samuel, Gintis Herbert, 2002, Social Capital and Community Governance, „The Economic Journal”, t. 112, nr 483.
Zobacz w Google Scholar

Boyer M. Christine, 1983, Dreaming the Rational City. The Myth of American City Planning, Cambridge, MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Böhme Gernod, 2017, The Aesthetics of Atmospheres, New York, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Brand Ralf, Gaffikin Frank, 2007, Collaborative Planning in an Uncollaborative World, „Planning Theory”, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Braudel Fernand, 1973, Capitalism and Material Life 1400–1800, tłum. Miriam Kochan, New York, HarperCollins Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Braudel Fernand, 1999, Historia i trwanie, tłum. Bronisław Geremek, Warszawa, Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Braun E. Erik, Eshuis J. Jasper, Klijn Eric-Hans, 2014, The Effectiveness of Place Brand Communication, „Cities: The international journal of urban policy and planning” t. 41, https://repub.eur.nl/pub/63238 (dostęp 10.10. 2019).
Zobacz w Google Scholar

Briggs Asa, 1968, Victorian Cities, Harmondsworth, Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

Briggs Asa, 1970, Manchester, Symbol of a New Age, [w:] idem, Victorian Cities, New York–Evanston, Harper and Row.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska Blanka, 2009, Spadkobiercy flâneura. Spacer jako twórczość kulturowa – współczesne reprezentacje, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Burgess Ernest W., 1973, On Community, Family, and Delinquency, Lewis Cottrell, Alvin Hunter, John Short (red.), Chicago, University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Burnett John, 1986, A Social History of Housing: 1815–1985, New York, Methuen.
Zobacz w Google Scholar

Burnette Joyce, 2008, Gender, Work and Wages in Industrial Revolution Britain, New York, Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Burstein Stanley M., Donlan Walter, Roberts Jennifer Tolbert, Pomeroy Sarah B., 2009, A Brief History of Ancient Greece: Politics, Society, and Culture, Oxford, Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Bury Piotr, Markowski Tadeusz, Regulski Jerzy, 1993, Podstawy ekonomiki miasta, Łódź, Fundacja Rozwoju Przed-siębiorczości.
Zobacz w Google Scholar

Busquets Joan, 2005, Barcelona, the Urban Evolution of a Compact City, Harvard, Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Calvino Italo, 2014, Letters, 1941–1985, tłum. Martin McLaughlin, Princeton, Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Cantle Ted, Kaufmann Eric, 2016, Is Segregation on the Increase in the UK?, „Open Democracy”, www.opendemocracy.net (dostęp: 16.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Carter Harold, 1995, The Study of Urban Geography, New York, Arnold.
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel, 1982, Kwestia miejska, tłum. Jacek Piątkowski, Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel, 1983, The City and the Grassroots. A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements, Berkeley–Los Angeles, University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel, 2007, Społeczeństwo sieci, tłum. Mirosława Marody, Kamila Pawluś, Janusz Stawiński, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Castells Manuel, Hall Peter G., 1994, Technopoles of the World: the Making of Twenty-first-century Industrial Com-plexes, London, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Certeau Michel de, Giard Luce, Mayol Pierre, 2011, Wynaleźć codzienność, t. 2: Mieszkać, gotować, tłum. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Champion Anthony Gerard (red.), 1989, Counterurbanization: The Changing Pace and Nature of Population Decon-centration, London, Edward Arnold.
Zobacz w Google Scholar

Chandler Tertius, 1987, Four Thousand Years of Urban Growth, New York, Edwin Mellen Press.
Zobacz w Google Scholar

Chandler Tertius, Fox Gerald, 1974, 300 Years of Urban Growth, New York–London, Academic Press.
Zobacz w Google Scholar

Chaskin Robert J., 1997, Perspectives on Neighborhood and Community: A Review of the Literature, „Social Service Review”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Cherif Mustapha, 2006, Islam and the West: A Conversation with Jacques Derrida, tłum. Fagan Lavendar, Chicago–London, Chicago University Press.
Zobacz w Google Scholar

Cheshire Paul C., 2006, Resurgent Cities, Urban Myths and Policy Hubris: What We Need to Know, „Urban Studies”, t. 43, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Childe Gordon V., 1950, The Urban Revolution, „Town Planning Review”, t. 21.
Zobacz w Google Scholar

Christaller Walter, 1963, Ośrodki centralne w Południowych Niemczech, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geogra-ficznej”, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Cohen Anthony P., 1985, The Symbolic Construction of Community, London–New York, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Congdon Peter, Shepherd John, 1988, Components of Social Change in Urban Areas, „Urban Studies”, t. 25, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Cresswell Tim, 2011, Place. A Short Introduction, Malden, Blackwell Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Crook Tom, 2008, Accommodating the Outcast: Common Lodging Houses and the Limits of Urban Governance in Victorian and Edwardian London, „Urban History”, t. 35.
Zobacz w Google Scholar

Crow Graham P., Graham Allan, 1995, Community Types, Community Typologies and Community Time, „Time & Society”, t. 4, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Culture, Cities and Identity in Europe. Study, 2016, Brussel, European Economic and Social Committee.
Zobacz w Google Scholar

Curtis Katherine J., 2003, Community Lost or Transformed? Urbanization and Social Ties, „City & Community”, t. 2, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Czarnowski Stefan, 1939, Podział przestrzeni i jej ograniczenie w religii i magii, „Przegląd Socjologiczny”, t. VII.
Zobacz w Google Scholar

Czarnowski Stefan, 1956, Powstanie i społeczne funkcje historii, [w:] idem, Dzieła, t. 5, Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj Krzysztof, Zawartka-Czekaj Monika, 2011, Fakty, miejsca i instytucje na mapach badawczych w socjologii mia-sta, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, t. 36.
Zobacz w Google Scholar

Ćwik Natalia, 2012, Czego nauczyło nas Occupy Wall Street?, „Nowy Obywatel”, nr 5 (56).
Zobacz w Google Scholar

Davies Norman, 2010, Boże igrzysko. Historia Polski, Kraków, Wydawnictwo Znak.
Zobacz w Google Scholar

Davis Diane E., 2005, Cities in Global Context: A Brief Intellectual History, „International Journal of Urban and Re-gional Research”, t. 29, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Davis Kingsley, 1955, The Origin and Growth of Urbanization in the World, „American Journal of Sociology”, t. 60, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Davis Kingsley, 1973, Cities: Their Origin, Growth, and Human Impact; Readings from Scientific American, San Fran-cisco, W.H. Freeman.
Zobacz w Google Scholar

Davis Mike, 1990, City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, London–New York, Verso.
Zobacz w Google Scholar

Davis Mike, 2006, Planet of Slums, London–New York, Verso.
Zobacz w Google Scholar

Davis Miriam C., 2016, Dame Kathleen Kenyon. Digging Up the Holy Land, Oxon-New York, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Deane Phyllis, Cole William A., 1962, British Economic Growth, 1688–1959: Trends and Structure, Cambridge, The University Press.
Zobacz w Google Scholar

Dijkstra Lewis, Poelman Hugo, 2012, Cities in Europe. The new OECD-EC definition, European Commission, Re-gional and Urban Policy, online: ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docgener/focus/2012_01_city.pdf/, (dostęp: 16.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Dmochowska Małgorzata, 2012, Nowe wspólnoty w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Między Platonem, Amway-em a trollami, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.
Zobacz w Google Scholar

Domińczak Michał, Zaguła Artur, 2016, Typologia łódzkiej kamienicy, Łódź, Urząd Miasta Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Drehbusch Günter, 1976, Industrie Architektur, München, Heyne Verlag.
Zobacz w Google Scholar

Drobniak Adam, 2016, Dynamika rozwoju miast w kontekście ich wielkości i rangi, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski Marian Marek, Zahorski Andrzej, 2004, Historia Warszawy, Warszawa, Wydawnictwo Jeden Świat.
Zobacz w Google Scholar

Drozdowski Rafał, Krajewski Marek, 2010, Za fotografię! W stronę radykalnego programu socjologii wizualnej, War-szawa, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
Zobacz w Google Scholar

Duany Andres, Plater-Zyberk Elizabeth, Speck Jeff, 2000, Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream, New York, North Point Press.
Zobacz w Google Scholar

Dühr Stefanie, Colomb Claire, Nadin Vincent, 2010, European Spatial Planning and Territorial Cooperation, London–New York, Routledge – Taylor & Francis Group.
Zobacz w Google Scholar

Dymnicka Małgorzata, 2005, Rewitalizacja zdegradowanych struktur miejskich w warunkach społecznego dialogu, [w:] Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, Tomasz Parteka (red.), „Biuletyn KPZK PAN”, z. 223.
Zobacz w Google Scholar

Dymnicka Małgorzata, 2011, Od miejsca do nie-miejsca, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, t. 36.
Zobacz w Google Scholar

Dymnicka Małgorzata, Szczepański Jakub, 2016, Dilemmas of Identity in Contemporary Cities. The City of Gdansk as an Example, „Procedia Engineering”, t. 161.
Zobacz w Google Scholar

Eagly Alice H., Baron Reuben M., Hamilton V. Lee, 2010, The Social Psychology of Group Identity and Social Conflict: Theory, Application, and Practice (APA Decade of Behavior Volumes), Washington D. C., American Psycholog-ical Association.
Zobacz w Google Scholar

Ehrenhalt Alan, 2012, The Great Inversion and the Future of the American City, New York, Vintage Books.
Zobacz w Google Scholar

Ehrenhalt Alan, 2017, The Great Inversion, „Governing”, nr 25 (7).
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea, 1998, Mit wiecznego powrotu, tłum. Kocjan Krzysztof, Warszawa, Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Engels Fryderyk, 1952, Położenie klasy robotniczej w Anglii, tłum. Aleksander Długosz, Warszawa, Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

European Neighbours Day, country.european-neighbours-day.com/ (dostęp: 12.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Evans Graeme, 2009, Creative Cities, Creative Spaces and Urban Policy, „Urban Studies”, t. 46, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Evans Marni, 2019, Resilient City Overview and Urban Design Principles, New York, The Balance Small Business, www.thebalancesmb.com/resilient-city-definition-and-urban-design-principles-3157826 (dostęp: 16.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ewen Shane, 2016, What Is Urban History?, Malden, Polity Press.
Zobacz w Google Scholar

Ferguson Niall, 2008, The Ascent of Money: The Financial History of the World, London–New York, Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

Finlay Ronald, 2002, Globalization and the European Economy: Medieval Origins to the Industrial Revolution, [w:] Europe and Globalization, Henryk Kierzkowski (red.), Houndsmill–New York, Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Fishman Robert, 1982, Urban Utopias in the Twentieth Century. Ebenezer Howard Frank Lloyd Wright Le Corbusier, Cambridge, MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Flanagan William G., 2010, Urban Sociology. Images and Structure, Lanham, Rowman & Littlefield Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Flatt Oskar, 1853, Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Warszawa, online: bc.wbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata (dostęp: 14.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Florida Richard, 2005, Who’s Your City? How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important De-cision of Your Life, New York, Basic Books.
Zobacz w Google Scholar

Florida Richard, 2010, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku społeczeństwa i życia codziennego, tłum. Tomasz Krzyżanowski, Michał Penkala, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Florida Richard, Gulden Tim, Mellander Charlotta, 2008, The Rise of the Mega-region, „Cambridge Journal of Re-gions, Economy and Society”, t. 1, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

The Formation of National States in Western Europe, Studies in Political Development, 1975, Charles Tilly (red.), Princeton, Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Fossier Robert, 2009, Ludzie średniowiecza, tłum. Aneta Czupa, Kraków, Wydawnictwo WAM.
Zobacz w Google Scholar

Foucault Michel, 2006, O innych przestrzeniach. Heterotopie, tłum. Michał Żakowski, „Kultura Popularna”, nr 6 (16).
Zobacz w Google Scholar

Frankenberg Ronald, 1967, Communities in Britain: Social Life in Town and Country, London, Pelican Books.
Zobacz w Google Scholar

Frey William H., 1996, Immigration, Domestic Migration, and Demographic Balkanization in America: New Evidence for the 1990s, „Population and Development Review”, t. 22, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Frey William H., Speare Alden Jr., 1988, Regional and Metropolitan Growth and Decline in the United States. A 1980 Census Monograph, New York, Russell Sage Foundation.
Zobacz w Google Scholar

Frey William H., Speare Alden, Jr., 1995, Metropolitan Areas as Functional Communities, [w:] Metropolitan and Nonmetropolitan Areas: New Approaches to Geographical Definition, Donald C. Dahmann, James D. Fitzsim-mons (red.), Working Paper No. 12, Washington D.C., US Bureau of the Census, Population Division.
Zobacz w Google Scholar

Friedman John, Wolff Goetz, 1982, World City Formation: an Agenda for Research and Action, „International Jour-nal of Urban and Regional Research”, t. 6, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Friedrichs Christopher R., 1995, The Early Modern City 1450–1750, London–New York, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Friedrichs Jürgen, 1993, A Theory of Urban Decline: Economy, Demography and Political Elites, „Urban Studies”, t. 30, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama Francis, 1997, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. Anna Śliwa, Leszek Śliwa, Warsza-wa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

The Gaia Atlas of Cities: New Directions for Sustainable Urban Living (Gaia Future), 1994, Herbert Girardet, Godfrey Jo Wood, Darrel Rees (red.), London, The Gaia Books.
Zobacz w Google Scholar

Gans Herbert J., 1982, The Urban Villagers. Group and Class in the Life of Italian-Americans, New York, The Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Gans Herbert J., 1991, People, Plans, and Policies. Essays on Poverty, Racism, and Other National Urban Problems, New York, Columbia University Press.
Zobacz w Google Scholar

Garreau Joel, 1991, Edge City. Life on the New Frontier, New York, Doubleday.
Zobacz w Google Scholar

Gdańskie tożsamości. Eseje o mieście, Basil Kerski (red.), 2014, Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej.
Zobacz w Google Scholar

Geertz Clifford, 1968, Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia, Chicago, University of Chi-cago Press.
Zobacz w Google Scholar

Gehl Jan, 2014, Miasta dla ludzi, Kraków, Wydawnictwo RAM.
Zobacz w Google Scholar

Gerwin Marcin, Grabkowska Maja, 2012, Budżet obywatelski, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Mie-czyław Sadura, Joanna Erbel (red.), Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Zobacz w Google Scholar

Gibbon John M., 1938, Canadian Mosaic. The Making of Northern Nation, Toronto, McLellan & Steward Ltd.
Zobacz w Google Scholar

Giddens Anthony, 1998, Socjologia. Kluczowe idee. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, tłum. Joanna Gilewicz, Po-znań, Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Giddens Anthony, 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, tłum. Stefan Amsterdamski, Poznań, Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Giddens Anthony, 2004, Socjologia, tłum. Anna Szulżycka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Gierowski Józef A., 1985, Historia Włoch, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Gieryn Thomas F., 2000, A Space for Place in Sociology, „Annual Review of Sociology”, t. 26.
Zobacz w Google Scholar

Gilejko Leszek, 2002, Funkcje społeczności lokalnych i szanse ich realizacji, „Rocznik Żyrardowski”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gimpel Jean, 1977, Medieval Machine: The Industrial Revolution of the Middle Ages, New York, Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

Girouard Mark, 1985, Cities & People, New Haven–London, Yale University Press.
Zobacz w Google Scholar

Giuliani Maria V., 2003, Theory of Attachment and Place Attachment, [w:] Psychological Theories for Environmental Issues, Miriam Bonnes (red.), Aldershot, Ashgate.
Zobacz w Google Scholar

Giuliani Maria V., Feldman Roberta M., 1993, Place Attachment in Developmental and Cultural Context, „Journal of Environmental Psychology”, t. 13, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Glaab Charles N., Brown Theodore A., 1983, A History of Urban America, New York, MacMillan.
Zobacz w Google Scholar

Glaeser Edward L., 2011, Triumph of the City. How Our Greatest Inventions Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, New York, Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

Glaeser Edward L., Gottlieb Joshua D., 2006, Urban Resurgence and the Consumer City, „Urban Studies”, t. 43, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Glaeser Edward L., Gottlieb Joshua D., 2009, The Wealth of Cities: Agglomeration Economies and Spatial Equilibrium in the United States, National Bureau of Economic Research, Working Paper 14806, Cambridge MA, http://www.nber.org/papers/w14806 (dostęp 14.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Glazer Nathan, Moynihan Daniel P., 1970, Beyond the Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish of New York City, Cambridge, MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Gilchrist Alison, 2009, The Well-connected Community: A Networking Approach to Community Development, Policy Press Scholarship Online.
Zobacz w Google Scholar

Gliński Piotr, 1996, Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa, IFiS PAN.
Zobacz w Google Scholar

Golka Marian, 2009, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Golka Marian, 2017, Przewidywanie – między potrzebą a niemożnością, „Studia Oeconomica Posnaniensa”, t. 5, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Gordon Milton M., 1970, Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion and National Origins, New York, Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Gorzelak Grzegorz, 2002, Szanse polskich regionów w zintegrowanej Europie, „Studia Regionalne i Lokalne”, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, nr 2–3 (9).
Zobacz w Google Scholar

Gottmann Jean, 1974, The Dynamics of Large Cities, „The Geographical Journal”, t. 40, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gottdiener Mark, Hutchison Ray, 2000, The New Urban Sociology, Boston, McGraw Hill.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski Mariusz, 2017, Miasto grzechu i nędzy. Mroczne strony przedwojennej Warszawy, https://naszahistoria.pl/miasto-grzechu-i-nedzy-mroczne-strony-przedwojennej-warszawy/ar/11824543 (do-stęp 14.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Greider Thomas, Garkovich Lorraine, 1994, Landscapes: The Social Construction of Nature and the Environment, „Rural Sociology”, t. 59, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Gulick John, 1989, The Humanity of Cities. An Introduction to Urban Societies, New York, Bergin & Garvey.
Zobacz w Google Scholar

Gupta Dipankar, 2004, Caste in Question: Identity or Hierarchy?, Sage Publications India Pvt. Ltd.
Zobacz w Google Scholar

Gussow Alan, 1979, A Sense of Place: The Artist and The American Land, Washington D.C., Island Press.
Zobacz w Google Scholar

Haase Annegret, Steinführer Annett, Kabisch Sigrun, Grossmann, Hall Roy, Residential Change and Demographic Challenge. The Inner City of East Central Europe in the 21st Century, London, Ashgate.
Zobacz w Google Scholar

Habermas Jürgen, 1983, Krytyczne i konserwatywne zadania socjologii, [w:] idem, Teoria i praktyka, tłum. Zdzisław Krasnodębski, Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa, PIW.
Zobacz w Google Scholar

Habitat for Humanity, 2016, www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2017/02/the-worlds-largest-slums-dharavi-kibera-khayelitsha-neza/ (dostęp: 16.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Hall Peter, 1970, Urban and Regional Planning, London, Allen and Unwin.
Zobacz w Google Scholar

Hall Peter, 1984, The World Cities, New York, St.Martin’s Press.
Zobacz w Google Scholar

Hall Peter, 1988, Cities in Civilization, New York, Pantheon Books.
Zobacz w Google Scholar

Hall Peter, 1988, Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century, Oxford, Blackwell Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Hall Peter, Hay Dennis, 1980, Growth Centres in the European Urban System, London, Heinemann.
Zobacz w Google Scholar

Hałas Elżbieta, 1994, Perspektywy socjologii humanistycznej, [w:] Turowski Jan, Socjologia. Wielkie struktury społecz-ne, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zobacz w Google Scholar

Hammond Mason, 1972, The City in the Ancient World, Cambridge, Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Hannerz Ulf, 2006, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, tłum. Ewa Klekot, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zobacz w Google Scholar

Hansen Thomas Blom, Verkaaik Oskar, 2009, Introduction – Urban Charisma. On Everyday Mythologies in the City, „Critique of Anthropology”, t. 29, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Harding Alan, Blokland Talja, 2014, Urban Theory. A Critical Introduction to Power, Cities and Urbanism in the 21st Century, Los Angeles–London–New Delhi, Sage.
Zobacz w Google Scholar

Harris Chauncy D., Ullman Edward L., 1945, The Nature of Cities, „The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences”, t. CCXLII.
Zobacz w Google Scholar

Harvey David, 1973, Social Justice and the City, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
Zobacz w Google Scholar

Harvey David, 1982, The Limits to Capital, Oxford, Basil Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Harvey David, 2003, The New Imperialism, Oxford, Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Harvey David, 2016, Przestrzenie globalnego kapitalizmu. W stronę teorii rozwoju nierównego geograficznie, tłum. Jerzy P. Listwan, Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Zobacz w Google Scholar

Hełpa-Liszkowska Katarzyna, 2013, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, „Studia Oeconomica Posnaniensa”, t. 1, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Herbert David T., Thomas Colin J., 2008, Geography. A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Hill Collins Patricia, 2009, The New Politics of Community, „American Sociological Review”, nr 75 (1).
Zobacz w Google Scholar

Hirst Paul, Thompson Grahame, 1996, Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge, Polity Press.
Zobacz w Google Scholar

Hohenberg Paul M., (bdw), The Historical Geography of European Cities: An Interpretive Essay, Rensselaer Polytech-nic Institute, online: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down-/ (dostęp: 16.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Horn Jeff, Rosenband Leonard, Smith Merritt, 2010, Reconceptualizing the Industrial Revolution, Cambridge, MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Hryniewicz Janusz T., 2004, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa, Wydawnictwo Nau-kowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Hunter Alvin, 1974, Symbolic Communities, Chicago, The University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Hutchison Ray, 2009, Encyclopedia of Urban Studies, Thousand Oaks, Sage.
Zobacz w Google Scholar

Imigranckie slumsy w centrum Paryża, 2016, EURO/ISLAM, https://euroislam.pl/imigranckie-slumsy-w-centrum-paryza/ (dostęp: 14.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

The Industrial Revolution, theindustrialrevolutionjessd.weebly.com (dostęp: 10.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Jackobs Jane, 2005, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, tłum. Łukasz Mojsak, Warszawa, Fundacja Architektury.
Zobacz w Google Scholar

Jaczynowska Maria, 1984, Historia starożytnego Rzymu, cz. I: Okres Rzymu królewskiego i wczesnej republiki (do 264 p.n.e.), Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Jak Europa budowała z wielkiej płyty, 2013, http://www.domiporta.pl/poradnik/1,126867,13516074,jak-europa-budowala-z-wielkiej-plyty.html (dostęp: 01.04.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jak sprostować błąd w akcie prawa miejscowego wydanym przez gminę, https://samorzad.infor.pl/temat_dnia/459514,Jak-sprostowac-blad-w-akcie-prawa-miejscowego-wydanym-przez-gmine.html (dostęp: 14.07.2019).
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki Bohdan, 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Warszawa, Książka i Wiedza.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki Bohdan, 2003, Ład społeczny, ład przestrzenny, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. 205.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki Bohdan, 2007, Globalny świat metropolii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki Bohdan, Szczepański Marek S., 2002, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa, Wy-dawnictwo Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki Bohdan, Krajewska Magdalena, Olejniczak Karol, 2003, Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 (11).
Zobacz w Google Scholar

Janowitz Morris, 1976, Social Control of the Welfare State, New York, Elsevier.
Zobacz w Google Scholar

Jargowsky Paul A., 2005, Chaos or Community?, [w:] Cities and Society, Nancy Kleniewski (red.), Oxford, Blackwell Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Jeleński Tomasz, 2004, Sztuka kształtowania historycznych wnętrz miejskich na tle przemian w kulturze. Idee – zada-nia – narzędzia, Kraków, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.
Zobacz w Google Scholar

Jochum Véronique, Pratten Belinda, Wilding Karl, 2005, Civil Renewal and Active Citizenship. A Guide to the De-bate, National Council for Voluntary Organisations, London, Stephen Austin & Sons Ltd.
Zobacz w Google Scholar

Judd Donald, Feinstein Susan, 1999, The Tourist City, London, Yale University.
Zobacz w Google Scholar

Kajdanek Katarzyna, 2013, Suburbanizacja po polsku, Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski Wojciech, 1986, Rozwój miast w Polsce, [w:] Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce. Odbudowa i kon-serwacja, Wiktor Zin (red.), t. I: Miasta historyczne, Wojciech Kalinowski (red.), Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan Krystyna, 2016, Londyn w czasach Sherlocka Holmesa, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kapralski Sławomir, 2010, Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej, [w:] Pamięć przestrzeń tożsa-mość, Sławomir Kapralski (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Karpińska Grażyna Ewa, 2000, Miejsce wyodrębnione ze świata. Przykład łódzkich kamienic czynszowych, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 38.
Zobacz w Google Scholar

Karwińska Anna, 2011, Nowe przestrzenie społeczne w miastach współczesnych. Krakowskie fresh points, „Przegląd Socjologiczny”, t. 60, z. 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Kasarda John D., Crenshaw Edward M., 1991, Third World Urbanization: Dimensions, Theories, and Determinants, „Annual Review of Sociology”, nr 17.
Zobacz w Google Scholar

Kasarda John D., Lindsay Greg, 2011, Aerotropolis. The Way We’ll Live Next, London–New York, Penguin Books.
Zobacz w Google Scholar

Kazepov Yuri, 2005, Cities of Europe: Changing Contexts, Local Arrangements, and the Challenge To Urban Cohesion, Oxford, Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Kelly John, 2006, The Great Mortality: An Intimate History of the Black Death. The Most Devastating Plaque of All Time, New York, HarperCollins.
Zobacz w Google Scholar

Kenyon Kathleen M. 1970, Archeology in the Holy Land, New York, Praeger.
Zobacz w Google Scholar

Klandermans Bert, Tarrow Sidney, 2008, Mobilizacja w ruchach społecznych: o syntezie koncepcji europejskich i ame-rykańskich, [w:] Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Krzysztof Gorlach, Pa-trick Mooney (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Kleniewski Nancy, 2005, Introduction: Contemporary Issues in Urban Sociology, [w:] Cities and Society, Nancy Kleniewski (red.), Malden, Blackwell Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Konvitz Josef W., 2001, The City: The Modern Period, [w:] Encyclopedia of European Social History, Peter N. Stearns (red.), Detroit–New York, Charles Scribbner’s Sons.
Zobacz w Google Scholar

Kopczyńska-Jaworska Bronisława, 2002, Tożsamość społeczno-kulturowa a miasto jako przedmiot badań, [w:] Tożsa-mość społeczno-kulturowa współczesnego miasta w Polsce, Adam Koseski, Andrzej Stawarz (red.), Warszawa–Pułtusk, Typografia Pułtusk.
Zobacz w Google Scholar

Korcelli-Olejniczak Ewa, 2012, Region metropolitalny. Pojęcie. Struktura przestrzenna. Dynamika, „Prace Geograficz-ne”, nr 235.
Zobacz w Google Scholar

Kornhauser William, 1959, The Politics of Mass Society, New York, The Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Kosiński Wojciech, 2016, Paradygmat miasta 21 wieku. Paradigm of the City of the 21st Century, Kraków, Politechnika Krakowska.
Zobacz w Google Scholar

Kostrzewska Małgorzata, 2013, Miasto europejskie na przestrzeni dziejów. Wybrane przykłady, Gdańsk, DTP.
Zobacz w Google Scholar

Kościelecki Paweł, 2007, Kultura w regionach – analiza dokumentów strategicznych polskich województw oraz pi-śmiennictwa przedmiotu, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3 (29).
Zobacz w Google Scholar

Kotkin Joel, 2006, The City: A Global History, New York, Modern Library.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski Maciej, 2016, Obywatelstwo miejskie. Wokół idei i niektórych rozwiązań formalnych, „Przegląd Socjolo-giczny”, t. 65.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska Edyta, 2010, Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji?, [w:] Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, Aleksander Noworól (red.), Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielloń-skiego, Kraków, Instytut Spraw Publicznych UJ.
Zobacz w Google Scholar

Krassowski Witold, 1973, Aestetyczna ozdoba w architekturze 2 poł. XIX wieku, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku. Ma-teriały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Teresa Hrankowska (red.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Krugman Paul, 1991, Increasing Returns and Economic Geography, „Journal of Political Economy”, t. 99, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek Kazimierz W., 2006, Status mediów cyfrowych: stare i nowe paradygmaty, „Global Media Journal – Polish Edition”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kula Marcin, 1988, Historia a socjologia, „Dzieje Najnowsze”, t. XX, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Kula Marcin, 2000, Kategoria rozumowania historyków: długie trwanie, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 44, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kwadrans Łukasz, 2013, Polityka wobec Romów na obszarze Czech i Słowacji po II wojnie światowej, „Przegląd Naro-dowościowy – Romowie”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Lagopoulos A., 1986, Semiotic Urban Models and Modes of Production: A Semiotic Approach, [w:] The City and the Sign, Mark Gottdiener, Alexandros Lagopoulos (red.), New York, Columbia University Press.
Zobacz w Google Scholar

Landes David. S., 1969, The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present, Cambridge–New York, Press Syndicate of the University of Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Landry Charles, 2013, Kreatywne miasto, tłum. Olga Siara, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Le Goff Jacques, 2011, Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza, tłum. Katarzyna Marczewska, War-szawa, Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Lee David, Newby Howard, 1983, The Problem of Sociology, London, Taylor & Francis / Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Lee Neil, 2011, Ethnic Diversity and Employment Growth in English Cities, „Urban Studies”, t. 48, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Lefebvre Henri, 1984, The Production of Space, tłum. Donald Nicholson-Smith, Oxford–Cambridge, Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Lefebvre Henri, 2003, The Urban Revolution, tłum. Robert Bononno, Minneapolis, University of Minnesota Press.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka Maria, 2012, Psychologia miejsca, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Lofland Lyn H., 1998, The Public Realm: Exploring the City’s Quintessential Social Territory, Oxford, Transaction Publ.
Zobacz w Google Scholar

Logan John, Molotch Harvey L., 1987, Urban Fortunes: The Political Economy of Place, Berkeley–Los Angeles, Uni-versity of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Long Larry, Nucci Alfred, 1997, The Clean Break Revisited: is US Population Again Deconcentrating?, „Environment and Planning”, t. 29, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna – NSP 2011, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ludnosc-stan-i-struktura-demograficzno-spoleczna-nsp-2011,16,1 (dostęp: 14.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Lyon Larry, 1987, The Community in Urban Society, Chicago, Dorsey Press.
Zobacz w Google Scholar

Łuczak Katarzyna, 2015, Ruchy miejskie w poszukiwaniu wartości i idei kluczowych dla rozwoju miast, „Acta Universi-tatis Lodziensis. Folia Sociologica”, t. 54.
Zobacz w Google Scholar

Macionis John J., Parrillo Vincent N., 2010, Cities and Urban Life, Boston, Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Maciver Robert M., Page Charles H., 1959, Society. An Introductory Analysis, London, Macmillan & Co.
Zobacz w Google Scholar

MacIver Robert, 1962, The Pursuit of Happiness, New York, Simon & Schuster.
Zobacz w Google Scholar

Maffesoli Michel, 2008, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. Marta Bu-cholc, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Majer Andrzej, 1995, Miejskie społeczności, organizacje i uczestnictwo społeczne w amerykańskich badaniach, „Prze-gląd Socjologiczny”, nr 44.
Zobacz w Google Scholar

Majer Andrzej, 1997, Duże miasta Ameryki. „Kryzys” i polityka odnowy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkie-go.
Zobacz w Google Scholar

Majer Andrzej, 1999, Duże miasta Ameryki. Kryzys i polityka odnowy, „Studia KPZK”, t. VI.
Zobacz w Google Scholar

Majer Andrzej, 2005, Świadomość miasta – miasto w świadomości, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksan-dra Wallisa, Bohdan Jałowiecki, Andrzej Majer, Marek S. Szczepański (red.), Warszawa, Wydawnictwo Nauko-we Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Majer Andrzej, 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Majer Andrzej, 2014, Odrodzenie miast, Warszawa–Łódź, Wydawnictwo Naukowe Scholar / Wydawnictwo Uniwer-sytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Majer Andrzej, 2015, Miasta w kryzysie, odnowie i odrodzeniu, [w:] Społeczny wymiar kryzysu, Bogdan Jałowiecki, Sławomir Kapralski (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Zobacz w Google Scholar

Majer Andrzej, 2015a, Miasta teoretyczne, [w:] Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, Marian Malikowski, Mariusz Palak, Janusz Halik (red.), Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zobacz w Google Scholar

Majer Andrzej, 2015b, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Malik Ammar A., Hagen Julia, 2017, Neighborhoods, Cities, and Metros, https://www.urban.org/urban-wire/what-defines-city, (dostęp 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Malinowski Bronisław, 2000, Naukowa teoria kultury, [w:] idem, Dzieła, t. 9: Kultura i jej przemiany, Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Malikowski Marian, 1991, Powstawanie dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa, Rzeszów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Zobacz w Google Scholar

Manterys Aleksander, Mucha Janusz, 2009, Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Punkt widzenia 2009 r., [w:] Nowe perspektywy teorii socjologicznej, Aleksander Manterys, Janusz Mucha (red.), Kraków, Wydawnictwo Naukowe Nomos.
Zobacz w Google Scholar

Manzo Lynne C., 2003, Beyond House and Haven: Toward a Revisioning of Emotional Relationships with places, „Journal of Environmental Psychology, t. 23, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Marcuse Peter, 2009, From Critical Urbanism to Right to the City, „City”, t. 13, nr 2–3.
Zobacz w Google Scholar

Markowski Tadeusz, Marszał Tadeusz, 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Zobacz w Google Scholar

Marni Evans, 2019, Resilient City Overview and Urban Design Principles. Building cities to withstand the challenges of the future, the balance small business, New York, https://www.thebalancesmb.com/resilient-city-definition-and-urban-design-principles-3157826 (dostęp 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Marody Mirosława, Giza-Poleszczuk Anna, 2004, Przemiany więzi społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Marston Sallie A., Jones John P., 2005, Human Geography without Scale, „Transaction of the Institute of British Ge-ographers”, t. 30, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Martindale Don, 1960, The Nature and Types of Sociological Theory, Boston, Houghton Miffin Co.
Zobacz w Google Scholar

Matyja Rafał, 2017, Miasto jako przestrzeń, węzeł i system. Analiza z perspektywy badań politologicznych, „Acta Politi-ca Polonica”, nr 3 (41).
Zobacz w Google Scholar

McCall George J., Simmons Jerry L., 1966, Identities and Interactions, New York, The Free Press.
Zobacz w Google Scholar

McKelvey Blake, 1973, American Urbanization: A Comparative History, Glenview, Scott, Foresman.
Zobacz w Google Scholar

McKenzie Robert D., 1925, The Ecological Approach, [w:] The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban Environment, Robert E. Park, Ernest W. Burgess, Robert D. McKenzie (red.), Chicago, University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

McKeown Thomas, 1976, The Modern Rise of Population, London, Edward Arnold.
Zobacz w Google Scholar

Mehmood Abid, 2010, On the History and Potentials of Evolutionary Metaphors in Urban Planning, „Planning Theo-ry”, t. 9, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Michalska-Żyła Agnieszka, 2010, Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem. Studium na przykładzie Łodzi, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Miles Malcolm, 2007, Cities and Cultures, Abingdon–New York, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Miller Michael B., 1981, The Bon Marche. Bourgeois Culture and the Department Store, 1869–1920, Princeton, Prince-ton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Miłobędzki Adam, 1963, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Po-wszechna.
Zobacz w Google Scholar

Mitchell Daniel, 2006, Fiscal Policy Lessons from Europe, The Heritage Foundation, www.heritage.org/budget-and-spending/report/fiscal-policy-lessons-europe, (dostęp: 12.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Mitchell Timothy, 2002, Rule of Experts. Egypt, Techno-Politics, Modernity, Berkeley, University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Modelski Greg, 2000, World System Evolution, [w:] World System History: The Social Science of Long-term Change, Richard Denemark (red.), New York, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Mollenkopf John H., Castells Manuel, 1991, Dual City. Restructuring New York, New York, Russell Sage.
Zobacz w Google Scholar

Molotch Harvey, 1976, The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place, „American Journal of Sociology”, t. 82, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Molotch Harvey, 1979, Capital and Neighborhood in U.S.: Some Conceptual Links, „Urban Affairs Quarterly”, t. 14, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Moore Karl, Lewis David, 2009, The Origins of Globalization, New York, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Morales Alfonso, 2011, Growing Food and Justice: Dismantling Racism through Sustainable Food Systems, [w:] Culti-vating Food Justice: Race, Class, and Sustainability, Alison Hope Alkon, Julian Agyeman (red.), Boston, MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

More Charles, 2000, Understanding the Industrial Revolution, London, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Motyw miasta w literaturze. Jego wpływ na bohatera, buszujacy-w-zbozu.wyklady.org/wyklad/799_motyw-miasta-w-literaturze-jego-wplyw-na-bohatera-html (dostęp: 29.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Mrozewicz Lech, 1999, Historia powszechna. Starożytność, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
Zobacz w Google Scholar

Mucha Janusz, 1985, C. W. Mills, Warszawa, Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
Zobacz w Google Scholar

Mumford Lewis, 1938, The Culture of Cities, New York, Harcourt, Brace and Co.
Zobacz w Google Scholar

Mumford Lewis, 1961, The City in History: Its Origins, its Transformations, and Its Prospects, New York, Harcourt, Brace & World, Inc.
Zobacz w Google Scholar

Mumford Lewis, 2003, What is a City, [w:] City Reader, Richard LeGates, Frank Stout (red.), London, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Musterd Sako, 2006, Segregation, Urban Space and the Resurgent City, „Urban Studies”, t. 43, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Natural Disasters – Statistics & Facts, www.statista.com/topics/2155/natural-disasters/ (dostęp: 14.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

New Census Data Show Differences Between Urban and Rural Populations, 2016, United States Census Bureau, Washington D.C., online: www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15–33.html (dostęp: 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Nowa Agenda Miejska. Deklaracja z Quito w sprawie zrównoważonych miast i osiedli ludzkich dla wszystkich, 2016), United Nations Habitat III, 2016, http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Polish.pdf, (dostęp: 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Offe Claus, 2005, Reflections on America: Tocqueville, Weber and Adorno in the United States, Cambridge, Cam-bridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski Stanisław, 1982, O strukturze społecznej, Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski Wacław, 1966, Wprowadzenie do historii budowy miast, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Zobacz w Google Scholar

Otter Chris, 2008, The Victorian Eye: A Political History of Light and Vision in Britain, 1800–1910, Chicago, The Uni-versity of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Outlining the Global Fault Lines of the ‘Slum’ Narrative, 2017, http://theconversation.com/outlining-the-global-fault-lines-of-the-slum-narrative-88499, (dostęp: 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Pahl Robert E., 1970, Patterns of Urban Life, London, Longman.
Zobacz w Google Scholar

Paleczny Tadeusz, 2008, Socjologia tożsamości, Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM.
Zobacz w Google Scholar

Palen John J., 2012, The Urban World, Boulder–London, Paradigm Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Park Robert E., 1936, Human Ecology, „American Journal of Sociology”, t. 17, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Park Robert E., Burgess Ernest W., McKenzie Roderick D., 1925, The City, Chicago, University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Paszkowski Zbigniew, 2012, Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, Kra-ków, Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski Krzysztof Kazimierz, 1973, Narodziny miasta nowoczesnego, [w:] Sztuka 2 połowy XIX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Krytyków Sztuki, Łódź 1971, Mieczysław Porębski (red.), Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski Krzysztof Kazimierz, 1976, Początki badań nad historią budowy miast, [w:] Myśl o sztuce. Materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1974, Teresa Hrankowska (red.), Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski Krzysztof Kazimierz, 2017, Urbanistyka „à la française”. Tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji. Dopełnienie obrazu, t. II: Francja nowożytna. Od narodzin absolutyzmu do epoki oświecenia, Kraków, Universi-tas.
Zobacz w Google Scholar

Perlman Janice, 2010, Favela. Four Decades of Living on the Edge in Rio De Janeiro, Oxford, Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Pessel Włodzimierz, 2010, Antropologia nieczystości. Studia z kultury sanitarnej Warszawy, Warszawa, Collegium Civitas.
Zobacz w Google Scholar

Peterson George E., 1992, Confronting the Nation’s Urban Crisis: From Watts (1965) to South Central Los Angeles, Washington D.C., Urban Institute.
Zobacz w Google Scholar

Pevsner Nikolaus, 1976, Historia architektury europejskiej, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski Wacław, 1976, Społeczna osobowość miasta, na przykładzie Łodzi, [w:] Znaczenie zabytków techniki i bu-downictwa XIX wieku w procesie przemian społecznych, Antoni Szram, Andrzej Majer (red.), Łódź, Muzeum Hi-storii Miasta Łodzi.
Zobacz w Google Scholar

Pisanie miasta – czytanie miasta, 1997, Anna Zeidler-Janiszewska (red.), Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humanio-ra.
Zobacz w Google Scholar

Platt Rutherford H., 2014, Land Use and Society. Geography, Law, and Public Policy, Washington–London, Island Press.
Zobacz w Google Scholar

Powell Christopher, 2013, The British Building Industry since 1800. An Economic History, London, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Pratt Andy C., 2004, The Cultural Economy. A Call for Spatialized ‘Production of Culture’ perspectives, „International Journal of Cultural Studies”, t. 7, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pred Allan, 1984, Place as Historically Contingent Process: Structuration and the Time-Geography of Becoming Places, „Annals of the Association of American Geographers”, t. 74, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Proshansky Harold M., Abbe Fabian K., Kaminoff Robert, 1983, Place-Identity: Physical World Socialization of the Self, „Journal of Environmental Psychology”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Psychological Theories for Environmental Issues, 2016, Thomas Lee, Mario Bonaiuto (red.), Aldershot, Ashgate.
Zobacz w Google Scholar

Putnam Robert D., 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. Przemysław Sadura, Sebastian Szymański, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Putnam Robert, Leonardi Robert, Nanetti Rafaella, 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współcze-snych Włoszech, tłum. Jacek Szacki, Kraków, Znak.
Zobacz w Google Scholar

Rapoport Amos, 1982, The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach, Phoenix, University of Arizona Press Google Books.
Zobacz w Google Scholar

Rapoport Amos, 1990, History and Precedent in Environmental Design, New York–London, Plenum Press.
Zobacz w Google Scholar

Redfield Robert, 1969, Chłopstwo – społeczności cząstkowe, [w:] Etnologia. Wybór tekstów, Zofia Sokolewicz (red.), Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Redi Miriam, Aiello Luca Maria, Schifanella Rosanno, Quercia Daniele, 2018, The Spirit of the City: Using Social Me-dia to Capture Neighborhood Ambiance, Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction – New York: ACM Digital Library, t. 2, Article No. 144, doi. org/10.1145/3274413.
Zobacz w Google Scholar

Reissman Leonard, 1964, The Urban Process. Cities in Industrial Societies, New York, The Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Relph Edward, 1976, Place and Placelessness, London, Pion.
Zobacz w Google Scholar

Resilient City – Definition and Urban Design Principles, www.thebalance.com/resilient-city-definition-and-urban-design-principles-3157826 (dostęp 12.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Rewers Ewa, 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków, Universitas.
Zobacz w Google Scholar

Rice Michael, 2003, Egypt’s Making: The Origins of Ancient Egypt 5000–2000 BC, New York, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur Paul, 2003, Nadużycia pamięci naturalnej: pamięć powstrzymana, pamięć manipulowana, pamięć narzucona, tłum. Wojciech Bańkowski, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Rörig Fritz, 1967, The Medieval Town, Berkeley, University of California Press.
Zobacz w Google Scholar

Ruch budowlany w 2018 r., Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Ministerstwo Rozwoju (dostęp 15.10.2019).
Zobacz w Google Scholar

Rumpel Artur, 2009, Religie w Polsce, Łódź, Księży Młyn Dom Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Rybczynski Witold, 1995, City Life: Urban Expectations in a New World, New York, Scribner.
Zobacz w Google Scholar

Rykiel Zbigniew, 1999, Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Wrocław, Con-tinuo.
Zobacz w Google Scholar

Saalman H., 1968, Medieval Cities, New York, Braziller.
Zobacz w Google Scholar

Sachs Ignacy, 1988, Vulnerability of Giant Cities and The Life Lottery, [w:] The Metropolis Era, t. 1: A World of Giant Cities, Michael Dogan, John D. Kasarda (red.), Newbury Park, Sage.
Zobacz w Google Scholar

Sagan Iwona, 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Zobacz w Google Scholar

Sagan Iwona, 2017, Miasto. Nowa kwesta i nowa polityka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Sampson Robert J., 1999, What Community Supplies, [w:] Urban Problems and Community Development, Robert F. Ferguson, Walter T. Dickens (red.), Washington D.C., Brookings Institution Press.
Zobacz w Google Scholar

Samsonowicz Henryk, 1999, Północ – Południe, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Sandercock Leoni, 1998, Towards Cosmopolis: Planning for Multicultural Cities, London, John Wiley.
Zobacz w Google Scholar

Sassen Saskia, 1991, The Global City. New York, London, Tokyo, Princeton, Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Sassen Saskia, 2007, Urban Sociology in the 21st Century, [w:] 21st Century Sociology. A Reference Book, Clifton D. Bry-ant, Dennis Peck (red.), Thousand Oaks, Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Sassen Saskia, 2008, Cities in Today’s Global Age. An Exploration of the New Economic Role of Cities and the Network They Form in An Increasingly Globalized World, A Research Publication of the 9th World Congress of Metropo-lis, online: www.saskiasassen.com/PDFs/publications/ (dostęp: 14.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Sassen Saskia, 2009, Cities in Today’s Global Age, https://www.tel-aviv.gov.il/About/DocLib4/Cities%20in%20Today’s%20Global%20Age.pdf, (dostęp: 12.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sassen Saskia, 2009, Cities Today: A New Frontier for Major Developments, „The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, t. 626, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sassen Saskia, 2010, The City: Its Return as a Lens for Social Theory, „City, Culture and Society”, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Sassen Saskia, 2012, Cities in a World Economy (Fourth Edition), Thousand Oaks, Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Satterthwaite David, 2010, The Contribution of Cities to Global Warming and their Potential Contributions to Solu-tions, „Environment and Urbanization ASIA”, National Institute of Urban Affairs (NIUA), t. 1, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Saunders Peter, 1989, Social Theory and the Urban Question, London–New York, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Scott Allen J., 2001, The Cultural Economy of Cities: Essays on the Geography of Image-Producing Industries, London, Sage.
Zobacz w Google Scholar

Scott Allen J., 2008, Resurgent Metropolis: Economy, Society and Urbanization in an Interconnected World, „Interna-tional Journal of Urban and Regional Research”, t. 32, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Scott Allen J., Storper Michael, 2014, The Nature of Cities: The Scope and Limits of Urban Theory, „International Journal of Urban and Regional Research”, t. 39, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Seamon David, 1979, A Geography of the Lifeworld: Movement, Rest & Encounter, London, Croom Helm.
Zobacz w Google Scholar

Sennet Richard, 2006, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, tłum. Jan Dzierzgow-ski, Łukasz Mikołajewski, Warszawa, Wydawnictwo Literackie Muza.
Zobacz w Google Scholar

Sennett Richard, 2009, Upadek człowieka publicznego, tłum. Hanna Jankowska, Warszawa, Wydawnictwo Literackie Muza.
Zobacz w Google Scholar

Shaw Douglas V., 2001, The Post-Industrial City, [w:] Handbook of Urban Studies, Ronan Paddison (red.), London, Sage.
Zobacz w Google Scholar

Shils Edward, 1984, Tradycja, [w:] Tradycja i nowoczesność, tłum. zbiorowe, Joanna Kurczewska, Jerzy Szacki (red.), Warszawa: Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Short John Rennie, 2006, Urban Theory. A Critical Assessment, Houndsmill, Palgrave Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Short John Rennie, 2007, Liquid City: Megalopolis and the Contemporary Northeast, Washington, DC, Resources for the Future.
Zobacz w Google Scholar

Siemiński Waldemar, 2011, Osiedle mieszkaniowe jako fenomen urbanistyczno-społeczny, „Człowiek i Środowisko”, nr 35, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Simmel Georg, 1969, The Metropolis and Mental Life, [w:] Classic Essays on the Culture of Cities, Richard Sennett (red.), New York: Meredith Corporation.
Zobacz w Google Scholar

Simmel Georg, 2005, Socjologia, tłum. Małgorzata Łukaszewicz, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Simmie James, 2001, Planning, Power and Conflict, [w:] Handbook of Urban Studies, Ronan Paddison (red.), London, Sage.
Zobacz w Google Scholar

Sjöberg Gedeon, 1965, The Preindustrial City: Past and Present, New York, Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Smagacz-Poziemska Marta, 2015, Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Smętkowski Maciej, 2007, Delimitacja obszarów metropolitalnych – nowe spojrzenie, [w:] Rozwój, region, przestrzeń, Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska (red.), Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG – Eu-ropejskie Centrum.
Zobacz w Google Scholar

Smith Michael E., Lobo José, 2019, Cities Through the Ages: One Thing or Many? „Frontiers in Digital Humanities”, online: www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdigh.2019.00012/full, (dostęp: 15.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Smith Michael P., 1980, The City and Social Theory, London, Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Smith Michael P., Feagin Joe R., 1987, The Capitalist City: Global Restructuring and Community Politics, Oxford, Bas-il Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Smith Neil, 2007, Toward a Theory of Gentrification. A Back to the City Movement by Capital, not People, „ Journal of the American Planning Association”, t. 45, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Smith Peter F., 1974, The Dynamics of Urbanism, London, Hutchison Educational.
Zobacz w Google Scholar

Soja Edward W., 1996, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Oxford, Blackwell Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Solesbury William, 2013, World Cities, City Worlds: Explorations with Metaphors, Icons and Perspectives, Leicester-shire, Matador.
Zobacz w Google Scholar

Sowa Kazimierz Z., 1989, Zmierzch i odrodzenie się lokalizmu w XX stuleciu, [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Bohdan Jałowiecki, Kazimierz Z. Sowa, Piotr Dudkiewicz (red.), Warszawa, Wydział Geografii i Stu-diów Regionalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego.
Zobacz w Google Scholar

Sowell Thomas, 2004, Affirmative Action Around the World: An Empirical Study, Yale, Yale University Press.
Zobacz w Google Scholar

Spengler Oskar, 2001, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej (skrót dokonany przez Helmuta Wer-nera), tłum. Józef Marzęcki, Warszawa, Wydawnictwo KR.
Zobacz w Google Scholar

Stacey Margaret, 1969, The Myth of Community, „British Journal of Sociology”, t. 20.
Zobacz w Google Scholar

Standards for Delineating Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas, 2010, Federal Register, t. 25.123 37249–37252, americanhistory.oxfordre.com/ view/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-64, (dostęp: 25.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Stanilov Kiryl, 2007, The Post-Socialist City. Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism, [w:] Political Reform, Economic Development, and Regional Growth in Post-socialist Europe, Kiril Stanilov (red.) Dordrecht, Springer.
Zobacz w Google Scholar

Stark Rodney, 2005, The Victory of Reason, New York, Random House.
Zobacz w Google Scholar

Starosta Paweł, 2005, Więź społeczna w dobie globalizacji, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 8, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

The State of European Cities 2016. Cities Leading the Way to a Better Future, European Union, United Nations Hu-man Settlements Programme (UN-Habitat), https://ec.europa.eu/ /regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/state_eu_cities2016_en.pdf (dostęp: 8.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD, 2015, www.nauka.gov.pl/g2/04/65ab25d05851e4bbbce7960c5d8ea0b9.pdf (dostęp: 17.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, Departament Innowacji i Roz-woju MNiSW, dlafirmy.info.pl/articlesFiles/raport_-_statystyka_nauki_techniki_i_innowacji.pdf (dostęp: 29.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Stawicka Anna, 2015, Wykluczenie cyfrowe w Polsce, [w:] Wykluczenie cyfrowe w Polsce, Opracowania tematyczne OT-637, Warszawa, Kancelaria Senatu.
Zobacz w Google Scholar

Steele Fritz, 1981, The Sense of Place, Boston, CBI Pub.
Zobacz w Google Scholar

Stefański Krzysztof, 2003, Atlas architektury dawnej Łodzi do 1939 r., Łódź, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
Zobacz w Google Scholar

Steinführer Annette, Haase Annegret, 2007, Demographic Change as a Future Challenge for Cities in East Central Eu-rope, „Geografiska Annales”, nr 89 B (2), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468–0467.2007.00247 (dostęp: 17.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Stoker Gerry, Judge David, Wolman Hal, 1995, Regime Theory and Urban Politics, [w:] Theories of Urban Politics, Gerry Stoker i in. (red.), London–Thousand Oaks, Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Storper Michael, Manville Michael, 2006, Behaviour, Preferences and Cities: Urban Theory and Urban Resurgence, „Urban Studies”, t. 43, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Storper Michael, Venables Anthony J., 2004, Buzz: Face-to-face Contact and the Urban Economy, „Journal of Eco-nomic Geography”, t. 4, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Strauss Anselm L., 1961, Images of the American Cities, New York, The Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Stryker Sheldon, Burke Peter J., 2000, The Past, Present, and Future of an Identity Theory, „Social Psychology Quar-terly”, t. 63, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Suburban Nations: Canada, Australia and the United States, 2016, www.newgeography.com/content/005495-suburban-nations-canada-australia-and-united-states, (dostęp: 12.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Sugrue Thomas J., 1996, The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit, Princeton, Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Suttles George, 1968, The Social Order of the Slum, Chicago, The University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Suttles Gerald D., 1972, The Social Construction of Communities, Chicago: Chicago University Press.
Zobacz w Google Scholar

Suttles Gerald D., 1984, The Cumulative Texture of Local Urban Culture, „American Journal of Sociology”, t. 90, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Swinney Paul, Williams Maire, 2016, The Great British Brain Drain. Where Graduates Move and Why, London, Cen-tre for Cities, www.centreforcities.org/wp-content/ uploads/2016/11/16–11–18-The-Great-British-Brain-Drain.pdf, (dostęp: 16.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Sýkora Luděk, 2009, Post-socialist Cities, [w:] International Encyclopedia of Human Geography, Rob Kitchin, Nigel Thrift (red.), t. 8, Oxford, Elsevier.
Zobacz w Google Scholar

Szacka Barbara, 2003, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Szacka Barbara, 2009, Mit i mitologizacja przeszłości w pamięci zbiorowej, [w:] Historia, pamięć zbiorowa, mit, Andrzej Szpociński (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Szacki Jerzy, 2005, Historia myśli socjologicznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Szafrańska Ewa, 2013, Możliwości przekształceń wielkich osiedli mieszkaniowych w mieście postsocjalistycznym w Pol-sce, „Studia Miejskie”, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański Marek S., Ślęzak-Tazbir Weronika, 2010, Region i społeczność lokalna w perspektywie socjologicznej, „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka Piotr, 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków, Znak.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska Daniela, 2007, Urbanizacja na świecie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Tajfel Henri, 1978, Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations, London, Academic Press.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz Władysław, 1975, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetycz-ne, Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Peter J. 2007, World City Network and Planet of Slums: Access and Exclusion in Economic Globalization, „GaWC Research Bulletin No. 239”, www.lboro.ac.uk/gawc (dostęp: 19.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Tilly Charles, 1990, Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990, Cambridge, Basil Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Tocqueville Alexis, 1976, O demokracji w Ameryce, tłum. Marcin Król, Warszawa, PIW.
Zobacz w Google Scholar

Tönnies Ferdinand, 1988, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych for-mach kultury, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Trigger Bruce G., 2007, Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge, Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Turner Jonathan H., 2004, Struktura teorii socjologicznej, tłum. Grażyna Woroniecka, Jacek Szmatka, Aleksander Manterys i in., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Turowski Jan, 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Zobacz w Google Scholar

United Nations DESA / World Population Prospects 2019: Highlights, online: www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-highlights.html (dostęp: 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

United Nations DESA, 2018, Population Division Department of Economic and Social Affairs, online: www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html/ (dostęp: 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

United Nations World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html (dostęp: 22.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Urban Europe – Statistics on Cities, Towns and Suburbs – Patterns of Urban and City Developments, Eurostat. Statis-tics Explained, May 2017, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Main_Page, (dostęp: 29.12.2019).
Zobacz w Google Scholar

Urban Europe – Statistics on Cities, Towns and Suburbs, 2016, ec.europa.eu/ euro-stat/documents//3217494/7596823/KS-01–16–691-EN-N.pdf, (dostęp: 14.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

USA Discovery Program, www.usadiscoveryprogram.co.uk/experience-types/big-city-buzz (dostęp: 14.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Verde Gordon Childe, 1963, Man Makes Himself, London, Moonraker Press.
Zobacz w Google Scholar

Verhulst Adriaan, 1999, The Rise of Cities in North-West Europe, New York, Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Vranken Jan, 2011, Social Challenges of Cities of Tomorrow, Centre OASeS, University of Antwerp, http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/ (dostęp: 17.03.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wallerstein Immanuel, 2007, Analiza systemów-światów, tłum. Katarzyna Gawlicz, Marcin Starnawski, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Dialog.
Zobacz w Google Scholar

Wallis Aleksander, 1979, Informacja i gwar. O miejskim centrum, Warszawa, PIW.
Zobacz w Google Scholar

Wallis Aleksander, 1990, Przestrzeń jako wartość, [w:] Socjologia przestrzeni, Elżbieta Grabska-Wallis, Maria Ofierska (red.), Warszawa, Niezależna Oficyna Wydawnicza.
Zobacz w Google Scholar

Waltzer Michael, 1995, Toward a Global Civil Society, New York, Berghahn Books.
Zobacz w Google Scholar

Waltzer Michael, Miller David, 1995, Pluralism, Justice and Equality, Oxford, Oxford University Press.
Zobacz w Google Scholar

Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Grotowska-Leder Jolanta, Krzyszkowski Jerzy, 2003, Lokalna polityka wobec biedy i pomocy społecznej, Łódź, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Weber Adna Ferrin, 1967, The Growth of Cities in the Nineteenth Century: A Study in Statistics, Ithaca, Cornell Uni-versity Press.
Zobacz w Google Scholar

Weber Max, 1966, The City, Don Martindale (red.), tłum. Gertrud Neuwirth, New York, The Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Weber Max, 1967, Max Weber on Law in Economy and Society (Twentieth Century Legal Philosophy), t. 6, Max Rhein-stein, Edward A. Shils (red.), Boston, Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Wegener Michael, Kunzmann Klaus R., 1996, New Spatial Patterns of European Urbanisation, [w:] Urban Networks in Europe, Daniel Pumain, Terese Saint-Julien (red.), Paris, John Libbey.
Zobacz w Google Scholar

Wellman Barry, 1979, The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers, „American Journal of Soci-ology”, t. 84, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Wellman Barry, 2001, Networks in The Global Village: Life in Contemporary Communities, „Contemporary Sociolo-gy”, t. 30, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Wellman Barry, Leighton Barry, 1979, Network, Neighborhoods and Communities: Approaches to the Study of the Community Question, „Urban Affairs Quarterly”, t. 14, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Węcławowicz Grzegorz, 2003, Geografia społeczna miast. Zróżnicowania społeczno-przestrzenne, Warszawa, Wydaw-nictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Węgleński Jan, 1979, Urbanizacja: kontrowersje wokół pojęcia, Warszawa, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Węgleński Jan, 2002, Urbanizacja, [w:] Encyklopedia socjologii, t. IV, Zbigniew Bokszański (red.), Warszawa, Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

What Is Urban Survival Syndrome?, 2019, survivallife.com/what-is-urban-survival-syndrome/ (dostęp: 19.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

White Morton, White Lucia, 1962, The Intellectual Versus The City. From Thomas Jefferson to Frank Lloyd Wright, Cambridge, The MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Whyte William F., 1993, Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum, Chicago, University of Chica-go Press.
Zobacz w Google Scholar

William B. Arthur, 1988, Urban Systems and Historical Path Dependence, [w:] Cities and Their Vital Systems. Infra-structure Past, Present, and Future, Jesse H. Ausubel, Robert Herman (red.), Washington D.C., National Acade-my Press.
Zobacz w Google Scholar

Williams Daniel R., 1992, Measuring Place Attachment: More Preliminary Results, Champaign, University of Illinois Press.
Zobacz w Google Scholar

Wirth Louis, 1938, Urbanism as a Way of Life, „American Journal of Sociology”, t. 44, nr 1; przedruk w: 1996, The City Reader, Richard T. LeGates, Frederic Stout (red.), London, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Wirth Louis, 1998, The Ghetto, New Brunswick, Transaction Publishers.
Zobacz w Google Scholar

World Cities Report 2016, Nairobi, Kenya, online: wcr.unhabitat.org (dostęp: 8.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

World Population Prospects 2019: Highlights, United Nations Department of Economic and Social Affairs DESA, www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-highlights.html (dostęp: 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

World’s Population Increasingly Urban with More than Half Living in Urban Areas, United Nations, www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html (dostęp: 17.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Vos Henk de, 2016, Community and Human Social Nature in Contemporary Society, „Analyse & Kritik – Journal of Philosophy and Social Theory”, t. 26, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Vries Jan de, 1994, The Industrial Revolution and the Industrious Revolution, „The Journal of Economic History”, t. 54, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Yi-Fu Tuan, 1987, Przestrzeń i miejsce, tłum. Agnieszka Morawińska, Warszawa, PIW.
Zobacz w Google Scholar

Young Iris, 1990, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press.
Zobacz w Google Scholar

Zdulski Mirosław, 2011, Romowie w przestrzeni czeskich jednostek osadniczych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, t. 37.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowski Adam, 2009, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki Florian, 1938, Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Zukin Sharon, 1996, The Cultures of Cities, Malden, Wiley-Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

28 kwietnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-776-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-777-7

Inne prace tego samego autora

  • Agnieszka Michalska-Żyła, Katarzyna Zajda, Anna Karwińska, Andrzej Majer, Małgorzata Dymnicka, Jarosław Załęcki, Maciej Kowalewski, Marta Klekotko, Tomasz Nawrocki, Anna Śliz, Marek S. Szczepański, Andrzej Kaleta, Jolanta Grotowska-Leder, Maria Halamska, Krzysztof Bierwiaczonek, Ewa Rokicka, Krzysztof Gorlach, Grzegorz Foryś, Stanisław Witold Kłopot, Barbara Szczepańska, Antoni Różalski, Rafał Matera, Kaja Kaźmierska, Elżbieta Psyk-Piotrowska, praca zbiorowa, W metropolii i poza metropolią
  • Andrzej Majer, Miasto według socjologii