Dynamika transgresji twórczych: Studia przypadków pedagogów

Autorzy

Aleksandra Chmielińska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, Zakład Pedagogiki Twórczości, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48

Słowa kluczowe:

przekraczanie granic możliwości, transgresjonista, natura ludzka, transgresje twórcze

Streszczenie

Przedmiotem refleksji teoretycznej oraz badań empirycznych w prezentowanej pracy jest kategoria twórczych transgresji. Słowo „transgresja”, wprowadzone do psychologii przez Józefa Kozieleckiego (1987), odnosi się do takich działań, których nadrzędnym celem jest przekraczanie granic możliwości człowieka, istniejących zarówno w świadomości wewnętrznej, jak i w otaczającej rzeczywistości. Określenie transgresji jako twórczych zawęża obszar tych badań do czynności konstruktywnych, stanowiących źródło rozwoju osobistego, zawodowego oraz działań nowych i cennych w ujęciu społecznym.

Ze Wstępu

Przedstawiony w pracy projekt badań jakościowych jest niezwykle wartościowy i oryginalny. Istnieje potrzeba podejmowania tego typu eksploracji ze względu na znaczenie tej problematyki dla rozwoju człowieka i planowania możliwych form jego wsparcia w procesach edukacyjnych, a także niedosyt analiz tego typu w polskiej literaturze naukowej.

Z recenzji prof. dr hab. Agaty Cudowskiej

Bibliografia

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Baranowicz K. (2000), Pedagogika alternatywna. Dylematy praktyki, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Becker H.S. (2009), Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Bennewicz M. (2008), Coaching, czyli restauracja osobowości, Warszawa: Wydawnictwo G+J Książki.
Zobacz w Google Scholar

Bergson H. (1963), Myśl i ruch. Dusza i ciało, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Berne E. (2013), Dzień dobry i co dalej?, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Zobacz w Google Scholar

Blum R. (2009), Psychologia pozytywna w praktyce. 6 cnót głównych i 24 siły dające szczęście, Warszawa: Wydawnictwo Klub dla Ciebie.
Zobacz w Google Scholar

Bruner J. (1992), Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński M., Czekierda P., Traczyński, J., Zalewski Z., Zembrzuska A. (2009), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Wrocław: Towarzystwo Edukacji Otwartej.
Zobacz w Google Scholar

Bȕhler Ch. (1999), Bieg życia ludzkiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Carr A. (2009), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i lidzkich siłach, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Carson S. (2011), Szaleństwa twórczego umysłu, „Charaktery”, nr 3 (14).
Zobacz w Google Scholar

Chmielińska A. (2012), Twórczość jako źródło szczęścia. Koncepcje psychologii pozytywnej a praktyka psychoedukacji, [w:] Limont W., Cieślikowska J., Jastrzębska D. (red.), Zdolni w szkole czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Zobacz w Google Scholar

Chmielińska A. (2013), Twórczość tych, którzy czują więcej, [w:] Szmidt K.J., Modrzejewska-Świgulska M. (red.), Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Zobacz w Google Scholar

Chmielińska A. (2014), Moda – między konformizmem a przekraczaniem granic (w świetle koncepcji Georga Simmla), [w:] Bobrowicz W., Kubinowski D., Pakuła Z. (red.), Moda w kulturze, sztuce i edukacji, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Chmielińska A. (2015), Przekraczanie granic jako istota twórczości w świetle koncepcji teoretycznych Simmla i Kozieleckiego, [w:] Jaronowska S. (red.), Człowiek w sytuacji granicznej – pedagogiczne interpretacje, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Zobacz w Google Scholar

Chmielińska A. (2016), Portret beyonder jako inspiracja do badań biograficznych, [w:] Modrzejewska M. (red.), Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Zobacz w Google Scholar

Chmielińska A., Modrzejewska-Świgulska M. (2014a), Diagnoza stanu, czyli nauczyciele o sobie i swojej pracy – raport z badań, [w:] Dereń A. (red.), System wspierania rozwoju szkół w powiecie kartuskim, Kartuzy, Bytów: Centrum Inicjatyw Edukacyjnych.
Zobacz w Google Scholar

Chmielińska A., Modrzejewska-Świgulska M. (2014b), Limitations in the work of Polish teachers: report of research, „Creativity: Theories – Research – Applications”, no 1(1).
Zobacz w Google Scholar

Chmielińska A., Modrzejewska-Świgulska M. (2014c), Psychologia pozytywna jako inspiracja dla praktyki edukacyjnej, [w:] Bonar J., Buła A., Radzikowska D. (red.), Poznać, zrozumieć, doświadczyć, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Craft A. (2000), Creativity across the primary curriculum, London–New York: Continuum.
Zobacz w Google Scholar

Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Zobacz w Google Scholar

Csikszentmihalyi M. (1996), Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention, New York: Harper Collins.
Zobacz w Google Scholar

Csikszentmihalyi M. (2005), Przepływ, Taszów: Moderator.
Zobacz w Google Scholar

Cudowska A. (2014), Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J. (2004), Psychologiczne teorie szczęścia, [w:] Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Dauber H. (1997), Obszary uczenia się w przyszłości. Perspektywy pedagogiki humanistycznej, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski K. (1979), Dezintegracja pozytywna, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Denzin N.K. (1989), Interpretative biography, London–New Delhi: SAGE Publications.
Zobacz w Google Scholar

Diener E., Biswar-Diener R. (2010), Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego, Sopot: Smak Słowa.
Zobacz w Google Scholar

Dilts R.B. (2006), Od przewodnika do inspiratora, czyli coaching przez duże „C”, Warszawa: Wydawnictwo PINLP.
Zobacz w Google Scholar

Dilts R.B. (2013), Strategie geniuszy. Myśl jak Freud, da Vinci i Tesla, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Zobacz w Google Scholar

Dobrołowicz W. (1995), Psychodydaktyka kreatywności, Warszawa: WSPS.
Zobacz w Google Scholar

Dobrołowicz W. (2008), W stronę portretu transgresjonisty, [w:] Pufal-Struzik I. (red.), O przekraczaniu granic własnych ograniczeń z perspektywy psychotransgresjonizmu, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Duckworth A. (2016), Upór. Potęga pasji i wytrwałości, Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.
Zobacz w Google Scholar

Dudek Z.W. (2013), Archetypy i homo culturalis, [w:] Dudek Z.W. (red.), Doświadczenia graniczne i transkulturowe, Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia.
Zobacz w Google Scholar

Dweck C. (2013), Nowa psychologia sukcesu. Nastawienie na rozwój to gwarancja sukcesu, Warszawa: Muza.
Zobacz w Google Scholar

Elsbree L. (1982), The Rituals of Life. Patterns in Narrativies, Port Washington, NY: Kennikat Press.
Zobacz w Google Scholar

Erikson H.E. (2004), Tożsamość a cykl życia, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Zobacz w Google Scholar

Erikson H.E. (2011), Dopełniony cykl życia, Warszawa: Helion.
Zobacz w Google Scholar

Figiel M. (2001), Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Flick U. (2010) Projektowanie badania jakościowego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Zobacz w Google Scholar

Flyvberg B. (2005), Pięć mitów o badaniach typu studium przypadku, „Studia Socjologiczne”, nr 2(177).
Zobacz w Google Scholar

Fontana A., Frey J.H. (2009), Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania, [w:] Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.), Metody badań jakościowych, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M. (1987). Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Zobacz w Google Scholar

Frankl V.E. (2009), Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holokaustu, Warszawa: Czarna Owca.
Zobacz w Google Scholar

Fredrickson B.L. (2001), The role of positive emotions in positive psychology, „American Psychologist”, no 3, http://www.unc.edu/peplab/barb_fredrickson_page.html (dostęp 28.09.2010).
Zobacz w Google Scholar

Frederickson B.L. (2011), Pozytywność, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Freud Z. (1984), Wstęp do psychoanalizy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Fromm E. (1989), Postawa twórcza, [w:] Malicka M. (red.), Twórczość, czyli droga w nieznane, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Galewska-Kustra M. (2009), Studium przypadku w pedagogicznych badaniach nad twórczością. W poszukiwaniu praktycznych zastosowań metody, [w:] Szmidt K.J. (red.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź: Wydawnictwo AHE.
Zobacz w Google Scholar

Gardner H. (1993), Creative minds. An anatomy of creativity seen through the lives of Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham and Gandhi, New York: Basic Books.
Zobacz w Google Scholar

Gardner H. (1998), Niepospolite umysły. O czterech niezwykłych postaciach i naszej własnej wyjątkowości, Warszawa: CiS, W.A.B.
Zobacz w Google Scholar

Gardner H. (2002), Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Poznań: Media Rodzina.
Zobacz w Google Scholar

Gardner H. (2009), 5 umysłów przyszłości, Warszawa: Laurum, MT Biznes Ltd.
Zobacz w Google Scholar

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Giorgi A. (2003), Fenomenologia i badania psychologiczne, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Guilford J.P. (1978), Natura inteligencji człowieka, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Gulla B., Tucholska K. (2007), Psychologia pozytywna: cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji, [w:] Francuz P., Otrębski W. (red.), Studia z psychologii w KUL, t. 14, Lublin: KUL.
Zobacz w Google Scholar

Hall C.S., Lindzey G., Campbell, J.B. (2006), Teorie osobowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Jakob G. (2001), Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych, [w:] Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Zobacz w Google Scholar

James M., Jongeward D. (1998), Narodzić się, by wygrać, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Zobacz w Google Scholar

Jamison K.R. (1995), Niespokojny umysł, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Zobacz w Google Scholar

Jamison K.R., Richards R.L. (1993), Touched with Fire: Manic-depressive Illness and the Artistic Temperament, Macmillan: Free Press.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek S. (1970), Kształtowanie twórczej postawy nauczycieli, Wrocław: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A. (1970), Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, [w:] Wroczyński R., Pilch T. (red.), Metodologia pedagogiki społecznej, Wrocław: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Kamiński A. (1979), Pojęcie sił ludzkich, „Biuletyn TWWP. Człowiek w Pracy i w Osiedlu”, nr 5/85.XVII.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski M., Gajda A. (red.), (2010), Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa: Wydawnictwo APS.
Zobacz w Google Scholar

Kaufman J.C. (2011), Kreatywność, Warszawa: Wydawnictwo APS.
Zobacz w Google Scholar

Kaufman S.B., Gregoire C. (2015), Wired to Create. Unraveling the Mysteries of the Creative Mind, New York: Penguin Random House LLC.
Zobacz w Google Scholar

Kaufmann J.-C. (2010), Wywiad rozumiejący, Warszawa: Oficyna Naukowa. Kępiński A. (1974), Schizofrenia, Warszawa: PZWL.
Zobacz w Google Scholar

Koestler A. (1965), The Act of Creation, New York: McMillan.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk W. (2013a), Collegium Futurum – szkoła ery postindustrialnej, „Toruńskie Silva Rerum. Kwartalnik Edukacyjny”, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk W. (2013b), Edukacja w epoce globalizacji – scenariusze i trendy, „Meritum. Mazowiecki. Kwartalnik Edukacyjny”, nr 3(30).
Zobacz w Google Scholar

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Konopczyński M. (2006), Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Konopczyński M. (2013), Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (1992), Myślenie i rozwiązywanie problemów, [w:] Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (1996), Człowiek wielowymiarowy, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (1997), Transgresja i kultura, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (2001), Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (2004), Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (2007), Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (2008), Psychologia w wielkim świecie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (2009), Psychotransgresjonizm – zarys nowego paradygmatu, [w:] Kozielecki J. (red.), Nowe idee w psychologii, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (2010), Moje wzloty i upadki. Autobiografia z psychologią w tle, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Kruchowska E. (2010), Metoda wielostopniowej analizy hermeneutycznej materiału empirycznego, [w:] Straś-Romanowska M. (red.), Badania narracyjne w psychologii, Warszawa: ENETEIA.
Zobacz w Google Scholar

Kubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – Metodyka – Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMC-S.
Zobacz w Google Scholar

Kvale S. (2004), InterViews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Kvale S. (2010), Prowadzenie wywiadów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Lalak D. (2010), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Lasocińska K. (2011), Życie poza schematem. Analiza biografii twórców, Łódź: Wydawnictwo AHE.
Zobacz w Google Scholar

Levinson D.J. (1978), Seasons of Men’s Life, New York: Ballantine Books.
Zobacz w Google Scholar

Lombroso C. (1987), Geniusz i obłąkanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Lorek M., Jabłoński, A., Lendor J., red. (2006), Teatr 12a, Katowice: Wydawnictwo Elementarz.
Zobacz w Google Scholar

Lutyński J. (2000), Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódź: Wydawnictwo ŁTN.
Zobacz w Google Scholar

Łobocki M. (2006), Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Madejska N. (1975), Malarstwo i schizofrenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Zobacz w Google Scholar

Magala S. (1980), Simmel, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Zobacz w Google Scholar

Magyar-Moe J.L. (2009), Therapist’s Guide to Positive Psychological Interventions, New York: Academic Press.
Zobacz w Google Scholar

Marai S. (2016), Dziennik 1943–1948, Warszawa: Czytelnik.
Zobacz w Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2007), Pedagogika społeczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A. (1990), Motywacja i osobowość, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A. (1995), Postawa twórcza, [w:] Zamiara K. (red.), Materiały z historii psychologii, Poznań: Instytut Kulturoznawstwa.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A. (2004), W stronę psychologii istnienia, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Zobacz w Google Scholar

McAdams D. (1985), Power, Intimacy and Life Story. Personological Inquiries into Identity, Homewood, Illinois: The Dorsey Press.
Zobacz w Google Scholar

McDonald M.G. (2005), Epiphanies: An Existential, Philosophical and Psychological Inquiry, Sidney: University of Technology.
Zobacz w Google Scholar

McKinley Runyan W. (1992), Historie życia a psychobiografia. Badania teorii i metody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Melosik Z. (2004), Pedagogika pragmatyzmu, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Merriam S.B. (1998), Qualitive Research and Case Study Applications in England, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Merton R. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Miles M.B., Huberman A.M. (2000), Analiza danych jakościowych, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Zobacz w Google Scholar

Millar G.W. (2004), The Making of a Beyonder. Wayes to Nurture Your Creative Achivement and Spirit. A Detailed Discussion of the Characteristics That Make an Individual a Beyonder, Bensenville: Scholastic Testing Servise.
Zobacz w Google Scholar

Miller W.C., Baca C.J. (2001), Quantum Change: When Epiphanies and Sudden Insights Transform Ordinary Lives, New York: The Guilform Press.
Zobacz w Google Scholar

Modrzejewska-Świgulska M. (2009), Badanie twórczości codziennej – perspektywa biograficzna, [w:] Szmidt K.J. (red.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością, Łódź: Wydawnictwo AHE.
Zobacz w Google Scholar

Modrzejewska-Świgulska M. (2014), Twórczość codzienna w narracjach pedagogów, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Zobacz w Google Scholar

Morris C. (1942), Paths of Life, New York: Harper.
Zobacz w Google Scholar

Murray Ch. (2003), Human Accomplishment. The Pursuit of Excellence in the Arts and Science, New York: HarperCollins Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Nalaskowski (1998), Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Nęcka E. (2012), Psychologia twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Nosal C. (2006), Nadzieja, czas i heurystyka żagla, [w:] Aranowska E., Goszczyńska H. (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Nosal C., Kozielecki J. (2011), Teoria transgresji po 30 latach: główne założenia, problemy i niektóre mechanizmy transgresji, [w:] Bartosz B., Keplinger A., Straś-Romanowska M., Transgresje – innowacje – twórczość, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
Zobacz w Google Scholar

Olbrycht K. (2007, 2014), O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zobacz w Google Scholar

Olubiński A. (1984), Diagnoza sił społecznych środowiska wychowawczego, [w:] Pilch T., Smolińska-Theiss B. (red.), Studia pedagogiczne XLVI, Wrocław: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Olubiński A. (2004), Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
Zobacz w Google Scholar

Pachociński R. (1997), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach oświatowych, „Edukacja”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Palka S. (2005), Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Pearson C.S. (1995), Nasz wewnętrzny bohater, czyli sześć archetypów według których żyjemy, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Zobacz w Google Scholar

Peterson C., Park N. (2007), Klasyfikacja i pomiar sił charakteru: implikacje dla praktyki, [w:] Linley A.P., Joseph S. (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Peterson C., Seligman M. (2004), Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, Washington: American Psychological Associaton.
Zobacz w Google Scholar

Petty G. (2010), Nowoczesne nauczanie, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Piekarski J. (2007), U podstaw pedagogiki społecznej, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Zobacz w Google Scholar

Piekarski J., Urbaniak-Zając D. (red.), (2003), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Łódź: WydawnictwoUŁ.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z. (1970), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie jakościowe i ilościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Popek S. (2001), Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Popek S. (2010), Psychologia twórczości plastycznej, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Przyborowska B. (2003), Struktury innowacyjne w edukacji. Teoria – praktyka – rozwój, Toruń: Wydawnictwo UMK.
Zobacz w Google Scholar

Przyborowska B. (2013), Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką, Toruń: Wydawnictwo UMK.
Zobacz w Google Scholar

Puccio G.J. (2011), Creative Leadership: Skills That Drive Change, New York: Sage Publications.
Zobacz w Google Scholar

Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Wrocław: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Richards R. (2007), Everyday creativity: Our hidden potencial, [w:] Richards R. (ed.), Everyday Creativity and New Views of Human Nature. Psychological, Social, and Spiritual Perspectives, Washington DC: American Psychological Association.
Zobacz w Google Scholar

Ritchie J., Spencer L., O’Connor W. (2003), Carrying out qualitative analysis, [w:] Ritchie J., Lewis J. (eds), Qualitative Research Practise. A Guide for Social Science Students and Researchers, London: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Rogers C.R. (2002), O stawaniu się sobą, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Zobacz w Google Scholar

Rogers C.R. (2012), Sposób bycia, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Zobacz w Google Scholar

Rubacha K. (2003), Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, [w:] Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Runco M.A. (1996), Personal Creativity: Definitione and Development Issues, [w:] Runco M.A. (ed.), Creativity from Childhood Through Adulthood, San Francisco: Jossey-Bass Publ.
Zobacz w Google Scholar

Schulz R. (1989), Nauczyciel jako innowator, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Zobacz w Google Scholar

Schulz R. (1990), Twórczość. Społeczne aspekty zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Schulz R. (1994), Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
Zobacz w Google Scholar

Seligman M. (2005), Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnianie naszych możliwości trwałego spełnienia, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
Zobacz w Google Scholar

Seligman M. (2011), Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
Zobacz w Google Scholar

Seligman M., Peterson C. (2004), Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, Washington: American Psychological Associaton.
Zobacz w Google Scholar

Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B., Zechmeister J.S. (2007), Metody badawcze w psychologii, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Silverman D. (2009), Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Simonton D.K. (2010), Geniusz, Warszawa: APS.
Zobacz w Google Scholar

Simmel G. (1975), Socjologia, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Simmel G. (1997), Filozofia pieniądza, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
Zobacz w Google Scholar

Simmel G. (2006), Most i drzwi. Wybór esejów, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
Zobacz w Google Scholar

Simmel G. (2007), Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, Warszawa: Wydawnictwo IFiS.
Zobacz w Google Scholar

Skarga B. (2014), Czas i trwanie. Studia o Bergsonie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Smolińska-Theiss B. (1984), Siły ludzkie w teorii pedagogiki społecznej, [w:] Pilch T., Smolińska-Theiss B. (red.), Studia pedagogiczne XLVI. Pedagogika społeczna – poszukiwania i rozstrzygnięcia, Wrocław: Ossolineum.
Zobacz w Google Scholar

Smolińska-Theiss B., Theiss W. (2010), Badania jakościowe – przewodnik po labiryncie, [w:] Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Sołowiej J. (1997), Psychologia twórczości, Gdańsk: Wydawnictwo UG.
Zobacz w Google Scholar

Stake R. (2009), Jakościowe studium przypadku, [w:] Norman D., Lincoln Y. (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Stasiakiewicz M. (1999)., Twórczość i interakcja, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu AM.
Zobacz w Google Scholar

Stewart I., Joines V. (2016), Analiza Transakcyjna dzisiaj, Poznań: Dom Wydawnictwo Rebis.
Zobacz w Google Scholar

Storr A. (2010), Samotność. Powrót do jaźni, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Zobacz w Google Scholar

Straś-Romanowska M. (1995), Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Strelau J. (2004), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Strzałecki A. (1969), Wybrane zagadnienia psychologii twórczości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Studenski R. (2004), Ryzyko i ryzykowanie, Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Zobacz w Google Scholar

Studenski R. (2006), Skłonność do ryzyka a zachowania transgresyjne, [w:] Goszczyńska M. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcja badania praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Suchodolski B. (1975), Twórczość jako styl życia, „Studia Filozoficzne”, nr 10–11.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J. (2007), Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J. (1969), Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Szmagalski J. (1994), O budzeniu sił ludzkich nie po polsku: koncepcje empowerment w anglojęzycznej literaturze z zakresu edukacji i pracy socjalnej, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 3(153)/XXXIX.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K.J. (1998), Człowiek jako istota psychiczna – rzecz o słabym ogniwie pedagogiki społecznej, [w:] Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Cyrańska E. (red.), Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K.J. (2001), Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt J.K. (2004), Edukacja według Torrance’a, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K.J. (2008), Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K.J. (2010), ABC kreatywności, Warszawa: Difin.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K.J. (2012), Epifania i doświadczenie krystalizujące w biografii twórczej – próba zarysowania pola badawczego, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej”, nr 4(60).
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K.J. (2013a), Pedagogika pozytywna: twórczość – zdolności – mądrość zespolone, [w:] Szmidt K.J., Modrzejewska-Świgulska M. (red.), Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K.J. (2013b), Pedagogika twórczości, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt J.K., Modrzejewska-Świgulska M. (2014), Walidacja komunikacyjna w analizie wyników badań pedagogicznych, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 19(2).
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K.J. (red.), (2003), Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P. (2008), Życie codzienne – tematem najnowszej socjologii, [w:] Sztompka P. (red.), Socjologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Znak.
Zobacz w Google Scholar

Śmigórski K. (2010), Kreatywność a szaleństwo. O związku twórczości z psychopatologią, [w:] Sękowski A.E., Klinkosz W. (red.), Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Zobacz w Google Scholar

Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość: Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Tarnowski J. (1983), Jak wychowywać, Warszawa: ATK
Zobacz w Google Scholar

Theiss W. (1996), Edukacja środowiskowa. Zarys problematyki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Tokarska U. (1999), W poszukiwaniu jedności i celu – wybrane techniki narracyjne, [w:] Gałdowa A. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Zobacz w Google Scholar

Tokarz A. (2005), Dynamika procesu twórczego, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Zobacz w Google Scholar

Torr G. (2011), Zarządzanie kreatywnymi pracownikami. Naucz się wykorzystywać ich talent, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Zobacz w Google Scholar

Torrance E.P. (2000), On the Edge and Keeping on the Edge, Westport: Ablex Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Torrance E.P., Safter H.T. (1999), Making the Creative Leap Beyond, Buffalo, New York: Creative Education Foundation Press.
Zobacz w Google Scholar

Trzebińska E. (2008), Psychologia pozytywna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Zobacz w Google Scholar

Trzebiński J. (2002), Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Trzebiński J. (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Zobacz w Google Scholar

Turlejska B. (1998), Monografia pedagogiczna i studium przypadku, [w:] Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkiewicz M. (1975), Malarstwo i rysunek chorych psychicznie. Analiza psychiatryczno-lekarska, Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Zobacz w Google Scholar

Tyszkiewicz M. (1987), Psychopatologia ekspresji. Twórczość artystyczna chorych psychicznie, Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D., Kos E. (2013), Badania jakościowe w pedagogice, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.), (2003), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Zobacz w Google Scholar

Urszulak J. (2010), Problematyka związku twórczości i zaburzeń psychicznych, [w:] Zawadzki R. (red.), Portrety psychologiczne, Warszawa: Wydawnictwo UW.
Zobacz w Google Scholar

Watzlawick P. (1993), Jak być nieszczęśliwym?, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Zobacz w Google Scholar

Weisberg R.W. (1992), Creativity. Beyond the myth of genius, New York: Freeman.
Zobacz w Google Scholar

Weisberg R.W. (2006), Creativity. Understanding Innovation in Problem Solving, Science, Invention and the Arts, Hoboken: John Wiley&Sons.
Zobacz w Google Scholar

Wilson C. (1992), Outsider, Poznań: Rebis.
Zobacz w Google Scholar

Wojnar I. (1968), Nauczyciel – artysta?, „Życie Szkoły”, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Yin R.K. (2003), Case Study Research. Design and Methods, California: SAGE Publications, Thousand Oaks.
Zobacz w Google Scholar

Yin R.K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Kraków: Wydawnictwo UJ.
Zobacz w Google Scholar

Zaborowski Z. (1998), Świadomość i samoświadomość człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia.
Zobacz w Google Scholar

Zaborowski, Z. (2000), Teoria treści i form samoświadomości, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zobacz w Google Scholar

Zaborowski Z. (2004), Samoświadomość i jakość życia, Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzki, R. (2010), Czym jest i czym może być portret psychologiczny, [w:] Zawadzki R. (red.), Portrety psychologiczne, Warszawa: Wydawnictwo UW.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F. (2001), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

1 czerwca 2017

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-760-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-761-9

Inne prace tego samego autora