Moje zbrodnie są owocem miłości: Mit Medei w literaturze niemieckojęzycznej

Autorzy

Anna Izabela Wilk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Literatury Niemieckojęzycznej, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173

Słowa kluczowe:

Medea w literaturze, półbogini, mit Medei, literatura niemieckojęzyczna, Medea

Streszczenie

Autorka dokonuje porównania i analizy wybranych utworów podejmujących problem mitu Medei w literaturze niemieckojęzycznej. W kulturze niemieckiej motyw Medei cieszy się szczególną popularnością od połowy lat 70. XX wieku, zostały mu poświęcone liczne inscenizacje teatralne, operowe, opowiadania i powieści. Autorka stawia tezę, że wielki potencjał mitu polega na jego wieloznaczności oraz aktualności. Twórcy umieszczali tragiczną postać dzieciobójczyni w różnych kontekstach, przedstawiając bohaterkę jako opuszczoną kochankę, cudzoziemkę pozbawioną ojczyzny, a nawet ofiarę prześladowań na tle politycznym czy rasowym.

*

Jaka jest prawdziwa twarz Medei? Czy prawdziwa Medea w ogóle istnieje? Czy ta, którą przedstawił Eurypides, odpowiada jednej mitycznej postaci? Nawet w przypadku mitu nie można mówić o homogenicznej koncepcji tej figury. A może rację ma Christa Wolf, twierdząc, że bohaterka stała się przedmiotem politycznej manipulacji? W prezentowanej publikacji pytania te pozostaną bez odpowiedzi, gdyż znacznie bardziej istotna wydaje się sama recepcja mitu i próba adaptacji mitologicznej materii we współczesnym świecie. Można tu zaobserwować dwie odmienne tendencje: próbę archaizacji i osadzenia w mitycznych realiach, a także akcentowanie boskiego pochodzenia bohaterki; druga to próba uwspółcześnienia przy pomocy umiejscowienia historii dzieciobójczyni we współczesności danego pisarza. Można ewentualnie wymienić jeszcze trzecią grupę lub raczej podgrupę: utwory, które mimo umiejscowienia akcji w czasach antycznych, cechują się zdecydowaną aktualizacją poruszanych problemów. Mit stanowi w nich pewien rodzaj kamuflażu. We wszystkich przypadkach mit traktowano zatem jako kompleks reguł i modeli ludzkich zachowań, które z upływem czasu nie uległy zmianie.

Z Podsumuwania

Bibliografia

Brandstaetter Roman, Medea, „Dialog” 1959, nr 4, s. 5–40.
Zobacz w Google Scholar

Brecht Bertolt, Die Medea von Lodz, [w:] Brecht Bertolt: Gedichte. Band VIII. Nachträge zu den Gedichten 1913–1947, Berlin–Weimar 1969.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak Izabela, Medea, [w:] I. Filipiak, Kultura obrażonych, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Goethe Johann Wolfgang, Faust. Część I i II, tłum. F. Konopka, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Gotter Friedrich Wilhelm, Medea. Melodrama, [w:] F. W. Gotter, Gedichte, Band 2, Gotha 1788.
Zobacz w Google Scholar

Grillparzer Franz, Das Goldene Vlies, [w:] Grillparzers Werke, Berlin–Weimar 1980.
Zobacz w Google Scholar

Heyse Paul, Medea (1896), [w:] P. Heyse, Gesammelte Werke in 38 Bänden, Band 28, Berlin 1897.
Zobacz w Google Scholar

Jahnn Hans Henny, Medea, Stuttgart 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jahnn Hans Henny, Mein Werden und mein Werk, [w:] Das Hans Henny Jahnn Lesebuch, red. U. Schweikert, Hamburg 1984.
Zobacz w Google Scholar

Jahnn Hans Henny, Schriften, Tagebücher, Hamburg 1974.
Zobacz w Google Scholar

Kleist Heinrich von, Penthesilea, [w:] H. von Kleist, Werke und Briefe, Berlin–Weimar 1978.
Zobacz w Google Scholar

Klinger Friedrich Maximilian, Medea auf dem Kaukasos. Ein Trauerspiel, [w:] F. M. Klinger, Medea in Korinth und Medea auf dem Kaukasos. Zwey Trauerspiele, St. Petersburg–Leipzig 1791.
Zobacz w Google Scholar

Klinger Friedrich Maximilian, Medea in Korinth. Ein Trauerspiel, [w:] F. M. Klinger, Medea in Korinth und Medea auf dem Kaukasos. Zwey Trauerspiele, St. Petersburg–Leipzig 1791.
Zobacz w Google Scholar

Kott Jan, Medea w Pescarze, [w:] J. Kott, Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej, Kraków 1986.
Zobacz w Google Scholar

Lange-Müller Katja, Doch hoffe ich, Medea hört mich nicht, [w:] Es geht mir verflucht durch Kopf und Herz, red. G. Kreis, J. Siegmund-Schultze, Hamburg 1990.
Zobacz w Google Scholar

Lessing Gotthold Ephraim, Laokoon czyli O granicach malarstwa i poezji, tłum. H. Zymon-Dębicki, [w:] G. E. Lessing, Dzieła wybrane, t. III, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Lessing Gotthold Ephraim, Miss Sara Sampson, tłum. A. Dołęgowski, [w:] G. E. Lessing, Dzieła wybrane. Tom I, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Morsztyn Jan Andrzej, Nagrobek kusiowi, [w:] J. A. Morsztyn, Utwory zebrane, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Müller Heiner, Brief an den Regisseur der bulgarischen Erstaufführung von Philoktet am Dramatischen Theater Sofia, [w:] H. Müller, Herzstück, Berlin 1983.
Zobacz w Google Scholar

Müller Heiner, Gnijący brzeg. Materiały do Medei. Krajobraz z Argonautami, „Literatura na Świecie” 1985, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Müller Heiner, Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen, Köln 1992.
Zobacz w Google Scholar

Müller Heiner, Ödipuskommentar, [w:] H. Müller, Mauser, Berlin 1978.
Zobacz w Google Scholar

Müller Heiner, Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten, [w:] H. Müller Heiner: Die Stücke 3, red. F. Hörnigk, Frankfurt am Main 2002.
Zobacz w Google Scholar

Novak Helga M., Brief an Medea, [w:] H. M. Novak, solange noch Liebesbriefe eintreffen. Gesammelte Gedichte, Frankfurt am Main 1999, s. 347–348.
Zobacz w Google Scholar

Parandowski Jan, Medea, „Dialog” 1961, s. 5–20.
Zobacz w Google Scholar

Wolf Christa, Brief an Heide Göttner-Abendroth vom 13. Oktober 1992, [w:] M. Hochgeschurz, Christa Wolfs Medea. Voraussetzungen zu einem Text. Mythos und Bild, Berlin 1988.
Zobacz w Google Scholar

Wolf Christa, Medea. Stimmen, Gütersloh 1996.
Zobacz w Google Scholar

Wolf Christa, Von Kassandra zu Medea. Impulse und Motive für die Arbeit an zwei mythologischen Gestalten, [w:] M. Hochgeschurz, Christa Wolfs Medea. Voraussetzungen zu einem Text. Mythos und Bild, Berlin 1988.
Zobacz w Google Scholar

Wolf Christa, Warum Medea? Christa Wolf im Gespräch mit Petra Kammann am 25.1.1996, [w:] M. Hochgeschurz Marianne, Christa Wolfs Medea. Voraussetzungen zu einem Text. Mythos und Bild, Berlin 1988.
Zobacz w Google Scholar

Zweig Max, Lebenserinnerungen, Gerlingen 1987.
Zobacz w Google Scholar

Zweig Max, Medea in Prag, [w:] M. Zweig, Dramen. Mit einem Nachw., hrsg. von Eva Reichmann, Paderborn 1997.
Zobacz w Google Scholar

Anz Thomas, Marcel Reich-Ranicki, München 2004.
Zobacz w Google Scholar

Arlt Judith, Izabela Filipiak, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bravo Benedetto, Wipszycka Ewa, Historia starożytnych Greków. Tom I. Do końca wojen perskich, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Budzowska Małgorzata, Aspekty etyczne aktu zemsty w sztukach Eurypidesa, „Collectanea Philologica” 2006, nr 9, s. 149–154.
Zobacz w Google Scholar

Budzowska Małgorzata, Medea w tradycji przedeurypidejskiej, „Collectanea Philologica” 2004, nr 8, s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Buxbaum Elisabeth, Joseph Schreyvogel. Der Aufklärer im Beamtenrock, Wien 1995.
Zobacz w Google Scholar

Bzdawka Urszula, Paszkowska Barbara, Roman Brandstaetter. Poradnik bibliograficzny, Poznań 1989.
Zobacz w Google Scholar

Ciechanowicz Jerzy, Medea i czereśnie. Rozmowa z prof. Jerzym Łanowskim, [w:] J. Ciechanowicz, Medea i czereśnie, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska Jadwiga, Agon racji Medei i Jazona w „Medei” Eurypidesa, „Nowy Filomata” 1998, nr 4, s. 257–271.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska Jadwiga, Agon racji w tragediach Eurypidesa. Agon psychologiczny Medei, „Collectanea Philologica”, Łódź 2003, nr 5, s. 39–51.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska Jadwiga, Człowiek Eurypidesa. Wobec zagrożenia, życia, namiętnej miłości i ekstazy religijnej, Łódź 1999.
Zobacz w Google Scholar

Czerwińska Jadwiga, Meandry obcości i bliskości w kulturze greckiej, „Funeralia Lednickie – spotkanie 12. Obcy” 2002, s. 29–45.
Zobacz w Google Scholar

Deiritz Karl, Krauss Hannes (red.), Der deutsch-deutsche Literaturstreit oder „Freunde, es spricht sich schlecht mit gebundener Zunge”, Hamburg 1991.
Zobacz w Google Scholar

Gajda Anna Kinga, Medea dzisiaj. Rozważania nad kategorią innego, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gascard Johannes R., Medea-Morphosen. Eine mytho-psychohistorische Untersuchung zur Rolle des Mann-Weiblichen im Kulturprozeß, Berlin 1993.
Zobacz w Google Scholar

Geisenhanslüke Achim, Johann Wolfgang Goethe Iphigenie auf Tauris, München 1997.
Zobacz w Google Scholar

Gilson Elke (red.), „Doch das Paradies ist verriegelt …”. Zum Werk von Monika Maron, Frankfurt am Main 2006.
Zobacz w Google Scholar

Glaser Horst Albert, Medea oder Frauenehre, Kindsmord und Emanzipation, Frankfurt am Main 2001.
Zobacz w Google Scholar

Göbel-Uotila Marketta, Medea. Ikone des Fremden und des Anderen in der europäischen Literatur des 20. Jahrhunderts, Zürich 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gruber Bettina, Mythen in den Dramen Heiner Müllers. Zu ihrem Funktionswandel in den Jahren 1958 bis 1982, Essen 1989.
Zobacz w Google Scholar

Graf Fritz, Medea, the Enchantress from Afar: Remarks on a Well-Known Myth, [w:] Medea. Essays on Medea in myth, literature, philosophy, and art, red. J. J. Clauss, S. I. Johnston, New Jersey 1997.
Zobacz w Google Scholar

Grimal Pierre, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987.
Zobacz w Google Scholar

Helman Alicja, Zrozumieć Medeę. Filmowe portrety bohaterki, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 41–42 (wiosna–lato): Mit i film.
Zobacz w Google Scholar

Hilmes Carola, Wiederkehr und Verwandlung. Medea-Rezeption im 20. Jahrhundert, [w:] C. Hilmes, Skandalgeschichten. Aspekte einer Frauenliteraturgeschichte, Königstein/Taunus 2004.
Zobacz w Google Scholar

Homann Ursula, Medea geht nach drüben, „Lutherische Monatshefte”, Januar 1997.
Zobacz w Google Scholar

Iwanczewska Łucja, „Muszę się odrodzić”. Inne spotkania z dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jabłkowska Joanna, Verlust der Utopie in der deutsche Nachkriegsliteratur, [w:] Das Mythische und Utopische in der deutschen Literatur der Gegenwart, red. H. Ludorowska, Lublin 1991, s. 105–117.
Zobacz w Google Scholar

Jabłkowska Joanna, Zu den ästhetischen Aporien der apokalyptischen Literatur oder der nicht mehr erhabene Untergang, [w:] Apokalyptische Visionen in der deutschen Literatur, red. J. Jabłkowska, Łódź 1996, s. 90–103.
Zobacz w Google Scholar

Kant Immanuel, Odpowiedź na pytanie: Czym jest Oświecenie?, [w:] I. Kant, Rozprawy z filozofii historii, tłum. T. Kupś, Kęty 2005.
Zobacz w Google Scholar

Karthaus Ulrich, Sturm und Drang. Epoche – Werke – Wirkung, München 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kenkel Konrad, Medea-Dramen. Entmythisierung und Remythisierung. Euripides, Klinger, Grillparzer, Jahnn, Anouilh, Bonn 1979.
Zobacz w Google Scholar

Kerényi Karl, Mitologia Greków, tłum. R. Reszke, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kirsch Sarah, Märzveilchen, München 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kitto H. D. F., Tragedia grecka. Studium literackie, tłum. J. Margański, Bydgoszcz 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kleinhardt Werner, Medea. Originalität und Variation in der Darstellung einer Rache, Hamburg 1962.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Kuleszewicz Radosław, Słownik symboli literackich, Białystok 2001.
Zobacz w Google Scholar

Lurker Manfred, Wörterbuch der Symbolik, Stuttgart 1991.
Zobacz w Google Scholar

Luserke-Jaqui Matthias, Medea. Studien zur Kulturgeschichte der Literatur, Tübingen 2002.
Zobacz w Google Scholar

Lü Yixu, Medea unter den Deutschen. Wandlungen einer literarischen Figur, Berlin 2009.
Zobacz w Google Scholar

Parandowski Jan, Mitologia, Poznań 1989.
Zobacz w Google Scholar

Pilz Georg, Deutsche Kindesmordtragödien. Wagner, Goethe, Hebbel, Hauptmann, München 1982.
Zobacz w Google Scholar

Reichmann Eva, Ein brisantes Stück über Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus: Zweigs Medea in Prag, [w:] Max Zweig. Kritische Betrachtungen, red. E. Reichmann, Röhrig 1995.
Zobacz w Google Scholar

Rinne Olga, Medea. Das Recht auf Zorn und Eifersucht, Zürich 1988.
Zobacz w Google Scholar

Seifert Walter, Endzeitvisionen in der Jugendliteratur, [w:] Apokalyptische Visionen in der deutschen Literatur, red. J. Jabłkowska, Łódź 1996, s. 76–89.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła Stanisław, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945–1975, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Stephan Inge, Medea. Multimediale Karriere einer mythologischen Figur, Köln 2006.
Zobacz w Google Scholar

Steskal Christoph, Medea und Jason in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Aktualisierungspotential eines Mythos, Regensburg 2001.
Zobacz w Google Scholar

Stępień Paweł, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Sucher C. Bernd, Max Zweig: Ein deutscher Jude, ein Dramatiker, Frankfurt am Main 1988.
Zobacz w Google Scholar

Ter-Nedden Gisbert, Lessings Trauerspiele. Der Ursprung des modernen Dramas aus dem Geist der Kritik, Stuttgart 1986.
Zobacz w Google Scholar

Woesler Winfried, Lessings Miss Sara Sampson und Senecas Medea, „Lessing Yearbook” X, München 1978.
Zobacz w Google Scholar

Barthes Roland, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Blumenberg Hans, Praca nad mitem, tłum. K. Najdek, M. Herer, Z. Zwoliński, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Eliade Mircea, Aspekty mitu, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Fühmann Franz, Das mythische Element in der Literatur, [w:] F. Fühmann, Erfahrungen und Widersprüche. Versuche über Literatur, Frankfurt am Main 1976, s. 147–219.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski Leszek, Obecność mitu, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kubiak Zygmunt, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz Henryk, Literatura a mity, [w:] H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Müller Heiner, Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen, Köln 1992.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła Stanisław, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945–1975, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Tarnogórska Maria Joanna, Mity jako kategoria w badaniach literaturoznawczych, „Litteraria. Teoria literatury – Metodologia – Kultura – Humanistyka”, Wrocław 1987.
Zobacz w Google Scholar

Deile Gotthold, Klingers und Grillparzers Medea, Erfurt 1901.
Zobacz w Google Scholar

Hering Christoph, Friedrich Maximilian Klinger. Der Weltmann als Dichter, Berlin 1966.
Zobacz w Google Scholar

Smoljan Olga, Friedrich Maximilian Klinger. Leben und Werk, Weimar 1962.
Zobacz w Google Scholar

Stephan Inge, „Meine Verbrechen sind Kinder der Liebe”. Versuche zur Rehabilitierung einer Skandalfigur in den Medea-Dramen von Friedrich Maximilian Klinger (1786/90), [w:] Inszenierte Weiblichkeit, Köln 2004, s. 95–112.
Zobacz w Google Scholar

Zempel Heinrich, Erlebnisgehalt und ideelle Zeitverbundenheit in Fr. M. Klingers Medeadramen, Halle (Saale) 1929.
Zobacz w Google Scholar

Bachmaier Helmut, Nachwort, [w:] F. Grillparzer, Das goldene Vließ, Stuttgart 1995.
Zobacz w Google Scholar

Brauckmann Matthias, Everwien Andrea, Sehnsucht nach Integrität oder Wie die Seele wächst im Verzicht: Das goldene Vließ, [w:] Gerettete Ordnung. Grillparzers Dramen, red. B. Budde, U. Schmidt, Frankfurt am Main 1987.
Zobacz w Google Scholar

Becker Karina, Autonomie und Humanität. Grenzen der Aufklärung in Goethes Iphigenie, Kleists Penthesilea und Grillparzers Medea, Frankfurt am Main 2008.
Zobacz w Google Scholar

Corvasce Angela, Eine emanzipierte Medea. Ein textimmanenter Vergleich zwischen Zweigs Medea in Prag und den Bearbeitungen des Medea-Stoffes durch Grillparzer und Euripides, [w:] Max Zweig. Kritische Betrachtungen, red. E. Reichmann, Röhrig 1995.
Zobacz w Google Scholar

Deile Gotthold, Klingers und Grillparzers Medea, Erfurt 1901.
Zobacz w Google Scholar

Grillparzer Franz, Apparat zur Ahnfrau, zur Sappho und zum Goldenen Vließ, „Sämtliche Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe. Erste Abteilung, Band 17”, red. A. Sauer, R. Backmann, Wien 1931.
Zobacz w Google Scholar

Jerenashvili T., Mörderin aus Leidenschaft. Medea-Figuren bei Euripides und Grillparzer, Trier 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kaschnitz Marie Luise, Über die „Medea” von Grillparzer, [w:] F. Grillparzer, Medea. Dichtung und Wirklichkeit, Frankfurt am Main 1966.
Zobacz w Google Scholar

Mingjun Lu, Wahnsinn der Medea. Eine Studie zu Grillparzers „Das Goldene Vliess” und Jahnns Drama „Medea”, Heidelberg 2013.
Zobacz w Google Scholar

Politzer Heinz, Franz Grillparzer oder das abgründige Biedermeier, Wien–München–Zürich 1972.
Zobacz w Google Scholar

Scheffel Michael, Vom Mythos gezeichnet? Medea zwischen „Sexus” und „Gender” bei Euripides, Franz Grillparzer und Christa Wolf, [w:] Wirkendes Wort, red. L. Bluhm, H. Rölleke, Trier 2003, s. 295–307.
Zobacz w Google Scholar

Stiefel Rudolf, Grillparzers „Goldenes Vließ”, Bern 1959.
Zobacz w Google Scholar

Viviani Annalisa, Grillparzer-Kommentar, Band I, München 1972.
Zobacz w Google Scholar

Winkler Markus, Von Iphigenie zu Medea. Semantik und Dramaturgie des Barbarischen bei Goethe und Grillparzer, Tübingen 2009.
Zobacz w Google Scholar

Arnold Heinz Ludwig, Hans Henny Jahnn und seine Medea, [w:] H. H. Jahnn, Medea, Stuttgart 2004.
Zobacz w Google Scholar

Freeman Thomas, Hans Henny Jahnn. Eine Biographie, Hamburg 1986.
Zobacz w Google Scholar

Hohl Siegmar, Das Medea-Drama von Hans Henny Jahnn, München 1966.
Zobacz w Google Scholar

Mingjun Lu, Wahnsinn der Medea. Eine Studie zu Grillparzers „Das Goldene Vliess” und Jahnns Drama „Medea”, Heidelberg 2013.
Zobacz w Google Scholar

Stalmann Kai, Geschlecht und Macht. Maskuline Identität und künstlerischer Anspruch im Werk Hans Henny Jahnns, Köln 1998.
Zobacz w Google Scholar

Erdmann Michael, Theatralische Texttransport-Maschine. Zur Uraufführung von Heiner Müllers Medeamaterial in Bochum, „Theater heute” 1983, nr 6, s. 38–43.
Zobacz w Google Scholar

Emmerich Wolfgang, Der vernünftige, der schreckliche Mythos. Heiner Müllers Umgang mit der griechischen Mythologie, [w:] Müller, Heiner: Material. Texte und Kommentare, red. F. Hörnigk, Leipzig 1990.
Zobacz w Google Scholar

Fuhrmann Helmut, Warten auf „Geschichte”. Der Dramatiker Heiner Müller, Würzburg 1997.
Zobacz w Google Scholar

Hörnigk Frank, Bibliographische Notizen, [w:] H. Müller, Die Stücke 3, red. F. Hörnigk, Frankfurt am Main 2002.
Zobacz w Google Scholar

Inauen Yasmine, Dramaturgie der Erinnerung. Geschichte, Gedächtnis, Körper bei Heiner Müller, Tübingen 2001.
Zobacz w Google Scholar

Keim Katharina, Theatralität in den späten Dramen Heiner Müllers, Tübingen 1998.
Zobacz w Google Scholar

Schütte Uwe, Heiner Müller, Köln 2010.
Zobacz w Google Scholar

Szymani Ewa, Alegoryczność dyskursu teatralnego Heinera Müllera na przykładzie sztuki teatralnej Gnijący brzeg. Materiały do Medei. Krajobraz z Argonautami, [w:] Interpretacja dramatu. Dyskurs, postać, gender, red. W. Baluch, M. Radkiewicz, A. Skolasińska, J. Zając, Kraków 2002, s. 45–77.
Zobacz w Google Scholar

Waschescio Petra, Vernunftkritik und Patriarchatskritik. Mythische Modelle in der deutschen Gegenwartsliteratur. Heiner Müller, Irmtraud Morgner, Botho Strauß, Gisela von Wysocki, Bielefeld 1994.
Zobacz w Google Scholar

Anz Thomas, „Es geht nicht um Christa Wolf ”. Der Literaturstreit im vereinten Deutschland, München 1991.
Zobacz w Google Scholar

Atwood Margaret, Zu Christa Wolfs Medea, [w:] M. Hochgeschurz, Christa Wolfs Medea. Voraussetzungen zu einem Text. Mythos und Bild, Berlin 1988.
Zobacz w Google Scholar

Baumer Franz, Christa Wolf, Berlin 1996.
Zobacz w Google Scholar

Brunn Anke, „… daß die Menschen ohne Angst verschieden sein können”. Gespräch mit Helga Kirchner und Lothar Vent über ihre Lektüre von Christa Wolfs Medea. Stimmen, [w:] M. Hochgeschurz, Christa Wolfs Medea. Voraussetzungen zu einem Text. Mythos und Bild, Berlin 1988, s. 104–110.
Zobacz w Google Scholar

Büch Karin Birge, Spiegelungen. Mythosrezeption bei Christa Wolf Kassandra und Medea. Stimmen, Marburg 2002.
Zobacz w Google Scholar

Calabrese Rita, Von der Stimmlosigkeit zum Wort. Medeas lange Reise aus der Antike in die deutsche Kultur, [w:] M. Hochgeschurz, Christa Wolfs Medea. Voraussetzungen zu einem Text. Mythos und Bild, Berlin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Ehrhardt Marie-Luise, Christa Wolfs Medea – eine Gestalt auf der Zeitengrenze, Würzburg 2000.
Zobacz w Google Scholar

Hage Volker Kein, Mord, nirgends. Ein Angriff auf die Macht und die Männer: Christa Wolfs Schlüsselroman „Medea”, „Der Spiegel” 1996, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Hilzinger Sonja, Christa Wolf. Leben Werk Wirkung, Frankfurt am Main 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hochgeschurz Marianne, Christa Wolfs Medea. Voraussetzungen zu einem Text. Mythos und Bild, Berlin 1988.
Zobacz w Google Scholar

Koch Lennart, Ästhetik der Moral bei Christa Wolf und Monika Maron. Der Literaturstreit von der Wende bis zum Ende der neunziger Jahre, Frankfurt am Main 2001.
Zobacz w Google Scholar

Koskinas Nikolaos Ioannis, Ist eine Medea ohne Kindermord überhaupt denkbar? Medea-Morphosen bei Euripides und Christa Wolf. Oder: Freispruch für Euripides, „Amaltea. Revista de mitrocrítica” 2010, Band 2, s. 91–103.
Zobacz w Google Scholar

Jung Mi-Kyeung, Fremde und Ambivalenz. Die Fremdheit als literarischer Topos im Werk Christa Wolfs. Im Vergleich mit Thomas Bernhard, Frankfurt am Main 2003.
Zobacz w Google Scholar

von der Lühe Irmela, „Unsere Verkennung bildet ein geschlossenes System” – Christa Wolfs Medea im Lichte der Schillerschen Ästhetik, [w:] Marbacher Schillerreden, Marbach 2000, s. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Mattheiss Uwe, Verzieh’ dich, schöne fremde Frau!, „Süddeutsche Zeitung”, nr 149, 2.08.1997.
Zobacz w Google Scholar

Most Glenn W., Eine Medea im Wolfspelz, [w:] Mythen in nachmythischer Zeit. Die Antike in der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart, red. B. Seidensticker, M. Vöhler, Berlin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Paul Georgina, Schwierigkeiten mit der Dialektik: Zu Christa Wolfs Medea. Stimmen, „German Life and Letters”, April 1997.
Zobacz w Google Scholar

Reich-Ranicki Marcel, Macht Verfolgung kreativ? Polemische Anmerkungen aus aktuellem Anlaß: Christa Wolf und Thomas Barsch, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 12.11.1987.
Zobacz w Google Scholar

Roser Birgit, Mythenbehandlung und Kompositionstechnik in Christa Wolfs Medea. Stimmen, Frankfurt am Main 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rupp Gerhard, Weibliches Schreiben als Mythoskritik. Christa Wolfs Roman Medea. Stimmen, [w:] Klassiker der deutschen Literatur. Epochen-Signaturen von der Aufklärung bis zur Gegenwart, red. G. Rupp, Würzburg 1999, s. 301–321.
Zobacz w Google Scholar

Scheffel Michael, Vom Mythos gezeichnet? Medea zwischen „Sexus” und „Gender” bei Euripides, Franz Grillparzer und Christa Wolf, [w:] Wirkendes Wort, red. L. Bluhm, H. Rölleke, Trier 2003.
Zobacz w Google Scholar

Stephan Inge, Geschlechtermythologien und nationale Diskurse. Genealogische Schreibweisen bei Botho Strauß (Ithaka) und Christa Wolf (Medea. Stimmen), [w:] S. Inge, Musen & Medusen. Mythos und Geschlecht in der Literatur des 20. Jahrhunderts, Köln 1997, s. 233–252.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

2 sierpnia 2019

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-405-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-406-6

Inne prace tego samego autora