Ner: Monografia hydrologiczna niekochanej rzeki

Autorzy

Paweł Jokiel
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej
https://orcid.org/0000-0002-6771-2294
Adam Bartnik
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej
https://orcid.org/0000-0003-3726-5427

Słowa kluczowe:

Ner, zlewnia Neru, hydrologia Neru, hydrografia Neru, gospodarka wodna Neru

Streszczenie

Prezentowana publikacja jest pierwszą tak szeroką i zwartą pracą na temat Neru. Dotyczy rzeki, której udział w historycznym rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego był i jest ogromny, ale której zasoby wodne – zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym – podlegały i nadal podlegają ogromnym zmianom. O unikalności monografii świadczy także jej szata graficzna – autorskie mapy, powstałe dzięki użyciu nowoczesnych metod i narzędzi GIS oraz wcześniej niepublikowane archiwalne fotografie, mapy i starodruki.

Bibliografia

Absalon D. (2017), Jednolite części wód powierzchniowych, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 127–134.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk A. (2007), Pabianice. Przewodnik po historii i współczesności miasta, Muzeum Miasta Pabianic, Pabianice, http://muzeum.pabianice.pl/pabianice-przewodnik-po-historii-i-wspolczesnoscimiasta/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., Smith M. (1998), Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements, „Food and Agricultural Organization of the United Nations”, 56, https://appgeodb.nancy.inra.fr/biljou/pdf/Allen_FAO1998.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Babik Z. (2001), Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Baird R.B., Eaton A.D., Rice E.W. (red.) (2017), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, American Public Health Association (APHA), American Water Works Association and Water Environment Federation, Washington DC.
Zobacz w Google Scholar

Baranowski B. (1974), Zmiany w sieci osadniczej na obszarze obecnej Łodzi od końca XVI w. do roku 1820, Materiały i Studia, 3, Rada Naukowa przy Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Baranowski B. (1988), Łódź i okolice od końca XVI do końca XVIII w., [w:] R. Rosin, B. Baranowski, J. Fijałek (red.), Łódź. Dzieje miasta. Tom I: Do 1918 r., PWN, Warszawa–Łódź, s. 110–133.
Zobacz w Google Scholar

Bartnik A. (2005), Odpływ niski w Polsce, „Acta Geographica Lodziensia”, 91.
Zobacz w Google Scholar

Bartnik A. (2017), Mała rzeka w dużym mieście. Wybrane aspekty obiegu wody w obszarze zurbanizowanym na przykładzie łódzkiej Sokołówki, Wyd. UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bartnik A. (2019), Położenie geograficzne Łodzi i główne komponenty jej środowiska, [w:] M. Koter (red.), Atlas historyczny miasta Łodzi dla nauki, edukacji, kultury, gospodarki i społeczeństwa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 2–3, https://atlas.ltn.lodz.pl// (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bartnik A., Bartnik D. (2017), Rozmieszczenie młynów wodnych na obszarze Łodzi w świetle wykorzystanych historycznych źródeł kartograficznych, Z Dziejów Kartografii, 21, Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Warszawa, s. 11–40, http://hdl.handle.net/11089/23266 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bartnik A., Jokiel P. (2000), Sezonowe i wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w środkowej Polsce, [w:] K. Kożuchowski (red.), Pory roku w Polsce, Zakład Dynamiki Środowiska i Bioklimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 46–56, http://hydro.geo.uni.lodz.pl/uploads/file/pub_AB/2000_ Bartnik_Jokiel_Pory_roku.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bartnik A., Jokiel P. (2001), Zmiany w sezonowym rozkładzie odpływu w Polsce środkowej w wieloleciu 1951–1998, „Wiadomości IMGW”, 2, s. 3–17, http://hydro.geo.uni.lodz.pl/uploads/file/pub_PJ/2001%20Jokiel,%20Bartnik%20-%20Zmiany%20w%20sezonowym%20rozkladzie%20odplywu.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bartnik A., Jokiel P. (2012), Indeksy powodziowości (Francou-Rodiera) i indeksy wysokiej wody w Karpatach i na nizinach, w przekroju wieloletnim, „Gospodarka Wodna”, 5, s. 204–208.
Zobacz w Google Scholar

Bartnik A., Marcinkowski M. (2015), Przestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych na obszarze Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 14, s. 5–15, http://hdl.handle. net/11089/17207 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bartnik A., Moniewski P. (2015), Zmiany jakości wód łódzkiego Jasienia w wyniku głębokiego odwodnienia terenu w związku z budową dworca kolejowego Łódź Fabryczna, [w:] D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman (red.), Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, 3, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 59–73, http://hydro.geo.uni.lodz.pl/uploads/file/pub_AB/2015_Bartnik_Moniewski_Zmiany_jakosci_wod_lodzkiego_ Jasienia_w_wyniku_glebokiego_odwodnienia.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bartnik A., Tomalski P. (2016), Parametryczna ocena łódzkich rzek pod względem hydromorfologicznym, Monografi Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 39, Wyd. UŁ, Łódź, s. 77–92, http://hydro.geo.uni.lodz.pl/uploads/file/pub_AB/Bartnik_Tomalski_ParametrycznaOcenaLodzkichRzek.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bartnik D. (2011), Lindleyowskie plany wodociągów i kanalizacji miasta Łodzi w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] P. Weszpiński, J. Ostrowski (red.), Dawna kartografia miast, Z Dziejów Kartografii, 15, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birk, Warszawa, s. 137–152, http://hdl.handle.net/11089/31154 (dostęp 2.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Baruch M. (1903), Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne: monografia historyczna dawnych dóbr Kapituły Krakowskiej w sieradzkiem i łęczyckiem, Skład Główny w Księgarni E. Wende i S-ka, Warszawa, https://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/publication/edition/48134 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bednarczyk J. (1997), Wpływ miejskich i przemysłowych ścieków zrzucanych przez aglomerację łódzką na degradację środowiska naturalnego i wody w zlewni rzeki Ner oraz w rzece Warcie, [w:] Woda jako czynnik warunkujący wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa, Materiały Seminaryjne Falenty, Wyd. IMUZ, s. 139–146.
Zobacz w Google Scholar

Bezkowska G. (2001), Naturalne i antropogeniczne przemiany środowiska w zachodniej części Łodzi, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa, s. 235–242.
Zobacz w Google Scholar

Białkiewicz J., Rytel Z. (1978), Zawartość składników pokarmowych w wodach rzeki Ner w latach 1957–1974, „Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych”, 204, s. 23–37.
Zobacz w Google Scholar

Biernacka E. (1970), Wpływ nawodnień wodami Neru na zawartość mikroelementów w glebach lekkich, „Roczniki Gleboznawcze”, XXI, 1, s. 89–98.
Zobacz w Google Scholar

Bieżanowski W. (2003), Łódka i inne rzeki łódzkie, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi, Zora, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bogawski P., Bednorz E. (2016), Atmospheric conditions controlling extreme summertime evapotranspiration in Poland (central Europe), „Natural Hazards”, 81, s. 55–69, https://doi.org/10.1007/ s11069-015-2066-2 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bonisławski R. (2008), Z biegiem łódzkich rzek, Urząd Miasta Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Borówka R., Tomkowiak J., Okupny D., Forysiak J., Bieniek B. (2014), Skład chemiczny osadów bagiennych z martwej doliny Balin-Chropy (stanowisko Wilczków, Pradolina Warszawsko-Berlińska), „Folia Quaternaria”, 82, s. 31–50, http://pau.krakow.pl/FoliaQ/FoliaQ_82.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bortkiewicz A. (1974), Odprowadzanie ścieków z „Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej”, „Gospodarka Wodna”, 8–9, s. 304–307.
Zobacz w Google Scholar

Bortkiewicz A. (1978), Odbiór i rolnicze wykorzystanie ścieków oczyszczonych z Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”, 3, s. 84–86.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska A., Zawilski M., Bandzierz D., Sakson G. (2014), Wielkość zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzi, „Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury”, XXXI, 61, s. 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Budyko M.I. (1975), Klimat i życie, PWN, Warszawa. Byczkowski A. (1996), Hydrologia, t. I–II, SGGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chieng S., Biniak-Pieróg M., Kamińska J., Szulczewski W., Żyromski W. (2012), Aplikacja EVAPO – narzędzie do wyznaczania ewapotranspiracji metodą FAO-Penman-Monteith, „Infrastruktura i Ekologia Obszarów Wiejskich PAN”, 3, s. 55–66, http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1. element.agro-a504b376-5cb5-402c-b664-d4711951e4ce/c/05.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Chełmicki W. (1997), Degradacja i ochrona wód, cz. I: Jakość, IGUJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chmielecki B., Kucharski L. (2016), Walory przyrodnicze i kulturowe doliny Pisi, „Biuletyn Uniejowski”, 5, s. 159–174, https://doi.org/10.18778/2299-8403.05.11 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Chomicz K. (1971), Struktura opadów atmosferycznych w Polsce, „Prace PIHM”, 101, s. 25–66, http:// hdl.handle.net/11089/21260 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Chomicz K. (1976), Opady rzeczywiste w Polsce (1931–1960), „Przegląd Geofizyczny”, 21 (29), 1, s. 115–121.
Zobacz w Google Scholar

Cicchella D., Giaccio L., Lima A., Albanese S., Cosenza A., Civitillo D., de Vivo B. (2014), Assessment of the topsoil heavy metals pollution in the Sarno River basin, south Italy, „Environmental Earth Sciences”, 71, s. 5129–5143, https://doi.org/10.1007/s12665-013-2916-8 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ciećko P., Panek P. (2019), Zanieczyszczenia wód w Polsce – stan śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, [w:] M. Gromiec, L. Pawłowski (red.), Zanieczyszczenia wód w Polsce. Stan, przyczyny, skutki. Raport, „Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN”, 164, s. 59–82.
Zobacz w Google Scholar

Ciołkosz A., Poławski Z.F. (2006), Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku, „Przegląd Geograficzny”, 78, 2, s. 173–190, http://geoinformatics.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/26/2014/03/TS_v42_Polawski.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ciupa T. (2006), Temperatura wód i występowanie zjawisk lodowych na rzekach odwadniających zlewnie o różnym sposobie użytkowania na przykładzie Silnicy i Sufragańca (Góry Świętokrzyskie), „Problemy Ekologii Krajobrazu”, XVI, s. 381–390, http://paek.ukw.edu.pl/pek/index.php/PEK/ article/view/4781 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Czyżewska K., Markowski J. (2001), Region łódzki na tle podziału geobotanicznego i zoogeograficznego Polski, [w:] S. Liszewski (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 93–94.
Zobacz w Google Scholar

Dębski K. (1970), Hydrologia, Arkady, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Diehl J. (1981), Problem wykorzystania i ochrony zasobów wód podziemnych w Łódzkim Okręgu Przemysłowym, [w:] Wpływ działalności gospodarczej na stosunki wodne regionu łódzkiego. Materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji Hydrograficznej, Łódź 28–29 IX 1981, Wyd. UŁ, Łódź, s. 28–39.
Zobacz w Google Scholar

Długosz J. (2009), Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, https://dlugosz.polona.pl/pl/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Dubaniewicz H. (1974), Klimat województwa łódzkiego, „Acta Geographica Lodziensia”, 34.
Zobacz w Google Scholar

Dylik J. (1953), O peryglacjalnym charakterze rzeźby środkowej Polski, „Acta Geographica Universitatis Lodziensis”, 4.
Zobacz w Google Scholar

Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J. (2016), Znaczenie torfowisk dla wnioskowania o reaktywacji zmarzliny w młodszym dryasie, „Acta Geographica Lodziensia”, 105, s. 81–91, https://journals. indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/97554.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Dzióbałtowska-Chciuk U. (1996), О nazwach dziewczęcych narządów płciowych (z terenu Łodzi), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, 35, s. 17–27, http://hdl.handle.net/11089/16421 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

EEA (2012), Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012. An indicator-based report 12/2012, European Environment Agency, Copenhagen, https://www.eea.europa.eu/publications/ climate-impacts-and-vulnerability-2012 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ewaid S.H. (2017), Water quality evaluation of Al-Gharraf river by two water quality indices, „Applied Water Science”, 7, s. 3759–3765, https://doi.org/10.1007/s13201-016-0523-z (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Forysiak J. (2012), Zapis zmian środowiska przyrodniczego późnego vistulianu i holocenu w osadach torfowisk regionu łódzkiego, „Acta Geographica Lodziensia”, 99.
Zobacz w Google Scholar

Forysiak J. (2013), Jeziorna przeszłość torfowisk regionu łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 12, s. 3–15, http://hdl.handle.net/11089/3268 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Forysiak J., Michalska-Hejduk D. (2004), Changes of the Wilczków peat-bog under long-term anthropopressure, [w:] L. Wołejko, J. Jasnowska (red.), The future of Polish mires, Wyd. AR, Szczecin, s. 213–218.
Zobacz w Google Scholar

Forysiak J., Kloss M., Żurek S. (2012), Wstępna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna torfowiska Wilczków, „Studia Limnologica et Telmatologica”, 6, 2, s. 95–101, https://ichtys.home.amu.edu.pl/SLETT/SLETT/slett%2006%202/slett%2006_2_pp_095-101.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Frankowski Z., Gałkowski P., Mitręga J. (2009), Struktura poboru wód podziemnych w Polsce. Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, PIG, Warszawa, https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/informatory-psh/4145-struktura-poboru-wod-podziemnych-wpolsce-1/file.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Fulazzaky M.A. (2010), Water quality evaluation system to assess the status and the suitability of the Citarum river water to different uses, „Environ Monit Assess”, 168, s. 669–684, https://doi. org/10.1007/s10661-009-1142-z (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gąsowska M., Urbański J. (2013), Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Gnidzie w Leźnicy Wielkiej, „Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”, 59, s. 36–44, http://agro.icm. edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-ac926f8c-0166-42e9-b57f-4f8ad2498de8/c/art4_36. pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Głąb Z. (2017), Socjotopografia Lutomierska (XIII–XVIII w.), Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2018.024 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gołek J. (1961), Termika rzek polskich, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gómez N. (1998), Use of epipelic diatoms for evaluation of water quality in the Matanza-Riachuelo (Argentina), a pampean plain river, „Water Research”, 32, 7, s. 2029–2034, https://doi.org/10.1016/ S0043-1354(97)00448-X (dostęp: 2.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Graf R. (2015), Zmiany termiki wód Warty w profilu łączącym pradolinny i przełomowy odcinek doliny (Nowa Wieś Podgórna-Śrem-Poznań), [w:] D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman (red.), Nowe metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, 3, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 177–194, http://komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/2015_Nowoczesne%20metody%20i%20rozwi%C4%85zanihydrologii%20i%20gospodarce%20wodnej.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Graf R. (2018), Uwarunkowania termiczne tworzenia się i utrzymywania pokrywy lodowej na Noteci, „Prace Geograficzne”, 153, s. 25–47, http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2018/Numer-153/art/12025/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Graf R. (2019), A multifaceted analysis of the relationship between daily temperature of river water and air, „Acta Geophysica”, 67, s. 905–920, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00285-3 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Graf R., Wrzesiński D. (2019), Relationship between Water Temperature of Polish Rivers and Large-Scale Atmospheric Circulation, „Water”, 11, 1690, s. 2–30, https://doi.org/10.3390/w11081690 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Grizzetti B., Lanzanova D., Liquete C., Reynaud A., Cardoso A.C. (2016), Assessing water ecosystem services for water resource management, „Environmental Science & Policy”, 61, s. 194–203, https:// doi.org/10.1016/j.envsci.2016.04.008 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Haberman D.L. (2006), River of Love in an Age of Pollution: The Yamuna River of Northern India, University of California Press, Berkeley, Los Angeles.
Zobacz w Google Scholar

Ilnicki P., Banaszkiewicz H., Bukowski Ł. (2003), Źródła, stężenie i ładunki azotu i fosforu w wodach rzeki Ner w latach hydrologicznych 1992–1997, „Acta Scientarium Polonorum. Formatio Circumiectus”, 2 (1), s. 23–34.
Zobacz w Google Scholar

Jaskuła J., Wicher-Dysarz J., Sojka M., Dysarz T. (2016), Ocena zmian zawartości związków biogennych w wodach rzeki Ner, „Inżynieria Ekologiczna”, 46, s. 31–37, https://doi.org/10.12912/23920629/ 61448 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jaworski J. (2004), Parowanie w cyklu hydrologicznym zlewni rzecznych, Wyd. PTGeof., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jędruszkiewicz J., Moniewski P. (2015), Ślady industrialnej przeszłości Jasienia w przestrzeni turystycznej Łodzi, „Turyzm/Tourism”, 25/2, s. 37–47, http://hdl.handle.net/11089/28115 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P. (1994), Zasoby, odpływ i odnawialność wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce, „Acta Geographica Lodziensia”, 66/67.
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P. (2004), Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku, Wyd. UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P. (2008a), Przepływy ekstremalne wybranych rzek środkowej Polski w latach 1951–2000, [w:] tegoż (red.), Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 8, s. 99–129, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2855/FGP%208-05%20Jokiel%202007.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P. (2008b), Zmiany, zmienność i ekstremalne sumy parowania terenowego i ewapotranspiracji potencjalnej w Łodzi w drugiej połowie XX wieku, [w:] tegoż (red.), Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 8, s. 63–88, http://hdl.handle.net/11089/2853 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P. (2010), Niżówki i odpływy niżówkowe w małych rzekach środkowej Polski w drugiej połowie XX wieku, [w:] D. Wrzesiński (red.), Odpływ rzeczny i jego regionalne uwarunkowania, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 12, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 87–99.
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P. (2016), Przepływy i odpływy maksymalne w środkowej Polsce, „Geography & Tourism”, 4, 2, s. 7–21, https://doi.org/10.5281/zenodo.223899 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P. (2018), Wpływ antropopresji na zmiany przepływu Neru w przekroju Dąbie, Prace i Studia Geografi e, 63.3, Wydział Geografi i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, s. 123–138, http://wgsr. uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2018/11/06_Jokiel_P_20-11-2018.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Bartnik A. (2017), Wezbrania i powodzie, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 168–181.
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Juszczak K. (1995), Jednorodność wieloletnich serii średnich i średnich niskich przepływów rocznych rzek Polski środkowej, „Wiadomości IMGW”, 18, 1, s. 71–78.
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Maksymiuk Z. (1996), Łódź – ciągle spragnione miasto, „Annales UMCS. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”, 51, 12, s. 173–185, http://87.246.207.98/Content/31899/czas4052_51_1996_12.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Maksymiuk Z. (1998), Niektóre problemy gospodarki wodnej Łodzi i regionu, wczoraj, dziś i jutro, „Czasopismo Geograficzne”, 3–4, s. 237–247.
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Maksymiuk Z. (2002), Wody, [w:] S. Liszewski (red.), Atlas miasta Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, http://www.mapa.lodz.pl/mapa/atlas/P-09.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Stanisławczyk B. (2012), Roczne odpływy maksymalne i minimalne w dorzeczach Odry i Wisły w przekroju wieloletnim, „Czasopismo Geografi e”, 83, 3–4, s. 133–143, http://czasgeo.nazwa.pl/ojs31/index.php/geo/issue/view/15/0045-9453%202012%20%283-4%29 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Tomalski P. (2014), Próba wyznaczenia sezonów hydrologicznych w rzekach środkowej Polski, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie KGW PAN, XX, Warszawa, s. 203–219, http://hydro.geo.uni.lodz.pl/uploads/file/pub_PJ/2014_Jokiel_Tomalski_sezony_hydro.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Tomalski P. (2015), Sezony hydrologiczne w rzekach środkowej Polski, „Przegląd Geograficzny”, 87, 1, s. 71–93, http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.4 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Tomalski P. (2017a), Zmiany sezonowości przepływu z biegiem Wisły, [w:] W. Marszelewski (red.), Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, 4, Toruń, s. 99–116, http://komhydptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/images/publikacje/2017_Monografie_KH_PTG_4.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Tomalski P. (2017b), Formy odpływu rzecznego i ich zróżnicowanie przestrzenne, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 160–167.
Zobacz w Google Scholar

Jokiel P., Tomalski P. (2018), Zróżnicowanie i zmienność wieloletnia sezonowości przepływu w wybranych przekrojach wodowskazowych Wisły, „Prace Geograficzne” 155, s. 27–45, http://www.ejournals.eu/pliki/art/13645/pl (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jurak D. (1998), Przestrzenny i czasowy rozkład parowania potencjalnego w Polsce, „Wiadomości IMGW”, 3, s. 29–41.
Zobacz w Google Scholar

Jurak D., Głowacka B. (2004), O dobowym rozkładzie temperatury wody w rzekach, „Wiadomości IMGW”, 4, s. 37–52.
Zobacz w Google Scholar

Jusik S., Bryl Ł., Przesmycki M., Kasprzak M. (2014), Ewolucja metody oceny stanu hydromorfologicznego rzek RHS-PL w Polsce, „Inżynieria i Ochrona Środowiska”, 17 (1), s. 41–62, https://ios.is.pcz.pl/images/ios_repo/2014/zeszyt1/2014_nr1_4-Jusik_Bryl_v2.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kasperska-Wołowicz W., Łabędzki L. (2004), Porównanie ewapotranspiracji wskaźnikowej według Penmana-Monteitha w różnych regionach Polski, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, 4, 2a, s. 123–136.
Zobacz w Google Scholar

Kauder V. (1938), Das Deutschtum in Polen: ein Bildband, t. 4: Das Deutschtum in Mit-telpolen, Verlag von S. Hirzel, Leipzig, http://pbc.gda.pl/Content/672 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kittel P. (2012), Budowa i ewolucja doliny Neru w rejonie stanowiska Lutomiersk–Koziówki w świetle badań geoarcheologicznych, „Acta Geographica Lodziensia”, 100, s. 113–134, http://journals.ltn. lodz.pl/index.php/Acta-Geographica-Lodziensia/issue/view/25/28 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kloss M., Kucharski L. (2011), History of vegetation of the „Rąbień bog” reserve based on interdisciplinary research, [w:] A. Zieliński (red.), Interdisciplinary researches in natural sciences, Institute of Geography, Jan Kochanowski University, Kielce, s. 47–58.
Zobacz w Google Scholar

Kłysik K. (1993), Główne cechy klimatu, [w:] S. Pączka (red.), Środowisko geograficzne Polski Środkowej, Wyd. UŁ, Łódź, s. 109–134.
Zobacz w Google Scholar

Kłysik K. (1999), Cechy miejskiej wyspy ciepła w Łodzi. Materiały XLVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź 9–11 września 1999 r., [w:] Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa, t. 2: Region łódzki, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 55–64.
Zobacz w Google Scholar

Kłysik K. (2001), Warunki klimatyczne, [w:] S. Liszewski (red.), Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 68–81.
Zobacz w Google Scholar

Kłysik K., Maksymiuk Z. (1999), Główne cechy środowiska przyrodniczego i gospodarki, [w:] Stan środowiska w województwie łódzkim w 1998 roku, cz. I, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łódź, s. 11–26.
Zobacz w Google Scholar

Kobojek E. (2009), Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję na przykładzie środkowej Bzury i jej dopływów, Wyd. UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Koter M. (1974), Środowisko przyrodnicze obszaru obecnej Łodzi jako podłoże rozwoju osadnictwa w okresie przedprzemysłowym, Materiały i Studia, 1, Rada Naukowa przy Prezydencie Miasta Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Koter M. (2002), Łódź i okolice w I połowie XIX w., [w:] S. Liszewski (red.), Atlas miasta Łodzi (plansza IV), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, http://www.mapa.lodz.pl/mapa/atlas/P-04.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kowalczak P. (2007), Konflikty o wodę, Kurpisz, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczak P. (2008), Zagrożenia związane z deficytem wody, Kurpisz, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczak P. (2011), Wodne dylematy urbanizacji, Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk S., Ujda K. (1987), Pomiary porównawcze opadów atmosferycznych, Meteorologia, 14, IMGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska-Wajnkaim B., Wajnkaim T. (2010), 85 lat. Dzieje wodociągów i kanalizacji w Łodzi, Hamal Andrzej Machejek, Łódź, http://www.dev.zwik.lodz.pl/wgrane_pliki/85lat.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kozierowski S. (1926), Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski. Tom A–O, Krajowy Instytut Wydawniczy, Poznań, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/98372?id=98372 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kożuchowski K. (2004), Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w XX i XXI wieku, [w:] tegoż (red.), Skala, uwarunkowania i perspektywy współczesnych zmian klimatycznych w Polsce, Wyd. Biblioteka, Łódź, s. 47–58.
Zobacz w Google Scholar

Kożuchowski K. (2011), Klimat Polski. Nowe spojrzenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kożuchowski K. (2013), Saldo promieniowania i higroklimatyczne warunki wegetacji w Polsce, „Przegląd Geofizyczny”, 58, 1–2, s. 41–54, http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,4,1 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kożuchowski K. (2017), Opady atmosferyczne, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 36–44.
Zobacz w Google Scholar

Kożuchowski K. (red.) (2000), Pory roku w Polsce: sezonowe zmiany w środowisku a wieloletnie tendencje klimatyczne, Wyd. UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Krężałek K., Szymczak T., Bąk B. (2013), Maksymalne roczne sumy dobowe opadów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia na obszarze Polski na podstawie danych z wielolecia 1966– 2010, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, 13, 4, s. 77–90, http://www.itep.edu.pl/wydawnictwo/woda/zeszyt_44_2013/artykuly/Krezalek%20i%20in.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Krzemiński T. (1997), Cechy rozwoju i zaniku lądolodu warciańskiego w środkowej Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 1, s. 47–65, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_2878/c/foliagp1-krzeminski-97.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kucharski R., Lamprecht M. (2005), Młynarstwo regionu szadkowskiego i jego rozwój do I wojny światowej, „Biuletyn Szadkowski”, 5, s. 67–97, http://hdl.handle.net/11089/4251 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kulmatycki W. (1936), Hydrografia i rybostan rzek województwa łódzkiego, „Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane”, 10, 5–8, s. 123–150, https://fbionier.net.pl/details/nnqTvlc (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kuźniar A. (2010), Rozkład przestrzenny rolniczo-klimatycznego bilansu wodnego w dorzeczu górnej Wisły wyznaczonego z zastosowaniem metody Penmana-Monteitha (FAO-56), „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, 28.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski S. (1993), Pokrywa glebowa, [w:] S. Pączka (red.), Środowisko geograficzne Polski środkowej, Wyd. UŁ, Łódź, s. 135–159.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski S. (2001), Gleby, [w:] S. Liszewski (red.), Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego, Wyd. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego , Łódź, s. 81–94.
Zobacz w Google Scholar

Lenart W. (1980), Zarys problematyki opadu rzeczywistego, „Przegląd Geofizyczny”, XXV (XXXIII), 3–4, s. 303–316.
Zobacz w Google Scholar

Lencewicz S. (1927), Dyluwium i morfologia środkowego Powiśla, Wyd. PIG, Warszawa, https://fbc. pionier.net.pl/details/nnk2432 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lik J., Sołtuniak J. (2012), Wykorzystanie zasobów wodnych województwa łódzkiego na cele energetyki i towarzyszącej jej turystyki, Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, Łódź, http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/187/102034514-wykorzystanie-zasobow-wodnych-wojewodztwa-lodzkiego-na-cele-energetyki-i-towarzyszacej-jej-turystyki.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Liwski S., Litwiński J., Matyjasik Z. (1990), Skład chemiczny wód ściekowych, dopływów i studni w dolinie rzeki Ner, [w:] Wybrane problemy przyrodniczych podstaw melioracji i ochrony środowiska, SGGW, Warszawa, s. 155–167.
Zobacz w Google Scholar

Lorenc H. (2005), Atlas klimatu Polski, IMGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łabędzki L. (1999), Przydatność wzoru Penmana-Monteitha do obliczania ewapotranspiracji wskaźnikowej i rzeczywistej użytków zielonych, „Wiadomości IMUZ”, 20, 2, s. 89–101.
Zobacz w Google Scholar

Łaszewski M.A. (2014), Metody określania związków temperatury wody rzecznej i temperatury powietrza na przykładzie rzeki Świder, „Prace Geograficzne”, 136, s. 45–60, https://doi.org/10.4467/208 33113PG.14.003.1641 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Łaszewski M.A. (2018), Diurnal water temperature dynamics in lowland rivers: A case study from Central Poland, „Journal of Water & Land Development”, 36 (I–III), s. 89–97, https://doi. org/10.2478/jwld-2018-0009 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Majchrowska A. (2002), Wpływ antropopresji na przemiany środowiska przyrodniczego zachodniej części województwa łódzkiego, „Acta Geographica Lodziensia”, 82.
Zobacz w Google Scholar

Małecki J., Porowska D., Styrkowiec E., Ziułkiewicz M. (2017), Stan chemiczny wód podziemnych aglomeracji łódzkiej, „Przegląd Geologiczny”, 65, 11/2, s. 1329–1333, https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2017/listopad-2-2/5230-stanchemiczny-wod-podziemnych-aglomeracji-lodzkiej/file.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mannion A.M. (2001), Zmiany środowiska Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mańczak W. (1981), Praojczyzna Słowian, Monografie Slawistyczne, 44, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Marszelewski W. (2010), Wpływ zmian klimatycznych na temperaturę wód powierzchniowych w północnej Polsce, [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 69, 2, PAN, Warszawa, s. 341–349.
Zobacz w Google Scholar

Marszelewski W., Pius B. (2016), Long-term changes in temperature of river waters in the transitional zone of the temperate climate: a case study of Polish rivers, „Hydrological Sciences Journal”, 61, 8, s. 1430–1442, https://doi.org/10.1080/02626667.2015.1040800 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Michalczyk Z. (2017), Odpływ średni, zmienność w czasie i zróżnicowanie przestrzenne, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 152–160.
Zobacz w Google Scholar

Miller T., Poleszczuk G., Tokarz M. (2015), Changes of water quality of the Osówka stream flowing through ponds Syrenie Stawy in Szczecin (NW–Poland) in selected periods in the years 1994–2014, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 846, s. 137–152, https://wnus.edu.pl/ab/file/article/download/294.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mioduszewski W., Kowalewski Z. (2015), Małe budowle wodne. Katalog, ITP, Falenty.
Zobacz w Google Scholar

Mokras-Grabowska J., Rzeńca P. (2007), Województwo łódzkie: przewodnik turystyczny, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Mosiej J. (1999), Przyrodniczo-techniczne uwarunkowania gospodarowania wodą w dolinie rzeki Ner (Environmental and technical conditions of water management in the Ner River valley), Rozprawy i Monografie, 222, SGGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mosiej J., Kaczmarczyk A. (2006), Closing the nutrient loop between urban and rural area – wastewater and sludge utilization in Ner River Valley, „Ecohydrology & Hydrobiology”, 6, 1–4, s. 197–203, https://doi.org/10.1016/S1642-3593(06)70143-4 (dostęp: 2.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mosiej J., Karczmarczyk A. (2007), Wpływ zanieczyszczeń odprowadzanych z aglomeracji łódzkiej na jakość wody w rzekach Ner i Warta, „Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus”, 6 (2), s. 19–30, http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/6_2_31.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mosiej J., Komorowski H., Karczmarczyk A. (2007), Factors affecting water quality in degraded sewage receivers – case study of the phosphorus dynamics in the Ner River, „Journal of Water and Land Development”, 11, s. 103–116, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0020-0047/c/httpwww_bg_utp_edu_plartjwld1109paper.pdf (dostęp: 2.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mosiej J., Komorowski H., Karczmarczyk A., Suska A. (2007), Wpływ zanieczyszczeń odprowadzanych z aglomeracji łódzkiej na jakość wody w rzekach Ner i Warta, „Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus”, 6 (2), s. 19–30, http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/6_2_19.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mikuła E., Stępińska-Drygała I. (2007), Łódź, [w:] Z. Nowicki (red.), Wody podziemne miast wojewódzkich Polski. Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/psh-materialy-informacyjne/informatory-psh/4144-wody-podziemne-miast-wojewodzkich-polski-1/file.htm (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Objaśnienia do Mapy geośrodowiskowej Polski: 1:50 000 (arkusz Łódź Zachód 627) (2004), PIG, Warszawa, http://bazadata.pgi.gov.pl/data/mgsp/txt/mgsp0627.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Objaśnienia do Mapy geośrodowiskowej Polski (II): 1:50 000 (MGśP II), województwo łódzkie (2014), PIG-PIB, Warszawa, http://bazadata.pgi.gov.pl/data/mgsp/2/txt/mgsp2_lodzkie.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Okupny D., Żurek S., Forysiak J. (2014), Analiza przestrzenna rozmieszczenia torfowisk regionu łódzkiego, „Studia Limnologica et Telmatologica”, 8, 2, s. 81–91, https://ichtys.home.amu.edu.pl/SLETT/SLETT/slett%2008%202/slett08_2_pp_081-091.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Olaczek R. (red.) (2010), Ogrody nad Łódką, Parki i Ogrody Łodzi, 4, Stowarzyszenie Film – Przyroda – Kultura, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Olechnowicz-Bobrowska B. (1978), Parowanie terenowe w okresie wegetacyjnym w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Seria Rozprawy Habilitacyjne”, 67.
Zobacz w Google Scholar

Oliver J.E. (1980), Monthly precipitation distribution: a comparative index, „Professional Geographer”, 32 (3), s. 300–309, https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1980.00300.x (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (2017), Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, Łódź, https://mpu.lodz.pl/files/mpu/public/STUDIUM/obowiazujace/2018_EKO_tekst.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ostrzyżek W., Dembek K. (1996), Zlokalizowanie i charakterystyka złóż torfowych w Polsce, spełniających kryteria potencjalnej bazy zasobowej, z ustaleniem i uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty.
Zobacz w Google Scholar

Osuchowska-Klein B. (1978), Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej, IMGW, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Paczyński B., Sadurski A. (red.) (2007), Hydrogeologia regionalna Polski, t. 1–2, Wyd. PIG-PIB, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Papińska E. (2004), Środowisko geograficzne Łodzi jako tło osadnictwa pradziejowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 6, s. 135–174, http://hdl.handle.net/11089/2908 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski B. (2017), Przebieg zjawisk lodowych dolnej Wisły w latach 1960–2014, Wyd. Naukowe UMK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski B., Gorączko M., Szczerbińska A. (2017), Zjawiska lodowe w rzekach Polski, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 195–200.
Zobacz w Google Scholar

Pelisiak A. (1992), Neolit na terenie województwa sieradzkiego, „Sieradzkie Roczniki Muzealne”, 8, s. 5–23.
Zobacz w Google Scholar

Penczak T. (1975), Ichthyofauna of the catchment area of the River Ner and perspectives of its restitution in connection with the erection of a collective sewage treatment plant for the Agglomeration of the City of Łódź, „Acta Hydrobiologica”, 17.
Zobacz w Google Scholar

Penczak T., Kruk A., Grabowska J., Śliwińska A., Koszaliński H., Zięba G., Tybulczuk S., Galicka W., Marszał L. (2010), Wpływ stopniowej poprawy jakości wody w rzece Ner na regenerację ichtiofauny, „Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego”, 23, s. 97–117, http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/1395/cms/szablony/7046/pliki/05_penczaknerok.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pergół S., Sokołowski J. (2012), Wody podziemne. Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych Polski wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., PIG, Warszawa, https://www.pgi.gov.pl/ dokumenty-pig-pib-all/psh/psh-materialy-informacyjne/bilans-zasobow-eksploatacyjnychpodziemnych-polski/4139-bilans-zasobow-eksploatacyjnych-i-dyspozycyjnych-wod-podziemnyc h-polski-2011/file.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Piasecka J.E. (1970), Budowa kanałów na ziemiach Rzeczypospolitej w świetle piśmiennictwa polskiego do połowy XIX wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 15/2, s. 297–318, http://bazhum. muzhp.pl/czasopismo/6/?idno=10277 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik M., Kittel P., Borówka R.K., Cywa K., Okupny D., Obremska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Szperna R., Witkowski A. (2016), Warunki paleoekologiczne subkopalnego koryta Kolonia Bechcice na tle hydrologii środkowego odcinka doliny Neru, „Acta Geographica Lodziensia”, 105, s. 107–124, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-fa2a9698-c850472b-af21-87d820e8c82a/c/Mateusz_Plociennik_i_in..pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Podstawczyńska A. (2004), Ultrafioletowe i całkowite promieniowanie słoneczne w Łodzi w latach 1997–2001, [w:] 100 lat obserwacji meteorologicznych w Łodzi, „Acta Geographica Lodziensia”, 89, s. 161–178.
Zobacz w Google Scholar

Podstawczyńska A. (2010), Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w regionie łódzkim w ostatnim stuleciu, [w:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, s. 63– 73, http://meteo.geo.uni.lodz.pl/ap/pdf/2010_Zabieniec.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu warunków korzystania z wód zlewni Neru do Zalewki obejmująca scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0601 (2014), ECOPLAN® Ryszard Kowalczyk, Wrocław, https://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoekspertyzy/858/202/1/2013-898.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Przybylski M., Frankiewicz P., Bańbura J. (1993), Ichtiofauna dorzecza górnej Warty, „Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego”, 6, s. 49–78.
Zobacz w Google Scholar

Ptak M. (2017), Zmiany temperatury wody i zjawisk lodowych rzeki Ner (centralna Polska) w latach 1965–2014, „Polish Journal for Sustainable Development”, 21.1, s. 49–56, http://repozytorium. ur.edu.pl/handle/item/3294 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ptak M., Nowak B. (2017), Zmiany temperatury wody w Prośnie w latach 1965–2014, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, 17, 3, s. 101–112, http://www.itep.edu.pl/wydawnictwo/woda/zeszyt_59_2017/Ptak%20i%20Nowak.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pyrzanowski K., Zięba G., Przybylski M. (2015), Sztuczne urządzenia wodne jako przyrodniczo niedoceniane siedliska występowania zagrożonych gatunków ryb – przykład piskorza Misgurnus fossilis na obszarze Natura 2000 pradolina Bzury-Neru PLH100006, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, 71(4), s. 266–272, http://panel.iop.krakow.pl/uploads/wydawnictwa_artykuly/aaa6e862d140f58bd56e57080f0d40317c736d66.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Radziun W. (2017), Związek występowania opadów z cyrkulacją atmosferyczną w środkowej Polsce (1961–2015), „Przegląd Geofizyczny”, 3–4, s. 217–235, http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,1,1 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rai R.K., Upadhyay A., Ojha C.S.P., Singh V.P. (2012), Water Quality Index and Status, [w:] tychże, The Yamuna River Basin. Water Resources and Environment, Water Science and Technology Library, 66, Springer Science + Business Media B.V., s. 307–356, https://doi.org/10.1007/978-94007-2001-5_11 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim. Edycja jubileuszowa (2018), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź, https://www. wios.lodz.pl/files/docs/raport_2017.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Raport z wykonania Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego (2013), Projekt ISOK, KZGW, Poznań, https://www.kzgw.gov.pl/files/mzp-mrp/raport_z_wykonania_map.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rdzany Z. (2014), Środowisko geograficzne. Budowa geologiczna i rzeźba terenu, [w:] L. Kucharski, D. Kopeć (red.), Pradolina Bzury-Neru. Monografia przyrodnicza obszaru Natura 2000, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź, s. 11–16.
Zobacz w Google Scholar

Rdzany Z., Szmidt A., Tarnawska K. (2013), Rola procesów glacjalnych w kształtowaniu rzeźby południowego obrzeżenia Kotliny Kolskiej, „Biuletyn Uniejowski”, 2, s. 5–22, http://hdl.handle.net/11089/3129 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rodzoch A., Pazio-Urbanowicz K. (2015), Zasilanie i drenaż wód podziemnych GZWP nr 4011 (Zbiornik Niecki Łódzkiej) w świetle badań modelowych, „Przegląd Geologiczny”, 63, 10/2, s. 1037–1041, https:// www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2015/pazdziernik-22/3372-pg-2015-10-2-32zasilanie-i-drenaz-wod-podziemnych/file.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Roman M. (2017), Pojezierze eemskie w środkowej Polsce, [w:] J. Twardy (red.), Materiały XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stratygrafia Plejstocenu Polski „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej” pod patronatem Głównego Geologa Kraju prof. dra hab. Mariusza-Orion Jędryska, 4–8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, WNG UŁ, Łódź, s. 68–69.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, Dz. U. z 2009 r. Nr 122, poz. 1018, s. 8891–9008, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20091221018/O/D20091018.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 5 lipca 1938 roku o wykonaniu regulacji w powiecie łódzkim rzeki Neru na odcinku od Bechcic do Porszewic i rzeki Łódki na odcinku od ujścia do rzeki Neru do miasta Łodzi, „Łódzki Dziennik Urzędowy” 2.11.1938, nr 22, poz. 429, s. 526–527; https://bc.wbp.lodz.pl/Content/69290/download/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski H. (red.) (1998), Atlas historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI w. Część II, komentarz, indeksy, Instytut Historii PAN, Warszawa, https:// www.rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/6817 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sadkowski A. (1901), W sprawie połączenia kanałem spławnym doliny rzeki Wisły z doliną rzeki Warty, „Przegląd Techniczny” 26.07, 2.08, 9.08, XXXIX, 32, 33, 34, s. 305–308, 317–320, 331–334; http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/4257/21pt1901_nr32.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sierka E., Roszkowska E., Woźniak G. (2018), Znaczenie wody dla funkcjonowania ekosystemów na terenach miejsko-przemysłowych, [w:] D. Absalon (red.), Aktualne problemy gospodarki wodnej, Monografie Śląskiego Centrum Wody, 1, Wyd. Śląskie Centrum Wody, Katowice, s. 59–70, http://scw.us.edu.pl/images/publikacje/SCW-Tom1/SCW-Tom1-2018-4.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1880–1914), Nakład Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Słownik staropolski (1969), PAN, Wrocław, https://pjs.ijp.pan.pl/Sstp/t5.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Socha G. (red.) (2011), Rezerwaty przyrody województwa łódzkiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź, https://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/20141/album_calosc.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Soczyńska U. (1997), Odpływ powierzchniowy, [w:] U. Soczyńska (red.), Hydrologia dynamiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 252–297.
Zobacz w Google Scholar

Soja R. (2002), Hydrologiczne aspekty antropopresji w polskich Karpatach, „Prace Geografi e”, 186, http://rcin.org.pl/Content/585/Wa51_3549_r2002-nr186_Prace-Geogr.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W. (2018), Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, „Geographia Polonica”, 91, 2, s. 143–170, https://doi.org/10.7163/GPol.011 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Somorowska U., Ślązek M. (2016), Sezonowa zmienność ewapotranspiracji potencjalnej zlewni nizinnej, „Prace i Studia Geograficzne”, 61, 2, s. 105–117, http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2018/10/T.61.-2.art_.6.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Somorowski C., Multan H., Mosiej J., Szatyłowicz J. (1991), Wpływ nawodnień ściekami na plonowanie i elementy bilansu wodnego gleby użytków zielonych w dolinie rzeki Ner, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie”, 249, s. 81–101.
Zobacz w Google Scholar

Sowiżdżał A., Hajto M., Papiernik B., Mitan K., Hałaj E. (2017), Możliwości rozwoju sektora geotermii w centralnej Polsce w świetle pogłębionej analizy strukturalno-parametrycznej rejonu niecki mogileńsko-łódzkiej, „Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój”, 2, s. 17–31, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-afa0e714-7bb3-4bea-bc8d-b3d7d2614495/c/tpg2017_2_sowizdzal-i-in_mozliwosci.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Stachý J., Fal B., Dobrzyńska I., Hołdakowska J. (1996), Wezbrania rzek polskich w latach 1951–1990, Hydrologia i Oceanologia, 20, IMGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stemplew dawniej i dziś (2007), Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie, Stemplew, https://docplayer.pl/4481747-Stemplew-dawniej-i-dzis.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Suchodolski S., Bogucki M. (2017), Inwentaryzacja wczesnośredniowiecznych znalezisk pieniądza kruszcowego w Polsce, „Przegląd Archeologiczny”, 65, s. 53–68, http://rcin.org.pl/Content/63719/ WA308_83429_PIII149_Inwentaryzacja-wczes_I.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Suliborski A., Kulawiak A. (2017), Transformacja Państwowych Gospodarstw Rolnych Sarnów i Bełdów w województwie łódzkim w prywatne przedsiębiorstwa. Konsekwencje społeczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 29, s. 5–26, http://dx.doi.org/10.18778/15081117.29.01 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Surowiecki W. (1811), O rzekach y spławach kraiów Xięstwa Warszawskiego z zlecenia JW. Łubieńskiego, Drukarnia Rządowa, Warszawa, https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/28056 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sygulski M. (2006), Historia Bałut. Tom 2: Osada fabryczna Bałuty Nowe − ludność, zabudowa, posesje 1857–1915 (1939), Ameba, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szałkiewicz E., Dysarz T., Wicher-Dysarz J. (2015), Analysis of potential intensity of sediment transport on selected reach of the Ner river, „Inżynieria Ekologiczna”, 45, s. 195–204, https://doi. org/10.12912/23920629/60616 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Szymczak J., Chańko J. (2001), Stosunki gospodarczo-społeczne, [w:] S. Liszewski (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, Wyd. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź, s. 154–164.
Zobacz w Google Scholar

Szymkiewicz J., Twardy J. (2016), Stan hydromorfologiczny górnego odcinka rzeki Ner w świetle zastosowania metody River Habitat Survey (RHS), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 15, s. 63–75, http://hdl.handle.net/11089/21074 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Szymkiewicz R., Gąsiorowski D. (2010), Podstawy hydrologii dynamicznej, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tokarczyk T. (2011), Metody oceny zasobów wodnych zlewni rzek o różnym charakterze i stopniu zagospodarowania, IMGiW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski E. (2001), Sezonowe zmiany odpływu podziemnego w Polsce w latach 1971–1990, „Acta Geographica Lodziensia”, 79.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski E. (2012), Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski, Wyd. UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski E. (2017), Niżówki i susze, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 175–182.
Zobacz w Google Scholar

Tomczak E., Dominiak A. (2014), Historyczne zmiany struktury sieci wodociągowej na tle utrzymania standardów wody pitnej dla miasta Łodzi, „Proceedings of ECOpole”, 8, 1, s. 311–317, http://doi. org/10.2429/proc.2014.8(1)040 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Tszydel M., Kruk A., Galicka W., Tybulczuk S., Pietraszewski D., Marszał L., Janic B. (2010), Fauna bezkręgowa w strumieniach i rzekach miasta Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Biologica et Oecologica, Supplement”, s. 43–54, http://hdl.handle.net/11089/12373 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Turkowska K. (2001), Budowa geologiczna i rzeźba terenu, [w:] S. Liszewski (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, Wyd. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Łódź, s. 51–59.
Zobacz w Google Scholar

Turkowska K. (2006), Geomorfologia regionu łódzkiego, Wyd. UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ujda K. (red.) (1969), Wodowskazy na rzekach Polski, cz. I: Wodowskazy w dorzeczu Odry i na rzekach Przymorza między Odrą a Wisłą, PIHM, WKiŁ, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wibig J. (2001), Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na rozkład przestrzenny anomalii temperatury i opadów w Europie, Wyd. UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wibig J. (2007), Fale ciepła i chłodu w środkowej Polsce, [w:] P. Jokiel (red.), Zjawiska ekstremalne i zdarzenia nadzwyczajne w środkowej Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 8, s. 27–61, http://hdl.handle.net/11089/2852 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wibig J. (2017), Klimatyczny bilans wodny, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 49–54.
Zobacz w Google Scholar

Wibig J., Fortuniak K. (1998), The extreme precipitation conditions in Łódź in the period 1931– 1995, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica”, 3, s. 241–249, http://hdl. handle.net/11089/3068 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wiech A.K., Marciniewicz-Mykieta M., Toczko B. (2018), Stan środowiska w Polsce. Raport, Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa, http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/Stan_srodowiska_w_Polsce-Raport_2018.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicki P., Waack-Zając A., Kośka T. (2010), Układ hydrograficzny miasta Łodzi, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Seria Budownictwo”, 1066, 61, s. 145–156, http://hdl.handle. net/11652/315 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wojalski M.Z. (1996), Działo się w Łodzi, Widzewska Oficyna Wydawnicza Zora, Łódź. Wojciechowski K. (1968), Zagadnienie metody bilansu wodnego Thornthwaite’a i Mathera w zastosowaniu do Polski, „Prace Geograficzne IG PAN”, 68, https://rcin.org.pl/Content/15315/ WA51_21938_r1968_nr68_Prace-Geogr.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wolnicz-Pawłowska E. (2006), Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny, DiG, Warszawa. Woś A. (1993), Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody, „Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN”, 20, https://rcin.org.pl/Content/33464/WA51_44806_r1993-nr20_Zeszyty-IGiPZ.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Woś A. (2010), Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Woźniak K. (2014), Zimna woda zdrowia doda, „Ziemia Łódzka”, 9 (154), s. 17, http://www.lodzkie. pl/files/ziemia/archiwum/2014/zl_2014_09.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wroński W., Tołoczko W. (2008), Dziedzictwo nawodnień doliny Neru – szansą na rozwój hodowli, [w:] W. Tołoczko (red.), Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Geografów „Dziedzictwo kulturowe: ochrona i adaptacja jako szansa na rozwój”, 7–9 marca Łódź, Piktor, Łódź, s. 115–127, http://hdl.handle.net/11089/20792 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wrzesiński D. (2017), Reżimy rzek Polski, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 215–221.
Zobacz w Google Scholar

Wypych A., Kowanetz L. (2017), Parowanie terenowe i ewapotranspiracja, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 44–49.
Zobacz w Google Scholar

Zajączkowski S.M. (1976), Studia z dziejów osadnictwa na obszarze Łodzi do końca XVI wieku, „Prace Wydziału II Nauk Historycznych i Społecznych”, 80.
Zobacz w Google Scholar

Zawilski M. (2011), Wstępne rezultaty monitoringu przestrzennego rozkładu opadów w Łodzi w 2010 roku, [w:] J. Łomotowski (red.), Wody opadowe a zjawiska ekstremalne, Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Lublin, s. 31–40.
Zobacz w Google Scholar

Zbiorniki wody czystej łódzka katedra wodna na Stokach [b.d.], Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, Łódź, http://www.zwik.lodz.pl/wgrane_pliki/stoki.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ziomek J. (2002), Geologia – utwory powierzchniowe, [w:] S. Liszewski (red.), Atlas miasta Łodzi. Geologia i gleby (plansza VII), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, http://www.mapa.lodz.pl/mapa/atlas/P-07.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ziomek J. (2008), Budowa geologiczna Łodzi i regionu, Wyd. UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Żurek S., Okupny D. (2015), Torfowiska regionu łódzkiego, „Studia Limnologica et Telmatologica”, 9, 2, s. 59–69, http://ichtys.home.amu.edu.pl/SLETT/SLETT/ slett 09 2/slett09_2_pp_59-69.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

AGA (2018), Rzeki w Łodzi. Dawna rzeka Ostroga odnaleziona. Miasto Łódź mogło właśnie tak się nazywać, „Dziennik Łódzki” 1.07, https://dzienniklodzki.pl/rzeki-w-lodzi-dawna-rzeka-ostroga-odnalezionamiasto-lodz-moglo-wlasnie-tak-sie-nazywac-zdjecia/ar/13302071 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bogactwo brudnych wód Neru (1953), „Dziennik Łódzki” 24.01, 9, 21, s. 1, https://bc.wbp.lodz.pl/Content/60707/download/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Co słychać? (1892), „Zorza” 30.01, 27, 6, s. 12, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=269887 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

„Informator Handlowo-Przemysłowy m. Łodzi” (1911), V, s. 13, https://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication/78409/edition/74824 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Inżynierowie czescy podziwiali nad Nerem 3-merowe konopie (1948), „Dziennik Łódzki” 6.10, 4, 276, s. 5, http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=59300 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kronika (1913), „Rozwój” 23.08, 193, s. 6, http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=9739 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kronika (1920), „Rozwój” 6.06, 155, s. 3, http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=10744 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kronika: zakłady lecznicze (1900), „Rozwój” 15.02, 37, s. 3, http://bc.wimbp.lodz.pl/Content/3692/Rozwoj1900nr37.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kulminacyjna fala w dolnym biegu rzek (1963), „Dziennik Łódzki” 16.03, 18, 65, s. 1, http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=57352 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Na pewno… (1913), „Śmiech. Tygodnik Humorystyczno-Satyryczny” 4.01, s. 5, http://bc.wbp.lodz. pl/Content/75675/Smiech_1913_no_02a.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pierzchała W. (2017), Rzeki w Łodzi: odkryto dawny dopływ rzeki Łódki, „Dziennik Łódzki” 30.11, 7, 148, https://dzienniklodzki.pl/rzeki-w-lodzi-odkryto-dawny-doplyw-rzeki-lodki/ar/12723070 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rzeka Dobrzynka będzie oczyszczona (1912), „Rozwój” 31.12, 193, s. 2, http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=9692 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Skutki niedzielnej nawałnicy (1980), „Dziennik Popularny” 17.06, 36, 134, s. 1, https://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/publication/54908/edition/52449 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

W dolinie Neru pod Łodzią padł rekord zbioru siana (1951), „Dziennik Łódzki” 30.05, 7, 148, s. 1, http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=57967 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wieści z miasta (1903), „Goniec Łódzki” 29.06, VI, 176, s. 1, http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=39301 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bazy danych i geobazy do aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, http://apgw.gov.pl/pl/II-cykl-materialy-do-pobrania (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

BDOT10k. Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 tys., Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/baza-danych-obiektow-topografi ych-bdot-10k; https://pzgik.geoportal.gov.pl/imap/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bing Maps. Ujście Karolewki do Jasienia, https://binged.it/2tYsMde (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bing Maps. Zalew Leźnicki, https://binged.it/2TfwFVE (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

CODGiK. Zbiór danych państwowego rejestru granic (PRG) i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granici-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

CORINE. Land Cover (2018), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, http://clc.gios.gov.pl/index. php/o-clc/program-clc (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Chełchowski W., Wiszniewski W. (1987), Regiony klimatyczne Polski, [w:] Atlas hydrologiczny Polski, Wyd. Geologiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chrzanowski W. (1859), Karta dawnéj Polski z przyległémi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materyałów na 1:300000. XXV. (20 bis) Kalisz, Imp. de Louis Antoine, Paris, https://www. bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/34201/edition/45875 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

EU-DEM v1.1. Numeryczny model terenu, Europejska Agencja Środowiska (EEA), 7.12.2017, http://land.copernicus.eu/pan-european/satellite-derived-products/eu-dem/eu-dem-v1.1/ view (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Fischereibezirke am Ner im Amtsbezirke des R.W.W.A. Litzmannstadt. 1:25 000 (1942), Litzmannstadt, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Geoportal Województwa Łódzkiego, Moduł Melioracja (stan na 13 marca 2019), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Geodezji i Kartografii, Łódź, https://geoportal.lodzkie.pl/imap/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Geoportal Województwa Łódzkiego, Moduł Ortofotomapa (2018), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Geodezji i Kartografii, Łódź, https://geoportal.lodzkie.pl/imap/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gilly D. (1802–1803), Special Karte von Südpreussen: mit Allergrösster Erlaubniss aus der Königlichen grossen topographischen Vermessungs-Karte, unter Mitwürkung des Directors Langner (ark. C III), ok. 1:150 000, Simon Schropp u. Comp., Berlin, https://bcul.lib.uni.lodz.pl/Content/1245/zip/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Google Maps. Torfianka w Wilczkowie, https://www.google.pl/maps/place/Wilczków/@51.9508315, 18.9140505,1403m (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Informacje dotyczące jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, dane mapowe, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/dane-mapowe (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Innocentius Pp. II (1136), Bulla Innocentego II z roku 1136 oznaczająca dobra podległe arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu, http://www.system-polskiego-prawa-podatkowego.pl/tom7r2.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Johney F. (1813), Brulion plan klucza lodzkiego w Departamencie Warszawskim powiecie zgiersko-łęczyckim sytuowanego. Do dóbr narodowych należącego specialnie rozmierzony w roku 1812–1813 przezemnie Franciszka Johneij geometri przysięgłego, ok. 1:5000, ze zb. kart. APŁ, sygn. 39/609/0/-/513.
Zobacz w Google Scholar

Kleczkowski A.S. (red.) (1990), Mapa głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony: 1:500 000, Wyd. AGH, Kraków, https://www.pgi.gov.pl/psh/danehydrogeologiczne-psh/947-bazy-danych-hydrogeologiczne/8890-gzwp.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komisja Spraw Wewnętrznych i Duchowych. Oddział Przemysłu i Kunsztu. Dotyczy osady fabrycznej w m. Łodzi, Leon Krapecki, Ingenieur eleve, 13.09.1825, Nebenbäche Lamus und Harascik. AGAD, sygn. 19246, Folio 2.
Zobacz w Google Scholar

Litzmannstadt. Freibad in Erzhausen. [194–?] Paul Mix, Litzmannstadt, https://bc.wimbp.lodz.pl/ dlibra/publication/79643 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mercator G. (1633), Polonia et Silesia, https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/75404/edition/67252 (dostęp: 2.06.2020).
Zobacz w Google Scholar

MGP. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 (2006), PIG-PIB, Warszawa, https://dane.gov.pl/ dataset/772,mapa-geologiczna-polski-w-skali-1500-000 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

MGśP. Mapa Geośrodowiskowa Polski: 1:50 000 (2002–2011), arkusze: Dąbie (http://bazadata.pgi. gov.pl/data/mgsp/A/mgspA0551.jpg), Lutomiersk (http://bazadata.pgi.gov.pl/data/mgsp/A/ mgspA0626.jpg), Łęczyca (http://bazadata.pgi.gov.pl/data/mgsp/A/mgspA0552.jpg), Łódź Wschód (http://bazadata.pgi.gov.pl/data/smgp/arkusze_skany/smgp0628.jpg), Łódź Zachód (http://bazadata.pgi.gov.pl/data/smgp/arkusze_skany/smgp0627.jpg), Pabianice (http://bazadata. pgi.gov.pl/data/smgp/arkusze_skany/smgp0664.jpg) i Parzęczew (http://bazadata.pgi.gov.pl/ data/smgp/arkusze_skany/smgp0589.jpg), PIG-PIB, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mokradła Polski. Typy Siedlisk. Skala 1:750 000 (2006), Zakład Ochrony Przyrody Obszarów Wiejskich, IMUZ, Falenty, http://www.gis-mokradla.info (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

MPHP10k. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 tys., Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (PZGiK), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Paczyński B. (red.) (1993–1995), Atlas hydrogeologiczny Polski: 1:500 000, cz. 1: Systemy zwykłych wód podziemnych, cz. 2: Zasoby, jakość i ochrona zwykłych wód podziemnych, PIG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Perthées K. de (1793), Mappa szczegulna województwa łęczyckiego zrządzona z innych wielu mapp mieyscowych tak dawniey jak i świeżo odrysowanych tudziesz gościńcowych i niewątpliwych wiadomości, wszystko według reguł geograficznych i obserwacyi astronomicznych przez Karola de Perthess Pułkownika Woysk Koron i J.K.M. Geografa, http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/series/225K_Perthees_Voivodships_maps/Perthees-Mappa_szczeg_woj_leczyc_1793@AGAD-AK_96_(Zb._SA_12).jpg (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Raport z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (wersja nr 2.00., podzadanie 1.3.5.2, Sweco Consulting Sp. z o.o.), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 12.2018, https://www.wody.gov.pl/WORP/raport_04122018.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Richter K. (1843–1864), Topografičeskaâ karta Carstva Pol’skago (Topograficzna Karta Królestwa Polskiego) w skali 1:126 000, Kwatermistrzostwo Generalne Wojska Polskiego, http://pbc.biaman.pl/ publication/54743 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rzyszczewski L., Muczkowski A., Helcel A.Z., Bartoszewicz J., Boniecki M.J., Bobowski M. (1847), Codex diplomaticus Poloniae quo continentur privilegia regum Poloniae, magnorum ducum Litvaniae, bullae pontificum, nec non jura a privatis data: illustrandis domesticis rebus gestis inservitura adhuc nusquam typis exarata, ab antiquissimis inde temporibus usque ad annum 1506, t. 1, Typis S. Strabski, https://play.google.com/store/books/details?id=6alCAQAAMAAJ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

SMGP. Szczegółowa mapa geologiczna Polski: 1:50 000 (arkusz: Dąbie) (1993), http://bazadata.pgi. gov.pl/data/smgp/arkusze_skany/smgp0551.jpg, (arkusz Łódź Wschód) (1987), http://bazadata.pgi.gov.pl/data/smgp/arkusze_skany/smgp0628.jpg, PIG-PIB, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stachý J., Czarnecka H., Bialuk J., Baranowski L. (red.) (1987), Atlas hydrologiczny Polski, t. I, Wyd. Geologiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (załącznik do uchwały nr LXIXI/1753/18 rady miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.), Łódź, https://mpu. lodz.pl/opracowania/studium/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowaniaprzestrzennego-miasta-lodzi-2018-39/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski W., Faflik R. (2009), Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy urządzeń wodnych na zbiorniku wodnym w miejscowości Leźnica Wielka, Łódzki Urząd Wojewódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych dla województwa łódzkiego (2005), Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o., Poznań, http://www.bip.melioracja.lodzkie.pl/data/other/wojprochrzaswod.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

WWII Aerial Photos and Maps (25.09.2019), ftp://jccalvin.ddns.net/Aerial Photographs/Aerial Lodz/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Załącznik do aktualizacji Master Planu dla dyrektywy Rady 91/271/EWG (05.2016), KZGW, Warszawa, http://www.kzgw.gov.pl/files/kposk/02-mp/1-aktualizacja-MP.zip (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bagrowicz T. (2019), Koncentracja zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i gruntowych środkowego odcinka doliny Neru jako skutek nawadniania ściekami z Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (praca magisterska wyk. w PG WNG UŁ pod opieką M. Ziułkiewicza, maszynopis), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bąk Ł. (2019), Zmiany i zmienność wieloletnia i sezonowa wskaźnika KBW w Łodzi (praca magisterska wyk. w PHiGW UŁ pod opieką P. Tomalskiego, maszynopis), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bulwar Rokicie, Bulwar spacerowy na Rokiciu nad rzeką Olechówką (2019), Facebook.com 4.09, https://www.facebook.com/BulwarRokicie/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Elektroniczny słownik hydronimów Polski, Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego PAN, Kraków; http://eshp.ijp.pan.pl/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rzeka;3970665.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Fotopolska. Klasztor w Lutomiersku nad Nerem, https://lodz.fotopolska.eu/380659,foto.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Fotopolska. Stacja Oczyszczania Ścieków, https://lodz.fotopolska.eu/331968,foto.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Geotermia Poddębice, zdjęcia odwiertów, http://geotermia.poddebice.pl/original/zdjecie_8.jpg (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Gosławska A. (2009), Program ochrony środowiska powiatu poddębickiego 2012 (z uwzględnieniem lat 2013–2016) (maszynopis), Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Poddębice, http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/poddebice/3742.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Istotne problemy gospodarki wodnej. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, http://poznan. rzgw.gov.pl/images/stories/o_rzgw/udzial-spoleczenstwa/Charakterystyka-regionu-wodnego-Warty.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Klimkiewicz Z. (2015), Młyny nad Dobrzynką, Stowarzyszenie Dolina Dobrzynki, Rydzynki gm. Tuszyn; 6.11, http://www.dolinadobrzynki.pl/index.php/historia/90-mlyny-nad-dobrzynka (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Konstantynów Łódzki, Pierwszy spływ kajakowy Nerem (2018), Facebook.com 2.07, https://www.facebook.com/watch/?v=1775468165836314 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Łódź, nasze miasto. Łodzianie wrócili ze spływu kajakowego po Nerze (13.07.2012), https://lodz.naszemiasto.pl/lodzianie-wrocili-ze-splywu-kajakowego-po-nerze/ar/c8-1475905 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Miasto bez kanalizacji, czyli dawne łódzkie studnie i… rynsztoki (2016), „Baedeker Łódzki” 28.03, https://baedekerlodz.blogspot.com/2016/03/miasto-bez-kanalizacji-czyli-dawne.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Nadal płoną torfowiska (2003), Urząd Miejski w Łęczycy, https://leczyca.info.pl/nadal-plona-torfowiska/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Nejman B. (1973), Degradacja wód podziemnych w Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej jako wynik działalności człowieka i problem ich racjonalnego wykorzystania (raport na sesję naukową Ochrona środowiska człowieka w ŁAM, maszynopis UMŁ).
Zobacz w Google Scholar

Penetratorzy. Kanał lewy, kanał prawy (21.06.2011), https://penetratorscavengerteam.blogspot. com/2011/06/kana-lewy-kana-prawy.html (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Pogodynka.pl, http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/152180150 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ruszkowski J. (1967), Charakterystyka hydrograficzna dorzecza Bełdówki (praca magisterska pod kier. doc. dra Stanisława Zycha w KM, KiH UŁ, maszynopis), Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Strategia marki. Łódzkie Energetyczne (2014), Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, http://www.bioenergiadlaregionu.eu/gfx/baza_wiedzy/453/strategia_marki_lodzkie_energetyczne.pdf (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

VGrand Prix Koła– rzeka Ner (2016), Wedkuje.pl 1.08, https://wedkuje.pl/n/v-grand-prix-kola/91077 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wikipedia.pl, https://pl.wikipedia.org/wiki/Piorunów_(województwo_łódzkie) (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

WQI Calculator, Monitoring the Quality of Surface Waters, Water Research Center, Dallas, http:// www.water-research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of surfacewaters (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wykaz oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w 2017 r., WIOŚ, Łódź, https://www. wios.lodz.pl/Wykaz_oczyszczalni_sciekow,34 (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wykaz oczyszczalni w ewidencji WIOŚ w Poznaniu. Stan na rok 2016, WIOŚ, Poznań, http://poznan. wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/wyniki-badan-i-oceny/monitoring-wod-powierzchniowych/wykaz-oczyszczalni-w-wojewodztwie-wielkopolskim/ (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Zespół pałacowo-parkowy w Poddębicach, Skanska.pl, https://www.skanska.pl/oferta/realizacje/57950/Zespol-palacowoparkowy-w-Poddebicach (dostęp: 6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

29 września 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-002-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-003-4

Inne prace tego samego autora

  • Tadeusz Grabarczyk, Hanna Zdanowska, Elżbieta Żądzińska, Artur Ginter, Radosław Janiak, Marek Olędzki, Janusz Pietrzak, Paweł Zawilski, Jan Szymczak, Tadeusz Nowak, Alicja Szymczakowa, Łukasz Ćwikła, Tadeusz Nowak, Michał Kobierecki, Hanka Żerek-Kleszcz, Zdzisław Włodarczyk, Jarosław Kita, Anna Kowalska-Pietrzak, Piotr Gryglewski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Marek Cybulski, Marek Adamczewski, Adam Bartnik, Krzysztof Fortuniak, Marcin Jaskulski, Piotr Kittel, Aleksander Szmidt, Wojciech Tołoczko, Łódź poprzez wieki. Historia miasta, tom 1: do 1820 roku
  • Paweł Jokiel, Adam Bartnik, Ner