Asesor sądowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości

Autorzy

Anna Chmielarz-Grochal
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12
https://orcid.org/0000-0003-4667-9410
Ewa Wójcicka
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Prawa i Ekonomii, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego, 42-200 Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4
https://orcid.org/0000-0003-4994-8751
Jakub Żurek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Katedra Ekonomii Stosowanej, 50-375 Wrocław, ul. Norwida 25
https://orcid.org/0000-0002-7516-9615

Słowa kluczowe:

asesor sądowy, wymiar sprawiedliwości, władza sądownicza, sądownictwo, niezależność sądownictwa, prawo do sądu

Streszczenie

Monografia traktuje o ustrojowo-prawnych podstawach funkcjonowania asesora sądowego w polskim wymiarze sprawiedliwości po przywróceniu tego urzędu w 2016 r. Obecny model asesury sądowej jest efektem prac legislacyjnych będących następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygn. SK 7/06, w którym orzeczono o niekonstytucyjności instytucji asesury w ówczesnym kształcie. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy założony przez polskiego ustawodawcę model ustrojowo-prawny asesury sądowej odpowiada standardom konstytucyjnym. W publikacji przeanalizowano ustrojowe zasady funkcjonowania asesorów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności przyjętych rozwiązań z konstytucyjną zasadą sądowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz realizacji prawa do sądu z art. 45 Konstytucji RP.

Wydanie publikacji współfinansowane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Łódzki

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Arkuszewska A.M., Pozycja procesowa referendarza sądowego – de lege lata i de lege ferenda, „Iustitia” 2015, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Arkuszewska A.M., Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Augustyniak B., Eichstaedt K., Kurowski M., Świecki D., Kodeks postępowania karnego, t. I, Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021.
Zobacz w Google Scholar

Balzer O., Geneza Trybunału Koronnego: studyum z dziejów sądownictwa polskiego XVI wieku, Warszawa 1886.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania niezawisłości sędziowskiej, „Iustitia” 2014, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Konstytucyjne ujęcie zasady niezawisłości sędziowskiej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2009, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów − gwarancje i zagrożenia, [w:] M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce. Wybrane problemy, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2013, nr 3468.
Zobacz w Google Scholar

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bator M., Ninard G., Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Bladowski B., Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bodio J., Instytucja asesora sądowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bojańczyk A., O uprawnieniach asesorów sądowych do wykonywania procesowych czynności sędziego de lege ferenda, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2015, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski G., Model kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości – szkolenie wstępne w aspekcie krajowym i międzynarodowym, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bosek L., Safjan M. (red.), Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Brzostek A., Taczkowska-Olszewska J., Walczuk K., Status prawny funkcjonariusza publicznego. Ochrona – obowiązki – odpowiedzialność, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Chmielarz-Grochal A., Bezpośrednie stosowanie art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Chmielarz-Grochal A., Sułkowski J., La (in)dependencia del Poder Judicial en Polonia.
Zobacz w Google Scholar

Sobre la subordinación de los jueces al poder político, „Teoría y Realidad Constitucional” 2021, nr 47.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewska-Dzikiewicz M., Asesor sądowy w polskim porządku prawnym a realizacja konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Wybrane zagadnienia, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2019, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Cieśliński M., Praktyka sądowa wysłuchiwania małoletnich w postępowaniach cywilnych w kontekście idei przyjaznego wysłuchiwania dziecka (komunikat o wynikach badania), „Prawo w Działaniu” 2015, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Cieśliński M., Wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym (art. 216[1] k.p.c.), „Przegląd Sądowy” 2012, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Czarny P., Glosa do wyroku TK z dnia 24 października 2007 r. (sygn. akt SK 7/06), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Czerwiński A., Ustrój sądów powszechnych wedle rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 1928 r., Lwów 1928.
Zobacz w Google Scholar

Czeszejko-Sochacki Z., O wymiarze sprawiedliwości w świetle Konstytucji, międzynarodowych standardów i praktyki, „Państwo i Prawo” 1999, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Czeszejko-Sochacki Z., Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1997, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Danecka D., „Wymiar sprawiedliwości” a „kontrola” sprawowana przez sądy administracyjne w zakresie gospodarstwa przestrzennego, [w:] E. Wójcicka (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej. Doświadczenia, dylematy, perspektywy, Częstochowa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Daniel P., Geburczyk F., Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym (uwagi na tle prawnoporównawczym), „Państwo i Prawo” 2015, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Dauter B., Niezgódka-Medek M., Kabat A., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el. 2019.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski M., Szymanek J., Wiszowaty M.M., Zaleśny J., Niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Miscellanea, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Drachal J., Hauser R. (red.), Metodyka pracy w sądach administracyjnych, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Drachal J., Wiktorowska A., Zalasińska K., [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dudka K., Zakres przedmiotowy stosowania art. 114 § 1 i 2 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, „Iustitia” 2018, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Ereciński T., Niezawisłość sędziowska a swoboda orzekania w sprawach cywilnych, [w:] J. Gołaczyński, P. Machnikowski (red.), Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ereciński T., Gudowski J., Iwulski J., Komentarz do prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Warszawa 2002, 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ereciński T., Gudowski J. (red.), Iwulski J., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński A., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Gajda-Roszczynialska K., Markiewicz K., Disciplinary Proceedings as an Instrument for Breaking the Rule of Law in Poland, „Hague Journal on the Rule of Law” 2020, vol. 12.
Zobacz w Google Scholar

Gardocki L., Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności dyscyplinarnej, [w:] J. Giezek (red.), Przestępstwo – kara – praktyka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga ku czci Profesora Tomasza Kaczmarka, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Pojęcie i cechy „sądu” w świetle orzecznictwa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia Władza. Sądy i trybunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Gdynia, 24–26 kwietnia 2008 r., Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L. (red.), Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. I, Komentarz do artykułów 1−18, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Derlatka M., Wiącek M. (red.), Na straży prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Glapiński B., Sąd to sąd, referendarz to referendarz, „Rzeczpospolita” 2008, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Gołąb S., Organizacja sądów powszechnych, Kraków 1938.
Zobacz w Google Scholar

Gołąb S., Ustrój sądów powszechnych, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Gonera K., Niezależność i niezawisłość sędziowska jako podstawa państwa prawa. Wewnętrzna (intelektualna) niezależność sędziego, [w:] T. Wardyński, M. Niziołek (red.), Niezależność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa. Wyzwania współczesności, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gonera K., Propozycje Krajowej Rady Sądownictwa dotyczące przywrócenia instytucji asesora sędziego (założenia wstępne), „Krajowa Rada Sądownictwa” 2013, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gonera K., Status pracowniczy sędziego. Czy sędzia jest pracownikiem?, [w:] R. Piotrowski (red.), Pozycja ustrojowa sędziego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Goździaszek Ł., Objęcie funkcji publicznej przez osobę uprzednio wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Górski A. (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski A., Naleziński B., Konstytucyjne prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu w państwie pozornie praworządnym, „Państwo i Prawo” 2020, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Granat M., Sędzia bezstronny, czyli obiektywny, „Państwo i Prawo” 2014, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Grużewski B., Sądownictwo królewskie w pierwszej połowie rządów Zygmunta Starego, [w:] O. Balzer (red.), Studia nad Historią Prawa Polskiego, t. II, z. 4, Lwów–Warszawa 1906.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszczak R., Krajewski M., Pojęcie „sądu” w świetle przepisów artykułu 47 KPP oraz 267 TFUE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszczak R., Krajewski M., „Sąd” w świetle przepisów art. 47 KPP oraz art. 267 TFUE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Grzymisławska-Cybulska M., Bezstronność sądu i sędziego jako element budowania zaufania do władzy sądowniczej, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, t. I, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Gudowski J., Toga i biret – historia i współczesność urzędowego stroju sędziego, [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Hauser R., Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Hayduk-Hawrylak I., Kołecki B., Wleklińska A., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Hoc S., Glosa do uchwały SN z dnia 28 września 2000 r., III ZP 21/00, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Jamontt J., Historia i krytyka rozporządzenia o ustroju sądów powszechnych, Warszawa 1928.
Zobacz w Google Scholar

Jasiński W., Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jollimore T., Impartiality, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/impartiality
Zobacz w Google Scholar

Jurcewicz W., Arbiter jako świadek w postępowaniu sądowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, t. II, Od połowy XV wieku do r. 1795, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczyk S., Pulka S., Wstęp do prawoznawstwa, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kitler W., Nowak D., Stepnowska M. (red.), Prawo wojskowe, LEX/el. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, http://biblioteka.kijowski.pl/kitowicz%20jedrzej/opisobyczajowza.pdf
Zobacz w Google Scholar

Kmiecik Z.R., Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Knysiak-Sudyka H., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Korózs Ł., Sztorc M., Ustrój sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniewska-Lasota A., Z polskich prac nad kodyfikacją zasad etyki sędziowskiej, „Studia Warmińskie” 2017, nr 54.
Zobacz w Google Scholar

Korzeniewska-Lasota A., Lasota M., Odpowiedzialność sędziego za wykroczenia, „Studia Prawnoustrojowe” 2010, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Kotłowski D., Piaskowska O., Sadowski K., Metodyka pracy referendarza sądowego w sądzie powszechnym, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec A., Wyłączenie sędziego na wniosek strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2007, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński J., Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyński T., Glosa do wyroku SN z 12 marca 2003 r., I PK 22/02, OSP 2005, z. 6, poz. 83.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyński T., Pojęcie i przedmiot prawa stosunków służbowych, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 11, T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, Stosunek służbowy, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyński T., Masternak-Kubiak M., Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, LEX/el. 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kustra A., Glosa do wyroku TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Kutrzeba S., Historia ustroju Polski w zarysie, Warszawa 1949.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski M., Obiektywny aspekt bezstronności sędziego w procesie karnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Laskowski M., Warunki pracy sędziego a godność sprawowanego przez niego urzędu, [w:] R. Piotrowski (red.), Pozycja ustrojowa sędziego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Linde S.B., Słownik języka polskiego, t. I, cz. I, A–F, Warszawa 1807.
Zobacz w Google Scholar

Litauer J.J., Pogląd ogólny na istotę i rozwój procesu cywilnego, „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego. Pismo poświęcone nauce prawa i zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości” 1919, rok II.
Zobacz w Google Scholar

Litwin J., Strój urzędowy (szarfa i toga) w sądownictwie polskim 1917–1965, „Palestra” 1967, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Lubiński K., Rawczyński P., Status prawny i zadania referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] A. Barańska, S. Cieślak (red.), Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Łabiniec P., Etyka zawodowa jako system normatywny, [w:] M. Król (red.), Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Łazarska A., Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Łazarska A., Niezawisłość sędziowska w sprawowaniu urzędu, [w:] R. Piotrowski (red.), Pozycja ustrojowa sędziego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Łazarska A., Refleksje na temat czynników „mrożących” europejski dialog prejudycjalny, „Europejski Przegląd Sądowy” 2020, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Madejska K., Sprawiedliwość kosztuje: procedury i ich koszty ponoszone przez mieszczan stających przed sądami różnych instancji (na przykładzie sprawy mieszczanina kazimierskiego Wawrzyńca Królika z 1628 roku), „Res Historica” 2013, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Magdziarczyk M., Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w świetle art. 22 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Malec D., Asesor sądowy – udana reaktywacja historycznej instytucji czy nietrafna nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych?, [w:] M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak (red.), Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Malec D., O genezie i praktycznych aspektach funkcjonowania instytucji asesorów sądowych w świetle rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2015, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Art. 1−477(16), Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz J., Kształtowanie się polskiego systemu prawa sądowego i jego twórcy w okresie międzywojennym 1919–1939. (Wybrane zagadnienia), „Teka Komisji Prawniczej Lubelskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk” 2010.
Zobacz w Google Scholar

Marszałkowska-Krześ E. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Materniak-Pawłowska M., Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Maziarz J., O niektórych praktycznych problemach związanych z przywróceniem instytucji asesora sądowego, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2018, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Mąkosa M., Sądownictwo administracyjne w Polsce. Geneza – ustrój – funkcjonowanie, Radom 2014.
Zobacz w Google Scholar

Michalski J., Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII w., cz. I, Wrocław 1958.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajczak M., Niektóre skutki orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny o niezgodności art. 135 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z Konstytucją RP, „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Mohyluk M., Prawo o ustroju sądów powszechnych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, Białystok 2004.
Zobacz w Google Scholar

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Nagórski Z., Prawo o ustroju sądów powszechnych z dn. 6 lutego 1928 r. według jednolitego tekstu z dn. 5 listopada wraz z ustawami i rozporządzeniami związkowemi i wykonawczemi oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki M.A., Wokół konwencji europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Orłowski G., Zadaniowy czas pracy po zmianach w k.p. – uwagi, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Paprzycki L.K. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz LEX, t. I, Komentarz do art. 1–424, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski R. (red.), Pozycja ustrojowa sędziego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Plesnarowicz-Durska E., Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I, X–XVIII w., Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Puczko A., Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Radajewski M., Stwierdzenie uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Reiwer R., Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Roch A., Rola rzecznika dyscyplinarnego sędziów przed sądem dyscyplinarnym i immunitetowym, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Roch A., Rzecznik dyscyplinarny sędziów jako dominus litis postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Rudnicki S., Nowy urząd referendarza sądowego – głos w dyskusji, „Monitor Prawniczy” 1996, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Rymaszewski Z., Sprawy gdańskie przed sądami zadwornymi oraz ingerencja królów w gdański wymiar sprawiedliwości XVI–XVIII w., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985.
Zobacz w Google Scholar

Rzepliński A., Żeby się sędziom chciało chcieć, „Gazeta Wyborcza” z 6.02.2004, nr 31, http://stowarzyszenieprzeciwbezprawiu.pl/images/stories/zebySedziom.pdf
Zobacz w Google Scholar

Safjan M., Prawo do skutecznej ochrony sądowej – refleksje dotyczące wyroku TSUE z 19.11.2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18, „Palestra” 2020, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP, t. II, Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Samborski E., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Scheffler T., Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas A., Kwestia zasadności odrębnej regulacji ustroju sądów administracyjnych w Polsce, „Iustitia” 2011, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Smusz-Kulesza M., Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku sędziego sądu powszechnego, [w:] W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, LEX/el. 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów. Problem ważny i ciągle aktualny, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2015, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sowińska M., Stosunek pracy jako podstawa zatrudnienia sędziów w Polsce – dylematy prawne, „Monitor Prawa Pracy” 2014, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Sroka T., Realizacja zasady określoności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 Konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, „Forum Prawnicze” 2003, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Stefański R.A., Zabłocki S. (red.), Kodeks postępowania karnego, t. I, Komentarz do art. 1−166, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Steinborn S., Kryteria i procedura nominacji sędziów w Polsce, [w:] M. Małolepszy (red.), Kryteria i procedura wyboru sędziów sądów powszechnych w wybranych państwach europejskich, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Stępień-Załucka B., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sykuna S. (red.), Etyka prawnicza. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Szczucki K., Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Śladkowski M., Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez sędziów w świetle Konstytucji RP, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Tarno J.P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Tobor Z., Bezstronność sędziego, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Tobor Z., Pietrzykowski T., Bezstronność jako pojęcie prawne, [w:] I. Bogucka, Z. Tobor (red.), Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Toumi M., Sądownictwo wojskowe, [w:] W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska (red.), Prawo wojskowe, LEX/el. 2017.
Zobacz w Google Scholar

Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. I, 966–1795, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wiliński P., Niezależność sądu – standard konstytucyjny i konwencyjny, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, nr 1−2.
Zobacz w Google Scholar

Wiliński P., Niezawisłość sędziowska. Komentarz, [w:] L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek (red.), Na straży prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Włodyka S., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Woźniakowa M., Sąd Asesorski Koronny (1537–1795). Jego organizacja, funkcjonowanie i rola w dziejach prawa chełmińskiego i magdeburskiego w Polsce, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Wójcicka E. (red.), Chamerska S., Status prawny referendarza sądowego w sądownictwie administracyjnym, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski M., Granice ekspresji i wypowiedzi sędziego – zarys problemu, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2017, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Zawistowski D., Niezależność sądów i niezawisłość sędziów z perspektywy prawa Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Zembrzuski T., Status ustrojowy asesora sądowego przed powierzeniem mu czynności sędziego, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński A., Wokół reformy polskiego sądownictwa, „Państwo i Prawo” 2009, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zięba-Załucka H., Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji RP, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zimmermann J. (red.), Wartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Zubik M., Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Żurawik A., Ustrój sądownictwa w Polsce, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 28 października 1999 r. w sprawie Wille przeciwko Liechtensteinowi, skarga nr 28396/95.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Kayasu przeciwko Turcji, skargi nr 64119/00 i 76292/01.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Kudeshkina przeciwko Rosji, skarga nr 29492/05.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 30 listopada 2010 r., Henryk Urban i Ryszard Urban przeciwko Polsce, skarga nr 23614/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie Garlicki przeciwko Polsce, skarga nr 36921/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie Stokłosa przeciwko Polsce, skarga nr 32602/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie Pohoska przeciwko Polsce, skarga nr 33530/06.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Baka przeciwko Węgrom, skarga nr 20261/12.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z dnia 19 września 2006 r. w sprawie C-506/04, Wilson, ECLI:EU:C:2006:587.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie C-685/15, Online Games i in., ECLI:EU:C:2017:452.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie C-403/16, El Hassani, ECLI:EU:C:2017:960.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS (wielkiej izby) z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, ECLI:EU:C:2018:117.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS (wielkiej izby) z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality, ECLI:EU:C:2018:586.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS (wielkiej izby) z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie C-619/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, ECLI:EU:C:2019:531.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS (wielkiej izby) z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie C-192/18, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, ECLI:EU:C:2019:924.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS (wielkiej izby) z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18, A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa oraz PC, DO przeciwko Sądowi Najwyższemu, ECLI:EU:C:2019:982.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS (wielkiej izby) z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie C-824/18, A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa, ECLI:EU:C:2021:153.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TS (wielkiej izby) z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie C-791/19, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, ECLI:EU:C:2021:596.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała TK z dnia 13 kwietnia 1994 r., W 2/94, OTK 1994, nr 1, poz. 21.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 13 marca 1996 r., K 11/95, OTK 1996, nr 2, poz. 9.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., K 41/97, OTK ZU 1998, nr 7, poz. 117.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999 r., K 1/98, OTK 1999, nr 1, poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 23 czerwca 1999 r., K 30/98, OTK 1999, nr 5, poz. 101.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 11 września 2001 r., SK 17/00, OTK 2001, nr 6, poz. 165.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 11 czerwca 2002 r., SK 5/02, OTK-A 2002, nr 4, poz. 41.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 20 lipca 2004 r., SK 19/02, OTK-A 2004, nr 7, poz. 67.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 19 marca 2007 r., K 47/05, OTK-A 2007, nr 7, poz. 27.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007, nr 9, poz. 108.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 14 października 2008 r., SK 6/07, OTK-A 2008, nr 8, poz. 137.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 1 grudnia 2008 r., P 54/07, OTK-B 2008, nr 10, poz. 171.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 15 stycznia 2009 r., K 45/07, OTK-A 2009, nr 1, poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 15 kwietnia 2009 r., SK 28/08, OTK-A 2009, nr 4, poz. 48.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 17 listopada 2009 r., SK 64/08, OTK-A 2009, nr 10, poz. 148.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 12 maja 2011 r., P 38/08, OTK-A 2011, nr 4, poz. 33.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2012 r., K 1/12, OTK-A 2012, nr 11, poz. 134.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 7 maja 2013 r., SK 11/11, OTK-A 2013, nr 4, poz. 40.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 7 listopada 2013 r., K 31/12, OTK-A 2013, nr 8, poz. 121.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 8 maja 2014 r., U 9/13, OTK-A 2014, nr 5, poz. 51.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 16 kwietnia 2015 r., SK 66/13, OTK-A 2015, nr 4, poz. 47.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 4 marca 2020 r., P 22/19, OTK-A 2020, poz. 31.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie TK z dnia 22 marca 2000 r., P 12/98, OTK 2000, nr 2, poz. 67.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 11 marca 1968 r., III CZP 12/68, OSNCP 1968, nr 11, poz. 180.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN (7) z dnia 10 lutego 1987 r., III PZP 84/86, OSNC 1987, nr 9, poz. 127.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 10 lutego 1988 r., III PZP 4/88, LEX nr 55402.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 23 lipca 1993 r., I PZP 30/93, OSNCP 1994, nr 6, poz. 123.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN (7) z dnia 28 września 2000 r., III ZP 21/00, OSNP 2001, nr 2, poz. 30.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 23 września 2002 r., SNO 30/02, OSNSD 2002, nr 1, poz. 12.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 20 maja 2004 r., SNO 15/04, OSNSD 2004, nr 1, poz. 24.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 28 września 2006 r., I KZP 8/06, OSNSD 2006, nr 1, poz. 118.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 16 listopada 2006 r., SNO 77/07, OSNSD 2007, nr 1, poz. 90.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 5 kwietnia 2007 r., I PZP 3/07, OSNP 2007, nr 21–22, poz. 308.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała pełnego składu SN z dnia 14 listopada 2007 r., BSA I-4110-5/07, OSNC 2008, nr 4, poz. 42.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., II PZP 2/09, OSNP 2009, nr 19–20, poz. 249.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 30 czerwca 2009 r., SNO 12/09, OSNSD 2009, nr 1, poz. 7.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 24 lutego 2010 r., I KZP 35/09, OSNSD 2010, nr 1, poz. 102.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN (7) z dnia 17 lipca 2013 r., III CZP 46/13, OSNC 2013, nr 12, poz. 135.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała pełnego składu SN z dnia 28 stycznia 2014 r., BSA I-4110-4/2013, OSNKW 2014, nr 4, poz. 31.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 28 maja 2015 r., SNO 25/15, OSND 2015, poz. 34.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN (7) z dnia 17 grudnia 2015 r., III PZP 5/15, OSNP 2016, nr 10, poz. 125.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 14 czerwca 2017 r., SNO 18/17, Legalis nr 1632728.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 6 lutego 2018 r., III PZP 4/17, OSNP 2018, nr 6, poz. 71.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 26 lipca 2018 r., III CZP 10/18, OSNC 2019, nr 4, poz. 38.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 7 września 2018 r., III CZP 34/18, OSNC 2019, nr 4, poz. 41.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 23 grudnia 2019 r., I DSS 1/19, Legalis nr 2281726.
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie SN z dnia 3 lipca 1930 r., III Rw 2671/29, Zb. Orz. 1930/II/141.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 10 września 2002 r., SNO 27/02, OSNSD 2002, nr 1, poz. 30.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 9 maja 2003 r., SNO 18/03, OSNSD 2003, nr 1, poz. 34.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 2 lipca 2003 r., SNO 38/03, LEX nr 472135.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 24 października 2003 r., SNO 65/03, OSNSD 2003, nr 2, poz. 59.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 12 listopada 2003 r., SNO 72/03, LEX nr 471882.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 1 marca 2004 r., SNO 3/04, OSNSD 2004, nr 1, poz. 11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 3 marca 2004 r., SNO 5/04, OSNSD 2004, nr 1, poz. 13.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2004 r., III PK 4/04, OSNP 2005, nr 2, poz. 16.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2004 r., II PZP 1/04, OSNP 2005, nr 5, poz. 61.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 21 października 2004 r., II KK 239/04, OSNwSK 2004, nr 1, poz. 1883.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 4 listopada 2004 r., SNO 44/04, LEX nr 471960.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 17 stycznia 2005 r., SNO 54/04, OSNSD 2005 nr 1, poz. 27.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 3 lutego 2005 r., SNO 3/05, LEX nr 471934.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 12 maja 2005 r., I PK 246/04, OSNP 2006, nr 1–2, poz. 11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 9 czerwca 2005 r., SNO 28/05, OSNSD 2005, nr 1, poz. 14.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 23 czerwca 2005 r., SNO 29/05, LEX nr 471914.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04, OSNP 2006, nr 5–6, poz. 76.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 18 stycznia 2006 r., SNO 65/05, OSNSD 2006, nr 1, poz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 15 lutego 2006 r., II PK 301/05, OSNP 2007, nr 1–2, poz. 7.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 23 lutego 2006 r., SNO 2/06, OSNSD 2006, nr 1, poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 7 czerwca 2006 r., SNO 25/06, OSNSD 2006, poz. 9.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 30 sierpnia 2006 r., SNO 36/06, OSNSD 2006, nr 1, poz. 50.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 10 października 2006 r., SNO 56/06, OSNSD 2006, poz. 64.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 16 listopada 2006 r., II PK 83/06, OSNP 2007, nr 21–22, poz. 313.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 20 lutego 2007 r., SNO 3/07, OSNSD 2007, nr 1, poz. 24.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 22 czerwca 2007 r., SNO 31/07, LEX nr 568932.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 29 czerwca 2007 r., SNO 37/07, OSNSD 2007 nr 1, poz. 54.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2007 r., SNO 37/07, OSNSD 2007, nr 1, poz. 54.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 24 sierpnia 2007 r., SNO 55/07, OSNSD 2007, poz. 63.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 25 września 2007 r., SNO 52/07, OSNSD 2007, nr 1, poz. 75.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 22 października 2007 r., SNO 74/07, OSNSD 2007 nr 1, poz. 86.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 17 stycznia 2008 r., SNO 88/07, OSNSD 2008, nr 1, poz. 22.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 17 września 2008 r., I PK 28/08, OSNP 2010, nr 3–4, poz. 38.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 21 października 2008 r., SNO 78/08, OSNSD 2008 nr 1, poz. 90.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2009 r., II PK 140/08, LEX nr 491567.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 18 lutego 2009 r., SNO 6/09, OSNSD 2009, nr 1, poz. 29.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 29 kwietnia 2009 r., SNO 32/09, OSNSD 2009, nr 1, poz. 49.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2009 r., I CSK 465/08, LEX nr 510611.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 9 czerwca 2009 r., SNO 34/09, OSNSD 2009, nr 1, poz. 54.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 30 września 2009 r., SNO 52/09, LEX nr 1288932.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 2 października 2009 r., SNO 56/09, OSNKW 2009, nr 12, poz. 107.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 13 października 2009 r., SNO 76/09, LEX nr 1288990.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 16 października 2009 r., I PK 89/09, OSNP 2011, nr 11–12, poz. 147.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 29 października 2009 r., SNO 78/09, LEX nr 1288995.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 26 lutego 2010 r., SNO 4/10, OSNSD 2010, nr 1, poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 17 sierpnia 2010 r., III KRS 6/10, OSNP 2012, nr 1–2, poz. 25.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 29 października 2010 r., SDI 22/09, OSNSD 2009, nr 1, poz. 132.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2011 r., III KRS 6/11, LEX nr 1095942.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2011 r., III KRS 10/11, LEX nr 1001316.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 20 września 2011 r., III KRS 15/11, LEX nr 1108553.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 15 grudnia 2011 r., SNO 44/11, Legalis 1195546.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 15 grudnia 2011 r., III KRS 12/11, LEX nr 1106742.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 8 marca 2012 r., III PK 55/11, LEX nr 1616001.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 22 marca 2012 r., SNO 11/12, LEX nr 1215799.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 13 czerwca 2012 r., II PK 298/11, OSNP 2013, nr 11–12, poz. 130.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 29 czerwca 2012 r., SNO 29/12, Legalis nr 558673.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 17 lipca 2012 r., SNO 35/12, LEX nr 1231627.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 21 sierpnia 2012 r., III KRS 21/12, LEX nr 1619766.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2013 r., III KRS 199/13, OSNP 2014, nr 4, poz. 65.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 26 maja 2014 r., SNO 21/14, OSNSD 2014, poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 5 czerwca 2014 r., SNO 23/14, LEX nr 1483586.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2014 r., I PK 3/14, OSNP 2016, nr 1, poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 25 listopada 2014 r., SNO 52/14, LEX nr 1583235.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 26 lutego 2015 r., SNO 3/15, LEX nr 1656523.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 26 maja 2015 r., SNO 29/15, LEX nr 1711701.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 22 czerwca 2015 r., SNO 34/15, LEX nr 1747852.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 15 września 2015 r., III KRS 49/15, LEX nr 2288956.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 5 listopada 2015 r., III KRS 76/15, LEX nr 1975843.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 1 grudnia 2015 r., SNO 74/15, LEX nr 1946389.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2016 r., III KRS 90/15, LEX nr 1977932.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2016 r., IV KK 391/15, LEX nr 2044495.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 19 kwietnia 2016 r., SNO 3/16, LEX nr 2026241.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 16 maja 2016 r., SNO 16/16, OSNID 2016, poz. 26.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 4 października 2016 r., III KK 116/16, LEX nr 2151430.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 7 listopada 2016 r., III KRS 27/16, LEX nr 2172435.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2017 r., III KRS 36/16, LEX nr 2248729.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 22 lutego 2017 r., III KRS 2/17, LEX nr 2271451.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 26 kwietnia 2017 r., SNO 5/17, LEX nr 2297419.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 13 lipca 2017 r., III KRS 17/17, LEX nr 2350660.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 19 lipca 2017 r., SNO 25/17, Legalis 1715265.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 8 marca 2018 r., SNO 4/18, Legalis nr 1799220.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 15 marca 2018 r., III KRS 4/18, OSNP 2018, nr 12, poz. 167.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 16 marca 2018 r., SNO 8/18, Legalis nr 1781978.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 20 marca 2018 r., III KRS 7/18, LEX nr 2522944.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 3 czerwca 2019 r., I NO 37/19, LEX nr 2690848.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 13 maja 2020 r., I NO 166/19, LEX nr 3008575.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 27 maja 2020 r., I NO 96/19, LEX nr 3007583.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 28 stycznia 1931 r., II K 417/30, OSN(IK) 1931, z. 2, poz. 32.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 10 marca 1931 r., II K 417/30, LEX nr 1632611.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 22 lipca 1999 r., I PKN 301/99, LEX nr 43661.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 9 czerwca 2000 r., WZP 1/00, OSNKW 2000, nr 9–10, poz. 89.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 18 listopada 2004 r., I CZ 145/04, LEX nr 585686.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 8 stycznia 2007 r., II KK 275/06, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 95.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 26 lutego 2008 r., III KK 466/07, LEX nr 609215.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2009 r., SNO 86/08, LEX nr 1289015.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 2009 r., SNO 96/08, OSNSD 2009 nr 1, poz. 25.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 18 lutego 2009 r., SNO 8/09, OSNSD 2009, nr 1, poz. 2.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 22 lipca 2009 r., SNO 48/09, OSNSD 2009, nr 1, poz. 67.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 25 listopada 2009 r., SNO 88/09, LEX nr 1289021.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 26 lutego 2010 r., SNO 2/10, OSNKW 2010, nr 7, poz. 63.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 6 listopada 2013 r., V KO 74/13, LEX nr 1389021.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2014 r., I CZ 38/14, LEX nr 1511809.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2016 r., SDI 60/16, LEX nr 2186065.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 8 marca 2019 r., I NO 47/18, LEX nr 2652422.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 4 kwietnia 2019 r., I NO 27/19, LEX nr 2647212.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 25 września 2019 r., I NO 42/19, LEX nr 2783289.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 9 stycznia 2020 r., I NO 181/19, LEX nr 2783282.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 15 stycznia 2020 r., I NO 174/19, LEX nr 2772811.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 21 kwietnia 2020 r., I NWW 2/20, LEX nr 2959115.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 8 maja 2020 r., I NWW 7/20, OSNKN 2020, nr 1, poz. 8.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 13 maja 2020 r., I NWW 22/20, OSNKN 2020, nr 3, poz. 25.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 19 maja 2020 r., I NWW 33/20, LEX nr 3008293.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 20 maja 2020 r., I NWW 28/20, LEX nr 3008287.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 3 czerwca 2020 r., I NWW 18/20, LEX nr 3026487.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 8 października 2020 r., I NWW 59/20, LEX nr 3066719.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 27 października 2020 r., I NWW 55/20, LEX nr 3070423.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 10 listopada 2020 r., I NWW 64/20, LEX nr 3077354.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 2 grudnia 2020 r., III KK 364/20, LEX nr 3150262.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 10 lutego 2021 r., I NWW 3/21, LEX nr 3169345.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 10 marca 2021 r., I NWW 106/20, LEX nr 3160003.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 12 maja 2021 r., I NWW 17/21, LEX nr 3171966.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 9 czerwca 2021 r., I NWW 37/20, LEX nr 3012330.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 8 lipca 1999 r., SA/Sz 1266/98.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 1999 r., I SA/Łd 952/99.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 9 maja 2006 r., II FSK 758/05.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 13 października 2006 r., I OSK 1341/05.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 5 stycznia 2007 r., II FSK 1324/05.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2007 r., II FSK 843/06.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2007 r., I GSK 30/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2007 r., I GSK 35/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2007 r., II GSK 102/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2008 r., I GSK 394/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2008 r., II GSK 141/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 8 lipca 2008 r., I OSK 1423/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 16 października 2008 r., I OSK 1554/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 25 listopada 2008 r., II GSK 512/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 4 marca 2009 r., I OSK 813/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 19 marca 2009 r., I FSK 77/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 26 maja 2009 r., II OSK 1693/07.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 6 października 2009 r., II OSK 1519/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2011 r., I OSK 491/11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2011 r., I OSK 104/11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 2011 r., I OSK 227/11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 20 czerwca 2012 r., II GSK 1130/11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r., I OSK 196/13.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2014 r., II OSK 863/14.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 4 listopada 2021 r., III FSK 3626/21.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 7 września 2000 r., II SA 942/00.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 14 września 2007 r., I OZ 655/07.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2008 r., II FZ 60/08.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 7 maja 2008 r., I OSK 511/08.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 14 maja 2008 r., II GZ 47/08.
Zobacz w Google Scholar

postanowienie NSA z dnia 24 czerwca 2008 r., I FSK 362/08.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 26 lutego 2009 r., I OZ 92/09.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 15 marca 2016 r., I OZ 203/16.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 28 czerwca 2016 r., I OSK 734/16.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 26 listopada 2019 r., I OZ 550/19.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2020 r., I OSK 1917/18.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2020 r., I OSK 1393/18, I OSK 1889/18, I OSK 2445/18.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 5 lutego 2020 r., I OSK 1394/18, I OSK 1918/18, I OSK 1969/18, I OSK 1988/18, I OSK 2055/18, I OSK 2142/18.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 8 marca 2021 r., I OSK 306/11.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie NSA z dnia 13 grudnia 2021 r., I OSK 3024/18.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2004 r., III SA 2860/02.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 lutego 2004 r., III SA 2954/02.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 października 2004 r., III SA 2829/03.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 grudnia 2004 r., III SA/Wa 569/04.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2009 r., V SA/Wa 160/09.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 października 2015 r., II SA/Sz 287/15.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 lipca 2017 r., II SAB/Kr 114/17.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 28 listopada 2019 r., II SA/Lu 348/19.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie WSA w Opolu z dnia 14 marca 2008 r., II SA/Op 28/08.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 9 maja 2008 r., II SA/Wa 337/08.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2002 r., Sd 4/02, LEX nr 1680767.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SO w Krakowie z dnia 31 marca 2004 r., Sd 7/03, LEX nr 1713585.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r., II AKa 423/14, LEX nr 1621224.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Krakowie z dnia 2 marca 2016 r., ASD 1/16, LEX nr 2073662.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SO w Siedlcach z dnia 19 marca 2020 r., II Ka 788/19, LEX nr 3104436.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 28 września 2001 r., II AKa 344/01, LEX nr 49351.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SO w Bydgoszczy z dnia 21 grudnia 2017 r., VIII Gz 209/17, Legalis nr 1814336.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 44, poz. 267.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 12, poz. 93 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. Nr 76, poz. 536.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 1950 r. Nr 38, poz. 347.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 maja 1957 r. o zmianie przepisów prawa o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 31, poz. 133.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1360.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 281.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1510.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. Nr 31, poz. 137 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 53.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1375 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych, Dz.U. Nr 117, poz. 753 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 137 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 329.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 217.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 465.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 269.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy − Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1224.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 437.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy − Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 633.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2103.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1452.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1904 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 3.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1045.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1443.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy − Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1469.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 190.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie wprowadzenia togi i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów i prokuratorów podczas rozpraw, Dz.U. Nr 47, poz. 394.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych, Dz.U. z 1932 r. Nr 95, poz. 825.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie zasad odbywania stażu asesorskiego asesorów sądów wojskowych, Dz.U. Nr 98, poz. 624.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2011 r. w sprawie stroju urzędowego sędziów, Dz.U. Nr 225, poz. 1354.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych, Dz.U. z 2015 r., poz. 1177.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom, tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 632.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 2046.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego, Dz.U. z 2020 r., poz. 1202.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
Zobacz w Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.Urz. C 326 z 26 października 2012 r., s. 13–390.
Zobacz w Google Scholar

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. C 326 z 26 października 2012 r., s. 391–407.
Zobacz w Google Scholar

Barcik J., Ekspertyza prawna w sprawie zgodności projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 69 z dnia 12 grudnia 2019 r.) ze standardami europejskimi, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=69
Zobacz w Google Scholar

Bojańczyk A., Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2299), Warszawa, 21 maja 2015 r.
Zobacz w Google Scholar

Dudek D., Ekspertyza prawna w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej założeń ustawy przywracającej instytucję asesora sądowego, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2013, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Haczkowska M., Opinia Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej do projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011), Warszawa, 28 lutego 2022 r., NRA.12-SM-1.30.2022.
Zobacz w Google Scholar

Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2007, 2008, 2009 r., http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php
Zobacz w Google Scholar

Jędrejek G., Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 851), Warszawa, 25 października 2016 r.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat KRS „Spotkanie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z Prezydentem RP” z dnia 2 lipca 2013 r., http://www.krs.pl/admin/files//201912.pdf
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk T., Ministerialna branka, czyli jak zostałem kandydatem na sędziego dyscyplinarnego, http://www.rp.pl/Sady-i-prokuratura/307079978-Ministerialnabranka-czyli-jak-zostalem-kandydatem-na-sedziego-dyscyplinarnego.html
Zobacz w Google Scholar

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2019/12/opinia_p.u.s.p._fin.pdf
Zobacz w Google Scholar

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 czerwca 2008 r. w przedmiocie projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, http://www.krs.pl/admin/files/100415.pdf
Zobacz w Google Scholar

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 maja 2014 r. w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (dot. ponownego wprowadzenia instytucji asesora sądowego – druk sejmowy nr 2299), nr WOK 020-49/14, http://cloudserver045625.home.pl/pl/dzialalnosc/opinie-i-stanowiska/f,162,opinie-istanowiska-2014-r/414,6-9-maja-2014/2765,opinia-krajowej-rady-sadownictwaz-dnia-9-maja-2014-r-nr-wok-020-4914-druk-sejmowy-nr-2299
Zobacz w Google Scholar

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 lutego 2017 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy − Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, nr WO-020-6/17, http://krspl.home.pl/pl/dzialalnosc/opinie-i-stanowiska/f,190,opiniei-stanowiska-2017-r/645,7-10-lutego/4617,opinia-krajowej-rady-sadownictwaz-dnia-10-lutego-2017-r-wo-020-617
Zobacz w Google Scholar

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 kwietnia 2022 r. w przedmiocie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2011).
Zobacz w Google Scholar

Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69 Sejmu IX kadencji), Warszawa, 20 grudnia 2019 r., https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/6B49D779FBC8AC63C12584D60053E858/%24File/69-002.pdf
Zobacz w Google Scholar

Opinia Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva przedstawiona w dniu 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-487/19 W.Ż., ECLI:EU:C:2021:289.
Zobacz w Google Scholar

Opinia Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva przedstawiona w dniu 6 maja 2021 r. w sprawie C-791/19, Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, ECLI:EU:C:2021:366.
Zobacz w Google Scholar

Opinia Sądu Najwyższego do druku nr 2480, BSA 1-021-179/18, Warszawa, 7 maja 2018 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2480
Zobacz w Google Scholar

Opinia Sądu Najwyższego do poprawek do przedłożonego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Sądzie Najwyższym zgłoszonych na piśmie na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 29 listopada 2017 r., http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2017.11.30_Opinia_SN_do_poprawek_-_projekt_ustawy_o_SN.pdf
Zobacz w Google Scholar

Opinia Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2017 r. do przedłożonego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, http://www.sn.pl/aktualnosci/SiteAssets/Lists/Wydarzenia/NewForm/2017.10.06_Opinia_do_prezydenckiego_projektu_ustawy_o_SN.pdf
Zobacz w Google Scholar

Opinia Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2017 r. o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (BSA I-021-20/17), http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/wydarzenia.aspx?ItemSID=269-292d9931-9fa5-4b04-8516-5c932ff6bdf2&ListName=Wydarzenia&rok=2017
Zobacz w Google Scholar

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie projektu zmiany ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, przywracającego instytucję asesora sądowego, http://www.iustitia.pl/opinie/925-opinia-iustitii-dotyczacaprzywrocenia-asesury
Zobacz w Google Scholar

Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Warszawa, 17 grudnia 2019 r., sygn.BAS-WAPM-240/19, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/8CC2A3DE81AF6DE5C12584D30064D212/%24File/69-002.pdf
Zobacz w Google Scholar

Patyra S., Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Warszawa, 18 grudnia 2019 r., https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/46D685A39596C65BC12584DA002A1911/%24File/69-007.pdf
Zobacz w Google Scholar

Patyra S., Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz standardami prawa międzynarodowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, wniesionego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 4 lutego 2022 r., Warszawa, 16 lutego 2022 r.
Zobacz w Google Scholar

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2480, Sejm VIII kadencji, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2480
Zobacz w Google Scholar

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 26 września 2017 r. Druk nr 2003, Sejm VIII kadencji, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2003
Zobacz w Google Scholar

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2299, Sejm VII kadencji, https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2299
Zobacz w Google Scholar

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2002, Sejm VIII kadencji, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2002
Zobacz w Google Scholar

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2299, Sejm VII kadencji, https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2299
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 69, druk senacki nr 30), z dnia 10 stycznia 2020 r., https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/956C5F6A603B487FC12584F1003B83A2/%24File/69-008.pdf
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 14 stycznia 2014 r. w przedmiocie projektu „Strategii systemu wymiaru sprawiedliwości na lata 2014–2020”, nr WP 0242-8/13, https://krspl.home.pl/pl/dzialalnosc/opinie-i-stanowiska/opinie-istanowiska-2014-r/c,392,14-17-stycznia-2014/p,1/2508,stanowisko-krajowejrady-sadownictwa-z-dnia-14-stycznia-2014-r-nr-wp-0242-813
Zobacz w Google Scholar

Stanowisko SSP „Iustitia” w sprawie zaskarżania w postępowaniu cywilnym orzeczeń asesorów sądowych przed powierzeniem im obowiązków sędziego z dnia 4 listopada 2017 r., https://www.iustitia.pl/oswiadczenia/1929-stanowisko-ssp
Zobacz w Google Scholar

Szmulik B., Opinia prawna na temat proponowanej nowej regulacji art. 107 ustawy– Prawo o ustroju sądów powszechnych, https://www.gov.pl/attachment/5313fcb6-62e0-4ece-a9ff-c9fe27336c33
Zobacz w Google Scholar

Trela J., Opinia uzupełniająca do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69 Sejmu IX kadencji), Warszawa, 11 stycznia 2020 r., NRA-12-SM-1.54.2019, http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-opinia-uzupelniajaca-29228.pdf
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Nr 25/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, http://www.krs.pl/pl/dzialalnosc/zbior-zasadetyki-zawodowej-sedziow/c,18,uchwaly/p,1/4582,uchwala-nr-252017-krajowejrady-sadownictwa-z-dnia-13-stycznia-2017-r
Zobacz w Google Scholar

Uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2480), Warszawa, 7 maja 2018 r., https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2480
Zobacz w Google Scholar

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 12 grudnia 2019 r. (druk sejmowy nr 69, Sejmu IX kadencji), Sąd Najwyższy, Warszawa, 16 grudnia 2019 r., PP I-0131-2836/19, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/540846EA076B449AC12584D30044939A/%24File/69-001.pdf
Zobacz w Google Scholar

Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 18 grudnia 2019 r., VII.510.176.2019/MAW/PKR/PF/MW, https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/E2B0B84EC30503DDC12584D4005E1C0E/%24File/69-003.pdf
Zobacz w Google Scholar

Uwagi Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2480) z dnia 7 maja 2018 r., https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=BA0BA97D31AE67F0C1258289003CE448
Zobacz w Google Scholar

Uwagi Sądu Najwyższego do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, Warszawa, 21 marca 2022 r.
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2731, Sejm VIII kadencji, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2731
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 1491, Sejm VIII kadencji, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1491
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 69, Sejm IX kadencji, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=69
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2480, Sejm VIII kadencji, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2480
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy − Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2299, Sejm VII kadencji, https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2299
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 1406, Sejm VIII kadencji, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1406
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

30 grudnia 2022

Serie

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-043-5

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-044-2

Inne prace tego samego autora

  • Agnieszka Krawczyk, Barbara Adamiak, Tomasz Bąkowski, Mariusz Bogusz, Jacek Chlebny, Anna Chmielarz-Grochal, Paweł Dańczak, Maciej Dębski, Bogdan Dolnicki, Zofia Duniewska, Tomasz Furmanek, Jacek Jagielski, Agnieszka Ciesielska, Joanna Wyporska-Frankiewicz, Jarosław Sułkowski, Marek Wierzbowski, Waldemar Jagodziński, Elżbieta Olechniewicz, Dawid Ziółkowski, Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Kabat, Dariusz R. Kijowski, Hanna Judyta Knysiak-Sudyka, Marta Kopacz, Piotr Korzeniowski, Magdalena Sieniuć, Monika A. Król, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Łukasz Maszewski, Piotr Rączka, Joanna Mikołajczyk, Andrzej Nędzarek, Janusz Niczyporuk, Włodzimierz Nykiel, Wojciech Piątek, Marta Romańska, Robert Sawuła, Ludwik Żukowski, Andrzej Skoczylas, Krzysztof Skotnicki, Agnieszka Skóra, Krzysztof Sobieralski, Agnieszka Żywicka, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Jan Zimmermann, Uczniowie jednego Mistrza. Klasyczne instytucje postępowania administracyjnego w dobie przemian
  • Aldona Domańska, Anna Michalak, Aneta Szymczak, Ryszard P. Krawczyk, Justyna Badziak, Anna Michalak, Anna Rakowska-Trela, Anna Chmielarz-Grochal, Dariusz Górecki, Konrad Składowski, Beata Giesen, Joanna Połatyńska, Krzysztof Skotnicki, Maria Karcz-Kaczmarek, Robert Krzysztof Adamczewski, Dorota Wiśniewska, Aldona Domańska, Niepodległa