Krajowa Konferencja EkoBioTox - Znaczenie ekotoksykologii, bioindykacji, biodegradacji w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów środowiskowych w dobie antropocenu i zmiany klimatu od skali molekularnej do krajobrazowej, Łódź 19–21.04.2023 : Księga abstraktów

Autorzy

praca zbiorowa

Słowa kluczowe:

ekotoksykologia, bioindykacja, biodegradacja, antropocen, zmiany klimatu, środowisko

Streszczenie

Konferencja EkoBioTox jest kontynuacją cyklicznej Krajowej Konferencji Bioindykacyjnej, która odbywała się w latach 2011–2021, w różnych miastach. Od 2023 zapraszamy Państwa do uczestnictwa w nowej odsłonie wydarzenia, związanej z umiejscowieniem konferencji na stałe w Łodzi, a przede wszystkim rozszerzeniem tematyki o zagadnienia degradacji, biotransformacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska w dobie antropocenu i zmiany klimatu.

Celem EkoBioTox jest promowanie najnowszych osiągnięć naukowych oraz zwiększanie wiedzy i kompetencji poprzez prezentację wyników badań, dyskusję oraz wymianę doświadczeń. W wystąpieniach ustnych i plakatowych uwzględniono aspekty wykorzystania szerokiego spektrum narzędzi bioindykacyjnych w monitoringu jakości środowiska i zdrowia człowieka od skali molekularnej do krajobrazowej. Drugim ważnym elementem konferencji jest prezentacja wszelkich rozwiązań biotechnologicznych oraz działań prowadzących do biodegradacji, bioremediacji zanieczyszczeń, aspektów istotnych dla poszukiwania optymalnych rozwiązań m.in. opartych na przyrodzie (ang. NBS – nature-based solutions).

Wiodącymi tematami konferencji są:

  1. Zastosowanie biotestów oraz metod biologicznych do monitoringu i oceny jakości środowiska oraz szacowania ryzyka środowiskowego i zdrowotnego.
  2. Wykorzystanie mikroorganizmów oraz narzędzi molekularnych w badaniach ekotoksykologicznych, w tym: oznaczanie mutagenności i genotoksyczności, oznaczanie aktywności enzymatycznej i hormonalnej, markery genetyczne dla systemów wczesnego ostrzegania.
  3. Zastosowania systemów bioindykacyjnych w praktycznej analizie i ocenie toksyczności ścieków, wód powierzchniowych i podziemnych, osadów i substancji w fazie stałej oraz w powietrzu – wyzwania w dobie antropopresji i zmiany klimatu.
  4. Biodegradacja i detoksykacja zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego i naturalnego.
  5. Bioremediacja skażonych środowisk wodnych i glebowych.
  6. Administracyjne i prawne aspekty wykorzystywania metod bioindykacyjnych i biotestów.
  7. Procedury oceny ryzyka w zarządzaniu środowiskiem.
okladka

Pobrania

Opublikowane

18 kwietnia 2023

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-193-7

Inne prace tego samego autora

  • Agnieszka Michalska-Żyła, Katarzyna Zajda, Anna Karwińska, Andrzej Majer, Małgorzata Dymnicka, Jarosław Załęcki, Maciej Kowalewski, Marta Klekotko, Tomasz Nawrocki, Anna Śliz, Marek S. Szczepański, Andrzej Kaleta, Jolanta Grotowska-Leder, Maria Halamska, Krzysztof Bierwiaczonek, Ewa Rokicka, Krzysztof Gorlach, Grzegorz Foryś, Stanisław Witold Kłopot, Barbara Szczepańska, Antoni Różalski, Rafał Matera, Kaja Kaźmierska, Elżbieta Psyk-Piotrowska, praca zbiorowa, W metropolii i poza metropolią