Filozofia Donalda Davidsona. Podstawy semantyki: Nr 4(2019)

Autorzy

Janusz Maciaszek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii Katedra Logiki i Metodologii Nauk, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5

Słowa kluczowe:

Alfred Tarski, semantyczna definicja prawdy, teoria znaczenia, wyuczalność języka, teoria interpretacji, semantyka nieodniesieniowa

Streszczenie

Struktura publikacji odzwierciedla logikę prowadzonych rozważań od zagadnień szczegółowych (Alfreda Tarskiego semantycznej definicji prawdy w rozdziale pierwszym), do coraz szerszych i praktycznych (poprzez powiązanie teorii znaczenia z zagadnieniem uczenia się języka w rozdziale drugim i koncepcję semantyki nieodniesieniowej w rozdziale trzecim), aż do uzyskania w filozofii Davidsona spójnej koncepcji rodzajów wiedzy, w zdobyciu której istotną rolę odgrywa teoria interpretacji (omówiona w ostatnim czwartym rozdziale). Maciaszek pokazuje ewoluowanie poglądów Davidsona szczególnie w kwestii teorii znaczenia, co komentatorom tej teorii sprawia do dziś wiele trudności interpretacyjnych. W swoim autorskim ujęciu omawia nie tylko kwestię zobowiązań ontologicznych semantyki (w ujęciu filozofii analitycznej), lecz wskazuje także na jej uwikłanie w rozważania o charakterze metafizycznym. Bardziej zaawansowany Czytelnik otrzyma ponadto szczegółowe analizy krytyczne Autora podejmującego polemikę zarówno z różnymi reprezentatywnymi dziś podejściami do koncepcji semantyki Davidsona, jak i z różnymi interpretacjami teorii prawdy Tarskiego, znajdującej się u podstaw tejże semantyki.

Z recenzji prof. Urszuli Żegleń

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1931) O znaczeniu wyrażeń, „Księga Pamiątkowa Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie”, s. 31–77. Przedruk [w:] Ajdukiewicz 1960, s. 102–136.
Zobacz w Google Scholar

Ajdukiewicz K. (1934) Sprache und Sinn, „Erkenntnis” IV, s. 100–138. Tłumaczenie polskie: Język i znaczenie (tł. F. Zeidler), [w:] Ajdukiewicz 1960, s. 145–174.
Zobacz w Google Scholar

Ajdukiewicz K. (1934a) Das Weltbild und die Begriffsaparatur, „Erkenntnis” IV, s. 259–287. Tłumaczenie polskie: Obraz świata i aparatura pojęciowa (tł. F. Zeidler), [w:] Ajdukiewicz 1960, s. 175–195.
Zobacz w Google Scholar

Ajdukiewicz K. (1960) Język i poznanie, t. 1, PWN. Arystoteles (1983) Metafizyka (tł. K. Leśniak), PWN.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles (1990) Hermeneutyka, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1 (tł. K. Leśniak), PWN.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles (1990a) Kategorie, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1 (tł. K. Leśniak), PWN.
Zobacz w Google Scholar

Austin J. L. (1962) How to Do Things with Words, Clerendon Press. Tłumaczenie polskie: Jak działać słowami? (tł. B. Chwedeńczuk), [w:] J. L. Austin, Mówienie i poznawanie, PWN, 1993, s. 543–713.
Zobacz w Google Scholar

Barwise J. i J. Perry (1981) Semantic Inocence and Uncompromising Situations, [w:] T. E. Uerling, Jr. and H. K. Wettstein (eds.), The Foundations of Analytic Philosophy, „Midwest Studies in Philosophy” 6, University of Minnesota Press, s. 387–403.
Zobacz w Google Scholar

Bell D. (1990) Husserl, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Belnap N. D. (1962) Tonk, Plonk and Plink, „Analysis” 22, s. 130–134.
Zobacz w Google Scholar

Carnap R. (1947) Meaning and Necessity, University of Chicago Press. Wydanie II rozszerzone 1956.
Zobacz w Google Scholar

Carroll L. (2005) Alicja w krainie czarów. Alicja po drugiej stronie zwierciadła (tł. A. Marianowicz i H. Baltyn), Nasza Księgarnia.
Zobacz w Google Scholar

Chomsky N. (1959) A review of B.F. Skinner’s ‘Verbal Behavior’, „Language” 35, s. 26–58.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1963) The Method of Extension and Intension, [w:] A. Schilpp (ed.), The Philosophy of Rudolf Carnap, Open Court.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1963a) Actions, Reason, and Causes, „The Journal of Philosophy” 60, s. 685–701. Przedruk [w:] Davidson 2001, s. 3–19.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1965) Theories of Meaning and Learnable Languages, „Proceedings of the 1964 International Congress for Logic, Methodology and Philosophy of Science”, North Holland Publishing Co., s. 383–394. Przedruk [w:] Davidson 1984, s. 3–15.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1967) Truth and Meaning, „Synthèse” 17, s. 304–323. Tłumaczenie polskie: Prawda i znaczenie (tł. J. Gryz), [w:] Davidson 1992, s. 3–32.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1967a) The Logical Form of Action Sentences, [w:] N. Rescher (ed.), The Logic of Decision and Action, University of Pittsburg Press. Przedruk [w:] Davidson 1980, s. 105– 122.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1968) On Saying That, „Synthèse” 19, s. 130–146. Przedruk [w:] Davidson 1984, s. 93–108.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1973) Radical Interpretation, „Dialectica” 27, s. 313–328. Tłumaczenie polskie: Interpretacja radykalna (tł. P. Józefowicz), [w:] Davidson 1992, s. 95–117.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1970) Semantics for Natural Language, [w:] Linguaggi nella Società e nella Tecnica, Edizioni di Comunità. Tłumaczenie polskie: Semantyka dla języków naturalnych (tł. M. Witkowski), [w:] Davidson 1992, s. 60–75.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1974) On the Very Idea of a Conceptual Scheme, „Proceedings and Adresses of the American Philosophical Association” 47, s. 5–20. Tłumaczenie polskie: O pojęciu schematu pojęciowego (tł. J. Gryz), [w:] B. Stanosz (red.), Empiryzm Współczesny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1991, s. 280–297.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1974a) Psychology as Philosophy, [w:] S. C. Brown (ed.) Philosophy of Psychology, Macmillian Press. Tłumaczenie polskie: Psychologia jako filozofia (tł. C. Cieśliński), [w:] Davidson 1992, s. 217–233.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1974b) Belief and Basis of Meaning, „Synthèse” 27, s. 309–323. Tłumaczenie polskie: Przekonania a podstawy znaczenia (tł. B. Stanosz), [w:] Davidson 1992, s. 118– 140.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1975) Thought and Talk, [w:] S. Guttenplan (ed.), Mind and Language, Oxford University Press, s. 7–23. Przedruk [w:] Davidson 1984, s. 155–170. Przekład polski: Myślenie i mowa (tł. B. Stanosz), [w:] B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki, Warszawa 1980, s. 340–362.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1976) Reply to Foster, [w:] G. Evans and J. McDowell (eds.), Truth and Meaning: Essays in Semantics, Oxford University Press. Przedruk [w:] Davidson 2001, s. 171–179.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1977) Reality Without Reference, „Dialectica” 31, s. 247–253. Przedruk [w:] Davidson 1984, s. 215–225.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1978) What Metaphors Mean, „Critical Inquiry” 5, s. 31–47. Przedruk [w:] Davidson 1984, s. 245–264.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1979) Quotation, „Theory of Decision” 11, s. 27–40. Przedruk [w:] Davidson 1984, s. 79–92.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1979a) Moods and performance, [w:] A. Margalit (ed.), Meaning and Use, Reidel. Przedruk [w: ] Davidson 1984, s. 109–121.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1980) Toward Unified Theory of Thought, Meaning and Action, „Gratzer Philosophische Studien” 11, s. 1–12. Przedruk pod tytułem A Unified Theory of Thought, Meaning and Action, [w:] Davidson 2004, s. 151–166. Tłumaczenie polskie: Ku jednolitej teorii znaczenia i działania (tł. B. Stanosz), [w:] Davidson 1992, s. 141–159.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1982) Rational Animals, „Dialectica” 36, s. 317–327. Tłumaczenie polskie: Zwierzęta racjonalne (tł. C. Cieśliński), [w:] Davidson 1992, s. 234–250.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1984) Inquiries into Truth and Interpretation, Clarendon Press.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1984a) First Person Authority, „Dialectica” 38, s. 101–111. Przedruk [w:] Davidson 2001a, s. 3–14.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1985) Adverbs of Action, [w:] B. Vermazan and M. Hintikka (eds.), Essays on Davidson: Actions and Events, Oxford University Press. Przedruk [w:] Davidson 2001, s. 293–304.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1986) A Nice Derangements of Epitaphs, [w:] E. Grandy and R. Warner (eds.), Philosophical Grounds of Rationality, s. 156–174. Przedruk [w:] Davidson 2005, s. 86– 107.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1987) Knowing One’s Own Mind, „Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association”, s. 441–458. Przedruk [w:] Davidson 2001a, s. 15–38.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1989) What is Present to the Mind?, „Grazer Philosophische Studien” 36. Przedruk [w:] Davidson 2001a, s. 53–67.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1990) Meaning, Truth, and Evidence, [w:] R. Barret and G. Gibson (eds.), Perspectives on Quine, Blackwell. Przedruk [w:] Davidson 2005, s. 47–62.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1990a) Turing’s Test, [w:] W. H. Newton-Smits and K. V. Wilkes (eds.), Modelling of Mind, Oxford University Press, s. 1–11. Przedruk [w:] Davidson 2004, s. 77– 86.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1991) Three Varieties of Knowledge, [w:] A. Phillips Griffiths (ed.), „A. J. Ayer Memorial Essays: Royal Institute of Philosophy Supplement” 30, Cambridge University Press. Przedruk [w:] Davidson 2001a, s. 205–220.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (1992) Eseje o prawdzie, języku i umyśle, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (2001) Essays on Actions and Events, Clarendon Press. Wydanie II uzupełnione. Davidson D. (2001a) Subjective, Intersubjective, Objective, Clarendon Press.
Zobacz w Google Scholar

Davidson D. (2004) Problems of Rationality, Clerendon Press. Davidson D. (2005) Truth, Language, and History, Clarendon Press.
Zobacz w Google Scholar

Donnellan K. (1966) Reference and Definite Descriptions, „The Philosophical Review” 75, s. 281–304.
Zobacz w Google Scholar

Donnellan K. (1968) Putting Hampty Dumpty Together Again, „The Philosophical Review” 77, s. 203–215.
Zobacz w Google Scholar

Field H. (1972) Tarski’s Theory of Truth, „The Journal of Philosophy” 69, s. 347–375.
Zobacz w Google Scholar

Foster J. A. (1976) Meaning and Truth Theory, [w:] G. Evans and J. McDowell (eds.), Truth and Meaning. Essays in Semantics, Oxford University Press, s. 1–32.
Zobacz w Google Scholar

Frege G. (1892) Über Sinn und Bedeutung, „Zeitschrift für Philosophie und Philosophische Kritik”, s. 25–50. Tłumaczenie polskie: Sens i znaczenie, [w:] Frege 1977, s. 60–88.
Zobacz w Google Scholar

Frege G. (1918) Der Gedanke. Eine logische Untersuchung, „Beträge zur Philosophie des deutschen Idealismus” R. 1, s. 58–77. Tłumaczenie polskie: Myśl. Studium logiczne, [w:] Frege 1977, s. 101–129.
Zobacz w Google Scholar

Frege G. (1977) Pisma semantyczne (tł. B. Wolniewicz), PWN.
Zobacz w Google Scholar

Grice H. P. (1957) Meaning, „Philosophical Review” 66, s. 377–388.
Zobacz w Google Scholar

Grice H. P. (1975) Logic and Conversation, [w:] P. Cole and J. Morgan (eds.), Syntax and Semantics, vol. 3, Academic Press. Tłumaczenie polskie: Logika a konwersacja (tł. B. Stanosz), [w:] B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki, Warszawa 1980, s. 91–114.
Zobacz w Google Scholar

Grice H. P. (1989) Studies in the Way of Words, Harvard University Press.
Zobacz w Google Scholar

Hahn L. D. (ed.) (1999) The Philosophy of Donald Davidson, The Library of Living Philosophers vol. XXVII, Open Court.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R. (1960) O dziele literackim, PWN. Ingarden R. (1961) Spór o istnienie świata, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (1922) O istocie doświadczenia wewnętrznego, „Przegląd Filozoficzny” 2. Przedruk [w:] Kotarbiński 1958a, s. 40–59.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (1935) Zasadnicze myśli pansomatyzmu, „Przegląd Filozoficzny” 5. Przedruk [w:] Kotarbiński 1958a, s. 117–136.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (1958) Wybór pism, t. 2, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (1958a) Zdania niepsychologiczne, [w:] Kotarbiński 1958, s. 156–160.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (1958b) Próba redukcji poznania psychologicznego do ekstraspekcji, „Studia Filozoficzne” 5(8), s. 138–141.
Zobacz w Google Scholar

Kripke S. (1980) Naming and Necessity, Blackwell. Wydanie drugie zmienione. Tłumaczenie polskie: Nazywanie i konieczność (tł. B. Chwedeńczuk), Wydawnictwo PAX, 1988.
Zobacz w Google Scholar

Lepore E. (ed.) (1986) Truth and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Basil Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Lepore E. i K. Ludwig (2005) Donald Davidson. Meaning, Truth, Language, and Reality, Clarendon Press.
Zobacz w Google Scholar

Lepore E. i K. Ludwig (2007) Donald Davidson’s Truth-Theoretic Semantics, Clarendon Press.
Zobacz w Google Scholar

Lepore E. i K. Ludwig (eds.), (2013) A Companion to Donald Davidson, Blackwell Companions to Philosophy, Blackwell.
Zobacz w Google Scholar

Ludwig K. (ed.) (2003) Donald Davidson, Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Lycan W. G. (2000) Philosophy of Language. A Contemporary Introduction, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

Lynch M. P. (2001) (ed.) The Nature of Truth. Classic and Contemporary Perspectives, The MIT Press.
Zobacz w Google Scholar

Maciaszek J. (2003) Znaki logiczne, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Maciaszek J. (2008) Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Maciaszek J. (2013) Holistyczna teoria znaczenia Kazimierza Ajdukiewicza. Próba krytycznej analizy, „Przegląd Filozoficzny” 88, s. 225–284.
Zobacz w Google Scholar

Maciaszek J. (2014) Poppera i Davidsona krytyka mitu schematu pojęciowego, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 92, s. 209–230.
Zobacz w Google Scholar

Maciaszek J. (2015) Analiza parataktyczna wypowiedzeń zdań performatywnych, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa 3. Od zdań do aktów mowy – rozważania lingwistyczne i filozoficzne, s. 133–156. Wydawnictwo PRIMUM VERBUM.
Zobacz w Google Scholar

Maciaszek J. (2015a) Składalność znaczeń w teorii dyrektywalnej, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 93, s. 27–45.
Zobacz w Google Scholar

Maciaszek J. (2016) Kilka uwag krytycznych o Tadeusza Kotarbińskiego analizie zdań psychologicznych, „Studia z Filozofii Polskiej” 11, s. 23–37.
Zobacz w Google Scholar

Maciaszek J. (2016a) Donalda Davidsona przyczynowa teoria metafory, „Studia Semiotyczne” XXX, s. 121–144.
Zobacz w Google Scholar

Maciaszek J. (2017) Tadeusza Kotarbińskiego analiza zdań psychologicznych i Donalda Davidsona analiza parataktyczna, [w:] D. Łukaszewicz i R. Mordarski (red.), Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 63–79.
Zobacz w Google Scholar

MacKay A. (1968) Mr Donnellan and Humpty Dumpty on Refering, „The Philosophical Review” 77, s. 197–202.
Zobacz w Google Scholar

Martinich A. P. (1984) A Theory of Metaphor, „Journal of Literary Semantics” 13, s. 35–56.
Zobacz w Google Scholar

Matthews R. J. (1986) Learnability of Semantic Theory, [w:] Lepore 1986, s. 49–58.
Zobacz w Google Scholar

Mill J. S. (1843) System of Logic Ratiocinative and Inductive. Tłumaczenie polskie: System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej (tł. Cz. Znamierowski), PWN, 1962.
Zobacz w Google Scholar

Modrak D. (2001) Aristotle’s Theory of Language and Meaning, Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Modrak D. (2006) Philosophy of Language, [w:] M. L. Gill i P. Pellegrin (eds.), A Companion to Ancient Philosophy, Blackwell, s. 640–663.
Zobacz w Google Scholar

Nowaczyk A. (2003) Co naprawdę powiedział Tarski o prawdzie w roku 1933?, [w:] J. J. Jadacki (red.), Alfred Tarski: dedukacja i semantyka, Wydawnictwo Semper.
Zobacz w Google Scholar

Nowaczyk A. (2006) Poławianie sensu w filozoficznej głębi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowski A. (1997) Semantyka Donalda Davidsona, Wydawnictwo UMCS.
Zobacz w Google Scholar

Partee, B. H. (1984) Compositionality”, [w:] F. Landman and F. Veltman (eds.), Varieties of Formal Semantics, s. 281–311, Foris.
Zobacz w Google Scholar

Pelc, J. (red.) (1967) Logika i język. Studia z semiotyki logicznej (tł. J. Pelc), PWN.
Zobacz w Google Scholar

Popper K. (1994) The Myth of the Framework, [w:] The Myth of the Framework. In Defence of Science and Rationality, Routlege. Tłumaczenie polskie: Mit schematu pojęciowego: w obronie nauki i racjonalności (tł. B. Chwedeńczuk), Książka i Wiedza, 1997.
Zobacz w Google Scholar

Prior A. N. (1960) The Runabout Inference–Ticket, „Analysis” 21, s. 38–39.
Zobacz w Google Scholar

Putnam H. (1975) The Meaning of ‘Meaning’, [w:] K. Gunderson (ed.), Language, Mind, and Knowledge, „Minnesota Studies in the Philosophy of Science” t. 7, University of Minnesota Press, s. 358–398. Tłumaczenie polskie: Znaczenie wyrazu znaczenie (tł. A. Grobler), [w:] H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne eseje, Wydawnictwo Naukowe, 1998, s. 325–429.
Zobacz w Google Scholar

Quine W. V. O. (1940) Mathematical Logic, Harvard University Press. Tłumaczenie polskie: Logika matematyczna (tł. Leon Koj), PWN, 1974.
Zobacz w Google Scholar

Quine W. V. O. (1951) Two Dogmas of Empiricism, „The Philosophical Review” 60, s. 20–43. Przedruk zmienionej wersji artykułu [w:] W. V. O. Quine From the Logical Point of View, Harvard University Press, 1961. Tłumaczenie polskie: Dwa dogmaty empiryzmu (tł. B. Stanosz), [w:] W. V. O. Quine, Z punktu widzenia logiki, Wydawnictwo Spacja, 2000.
Zobacz w Google Scholar

Quine W. V. O. (1960) Word and Object, The Massachusetts Institute of Technology. Tłumaczenie polskie: Słowo i rzecz (tł. B. Stanosz), Wydawnictwo Spacja, 1999.
Zobacz w Google Scholar

Quine W. V. O. (1990) Three Indeterminacies, [w:] R. B. Barrett and R. F. Gibson (eds.), Perspectives on Quine, Blackwell, s. 1–16. Tłumaczenie polskie: Trzy niezdeterminowania (tł. B. Stanosz), [w:] B. Stanosz (red.), Filozofia języka, Wydawnictwo Spacja, 1993, s. 121–139.
Zobacz w Google Scholar

Ramsey F. (1990) The Nature of Truth, „Episteme” 16, s. 6–16.
Zobacz w Google Scholar

Rawling P. (2003) Radical Interpretation, [w:] Ludwig 2003, s. 85–112.
Zobacz w Google Scholar

Russell B. (1905) On Denoting, „Mind” 14, s. 479–493. Tłumaczenie polskie: Denotowanie, [w:] Pelc 1967, s. 253–275.
Zobacz w Google Scholar

Scheffler I. (1954) An Inscriptional Approach to Indirecty Quotation, „Analysis” 10, s. 83–90.
Zobacz w Google Scholar

Scheffler I. (1997) Symbolic worlds. Art, science, language, ritual, Cambridge University Press.
Zobacz w Google Scholar

Searle J. R. (1979) Metaphor, [w:] Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge University Press, s. 76–116.
Zobacz w Google Scholar

Shramko Y. i H. Wansing (2009) The Slingshot Argument and Sentential Identity, „Studia Logica” 91, s. 429–455.
Zobacz w Google Scholar

Skinner B. F. (1957) Verbal Behavior, Appleton Crofts.
Zobacz w Google Scholar

Soames S. (1984) What Is a Theory of Truth?, „The Journal of Philosophy” 81, s. 411–429.
Zobacz w Google Scholar

Tarski A. (1930/1931) O pojęciu prawdy w odniesieniu do sformalizowanych nauk dedukcyjnych, „Ruch Filozoficzny” 12, s. 210–211. Przedruk [w:] Tarski 1995 s. 3–8.
Zobacz w Google Scholar

Tarski A. (1932) Der Wahrheitsbegriff in den Sprachen der deduktiven Disziplinen, „Der Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse, Akademischer Anzeiger” t. 69, s. 23–25. Tłumaczenie polskie: Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych (tł. J. Zygmunt), [w:] Tarski 1995, s. 9–12.
Zobacz w Google Scholar

Tarski A. (1933) Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych, „Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział II Nauk Matematyczno-Fizycznych” nr 34, Warszawa. Przedruk [w:] Tarski 1995, s. 13–172.
Zobacz w Google Scholar

Tarski A. (1936) O ugruntowaniu naukowej semantyki, „Przegląd Filozoficzny” 39, s. 50–57. Przedruk [w:] Tarski 1995, s. 173–185.
Zobacz w Google Scholar

Tarski A. (1936a) O pojęciu wynikania logicznego, „Przegląd Filozoficzny” 39, s. 58–68. Przedruk [w:] Tarski 1995, s. 186–202.
Zobacz w Google Scholar

Tarski A. (1936b) Głos w dyskusji nad referatem Marii Kokoszyńskiej zatytułowanym „W sprawie względności i bezwzględności prawdy”, Księga Pamiątkowa Trzeciego Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Kraków. Przedruk [w:] Tarski 1995, s. 203–205.
Zobacz w Google Scholar

Tarski A. (1944) The Semantic Conception of Truth and the Formulation of Semantics, „Philosophy and Phenomenological Research” 4, s. 341–375. Tłumaczenie polskie: Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki (tł. J. Zygmunt), [w:] Tarski 1995, s. 228–282.
Zobacz w Google Scholar

Tarski A. (1995) Pisma logiczno-filozoficzne. Tom 1. Prawda, PWN.
Zobacz w Google Scholar

Thomason R. H. (ed.) (1976) Formal Philosophy. Selected Papers of Richard Montague, Yale University Press.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K. (1900) O tak zwanych prawdach względnych, [w:] Księga pamiątkowa Uniwersytetu lwowskiego ku uczczenia pięćsetnej rocznicy fundacji Jagiellońskiej Uniwersytetu krakowskiego, Lwów. Przedruk [w:] Twardowski Wybrane pisma filozoficzne, PWN, 1965, s. 315–336.
Zobacz w Google Scholar

Żegleń U. (red.) (1996) Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle, Towarzystwo Naukowe KUL.
Zobacz w Google Scholar

Żegleń U. (ed.) (1999) Donald Davidson. Truth, Meaning, and Knowledge, Routledge.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

27 listopada 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-529-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-530-8

Inne prace tego samego autora

  • Janusz Maciaszek, Andrzej Indrzejczak, Jacek Jadacki, Stanisław Judycki, Janusz Kaczmarek, Piotr M. Sękowski, Peter Simons, Tadeusz Szubka, Monika Walczak, Jan Woleński, Anna Brożek, Andrzej Dąbrowski, Adam Grobler, Marek Hetmański, Anna Jedynak, Andrzej Maciej Kaniowski, Dariusz Łukasiewicz, Bogdan Dziobkowski, Marek Gensler, Piotr Gutowski, Jacek Kwaśniewski, Marek Lechniak, Ryszard Mordarski, Paweł Pieniążek, Dorota Rybarkiewicz, Analiza, racjonalność, filozofia religii
  • Marek Gensler, Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Krzysztof Kędziora, Joanna Miksa, Monika Mansfeld, Włodzimierz Galewicz, Artur Banaszkiewicz, Leon Miodoński, Paweł Pieniążek, Andrzej Szahaj, Tadeusz Szubka, Józef Piórczyński, Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek, Joanna Madalińska-Michalak, Marek Nikodem Jakubowski, Joanna Jabłkowska, Christoph Horn, Rainer Adolphi, Georg Lohmann, Jan C. Joerden, Manfred Stöckler, Winfried Franzen, Matthias Kaufmann, Florian Steger, Marcin Orzechowski, Stephan Grätzel, Aldona Pobojewska, Ryszard Panasiuk, Paul Guyer, Alessandro Pinzani, Ewa Wyrębska-Đermanović, Dariusz Aleksandrowicz, Gunnar Skirbekk, Ewa Nowak, Kinga Ciereszko, Alicja Dłużewicz, Karolina Napiwodzka, Practica et Speculativa
  • Janusz Maciaszek, Ryszard Kleszcz, Andrzej Indrzejczak, Beata Promińska, Piotr Sękowski, Janusz Kaczmarek, Daniel Maliński, Piotr Łukowski, Argumentacja, myślenie, działanie