Profile metafilozoficzne: Nr 7(2020)

Autorzy

Ryszard Kleszcz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Logiki i Metodologii Nauk, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5
https://orcid.org/0000-0002-4618-6598

Słowa kluczowe:

Filozofia, filozofia analityczna, metafilozofia, filozofia: tradycja a współczesność, filozofia a nauki szczegółowe, filozofia a światopogląd, Szkoła Lwowsko-Warszawska, dydaktyka filozofii, psychologizm – antypsychologizm, Kazimierz Twardowski, Tadeusz Kotarbiński, Władysław Tatarkiewicz, Henryk Elzenberg, Józef Maria Bocheński, Bogusław Wolniewicz

Streszczenie

Prezentowana publikacja jest pracą z zakresu filozofii i dotyczy jej działu zwanego metafilozofią, badającego naturę, metody, zadania, cele, przedmiot i zakres badań filozofii. Punktem odniesienia dla rozważań metafilozoficznych są poglądy metafilozoficzne najwybitniejszych przedstawicieli najważniejszej polskiej szkoły filozoficznej w XX wieku, czyli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, uzupełnione i skontrastowane z poglądami innych wybitnych polskich filozofów, takich jak Henryk Elzenberg i Bogusław Wolniewicz. Autor postawił we wstępie pytanie, czy metafilozofia Szkoły Lwowsko-Warszawskiej jest wciąż aktualna w wieku XXI i udzielił na nie jasnej, uzasadnionej i pozytywnej odpowiedzi. Odpowiedź ta jest ugruntowana we wnikliwych analizach i precyzyjnych rekonstrukcjach metafilozofii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, poczynając od wszechstronnie przedstawionych poglądów Kazimierza Twardowskiego, który był założycielem tej szkoły, a kończąc na własnych oryginalnych propozycjach będących niekiedy istotną modyfikacją poglądów typowych dla Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

Profesor Dariusz Łukasiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Bibliografia

Abbagnano N., Positivism, [w:] P. Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, vol. 6, Macmillan Publishing Co & The Free Press, New York–London 1972, s. 414–419.
Zobacz w Google Scholar

Agazzi E., Dobro, zło i nauka. Etyczny wymiar działalności naukowo-technicznej, przekł. E. Kałuszyńska, Oficyna Akademicka, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Ajdukiewicz K., Die Logistische Antiirrationalismus in Polen, „Erkenntnis” 1935, B. 5, s. 151–161.
Zobacz w Google Scholar

Ajdukiewicz K., Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli. (Teoria poznania – logika – metafizyka), nakładem K. S. Jakubowskiego we Lwowie, Lwów 1923.
Zobacz w Google Scholar

Ajdukiewicz K., Logistyczny antyirracjonalizm w Polsce, „Przegląd Filozoficzny” 1934, t. 37, z. 4, s. 399–408.
Zobacz w Google Scholar

Ajdukiewicz K., Przemówienie powitalne delegacji polskiej na Międzynarodowy Kongres Filozofii Naukowej w Sorbonie w roku 1935, tłum. J. Hartman, [w:] A. Brożek, A. Chybińska (red.), Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2016, s. 157–159.
Zobacz w Google Scholar

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Wydawnictwo Antyk, Kęty–Warszawa 2004 (wyd. 1 – 1949).
Zobacz w Google Scholar

Ankieta w sprawie nauczania propedeutyki filozofii w gimnazjach, „Przegląd Filozoficzny” 1903, t. 6, z. 1, s. 111–113; z. 2, s. 241–244.
Zobacz w Google Scholar

Audi R. (ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
Zobacz w Google Scholar

Ayer A. J., Language, Truth and Logic, Dover Publications Inc., New York 1952. Backhurst D., Ideology, [w:] J. Dancy, E. Sosa (eds.), A Companion to Epistemology, Blackwell Companions to Philosophy, Oxford–Cambridge 1992.
Zobacz w Google Scholar

Baley S., Prof. Kazimierzowi Twardowskiemu w 70-letnią rocznicę urodzin, „Polskie Archiwum Psychologii” 1936/1937, t. 9, nr 2, s. 65–67.
Zobacz w Google Scholar

Bergmann G., Ideology, [w:] M. Brodbeck, Readings in the Philosophy of the Social Sciences, The Macmillan Company–Collier, New York–London 1968, s. 123–138.
Zobacz w Google Scholar

Blanché R., La logique et son l’histoire d’Aristote à Russell, Armand Colin, Paris 1970.
Zobacz w Google Scholar

Blumberg A. A., Feigl H., Pozytywizm logiczny. Nowy ruch w filozofii europejskiej, [w:] A. Koterski (red.), Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 181–204.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński I. M., Filozofia a światopogląd, „Znak” 1985, R. XXXVII, nr 366, s. 3–17.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., Ku filozoficznemu myśleniu, przeł. B. Białecki, IW PAX, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., Logika, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., Logika religii, przeł. S. Magala, IW PAX, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., O filozofii analitycznej, [w:] idem, Logika i filozofia. Wybór pism, oprac. J. Parys, PWN, Warszawa 1993, s. 35–49.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., O światopoglądzie, [w:] idem, Sens życia i inne eseje, Philed, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Philed, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., Światopogląd a filozofia, [w:] idem, Sens życia i inne eseje, Philed, Kraków 1993, s. 172–188.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., Wspomnienia, Philed, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Bolzano B., Podstawy logiki (wybrane fragmenty I i II tomu Teorii nauki z uzupełniającymi streszczeniami E. Kambartela), przeł. E. Drzazgowska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010.
Zobacz w Google Scholar

Borzym S., Elzenberg wobec Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, [w:] idem, Przeszłość dla przyszłości, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 263–271.
Zobacz w Google Scholar

Borzym S., Filozofia polska 1900–1950, Ossolineum, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Borzym S., Szkoła lwowsko-warszawska a przedstawiciele innych kierunków filozoficznych w Polsce, [w:] M. Hempoliński (red.), Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 263– 294.
Zobacz w Google Scholar

Braybrooke D., Ideology, [w:] P. Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, vol. 4, Macmillan Publishing, New York–London 1968, s. 124–127.
Zobacz w Google Scholar

Brentano F., Die 25 habilitationsthesen (lateinisch und deutsch), [w:] idem, Über die Zukunft der Philosophie, Verlag von Felix Meiner, Hamburg 1968, s. 136–141.
Zobacz w Google Scholar

Brentano F., Psychologia z empirycznego punktu widzenia, przeł. W. Galewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Brentano F., Religion und Philosophie, F. Mayer-Hillebrand (ed.), A. Francke, Bern 1954.
Zobacz w Google Scholar

Brentano F., W kwestii metafizyki, przeł. A. Rojszczak, „Principia” 1994, t. 8–9, s. 101–136.
Zobacz w Google Scholar

Brożek A., Kazimierz Twardowski o problemie psychofizycznym i nieśmiertelności duszy, „Studia z Filozofii Polskiej” 2009, t. 4, s. 13–24.
Zobacz w Google Scholar

Brożek A., Kazimierz Twardowski w Wiedniu, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Brożek A., Chybińska A. (red.), Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Brożek A., Chybińska A., Jadacki J., Woleński J. (red.), Tradition of the Lvov-Warsaw School. Ideas and Continuations, Brill–Rodopi, Leiden–Boston 2016.
Zobacz w Google Scholar

Carnap R., Logiczna składnia języka, przeł. B. Stanosz, PWN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Chisholm R. M., Brentano and Meinong Studies, Humanities Press, Atlantic Highland, NJ 1982.
Zobacz w Google Scholar

Copleston F., Historia filozofi , t. 11: Pozytywizm logiczny i egzystencjalizm, przeł. B. Chwedeńczuk, IW PAX, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Czeżowski T., Filozofia na rozdrożu, [w:] idem, Filozofia na rozdrożu. (Analizy metodologiczne), PWN, Warszawa 1965, s. 9–18.
Zobacz w Google Scholar

Czeżowski T., Główne zasady nauk filozoficznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959.
Zobacz w Google Scholar

Czeżowski T., Odczyty filozoficzne, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, t. 7, z. 1, Toruń 1958.
Zobacz w Google Scholar

Czeżowski T., O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004 (wyd. 1 – 1948).
Zobacz w Google Scholar

Czeżowski T., O metodzie opisu analitycznego [w:] idem, Odczyty filozoficzne, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, t. 7, z. 1, Toruń 1958, s. 197–207.
Zobacz w Google Scholar

Czeżowski T., Wielki humanista, „Tygodnik Powszechny” 1967, nr 25, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Czeżowski T. (red.), Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, PWN, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Dąmbska I., Charakterystyka filozoficznej twórczości profesora Władysława Tatarkiewicza, „Studia Filozoficzne” 1981, nr 1, s. 5–10.
Zobacz w Google Scholar

Dąmbska I., Czterdzieści lat filozofii we Lwowie, „Przegląd Filozoficzny” 1948, R. XLIV, z. 1–3, s. 14–25.
Zobacz w Google Scholar

Dąmbska I., Filozofia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1918–1945, „Zeszyty Lwowskie” 1971, nr 2, s. 76–90.
Zobacz w Google Scholar

Dąmbska I., Franciszek Brentano a polska myśl filozoficzna. Kazimierz Twardowski i jego szkoła, „Ruch Filozoficzny” 1979, nr 1–2, s. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Dąmbska I., Irracjonalizm a poznanie naukowe, „Kwartalnik Filozoficzny” 1938, t. 14, s. 83–118, 185–212.
Zobacz w Google Scholar

Dąmbska I., Semiotyczne koncepcje w filozofii Kazimierza Twardowskiego, [w:] eadem, Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, PWN, Warszawa 1975, s. 251–259.
Zobacz w Google Scholar

Dąmbska I., Tadeusz Czeżowski, [w:] L. Gumański (red.), Rozprawy filozoficzne, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 1969, s. 5–19.
Zobacz w Google Scholar

Domeracki P., Elzenbergowski arystokratyzm ducha, [w:] W. Tyburski, R. Wiśniewski (red.), Elzenberg – tradycja i współczesność, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 211–232.
Zobacz w Google Scholar

Drabarek A., Intuicyjne poznawanie dobra w rozważaniach Henryka Elznberga, [w:] W. Tyburski (red.), Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1999, s. 141–151.
Zobacz w Google Scholar

Dziemidok B., Pluralizm estetyczny Władysława Tatarkiewicza, „Studia Filozoficzne” 1971, nr 2, s. 121–141.
Zobacz w Google Scholar

Dziemidok B., Poglądy estetyczne Władysława Tatarkiewicza, „Życie i Myśl” 1967, R. 17, nr 6, s. 36–50; nr 7/8, s. 196.
Zobacz w Google Scholar

Elzenberg H., Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2002 (1963, 1994).
Zobacz w Google Scholar

Elzenberg H., Odczuwanie religii u Leconte de Lisle’a, przeł. P. Bobowska-Nastarzewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
Zobacz w Google Scholar

Elzenberg H., O tzw. maksymalizacji dobra jako zasadzie obowiązku, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, s. 29–38.
Zobacz w Google Scholar

Elzenberg H., Pisma aksjologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Elzenberg H., Pisma estetyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Elzenberg H., Podstawy metafizyki Leibniza, [w:] idem, Z historii filozofii, oprac. M. Woroniecki, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995 (wyd. 1 – 1917), s. 17–93.
Zobacz w Google Scholar

Elzenberg H., Wartość i człowiek, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2005 (wyd. 2; wyd. 1 – 1966).
Zobacz w Google Scholar

Elzenberg H., Z filozofii kultury. Pisma, t. 1, oprac. M. Woroniecki, Wydawnictwo Znak, Kraków 1991.
Zobacz w Google Scholar

Elzenberg H., Z historii filozofii. Pisma, t. 3, oprac. M. Woroniecki, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Fechner G. T., Książeczka o życiu pośmiertnym, przeł. B. Mączewski, Altenberg–Wende, Lwów–Warszawa 1907.
Zobacz w Google Scholar

Føllesdal D., Analytic philosophy. What is and why should one engage in it?, „Ratio” 1996, no. 3, s. 193–208.
Zobacz w Google Scholar

Frege G., Grundgesetze der Arithmetik, B. 1, Verlag Hermann Pohle, Jena 1893.
Zobacz w Google Scholar

Frege G., Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl, Aufl. 1, Verlag von Wilhelm Koebner, Breslau 1884.
Zobacz w Google Scholar

Frege G., Kilka słów o logice, [w:] idem, Pisma semantyczne, przeł. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Gallie W. B., Essentially Contested Concept, [w:] M. Black (ed.), The Importance of Language, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ 1962, s. 121–146.
Zobacz w Google Scholar

Gawecki B., Z powodu uwag prof. T. Kotarbińskiego o potrzebie zaniechania wyrazu filozofia itp., „Ruch Filozoficzny” 1921/1922, t. 6, nr 8–10, s. 113–115.
Zobacz w Google Scholar

George R., Koehn G., Brentano’s relation to Aristotle, [w:] D. Jacquette (ed.), The Cambridge Companion to Brentano, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 20–44.
Zobacz w Google Scholar

Głombik Cz. (red.), Władysław Tatarkiewicz. W siedemdziesięciolecie I wydania „Historii filozofii”, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003.
Zobacz w Google Scholar

Gromska D., Poglądy etyczne Kazimierza Twardowskiego, „Ruch Filozoficzny” 1959, t. 19, z. 1–2, s. 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk A., Schematy i człowiek, Wydawnictwo Znak, Kraków 1963.
Zobacz w Google Scholar

Gut A., Koj L., Uwagi o antypsychologizmie Fregego i Husserla, [w:] A. Olech (red.), Psychologizm. Antypsychologizm, Aureus, Kraków 2001, s. 29–59.
Zobacz w Google Scholar

Haack S., Philosophy of Logics, Cambridge University Press, Cambridge 1978.
Zobacz w Google Scholar

Hempoliński M. (red.), Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej, Ossolineum, Wrocław 1987.
Zobacz w Google Scholar

Herbert Z., Elzenberg H., Korespondencja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Hostyński L., Aksjologia Henryka Elzenberga, [w:] H. Elzenberg, Pisma aksjologiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 7–67.
Zobacz w Google Scholar

Hostyński L., Układacz tablic wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Husserl E., Badania logiczne, t. 1: Prolegomena do czystej logiki, przeł. J. Sidorek, PWN, Warszawa 1996; t. 2: Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania, cz. 1–2, przeł. J. Sidorek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Husserl E., Logische Untersuchungen, B. 1–2, Max Niemeyer Verlag, Halle 1900–1901.
Zobacz w Google Scholar

Husserl E., Wspomnienia o Franzu Brentano, przeł. S. Kamińska, [w:] F. Brentano, Arystoteles i jego światopogląd, tłum. S. Kamińska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 23–34.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., Dzieje mojej „kariery uniwersyteckiej”, „Kwartalnik Filozoficzny” 1999, z. 2, s. 183–201.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., Filozofia w rozumieniu Brentany, [w:] idem, Z badań nad filozofią współczesną, PWN, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., Le concept de philosophie chez Franz Brentano, „Archives de Philosophie” 1969, 32 (3), s. 458–475; 32 (4), s. 609–638.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., O psychologii i psychologizmie w nauce o literaturze, [w:] idem, Szkice z filozofii literatury, t. 1, Spółdzielnia Wydawnicza „Polonista”, Łódź 1947, s. 187–200.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., Spór o istotę filozofii, „Przegląd Warszawski” 1922, t. 4, nr 14, s. 161–172.
Zobacz w Google Scholar

Ivanyk S., Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jacquette D., Introduction: Brentano’s Philosophy, [w:] idem (ed.), The Cambridge Companion to Brentano, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 2–19.
Zobacz w Google Scholar

Jacquette D. (ed.), The Cambridge Companion to Brentano, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
Zobacz w Google Scholar

Jadacki J. J., Homo philosophicus polonus (Tatarkiewicz), „Odra” 1981, nr 11, s. 40–46; nr 12, s. 22–28.
Zobacz w Google Scholar

Jadacki J. J., Metafizyka naturalna, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2000, R. IX, nr 2, s. 107–122.
Zobacz w Google Scholar

Jadacki J. J., Metodologia w ujęciu Władysława Tatarkiewicza, [w:] Cz. Głombik (red.), Władysław Tatarkiewicz. W siedemdziesięciolecie I wydania „Historii filozofii”, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2003, s. 77–89.
Zobacz w Google Scholar

Jadacki J. J., Panorama Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, „Edukacja Filozoficzna” 1987, t. 2, s. 291–307.
Zobacz w Google Scholar

Jadacki J. J., Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego. Analiza Krytyczna, „Ruch Filozoficzny” 1989, nr 3, s. 245–266.
Zobacz w Google Scholar

Jadacki J. J., Semiotyka deskryptywna Kazimierza Twardowskiego. Baza metafizyczna. Rekonstrukcja teorii, „Edukacja Filozoficzna” 1990, t. 10, s. 235–263.
Zobacz w Google Scholar

Jadacki J. J., U źródeł współczesnej logiki polskiej, „Studia Filozoficzne” 1979, nr 8, s. 39–56.
Zobacz w Google Scholar

Jadczak R., Kazimierz Twardowski i Mścisław Wartenberg – dwaj filozofowie na katedrach Uniwersytetu Lwowskiego, „Edukacja Filozoficzna” 1993, t. 15, s. 217–226.
Zobacz w Google Scholar

Jadczak R., Kazimierz Twardowski. Nota biobibliograficzna, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Toruniu, Toruń 1991, s. 14–20.
Zobacz w Google Scholar

Jadczak R., Mistrz i jego uczniowie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Jadczak R., Wokół pracy Kazimierza Twardowskiego „O filozofii średniowiecznej wykładów sześć”, „Edukacja Filozoficzna” 1994, t. 17, s. 263–273.
Zobacz w Google Scholar

Jadczak R., Z lubelskich listów Henryka Elzenberga, [w:] W. Tyburski (red.), Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1999, s. 99–108.
Zobacz w Google Scholar

Jadczak R., Pawlak J. (red.), Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1997.
Zobacz w Google Scholar

Jaworska K., L’estetica di Tatarkiewicz, „Atti della Academia delle Scienze di Torino” 1982, vol. 116, fasc. I–II, s. 45–100.
Zobacz w Google Scholar

Jerusalem W., Wstęp do filozofii, Wende i S-ka, Warszawa 1912.
Zobacz w Google Scholar

Jordan Z. A., Philosophy and Ideology, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1963.
Zobacz w Google Scholar

Judycki S., Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. 1, tłum. R. Ingarden, PWN, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Kisielewski S., Spotkanie z Władysławem Tatarkiewiczem, „Tygodnik Powszechny” 1974, nr 38, s. 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Antyirracjonalizm Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, [w:] A. Brożek, A. Chybińska (red.), Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2016, s. 111–126.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Co to jest filozofia?, „Ruch Filozoficzny” 2003, t. 60, z. 4, s. 527–531.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Criticism and Rationality in the Lvov-Warsaw School, [w:] D. Kubok (ed.), Thinking Critically: What Does it Mean, Walter de Gruyter, Berlin–Boston 2018, s. 161–172.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Kazimierz Twardowski on Metaphysics, [w:] A. Brożek, A. Chybińska, J. Jadacki, J. Woleński, Tradition of the Lvov-Warsaw School, Brill-Rodopi, Leiden–Boston 2016, s. 135–152.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., L’antipsychologisme en logique. Twardowski et Łukasiewicz, [w:] A. Horecka (ed.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, t. 5, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2009, s. 163–170.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Logika jako nauka krytycznego myślenia, [w:] E. Woźnicka, Ł. Zaorski-Sikora (red.), Akademia. Idee. Metody. Działania, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2013, s. 35–53.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Metoda i wartości. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., O racjonalności. Studium epistemologiczno-metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., O rozumie i wartościach, Wydawnictwo WSHE w Łodzi, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Preferencje metafilozoficzne, [w:] idem (red.), Widnokrąg analityczny. Księga dedykowana profesorowi Adamowi Nowaczykowi dla uczczenia jego dorobku naukowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 59–80.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Problemy metafilozoficzne, [w:] M. Woźniczka (red.), Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii?, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2011, s. 31–44.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Tadeusz Kotarbiński o filozofii na uniwersytecie, [w:] D. Łukasiewicz, R. Mordarski (red.), Racjonalność w myśleniu i działaniu. Filozofia Tadeusza Kotarbińskiego, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2017, s. 19–34.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Twardowski o filozofii, nauce i religii, [w:] S. Janeczek (red.), Filozofia a religia. Inspiracje – krytyka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 375–392.
Zobacz w Google Scholar

Kleszcz R., Uwagi o granicach poznania naukowego, „Filo-Sofija” 2017, R. XVII, nr 37/2, s. 75–94.
Zobacz w Google Scholar

Kłoczowski J. A., Profesor Henryk Elzenberg o religii i mistyce, „Znak – Idee” 1990, 3, s. 3–27.
Zobacz w Google Scholar

Kneale W., Kneale M., The Development of Logic, Clarendon Press, Oxford 1984.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., Filozofia pozytywistyczna. (Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego), PWN, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, cz. 1, Wydawnictwo Krąg, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii, [w:] idem, Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 1967.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Czy wydziały filozoficzne uniwersytetów mają być wydziałami nauczycielskimi?, „Nauka Polska” 1920 (pierwodruk), t. 3, s. 43–50.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Lwów 1929 (wyd. 1), Wrocław 1961 (wyd. 2).
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Filozof, „Studia Filozoficzne” 1957 (pierwodruk), nr 1, s. 4–16.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Filozof, [w:] idem, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Aneks, Ossolineum, Wrocław 1961 (wyd. 2).
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Funkcje społeczne szkoły wyższej, „Szkoły Wyższe” 1946 (pierwodruk), nr 1 (5), s. 10–19.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Główne kierunki poglądu na świat, które nurtują współczesność i znajdują odbicie w umysłowości naszego społeczeństwa, „Studium nauki o Polsce i świecie współczesnym”, cykl 6 (pierwodruk, skrypt bez daty).
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Jak zacząłem filozofować, jak filozofuję i jak innym radzę to czynić, „Polityka” 1958 (pierwodruk), nr 8, s. 1–11.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Kultura filozoficzna, „Wiedza i Życie” 1935 (pierwodruk), nr 6, s. 440–451.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, PWN, Warszawa 1975 (wyd. 8).
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Logika dla nauczycieli a logika matematyczna, „Ruch Filozoficzny” 1925 (pierwodruk), nr 9–10, s. 121–128.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., O Kazimierzu Twardowskim, [w:] K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. V–VI.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., O potrzebie zaniechania wyrazów „filozofia”, „filozof”, „filozoficzny” itp., „Ruch Filozoficzny” 1921 (pierwodruk), nr 6–7, s. 81–86.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa 1966 (wyd. 4).
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Styl pracy Kazimierza Twardowskiego, „Ruch Filozoficzny” 1959, t. 19, nr 1–2, s. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., W sprawie organizacji i reorganizacji studiów filozoficznych, „Nowa Szkoła” 1948 (pierwodruk), z. 3–4, s. 52–58.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., W sprawie organizacji i reorganizacji studiów filozoficznych, [w:] idem, Wybór pism, t. 2: Myśli o myśleniu, PWN, Warszawa 1958, s. 491–500.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., W sprawie potrzeb filozofii u nas, „Nauka Polska” 1918 (pierwodruk), t. 1, s. 443–452.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., W sprawie potrzeb filozofii u nas, [w:] idem, Wybór pism, t. 2: Myśli o myśleniu, PWN, Warszawa 1958, s. 412–423.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Wybór pism, t. 2: Myśli o myśleniu, PWN, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Wykłady z dziejów logiki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Ossolineum, Łódź 1957.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Zadania swoiste logiki szkolnej, „Nowa Szkoła” 1951 (pierwodruk), nr 5, s. 533–552.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Zmierzch i odrodzenie doktoratu filozofii, „Kultura” 1932 (pierwodruk), nr 6 (11), s. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Zmierzch i odrodzenie doktoratu filozofii, [w:] idem, Wybór pism, t. 2: Myśli o myśleniu, PWN, Warszawa 1958, s. 446–451.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Znaczenie logiki w pracy nauczyciela, „Życie Szkoły” 1964 (pierwodruk), nr 9, s. 459–461.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Żywotne i mniej żywotne koncepcje zadań filozofii, Księga Pamiątkowa III Zjazdu Filozoficznego w Krakowie, Kraków 1936 (pierwodruk).
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Żywotne i mniej żywotne koncepcje zadań filozofii, „Przegląd Filozoficzny” 1936, z. 4 (streszczenie referatu zjazdowego z dnia 27 września 1936 roku), s. 366.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Żywotne i mniej żywotne koncepcje zadań filozofii, [w:] idem, Wybór pism, t. 2: Myśli o myśleniu, PWN, Warszawa 1958, s. 476–477.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Weryho W., W sprawie potrzeb nauk filozoficznych na uniwersytecie, „Przegląd Filozoficzny” 1915, R. XVIII, nr 3–4, s. 314–318.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Weryho W., W sprawie potrzeb nauk filozoficznych na uniwersytecie, [w:] T. Kotarbiński, Wybór pism, t. 2: Myśli o myśleniu, PWN, Warszawa 1958, s. 403–411.
Zobacz w Google Scholar

Krantz G. S. F., Brentano on religion and natural theology, [w:] D. Jacquette (ed.), The Cambridge Companion to Brentano, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 237–254.
Zobacz w Google Scholar

Lalande A. (ed.), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, PUF, Paris 1960.
Zobacz w Google Scholar

Listy Władysława Tatarkiewicza do Ryszarda Wiśniewskiego, „Filo-Sofija” 2011, R. XI, nr 13–14, s. 709–718.
Zobacz w Google Scholar

Listy Władysława Tatarkiewicza z lat 1942–1977 (inedita) do Andrzeja Nowickiego, „Studia Filozoficzne” 1980, nr 9, s. 3–10.
Zobacz w Google Scholar

Lubomirski A., Gottlob Frege i szkoła lwowsko-warszawska, [w:] M. Hempoliński (red.), Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 219–262.
Zobacz w Google Scholar

Łubnicki N., Dziennik filozoficzny Henryka Elzenberga, [w:] idem, Światopoglądy, PWN, Warszawa 1973, s. 243–308.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz D., Filozofia Tadeusza Czeżowskiego, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz D., O filozofii średniowiecznej w ujęciu Kazimierza Twardowskiego, „Studia z Filozofii Polskiej” 2019, t. 14, s. 23–35.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J., Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny, [w:] idem, Z zagadnień logiki i filozofii, oprac. J. Słupecki, PWN, Warszawa 1961, s. 9–62.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J., Logika i metafizyka, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J., Logistyka a filozofia, [w:] idem, Z zagadnień logiki i filozofii, oprac. J. Słupecki, PWN, Warszawa 1961, s. 196–219.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J., O metodę w filozofii, „Przegląd Filozoficzny” 1928, t. 31, z. 1–2, s. 3–5.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J., O metodę w filozofii, [w:] idem, Logika i metafizyka, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998, s. 41–42.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J., O nauce i filozofii, [w:] idem, Logika i metafizyka, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J., Pamiętnik, wyd. J. Jadacki, P. Surma, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Łukasiewicz J., Z zagadnień logiki i filozofii, PWN, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak-Rojek M., Etyka i antropologia Mariana Przełęckiego, wydruk rozprawy doktorskiej, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Metallmann J., Nauka, pogląd na świat, filozofia, „Przegląd Współczesny” 1939, nr 5, s. 86–87.
Zobacz w Google Scholar

Mill J. S., System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, przeł. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Mohanty J. N., The Concept of Psychologism in Frege and Husserl, „Philosophy and Rhetoric” 1997, vol. 3, s. 271–290.
Zobacz w Google Scholar

Mordarski R., J. M. Bocheńskiego koncepcja filozofii analitycznej, [w:] D. Łukasiewicz, R. Mordarski (red.), Poza logiką jest tylko absurd. Filozofia J. M. Bocheńskiego, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Kraków 2014, s. 309–330.
Zobacz w Google Scholar

Mulligan M. K., Brentano on the Mind, [w:] D. Jacquette (ed.), The Cambridge Companion to Brentano, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 66–97.
Zobacz w Google Scholar

Olech A. (red.), Psychologizm. Antypsychologizm, Aureus, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

D’Oro G., Overgaard S. (eds.), Philosophical Methodology, Cambridge University Press, Cambridge 2017.
Zobacz w Google Scholar

Overgaard S., Gilbert P., Burwood S., An Introduction to Metaphilosophy, Cambridge University Press, Cambridge 2013.
Zobacz w Google Scholar

Pacuła S., Władysław Tatarkiewicz w polskiej filozofii współczesnej, „Życie i Myśl” 1976, nr 4, s. 151–156.
Zobacz w Google Scholar

Paczkowska-Łagowska E., Psychika i poznanie. Epistemologia K. Twardowskiego, PWN, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Passmore J., A Hundred Years of Philosophy, Penguin Books, Baltimore–Maryland 1966. Passmore J., Logical positivism, [w:] P. Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, vol. 5, Macmillan Publishing Co & The Free Press, New York–London 1972, s. 52–57.
Zobacz w Google Scholar

Passmore J., Philosophical Reasoning, Charles Scribner’s Sons, New York 1961.
Zobacz w Google Scholar

Pelc J., Analiza semantyczna w pismach Władysława Tatarkiewicza, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2001, R. X, nr 1 (37), s. 33–41.
Zobacz w Google Scholar

Perzanowski J., Logika a filozofia. Uwagi o zasięgu analizy logicznej w naukach filozoficznych, [w:] idem, Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii, PWN, Warszawa 1989, s. 229–261.
Zobacz w Google Scholar

Piaget J., Le système et la classification des sciences, [w:] idem (dir.), Logique et connaissance scientifique, Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, Paris 1976, s. 1151–1224.
Zobacz w Google Scholar

Platon, Fedon, przeł. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Poznański J., Granice nauki, [w:] S. Janeczek, M. Walczak, A. Starościc (red.), Metodologia nauk, cz. 1: Czym jest nauka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 447–469.
Zobacz w Google Scholar

Prusik W., Aksjologia ogólna. Jedność systemu i jego ugruntowanie, [w:] W. Tyburski, R. Wiśniewski (red.), Elzenberg – tradycja i współczesność, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 85–106.
Zobacz w Google Scholar

Prusik W., Henryka Elzenberga poznanie wartości, [w:] W. Tyburski (red.), Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1999, s. 91–97.
Zobacz w Google Scholar

Przełęcki M., Antyirracjonalizm w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 1995, nr 1, s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Przełęcki M., Postulat ścisłości, [w:] idem, O rozumności i dobroci, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002, s. 35–41.
Zobacz w Google Scholar

Przełęcki M., Poza granicami nauki. Z semantyki poznania pozanaukowego, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Putnam H., Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rechlewicz W., Nauka wobec metafizyki. Poglądy filozoficzne Kazimierza Twardowskiego, wydawca Wojciech Rechlewicz Kielce 2015.
Zobacz w Google Scholar

Reichenbach H., Powstanie filozofii naukowej, tłum. H. Krahelska, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
Zobacz w Google Scholar

Rembierz M., Dialogus inter philosophum et christianum. Dorobek Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w rozprawach i wspomnieniach Stefana Swieżawskiego, [w:] W. Tyburski, R. Wiśniewski (red.), Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1999, s. 217–268.
Zobacz w Google Scholar

Rotter K. (red.), Próby gramatyki filozoficznej. Antologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Russell B., Nasza wiedza o świecie zewnętrznym jako pole badań dla metody naukowej w filozofii, przeł. T. Baszniak, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2000 (pierwodruk – 1914).
Zobacz w Google Scholar

Ryle G., Formal and informal logic, [w:] idem, Dilemmas, Cambridge University Press, Cambridge 1964 (reprinted), s. 111–129.
Zobacz w Google Scholar

Rzepa T., Psychology as seen by Kazimierz Twardowski, [w:] R. Stachowski (ed.), Roots of Polish Psychology, Institute of Psychology, Poznań 1993, s. 34–44.
Zobacz w Google Scholar

Schlick M., The Turning Point the Philosophy, [w:] A. J. Ayer (ed.), The Logical Positivism, Glencoe 1959, s. 53–59.
Zobacz w Google Scholar

Schnädelbach H., Filozofia w Niemczech 1831–1933, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Schrade U., Aksjologia formalna Henryka Elzenberga, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, s. 83–104.
Zobacz w Google Scholar

Schrade U., Profesor Bogusław Wolniewicz, [w:] M. Omyła (red.), Skłonność metafizyczna, WFiS UW, Warszawa 1997, s. 7–15.
Zobacz w Google Scholar

Schumann K., Brentano’s Impact on Twentieth-Century Philosophy, [w:] D. Jacquette (ed.), The Cambridge Companion to Brentano, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 277–297.
Zobacz w Google Scholar

Simons P., Judging correctly: Brentano and the reform of elementary logic, [w:] D. Jacquette (ed.), The Cambridge Companion to Brentano, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 45–65.
Zobacz w Google Scholar

Skarbek J., Henryk Elzenberg a wiek XXI, „Edukacja Filozoficzna” 2002, t. 34, s. 11–14.
Zobacz w Google Scholar

Skarbek J., Koncepcja poznania w Szkole Lwowsko-Warszawskiej oraz w filozofii Henryka Elzenberga. Zbieżności i różnice, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 1998, nr 2, s. 115–125.
Zobacz w Google Scholar

Skarbek J., Pozytywistyczna teoria wiedzy, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Skoczyński J., Woleński J., Historia filozofii polskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Słoniewska H., Kazimierz Twardowski, nauczyciel i wychowawca, [w:] W. Stróżewski (red.), Studia z teorii poznania i filozofii wartości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Słoniewska H., Kazimierz Twardowski w psychologii polskiej, „Ruch Filozoficzny” 1959, t. 19, z. 1–2, s. 20–23.
Zobacz w Google Scholar

Słoniewska H., Poglądy psychologiczne Kazimierza Twardowskiego, „Przegląd Psychologiczny” 1968, nr 15, s. 87–105.
Zobacz w Google Scholar

Smith B., Austrian Philosophy: the Legacy of Franz Brentano, Open Court, Chicago, Illinois 1994.
Zobacz w Google Scholar

Sośnicki K., Działalność pedagogiczna Kazimierza Twardowskiego, „Ruch Filozoficzny” 1959, t. 19, nr 1–2, s. 24–29.
Zobacz w Google Scholar

Strawson P. F., Indywidua. Próba metafizyki opisowej, przeł. B. Chwedeńczuk, IW PAX, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Struve H., Filozofia polska w ostatnim dziesięcioleciu (1894–1904), przeł. K. Król, Warszawa 1907.
Zobacz w Google Scholar

Struve H., Wstęp krytyczny do filozofii, czyli rozbiór zasadniczych pojęć o filozofii, nakładem autora, Warszawa 1903.
Zobacz w Google Scholar

Strzyżewski M., Henryk Elzenberg i literatura, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
Zobacz w Google Scholar

Surma P., Poglądy filozoficzne Jana Łukasiewicza a logiki wielowartościowe, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Swieżawski S., Wielki przełom 1907–1945, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989.
Zobacz w Google Scholar

Szlachcic K., Konflikt teorii z doświadczeniem. O stanowiskach filozofów nauki wobec dictum „Tym gorzej dla faktów!”, „Filo-Sofija” 2017, nr 2, s. 9–42.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Czym jest filozofia, którą uprawiam. (List do redaktora), „Znak” 1977, nr 11–12, s. 1334.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Die Disposition der Aristotelischen Prinzipien, Verl. Alfred Töpelman, Giessen 1910.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Droga do filozofii, [w:] idem, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, PWN, Warszawa 1971, s. 13–52.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1–3, PWN, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Nauki nomologiczne a typologiczne, [w:] idem, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, PWN, Warszawa 1971, s. 53–62.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Okresy filozofii europejskiej, [w:] idem, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, PWN, Warszawa 1971, s. 93–108.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., O pisaniu historii filozofii, [w:] idem, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, PWN, Warszawa 1971, s. 63–86.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., O szczęściu, PWN, Warszawa 1962. Tatarkiewicz W., Parerga, PWN, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Pięćdziesiąt lat filozofii w Warszawie 1898–1948, „Przegląd Filozoficzny” 1948, t. 44, z. 1–3, s. 3–14.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Porządek dóbr. Studium z Pascala, [w:] idem, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, PWN, Warszawa 1971, s. 339–365.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Skupienie i marzenie, Wydawnictwo M. Kot, Kraków 1951.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Szkoła marburska i jej idealizm, red. P. Parszutowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Trzy etyki: studium z Arystotelesa, [w:] idem, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, PWN, Warszawa 1971, s. 324–338.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Układ pojęć w filozofii Arystotelesa, przeł. I. Dąmbska, PWN, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Z dziejów filozofii na Wszechnicy Warszawskiej, „Przegląd Filozoficzny” 1915, t. 18, z. 3–4, s. 197–207.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Zapiski do autobiografii, [w:] T. i W. Tatarkiewiczowie, Wspomnienia, PIW, Warszawa 1979, s. 117–188.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W., Zamoyski A., Listy, „Poezja” 1970, R. 14, nr 1, s. 67–109. Tatarkiewiczowie T. i W., Wspomnienia, PIW, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Autobiografia filozoficzna, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 1992, R. I, nr 1, s. 19–33.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Co to jest filozofia i po co się jej uczymy? (wykład z 1904 roku), [w:] idem, Myśl, mowa i czyn, cz. 1, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 487–488.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Czy człowiek postępuje zawsze egoistycznie?, [w:] idem, Rozprawy, t. 7, Biblioteczka Filozoficzna, Lwów 1938, s. 27–34.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Dlaczego wiedza jest potęgą?, [w:] idem, Myśl, mowa i czyn, cz. 1, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 510–523.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Dzienniki. Część I: 1915–1927, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Dzienniki. Część II: 1928–1936, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Dzienniki młodzieńcze (1881–1887), uzupełnione „Dziennikiem Marii Gąsowskiej” (1881), wierszami wiedeńskimi (1882) oraz korespondencją z rodzicami (1882–1893), Józefem Krypiakiewiczem (1885–1886) i Wojciechem Dzieduszyckim (1885–1891), wyd. A. Brożek, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Etyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1994.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Filozofia i muzyka, oprac. J. J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Filozofia współczesna o nieśmiertelności duszy, „Przełom” 1895, t. 1, nr 14, z. 24, s. 427–438.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Filozofia współczesna o nieśmiertelności duszy, [w:] idem, Myśl, mowa i czyn, cz. 1, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 107–118.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Fryderyk Nietzsche, [w:] idem, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Księgarnia S. A. „Książnica Atlas”, T. N. S. W., Lwów 1927, s. 293–305.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Głos w dyskusji nad odczytem Róży Nusbaum-Hilarowiczowej „Myślenie zwykłe i naukowe” wygłoszonym podczas 80. posiedzenia naukowego PTF, w 1910 roku, [w:] idem, Myśl, mowa i czyn, cz. 2, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014, s. 311–312.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Greka i łacina a filozofia, „Filomata” 1933, nr 50, s. 427–431.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Jak studiować filozofię?, „Widnokręgi” 1910, nr 1, s. 1–4.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Jak studiować filozofię?, [w:] idem, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Księgarnia S. A. „Książnica Atlas”, T. N. S. W., Lwów 1927, s. 172–176.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Metafizyka duszy, „Przełom” 1895, t. 1, nr 15, z. 31, s. 467–480.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Metafizyka duszy, [w:] idem, Myśl, mowa, czyn, cz. 1, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 119–134.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Monista – mistyk, „Przełom” 1895, t. 1, nr 5, z. 22, s. 144–156.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Myśl, mowa i czyn, cz. 1, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Myśl, mowa i czyn, cz. 2, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Nauki humanistyczne a psychologia, „Ruch Filozoficzny” 1976, nr 1–2, s. 18–24.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Niezależność myśli, [w:] idem, Myśl, mowa i czyn, cz. 1, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 63–74.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu lwowskiego przez króla Jana Kazimierza, nakładem Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1912.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu lwowskiego przez króla Jana Kazimierza, [w:] idem, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. 217–240.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O dostojeństwie uniwersytetu, Uniwersytet Poznański, Poznań 1933.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O filozofii średniowiecznej wykładów sześć, H. Altenberg, Lwów–Warszawa 1910.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O istocie pojęć, [w:] idem, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. 292–312.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, [w:] idem, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. 346–348.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O naukach apriorycznych, czyli racjonalnych (dedukcyjnych), i naukach aposteriorycznych, czyli empirycznych (indukcyjnych), [w:] K. Ajdukiewicz, Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli. (Teoria poznania – logika – metafizyka), nakładem K. S. Jakubowskiego we Lwowie, Lwów 1923 (pierwodruk), s. 180–190.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O naukach apriorycznych, czyli racjonalnych (dedukcyjnych), i naukach aposteriorycznych, czyli empirycznych (indukcyjnych), [w:] idem, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965 (przedruk), s. 364–372.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O potrzebach filozofii polskiej, „Nauka Polska” 1918, t. 1, s. 453–486.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O potrzebach filozofii polskiej, [w:] idem, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Księgarnia S. A. „Książnica Atlas”, T. N. S. W., Lwów 1927, s. 129–163.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O przesądach, [w:] idem, Myśl, mowa i czyn, cz. 1, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 53–62.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O przesądach naukowych, [w:] idem, Myśl, mowa i czyn, cz. 1, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 23–26.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O przygotowaniu naukowym do filozofii, „Ruch Filozoficzny” 1919/1920 (pierwodruk), t. 5, s. 97–99.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O przygotowaniu naukowym do filozofii, [w:] idem, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Księgarnia S. A. „Książnica Atlas”, T. N. S. W., Lwów 1927, s. 194–197.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju, [w:] J. Nitowski (red.), Encyklopedia wychowawcza, t. 9, z. 1, Gebethner i Wolff, Lwów 1913 (pierwodruk), s. 1–47.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju, [w:] idem, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. 265–271.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O treści i przedmiocie przedstawień, tłum. I. Dąmbska, [w:] idem, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. 3–91.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., O wykształcenie logiczne, [w:] idem, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Księgarnia S. A. „Książnica Atlas”, T. N. S. W., Lwów 1927, s. 185–193.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Przemówienie wygłoszone na obchodzie dwudziestopięciolecia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie dnia 12 lutego 1929, [w:] idem, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. 379–384.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Psychologia myślenia a logika, [w:] idem, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Księgarnia S. A. „Książnica Atlas”, T. N. S. W., Lwów 1927, s. 409–410.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Psychologia wobec fizjologii i filozofii, [w:] idem, Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965, s. 92–113.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Rozprawy i artykuły filozoficzne, Księgarnia S. A. „Książnica Atlas”, T. N. S. W., Lwów 1927.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., W sprawie przyszłych pracowników naukowych, „Tygodnik Ilustrowany” 1922 (pierwodruk), nr 38, s. 598–599.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., W sprawie przyszłych pracowników naukowych, [w:] idem, Myśl, mowa i czyn, cz. 2, przyg. A. Brożek, J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2014, s. 119–124.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Wybrane pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Wykład wstępny w Uniwersytecie Lwowskim (z 15 listopada 1895 r.), „Principia” 1994, t. 8–9, s. 227–236.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Zagajenie I Polskiego Zjazdu Filozoficznego we Lwowie w 1923, „Przegląd Filozoficzny” 1927, R. XXX, s. 264–265.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminariach nauczycielskich i w nauce prywatnej, nakładem Towarzystwa Pedagogicznego, Lwów 1901.
Zobacz w Google Scholar

Twardowski K., Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine Psychologische Untersuchung, Alfred Hölder, Wien 1894.
Zobacz w Google Scholar

Tyburski W., Elzenberg, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Tyburski W., Głos do biografii twórczej Henryka Elzenberga, [w:] idem (red.), Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1999, s. 25–37.
Zobacz w Google Scholar

Tyburski W., Wiśniewski R. (red.), Elzenberg – tradycja i współczesność, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Uczczenie zasług prof. dr. Kazimierza Twardowskiego przy sposobności setnego posiedzenia polskiego Towarzystwa filozoficznego, „Przegląd Filozoficzny” 1911, R. XIV, nr 1, s. 131–137.
Zobacz w Google Scholar

Voisé W., Henryk Elzenberg (w drugą rocznicę śmierci), „Ruch Filozoficzny” 1969, nr 4, s. 245–248.
Zobacz w Google Scholar

Voisé W., O pesymizmie Henryka Elzenberga, „Twórczość” 1993, nr 3, s. 112–116.
Zobacz w Google Scholar

Wallis M., Henryka Elzenberga walka z pesymizmem, „Twórczość” 1969, nr 5, s. 91–97.
Zobacz w Google Scholar

Wallis M., Henryk Elzenberg. (Wspomnienie pośmiertne), „Ruch Filozoficzny” 1967, t. 26, nr 2, s. 97–108.
Zobacz w Google Scholar

Wartenberg M., Obrona metafizyki. Krytyczny wstęp do metafizyki, Nakładem Księgarni Wydawniczej D. E. Friedleina–E. Wende i Sp., Warszawa–Kraków 1902.
Zobacz w Google Scholar

Weisskopf V. F., The Frontiers and Limits of Science, „American Scientist” 1977, vol. 65, no. 4, s. 405.
Zobacz w Google Scholar

Wereszycki H., Historia Austrii, Ossolineum, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Weryho W., Dziesięciolecie „Przeglądu Filozoficznego”, „Przegląd Filozoficzny” 1908, R. XI, z. 1–2, s. 3–22.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski R., Aksjologia kluczem do filozofii Władysława Tatarkiewicza, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2001, nr 1, s. 43–53.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski R., Dobro, moralność, szczęście i piękno. Studium aksjologii Władysława Tatarkiewicza, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2013.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski R., Podstawy teorii wartości estetycznych Władysława Tatarkiewicza, „Studia Estetyczne” 1979, t. 16, s. 151–171.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski R., Porządek dóbr w etyce Władysława Tatarkiewicza, „Etyka” 1978, nr 16, s. 131–146.
Zobacz w Google Scholar

Woleński J., Epistemologia. Poznanie. Prawda. Wiedza. Realizm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Woleński J., Essays in the History of Logic and Logical Philosophy, Jagiellonian University Press, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Woleński J., Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska, PWN, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Woleński J., Psychologizm i metalogika, [w:] A. Olech (red.), Psychologizm. Antypsychologizm, Aureus, Kraków 2001, s. 29–59.
Zobacz w Google Scholar

Woleński J., Racjonalność jako modalność, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 2, s. 37–46.
Zobacz w Google Scholar

Woleński J., Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Woleński J., Teorie i analizy logiczne w szkole lwowsko-warszawskiej, [w:] M. Hempoliński (red.), Polska filozofia analityczna. Analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 69–139.
Zobacz w Google Scholar

Woleński J., Władysław Tatarkiewicz o filozofii, „Kultura, Oświata, Filozofia” 1987, nr 9/10, s. 142–149.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Empiriowerbalizm Richarda Avenariusa, [w:] R. Avenarius, Ludzkie pojęcie świata, przeł. A. i A. Wiegnerowie, PWN, Warszawa 1969, s. XXXVII–XL.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Filozofia i wartości, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Filozofia i wartości II, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Filozofia i wartości III, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Filozofia i wartości IV, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Mój obraz Szkoły lwowsko-warszawskiej, [w:] A. Brożek, A. Chybińska (red.), Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Academicon, Lublin 2016, s. 13–19.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Myśl Elzenberga, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, s. 55–74.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Ontologia sytuacji, PWN, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., O Polsce i życiu. Refleksje filozoficzne i polityczne, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Pożegnanie z marksizmem, [w:] J. Hołówka, B. Dziobkowski (red.), Marksizm. Nadzieje i rozczarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 497–502.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina, PWN, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Wstęp. O „Dociekaniach”, [w:] L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. IX–XXVI.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Wstęp. O „Traktacie”, [w:] L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. VII–XLII.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Wypowiedź na sesji UW i PTF w stulecie urodzin T. Kotarbińskiego i W. Tatarkiewicza, „Ruch Filozoficzny” 1987, nr 3–4, s. 248–249.
Zobacz w Google Scholar

Wolniewicz B., Z aksjologii Elzenberga, „Etyka” 1990, t. 25, s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Woroniecki M., O życiu Henryka Elzenberga, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, s. 75–82.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz A., Jak tworzy się dobre formalizacje?, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2018, R. XXVII, nr 3, s. 175–188.
Zobacz w Google Scholar

Wundt W., Wstęp do filozofii, przeł. W. M. Kozłowski, Wydawnictwo „Przeglądu Filozoficznego”, Warszawa 1902.
Zobacz w Google Scholar

Zamecki S., Koncepcja nauki w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Zegzuła-Nowak J., Spór o tożsamość filozoficzną Władysława Tatarkiewicza, „Edukacja Filozoficzna” 2010, t. 49, s. 93–112.
Zobacz w Google Scholar

Zubelewicz J., Elzenberg a niektóre wątki myśli egzystencjalistycznej, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, s. 111–120.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-224-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-225-0

Inne prace tego samego autora

  • Marek Gensler, Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Krzysztof Kędziora, Joanna Miksa, Monika Mansfeld, Włodzimierz Galewicz, Artur Banaszkiewicz, Leon Miodoński, Paweł Pieniążek, Andrzej Szahaj, Tadeusz Szubka, Józef Piórczyński, Ryszard Kleszcz, Janusz Maciaszek, Joanna Madalińska-Michalak, Marek Nikodem Jakubowski, Joanna Jabłkowska, Christoph Horn, Rainer Adolphi, Georg Lohmann, Jan C. Joerden, Manfred Stöckler, Winfried Franzen, Matthias Kaufmann, Florian Steger, Marcin Orzechowski, Stephan Grätzel, Aldona Pobojewska, Ryszard Panasiuk, Paul Guyer, Alessandro Pinzani, Ewa Wyrębska-Đermanović, Dariusz Aleksandrowicz, Gunnar Skirbekk, Ewa Nowak, Kinga Ciereszko, Alicja Dłużewicz, Karolina Napiwodzka, Practica et Speculativa
  • Ryszard Kleszcz, Logika, metafilozofia, filozofia religii. Siedem studiów filozoficznych
  • Janusz Maciaszek, Ryszard Kleszcz, Andrzej Indrzejczak, Beata Promińska, Piotr Sękowski, Janusz Kaczmarek, Daniel Maliński, Piotr Łukowski, Argumentacja, myślenie, działanie