Poezje i przekłady: Oświecenie

Autorzy

Antoni Korwin Kossakowski
Małgorzata Pawlata
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
https://orcid.org/0000-0002-1494-4200

Słowa kluczowe:

poezja okolicznościowa i pochwalna, oświecenie stanisławowskie, przekład, literatura antyczna

Streszczenie

Twórczość Antoniego Korwina Kossakowskiego do tej pory pozostawała nieznana szerszemu gronu odbiorców. Literacka spuścizna poety – sekretarza gabinetu Stanisława Augusta Poniatowskiego – obfituje w wiersze laudacyjne apologizujące panowanie ostatniego władcy Rzeczpospolitej. Zawiera także utwory okolicznościowe, nierzadko panegiryczne, dedykowane przedstawicielom ówczesnych rodów magnackich, z którymi poeta był w jakimś stopniu związany.
Twórczość poety zwanego Moliwdą zachowała się głównie pod postacią druczków ulotnych oraz publikacji na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, które mieszczą niektóre jego wiersze oryginalne i przekłady z autorów antycznych. W niewielkim stopniu jego dzieła znane są z przekazów rękopiśmiennych.
Oddawany do rąk czytelników tom zawiera zarówno wyrosłe z tradycji barokowej rymowania, jak też utrzymane w innych estetykach utwory autora: oryginalne, tłumaczone i parafrazowane, wśród których szczególne miejsce zajmuje przekład komedii Katarzyny II Obmanszczik (Oszukaniec). Prezentowane wydanie krytyczne utworów Kossakowskiego wzbogaca wiedzę o kulturze literackiej epoki, zwłaszcza czasów stanisławowskich.

Bibliografia

Kossakowski A. K., Do Jaśnie Wielmożnego Jegomości Księdza Andrzeja Młodziejowskiego gnieźnieńskiego kanclerza, krakowskiego kanonika, pszczewskiego archidiakona, opactwa hebdowskiego koadiutora, czerwińskiego administratora w dzień Ś[więtego] Andrzeja, b. m. 1764.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowski A. K., J[aśnie] W[ielmożnym] I[ch] M[oś]Ci P[anom] Kazimierzowi Karasiowi kasztelanowi wiskiemu, staroście rykskiemu, marszałkowi dworu J[ego] K[rólewskiej] M[ości] etc. Jackowi Ogrodzkiemu piszarzowi w[ielkiemu] koronnemu, regentowi kancelarii gabinetu J[ego] K[rólewskiej] M[ości] staroście lubczańskiemu etc. kawalerowi Orderu Ś[więtego] Stanisława. Na początku stycznia 1771 roku 1 stycznia prośba pasterska oddana, b. m. [Warszawa] c. a. 1 I 1771.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowski A. K., Jaśnie Wielmożnemu Jegomości Panu Hiacyntowi Ogrodzkiemu pisarzowi [wielkiemu] koronnemu, regentowi kancelarii zadwornej J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci staroście lubczańskiemiu kawalerowi Orderu Ś[więtego] Stanisława. Wiersz pasterski przez Antoniego Korwina Kossakowskiego majora wojsk i sekretarza J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci dnia 16 Augusta roku 1767 ofiarowany, b. m. [Warszawa] c. a. 16 VIII 1767.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowski A. K., Na śmierć Im[ć] Pana Szwykowskiego z rany w pojedynku 21 Janu[ari] 1783 r. odniesionej.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowski A. K., Sen J[aśnie] P[ana] Ledochowskiego, kasztelanica wołyńskiego wierszem przez niego opisany 24 Juni 1761 roku.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowski A. K., Wiersz na sprawiedliwą pochwałę Heroiny W[ielkiego] K[sięstwa] L[itewskiego] Jaśnie Wielmożnej Jejm[oś]ci Pani Anny z Pociejów Tyszkiewiczowej mścisławskiej kasztelanowej, raduńskiej, dubickiej etc. etc. starościny 1765, b. m. 1765.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowski A. K., Wiersz w dzień dorocznej elekcji Najjaśniejszego Pana przeczytany w garderobie przed J[ego] K[rólewską] Mością przez J[ego] M[oś]ci Pana Antoniego Korwwina Kossakowskiego sekretarza gabinetu J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci dnia 7 września roku 1779, b. m. [Warszawa] 1779.
Zobacz w Google Scholar

Kossakowski A. K., Wiersz w dzień dożywotniego złączenia się Wielmożnego J[ego]M[oś]ci Pana Michała Koszyca starosty zarzyckiego z Wielmożną Jejmość Panną Marianną Piotrowiczówną ciwunówną pojurską Księstwa Żmudzkiego ofiarowany wielkich imion parze od Antoniego Korwina Kossakowskiego majora wojsk koronnych J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci Rzeczypospolitej roku 1765 30 czerwca, b. m. i r. [1765].
Zobacz w Google Scholar

Kolumella L. J. M., O rolnictwie, t. 2 O rolnictwie, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył I. Mikołajczyk, t. 2, Toruń 1991.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowska E., Antoni Korwin Kossakowski, [w:] Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 1, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowska E., Antoni Korwin Kossakowski, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 14, Wrocław 1968–1969.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandrowska E., Z nieznanej spuścizny literackiej Antoniego Korwin Kossakowskiego, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie” 1993, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Anonim, Sejm myszy. Apolog, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” t. 9, cz. 2, s. 267–279.
Zobacz w Google Scholar

Antologia Palatyńska. Nowy przekład, wybrał, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., wyd. J. Frankowski, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Censorynus, Księgi o dniu narodzin dla Kwintusa Caerelliusza, przekł. wstęp i komentarz B. J. Kołoczek, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Dembińska-Siury D., Z problematyki pitagoreizmu, „Collectanea Philologica” 3, 1999, s. 13 –26.
Zobacz w Google Scholar

Filipczak W., Anna z Pociejów Tyszkiewiczowa wojewodzina smoleńska. Rola polityczna w czasach Rady Nieustającej, [w:] Kobiety i władza w czasach dawnych, red. B. Czwojdrak, A. A. Kluczek, Katowice 2015.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowska L., Król jak pan na niebiesiech, czyli koncepcja władzy i władcy w wybranych polskich kazaniach średniowiecznych, [w:] Władca, władza. Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków od antyku po wiek XIX, red. M. Szymor‑Rólczak, M. Poradecki, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Hass L., Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721–1821), Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Horacy, Dzieła wszystkie. Pieśni. Pieśń wieku. Jamby. Gawędy. Listy. Sztuka poetycka, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył A. Lam, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Jusupowić M., Prowincjonalna elita litewska w XVIII w. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733–1795, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kaczyński P., Mizogin mniemany albo wygody celibatu. „Bezżeństwo. Do Antoniego Korwina Kossakowskiego, sekretarza J. K. Mci, [w:] Czytanie Naruszewicza, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa i B. Mazurkowa, t. 2, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta R., Bójka literacka A. Naruszewicza z A. K. Kossakowskim, [w:] tenże, Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta R., „Nagrobek jenerała Jasińskiego” kompilacją, „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta R., Obiady czwartkowe na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego: próba monografii, [w:] „Warszawa XVIII wieku” 1973, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta R., Przypisy, [w:] T. Ostrowski, Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Gazetki pisane z roku 1782, oprac. i wstęp R. Kaleta, Wrocław 1972.
Zobacz w Google Scholar

Kaleta R., Sensacje z dawnych lat, wyszukał i skomentował R. Kaleta, wyd. 3, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowski J., Psałterz Dawidów, tenże, Dzieła polskie, wyd. kompletne, oprac. J. Lorentowicz, Warszawa 1919.
Zobacz w Google Scholar

Korespondencja Ignacego Potockiego w sprawach edukacyjnych (1774–1809), oprac. B. Michalik, Wrocław 1978.
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1779.
Zobacz w Google Scholar

Kostkiewiczowa T., Przekłady pisarzy dzieł antycznych w czasach polskiego oświecenia, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Warszawa 2012
Zobacz w Google Scholar

Kotarski E., Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, [w:] Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25–29 sierpnia 1987 r. w Krakowie, red. M. Stępień, S. Urbańczyk, Warszawa–Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Kotarski E., Gdańska poezja okolicznościowa XVIII wieku, Gdańsk 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewska D., Poeta, kobieta i gwiazdy: „Do astronoma”, [w:] Czytanie Naruszewicza, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa i B. Mazurkowa, t. 2, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Krasicki I., Pisma poetyckie, oprac. Z. Goliński, t. 1, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Kraushar A., Frank i frankiści polscy 1726‒1816. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i rękopiśmiennych, t. 1, Kraków 1895.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska A., Piórowe wojny. Polemiki literackie polskiego oświecenia, Poznań 2001.
Zobacz w Google Scholar

Loyola I., Ćwiczenia duchowne, przekł. M. Bednarz, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Maksimowicz K., Seweryna Rzewuskiego droga do Targowicy, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Wita H., Dramat rosyjski okresu Oświecenia. Ze studiów nad komedią i gatunkami pokrewnymi, Katowice 1987.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkowa B., Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, Katowice 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkowa B., Okoliczności oraz wydarzenia życia prywatnego i publicznego w poetyckiej dokumentacji „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, [w:] Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730–1830, red. M. Nalepa, G. Trościński, R. Magryś, Rzeszów 2014.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkowa B., Poetycki tryptyk moralny z osobistą zadrą w tle. „Do Zazdrości”, [w:] Czytanie Naruszewicza, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa i B. Mazurkowa, t. 2, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Michalski J., Ogrodzki Jacek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 23, Wrocław 1978.
Zobacz w Google Scholar

„Monitor” (1765–1785). Wybór., oprac. i wstępem poprzedziła E. Aleksandrowska, Wrocław 1976.
Zobacz w Google Scholar

Müller W., Szczygielski W., Młodziejowski Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 21, Wrocław 1976.
Zobacz w Google Scholar

Naruszewicz A., Poezje zebrane, wyd. B. Wolska, t. 1–3, Warszawa 2005–2012.
Zobacz w Google Scholar

Naruszewicz A., Sielanki, wstęp B. Wolska, oprac. tekstów studenci filologii polskiej Wydz. Filolog. UŁ, uczestnicy specjalizacji edytorskiej, pod kierunkiem B. Wolskiej i A. Petlak, Łódź 2007, t. II z serii: Prace Katedry Edytorstwa Wydz. Filolog. UŁ, Łódź 2007.
Zobacz w Google Scholar

Nepotis C., Vitae excellentium Imperatorum observationibus ac notis commentatorum, quotquot hatenus innotuere illustratae, Lugdunum Batavorum 1675.
Zobacz w Google Scholar

Norkowska A., O „… uprawianiu przyszłych Ziomków” w prokrólewskiej poezji szkolnej czasów stanisławowskich, [w:] Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność, red. W. Wojdyła, M. Strzelecki, Toruń 1997.
Zobacz w Google Scholar

Norkowska A., Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764–1795), Kraków–Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Otorowski M., „Cagliostro demasque a Varsovie” Augusta Moszyńskiego, „Ars Regia” 6/1–2 (11–12).
Zobacz w Google Scholar

Otorowski M., Cagliostro i „Obmanszczik” Katarzyny II, „Ars Regia” 6/1–2 (11–12).
Zobacz w Google Scholar

Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, oprac. S. Stabryła, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Paprocki F., Wiadomość każdemu obywatelowi Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego potrzebna. Albo specyfikacja starostw i królewszczyzn […] udysponowanych przez Sejm roku 1775 i 1776 skończony, Łowicz 1777.
Zobacz w Google Scholar

Patro-Kucab M., Rokokowy komplement, „Na portret Izabeli Czartoryskiej, generałowej ziem podolskich”, [w:] Czytanie Naruszewicza, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa i B. Mazurkowa, t. 2, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pawlata M., Czartoryscy. Wiersze poświęcone rodowi Czartoryskich na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Edycja krytyczna ze wtępem, wstęp i oprac. M. Pawlata, red. naukowy B. Wolska, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pawlata M., Inspiracje twórcze Antoniego Korwina Kossakowskiego, [w:] Inspiracja, red. M. Urbańska, Łódź, 2019.
Zobacz w Google Scholar

Pawlata M., Rodzaje poetyckich komunikatów wobec izolacji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego a sielance „Smutek nad Dafnisem, pól północnych pasterzem chorującym, „Napis” seria 27, 2021.
Zobacz w Google Scholar

Platt J., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770 –1777. Zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego, „Zeszyty Naukowe”: Rozprawy i monografie, z. 63, Gdańsk 1986.
Zobacz w Google Scholar

Platt J., Gessneryzm, [w:] Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Platt J., Pani kasztelanowa owrucka, „Przegląd Humanistyczny”, 1960, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Platt J., Zabawy Przyjemne i Pożyteczne (1771–1777), wybór, oprac. i wstęp J. Platt, Wrocław 1968.
Zobacz w Google Scholar

Pliniusz Starszy, Historia naturalna, ks. 7, przekł. J. Łukaszewicz, Poznań 1845.
Zobacz w Google Scholar

Pokrzywniak T. J., Treści religijne w twórczości Ignacego Krasickiego, [w:] Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Lublin 1995.
Zobacz w Google Scholar

Puchowski K., Antyk w edukacji elit Rzeczypospolitej epoki oświecenia, [w:] Antyk oświeconych Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pusz W., Między poetą a wieszczem, czyli o powodach bycia literatem w dobie przedromantycznej, [w:] tenże, Oświeceni i nie tylko, Łódź 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rabowicz E., Przewodniki warszawskie 1779. Tekst ustalił i opracował Edmund Rabowicz, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”. Dodatek do prac historycznoliterackich nr 8–9, Gdańsk 1987.
Zobacz w Google Scholar

Raszewski Z., Kto przetłumaczył „Oszusta”?, „Pamiętnik Literacki” 55, 1964, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Raszewski Z., Oszust, [w:] tenże, Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim (1765–1865), Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Reychman J., Z dziejów orientalizmu polskiego w dobie oświecenia, [w:] Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, red. J. Reychman, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Rostworowski E., Łubieński Władysław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Rymszyna M., Karaś Kazimierz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 12, Wrocław 1966–1967.
Zobacz w Google Scholar

Ślusarska M., Felicjan Wykowski (1728–1784) – zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich, „Napis” seria 5, 1999.
Zobacz w Google Scholar

Tomkowicz S., Wiersze nieznane tudzież warianty Naruszewicza, Krasickiego, Trembeckiego, [w:] tenże, Z wieku Stanisława Augusta, t. 2, Kraków 1882.
Zobacz w Google Scholar

Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł. K. Kumaniecki, oprac. R. Turasiewicz, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Turowska-Barowa I. Z., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”(1770–1777). Ze studiów nad literaturą stanisławowską, Kraków 1933.
Zobacz w Google Scholar

Ugniewski P., „Szkaradny występek królobójstwa” w międzynarodowej propagandzie Stanisława Augusta, „Przegląd Historyczny” 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wyb. i oprac. B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Wolska B., Bóg w poezji Adama Naruszewicza, [w:] Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Lublin 1995.
Zobacz w Google Scholar

Wolska B., Pan i pies – król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat 1773–1798, „Napis”, seria 6, 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wolska B., Skarga porzuconej kobiety. „Pasterka” („Siedząc Halina nad brzegiem Wisły”), [w:] Czytanie Kniaźnina, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Woźnowski W., Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Wójcicki J., Solo na słoniową fletnię: Wiersz radosny, czyli Dytyramb z okazji zupełnego ozdrowienia Jego Królewskiej Mości, [w:] Czytanie Naruszewicza, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa i B. Mazurkowa, t. 2, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wójcicki J., Adam Kazimierz Czartoryski recenzentem przekładu Wergiliusza, „Meander” 1990.
Zobacz w Google Scholar

Wójcicki J., Opisanie zasadzek na króla Jego Mości dnia 3 listopada 1771 uczynionych, [w:] Literatura konfederacji barskiej, t. 4 Silva rerum, red. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wójcicki J., Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Napis” seria 1, 1994.
Zobacz w Google Scholar

Wykowski F., Zebranie rymów z różnych okoliczności pisanych (i pozostałe wiersze), wyd. M. Ślusarska, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Zabłocki S., Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Zahorski A., Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Zając G., (Nie)przyjemne zabawy wierszem pod okiem redaktora Naruszewicza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 4(34), 2016.
Zobacz w Google Scholar

Żuławski A., Moliwda, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Żychliński T., Złota księga szlachty polskiej, R. 5, Poznań 1883.
Zobacz w Google Scholar

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 5, 6/2: Oświecenie, oprac. E. Aleksandrowska ,z zesp., Warszawa 1966–1972.
Zobacz w Google Scholar

Dawni Pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, Warszawa 2000, red. działu oświecenia: E. Aleksandrowska, koord. Całości R. Loth.
Zobacz w Google Scholar

Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, przeł. M. Bonarska i in., Wrocław 1987.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Linde B. S., Słownik języka polskiego, t. 1–7, Warszawa 1939.
Zobacz w Google Scholar

Mała encyklopedia kultury antycznej, red. Z. Piszczek, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977.
Zobacz w Google Scholar

Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska przy udziale B. Otwinowskiej i E. Sarnowskiej-Teremiusz, Wrocław 1990.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

30 grudnia 2022

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-120-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-121-0

Inne prace tego samego autora

  • Monika Urbańska, Magdalena Kuran, Małgorzata Pawlata, Joanna Raźny, Jowita Podwysocka-Modrzejewska, Mateusz Poradecki, Agnieszka Wypiorczyk, Lustro