Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży

Autorzy

Elżbieta Płóciennik
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48

Słowa kluczowe:

edukacja dla mądrości, rozwijanie inteligencji, rozwijanie myślenia, zdolności dziecka, rozwijanie refleksyjności

Streszczenie

Prezentowana publikacja stanowi praktyczny przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjów i liceów zakresie rozwijania mądrości dzieci. Kolejny tom po publikacji dla przedszkoli i szkół podstawowych. W książce zaprezentowano syntetycznie koncepcję edukacji dla mądrości oraz dostarczono nauczycielom konkretnych narzędzi do wykorzystania w pracy edukacyjnej i wychowawczej z młodzieżą w postaci ćwiczeń proponowanych w codziennych sytuacjach edukacyjnych oraz scenariuszy zajęć. Ćwiczenia i scenariusze służą: doskonaleniu kompetencji nauczycieli i wychowawców, wyzwalaniu aktywności i refleksyjności; praktycznemu przygotowaniu ucznia do życia; wsparciu w procesie dojrzewania do samodzielności; autorefleksji, samopoznaniu, podejmowaniu wyborów również odnośnie do przyszłej drogi zawodowej; integracji; profilaktyce negatywnych zjawisk w środowisku rówieśniczym uczniów; terapii nacechowanych agresją oraz negatywnymi emocjami relacji i modyfikowaniu pracy szkoły w kierunku właściwego realizowania funkcji wychowawczej i edukacyjnej.

Biogram autora

Elżbieta Płóciennik - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48

Elżbieta Płóciennik – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany z 25-letnim stażem pracy zawodowej w przedszkolu, od 2005 roku nauczyciel akademicki, od 2009 roku adiunkt w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Wykładowca w szkołach wyższych – prowadzi teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne, m.in. z dydaktyki twórczości, pedagogiki przedszkolnej oraz diagnozy i terapii nauczycielskiej.

W roku 2005, jako nauczyciel przedszkola, uzyskała nominację Łódzkiego Klubu Nauczyciela do „Świadectwa Oryginalności” za twórcze podejście do zawodu, pasję, entuzjazm i wrażliwość. Jej życiorys zawodowy obejmuje opracowanie koncepcji niepublicznego przedszkola i udział w organizacji dwu takich placówek w Łodzi (przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i przy Uniwersytecie Łódzkim). Była także krótko dyrektorem niepublicznego przedszkola i prodziekanem w niepublicznej szkole wyższej.

Od roku 2005 jest trenerem i wykładowcą w ramach projektów i kursów doskonalących kompetencje metodyczne nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, m.in.: Mazowieckie talenty. Szkoła wspierająca uzdolnienia / Przedszkole wspierające uzdolnienia (Warszawa, Płock, Ciechanów, Wyszków i Ostrołęka); Po pierwsze korzenie, po drugie skrzydła (Głogówek); Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce, realizowane w ramach Akademii Twórczego Nauczyciela (Wrocław).

Autorka techniki obrazków dynamicznych, stymulującej myślenie i wyobraźnię, opisanej w książkach: Stymulowanie zdolności twórczych dziecka. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010) oraz Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009 ‒ wznowienie 2012).

Popularyzatorka psychopedagogiki kreatywności, współautorka publikacji dotyczących wykorzystania pedagogiki twórczości w edukacji, m.in. Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w klasach I/II, cz. 1–2 (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009); Zabawy oparte na skojarzeniach utrwalające znajomość liter i cyfr, [w:] Atrakcyjne zajęcia świetlicowe i kółka zainteresowań w szkole podstawowej, red. M. Pomianowska, K. Leśniewska (Wydawnictwo RAABE, Warszawa 2010) – autorka wielu artykułów o stymulowaniu zdolności, twórczości oraz mądrości dziecka opublikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

Obecnie propaguje edukację dla mądrości – kolejne publikacje z tego zakresu ukazują się w nowej serii „Edukacja dla Mądrości” (np. Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016; Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016).

Bibliografia

Adamczyk D., Mądrość jako naczelna wartość w procesie wychowania – na podstawie „Księgi Przysłów”, „Nauczanie Początkowe” 2005/2006/1.
Zobacz w Google Scholar

Bała M., Jeziorska J., Zalewska S., Pokochać mądrość: zarys dydaktyki filozofii i etyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Białecka-Pikul M., Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bocheński J. M., Podręcznik mądrości tego świata, Wydawnictwo Philed, Kraków 1994.
Zobacz w Google Scholar

Chałas K. (red.), Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II: elementy teorii i praktyki, t. 3: Solidarność, mądrość, wspólnota, wierność, młodość, Wydawnictwo Jedność, Lublin–Kielce 2006.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewska E., Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2004/1/23.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Dymara B., Cholewa-Gałuszka B., Kochanowska E. (red.), Sztuka bycia człowiekiem.
Zobacz w Google Scholar

Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gondek P., Mądrość jako cel filozofii, „Człowiek w Kulturze” 1995/6–7.
Zobacz w Google Scholar

Hamer H., Mądrość to brzmi dumnie, „Psychologia w Szkole” 2013/2.
Zobacz w Google Scholar

Hamer M., Mądrość odkrywania własnej prawdy, „Psychologia w Szkole” 2013/2.
Zobacz w Google Scholar

Jodłowska B., Flanczewska-Wolny M. (red.), Wychowanie, mądrość, kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Joseph S. S., Linley P. A. (red.), Psychologia pozytywna w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Juza M., Wiedza ekspercka a mądrość zbiorowa w komunikacji internetowej, „Studia Socjologiczne” 2007/3.
Zobacz w Google Scholar

Kałużna-Wielorób A., Psychologiczne koncepcje mądrości, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2014/68 (4).
Zobacz w Google Scholar

Kamiński S., Nauka i filozofia a mądrość, [w:] tenże, Jak filozofować, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1989.
Zobacz w Google Scholar

Knopik T., Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Knopik T., Sękowski A., Psychologia mądrości – w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych, „Chowanna” 2014/2 (43).
Zobacz w Google Scholar

Kowalska-Sobczak A., „Edukacja dla mądrości”. Opinie na temat edukacji dla mądrości studentów pedagogiki, „Forum Dydaktyczne” 2011/7–8.
Zobacz w Google Scholar

Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 (szczególnie podrozdziały: Potrzeba kształcenia w humanistycznej mądrości oraz Mądrość jako oferta czwartej pedagogiki Pierwszego Pedagoga).
Zobacz w Google Scholar

Lasota I., W poszukiwaniu życiowej mądrości, „Życie Szkoły” 2008/ 9, s. 22–25.
Zobacz w Google Scholar

Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lipman M., Sharp A. M., Oscanyan F. S., Filozofia w szkole, wyd. 2, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Marcel G., Mądrość i poczucie sacrum, tłum. K. Chodacki, P. Chołda, Wydawnictwo Arcana, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Maruszewski T., I bądź tu mądry, „Charaktery” 2006/6.
Zobacz w Google Scholar

Morszczyńska U., Kształcenie ku mądrości, [w:] Proces kształcenia i jego uwarunkowania, red. K. Denek, F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z., Czy dzieci można uczyć mądrości?, [w:] Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, red. M. Partyka, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i MEN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z., Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Wydawnictwo CiS, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasiński Z., Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Scholar, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Edukacja dla mądrości – perspektywa teoretyczna i praktyczna, [w:] Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, t. 1, red. M. M. Adamowicz, I. Kopaczyńska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Edukacja dla mądrości we wczesnej edukacji – propozycje rozwiązań metodycznych, [w:] Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji, red. J. Bonar, A. Buła, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Edukacja dla rozwoju potencjału i mądrości dziecka w świetle koncepcji R. Sternberga, [w:] Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje. Badania. Praktyka, red. M. Jabłonowska, Wydawnictwo Universitas Rediviva, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Teaching for wisdom in early modern education, „Journal of Preschool and Elementary School Education” 2013/2014/2.
Zobacz w Google Scholar

Policki K., Sztuka mądrego życia. Filozofia mądrości J. I. M. Bocheńskiego, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rozmowa z E. Nęcką. Niemądra pogoń za mądrością, „Charaktery” 2006/6.
Zobacz w Google Scholar

Sękowski A., Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności, [w:] Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, red. A. Sękowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sękowski A., Osiągnięcia uczniów zdolnych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
Zobacz w Google Scholar

Skarga B., Człeka mądrego powszedniego..., „Charaktery” 2006/6.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized, Cambridge University Press, Cambridge 2003 (2007).
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Davidson J. E., Conceptions of giftedness, Cambridge University Press, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Jarvin L., Grigorienko E. L., Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity, and Success, Corwin A Sage Company, Thousand Oaks 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Jordan J. (red.), A Handbook of wisdom. Psychological perspectives, Cambridge University Press, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Straś-Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Mądrość jako cel kształcenia. Stary problem w świetle nowych teorii, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2002/3 (19).
Zobacz w Google Scholar

Szmidt K. J., Pedagogika pozytywna: twórczość – zdolności – mądrość zespolone, [w:] Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, red. K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Śmiałek M. J., Mądrość, uczciwość i przywództwo w przestrzeni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Poznań–Kalisz 2013.
Zobacz w Google Scholar

Traufetter G., Intuicja, czyli mądrość uczuć, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Uchnast Z., Mądrość: inteligencja praktyczna – kompetencja osobowa, [w:] Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji, red. J. C. Czabała, Wydawnictwo Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Witek J., Śmiech przez łzy i głęboka mądrość: konkurs ze znajomości lektury „Oskar i pani Róża”. Dla uczniów gimnazjum, „Biblioteka w Szkole” 2015/2.
Zobacz w Google Scholar

Wołoszyn-Spirka W., Mądrość jako zasada budowania stosunków wychowawczych w rodzinie: perspektywa etyki realistycznej, [w:] Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce, red. A. Janke, Wydawnictwo Akapit, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wroński S., Mądrość, Wydawnictwo Plus Monika Gillert, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zając A., Edukacja ku mądrości w wiedzy, kompetencji i doskonałości, [w:] Edukacja jutra: XV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, t. 1, red. K. Denek, T. Koszczyc, P. Oleśniewicz, Akademia Wychowania Fizycznego i Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zając A., O edukację ku mądrości w wiedzy i doskonałości w działaniu, „Kwartalnik Edukacyjny”, 2009/3 (58), s. 19‒33.
Zobacz w Google Scholar

Chmielecka E., Edukacja dla społeczeństwa mądrości, http://www.e-edukacja.net/czwarta/_referaty/sesja_I/01_e-edukacja.pdf
Zobacz w Google Scholar

Chmielecka E., Informacja. Wiedza. Mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno, https://www.e-sgh.pl/lms/content/9160101/zasoby_dod.pdf
Zobacz w Google Scholar

Czy można nauczyć się mądrości? http://www.polskieradio.pl/9/29/Artykul/1451056,Czy-mozna-nauczyc-sie-madrosci
Zobacz w Google Scholar

Gadacz T., Pochwała mądrości, Internetowy Uniwersytet Mądrego Wychowania im. Stefanii Światłowskiej, http://www.iumw.pl/o-madrosci/articles/wyklad-prof-gadacz.html
Zobacz w Google Scholar

Kałużna-Wielorób A., Psychologiczne koncepcje mądrości, http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2014_68_4.pdf
Zobacz w Google Scholar

Knopik T., Czas wolny od nudy, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/680/Czas+wolny+od+nudy.pdf
Zobacz w Google Scholar

Kowalska-Sobczak A., „Edukacja dla mądrości”. Opinie na temat edukacji dla mądrości studentów pedagogiki, http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1774/Agnieszka%20Kowalska%20Sobczak%20Edukacja%20dla%20madrosci.%20Opinie%20na%20temat%20edukacji%20dla%20madrosci%20studentow%20pedagogiki.pdf?sequence=1
Zobacz w Google Scholar

Krzywka A., Informacja – wiedza – mądrość, http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/luty,206/informacja_wiedza_madrosc,1735.html
Zobacz w Google Scholar

Murawska A., O mądrości i nadziei w edukacji, http://www.edukacyjne.dyskursy.univ.szczecin.pl/nadzieja.htm
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Edukacja dla mądrości we wczesnej edukacji – propozycje rozwiązań metodycznych, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5726/E.%20P%C5%82%C3%B3ciennik.Edukacja%20dla%20m%C4%85dro%C5%9Bci...,%202013..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Edukacja dla rozwoju potencjału i mądrości dziecka w świetle koncepcji R. Sternberga, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5727/P%C5%82%C3%B3ciennik%20%2c%20Rozwijanie%20zdolno%C5%9Bci%20i%20m%C4%85dro-%C5%9Bci....%202013..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Zobacz w Google Scholar

Płóciennik E., Teaching for wisdom in modern early education, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5728/E.%20P%C5%82%C3%B3ciennik%2c%20Teaching%20for%20wisdom%20in...%2c%202013..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Teaching for Wisdom, http://www.thanh-nghiem.fr/tiki-index.php?page=teaching+for+wisdom
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Why Schools Should Teach for Wisdom: The Balance Theory of Wisdom in Educational Settings, http://worldroom.tamu.edu/Workshops/CommOfRespect07/Moral-Dilemmas/The%20Balance%20Theory%20of%20Wisdom%20Sternberg.pdf
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., WICS: A Model of Educational Leadership, http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ724874.pdf
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., WICS: An Expanded Model for Effective Practice in School and in Later Life, http://www2.clarku.edu/aboutclark/pdfs/Sternberg_wics.pdf
Zobacz w Google Scholar

Sternberg R. J., Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized, Cambridge: Cambridge University Press, http://vct.qums.ac.ir/portal/file/?180470/Wisdom-Intelligence-and-Creativity-Synthesized.pdf
Zobacz w Google Scholar

Zacher L., Czy społeczeństwo mądrości to utopia?, http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2518:czy-spoeczestwo-mdroci-to-utopia&catid=313&Itemid=30
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

9 grudnia 2022

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8088-312-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8088-313-0