Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne terenów położonych wzdłuż autostrad A1 i A2 w gminach powiatu zgierskiego

Autorzy

Łukasz Lechowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geoinformacji
https://orcid.org/0000-0001-8919-2173

Słowa kluczowe:

budowa autostrad w Polsce, gospodarka przestrzenna, powiat zgierski, użytkowanie ziemi wokół autostrad, środowisko przyrodnicze wokół autostrad

Streszczenie

Książka jest podsumowaniem szerszych badań Autora prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej oraz grantu NCN pt. Przekształcenia przestrzenno-funkcjonalne terenów położonych wzdłuż autostrady A2 w wybranych gminach powiatu zgierskiego w województwie łódzkim.

W prezentowanej publikacji Autor odpowiada na pytanie, czy budowa autostrad może wpływać na przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne otaczających ją gmin oraz jaki jest charakter tego wpływu. Analizie poddano przede wszystkim dwa elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej: użytkowanie ziemi i strukturę działek. Badania zostały przeprowadzone w siedmiu gminach powiatu zgierskiego.

Zakres merytoryczny książki mieści się w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Monografia stanowi uzupełnienie dotychczas prowadzonych badań nad oddziaływaniem autostrad na zagospodarowanie przestrzenne o skalę lokalną. Wiedza ta może być kluczowa dla lepszej organizacji przestrzeni gmin sąsiadujących z autostradą, ograniczenia kongestii oraz zachowania ładu przestrzennego i zasady zrównoważonego rozwoju.

Bibliografia

Acheampong R. A., Silva E. (2015), Land Use–Transport Interaction Modeling: A Review of the Literature and Future Research Directions, „Journal of Transport and Land Use”, s. 11–38.
Zobacz w Google Scholar

Alonso W. (1964), Location and Land Use; Toward a General Theory of Land Rent, Harvard University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Anas A. (1982), Residential Location Markets and Urban Transportation: Economic Theory, Econometrics, and Policy Analysis with Discrete Choice Models, Land-Use Transport Interaction: State of the Art, Academic Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Andrichak C. (2005), What Will the Future Bring? The Economic Development Impacts of Transportation Investment and a Look at the Interstate 86 Project, „URBG Independent Study”, 782.
Zobacz w Google Scholar

Antrop M. (2000), Changing Pattern in the Urbanized Countryside of Western Europe, „Landscape Ecology”, 15 (3), s. 257–270.
Zobacz w Google Scholar

Arai T., Akiyama T. (2004), Empirical Analysis for Estimating Land Use Transition Potential Functions – Case in the Tokyo Metropolitan Region, „Computers, Environment and Urban Systems”, 28 (1–2), s. 65–84.
Zobacz w Google Scholar

Arauzo-Carod J. M. (2007), Determinants of Population and Jobs at a Local Level, „Annals of Regional Science”, 41 (1), s. 87–104.
Zobacz w Google Scholar

Arts J., Hanekamp T., Dijkstra A. (2014), Integrating Land-use and Transport Infrastructure Planning: Towards Adaptive and Sustainable Transport Infrastructure, Transport Research Arena (TRA) 5th Conference: Transport Solutions from Research to Deployment, Paris, France.
Zobacz w Google Scholar

Aschauer D. A. (1989), Is Public Expenditure Productive?, „Journal of Monetary Economics”, 23 (2), s. 177–200.
Zobacz w Google Scholar

Aslan T., Gundogdu K., Arici I. (2007), Some Metric Indices for the Assessment of Land Consolidation Projects, „Pakistan Journal of Biological Sciences”, 10 (9), s. 1390–1397.
Zobacz w Google Scholar

Axhausen K. (2008), Accessibility Long Term Perspectives, „Journal of Transport and Land Use”, 1 (2), s. 5–22.
Zobacz w Google Scholar

Bac-Bronowicz J. (2006), Integracja baz danych przestrzennych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym, „Modelowanie Informacji Geograficznej”, 2, s. 67–78.
Zobacz w Google Scholar

Bacior S. (2010), Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie oddcinka Borek Mały–Boreczek, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Bacior S. (2012), Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Stara Jastrząbka–Straszęcin, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 1 (2), s. 157–167.
Zobacz w Google Scholar

Bacior S. (2013), Ocena zmian struktury przestrzennej gospodarstw rolnych spowodowanych przejęciem części gruntów pod pas autostrady na przykładzie autostrady A1, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3 (1), s. 217–227.
Zobacz w Google Scholar

Bacior S., Harasimowicz S. (2006), Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka Cikowice–Bochnia, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3 (1), s. 71–82.
Zobacz w Google Scholar

Bacior S., Piech I., Gniadek J. (2016), Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Tarnów–Rzeszów, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2 (1), s. 411–422.
Zobacz w Google Scholar

Bagińska J., Szmytkie R. (2009), Zmiany ludnościowe w strefach podmiejskich dużych miast Polski, [w:] W. Kamińska, M. Mularczyk (red.), Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s. 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Bajerowski T. (2003), Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Balawejder M. (2010a), Szachownica gruntów wsi Nowa Wieś przeciętej autostradą A4, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 12, s. 17–27.
Zobacz w Google Scholar

Balawejder M. (2010b), Ocena szachownicy gruntów indywidualnych we wsiach przeciętych autostradą A4 na przykładzie wsi Mrowla, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3, s. 115–125.
Zobacz w Google Scholar

Balawejder M., Leń P. (2016), The Realization of Complex Work of Consolidation and Exchange of Land in the Villages Divided by a Highway, „Geomatics and Environmental Engineering”, 10 (3), s. 27–37.
Zobacz w Google Scholar

Baldwin R. E. (2003), Economic Geography and Public Policy, Princeton University Press, Princeton, N. J.
Zobacz w Google Scholar

Banat J. (1999), Zmiany struktury gospodarstw jako skutek budowy autostrady, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa”, 68, s. 65–72.
Zobacz w Google Scholar

Bandyda A. J. (2010), Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, „Nauka”, 4, s. 115–125.
Zobacz w Google Scholar

Banister D., Berechman J. (2003), Transport Investment and Economic Development, Routledge, London.
Zobacz w Google Scholar

Bański J. (1997), Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975–1988, „Prace Geograficzne”, 168.
Zobacz w Google Scholar

Bański J. (2007), Przemiany funkcjonalno-przestrzenne terenów wiejskich – diagnoza, rekomendacje dla KPZK, Zespół Badań Obszarów Wiejskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, s. 397–433.
Zobacz w Google Scholar

Bański J. (2008), Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 29–43.
Zobacz w Google Scholar

Bański J., Stola W. (2002), Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, „Studia Obszarów Wiejskich”, 3.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska M. (2007), Koncepcja zjawiska fringe belt, czyli przyrostów pierścieni obrzeży miejskich, [w:] I. Jażdżewska (red.), Geografia osadnictwa. Dotychczasowy dorobek. Program badań, XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 177–184.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Marszał T. (red.) (2009), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Pielesiak I. (2009), Funkcja komunikacyjna małych miast w regionie łódzkim, [w:] T. Marszał (red.), Funkcja usługowa małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 31–51.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Pielesiak I. (2010), Spójność obszaru metropolitalnego – koncepcja badawcza, [w:] S. Liszewski (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Wydawnictwo Triada, Łódź, s. 69–77.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Pielesiak I. (2012), Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, „Studia KPZK PAN”, 147, s. 105–137.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Pielesiak I. (2014), Dzienna mobilność mieszkańców małych miast łódzkiego obszaru metropolitalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 367, s. 21–29.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz B., Wiśniewski S. (2009), Przemiany małego miasta i jego otoczenia a rozwój centrów logistycznych – przykład miasta i gminy Strykowa, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Baum H., Korte J. (2002), Report by H. Baum and J. Korte (Germany), ECMT Transport and Economic Development, Round Table, 119, OECD Publishing, Paris, s. 5–50.
Zobacz w Google Scholar

Baum-Snow N. (2007), Did Highways Cause Suburbanization?, „Quarterly Journal of Economics”, 122 (2), s. 775–805.
Zobacz w Google Scholar

Bąk M. (2013), Infrastruktura transportu a konkurencyjność gospodarcza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 49, s. 7–54.
Zobacz w Google Scholar

Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011), Komisja Europejska, Bruksela.
Zobacz w Google Scholar

Biehl D. (1986), The Contribution of Infrastructure to Regional Development. Final Report, Commision of the European Communities, Luxembourg.
Zobacz w Google Scholar

Bielecka E., Ciołkosz A. (2000), Zmiany użytkowania ziemi w dorzeczu Odry w świetle zdjęć satelitarnych i archiwalnych materiałów kartograficznych, „Fotointerpretacja w Geografii. Problemy Telegeoinformacji”, 31, s. 91–102.
Zobacz w Google Scholar

Bińczyk A., Jażdżewska I. (2005/2006), Kierunki zmian użytkowania ziemi w Rzgowie w latach 1985–2005, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Małe miasta – studium przypadków, Wydział Nauk Geograficznych, Łódź, s. 115–128.
Zobacz w Google Scholar

Bitner A. (2011), Charakterystyczny kształt działek ewidencyjnych na terenach zurbanizowanych – analiza struktury morfologicznej miast, „Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum”, 10 (1), s. 23–32.
Zobacz w Google Scholar

Blum U., Dudley L. (2002), Report by U. Blum and L. Dudley (Canada), ECMT Transport and Economic Development, Round Table, OECD Publishing, Paris, s. 51–80.
Zobacz w Google Scholar

Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H. (1974), Kanalizacja, Arkady, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Boarnet M. G. (2014), National Transportation Planning: Lessons from the U.S. Interstate Highways, „Transport Policy”, 31, s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Boarnet M. G., Chalermpong S. (2001), New Highways, House Prices, and Urban Development: A Case Study of Toll Roads in Orange County, Ca, „Housing Policy Debate”, 12 (3), s. 575–605.
Zobacz w Google Scholar

Boarnet M. G., Haughwout A. F. (2000), Do Highways Matter? Evidence and Policy Implications of Highways’ Influence on Metropolitan Development, A Discussion Paper Prepared for The Brookings Institution Center on Urban and Metrolitan Policy.
Zobacz w Google Scholar

Borys K., Borys W. (2000), Wykorzystanie EWMAPY dla budowy i prowadzenia GIS przyszłości, „Geodeta”, 4, s. 58–60.
Zobacz w Google Scholar

Bromek K. (1955), Opracowanie szczegółowej mapy użytkowania ziemi dla Krakowa, „Przegląd Geograficzny”, 27 (3–4), s. 589–604.
Zobacz w Google Scholar

Bromek K. (1966), Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego koło 1960 roku, „Zeszyty Naukowe UJ”, 128.
Zobacz w Google Scholar

Bromek K., Mydel R. (1972), Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, „Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica”, 5, s. 149–159.
Zobacz w Google Scholar

Brömmelstroet M. T., Bertolini L. (2010), Integrating Land Use and Transport Knowledge in Strategy-making, „Transportation”, 37 (1), s. 85–104.
Zobacz w Google Scholar

Bruinsma F. R., Nijkamp P., Rietveld P. (1989), Employment Impacts of Infrastructure Investments. A Case Study for the Netherland, Serie Research Memoranda, 1989–51, Vrije Universiteit, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Bruinsma F. R., Rienstra S. A., Rietveld P. (1997), Economic Impacts of the Construction of a Transport Corridor: A Multi-level and Multiapproach Case Study for the Construction of the A1 Highway in the Netherlands, „Regional Studies”, 31 (4), s. 391–402.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska L. (2011), Elementy ochrony środowiska w transporcie, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydawnictwo Naukowe, Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy (2013), PwC, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Burchard-Dziubińska M., Bartosiewicz B., Napierała T., Jaeschke A., Kaniewicz S., Konczak S., Mikołajewski W., Rzeńca A., Włodarczyk J., Wojciechowski E. (2014), Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Diagnoza społeczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Łodzi, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Burnewicz J. (2013), Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju ekonomicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 49, s. 7–54.
Zobacz w Google Scholar

Burnewicz J. (2015), Czynniki rozwojowe polskiego transportu drogowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 54, s. 35–86.
Zobacz w Google Scholar

Cała C. (1978), Rola autostrad w zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie doświadczeń włoskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Cepil M. (2017), Śladami osadników fryderycjańskich w środkowej Polsce. Cmentarze i ich pozostałości, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 6, s. 209–226.
Zobacz w Google Scholar

Cervero R. (2003), Road Expansion, Urban Growth, and Induced Travel: A Path Analysis, „Journal of the American Planning Association”, 69 (2), s. 145–163.
Zobacz w Google Scholar

Cervero R., Landis J. (1997), Twenty Years of the Bay Area Rapid Transit System: Land Use and Development Impacts, „Transportation Research Part A”, 31 (4), s. 309–333.
Zobacz w Google Scholar

Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cho E. J., Rodriguez D., Song Y. (2008), The Role of Employment Subcenters in Residential Location Decisions, „Journal of Transport and Land Use”, 1 (2), s. 121–151.
Zobacz w Google Scholar

Ciesielski M., Szudrowicz A. (2001), Ekonomika transportu, wyd. II, Wydawnictwo AE, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ciołkosz A., Poławski Z. F. (2006), Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w drugiej połowie XX wieku, „Przegląd Geograficzny”, 78 (2), s. 173–190.
Zobacz w Google Scholar

Dacko A. (2006), Tworzenie warunków do rozwoju terenów wiejskich poprzez scalanie gruntów – aspekt teoretyczny, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2 (2), s. 29–39.
Zobacz w Google Scholar

Delucchi M. A. (2000), Environmental Externalities of Motor-vehicle Use in the US, „Journal of Transport Economics and Policy”, 34 (2), s. 135–168.
Zobacz w Google Scholar

Demetriou D., See L., Stillwell J. (2013c), A Parcel Shape Index for Use in Land Consolidation Planning, „Transactions in GIS”, 17 (6), s. 861–882.
Zobacz w Google Scholar

Demetriou D., Stillwell J., See L. (2011), The Development and Evaluation of a New Model for Measuring Land Fragmentation (manuskrypt).
Zobacz w Google Scholar

Demetriou D., Stillwell J., See L. (2013a), A GIS-based Shape Index for Land Parcels, First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2013), International Society for Optics and Photonics, Paphos, Cyprus.
Zobacz w Google Scholar

Demetriou D., Stillwell J., See L. (2013b), A New Methodology for Measuring Land Fragmentation, „Computers, Environment and Urban Systems”, 39, s. 71–80.
Zobacz w Google Scholar

Doi K. (1957), The Industrial Structure of Japaniese Prefectures, Proceedings of International Geographical Union. Regional Conference, s. 310–316.
Zobacz w Google Scholar

Domagalski P., Kacprzak E., Staszewska S. (2008), Jednostki wiejskie w strefie wpływu aglomeracji poznańskiej, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, Komisja Obszarów Wiejskich, PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 59–76.
Zobacz w Google Scholar

Domańska A. (2006), Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W., Skorupka S., Auderska H. (1996), Słownik języka polskiego, wyd. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Douglas D., Peucker T. (1973), Algorithms for the Reduction of the Number of Points Required to Represent a Digitized Line or Its Caricature, „The Canadian Cartographer”, 10 (2), s. 112–122.
Zobacz w Google Scholar

Dudek P., Ochelska-Mierzejewska J. (2016), Analiza wybranych czynników wpływających na jakość komunikacji miejskiej w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem transportu tramwajowego, „Autobusy”, 12, s. 590–597.
Zobacz w Google Scholar

Dziadek S. (1992), Geografia transportu Polski w zarysie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J. (2011), Środowisko mieszkaniowe wielkiego miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dzieciuchowicz J., Dmochowska-Dudek K. (2014), Wielkość i kształt działek gruntowych w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 16, s. 149–167.
Zobacz w Google Scholar

Dziegieć E. (1995), Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce, „Turyzm”, 5 (1), s. 5–56.
Zobacz w Google Scholar

Dziewoński K., Kostrowicki J., Piskorz H., Szczęsny R. (1956), Tymczasowa instrukcja sporządzania szczegółowych map użytkowania ziemi, „Dokumentacja Geografi a”, 1.
Zobacz w Google Scholar

Forkenbrock D. J., Foster N. S. J. (1990), Economic Benefits of a Corridor Highway Investment, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 24 (4), s. 303–312.
Zobacz w Google Scholar

Forkenbrock D. J., Mathur S. K., Schweitzer L. A. (2001), Transportation Investment and Urban Land Use Patterns, Transportation Policy Research, Public Policy Center, The University of Iowa, Iowa City.
Zobacz w Google Scholar

Forman R., Deblinger R. (2000), The Ecological Road-Effect Zone of a Massachusetts (U.S.A.) Suburban Highway, „Conservation Biology”, 14 (1), s. 36–46.
Zobacz w Google Scholar

Forman R. T. T. (2000), Estimate of the Area Affected Ecologically by the Road System in the United States, „Conservation Biology”, 14 (1), s. 31–35.
Zobacz w Google Scholar

Forman R. T. T. (2003), Road Ecology: Science and Solutions, Island Press, Washington, DC.
Zobacz w Google Scholar

Friedman J. (1974), Ogólna teoriarozwojuspolaryzowanego (fragmenty), [w:] M. Rościszewski (red.), Przestrzeń krajów Trzeciego Świata. Problemy metodologiczne. Przegląd literatury zagranicznej, tłum. M. Rościszewski, Instytut Geografii PAN, Warszawa, s. 18–33.
Zobacz w Google Scholar

Fritsch B. (1995), La contribution des infrastructures au développement économique des régions françaises, Observatoire de L’economie et des Institutions Locales, Service D’etudes Techniques Des Routes Et Des Autoroutes, Université Paris XII-Val-de-Marne, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Funderburg R. G., Nixon H., Boarnet M. G., Ferguson G. (2010), New Highways and Land Use Change: Results from a Quasi-Experimental Research Design, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 44 (2), s. 76–98.
Zobacz w Google Scholar

Gadziński J. (2011), Rozwój transportu drogowego jako zagrożenie dla środowiska przyrodniczego – przykład aglomeracji poznańskiej, „Journal of Ecology and Health”, 15 (4), s. 165–175.
Zobacz w Google Scholar

Gadziński J. (2013), Funkcjonowanie lokalnego systemu transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych w aglomeracji poznańskiej, WNGiG UAM, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

García-López M.-À. (2012), Urban Spatial Structure, Suburbanization and Transportation in Barcelona, „Journal of Urban Economics”, 72 (2), s. 176–190.
Zobacz w Google Scholar

Gawron H. (2012), Wpływ cech fizycznych działek na ceny gruntów budowlanych w aglomeracji miejskiej (na przykładzie aglomeracji poznańskiej), „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, 20 (2), s. 47–58.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorowski J., Bielecka E. (2014), Land Fragmentation Analysis Using Morphometric Parameters, 9th International Conference „Environmental Engineering” Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, Vilnius, Lithuania.
Zobacz w Google Scholar

Getis A., Ord J. K. (1995), Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and an Application, „Geographical Analysis”, 27 (4), s. 286–306.
Zobacz w Google Scholar

Geurs K., van Wee B. (2004), Land-use Transport Interaction Models as Tools for Sustainability Assessment of Transport Investments: Review and Research Perspectives, „European Journal of Transport and Infrastructure Research”, 4, s. 347–349.
Zobacz w Google Scholar

Giuliano G. (1989), New Directions for Understanding Transportation and Land Use, „Environment & Planning A”, 21, s. 145–159.
Zobacz w Google Scholar

Giuliano G. (1995), The Weakening Transportation-land Use Connection, „ACCESS Magazine”, 6, s. 3–11.
Zobacz w Google Scholar

Giuliano G. (2017), Land Use Impacts on Transportation Investments: Highway and Transit, [w:] G. Giuliano, S. Hanson (red.), The Geography of Urban Transportation, The Guilford Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Giuliano G., Redfearn C., Agarwal A., He S. (2011), Network Accessibility and Employment Centres, „Urban Studies”, 49 (1), s. 77–95.
Zobacz w Google Scholar

Gniadek J., Harasimowicz S. (2008), Zróżnicowanie ukształtowania rozłogów działek ornych na przykładzie wsi Filipowice, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3, s. 103–115.
Zobacz w Google Scholar

Gola S., Langner R. (red.) (2009), Gruntowe uwarunkowania autostrady A2 Kraków–Tarnów, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2 (13), s. 35–65.
Zobacz w Google Scholar

Golachowski S., Kostrubiec B., Zagożdżon A. (1974), Metody badań geograficzno-osadniczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gola-Szlachta J., Pijanowski Z., Woch F. (2012), Metodyka postępowania dla potrzeb kształtowania obszarów wiejskich związanych z budową autsotrad, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2 (2), s. 109–121.
Zobacz w Google Scholar

Gonzalez X. P., Marey M. F., Alvarez C. J. (2007), Evaluation of Productive Rural Land Patterns with Joint Regard to the Size, Shape and Dispersion of Plots, „Agricultural Systems”, 92 (1–3), s. 52–62.
Zobacz w Google Scholar

Gotlib D. (2013a), Rozdział 1.4. Ewolucja bazy danych obiektów topograficznych w kontekście realizacji projektu GBDOT, [w:] R. Olszewski, D. Gotlib (red.), Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gotlib D. (2013b), Rozdział 2.1. Ogólna koncepcja, cel budowy i zakres informacyjny BDOT10K i BDOO, [w:] R. Olszewski, D. Gotlib (red.), Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, s. 51–59.
Zobacz w Google Scholar

Górka Z. (1974), Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – Śródmieście, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Geograficzne”, 379 (38), s. 67–94.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski W. (2010), Transport w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, 8, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Green Paper on the Impact of Transport on the Environment. A Community Strategy for „Sustainable Mobility” (1992), Commision of the European Communities, Brussels.
Zobacz w Google Scholar

Gronowicz J. (2004), Ochrona środowiska w transporcie lądowym, Biblioteka Problemów Eksploatacji, wyd. II uzup., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań–Radom.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszczak J. (2003), O „nowej geografii ekonomicznej”, „Europa XXI”, 9, s. 95–107.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz W. (1972), Infrastruktura transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa .
Zobacz w Google Scholar

Hamersma M., Tillema T., Sussman J., Arts J. (2014), Residential Satisfaction Close to Highways: The Impact of Accessibility, Nuisances and Highway Adjustment Projects, „Transportation Research Part A: Policy and Practice”, 59, s. 106–121.
Zobacz w Google Scholar

Hansen W. G. (1959), How Accessibility Shapes Land Use, „Journal of the American Institute of Planners”, 25 (2), s. 73–76.
Zobacz w Google Scholar

Harasimowicz S., Janus J. (2009), Ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A4 we wsi Brzezie, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 4, s. 239–249.
Zobacz w Google Scholar

Harasimowicz S., Janus J. (2012), Ocena struktury przestrzennej wsi Sękowa na podstawie danych z ewidencji gruntów oraz analizy stanu faktycznego, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3 (1), s. 87–96.
Zobacz w Google Scholar

Hejmanowska B. (1997), Metody klasyfikacji obrazu, mapy pokrycia/użytkowania terenu, pomiary właściwości spektralnych obiektu, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, 7, s. 103–107.
Zobacz w Google Scholar

Heeres N., Tillema T., Arts J. (2012), Integration in Dutch Planning of Motorways: From „Line” towards „Area-oriented” Approaches, „Transport Policy”, 24, 148–158.
Zobacz w Google Scholar

Henry M. S., Barkley D. L. (1997), The Hinterland’s Stake in Metropolitan Growth: Evidence from Selected Southern Regions, „Journal of Regional Science”, 37 (3), s. 479.
Zobacz w Google Scholar

Holtz-Eakin D., Schwartz A. (1995), Spatial Productivity Spillovers from Public Infrastructure: Evidence from State Highways, „International Tax and Public Finance”, 2, s. 459–468.
Zobacz w Google Scholar

Holvad T., Preston J. (2005), Road Transport Investment Projects and Additional Economic Benefits, 45th Congress of the European Regional Science Association: Land Use
Zobacz w Google Scholar

and Water Management in a Sustainable Network Society, 23–27 August, Amsterdam, The Netherlands.
Zobacz w Google Scholar

Hu Z., Lo C. P. (2007), Modeling Urban Growth in Atlanta Using Logistic Regression, „Computers, Environment and Urban Systems”, 31 (6), s. 667–688.
Zobacz w Google Scholar

Iacono M., Levinson D. (2012), Rural Highway Expansion and Economic Development: Impacts on Private Earnings and Employment, http://conservancy.umn.edu/handle/11299/179816 (dostęp: 10. 01. 2017).
Zobacz w Google Scholar

Iacono M., Levinson D., El-Geneidy A. (2008), Models of Transportation and Land Use Change: A Guide to the Territory, „Journal of Planning Literature”, 22 (4), s. 323–340.
Zobacz w Google Scholar

Ingram D. R. (1971), The Concept of Accessibility: A Search for an Operational Form, „Regional Studies”, 5 (2), s. 101–107.
Zobacz w Google Scholar

Islam S. (2010), An Examination of the Differential Impact of Highway Capital Investment on Economically Disparate Appalachian Counties in the USA, „Transportation Planning and Technology”, 33 (5), s. 453–464.
Zobacz w Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (1998), Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (2002), Głowno i jego związki z regionem, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 4, s. 117–129.
Zobacz w Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (2006), Powstawanie nowych terenów przemysłowych w Łodzi dawniej i dziś: współczesna rola specjalnych stref ekonomicznych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście, ich organizacja i funkcje, XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 91–101.
Zobacz w Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S. (2006), Lokalizacja wewnątrzmiejska bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Łodzi, „Przegląd Geograficzny”, 78 (4), s. 515–536.
Zobacz w Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Siejkowska A. (2010), Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Janus J. (2010a), Ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A4 w miejscowości Kłaj, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2, s. 107–118.
Zobacz w Google Scholar

Janus J. (2010b), Wstępna ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A4 na przykładzie gminy Niepołomice, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3, s. 75–87.
Zobacz w Google Scholar

Janus J. (2011a), Wstępna ocena efektów scalenia gruntów wsi Krzeczów realizowanego w związku z budową autostrady A4, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 4, s. 73–83.
Zobacz w Google Scholar

Janus J. (2011b), Wyznaczenie granic obszaru przeznaczonego do scalenia w związku z budową autostrady A4 na przykładzie wsi Krzeczów, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2, s. 17–27.
Zobacz w Google Scholar

Janus J. (2013), Ocena możliwości kształtowania nowego układu działek w procesie scalenia gruntów z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych na przykładzie powiatu dąbrowskiego, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3 (2), s. 107–117.
Zobacz w Google Scholar

Jażdżewska I. (1999), Przemiany funkcjonalne i morfologiczne przestrzeni geograficznej wsi Rzgów w świetle metod numerycznych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jażdżewska I. (2001), Miejska sieć osadnicza i jej przemiany, [w:] S. Liszewski (red.), Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 225–240.
Zobacz w Google Scholar

Jażdżewska I. (2006), Kształtowanie się miejskiej sieci osadniczej Polski do roku 1918 na tle zmian terytorium kraju, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 7, s. 95–121.
Zobacz w Google Scholar

Jażdżewska I. (2008), Przemiany miejskiej sieci osadniczej w Polsce w świetle metod matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jażdżewska I. (2009/2010), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, [w:] I. Jażdżewska (red.), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jażdżewska I. (2011), Zmiany gęstości ludności miejskiej w centralnej Polsce. Estymacja rozkładu gęstości zaludnienia z wykorzystaniem nieparametrycznych estymatorów jądrowych (kernel function), „Człowiek i Środowisko”, 35 (3–4), s. 5–17.
Zobacz w Google Scholar

Jażdżewska I. (2013), Statystyka dla geografów, wyd. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jiwattanakulpaisarn P., Noland R. B., Graham D. J., Polak J. W. (2009), Highway Infrastructure and State-level Employment: A Causal Spatial Analysis, „Papers in Regional Science”, 88 (1), s. 133–159.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek T. (2017), Dynamika i kierunki rozwoju suburbanizacji rezydencjalnej w aglomeracji poznańskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 27 (1), s. 81–98.
Zobacz w Google Scholar

Kaliński J. (2011), Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża-Kopias D. (2015), Migracje w województwie łódzkim, [w:] P. Szukalski (red.), Procesy demograficzne w województwie łódzkim w XXI wieku, 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska T., Rusak M. (2000), Kryteria społeczno-ekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w transporcie, „Przegląd Komunikacyjny”, 3, s. 12–17.
Zobacz w Google Scholar

Karbowiak H. (2009), Podstawy infrastruktury transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kasraian D., Maat K., van Wee B. (2016), Three Decades of Transport Infrastructure Development and Travel Behaviour Change in the Netherlands, [w:] M. Schrenk, V. V. Popovich, P. Zeile, P. Elisei, C. Beyer (red.), REAL CORP 2016 – SMART ME UP! How to Become and How to Stay a Smart City, and Does This Improve Quality of Life?, Proceedings of 21st International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society, Vienna, s. 977–981.
Zobacz w Google Scholar

Kasraian D., Maat K., Stead D., van Wee B. (2016a), Long-term Impacts of Transport Infrastructure Networks on Land-use Change: An International Review of Empirical Studies, „Transport Reviews”, 36 (6), s. 772–792.
Zobacz w Google Scholar

Keken Z., Sebkova M., Skalos J. (2014), Analyzing Land Cover Change – The Impact of the Motorway Construction and Their Operation on Landscape Structure, „Journal of Geographic Information System”, 6, s. 559–571.
Zobacz w Google Scholar

Kim J. Y., Han J. H. (2016), Straw Effects of New Highway Construction on Local Population and Employment Growth, „Habitat International”, 53, s. 123–132.
Zobacz w Google Scholar

Komornicki T. (2011), Dostępność transportowa Polski Zachodniej, „Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska”, 5–6 (48–49), s. 47–93.
Zobacz w Google Scholar

Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Czapiewski K., Goliszek S. (2013), Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Krajowa Jednostka Ewaluacji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Świątek D., Czapiewski K., Mazur M., Wiśniewski R., Bednarek-Szczepańska M., Stępniak M. (2010), Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów. Raport metodologiczny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Komornicki T., Wiśniewski R., Baranowski J., Błażejczyk K., Degórski M., Goliszek S., Rosik P., Solon J., Stępniak M., Zawiska I. (2015), Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych, „Prace Geograficzne”, 249.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (2001), M. P. nr 25, poz. 432.
Zobacz w Google Scholar

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), M. P., poz. 252.
Zobacz w Google Scholar

Kondracki J. (2002), Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korcelli-Olejniczak E. (2012), Region metropolitalny – pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika, „Prace Geograficzne”, 235.
Zobacz w Google Scholar

Kostrowicki J. (red.) (1959), Polskie zdjęcie użytkowania ziemi. Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi, „Dokumentacja Geograficzna”, 2.
Zobacz w Google Scholar

Kostrowicki J., Kulikowski R. (1971), Przeglądowe zdjęcie użytkowania ziemi (projekt instrukcji), „Dokumentacja Geograficzna”, 2.
Zobacz w Google Scholar

Kostrubiec B. (1972), Analiza zjawisk koncentracji w sieci osadniczej: problemy metodyczne, „Prace Geograficzne”, 93.
Zobacz w Google Scholar

Koter M. (1970), Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, „Prace Geograficzne”, 79.
Zobacz w Google Scholar

Koter M. (1974), Fizjonomia, morfologia i morfogeneza miasta. Przegląd rozwoju oraz próba uściślenia pojęć, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria II”, 55, s. 3–16.
Zobacz w Google Scholar

Koter M. (1979), Struktura morfogenetyczna wielkiego miasta na przykładzie Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe UŁ. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Folia Geographica, Seria II”, 21, s. 25–52.
Zobacz w Google Scholar

Koter M. (2009), Struktura morfogenetyczna Łodzi a podział miasta na jednostki samorządowe na przełomie XX i XXI wieku, [w:] S. Liszewski (red.), Łódź – monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 373–380.
Zobacz w Google Scholar

Kotlicka J. (2008), Przemiany morfologiczne terenów przemysłowych Łodzi, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Koziarski S. M. (2004), Rozwój przestrzenny sieci autostrad na świecie, „Studia i Monografie”, 341.
Zobacz w Google Scholar

Koziarski S. M. (2010), Przekształcenia infrastruktury transportowej w Polsce, „Studia i Monografie”, 440.
Zobacz w Google Scholar

Kozubek E. (2002), Zmiany użytkowania ziemi w regionie tarnobrzeskim pod wpływem uprzemysłowienia w latach 1937–1992 w świetle interpretacji map i obrazów satelitarnych, „Dokumentacja Geograficzna”, 25.
Zobacz w Google Scholar

Koźlak A. (2011), Transport w teoriach rozwoju regionalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 166, s. 349–360.
Zobacz w Google Scholar

Koźlak A. (2012a), Transport jako czynnik rozwoju regionalnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 244, s. 425–434.
Zobacz w Google Scholar

Koźlak A. (2012b), Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Koźlak A. (2013), Miejsce dostępności transportowej w koncepcji czynników konkurencyjności regionów, [w:] M. Bąk (red.), Infrastruktura transportu a konkurencyjność gospodarcza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 49, s. 75–90.
Zobacz w Google Scholar

Koźlak A. (2015), Efekty inwestycji w infrastrukturę transportu a problemy z jej oceną, [w:] M. Bąk (red.), Wybrane problemy rozwoju systemów transportowych w drugiej dekadzie XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 54, s. 115–134.
Zobacz w Google Scholar

Krügman P. (1991), Increasing Returns and Economic Geography, „Journal of Political Economy”, 99 (3), s. 483–499.
Zobacz w Google Scholar

Krzemiński S. (2007), Źródła finansowania rozwoju transportu, [w:] D. Liberacki, L. Mindur (red.), Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji PIB, Warszawa–Radom, s. 95–120.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofik R., Szmytkie R. (2011), Studia nad procesami i strukturami osadniczymi sieci miast Polski Południowej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza M. (2001), Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym. Dawne województwa łęczyckie i sieradzkie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kurek R. T. (2007), Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra.
Zobacz w Google Scholar

Lamprecht M., Marszał T. (2009), Monografia miasta i gminy Stryków, Urząd Miasta-Gminy Stryków & WIST, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Lechowski Ł. (2013), Analiza zmian pokrycia terenu wokół autostrad za pomocą metod GIS, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 14, s. 59–76.
Zobacz w Google Scholar

Lechowski Ł. (2016), Wykorzystanie danych z rejestru pozwoleń na budowę do oceny oddziaływania autostrad na ruch budowlany na przykładzie gminy Zgierz, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, 19 (2), s. 56–71.
Zobacz w Google Scholar

Lech-Turaj B., Noga K., Sanek A. (2002), Wpływ budowy autostrady na strukturę przestrzenną gruntów, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie. Sesja Naukowa”, 84.
Zobacz w Google Scholar

Lewiński S. (2006), Rozpoznanie form pokrycia i użytkowania ziemi na zdjęciu satelitarnym Landsat ETM+ metodą klasyfikacji obiektowej, „Roczniki Geomatyki”, 4 (3), s. 139–152.
Zobacz w Google Scholar

Lewiński S. (2007), Obiektowa klasyfikacja zdjęć satelitarnych jako metoda pozyskiwania informacji o pokryciu i użytkowaniu ziemi, Seria Monograficzna, 12, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lijewski T. (1986), Geografia transportu Polski, wyd. II zaktual., Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (1965), Rozwój sieci drogowej województwa łódzkiego w okresie od 1770 do 1963, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 13 (2), s. 351–359.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (1973), Użytkowanie ziemi w miastach województwa opolskiego, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (1977), Tereny miejskie a struktura przestrzenna Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (1979), Zróżnicowanie przestrzenne użytkowania ziemi w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis, Seria II, Folia Geographica”, 21.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (1987), Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm”, 3, s. 33–54.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (1994), Studia nad strukturami przestrzennymi miast, [w:] tegoż (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918–1993, PTG, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności, Łódź, s. 181–199.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (2001a), Sieć transportowa, [w:] tegoż (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 310–321.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (2001b), Osadnictwo regionu łódzkiego, [w:] tegoż (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 213–224.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (2004), Przemiany struktury przestrzennej aglomeracji przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (przykład łódzkiej aglomeracji miejskiej), [w:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miasta w sferze funkcjonalnej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 9–24.
Zobacz w Google Scholar

Liszewski S. (red.) (2012), Geografia urbanistyczna, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Litman T. (2011), Evaluating Transportation Land Use Impacts. Considering the Impacts. Benefits and Costs of Different Land Use Development Patterns, Victoria Transport Policy Institute.
Zobacz w Google Scholar

Litwin U., Szewczyk R. (2012), Morfologia działek przyczynkiem kształtowania krajobrazu, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2 (2), s. 39–48.
Zobacz w Google Scholar

Louw E., Leijten M., Meijers E. (2013), Changes Subsequent to Infrastructure Investments: Forecasts, Expectations and ex-Post Situation, „Transport Policy”, 29, s. 107–117.
Zobacz w Google Scholar

Luchter B. (1990), Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Luchter B. (2004), Wykorzystanie bloków urbanistycznych w badaniach przemian użytkowania ziemi (na przykładzie Krakowa), „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 645, s. 83–102.
Zobacz w Google Scholar

Luchter B. (2011), Analiza porównawcza przemian użytkowania ziemi na terenie Bochni i Dębicy na przełomie XX i XXI wieku, „Folia Oeconomica Bochniensia: Zeszyty Naukowe”, 9, s. 121–157.
Zobacz w Google Scholar

Luchter B., Kudłacz T. (2007), Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa, „Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, 746, s. 137–157.
Zobacz w Google Scholar

Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R. (2013), Aspekty prawne i metodologiczne oceny oddziaływania na środowisko inwestycji w infrastrukturę transportu, „Oeconomia Copernicana”, 3, s. 103–120.
Zobacz w Google Scholar

Maat K., van Wee B., Stead D. (2005), Land Use and Travel Behaviour: Expected Effects from the Perspective of Utility Theory and Activity-based Theories, „Environment and Planning B: Planning and Design”, 32 (1), s. 33–46.
Zobacz w Google Scholar

Makowska-Iskierka M. (2009), Procesy urbanizacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Makowska-Iskierka M. (2015), Konsekwencje przestrzenno-fizjonomiczne urbanizacji turystycznej w łódzkim obszarze metropolitalnym, „Turyzm”, 23 (2), s. 35–45.
Zobacz w Google Scholar

Manley D. (2009), Scale, Aggregation, and the Modifiable Areal Unit Problem, [w:] M. M. Fischer, P. Nijkamp (red.), Handbook of Regional Science, 3, Springer, Heidelberg–New York–Dordrecht–London, s. 1157–1173.
Zobacz w Google Scholar

Manville M. (2017), Travel and the Built Environment: Time for Change, „Journal of the American Planning Association”, 83 (1), s. 29–32.
Zobacz w Google Scholar

Mapa topograficzna w skali 1:25 000 (1981), układ 65/1, godło: 1241, 1242. Marcińczak S. (2012), The Evolution of Spatial Patterns of Residential Segregation in Central European Cities: The Łódź Functional Urban Region from Mature Socialism to Mature post-Socialism, „Cities”, 29, s. 300–309.
Zobacz w Google Scholar

Marks L., Ber A., Gogołek W., Piotrowska K. (2006), Mapa geologiczna Polski w skali 1:500 000, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marszał T., Pielesiak I. (2008), Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego), [w:] T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, „Studia KPZK PAN”, 120, s. 180–196.
Zobacz w Google Scholar

Martin J. C., García-Palomares J. C., Gutierrez J., Román C. (2010), Efficiency and Equity of Orbital Motorways in Madrid, „Journal of Transport and Land Use”, 3 (1), s. 67–84.
Zobacz w Google Scholar

Matczak A. (1986), Budownictwo letniskowe w strefie podmiejskiej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica”, 7, s. 137–166.
Zobacz w Google Scholar

Matczak A., Szymańska D. (1997), Studia nad strukturą przestrzenno-funkcjonalną miasta. Przykład Brodnica, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Matlovič R. (1997), Struktura przestrzenna miasta. Metodologia badań. Przykład miasta Presova, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Mazur E. (1998), Transport a środowisko przyrodnicze Polski, wyd. II popr., Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Mazur E. (2010), Terenochłonność transportu drogowego i kolejowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki”, 11, s. 135–145.
Zobacz w Google Scholar

McGarigal K., Marks B. (1995), FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape Structure, USDA Forest Services General Technical Report, 2, USDA Forest Services, USA.
Zobacz w Google Scholar

McMillen D. P., Lester T. W. (2003), Evolving Subcenters: Employment and Population Densities in Chicago, 1970–2020, „Journal of Housing Economics”, 12, s. 60–81.
Zobacz w Google Scholar

Missalowa G. (1964), Studia nad powstaniem Łódzkiego Okręgu Przemysłowego 1815–1870, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Miszewska B. (1995), Wpływ ekspansji przestrzennej Wrocławia na sukcesję użytkowania ziemi i strukturę morfologiczną miasta, „Czasopismo Geograficzne”, 66, s. 363–370.
Zobacz w Google Scholar

Miszewska B., Szmytkie R. (2017), Rozwój przestrzenny i przemiany morfologiczne osiedli Wrocławia wyrosłych wokół dawnych wsi kmiecych, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 6, s. 51–70.
Zobacz w Google Scholar

Moniewski P. (1997), Źródła strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej i ich gospodarcze wykorzystanie, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica”, 2, s. 153–167.
Zobacz w Google Scholar

Morawska A., Żelazo J. (2008), Oddziaływanie dróg na środowisko i rola postępowania w sprawie OOS na przykładzie planowanej drogi krajowej, „Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”, 42 (4), s. 95–109.
Zobacz w Google Scholar

Mothorpe C., Hanson A., Schnier K. (2013), The Impact of Interstate Highways on Land Use Conversion, „Annals of Regional Science”, 51 (3), s. 833–870.
Zobacz w Google Scholar

Musiaka Ł. (2017), Przemiany morfologiczne małego miasta na przykładzie Nowego Stawu, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, 6, s. 71–105.
Zobacz w Google Scholar

Muth R. F. (1985), Models of Land-use, Housing and Rent: An Evaluation, „Journal of Regional Science”, 25 (4), s. 593–606.
Zobacz w Google Scholar

Müller K., Steinmeier C., Küchler M. (2010), Urban Growth Along Motorways in Switzerland, „Landscape and Urban Planning”, 98 (1), s. 3–12.
Zobacz w Google Scholar

Nalej M. (2018), Problem zmiennych jednostek odniesienia (MAUP) w badaniach pokrycia terenu. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (praca doktorska), Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Niemeier D., Bai S., Handy S. L. (2011), The Impact of Residential Growth Patterns on Vehicle Travel and Pollutant Emissions, „Journal of Transport and Land Use”, 4 (3), s. 65–80.
Zobacz w Google Scholar

Padeiro M. (2013), Transport Infrastructures and Employment Growth in the Paris Metropolitan Margins, „Journal of Transport Geography”, 31, s. 44–53.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska B. (2013a), Polityka transportowa w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w realizacji inicjatyw strategii Europa 2020, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 49, s. 55–74.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska B. (2013b), Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Peszek P. (2004), Integracja transportu miejskiego i kolejowego na przykładzie Ozorkowa, „Problemy Kolejnictwa”, 139, s. 130–139.
Zobacz w Google Scholar

Piech M. (2004), Przemiany funkcjonalne terenów przemysłowych Łodzi w latach 1988–1996 w granicach kolei obwodowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pielesiak I. (2010), System transportowy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – wybrane aspekty, [w:] C. Domański, T. Śmiłowska (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 175–189.
Zobacz w Google Scholar

Pielesiak I. (2011), Transportation Problems in Urban Region. The Case of Łódź Metropolitan Area, „Studia Regionalia”, 31, s. 103–117.
Zobacz w Google Scholar

Piskozub A. (1967), Transport jako czynnik regionalizacji osadnictwa, Seria Monografii, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Podciborski T., Trystula A. (2010), Wykorzystanie systemu GIS do oceny stanu ładu przestrzennego obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 13, s. 5–18.
Zobacz w Google Scholar

Polna M. (2017), Zmiany lesistości obszarów wiejskich w Polsce w latach 1995–2016, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, 19 (2), s. 194–199.
Zobacz w Google Scholar

Polyzos S., Sdrolias L., Koutseris E. (2008), Enterprises’ Locational Decisions and Interregional Highways: An Empiric Investigation in Greece, „Acta Geographica Slovenica”, 48 (1), s. 147–168.
Zobacz w Google Scholar

Potrykowski M., Taylor Z. (1982), Geografia transportu: zarys problemów, modeli i metod badawczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Raczyński J., Bużałek T. (2017), Kierunki rozwoju Łódzkiego Węzła Kolejowego, „TTS Technika Transportu Szynowego”, 1–2, s. 46–61.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M. (1990), Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak M. (2000), Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 62 (4), s. 84–102.
Zobacz w Google Scholar

Rechciński M., Balon J., Grodzińska-Jurczak M. (2017), Dane zastane – ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych, „Prace Geograficzne”, 149, s. 81–100.
Zobacz w Google Scholar

Rienstra S. A., Rietveld P., Hilferink M. T. H., Bruinsma F. R. (1998), Road Infrastructure and Corridor Development, [w:] L. Lundqvist, L. Mattsson, K. Göran, J. Tschangho (red.), Network Infrastructure and the Urban Environment: Advances in Spatial Systems Modelling, Springer, Berlin–Heidelberg, s. 395–414.
Zobacz w Google Scholar

Rodrigue J. -P., Comtois C., Slack B. (2006), The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Dept. of Economics & Geography, Hempstead, New York.
Zobacz w Google Scholar

Rosik P. (2009), Zróżnicowanie dostępności drogowej regionów Polski, „Transport Miejski i Regionalny”, 5, s. 2–8.
Zobacz w Google Scholar

Rosik P. (2012), Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, „Prace Geograficzne”, 233.
Zobacz w Google Scholar

Rosik P., Szuster M. (2008), Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Rosik P., Stępniak M., Komornicki T. (2016), An Evaluation of the Impact of the Construction of Motorways and Expressways in Poland during the Period 2004–13 on Accessibility and Cohesion, [w:] J. Bachtler, P. Berkowitz, S. Hardy (red.), EU Cohesion Policy: Reassessing Performance and Direction, Routledge, London, s. 87–100.
Zobacz w Google Scholar

Runge J. (2007), Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej: elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, wyd. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (1997), Współczesne problemy polityki transportowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Saunders S. C., Mislivets M. R., Chen J., Cleland D. T. (2002), Effects of Roads on Landscape Structure within Nested Ecological Units of the Northern Great Lakes Region, USA, „Biological Conservation”, 103, s. 209–225.
Zobacz w Google Scholar

Serafin P. (2011), Stan i zmiany zagospodarowania przestrzeni wsi w strefie podmiejskiej województwa małopolskiego na przykładzie gmin Niepołomice i Wieliczka, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 241, s. 162–179.
Zobacz w Google Scholar

Singletary L., Henry M., Brooks K., London J. (1995), The Impact of Highway Investment on New Manufacturing Employment in South Carolina: A Small Region Spatial Analysis, „Review of Regional Studies”, 25 (1), s. 37–55.
Zobacz w Google Scholar

Słońska D., Sobieska Z. (1988), Inwentaryzacja urbanistyczna. Materiały do projektowania regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewska-Mikulska K. (2012), Możliwości wykorzystania scaleń infrastrukturalnych w procesie przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 1 (2), s. 41–51.
Zobacz w Google Scholar

Stephanedes Y. (1990), Distributional Effects of State Highway Investment on Local and Regional Development, Transportation and Economic Development, 1990, Proceedings of a Conference, November 5–8, 1989, Williamsburg, Virginia, Transportation Research Board, Williamsburg, Virginia, USA, s. 156–164.
Zobacz w Google Scholar

Stępniak M., Rosik P. (2015), The Impact of Data Aggregation on Potential Accessibility Values, [w:] I. Ivan, I. Benenson, B. Jiang, J. Horák, J. Haworth, T. Inspektor (red.), Geoinformatics for Intelligent Transportation, Springer International Publishing, Cham, s. 227–240.
Zobacz w Google Scholar

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (2016), załącznik do uchwały nr 2/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 marca 2016 r.
Zobacz w Google Scholar

Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu dla województwa łódzkiego (2015), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Suliborski A. (red.) (1994), Genetyczno-systemowe ujęcie funkcji i struktury funkcjonalnej miasta, [w:] M. Koter, J. Tkocz (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Suliborski A. (2001a), Problemy i kierunki rozwoju miejskiej sieci osadniczej województwa łódzkiego, [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionów w procesie integracji europejskiej, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Łódź, s. 106–115.
Zobacz w Google Scholar

Suliborski A. (2001b), Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Suliborski A., Kulawiak A., Tomczyk J. (2016), Przemiany „funkcji miejsca” małego miasta. Przykład Ozorkowa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 279, s. 214–222.
Zobacz w Google Scholar

Suliborski A., Walkiewicz D., Wójcik M. (2009), Funkcje aglomeracji łódzkiej w systemie osadniczym kraju i regionu, [w:] W. Maik (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Szmytkie R., Nowak B. (2017), Przeobrażenia morfologiczne wsi w strefie podmiejskiej Wrocławia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 29, s. 47–64.
Zobacz w Google Scholar

Szostak M., Nowicka M. (2013), Zastosowanie technik geomatycznych w opracowywaniu map pokrycia i użytkowania terenu dla obszarów zrekultywowanych, „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”, 25, s. 203–216.
Zobacz w Google Scholar

Szukalski P. (2015), Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim, [w:] Depopulacja, Problemy Społeczne. Polityka Społeczna w Regionie Łódzkim, 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P. (2006), Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku, [w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, 2, Ekonomia i Środowisko, Białystok–Lublin–Warszawa, s. 105–123.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P. (2011), Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, „Studia Geograficzne”, 2 (160), s. 35–57.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P. (2014), Dostępność czasowa i jej zastosowania, „Przegląd Geograficzny”, 86 (2), s. 171–215.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P. (2015), Wpływ rozbudowy infrastruktury drogowej finansowanej ze środków unijnych na procesy osadniczo-urbanizacyjne (2004–2012), [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 80. rocznicę urodzin, IGiGP UJ, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P. (2016), Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, 1 (29), s. 97–106.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński P., Kretowicz P. (2016), Ocena efektów inwestycji drogowych pod względem dostępności przestrzennej wskutek realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (2007–2013), „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG”, 19 (4), s. 30–48.
Zobacz w Google Scholar

Tarski I. (1963), Transport jako czynnik lokalizacji produkcji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tesařova V., Halounová L. (2006), The Study of Land Cover Changes Development Influenced by the Highway Construction, [w:] M. Braun (red.), Second Workshop of the EARSeL SIG on Remote Sensing of Land Use & Land Cover, „Application and Development”, Universität Bonn, Bonn, s. 379–384.
Zobacz w Google Scholar

Transport and the Economy (2005), Full Report, Standing Advisory Committee on Trunk Road Appraisal (SACTRA), London.
Zobacz w Google Scholar

Turkowska K. (2001), Budowa geologiczna i rzeźba terenu, [w:] S. Liszewski (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 51–60.
Zobacz w Google Scholar

Verburg P. H., van Eck J. R. R., de Nijs T. C. M., Dijst M. J., Schot P. (2004), Determinants of Land-use Change Patterns in the Netherlands, „Environment and Planning B: Planning and Design”, 31 (1), s. 125–150.
Zobacz w Google Scholar

Vickerman R. (2002), Report by R. Vickerman (United Kingdom), ECMT Transport and Economic Development, Round Table, OECD Publishing, Paris, s. 139–178.
Zobacz w Google Scholar

Vickerman R. (2008), Recent Evolution of Research into the Wider Economic Benefits of Transport, [w:] The Wider Economic Benefits of Transport. Macro-, Mesoand Micro-Economic Transport Planning and Investment Tools, Round Table, 140, OECD Publishing, Paris, s. 29–50.
Zobacz w Google Scholar

Villarroya A., Puig J. (2012), Urban and Industrial Land-use Changes alongside Motorways within the Pyrenean area of Navarre, Spain, „Environmental Engineering and Management Journal”, 11 (5), s. 1213–1220.
Zobacz w Google Scholar

Ważna A. (2013), Relacje między inwestycjami infrastrukturalnymi w transporcie a innymi czynnikami determinującymi poziom konkurencyjności regionu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego: Ekonomika Transportu i Logistyka”, 49, s. 91–106.
Zobacz w Google Scholar

Wegener M. (2014), Land-use Transport Interaction Models, [w:] M. M. Fisher, P. Nijkamp (red.), Handbook of Regional Science, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, s. 741–758.
Zobacz w Google Scholar

Wegener M., Fürst F. (1999), Land-use Transport Interaction: State of Art, Institut für Raumplanung, Fakultät Raumplanung, Universität Dortmund, Dortmund.
Zobacz w Google Scholar

Werwicki A. (1973), Struktura przestrzenna średnich miast ośrodków wojewódzkich w Polsce, „Prace Geograficzne”, 101.
Zobacz w Google Scholar

The Wider Economic Benefi of Transport: Macro-, Mesoand Micro-economic Transport Planning and Investment Tools (2008), ITF Round Tables, 140, OECD Publishing, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski R. (2013), Poprawa satysfakcji społecznej jako wynik realizacji inwestycji drogowych, [w:] R. Wiśniewski, P. Rosik (red.), Polityka przestrzenna a transportowa. Ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 49–61.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski R., Rosik P. (red.) (2013), Polityka przestrzenna a transportowa. Ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, IGiPZ PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski S. (2015a), Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski S. (2015b), Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym, „Przegląd Geograficzny”, 87 (2), s. 321–341.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski S. (2016), Zmiana dostępności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego wskutek otwarcia wschodniej i zachodniej obwodnicy Łodzi, „Studia Regionalne i Lokalne”, 4 (66), s. 79–96.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski S., Kowalski M. (2013), Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2013–2015, „Transport Miejski i Regionalny”, 3, s. 26–32.
Zobacz w Google Scholar

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. (2009), Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik M. (2008a), Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik M. (2008b), Rozwój osadnictwa wiejskiego w województwie łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 9, s. 115–122.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik M. (2013), Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik M., Tobiasz-Lis P. (2010), Funkcjonalne i społeczne problemy integracji metropolitalnej. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 245, s. 95–113.
Zobacz w Google Scholar

Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (2005), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zhang R. S., Pu L. J., Zhu M. (2013), Impacts of Transportation Arteries on Land Use Patterns in Urban-rural Fringe: A Comparative Gradient Analysis of Qixia District, Nanjing City, China, „Chinese Geographical Science”, 23 (3), s. 378–388.
Zobacz w Google Scholar

Ziobrowski Z., Korecki D. (2009), Planowanie przestrzenne i formy zagospodarowania terenów w sąsiedztwie węzłów autostradowych ze szczególnym uwzględnieniem autostrady Kraków–Tarnów, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 2 (13), s. 83–95.
Zobacz w Google Scholar

Zioło Z., Piróg S. (2000), Potencjał i struktura indywidualnych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż drogi A4 na odcinku Kraków–Przemyśl, [w:] Z. Zioło (red.), Działalność człowieka i jego środowisko. Księga ku czci profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 255–373.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 1992 – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa 2009 – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40.
Zobacz w Google Scholar

Program Budowy Autostrad – Uchwała nr 63/93 Rady Ministrów z 27 lipca 1993 r. w sprawie „Programu Budowy Autostrad”.
Zobacz w Google Scholar

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
Zobacz w Google Scholar

PKD 2007 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie 1996 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dz. U. z 1996 r. Nr 12, poz. 63.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie 1999 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie 2001 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1034.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie 2002 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie 2003 – Rozporządzenie Wojewody nr 5 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Dz. U. Woj. Łódz. z 2003 r. Nr 231, poz. 2162.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie 2004 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1334.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie 2010 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie PE i RUE 2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała 1996 – Uchwała nr XXXVI/322/05 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Emilia-Zachód.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała 1998 – Uchwała nr XLIX/366/98 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 czerwca 1998 r., w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków we wsi Sosnowiec.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała 2003 – Uchwała nr X/70/2003 z 4 września 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ozorków.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała 2004 – Uchwała nr XXX/238/2004 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała 2005 – Uchwała nr XXXVI/322/05 Rady Gminy Zgierz z dnia 19 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Emilia-Zachód.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała 2006 – Uchwała nr XLIII/364/06 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Emilia-Wschód.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 1982 – Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 908.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 1985 – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 1989 – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 1994 – Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 641 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 1995 – Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1205.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 1997a – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 1997b – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 2001a – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 2001b – Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 2003a – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 2003b – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa 2008 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

ArcGIS HELP [en] 2018 – http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/extensions/ network-analyst/algorithms-used-by-network-analyst.htm#GUID-D50336EC-7FBA-43FA-AD31-4272AB544393 (dostęp: 27. 01. 2018).
Zobacz w Google Scholar

MIDAS 2018 – Dane przestrzenne Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych Polski MIDAS, http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web (dostęp: 31. 01. 2018).
Zobacz w Google Scholar

CRFOP 2018 – Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/ (dostęp: 19. 02. 2018).
Zobacz w Google Scholar

GDOŚ 2018 – Portal Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, https://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane (dostęp: 19. 02. 2018).
Zobacz w Google Scholar

LPNG 2018 – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki, http://www.grotniki.lodz.lasy.gov.pl/dabrowa-grotnicka2#.WorkFqjOXIU (dostęp: 16. 02. 2018).
Zobacz w Google Scholar

Kurier Kolejowy 2018 – https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/22381/Od-niedzieli-LKA-rusza-do-Lowicza-i-Koluszek.html (dostęp: 10. 06. 2018).
Zobacz w Google Scholar

Motocross 2018 – http://strykowmotocross.weebly.com/ (dostęp 12. 06. 2018).
Zobacz w Google Scholar

Pracodawcy 2018 – https://pracodawcy.pracuj.pl/corning-optical-communications-polska-sp-z-o-o,6123 (dostęp: 16. 02. 2018).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

20 maja 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-826-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-827-9