Organizacje wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty

Autorzy

Łukasz Jarosław Kozar
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Pracy i Polityki Społecznej
https://orcid.org/0000-0002-8426-8471
Piotr Oleksiak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Pracy i Polityki Społecznej
https://orcid.org/0000-0001-7889-396X

Słowa kluczowe:

zrównoważony rozwój, organizacja, kapitał ludzki, zielone kompetencje, równowaga praca-życie

Streszczenie

Monografia wpisuje się w nurt rozważań na temat aktualnych procesów i zjawisk związanych z wdrażaniem w organizacjach idei zrównoważonego rozwoju. W prezentowanej książce autorzy podkreślają, iż w kontekście zrównoważonego rozwoju organizacji dochodzi na gruncie naukowym do ścierania się licznych poglądów oraz powstawania nowych teorii. Stąd też książkę należy traktować nie jako wyczerpującą swoją treścią analizę omawianych aspektów, a jako przyczynek do dyskusji dotyczącej problematyki zmian we współczesnych organizacjach wobec stawianych przed nimi wyzwań zrównoważonego rozwoju. Jej podstawowym celem jest identyfikacja rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ukierunkowanych na wspieranie zrównoważonego rozwoju organizacji.  

Na postawie przeanalizowanych wybranych aspektów przedstawiono jakie zmiany dokonywać może współczesna organizacja chcąc wejść na drogę zrównoważonego rozwoju. Istotne miejsce w podjętych rozważaniach zostało poświęcone problematyce zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy zwracają uwagę, iż transformacja organizacji w kierunku zrównoważonego rozwoju jest niemożliwa bez zaangażowania w ten proces jej pracowników. Tym osoby zarządzające organizacjami powinny swoją uwagę ukierunkować na kreowanie zielonych kompetencji pracowników. 

Bibliografia

Commission of the European Communities (2001), Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM(2001) 366 final z 18.07.2001.
Zobacz w Google Scholar

FOB (2018), Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

FOB (2019), Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

FOB (2020), Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

FOB (2021), Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

ICLEI (International Council for Local Environmental Initiative), (1996), The Local Agenda 21 Planning Guide: an Introduction to Sustainable Development Planning, The International Council for Local Environmental Initiatives, Toronto.
Zobacz w Google Scholar

Komisja Europejska (2020), Komunikat Komisji, EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, COM(2010) 2020 final z 3.03.2010.
Zobacz w Google Scholar

OECD (2001), The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital, OECD Publishing, Paris.
Zobacz w Google Scholar

ONZ (1993), Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, United Nations publication, New York.
Zobacz w Google Scholar

ONZ (2002), Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002, United Nations publication, New York.
Zobacz w Google Scholar

ONZ (2012), Report of the United Nations Conference on Sustainable Development Rio de Janeiro, Brazil 20–22 June 2012, United Nations publication, New York.
Zobacz w Google Scholar

UN (1973), Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972, United Nations, New York.
Zobacz w Google Scholar

UN General Assembly (1968), Problems of the human environment, Resolution adopted without reference to a Main Committee, 3 December 1968, A/RES/2398(XXIII).
Zobacz w Google Scholar

UN General Assembly (2000), United Nations Millennium Declaration, Resolution adopted by the General Assembly, 18 September 2000, A/RES/55/2.
Zobacz w Google Scholar

UN General Assembly (2015), Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 21 October 2015, A/RES/70/1.
Zobacz w Google Scholar

WCED (World Commission on Environment and Development), (1987), Our Common Future. The Report of the World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Adame-Sánchez C., González-Cruz T. F., Martínez-Fuentes C. (2016), Do firms implement work-life balance policies to benefit their workers or themselves?, „Journal of Business Research”, vol. 69(11), s. 5519–5523.
Zobacz w Google Scholar

Adamska-Chudzińska M. (2016), Zarządzanie wiekiem a wykorzystanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 46, s. 334–344.
Zobacz w Google Scholar

Adnan Bataineh K. (2019), Impact of work-life balance, happiness at work, on employee performance, „International Business Research”, vol. 12(2), s. 99–112.
Zobacz w Google Scholar

Akanni A. A., Oduaran C. A. (2017), Work-life balance among academics: do gender and personality traits really matter?, „Gender and Behaviour”, vol. 15(4), s. 10143–10154.
Zobacz w Google Scholar

Alegre J., Pasamar S. (2018), Firm innovativeness and work-life balance, „Technology Analysis & Strategic Management”, vol. 30(4), s. 421–433.
Zobacz w Google Scholar

Althammer S. E., Reis D., van der Beek S., Beck L., Michel A. (2021), A mindfulness intervention promoting work-life balance: How segmentation preference affects changes in detachment, well-being, and work-life balance, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, vol. 94(2), s. 282–308.
Zobacz w Google Scholar

Andrade M. S., Westover J. H., Kupka B. A. (2019), The role of work-life balance and worker scheduling flexibility in predicting global comparative job satisfaction, „International Journal of Human Resource Studies. The Global Studies Journal”, vol. 9(2), s. 80–115.
Zobacz w Google Scholar

Anwar N., Mahmood N. H. N., Yusliza M. Y., Ramayah T., Faezah J. N., Khalid W. (2020), Green Human Resource Management for organisational citizenship behaviour towards the environment and environmental performance on a university campus, „Journal of Cleaner Production”, vol. 256, s. 120401.
Zobacz w Google Scholar

Aryasri A. R., Babu S. S. (2009), Impact of flexi-time as a work-life balance practice on employee retention, „NHRD Network Journal”, vol. 2(6), s. 68–75.
Zobacz w Google Scholar

Atkinson C., Hall L. (2011), Flexible working and happiness in the NHS, „Employee Relations”, vol. 33(2), s. 88–105.
Zobacz w Google Scholar

Aziz S., Adkins C. T., Walker A. G., Wuensch K. L. (2010), Workaholism and work-life imbalance: Does cultural origin influence the relationship?, „International Journal of Psychology”, vol. 45(1), s. 72–79.
Zobacz w Google Scholar

Baczulis S. (2003), Idea zrównoważonego rozwoju w dokumentach końcowych Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro i Johannesburgu, „Świat Idei i Polityki”, t. 3, s. 107–118.
Zobacz w Google Scholar

Balakrishnan U., Duvall T., Primeaux P. (2003), Rewriting the bases of capitalism: Reflexive modernity and ecological sustainability as the foundations of a new normative framework, „Journal of Business Ethics”, vol. 47(4), s. 299–314.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzak-Paradowska B. (2008), Ocena kierunków zmian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga praca-życie-rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, s. 15–35.
Zobacz w Google Scholar

Bal-Domańska B., Bieńkowska A. (2014), Zrównoważony rozwój w pracach Eurostatu i GUS, „Śląski Przegląd Statystyczny”, nr 12(18), s. 225–235.
Zobacz w Google Scholar

Banit O. (2017), Edukacyjny aspekt zarządzania wiekiem, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3(98), s. 19–30.
Zobacz w Google Scholar

Barber L. K., Conlin A. L., Santuzzi A. M. (2019), Workplace telepressure and work-life balance outcomes: The role of work recovery experiences, „Stress and Health”, vol. 35(3), s. 350–362.
Zobacz w Google Scholar

Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim: uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Becker G. S. (1964), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Columbia University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Beck-Krala E. (2013), Wynagrodzenia pracowników w organizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Becla A., Czaja S. (2016), Inteligentny i trwały rozwój – pojęciowe i poznawcze wyzwania dla teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4(82), s. 3–14.
Zobacz w Google Scholar

Bednarz J. (2011), Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 30, s. 112–122.
Zobacz w Google Scholar

Benlemlih M., Bitar M. (2018), Corporate social responsibility and investment efficiency, „Journal of Business Ethics”, vol. 148(3), s. 647–671.
Zobacz w Google Scholar

Berke P. R. (2002), Does sustainable development offer a new direction for planning? Challenges for the twenty-first century, „Journal of Planning Literature”, vol. 17(1), s. 21–36.
Zobacz w Google Scholar

Berłowski P., Godlewska J., Połaska M., Rzewuska M. (2013), Równowaga praca-życie, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bijl R. (2011), Never waste a good crisis: Towards social sustainable development, „Social Indicators Research”, vol. 102(1), s. 157–168.
Zobacz w Google Scholar

Bird J. (2006), Work-life balance: Doing it right and avoiding the pitfalls, „Employment Relations Today”, vol. 33(3), s. 21–30.
Zobacz w Google Scholar

Blaug M. (1976), The empirical status of human capital theory: A slightly jaundiced survey, „Journal of Economic Literature”, vol. 14(3), s. 827–855.
Zobacz w Google Scholar

Böhm G., Pfister H. R. (2005), Consequences, morality, and time in environmental risk evaluation, „Journal of Risk Research”, vol. 8(6), s. 461–479.
Zobacz w Google Scholar

Bombiak E., Marciniuk-Kluska A. (2018), Green human resource management as a tool for the sustainable development of enterprises: Polish young company experience, „Sustainability”, vol. 10(6), s. 1739.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska S. (2010), Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 240, s. 5–44.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska S. (2011), Programy praca-życie. Czy to się opłaca organizacjom?, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2(145), s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borowiec A. (2015), Analiza zmian demograficznych na rynku pracy w kontekście pokolenia 50+, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 39(3), s. 11–23.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, „Problemy Ekorozwoju”, t. 6, nr 2, s. 75–81.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (2014), Wybrane problemy metodologii pomiaru nowego paradygmatu rozwoju – polskie doświadczenia, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 3(69), s. 3–21.
Zobacz w Google Scholar

Borys T. (2015), Zrównoważony rozwój organizacji – co chcemy lub powinniśmy równoważyć?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 376, s. 13–24.
Zobacz w Google Scholar

Brezoi A. G. (2018), Ethics and corporate social responsibility in the current geopolitical context, „Economic Insights – Trends and Challenges”, vol. 7(2), s. 45–52.
Zobacz w Google Scholar

Brown J. H. (2015), The oxymoron of sustainable development, „BioScience”, vol. 65(10), s. 1027–1029.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski Z. (2009), Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Dom Organizatora, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D. (red.) (2014), Zrównoważony rozwój – naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Burke R. J., Ng E. (2006), The changing nature of work and organizations: Implications for human resource management, „Human Resource Management Review”, vol. 16(2), s. 86–94.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska D. (2012), Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Capasso M., Hansen T., Heiberg J., Klitkou A., Steen M. (2019), Green growth – A synthesis of scientific findings, „Technological Forecasting and Social Change”, vol. 146, s. 390–402.
Zobacz w Google Scholar

Carley M., Paulus S. (2012), Sustainable development and the need for strategic responses, [w:] S. Bass, B. Dalal-Clayton (red.), Sustainable Development Strategies: A Resource Book, Routledge, New York, s. 5–29.
Zobacz w Google Scholar

Carroll A. B. (1979), A three-dimensional conceptual model of corporate social performance, „The Academy of Management Review”, vol. 4(4), s. 497–505.
Zobacz w Google Scholar

Carroll A. B. (1991), The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, „Business Horizons”, vol. 34(4), s. 39–48.
Zobacz w Google Scholar

Carroll A. B. (1998), The four faces of corporate citizenship, „Business and Society Review”, vol. 100/101, s. 1–7.
Zobacz w Google Scholar

Carroll A. B. (2016), Carroll’s pyramid of CSR: taking another look, „International Journal of Corporate Social Responsibility”, vol. 1(3), s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Caroll A. B., Buchholtz A. K. (2008), Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, Collage Division South-Western Publishing Co, Cincinnati Ohio.
Zobacz w Google Scholar

Casper W. J., Vaziri H., Wayne J. H., DeHauw S., Greenhaus J. (2018), The jingle-jangle of work–nonwork balance: A comprehensive and meta-analytic review of its meaning and measurement, „Journal of Applied Psychology”, vol. 103(2), s. 182–214.
Zobacz w Google Scholar

Castka P., Balzarova M. A. (2008), ISO 26000 and supply chains – On the diffusion of the social responsibility standard, „International Journal of Production Economics”, vol. 111(2), s. 274–286.
Zobacz w Google Scholar

Cetindamar D. (2007), Corporate social responsibility practices and environmentally responsible behavior: The case of the United Nations Global Compact, „Journal of business Business Ethics”, vol. 76(2), s. 163–176.
Zobacz w Google Scholar

Chillakuri B., Vanka S. (2021), Examining the effects of workplace well-being and high-performance work systems on health harm: A Sustainable HRM perspective, „Society and Business Review”, vol. 16(1), s. 71–93.
Zobacz w Google Scholar

Chung H., van der Lippe T. (2018), Flexible working, work-life balance, and gender equality: Introduction, „Social Indicators Research”, vol. 151, s. 365–381.
Zobacz w Google Scholar

Ciekanowski Z. (2014), Płacowe narzędzia motywowania w organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, nr 100, s. 215–223.
Zobacz w Google Scholar

Clark S. C. (2000), Work/family border theory: A new theory of work/family balance, „Human Relations”, vol. 53(6), s. 747–770.
Zobacz w Google Scholar

Clutterbuck D. (2005), Równowaga między życiem zawodowym i osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Coff R., Kryscynski D. (2011), Invited editorial: Drilling for micro-foundations of human capital-based competitive advantages, „Journal of Management”, vol. 37(5), s. 1429–1443.
Zobacz w Google Scholar

Cohen E., Taylor S., Muller-Camen M. (2012), HRM’s role in corporate social and environmental sustainability. SHRM Report, SHRM Foundation, Alexandria.
Zobacz w Google Scholar

Connelly S. (2007), Mapping sustainable development as a contested concept, „Local Environment”, vol. 12(3), s. 259–278.
Zobacz w Google Scholar

Crane A., Palazzo G., Spence L. J., Matten D. (2014), Contesting the value of „creating shared value”, „California Management Review”, vol. 56(2), s. 130–153.
Zobacz w Google Scholar

D’Souza C., Marjoribanks T., Young S., Sullivan Mort G., Nanere M., John J. J. (2019), Environmental management systems: an alternative marketing strategy for sustainability, „Journal of Strategic Marketing”, vol. 27(5), s. 417–434.
Zobacz w Google Scholar

Daddi T., De Giacomo M. R., Frey M., Iraldo F. (2018), Analysing the causes of environmental management and audit scheme (EMAS) decrease in Europe, „Journal of Environmental Planning and Management”, vol. 61(13), s. 2358–2377.
Zobacz w Google Scholar

Dahlsrud A. (2008), How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, vol. 15(1), s. 1–13.
Zobacz w Google Scholar

Darnall N., Jolley G. J., Handfield R. (2008), Environmental management systems and green supply chain management: Complements for sustainability?, „Business Strategy and the Environment”, vol. 17(1), s. 30–45.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski J., Nowosielski T. (2013), Zrównoważony rozwój nowym paradygmatem rozwoju gospodarczego, [w:] H. Klimek, T. Nowosielski (red.), Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 9–25.
Zobacz w Google Scholar

De Cieri H., Holmes B., Abbott J., Pettit T. (2005), Achievements and challenges for work/life balance strategies in Australian organizations, „The International Journal of Human Resource Management”, vol. 16(1), s. 90–103.
Zobacz w Google Scholar

de Souza Freitas W. R., Jabbour C. J. C., Santos F. C. A. (2011), Continuing the evolution: towards sustainable HRM and sustainable organizations, „Business Strategy Series”, vol. 12(5), s. 226–234.
Zobacz w Google Scholar

Dežmar-Krainz K. (2015), Enhancing wellbeing of employees through corporate social responsibility context, „Megatrend Revija”, vol. 12(2), s. 137–153.
Zobacz w Google Scholar

Dizaho E. K., Salleh R., Abdullah A. (2017), Achieving work life balance through flexible work schedules and arrangements, „Global Business & Management Research”, vol. 9(1), s. 455–465.
Zobacz w Google Scholar

Dolot A. (2014), Wybrane czynniki motywowania do pracy w świetle badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie”, z. 71, s. 63–73.
Zobacz w Google Scholar

Domański S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Domański Z. (2019), Zarządzanie organizacją poprzez motywowanie pracowników, „Journal of Modern Science”, vol. 43(4), s. 133–156.
Zobacz w Google Scholar

Duran D. C., Artene A., Gogan L. M., Duran V. (2015), The objectives of sustainable development-ways to achieve welfare, „Procedia Economics and Finance”, vol. 26, s. 812–817.
Zobacz w Google Scholar

Ehnert I. (2009), Sustainable Human Resource Management: A Conceptual and Explanatory Analysis from a Paradox Perspective, Physica-Verlag HD, Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Ehnert I., Parsa S., Roper I., Wagner M., Muller-Camen M. (2016), Reporting on sustainability and HRM: A comparative study of sustainability reporting practices by the world’s largest companies, „The International Journal of Human Resource Management”, vol. 27(1), s. 88–108.
Zobacz w Google Scholar

Elefsiniotis P., Wareham D. G. (2005), ISO 14000 environmental management standards: Their relation to sustainability, „Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice”, vol. 131(3), s. 208–212.
Zobacz w Google Scholar

Emslie C., Hunt K. (2009), ‘Live to work’or ‘work to live’? A qualitative study of gender and work-life balance among men and women in midlife, „Gender, Work & Organization”, vol. 16(1), s. 151–172.
Zobacz w Google Scholar

Farooq O., Rupp D. E., Farooq M. (2017), The multiple pathways through which internal and external corporate social responsibility influence organizational identification and multifoci outcomes: The moderating role of cultural and social orientations, „Academy of Management Journal”, vol. 60(3), s. 954–985.
Zobacz w Google Scholar

Felstead A., Jewson N., Phizacklea A., Walters S. (2002), Opportunities to work at home in the context of work-life balance, „Human Resource Management Journal”, vol. 12(1), s. 54–76.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz G. (2019), Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fisher C. D. (2010), Happiness at work, „International Journal of Management Reviews”, vol. 12(4), s. 384–412.
Zobacz w Google Scholar

Fitzenz J. (2000), The ROI Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance, American Management Association, New York.
Zobacz w Google Scholar

Folloni G., Vittadini G. (2010), Human capital measurement: A survey, „Journal of Economic Surveys”, vol. 24(2), s. 248–279.
Zobacz w Google Scholar

Foy T., Dwyer R.J., Nafarrete R., Hammoud M. S. S., Rockett P. (2019), Managing job performance, social support and work-life conflict to reduce workplace stress, „International Journal of Productivity and Performance Management”, vol. 68(6), s. 1018–1041.
Zobacz w Google Scholar

French K. A., Dumani S., Allen T. D., Shockley K. M. (2018), A meta-analysis of work-family conflict and social support, „Psychological Bulletin”, vol. 144(3), s. 284–314.
Zobacz w Google Scholar

Furlong A., Goodwin J., O’Connor H., Hadfield S., Hall S., Lowden K., Plugor R. (2017), Young People in the Labour Market: Past, Present, Future, Routledge, New York.
Zobacz w Google Scholar

Garavan T. N., McGuire D. (2001), Competencies and workplace learning: Some reflections on the rhetoric and the reality, „Journal of Workplace Learning”, vol. 13(4), s. 144–164.
Zobacz w Google Scholar

Gembalska-Kwiecień A. (2017), Instrumenty pobudzania motywacji, „Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji”, vol. 6(6), s. 79–90.
Zobacz w Google Scholar

Ghayyur M., Jamal W. (2012), Work-family conflicts: A case of employees’ turnover intention, „International Journal of Social Science and Humanity”, vol. 2(3), s. 168–174.
Zobacz w Google Scholar

Giddings B., Hopwood B., O’brien G. (2002), Environment, economy and society: Fitting them together into sustainable development, „Sustainable Development”, vol. 10(4), s. 187–196.
Zobacz w Google Scholar

Gisler S., Omansky R., Alenick P. R., Tumminia A. M., Eatough E. M., Johnson R. C. (2018), Work-life conflict and employee health: A review, „Journal of Applied Biobehavioral Research”, vol. 23(4), s. 1–46.
Zobacz w Google Scholar

Głogosz D. (2014), Zatrudnienie przyjazne rodzinie – determinanty podstaw pracodawców (wyniki badań empirycznych), [w:] L. Machol-Zajda, C. Sadowska-Snarska (red.), Rynek pracy i polityka społeczna w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 160–173.
Zobacz w Google Scholar

Gorjifard R., Crawford J. (2021), Working from home: Impact on wellbeing and work-life balance, „New Zealand Journal of Employment Relations”, vol. 46(2), s. 64–78.
Zobacz w Google Scholar

Górniak R. (red.) (2014), Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsię­biorczości, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Grabus M., Rogowska M. (2011), Program równowaga praca-życie w projekcie międzynarodowym (studium przypadku), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Studia z Zarządzania Międzynarodowego Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 12, z. 4, s. 37–51.
Zobacz w Google Scholar

Gragnano A., Simbula S., Miglioretti M. (2020), Work-life balance: Weighing the importance of work-family and work-health balance, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, vol. 17(3), s. 907.
Zobacz w Google Scholar

Grawitch M. J., Barber L. K., Justice L. (2010), Rethinking the work-life interface: It’s not about balance, it’s about resource allocation, „Applied Psychology: Health and Well-Being”, vol. 2(2), s. 127–159.
Zobacz w Google Scholar

Green Economy Coalition (2012), The Green Economy Pocketbook. The Case for Action, Published by the Green Economy Coalition, London.
Zobacz w Google Scholar

Greenhaus J. H., Collins K. M., Shaw J. D. (2003), The relation between work-family balance and quality of life, „Journal of Vocational Behavior, vol. 63(3), s. 510–531.
Zobacz w Google Scholar

Gröpel P., Kuhl J. (2009), Work-life balance and subjective well-being: The mediating role of need fulfillment, „British Journal of Psychology”, vol. 100(2), s. 365–375.
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyńska-Malec G., Waligóra Ł. (2019), Zarządzanie multigeneracyjne–budowanie zaangażowania w zespole zróżnicowanym ze względu na wiek, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”, vol. 53(3), s. 11–24.
Zobacz w Google Scholar

Grzesiak M. (2012), Motywy wdrażania strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, „Research on Enterprise in Modern Economy – Theory and Practice”, vol. 3(2), s. 5–16.
Zobacz w Google Scholar

Guest D. E. (2002), Perspectives on the study of work-life balance, „Social Science Information”, vol. 41(2), s. 255–279.
Zobacz w Google Scholar

Haddock-Millar J., Sanyal C., Müller-Camen M. (2016), Green human resource management: A comparative qualitative case study of a United States multinational corporation, „The International Journal of Human Resource Management”, vol. 27(2), s. 192–211.
Zobacz w Google Scholar

Hall J. K., Daneke G. A., Lenox M. J. (2010), Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions, „Journal of Business Venturing”, vol. 25(5), s. 439–448.
Zobacz w Google Scholar

Hansmann R., Mieg H. A., Frischknecht P. (2012), Principal sustainability components: empirical analysis of synergies between the three pillars of sustainability, „International Journal of Sustainable Development & World Ecology”, vol. 19(5), s. 451–459.
Zobacz w Google Scholar

Harris L. C., Crane A. (2002), The greening of organizational culture: Management views on the depth, degree and diffusion of change, „Journal of Organizational Change Management”, vol. 15(3), s. 214–234.
Zobacz w Google Scholar

Herciu M. (2016), ISO 26000 – An integrative approach of corporate social responsibility, „Studies in Business and Economics”, vol. 11(1), s. 73–79.
Zobacz w Google Scholar

Herman K. M., Larouche R. (2021), Active commuting to work or school: Associations with subjective well-being and work-life balance, „Journal of Transport & Health”, vol. 22, s. 101–118.
Zobacz w Google Scholar

Hildt-Ciupińska K. (2014), Work-life balance a wiek pracowników, „Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka”, nr 10, s. 14–17.
Zobacz w Google Scholar

Hildt-Ciupińska K. (2016), Temat równowagi pracy i życia pracowników widziany oczami pracodawców, „Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka”, nr 6, s. 8–11.
Zobacz w Google Scholar

Hill E. J., Hawkins A. J., Ferris M., Weitzman M. (2001), Finding an extra day a week: The positive influence of perceived job flexibility on work and family life balance, „Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies”, vol. 50(1), s. 49–58.
Zobacz w Google Scholar

Hoffmann K. (2014), Wdrażanie równowagi praca-życie w obliczu współczesnych wyzwań demograficznych społeczeństwa, „Chorzowskie Studia Polityczne”, nr 8, s. 83–101.
Zobacz w Google Scholar

Hui L. T. (2008), Combining faith and CSR: A paradigm of corporate sustainability, „International Journal of Social Economics”, vol. 35(6), s. 449–465.
Zobacz w Google Scholar

Huselid M. A., Jackson S. E., Schuler R. S. (1997), Technical and strategic human resources management effectiveness as determinants of firm performance, „Academy of Management Journal”, vol. 40(1), s. 171–188.
Zobacz w Google Scholar

Iorgulescu M. C. (2016), Generation Z and its perception of work, „Cross-Cultural Management Journal”, vol. 18(1), s. 47–54.
Zobacz w Google Scholar

Jamali D. (2008), A stakeholder approach to corporate social responsibility: A fresh perspective into theory and practice, „Journal of Business Ethics”, vol. 82(1), s. 213–231.
Zobacz w Google Scholar

James A. (2014), Work-life ‘balance’, recession and the gendered limits to learning and innovation (or, why it pays employers to care), „Gender, Work & Organization”, vol. 21(3), s. 273–294.
Zobacz w Google Scholar

Jiang K., Lepak D. P., Hu J., Baer J. C. (2012), How does human resource management influence organizational out-comes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms, „Academy of Management Journal”, vol. 55(6), s. 1264–1294.
Zobacz w Google Scholar

Juchnowicz M. (red.) (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaliannan M., Perumal K., Dorasamy M. (2016), Developing a work-life balance model towards improving job satisfaction among medical doctors across different generations, „The Journal of Developing Areas”, vol. 50(5), s. 343–351.
Zobacz w Google Scholar

Kalliath T., Brough P. (2008), Work-life balance: A review of the meaning of the balance construct, „Journal of Management & Organization”, vol. 14(3), s. 323–327.
Zobacz w Google Scholar

Kang Y. C., Wood D. J. (1995), Before-profit social responsibility: Turning the economic paradigm upside down, „Proceedings of the International Association for Business and Society”, vol. 6, s. 408–418.
Zobacz w Google Scholar

Karakose T., Kocabas I., Yesilyurt H. (2014), A quantitative study of school administrators’ work-life balance and job satisfaction in public schools, „Pakistan Journal of Statistics”, vol. 30(6), s. 1231–1241.
Zobacz w Google Scholar

Kawka T. (2010), System motywowania kadr menedżerskich w MSP, [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 155–173.
Zobacz w Google Scholar

Kelly E. L., Moen P., Oakes J. M., Fan W., Okechukwu C., Davis K. D., Hammer L. B., Kossek E. E., King R. B., Hanson G. C., Mierzwa F., Casper L. M. (2014), Changing work and work-family conflict: Evidence from the work, family, and health network, „American Sociological Review”, vol. 79(3), s. 485–516.
Zobacz w Google Scholar

Kemp-Benedict E. (2018), Investing in a green transition, „Ecological Economics”, vol. 153, s. 218–236.
Zobacz w Google Scholar

Khan S. A., Agha K. (2013), Dynamics of the work life balance at the firm level: Issues and challenges, „Journal of Management Policy and Practice”, vol. 14(4), s. 103–114.
Zobacz w Google Scholar

Khandelwal A., Shekhawat N. (2018), Work-life balance: Need of the hour, „International Journal of Research in Social Sciences”, vol. 8(2), s. 16–26.
Zobacz w Google Scholar

Kiełkowicz M. (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowiska naturalnego w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Analiza podstaw etycznych, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”, nr 2(16), s. 37–45.
Zobacz w Google Scholar

Kirchmeyer C. (2000), Work-life initiatives: Greed or benevolence regarding workers’ time?, [w:] C. L. Cooper, D. M. Rousseau (red.), Trends in Organizational Behavior, vol. VII, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, s. 79–93.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk-Olczak I. (2013), Zarządzanie wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4, s. 113–125.
Zobacz w Google Scholar

Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Konstańczak S. (2015), Niespełnione nadzieje zrównoważonego rozwoju, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zаrządzаnie”, z. 85, s. 215–232.
Zobacz w Google Scholar

Kossek E. E., Valcour M., Lirio P. (2014), Organizational strategies for promoting work-life balance and wellbeing, [w:] P. Y. Chen, C. L. Cooper (red.), Work and Wellbeing: Wellbeing: A Complete Reference Guide, vol. III, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, s. 295–318.
Zobacz w Google Scholar

Kozar Ł. (2017), Shaping the green competence of employees in an economy aimed at sustainable development, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 6(119), s. 55–67.
Zobacz w Google Scholar

Kozar Ł. J. (2019), Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania – identyfikacja – oddziaływanie na lokalny rynek pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kramar R. (2014), Beyond strategic human resource management: Is sustainable human resource management the next approach?, „The International Journal of Human Resource Management”, vol. 25(8), s. 1069–1089.
Zobacz w Google Scholar

Król H. (2006), Kapitał ludzki organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 92–119.
Zobacz w Google Scholar

Krupski R. (2015), Zagadnienia przewagi konkurencyjnej w ujęciach zasobowych i hiperkonkurencji, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, t. 31(1), s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Langhelle O. (1999), Sustainable development: Exploring the ethics of Our Common Future, „International Political Science Review”, vol. 20(2), s. 129–149.
Zobacz w Google Scholar

Lasocki B., Skrzek-Lubasińska M. (2016), Samozatrudnienie w Polsce – problemy definicyjne, dostępność danych i ich interpretacja, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7, s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Lee D. J., Sirgy M. J. (2019), Work-life balance in the digital workplace: The impact of schedule flexibility and telecommuting on work-life balance and overall life satisfaction, [w:] M. Coetzee (red.), Thriving in Digital Workspaces, Springer, Cham, s. 355–384.
Zobacz w Google Scholar

Legutko-Kobus P. (2017), Świadomość ekologiczna i kapitał społeczny a wdrażanie zrównoważonego rozwoju, „Studia KPZK PAN”, no. 178, s. 74–85.
Zobacz w Google Scholar

Leka S., De Alwis S. (2016), Work, life and personality: The relationship between the big five personality traits and work-life conflict, „South Asian Journal of Management”, vol. 23(4), s. 31–53.
Zobacz w Google Scholar

Lengnick-Hall M. L., Lengnick-Hall C. A., Andrade L. S., Drake B. (2009), Strategic human resource management: The evolution of the field, „Human Resource Management Review”, vol. 19(2), s. 64–85.
Zobacz w Google Scholar

Leśniewska A., Romanowicz K., Kozłowski P., Leśniewski R., Romanowicz M. (red.) (2011), Vademecum z zakresu zarządzania wiekiem, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Leśniewski M. A. (2018), Ekorozwojowa kultura organizacyjna przedsiębiorstw – wyniki badań, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce – teoria i praktyka”, nr 4, s. 75–96.
Zobacz w Google Scholar

Levett R. (1996), From ecomanagement and audit (EMAS) to sustainability management and audit (SMAS), „Local Environment”, vol. 1(3), s. 329–334.
Zobacz w Google Scholar

Lewis S., Humbert A. L. (2010), Discourse or reality? „Work-life balance”, flexible working policies and the gendered organization, „Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal”, vol. 29(3), s. 239–254.
Zobacz w Google Scholar

Liwiński J., Sztanderska U. (2010a), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Liwiński J., Sztanderska U. (2010b), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Liwiński J., Sztanderska U. (2013), Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lyonette C. (2015), Part-time work, work-life balance and gender equality, „Journal of Social Welfare and Family Law”, vol. 37(3), s. 321–333.
Zobacz w Google Scholar

Macke J., Genari D. (2019), Systematic literature review on sustainable human resource management, „Journal of Cleaner Production”, vol. 208, s. 806–815.
Zobacz w Google Scholar

Macky K., Boxall P. (2008), High-involvement work processes, work intensification and employee well-being: A study of New Zealand worker experiences, „Asia Pacific Journal of Human Resources”, vol. 46(1), s. 38–55.
Zobacz w Google Scholar

Maley J. (2014), Sustainability: The missing element in performance management, „Asia-Pacific Journal of Business Administration”, vol. 6(3), s. 190–205.
Zobacz w Google Scholar

Manika D., Wells V. K., Gregory-Smith D., Gentry M. (2015), The impact of individual attitudinal and organisational variables on workplace environmentally friendly behaviours, „Journal of Business Ethics”, vol. 126(4), s. 663–684.
Zobacz w Google Scholar

Marks S. R., MacDermid S. M. (1996), Multiple roles and the self: A theory of role balance, „Journal of Marriage and the Family”, vol. 58(2), s. 417–432.
Zobacz w Google Scholar

Masztalerz M. (2014), Wartość dla interesariuszy w zrównoważonym przedsiębiorstwie, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 2(8), s. 66–77.
Zobacz w Google Scholar

Matuszak-Flejszman A., Szyszka B., Jóhannsdóttir L. (2019), Effectiveness of EMAS: A case study of Polish organisations registered under EMAS, „Environmental Impact Assessment Review”, vol. 74, s. 86–94.
Zobacz w Google Scholar

Mazur-Wierzbicka E. (2003), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polskiej polityce społeczno-gospodarczej, [w:] D. Kopycińska (red.), Państwo i rynek w gospodarce, PTE, Szczecin, s. 15–22.
Zobacz w Google Scholar

McGuire D. (2010), Engaging organizations in environmental change: A greenprint for action, „Advances in Developing Human Resources”, vol. 12(5), s. 508–523.
Zobacz w Google Scholar

McPherson M., Reed P. (2007), The role of managers in work-life balance implementation, „Labor, Employment and Work in New Zealand”, s. 56–63.
Zobacz w Google Scholar

Memon M. A., Salleh R., Mirza M. Z., Cheah J. H., Ting H., Ahmad M. S., Tariq A. (2020), Satisfaction matters: The relationships between HRM practices, work engagement and turnover intention, „International Journal of Manpower”, vol. 42(1), s. 21–50.
Zobacz w Google Scholar

Mendryk I. (2013), Przesłanki wprowadzania polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XLVII(2), s. 103–112.
Zobacz w Google Scholar

Michel J. S., Kotrba L. M., Mitchelson J. K., Clark M. A., Baltes B. B. (2011), Antecedents of work-family conflict: A meta-analytic review, „Journal of Organizational Behavior”, vol. 32(5), s. 689–725.
Zobacz w Google Scholar

Middleton N., O’Keefe P. (2001), Redefining Sustainable Development, Pluto Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Mincer J. (1962), On-the-job training: Costs, returns, and some implications, „Journal of Political Economy”, vol. 70(5/2), s. 50–79.
Zobacz w Google Scholar

Misztal A. (2019), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw a stopień rozwoju społeczno-gospodarczego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 174, s. 33–45.
Zobacz w Google Scholar

Misztal P. (2016), (Nie)ład zintegrowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr 2, s. 29–41.
Zobacz w Google Scholar

Mosca F., Civera C. (2017), The evolution of CSR: An integrated approach, „Symphonya. Emerging Issues in Management”, no. 1, s. 16–35.
Zobacz w Google Scholar

Müller-Christ G., Remer A. (1999), Umweltwirtschaft oder Wirtschaftsökologie? Vorüberlegungen zu einer Theorie des Ressourcenmanagements, [w:] E. Seidel (red.), Betriebliches Umweltmanagement im 21. Jahrhundert, Springer, Berlin, Heidelberg, s. 69–87.
Zobacz w Google Scholar

Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
Zobacz w Google Scholar

Naithani P. (2010), Overview of work-life balance discourse and its relevance in current economic scenario, „Asian Social Science”, vol. 6(6), s. 148–155.
Zobacz w Google Scholar

Nalband N. A., Kelabi S. A. (2014), Redesigning Carroll’s CSR pyramid model, „Journal of Advanced Management Science”, vol. 2(3), s. 236–239.
Zobacz w Google Scholar

Nam T. (2014), Technology use and work-life balance, „Applied Research in Quality of Life”, vol. 9(4), s. 1017–1040.
Zobacz w Google Scholar

Navajas-Romero V., Ariza-Montes A., Hernández-Perlines F. (2020), Analyzing the job demands-control-support model in work-life balance: A study among nurses in the European context, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, vol. 17(8), s. 1–17.
Zobacz w Google Scholar

Nayak A., Pandey M. (2015), Work-life balance and imbalance: A conceptual model, „Vidyasagar University Journal of Commerce”, vol. 20, s. 181–192.
Zobacz w Google Scholar

Ng E. S., Schweitzer L., Lyons S. T. (2010), New generation, great expectations: A field study of the millennial generation, „Journal of Business and Psychology”, vol. 25(2), s. 281–292.
Zobacz w Google Scholar

Nieżurawska J. (2014), Systemy kafeteryjne jako forma wynagradzania menedżerów z pokolenia Y, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 8(46), s. 123–131.
Zobacz w Google Scholar

Nieżurawska-Zając J. (2018), Atrakcyjność systemów kafeteryjnych, work-life-balance i koncepcji „hygge” w opinii generacji Y – badania pilotażowe, „Marketing i Zarządzanie”, nr 1(51), s. 309–318.
Zobacz w Google Scholar

Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M. (2009), Przedsiębiorstwo a otoczenie w warunkach globalizacji, [w:] K. Kuciński (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 27–78.
Zobacz w Google Scholar

Panday K. C., Bhagat M. (2018), Impact of work-life balance in project-based organisations, „The Indian Journal of Labour Economics”, vol. 61(1), s. 171–180.
Zobacz w Google Scholar

Parkes L. P., Langford P. H. (2008), Work-life balance or work-life alignment? A test of the importance of work-life balance for employee engagement and intention to stay in organisations, „Journal of Management & Organization”, vol. 14(3), s. 267–284.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski A. (2006), Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, „Problemy Ekorozwoju: Studia filozoficzno-sozologiczne”, vol. 1(1), s. 23–32.
Zobacz w Google Scholar

Petrescu A. I., Simmons R. (2008), Human resource management practices and workers’ job satisfaction, „International Journal of Manpower”, vol. 29(7), s. 651–667.
Zobacz w Google Scholar

Ployhart R. E., Moliterno, T. P. (2011), Emergence of the human capital resource: A multilevel model, „Academy of Management Review”, vol. 36(1), s. 127–150.
Zobacz w Google Scholar

Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polowczyk J. (2011), Przewaga konkurencyjna – trwała czy tymczasowa?, „Przegląd Organizacji”, nr 6, s. 6–10.
Zobacz w Google Scholar

Porter M. E., Kramer M. R. (2011), The big idea: Creating shared value. How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth, „Harvard Business Review”, vol. 89(1–2), January–February, s. 62–77.
Zobacz w Google Scholar

Psacharopoulos G., Woodhall M. (1985), Education for Development: An Analysis of Investment Choices, Oxford University Press, Oxford.
Zobacz w Google Scholar

Pulic A. (2000), VAIC™ – An accounting tool for IC management, „International Journal of Technology Management”, vol. 20(5–8), s. 702–714.
Zobacz w Google Scholar

Putri A., Amran A. (2021), Employees’ work-life balance reviewed from work from home aspect during COVID-19 pandemic, „International Journal of Management Science and Information Technology”, vol. 1(1), s. 30–34.
Zobacz w Google Scholar

Pyöriä P., Ojala S., Saari T., Järvinen K. M. (2017), The millennial generation: A new breed of labour?, „SAGE Open”, vol. 7(1), s. 1–14.
Zobacz w Google Scholar

Rachmawatia T., Basukib H. (2019), Creating Shared Value (CSV): The sustainable business model, „International Journal of Innovation, Creativity and Change”, vol. 8(9), s. 262–269.
Zobacz w Google Scholar

Rapacka M., Mrzygłód J., Rostkowski T. (2004), Wynagrodzenia premiowe, [w:] R. Rostkowski (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa, s. 137–154.
Zobacz w Google Scholar

Ratajczak J. (2019), Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo w polskich organizacjach, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 20(4.1), s. 209–222.
Zobacz w Google Scholar

Redclift M. (2005), Sustainable development (1987–2005): Anoxymoron comes of age, „Sustainable Development”, vol. 13(4), s. 212–227.
Zobacz w Google Scholar

Religa J. (2020), Mentoring w zarządzaniu kompetencjami. Rekomendacje dla instytutów sieci Badawczej Łukasiewicz, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 111(4), s. 89–98.
Zobacz w Google Scholar

Rembiasz M. (2015), Rola strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 39/3, s. 155–167.
Zobacz w Google Scholar

Ren S., Tang G., Jackson S. E. (2018), Green human resource management research in emergence: A review and future directions, „Asia Pacific Journal of Management”, vol. 35(3), s. 1–35.
Zobacz w Google Scholar

Robak E. (2017), Expectations of generation Y connected with shaping the work-life balance. The case of Poland, „Oeconomia Copernicana”, vol. 8(4), s. 569–584.
Zobacz w Google Scholar

Robinson J. (2004), Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development, „Ecological Economics”, vol. 48(4), s. 369–384.
Zobacz w Google Scholar

Roblek V., Mesko M., Dimovski V., Peterlin J. (2019), Smart technologies as social innovation and complex social issues of the Z generation, „Kybernetes”, vol. 48(1), s. 91–107.
Zobacz w Google Scholar

Rogers P. P., Jalal K. F., Boyd J. A. (2008), An Introduction to Sustainable Development, Earthscan, London.
Zobacz w Google Scholar

Romer P. M. (1990), Endogenous technological change, „Journal of Political Economy”, vol. 98, no. 5(2), s. S71–S102.
Zobacz w Google Scholar

Rostkowski T., Witkowski M. (2016), Jak premiować i uzyskać dodatkowe korzyści? (1), „Personel i Zarządzanie”, nr 5, s. 48–51.
Zobacz w Google Scholar

Roszkowska E., Filipowicz-Chomko M. (2017), Ocena spójności województw Polski w latach 2005–2014 w kontekście ładu instytucjonalnego, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4(88), s. 226–244.
Zobacz w Google Scholar

Rothbard N. P., Beetz A. M., Harari D. (2021), Balancing the scales: A configurational approach to work-life balance, „Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior”, vol. 8, s. 73–103.
Zobacz w Google Scholar

Rozkrut D. (red.) (2016), Na ścieżce zrównoważonego rozwoju, GUS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Russo M., Shteigman A., Carmeli A. (2016), Workplace and family support and work-life balance: Implications for individual psychological availability and energy at work, „The Journal of Positive Psychology”, vol. 11(2), s. 173–188.
Zobacz w Google Scholar

Rybak M. (2004), Etyka menedżerska – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ryszawska B. (2013), Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sabat A. (2009), Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność”, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska-Snarska C. (2008), Rozwiązania wspierające równowagę między życiem zawodowym i osobistym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Sadowska-Snarska C. (2014), Koncepcja równowagi praca-życie w kontekście zmian zachodzących w sferze ekonomicznej i społecznej, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca-życie pozazawodowe: drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 21–47.
Zobacz w Google Scholar

Saima S., Zohair M. (2016), Understanding work-life balance with respect to medical practitioners: A conceptual framework, „IUP Journal of Organizational Behavior”, vol. 15(4), s. 66–75.
Zobacz w Google Scholar

Samadzad S., Hashemi M. (2021), Human resource productivity and work-life balance in learning organizations, „International Journal of Innovation in Management, Economics and Social Sciences”, vol. 1(3), s. 32–45.
Zobacz w Google Scholar

Samagaio A., Rodrigues R. (2016), Human capital and performance in young audit firms, „Journal of Business Research”, vol. 69(11), s. 5354–5359.
Zobacz w Google Scholar

Sánchez-Hernández M. I., González-López Ó. R., Buenadicha-Mateos M., Tato-Jiménez J. L. (2019), Work-life balance in great companies and pending issues for engaging new generations at work, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, vol. 16(24), s. 5122.
Zobacz w Google Scholar

Schaltegger S., Lüdeke-Freund F., Hansen E. G. (2012), Business cases for sustainability: The role of business model innovation for corporate sustainability, „International Journal of Innovation and Sustainable Development”, vol. 6(2), s. 95–119.
Zobacz w Google Scholar

Schultz T. W. (1961), Education and economic growth, [w:] N. B. Henry (red.), Social Forces Influencing American Education. The Sixtieth Yearbook of the National Society for the Study of Education, Chicago University Press, Chicago, s. 46–88.
Zobacz w Google Scholar

Schultz T. W. (1981), Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California Press, Berkeley.
Zobacz w Google Scholar

Searcy C., Karapetrovic S., McCartney D. (2005), Designing sustainable development indicators: Analysis for a case utility, „Measuring Business Excellence”, vol. 9(2), s. 33–41.
Zobacz w Google Scholar

Senthilnathan S., Arulrajah A. (2014), The central role of the organisational innovation in creating sustainable organisation and development: A review, „SSRN Electronic Journal”, 16, s. 1–30.
Zobacz w Google Scholar

Sharfman M. P., Fernando C. S. (2008), Environmental risk management and the cost of capital, „Strategic Management Journal”, vol. 29(6), s. 569–592.
Zobacz w Google Scholar

Shin D., Enoh J. (2020), Availability and use of work-life balance programs: Relationship with organizational profitability, „Sustainability”, vol. 12(7), s. 2965.
Zobacz w Google Scholar

Sidor-Rządkowska M. (2018), Zarządzanie różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 51(2), s. 87–96.
Zobacz w Google Scholar

Sirgy M. J., Lee D. J. (2018), Work-life balance: An integrative review, „Applied Research in Quality of Life”, vol. 13(1), s. 229–254.
Zobacz w Google Scholar

Sitko-Lutek A., Jakubiak M. (2020), Methods of employee development in the context of diversity, „International Journal of Innovation and Learning”, vol. 27(2), s. 197–211.
Zobacz w Google Scholar

Sławińska K., Symela K. (2014), Ochrona środowiska w projektach edukacyjnych, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, nr 3(86), s. 86–103.
Zobacz w Google Scholar

Słodowa-Hełpa M. (2013), Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Smoder A. (2010), Równowaga praca-życie – wybór czy konieczność?, „Polityka Społeczna”, nr 4, s. 12–18.
Zobacz w Google Scholar

Sołoducho-Pelc L. (2016), Przewaga konkurencyjna – główne trendy badawcze, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 444, s. 422–433.
Zobacz w Google Scholar

Sołoducho-Pelc L., Sulich A. (2020), Between sustainable and temporary competitive advantages in the unstable business environment, „Sustainability”, vol. 12(21), s. 8832.
Zobacz w Google Scholar

Somaya D., Williamson I. O., Lorinkova N. (2008), Gone but not lost: The different performance impacts of employee mobility between cooperators versus competitors, „Academy of Management Journal”, vol. 51(5), s. 936–953.
Zobacz w Google Scholar

Soni P., Bakhru K. M. (2019), Understanding triangulated collaboration of work-life balance, personality traits and eudaimonic well-being, „Problems and Perspectives in Management”, vol. 17(2), s. 63–82.
Zobacz w Google Scholar

Soomro A. A., Breitenecker R. J., Shah S. A. M. (2018), Relation of work-life balance, work-family conflict, and family-work conflict with the employee performance-moderating role of job satisfaction, „South Asian Journal of Business Studies”, vol. 7(1), s. 129–146.
Zobacz w Google Scholar

Spencer A. (2017), Job sharing: A primer, „Journal of Hospital Librarianship”, vol. 17(1), s. 80–87.
Zobacz w Google Scholar

Spijkers O. (2018), Intergenerational equity and the sustainable development goals, „Sustainability”, vol. 10(11), s. 3836.
Zobacz w Google Scholar

Stanimir A. (2015), Generation Y – Characteristics of attitudes on labour market, „Mediterranean Journal of Social Sciences”, vol. 6(2/S5), s. 22–28.
Zobacz w Google Scholar

Stecko J. (2012), CSR 1.0 a CSR 2.0 porównanie i analiza pojęć, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej – Zarządzanie i Marketing”, z. 19, nr 3, s. 119–125.
Zobacz w Google Scholar

Stewart J. S., Oliver E. G., Cravens K. S., Oishi S. (2017), Managing millennials: Embracing generational differences, „Business Horizons”, vol. 60(1), s. 45–54.
Zobacz w Google Scholar

Storey D. J., Johnson S. (1987), Job Generation and Labour Market Change, The Macmillan Press Ltd, London.
Zobacz w Google Scholar

Strużyna J. (2000), Wymiary kapitału ludzkiego firmy, [w:] B. Kożuch (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 48–62.
Zobacz w Google Scholar

Subramanian N., Abdulrahman M. D., Wu L., Nath P. (2016), Green competence framework: Evidence from China, „The International Journal of Human Resource Management”, vol. 27(2), s. 151–172.
Zobacz w Google Scholar

Sundaresan S. (2014), Work-life balance – Implications for working women, „OIDA International Journal of Sustain-able Development”, vol. 7(7), s. 93–102.
Zobacz w Google Scholar

Szydlik-Leszczyńska A. (2017), Zagrożenia dla równowagi. Życie zawodowe a prywatne w kontekście wymagań stawianych współczesnym pracownikom, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, t. 9(45), nr 3, s. 77–88.
Zobacz w Google Scholar

Święty D., Janiszewska D. (2019), Zróżnicowanie poziomu rozwoju zrównoważonego w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych”, t. 1, nr 23, s. 139–158.
Zobacz w Google Scholar

Tan E. (2014), Human capital theory: A holistic criticism, „Review of Educational Research”, vol. 84(3), s. 411–445.
Zobacz w Google Scholar

Tang G., Chen Y., Jiang Y., Paille P., Jia J. (2018), Green human resource management practices: Scale development and validity, „Asia Pacific Journal of Human Resources”, vol. 56(1), s. 31–55.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska-Lipiec R. (2014), Równowaga praca-życie pozazawodowe czynnikiem wspomagającym rozwój zawodowy, „Polityka Społeczna”, nr 3, s. 17–22.
Zobacz w Google Scholar

U’Thant S. (1969), Raport Sekretarza Generalnego ONZ z dnia 26.05.1969 r. Człowiek i jego środowisko, „Biuletyn Polskiego Komitetu d/s UNESCO”, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Valcour M. (2007), Work-based resources as moderators of the relationship between work hours and satisfaction with work-family balance, „Journal of Applied Psychology”, vol. 92(6), s. 1512–1523.
Zobacz w Google Scholar

Vallero D., Letcher T. M. (red.) (2013), Unraveling Environmental Disasters, Elsevier, Amsterdam.
Zobacz w Google Scholar

Victor P. A., Jackson T. (2012), A commentary on UNEP’s green economy scenarios, „Ecological Economics”, vol. 77, s. 11–15.
Zobacz w Google Scholar

Vidrașcu P. A. (2015), Implications of sustainable development (SD) and intangible assets (IA), „Quality – Access to Success”, vol. 16(S1), s. 600–608.
Zobacz w Google Scholar

Visser W. (2010), CSR 2.0: The evolution and revolution of corporate social responsibility, [w:] M. Pohl, N. Tolhurst (red.), Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully, John Willey & Sons Ltd, Chichester, s. 311–328.
Zobacz w Google Scholar

Visser W. (2016), The future of CSR: Towards transformative CSR, or CSR 2.0, [w:] A. Örtenblad (red.), Research Handbook on Corporate Social Responsibility in Context, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, s. 339–367.
Zobacz w Google Scholar

Wagner M. (2013), ‘Green’ human resource benefits: Do they matter as determinants of environmental management system implementation?, „Journal of Business Ethics”, vol. 114(3), s. 443–456.
Zobacz w Google Scholar

Wagner M. (2015), A European perspective on country moderation effects: Environmental management systems and sustainability-related human resource benefits, „Journal of World Business”, vol. 50(2), s. 379–388.
Zobacz w Google Scholar

Wagner-Tsukamoto S. (2019), In search of ethics: From Carroll to integrative CSR economics, „Social Responsibility Journal”, vol. 15(4), s. 469–491.
Zobacz w Google Scholar

Waligóra Ł. (2018), Zarządzanie wiekiem. Prezentacja wybranych praktyk, „Studia Ekonomiczne”, nr 362, s. 263–277.
Zobacz w Google Scholar

Walker A. (1997), Combating Age Barriers in Employment – A European Research Report, European Foundation, Dublin.
Zobacz w Google Scholar

Walker A. (2005), The emergence of age management in Europe, „International Journal of Organisational Behavior”, vol. 10(1), s. 685–697.
Zobacz w Google Scholar

Wallin M., Hussi T. (2011), Best Practices in Age Management – Evaluation of Organisation Cases. Final Report of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Finnish Work Environment Fund, Helsinki.
Zobacz w Google Scholar

Warren T. (2015), Work-life balance/imbalance: The dominance of the middle class and the neglect of the working class, „The British Journal of Sociology”, vol. 66(4), s. 691–717.
Zobacz w Google Scholar

Wheatley D. (2012), Work-life balance, travel-to-work, and the dual career household, „Personnel Review”, vol. 41(6), s. 813–831.
Zobacz w Google Scholar

Wiggins R. R., Ruefl, T. W. (2005), Schumpeter’s ghost: Is hypercompetition making the best of times shorter?, „Strategic Management Journal”, vol. 26(10), s. 887–911.
Zobacz w Google Scholar

Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M., Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J. (2016), Pokolenia – co się zmienia? Kompendium zarządzania międzygeneracyjnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Karpacz A. (2018), Implikacje praktyczne teorii interesariuszy: czego mniejsze firmy mogą się nauczyć od większych względem interesariuszy wewnętrznych?, „Studia Ekonomiczne”, nr 348, s. 7–25.
Zobacz w Google Scholar

Wyrwa D. (2018), Czynniki kształtujące konkurencyjność polskich firm kurierskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 118, s. 669–676.
Zobacz w Google Scholar

Yasbek P. (2004), The Business Case for Firm-level Work-life Balance Policies: A Review of the Literature, Department of Labour, Wellington.
Zobacz w Google Scholar

Yayla A., Eskici İlgin V. (2021), The relationship of nurses’ psychological well-being with their coronaphobia and work-life balance during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study, „Journal of Clinical Nursing”, vol. 30(21–22), s. 3153–3162.
Zobacz w Google Scholar

Yong J. Y., Yusliza M. Y., Ramayah T., Chiappetta Jabbour C. J., Sehnem S., Mani V. (2020), Pathways towards sustainability in manufacturing organizations: Empirical evidence on the role of green human resource management, „Business Strategy and the Environment”, vol. 29(1), s. 212–228.
Zobacz w Google Scholar

Youndt M. A., Snell S. A. (2004), Human resource configurations, intellectual capital, and organizational performance, „Journal of Managerial Issues”, vol. 16(3), s. 337–360.
Zobacz w Google Scholar

Zaugg R. J., Blum A., Thom N. (2001), Sustainability in Human Resource Management. Evaluation Report, Institute for Organisation and Human Resource Management, Swiss Federal Office of Personnel, Berne.
Zobacz w Google Scholar

Zbierska A., Zydroń A., Szczepański P. (2015), Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 40, t. 2, s. 189–200.
Zobacz w Google Scholar

Zhang J., Liu Y. (2011), Antecedents of work-family conflict: Review and prospect, „International Journal of Business and Management”, vol. 6(1), s. 89–103.
Zobacz w Google Scholar

Zink K. J. (2014), Designing sustainable work systems: The need for a systems approach, „Applied Ergonomics”, vol. 45(1), s. 126–132.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 11.12.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://kampania17celow.pl/ (dostęp: 23.05.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html (dostęp: 11.05.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://sdg.gov.pl/business/ (dostęp: 23.05.2021).
Zobacz w Google Scholar

https://www.norway.no/en/missions/UN/norway-and-the-un/norways-rich-history-at-the-un/important-norwegians-in-un-history/gro/ (dostęp: 11.05.2021).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

30 maja 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-819-1

Inne prace tego samego autora