Decentralizacja fiskalna jako ograniczenie zjawiska Lewiatana

Autorzy

Beata Guziejewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych

Słowa kluczowe:

finanse publiczne, decentralizacja fiskalna, finanse samorządu terytorialnego, hipoteza Lewiatana

Streszczenie

Monografia zawiera problematykę poświęconą decentralizacji fiskalnej i jej ograniczającej roli w zjawisku rozrastania się sektora publicznego, które określa się Lewiatanem. Nawiązano w niej do tzw. hipotezy Lewiatana sformułowanej przez J.M Buchanana w odniesieniu do zdecentralizowanych struktur finansów publicznych. Przedmiotem rozważań są procesy decentralizacji fiskalnej w szerokim ujęciu: ekonomicznym, politycznym, administracyjnym, socjologicznym i przestrzennym. Analizy oparto w dużym stopniu na dorobku federalizmu fiskalnego.  

Celem monografii jest pogłębienie dorobku teoretycznego w zakresie wykorzystania procesów decentralizacji fiskalnej jako mechanizmu ograniczania i hamowania niebezpiecznego zjawiska Lewiatana. Dokonano przeglądu dotychczasowych badań empirycznych oraz zweryfikowano pozytywnie następujące hipotezy badawcze: 

  1. Decentralizacja fiskalna oparta na wypracowanych w doktrynie założeniach jakościowych ma pozytywny wpływ na efektywność sektora publicznego oraz ogranicza zjawisko Lewiatana.
  2. W warunkach tendencji centralizujących państwo, będących efektem działań pokryzysowych zawiązanych z konsekwencjami pandemii, decentralizacja i decentralizacja fiskalna mogą być mechanizmami ograniczającymi zjawisko Lewiatana.
  3. Wielowymiarowy charakter decentralizacji fiskalnej powoduje, że jej ograniczający wpływ na zjawisko Lewiatana nie jest potwierdzany empirycznie w każdych warunkach miejsca i czasu. 
  4. Decentralizacja fiskalna jest istotnym elementem formułowania nowego paradygmatu finansów zrównoważonych w okresie po pandemii.  

W opracowaniu uwzględniono współczesne wyzwania procesów decentralizacji fiskalnej, takie koncepcję ESG (Environmental-Social-Governance) oraz konsekwencje pandemii. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny i kończą się propozycją włączenia procesów decentralizacji fiskalnej do nowego paradygmatu finansów zrównoważonych.

Bibliografia

Abizadeh S., Cyrenne P., On Distinguishing between Leviathan and Public Interest Governments in a Federal State, „Public Choice” 1997, vol. 92, s. 281–299.
Zobacz w Google Scholar

Acemoglu D., Robinson J., Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Crown Books, New York 2012.
Zobacz w Google Scholar

Adam A., Delis M.D., Kammas P., Fiscal Decentralization and Public Sector Efficiency: Evidence from OECD Countries, „CESIFO Working Paper” 2008, no. 2364.
Zobacz w Google Scholar

Addison H., Is Administrative Capacity a Useful Concept? Review of the Application, Meaning and Observation of Administrative Capacity in Political Science Literature, 2009, http://personal.lse.ac.uk/addisonh/Papers/AC_Concept.pdf (dostęp: 11.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Ahlin Ch.R., Corruption: Political Determinants and Macroeconomic Effects, „Vanderbilt University Department of Economics Working Papers”, no. 0126, Vanderbilt University Department of Economics, Nashville 2001.
Zobacz w Google Scholar

Alber E., Valdescalici A., Reforming fiscal federalism in Europe: Where does the pendulum swing?, „L’Europe en For-mation” 2012, vol. 1, no. 363, s. 325–365.
Zobacz w Google Scholar

Albouy D., Evaluating the efficiency and equity of federal fiscal equalization, „Journal of Public Economics” 2012, vol. 96(9–10), s. 824–839.
Zobacz w Google Scholar

Alexandru D.G., Guziejewska B., Administrative capacity as a constraint to fiscal decentralization. The case of Roma-nia and Poland, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2020, vol. 23, no. 1, s. 127–143.
Zobacz w Google Scholar

Allen R., Tommasi D., Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries, OECD, Paris 2001.
Zobacz w Google Scholar

Allers M.A., Greef J.A. de, Intermunicipal cooperation, public spending and service levels, „Local Government Stu-dies” 2018, vol. 44(1), s. 127–150.
Zobacz w Google Scholar

Analiza wydatków na administrację publiczną, w tym klasyfikowanych w działach 750 Administracja publiczna i 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Wydatkowej, Warszawa, sierpień 2019, https://www.gov.pl/attachment/ceadc11a-5d9f-40f6-95b9-09a4d63c7165 (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Andrews R., Dollery B., Guest editors introduction: The impact of ageing and demographic change on local govern-ment, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 355–363.
Zobacz w Google Scholar

Arends H., The dangers of fiscal decentralization and public service delivery: A review of arguments, „Polit Vierteljah-resschr” 2020, vol. 61, s. 599–622, https://doi.org/10.1007/s11615-020-00233-7
Zobacz w Google Scholar

Arzaghi M., Henderson J.V., Why countries are fiscally decentralizing, „Journal of Public Economics” 2005, vol. 89, s. 1157–1189.
Zobacz w Google Scholar

Ashworth J., Galli E., Padovano F., Decentralization as a constraint to Leviathan: A panel cointegration analysis, „Pu-blic Choice” 2013, vol. 156, s. 491–516.
Zobacz w Google Scholar

Ashworth J., Galli E., Padovano F., The effects of decentralization on the dynamics of public spending programs, „CREM-CNRS Working Paper” 2012, no. 5.
Zobacz w Google Scholar

Bae K.B., Kim S.H., The effect of decentralization on economic growth in Korea: The role of the implementation of local autonomy, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2019, vol. 17, no. 4, s. 985–999.
Zobacz w Google Scholar

Baert S., Matthijs H., Verdievel I., Voting with your wallet? Municipal budget policy and election results, „PLoS ONE” 2019, vol. 14(8), e0221619, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221619
Zobacz w Google Scholar

Bahl R.W., Linn J.F., Urban Public Finance in Developing Countries, Oxford University Press, New York 1992.
Zobacz w Google Scholar

Banfield E.C., The Moral Basis of a Backward Society, Free Press, Glencoe 1958.
Zobacz w Google Scholar

Bardhan P., State and development: The need for a reappraisal of the current literature, „Journal of Economic Litera-ture” 2016, vol. 54(3), s. 862–892.
Zobacz w Google Scholar

Bardhan P., Mookherjee D., Decentralizing Anti-Poverty Program Delivery in Developing Countries, „Working Paper”, University of California, Berkeley 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszewicz A., Lelusz H., Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspierające racjonalizację gospodarki finansowej w samorządzie gminnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicz-nych i Zarządzania” 2009, nr 16, s. 145–156.
Zobacz w Google Scholar

Bastida F., Benito B., Guillamón M.D., Ríos A.M., Tax mimicking in Spanish municipalities: Expenditure spillovers, yardstick competition, or tax competition?, „Public Sector Economics” 2019, vol. 43(2), s. 115–139.
Zobacz w Google Scholar

Bauwens R., Meyfroodt K., Debate: Towards a more comprehensive understanding of ritualized bureaucracy in digi-talized public organizations, „Public Money & Management” 2021, vol. 41, no. 4, s. 281–282, https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1884349
Zobacz w Google Scholar

Bender K.A., Elliott R.F., Decentralised Pay Setting. A Study of the Outcomes of Collective Bargaining Reform in the Civil Service in Australia, Sweden and the UK, Ashgate Publishing, Aldershot 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bird R.M., Asymmetric Fiscal Decentralization: Glue or Solvent?, „School of Policy Studies Working Paper”, no. 03-09, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta 2003.
Zobacz w Google Scholar

Bird R., Ebel R., Subsidiarity, solidarity and asymmetry: Aspects of the problem, [w:] R. Bird, R. Ebel (red.), Fiscal Fragmentation in Decentralized Countries: Subsidiarity, Solidarity and Asymmetry, Edward Elgar, Cheltenham 2007, s. 3–25.
Zobacz w Google Scholar

Blöchliger H., Fiscal Federalism 2014. Making Decentralisation Work, OECD Publishing, Paris 2013.
Zobacz w Google Scholar

Blöchliger H., Pinero Campos J., Tax Competition Between Sub-Central Governments, „OECD Economics Department Working Papers” 2011, no. 872, http://dx.doi.org/10.1787/5kgb1mfm6jnw-en
Zobacz w Google Scholar

Blume L., Voigt S., The economic effects of federalism and decentralization: A cross-country assessment, „Public Cho-ice” 2011, vol. 151, s. 229–254.
Zobacz w Google Scholar

Boadway R., Shah A., Fiscal Federalism. Principles and Practice of Multiorder Governance, Cambridge University Press, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bochańczyk-Kupka D., Rola państwa w gospodarce współczesnej Japonii, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersy-tetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 136, s. 182–192.
Zobacz w Google Scholar

Bojanic A.N., The impact of fiscal decentralization on accountability, economic freedom, and political and civil liber-ties in the Americas, „Economies” 2018, vol. 6(1), s. 1–20, https://doi.org/10.3390/economies6010008
Zobacz w Google Scholar

Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bos F., Four centuries of fiscal decentralisation in the Netherlands in view of different economic theoretic perspec-tives, „OECD Journal on Budgeting” 2012, no. 2, s. 1–54.
Zobacz w Google Scholar

Bosch N., Solé-Ollé A., Yardstick competition and the political costs of raising taxes: An empirical analysis of Spanish municipalities, „International Tax and Public Finance” 2007, vol. 14(1), s. 71–92.
Zobacz w Google Scholar

Bova E., Ercoli R., Vanden Bosch X. (red.), Spending Reviews: Some Insights from Practitioners, Workshop Procee-dings, „European Economy. Discussion Paper” 2020, no. 135, European Commission Directorate General for Econo-mic and Financial Affairs.
Zobacz w Google Scholar

Bozeman B., Youtie J., Robotic bureaucracy: Administrative burden and red tape in university research, „Public Ad-ministration Review” 2020, vol. 80(1), s. 157–162.
Zobacz w Google Scholar

Bradford D., Oates W., Towards a predictive theory of intergovernmental grants, „American Economic Review” 1971, vol. 61, s. 440–448.
Zobacz w Google Scholar

Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

Brennan G., Buchanan J.M., The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
Zobacz w Google Scholar

Brennan G., Pincus J.J., A minimalist model of federal grants and flypaper effects, „Journal of Public Economics” 1996, no. 6, s. 229–246.
Zobacz w Google Scholar

Breton A., Competitive Governments. An Economic Theory of Politics and Public Finance, Cambridge University Press, New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

Breznitz D., Innowacje w praktyce. Jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza, Centrum Myśli Strategicz-nych i Oxford University Press, Sopot 2021.
Zobacz w Google Scholar

Brinkerhoff D.W., Brinkerhoff J.M., Public sector management reform in developing countries: perspectives beyond NPM orthodoxy, „Public Administration and Development” 2015, vol. 35, s. 222–237, https://doi.org/10.1002/pad.1739
Zobacz w Google Scholar

Brülhart M., Jammetti M., Does tax competition tame the Leviathan?, „CEPR Discussion Papers” 2007, no. 6512.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński C., Polityka przestrzenna w Polsce. Instytucjonalne uwarunkowania na poziomie lokalnym i jej skutki fi-nansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Budżet zadaniowy w praktyce, Centrum Szkoleniowe Finanse Publiczne, Wrocław 2011 (materiały szkoleniowe).
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska D., Ekopodatki podstawą reform systemu podatkowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomi-ca” 2007, vol. 208, s. 25–38.
Zobacz w Google Scholar

Burzyńska D., Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersyte-tu Łódzkiego, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Butt H.A., Palmer D.L., Value for Money in the Public Sector, Basil Blackwell Ltd., Oxford 1985.
Zobacz w Google Scholar

Campbell R.J., Leviathan and fiscal illusion in local government overlapping jurisdictions, „Public Choice” 2004, vol. 120, s. 301–329.
Zobacz w Google Scholar

Cassette A., Paty S., Fiscal decentralization and the size of government: A European country empirical analysis, „Pu-blic Choice” 2010, vol. 143, s. 173–189, https://doi.org/10.1007/s11127-009-9496-x
Zobacz w Google Scholar

Cerulli G., Filippetti A., Are decentralized regions better ruled? Evidence using a dose-response approach in 171 Eu-ropean region, Paper prepared for the ERSA 54th Congress Saint Petersburg, Russia, 26–29 August, Saint Petersburg 2014.
Zobacz w Google Scholar

Chien S.S., Institutional innovations, asymmetric decentralization, and local economic development: A case study of Kunshan in post-Mao China, „Environment and Planning C: Government and Policy” 2007, vol. 25, s. 269–290.
Zobacz w Google Scholar

Cincera M., Estache A., Wolf A., Would Less Fiscal Decentralization Reduce Public Sector Size across Sectors in Euro-pe?, ECARES, Universite Libre de Bruxelles, Bruxelles 2012.
Zobacz w Google Scholar

Crowley G.R., Sobel R.S., Does fiscal decentralization constrain Leviathan? New evidence from local property tax competition, „Public Choice” 2011, vol. 149, s. 5–30.
Zobacz w Google Scholar

Cymerman J., Zapatoczna M., System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle wybranych krajów, „Prace Nau-kowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 433, s. 40–52.
Zobacz w Google Scholar

Dafflon B., The assignment of functions to decentralized government: From theory to practice, [w:] E. Ahmad, G. Brosio (red.), Handbook of Multilevel Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2015, s. 167–175.
Zobacz w Google Scholar

Daniels L.V., Fiscal Decentralization and Budget Control, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2016.
Zobacz w Google Scholar

Demmke Ch., Hammerschmid G., Meyer R., Decentralization and Accountability. As Focus of Public Administration Modernization, Austrian Federal Chancellery Directorate General III – Civil Service and Administrative Reform, Maastricht–Vienna 2006.
Zobacz w Google Scholar

Deng X.Y., Huang H., Green tax policy, environmental decentralization and energy consumption: Evidence from China, „Modern Economy” 2020, vol. 11, s. 1528–1543.
Zobacz w Google Scholar

Dollery B., Kitchen H., McMillan M., Shah A., Local Public, Fiscal and Financial Governance. An International Perspec-tive, Palgrave Macmillan, New York 2020.
Zobacz w Google Scholar

Domański R., Podstawy planowania przestrzennego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań–Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Dubois E., Paty S., Yardstick competition: Which neighbours matter?, „Annals of Regional Science” 2010, vol. 44(3), s. 433–452.
Zobacz w Google Scholar

Dylewski M., Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, t. 273, s. 49–61.
Zobacz w Google Scholar

Dziawgo L., Zielony rynek finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Ehdaie J., Fiscal decentralization and the size of government, „Policy Research Working Paper” 1994, no. 1387, World Bank.
Zobacz w Google Scholar

Ehtisham A., Albino-War M., Singh R., Subnational public financial management: Institutions and macroeconomic considerations, „IMF Working Paper” 2005, no. 108, s. 1–27.
Zobacz w Google Scholar

Ekoportal, Podatki na ochronę środowiska, 2018, https://www.ekoportal.eu/podatki-na-ochrone-srodowiska/ (dostęp: 11.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Enikolopov R., Zhuravskaya E., Decentralization and political institutions, „Journal of Public Economics” 2007, vol. 91, s. 2261–2290.
Zobacz w Google Scholar

Environmental Finance, ESG risks cited in 72% of public sector rating actions in 2020, https://www.environmental-finance.com/content/news/esg-risks-cited-in-72-of-public-sector-rating-actions-in-2020.html (dostęp: 12.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Data on Taxation, http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en (dostęp: 20.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Delivering the European Green Deal, https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en (dostęp: 10.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Programming Period 2014–2020: Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy European Social Fund. Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building, Employment, Social Affairs and Inclusion DG, Brussels 2014.
Zobacz w Google Scholar

European Union, Fiscal Sustainability Report 2018, EU Directorate General for Economic and Financial Affairs, Brus-sels 2018.
Zobacz w Google Scholar

European Union, The 2018 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016–2070), EU Directorate General for Economic and Financial Affairs, Brussels 2019.
Zobacz w Google Scholar

Feld L.P., Schaltegger C.A., Voters as a hard budget constraint: On the determination of intergovernmental grants, „Public Choice” 2005, vol. 123(1–2), s. 147–169.
Zobacz w Google Scholar

Feld L.P., Kirchgässner G., Schaltegger C.A., Decentralized taxation and the size of government: Evidence from Swiss State and local governments, „Southern Economic Journal” 2010, vol. 77(1), s. 27–48.
Zobacz w Google Scholar

Ferreira D., Caldas P., Marques R., Ageing as a determinant of local government performance: Myth or reality? The Portuguese experience, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 475–497.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak B.Z., Dylewski M., A real or a marginal trend in participatory budgets in local governments, „Financial Internet Quarterly. e-Finanse” 2018, vol. 14, no. 4, s. 12–21, https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0024
Zobacz w Google Scholar

Filipiak B.Z., Zioło M., Finanse publiczne wobec ryzyka czynników niefinansowych (ESG), [w:] M. Zioło (red.), Finanse publiczne, seria „Finanse”, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2021, s. 123–152.
Zobacz w Google Scholar

Fisman R.J., Gatti R., Decentralization and Corruption: Evidence Across Countries, February 2000, https://ssrn.com/abstract=629144 (dostęp: 7.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Fiva J.H., New evidence on fiscal decentralization and the size of government, „Cesifo Working Paper” 2005, no. 1615.
Zobacz w Google Scholar

Fiva J.H., New evidence on fiscal decentralization and the size of government, „FinanzArchiv: Public Finance Analysis” 2006, vol. 62.
Zobacz w Google Scholar

Flejterski S., Zioło M., Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny, „Studia Regionalne i Lokalne” 2008, nr 3(33), s. 76–94.
Zobacz w Google Scholar

Freinkman L., Plekhanov A., Fiscal decentralisation and the quality of public services in Russian regions, „Working Paper”, no. 111, European Bank for Reconstruction and Development, London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama F., The Origins of Political Order. From Prehuman Times to the French Revolution, Farrar, Straus & Giroux, New York 2011.
Zobacz w Google Scholar

Furubotn E.G., Richter R., Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics, University of Michigan Press, Ann Arbor 2005.
Zobacz w Google Scholar

Garcea J., LeSage Jr. E. (red.), Municipal Reforms in Canada, Oxford University Press, Toronto 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gendźwiłł A., Swianiewicz P., Does local democracy perform better in smaller jurisdictions? Survey evidence from Poland, „Lex Localis” 2016, vol. 14, no. 4, s. 759–782.
Zobacz w Google Scholar

Gennes J., Has Belgian fiscal decentralisation reduced the size of government and the budget deficit?, „VIVES Discus-sion Papers” 2014, no. 41.
Zobacz w Google Scholar

Geys B., Heinemann F., Kalb A., Voter involvement, fiscal autonomy and public sector efficiency: Evidence from Ger-man municipalities, „European Journal of Political Economy” 2010, vol. 26(2), s. 265–278.
Zobacz w Google Scholar

Godłów-Legiędź J., Nowa ekonomia instytucjonalna: nowe spojrzenie na istotę gospodarowania i rozwój, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2003, vol. 169, s. 59–78.
Zobacz w Google Scholar

Golem S., Malešević Perović L., An empirical analysis of the relationship between fiscal decentralization and the size of government, „Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance” 2014, vol. 64, no. 1, s. 30–47.
Zobacz w Google Scholar

Gordon N., Do federal grants boots school spending? Evidence from title I, „Journal of Public Economics” 2004, vol. 88, s. 1771–1792.
Zobacz w Google Scholar

Grazzini L., Lattarulo P., Macchie M., Petretto A., Asymmetric Decentralization: Some Insights for the Italian Case, Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana, Florence 2019.
Zobacz w Google Scholar

Grossman P.J., Fiscal decentralization and government size: An extension, „Public Choice” 1989, vol. 62, s. 63–69.
Zobacz w Google Scholar

Grossman P.J., West E.G., Federalism and the growth of government revisited, „Public Choice” 1994, vol. 79, s. 19–32.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowski M., Administracja publiczna a ład konstytucyjny, [w:] J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 27–39.
Zobacz w Google Scholar

Gubernat E., Kociewska H., Dziedziak B., Patrzałek L., The impact of maximum allowable debt level of local govern-ment units on their investment potential, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19, no. 4, s. 991–1014.
Zobacz w Google Scholar

Guest P., Singapore’s tech-utopia dream is turning into a surveillance state nightmare, https://restofworld.org/2021/singapores-tech-utopia-dream-is-turning-into-a-surveillance-state-nightmare/ (do-stęp: 5.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., A comparative approach to fiscal illusions: A synthesis of the conclusions from a Polish study in rela-tion to new ideas and empirical research in selected countries, „Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2021, vol. 24(2), s. 7–21.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Fiscal illusions in local self-government finance. Complementarity of qualitative and quantitative methods, „Journal of US-China Public Administration” 2016, vol. 13, no. 7 (serial number 129), s. 483–489.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Konsekwencje ingerencji państwa w gospodarkę finansową gminy – na przykładzie Wielkiej Brytanii, Łódź 1995, rozprawa doktorska, maszynopis.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Normative versus positive approach to fiscal decentralisation and the measures of decentralisation. An analysis based on the example of selected countries of Central and Eastern Europe, „Comparative Economic Re-search. Central and Eastern Europe” 2018, vol. 21, no. 1, s. 101–116.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Rodzaje i zakres iluzji fiskalnych wśród polskich radnych w świetle wyników badań jakościowych, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 3, s. 58–67.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Dokument strategiczny, planistyczny czy polityczny?, [w:] S. Owsiak (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 157–167.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uni-wersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Hajdys D., Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji wydatków jednostek samorządu teryto-rialnego, [w:] B. Woźniak, M. Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Szkoła Główna Handlowa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 221–232.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Hajdys D., Budżetowanie zadaniowe jako innowacyjna forma zarządzania w publicznym sektorze finansowym (na przykładzie województwa łódzkiego), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2012, nr 266, s. 11–27.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Marciniak P., Znaczenie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej dla rozwoju idei powszechnego samorządu gospodarczego w Polsce, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2021, t. 119, s. 231–253.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Walerysiak-Grzechowska K., A local government revenue system under macroeconomic pressure – The case of Poland, „Prague Economic Papers” 2020, vol. 29(2), s. 29–52.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Walerysiak-Grzechowska K., Financial and administrative decentralisation and the Leviathan hy-pothesis for Poland: A multivariate cointegration analysis, maszynopis, Łódź 2021 [opracowanie w trakcie procesu recenzji w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym].
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Majdzińska A., Żółtaszek A., Flypaper effect and desirable legislative changes in local self-government financing system, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2021, vol. 19(3), s. 587–608.
Zobacz w Google Scholar

Hakelberg L., Seelkopf L. (red.), Handbook on the Politics of Taxation, Edward Edgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2021.
Zobacz w Google Scholar

Handler H., Koebel B., Reiss F., Schratzenstaller M., The Size and Performance of Public Sector Activities in Europe, „WIFO Working Papers” 2005, no. 246.
Zobacz w Google Scholar

Hart S.L., A natural resource-based view of the firm, „Academy of Management Review” 1995, vol. 20(4), s. 986–1014.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Heckelman J.C., Miller N.R. (red.), Handbook of Social Choice and Voting, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2015.
Zobacz w Google Scholar

Hendrick R., Wang S., Use of special assessments by municipal governments in the Chicago metropolitan area: Is Leviathan tamed?, „Public Budgeting & Finance” 2018, vol. 38(3), s. 32–57.
Zobacz w Google Scholar

Hermansson H., Challenges to decentralization of disaster management in Turkey: The role of political-administrative context, „International Journal of Public Administration” 2019, vol. 42, issue 5, s. 417–431.
Zobacz w Google Scholar

Higgs R., Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government, Oxford University Press, New York 1987.
Zobacz w Google Scholar

Hillman A.L., Public Finance and Public Policy. Responsibilities and Limitations of Government, Cambridge University Press, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Hockley G.C., Monetary Policy and Public Finance, Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1970.
Zobacz w Google Scholar

Hood Ch., The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management, Oxford University Press, Oxford 2000.
Zobacz w Google Scholar

Hryniewicz J.T., Smętkowski M., Płoszaj A., Jakość rządzenia a polityka spójności: wzajemne relacje w różnych kon-tekstach regionalnych, „Studia Regionalne i Lokalne” 2018, nr 2, s. 5–28.
Zobacz w Google Scholar

Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1, s. 7–20.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A., Efekty zewnętrzne w procesach urbanizacji i uprzemysłowienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1987.
Zobacz w Google Scholar

Jin J., Zou H.F., How does fiscal decentralization affect aggregate, national, and subnational government size?, „Jour-nal of Urban Economics” 2002, vol. 52(2), s. 270–293.
Zobacz w Google Scholar

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Raport Budżet zadaniowy, t. I: Budżet zadaniowy na rok 2008, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kańduła S., Dlaczego rosną wydatki jednostek samorządu terytorialnego w Polsce?, [w:] R. Kamiński (red.), Z badań nad rozwojem gospodarczym Polski na tle przemian w Europie i na świecie. Koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, s. 137–156.
Zobacz w Google Scholar

Kańduła S., Mechanizmy wyrównywania fiskalnego. Studium empiryczne gmin w Polsce w latach 2004–2014, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017.
Zobacz w Google Scholar

Kaul I., Global Public Goods. A Concept for Framing the Post-2015 Agenda?, Deutsches Institut für Entwicklungspoli-tik gGmbH, Bonn 2013.
Zobacz w Google Scholar

Khaleghian P., Decentralization and Public Services: The Case of Immunization, „World Bank Policy Research Working Paper”, no. 2989, Washington 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kim J., Dougherty S. (red.), Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth. OECD Fiscal Federalism Studies, OECD Pu-blishing, Paris–Seoul, https://doi.org/10.1787/9789264302488-en
Zobacz w Google Scholar

Kim J., Vammalle C. (red.), Institutional and Financial Relations across Levels of Government, „OECD Fiscal Federalism Studies”, OECD and Korea Institute of Public Finance, Paris 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kitchen H., Age based service demands in Canada: Municipal responsibility and financing, „Local Government Stu-dies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 386–404.
Zobacz w Google Scholar

Kleer J., Przyszłość sektora publicznego, [w:] J. Kleer, E. Mączyńska, A. Wierzbicki (red.), Co ekonomiści myślą o przy-szłości, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2009, http://www.pte.pl/pliki/2/1/Jerzy%20Kleer.pdf (dostęp: 15.03.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Wydawnictwo CeDeWu, War-szawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Knežević S., Jovanović P., Mitrović A., Fiscal decentralization – City of Belgrade case study, „Management” 2016, vol. 79, s. 55–68, https://doi.org/10.7595/management.fon.2016.0015
Zobacz w Google Scholar

Komar A., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

„Kontrola Państwowa”, listopad 2010, R. LV, numer specjalny (3).
Zobacz w Google Scholar

Kopańska A., Partial fiscal decentralization and local government spending policy, „e-Finanse: Financial Internet Qu-arterly” 2018, vol. 14, issue 3, s. 21–31.
Zobacz w Google Scholar

Kopańska A., Kula G., Siwińska-Gorzelak J., Bukowska G., Młochowska M., Autonomia fiskalna i jej wpływ na działa-nia samorządów, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Kraay A., Rijckeghem C. van, Employment and wages in the public sector – A cross-country study, „International Monetary Fund Working Paper” 1995, WP/95/70.
Zobacz w Google Scholar

Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Labriola A.C., The medieval view of history in „paradise lost”, [w:] J.J. Mulryan (red.), Milton and the Middle Ages, Bucknell University Press, Lewisburg 1982, s. 115–134.
Zobacz w Google Scholar

Li D.D., Maskin E.S., Government and economics: An emerging field of study, „Journal of Government and Econo-mics” 2021, vol. 1, https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100005
Zobacz w Google Scholar

Liberati P., Sacchi A., Tax decentralization and local government size, „Public Choice” 2013, vol. 157(1), s. 183–205, https://doi.org/10.1007/s11127-012-9937-9
Zobacz w Google Scholar

Litvack J., Ahmad J., Bird R., Rethinking decentralization in developing countries, „The World Bank Sector Studies Series”, The World Bank, Washington 1998.
Zobacz w Google Scholar

Liviu Scutariua A., Scutariua P., The link between financial autonomy and local development. The case of Romania, „Procedia Economics and Finance” 2015, vol. 32, s. 542–549.
Zobacz w Google Scholar

Lookwood B., The political economy of decentralization, [w:] E. Ahmad, G. Brosio (red.), Handbook of Multilevel Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2015, s. 39–61.
Zobacz w Google Scholar

Lookwood B., Voting, lobbying, and the decentralization theorem, „Economics & Politics” 2008, vol. 20(3), s. 416–431.
Zobacz w Google Scholar

López-Laborda J., Zabalza A., Intergovernmental Fiscal Relations: The Efficiency Effect of Taxes, Transfers and Fiscal Illusion, „ICEPP Working Papers” 2012, vol. 73, https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1077&context=icepp (dostęp: 4.10.2021).
Zobacz w Google Scholar

Lubińska T. (red.), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lubińska T. (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lubińska T. (red.), Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Wydawnic-two Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J., Rodzina 500+ – Ocena programu i propozycje zmian, Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, GRAPE, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2019, https://ibs.org.pl/news/nowy-raport-o-skutkach-programu-rodzina-500 (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Mainstreaming Anti-Corruption Activities in World Bank, Assistance – A Review of Process since 1997. Report no. 29620, World Bank, Washington 2004.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Małkowska A., Głuszak M., Telega A., Marona B., Spatial interdependence in property taxation: The case of Polish municipalities, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2018, vol. 13(2), s. 265–283.
Zobacz w Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny RP 2018, GUS, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Mani A., Mukand S., Democracy, visibility and public good provision, „Journal of Development Economics” 2007, vol. 83, s. 506–529.
Zobacz w Google Scholar

Manski C.F., Identification of endogenous social effects: The reflection problem, „Review of Economic Studies” 1993, vol. 60(3), s. 531–542, https://doi.org/10.2307/2298123
Zobacz w Google Scholar

McCourt W., Models of Public Service Reform: A Problem-Solving Approach, „Policy Research Working Paper”, no. 6428, The World Bank East Asia and the Pacific Region Poverty Reduction and Economic Management Unit, 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mello L. de, Population ageing and local governments: Does engagement with the local community change over the lifecycle?, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 364–385.
Zobacz w Google Scholar

Misiąg W., Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lu-belskiego, Lublin 2007, s. 383–393.
Zobacz w Google Scholar

Misiąg W., Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, Wydawnictwo Uni-wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005, s. 153–160.
Zobacz w Google Scholar

Misiolek W.S., Elder H.W., Tax structure and the size of government: An empirical analysis of the fiscal illusion and fiscal stress arguments, „Public Choice” 1988, vol. 57, s. 233–245.
Zobacz w Google Scholar

Miyazaki M., Drew J., Successfully navigating the fiscal challenges of the age of the aged: Municipal government in Japan, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 453–474.
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski W. (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Instytut Studiów Podatkowych Modzelew-scy i wspólnicy, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Molotok I., Does fiscal decentralization influence on management efficiency of country innovative development?, „Marketing and Management of Innovations” 2020, issue 1, s. 54–62.
Zobacz w Google Scholar

Mungui-Ppidi A., Culture of corruption or accountability deficit?, „Eastern European Constitutional Review”, Fall 2002/Winter 2003.
Zobacz w Google Scholar

Munyua C.M., Muchina S., Ombaka B., Fiscal asymmetric decentralization and the influence of county fiscal auto-nomy on household effects in Kenya, „Integrated Journal of Business and Economics” 2020, no. 1, s. 80–87.
Zobacz w Google Scholar

Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, McGraw--Hill Book Company, New York 1973.
Zobacz w Google Scholar

Naschold F., Otter C.V., Public Sector Transformation. Rethinking Markets and Hierarchies in Government, JB Publis-hing Company, Amsterdam–Philadelphia 1996.
Zobacz w Google Scholar

Neamţu B., Asymmetric decentralization in Romania: Lost opportunity, „On-line Journal Modelling the New Europe” 2016, no. 20, s. 47–79.
Zobacz w Google Scholar

Nederhand J., Klijn E.-H., Steen M. van der, Twist M. van, The governance of self-organization: Which governance strategy do policy officials and citizens prefer?, „Policy Sciences” 2019, vol. 52, s. 233–253, https://doi.org/10.1007/s11077-018-9342-4
Zobacz w Google Scholar

Nelson M.A., An empirical analysis of state and local tax structure in the context of the Leviathan model of govern-ment, „Public Choice” 1986, vol. 49, s. 283–294.
Zobacz w Google Scholar

Niskanen W.A., Bureaucracy and Representative Government, Aldine, Chicago 1971.
Zobacz w Google Scholar

North D.C., Economic performance through time, „American Economic Review” 1994, vol. 84, no. 3, s. 359–368.
Zobacz w Google Scholar

North D.C., Wallis J.J., Weingast B.R., Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, Cambridge University Press, New York–Cambridge 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nowecki G., Bień A.K.R.J., Kataster i podatek od nieruchomości, część I, „Monitor Podatkowy” 1995, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Oates W.E., Fiscal decentralization and economic development, „National Tax Journal” 1993, vol. 46, no. 2, s. 237–243.
Zobacz w Google Scholar

Oates W.E., Searching for Leviathan: An empirical study, „American Economic Review” 1985, vol. 75, s. 748–757.
Zobacz w Google Scholar

Oates W.E., Toward a second-generation theory of fiscal federalism, „International Tax and Public Finance” 2005, no. 12, s. 349–373.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth, „OECD Fiscal Federalism Studies”, https://www.oecd.org/tax/federalism/fiscal-decentralisation-and-inclusive-growth.pdf (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD, Fiscal Design Surveys across Levels of Government, „OECD Tax Policy Studies” 2002, no. 7.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Government at a Glance – 2011 edition, OECD Publishing, Paris 2011, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2011_gov_glance-2011-en (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD, Government at Glance 2015, OECD Publishing, Paris 2015, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015_gov_glance-2015-en (dostęp: 20.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD, Government at a Glance 2017, Country Fact Sheet: Japan, OECD 2017, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en (dostęp: 4.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD, Government at a Glance – 2019 edition, OECD Publishing, Paris 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2019_8ccf5c38-en (dostęp: 4.12.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD, „Journal on Budgeting” 2007, vol. 7, no. 2, https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-journal-on-budgeting/volume-7/issue-2_budget-v7-2-en (dostęp: 15.02.2012).
Zobacz w Google Scholar

OECD, Multi-Level Governance Studies: Asymmetric Decentralisation: Policy Implications in Colombia, Paris 2019.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Public Management Developments, Paris 1995.
Zobacz w Google Scholar

Olczak M., Budżet zadaniowy – zalety i obawy, „Wspólnota” 2000, nr 32.
Zobacz w Google Scholar

Ondrova D., Challenges of modern public administration and ethical decision-making, „Rocznik Administracji Pu-blicznej” 2017, nr 3, s. 255–279, https://doi.org/10.4467/24497800RAP.17.015.7066
Zobacz w Google Scholar

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Owsiak S., O racjonalne wykorzystywanie funkcji finansów publicznych w warunkach kryzysu, [w:] M. Zioło (red.), Finanse publiczne, seria „Finanse”, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2021, s. 15–29.
Zobacz w Google Scholar

Owsiak S., Podstawy nauki finansów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Parkinson C.N., In Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress, John Murray, London 1958.
Zobacz w Google Scholar

Parkinson C.N., Parkinson’s Law, „The Economist” 1955, http://doc.cat-v.org/economics/parkinsons-law/the-economist-article.pdf (dostęp: 7.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Pater R., Cywiński Ł., Optimal size of the public sector in Poland in terms of employment, „Ekonomista” 2019, nr 2, s. 194–206.
Zobacz w Google Scholar

Patonov N., Searching for a restraint on the European Leviathan, „Scientific Annals of Economics and Business” 2013, vol. 60(2), s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wro-cław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Patrzałek L., Poniatowicz M., Guziejewska B., Kańduła S., Nierówności fiskalne w samorządzie terytorialnym. Przy-czyny, mechanizmy, instrumenty wyrównywania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wro-cław 2019.
Zobacz w Google Scholar

Peacock A.T., Wiseman J., The Growth of Public Expenditures in the United Kingdom, Princeton University Press, Princeton 1961.
Zobacz w Google Scholar

Peled A., Do computers cut red tape?, „American Review of Public Administration” 2021, vol. 31(4), s. 414–435.
Zobacz w Google Scholar

Persson T., Tabellini G., Do constitutions cause large governments? Quasi-experimental evidence, „European Econo-mic Review” 2002, vol. 46, s. 908–918.
Zobacz w Google Scholar

Persson T., Tabellini G., Does centralization increase the size of government?, „European Economic Review” 1994, vol. 38, s. 765–773.
Zobacz w Google Scholar

Peters B.G., The Future of Governing: Four Emerging Models, University Press of Kansas, Lawrence 1996.
Zobacz w Google Scholar

Pietras-Goc B. (red.), Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Pollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform: A Comparative Approach, Oxford University Press, Oxford 2004.
Zobacz w Google Scholar

Polskie encyklopedie humanistyczne, hasło: Teoria agencji, ENCENC, https://encenc.pl/teoria-agencji/ (dostęp: 3.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ponce-Rodrigez R., Hankla C., Martinez-Vazquez J., Heredia-Ortiz E., Rethinking the political economy of decentrali-zation: How elections and parties shape the provision of local public goods, „Andrew Young School of Policy Studies Research Paper Series” 2012.
Zobacz w Google Scholar

Poniatowicz M., Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Poniatowicz M., Realizacja nowych zadań kosztuje samorządy rocznie ponad 8 mld zł, https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/realizacja-dodatkowych-zadan-bedzie-kosztowac-samorzady-co-najmniej-8-mld-zl/ (dostęp: 10.06.2019).
Zobacz w Google Scholar

Poniatowicz M., Relacje państwo–samorząd terytorialny–przedsiębiorca na tle nowej ekonomii instytucjonalnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 485, s. 389–406.
Zobacz w Google Scholar

Poniatowicz M., Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Na przykładzie największych miast w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Poniatowicz M., Dziemianowicz R., Kargol-Wasiluk A., Good governance and institutional quality of public sector: Theoretical and empirical implications, „European Research Studies Journal” 2020, vol. XXIII(2), s. 529–556.
Zobacz w Google Scholar

Porawski A., Czajkowski J.M., Stan finansów JST. Raport dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzenie w dniu 17 lipca 2019 r. (uzupełniony), Związek Miast Polskich, Poznań 2019, http://www.miasta.pl/strefa-dla-miast/dokumenty/768 (dostęp: 2.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Postuła M., Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwer-sytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Postuła M., Perczyński P., Budżet zadaniowy – wprowadzenie; znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, [w:] M. Postuła, P. Perczyński (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Minister-stwo Finansów, Warszawa 2010, s. 17–44.
Zobacz w Google Scholar

Price M., U.S. banking regulators working on climate risk management guidance, official says, 2021, https://www.reuters.com/business/sustainable-business/us-banking-regulators-working-climate-risk-management-guidance-official-says-2021-09-15/ (dostęp: 12.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Prud’homme R., The dangers of decentralization, „The World Bank Research Observer” 1995, vol. 10(2), s. 201–220.
Zobacz w Google Scholar

Przygodzka R., Truszkowska-Kurstak M., Budżet zadaniowy a racjonalizacja zarządzania finansami jednostek samo-rządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 173, s. 651–658.
Zobacz w Google Scholar

Qiao M., Ding S., Liu Y., Fiscal decentralization and government size: The role of democracy, „European Journal of Political Economy” 2019, vol. 59, s. 316–330.
Zobacz w Google Scholar

Rexed K., Moll Ch., Manning N., Allain J., Governance of Decentralised Pay Setting in Selected OECD Countries, „OECD Working Papers on Public Governance”, 2007/3, OECD Publishing, 2007, https://www.oecd.org/gov/pem/38487114.pdf (dostęp: 12.01.2022).
Zobacz w Google Scholar

Riker W.H., Federalism: Origin, Operation, Significance, Little Brown, Boston 1964.
Zobacz w Google Scholar

Robinson M., From Old Public Administration to the New Public Service Implications for Public Sector Reform in Developing Countries, Global Centre for Public Service Excellence, Singapore 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Demograficzny 2017, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2017,3,11.html (dostęp: 25.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Pracy 2010, GUS, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Pracy 2019, GUS, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Pracy 2021, GUS, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001, GUS, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018, GUS, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2019, GUS, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2021, GUS, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Rodden J., Reviving Leviathan: Fiscal federalism and the growth of government, „International Organization” 2003, vol. 57(4), s. 695–729.
Zobacz w Google Scholar

Rodríguez-Pose A., Kroijer A., Fiscal decentralization and economic growth in Central and Eastern Europe, „LSE ‘Eu-rope in Question’ Discussion Paper Series” 2009, no. 12, s. 1–42.
Zobacz w Google Scholar

Rosen H.S., Gayer T., Public Finance, McGraw-Hill International Edition, New York 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2000 r. Nr 59, poz. 688).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 513).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885).
Zobacz w Google Scholar

Rudolf W., Możliwości wykorzystania nowej ekonomii instytucjonalnej w rozwoju sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne” 2015, nr 2(30), s. 109–118, https://doi.org/10.4467/20843968ZP.15.010.3581
Zobacz w Google Scholar

Sacchi A., Salotti S., The asymmetric nature of fiscal decentralization: Theory and practice, „MPRA Paper”, no. 57627, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57627/ (dostęp: 7.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Sagbas I., Sen H., Kar M., Fiscal decentralisation. The size of public sector and economic growth in Turkey, „Environ-ment and Planning C: Government and Policy” 2005, vol. 23, s. 3–19.
Zobacz w Google Scholar

Sakagami M., Okano H., Arai K., The Public Sector Reformation in Japan and Transformations in Healthcare Financial Management, Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, 4–6 July 2004, conference presentation, Singapore 2004.
Zobacz w Google Scholar

Salmon P., Decentralisation as an incentive scheme, „Oxford Review of Economic Policy” 1987, no. 3, s. 24–43, https://doi.org/10.1093/oxrep/3.2.24
Zobacz w Google Scholar

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Schaeffer M., Yilmaz S., Strengthening Local Government Budgeting and Accountability, „Policy Research Working Paper” 2008, no. 4767, The World Bank Sustainable Development Network Social Development Department, WPS4767.
Zobacz w Google Scholar

Schneider A., Who gets what from whom? The impact of decentralisation on tax capacity and social spending, „Commonwealth and Comparative Politics” 2006, vol. 44(3), s. 344–369.
Zobacz w Google Scholar

Scott A.D., The evaluation of federal grants, „Economica” 1952, vol. 19, s. 377–394.
Zobacz w Google Scholar

Sedmihradská L., Bakoš E., Municipal tax autonomy and tax mimicking in Czech municipalities, „Lex Localis – Journal of Local Self-Government” 2016, vol. 14, no. 1, s. 75–92.
Zobacz w Google Scholar

Sepulveda C.F., Martinez-Vazquez J., The consequences of fiscal decentralization on poverty and income equality, „Environment and Planning C: Government and Policy” 2011, vol. 29, no. 2, s. 321–343.
Zobacz w Google Scholar

Shah A., The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations in Developing and Emerging Market Economies, The World Bank, Washington 1994.
Zobacz w Google Scholar

Shah A., Shah S., The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Governments, The World Bank, Washington 2006.
Zobacz w Google Scholar

Shleife A., Vishny R.W., Corruption, „The Quarterly Journal of Economics” 1993, vol. 108, no. 3, s. 599–617.
Zobacz w Google Scholar

Simon H.A., Reason in Human Affairs, Basil Blackwell, Oxford 1975.
Zobacz w Google Scholar

Sobel R.S., Dutta N., Roy S., Does fiscal decentralization result in a better business climate?, „Applied Economics Letters” 2013, vol. 20, s. 84–91.
Zobacz w Google Scholar

Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Sorens J., Vertical Fiscal Gaps and Economic Performance: A Theoretical Review and Empirical Meta-Analysis, „Merca-tus Working Papers” 2016, February.
Zobacz w Google Scholar

Souza C., Participatory budgeting in Brazilian cities: Limits and possibilities in building democratic institutions, „Envi-ronment & Urbanization” 2001, vol. 13, no. 1, s. 159–184.
Zobacz w Google Scholar

Sow M., Razafimahefa I.F., Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery, „IMF Working Paper” 2015, WP/15/59, Fiscal Affairs Department International Monetary Fund.
Zobacz w Google Scholar

Spahn B., The design of federal fiscal constitutions in theory and in practice, „European Economy. Reports and Stu-dies” 1993, no. 5, s. 71–81.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie za rok 2007 z wykonania pilotażu budżetu zadaniowego dla części budżetowych: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, część VI, [w:] Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 01.01 do 31.12 2007 r. Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Stein E., Fiscal decentralization and government size in Latin America, „Journal of Applied Economics” 1999, vol. 2, s. 357–391.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E., The proper role of government in the market economy: The case of the post-COVID recovery, „Journal of Government and Economics” 2021, vol. 1, https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100004
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.E., The State, the Market, and Development, „WIDER Working Paper” 2016/1, UNU-WIDER, Helsinki.
Zobacz w Google Scholar

Strumph K.S., A predictive index for the flypaper effect, „Journal of Public Economics” 1998, vol. 69, s. 389–412.
Zobacz w Google Scholar

Strumpf K.S., Does government decentralization increase policy innovation?, „Journal of Public Economic Theory” 2002, vol. 4, s. 207–241.
Zobacz w Google Scholar

Sutherland D., Price R., Joumard I., Sub-central government fiscal rules, „OECD Economic Studies” 2005, vol. 41(2), s. 141–181.
Zobacz w Google Scholar

Svendsen G.L.H., Svendsen G.T., Trust, Social Capital and the Scandinavian Welfare State, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2016.
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P., An empirical typology of local government systems in Eastern Europe, „Local Government Studies” 2014, vol. 40, no. 2, s. 292–311.
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P., Łukomska J., Local tax competition in Poland?, „Miscellanea Geographica” 2016, vol. 20(3), s. 37–43.
Zobacz w Google Scholar

Szewczuk A., Filozofia nowego zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego a praktyczne impli-kacje, [w:] S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 325–342.
Zobacz w Google Scholar

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Zobacz w Google Scholar

Szumowski W., System zarządzania urzędem administracji samorządowej. Perspektywa koncepcji Good Governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019.
Zobacz w Google Scholar

Szyszka G., Śliwczyński B. (red.), Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003, Instytut Logistyki i Magazynowa-nia, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Śledziewska K., Zięba D., E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie)korzystamy, Digital Econo-my Lab, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tanzi V., Pitfalls on the road to fiscal decentralization, „Carnegie Endowment Working Papers” 2001, no. 19, s. 3–21, http://www.jstor.com/stable/resrep12727 (dostęp: 6.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Tanzi V., Schuknecht L., Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective, Cambridge University Press, Cam-bridge 2000.
Zobacz w Google Scholar

Ter-Minassian T., Decentralization and macroeconomic management, „IMF Working Paper” 1997, no. 155.
Zobacz w Google Scholar

Ter-Minassian T., Promoting responsible and sustainable fiscal decentralization, [w:] E. Ahmad, G. Brosio (red.), Handbook of Multilevel Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham–Northampton 2015, s. 437–439.
Zobacz w Google Scholar

Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
Zobacz w Google Scholar

Valkama P., Oulasvirta L., How Finland copes with an ageing population: Adjusting structures and equalising the fi-nancial capabilities of local governments, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 429–452.
Zobacz w Google Scholar

Van Malderen L., Gerard M., Testing yardstick competition through a vote-function: Evidence from the Walloon mu-nicipalities, „Economics and Business Letters” 2013, vol. 2(4), s. 206–214.
Zobacz w Google Scholar

Veiga L.G., Veiga F.J., Does opportunism pay off?, „Economics Letters” 2007, vol. 96(2), s. 177–182.
Zobacz w Google Scholar

Vigneault M., Grants and soft budget constraints, [w:] R. Boadway, A. Shah (red.), Intergovernmental Fiscal Trans-fers. Principles and Practice, Public Sector Governance and Accountability Series, The World Bank, Washington 2007, s. 133–167.
Zobacz w Google Scholar

Wagner A., Finanzwissenschaft, C.F. Winter, Leipzig 1877 (t. 1), 1880 (t. 2), 1886 (t. 3), 1889 (t. 4).
Zobacz w Google Scholar

Waller Ch.J., Verdier T., Gardner R., Corruption: Top down or bottom up?, „Economic Inquiry” 2002, vol. 40(4), s. 688–703.
Zobacz w Google Scholar

Walsh C., Fiscal federalism: An overview of issues and a discussion of their relevance to the European community, „European Economy: Reports and Studies” 1993, no. 5, s. 25–62.
Zobacz w Google Scholar

Wang R., Wang W., Dress-Up Contest: A Dark Side of Fiscal Decentralization, Document de treball de l’IEB 2013/30, Barcelona 2013.
Zobacz w Google Scholar

Warner M., Zhang X., Serving an ageing population: Collaboration is key, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 498–517.
Zobacz w Google Scholar

Weber E.P., Khademian A.M., Wicked problems, knowledge challenges, and collaborative capacity builders in ne-twork settings, „Public Administration Review” 2008, vol. 68, no. 2, s. 334–349.
Zobacz w Google Scholar

Wernik A., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

White J., Managing Information in the Public Sector, Routledge, London 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wildt D. de, The impact of demographic trends on local government financial reserves: Evidence from England, „Local Government Studies” 2021, vol. 47, no. 3, s. 405–428.
Zobacz w Google Scholar

Williamson O.E., The new institutional economics: Taking stock, looking ahead, „Journal of Economic Literature” 2000, vol. XXXVIII, s. 595–613.
Zobacz w Google Scholar

Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wittman D., Why Democracies produce efficient results, „Journal of Political Economy” 1989, vol. 97(6), s. 1395–1424, https://doi.org/10.1086/261660
Zobacz w Google Scholar

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, seria „Wykłady z socjologii”, t. 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wohlgemuth M., Covid-19 and Leviathan – The German case, Report Scenarios, Geopolitical Intelligence Services, https://www.gisreportsonline.com/covid-19-and-leviathan-the-german-case,economy,3464,report.html (dostęp: 6.04.2021).
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

World Bank, Intergovernmental Fiscal Relations, http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscal.htm (dostęp: 9.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Wolski J., Historia powszechna. Starożytność, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Yahamoto H., New Public Management – Japan’s Practice, „Policy Paper”, 293 E, Institute for International Policy Studies, Tokyo 2003.
Zobacz w Google Scholar

Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzanie finansami lokalnymi w opiniach skarbników jednostek samorządu terytorialnego. Raport z badań, oprac. A. Kopańska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie nr 30 Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych (Dz.Urz. Ministra Finansów, Warszawa, 5 maja 2015 r., poz. 31).
Zobacz w Google Scholar

Zawicki M., Instrumenty nowego zarządzania publicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-kowie” 2007, nr 759, s. 141–172.
Zobacz w Google Scholar

Zioło M., Finanse zrównoważone. Rozwój – Ryzyko – Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa–Szczecin 2020.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
Zobacz w Google Scholar

Żukowski P.Z., Wpływ koniunktury gospodarczej na stan finansów publicznych Japonii, „Optimum. Economic Stu-dies” 2018, nr 2(92), s. 177–190.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

26 maja 2022

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-802-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-803-0

Inne prace tego samego autora