Podatek od wyjścia

Autorzy

Aneta Nowak-Piechota
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Podatkowego
https://orcid.org/0000-0001-8382-8361

Słowa kluczowe:

podatek od wyjścia, obowiązek podatkowy, prawo podatkowe, podwójne opodatkowanie, TFUE

Streszczenie

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania – podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę. W publikacji zaprezentowano istotę podatku od wyjścia, regulacje go dotyczące w wybranych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz omówiono problematykę tego rodzaju podatku w świetle prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i Konstytucji RP. Celem głównym monografii jest zaproponowanie ram regulacji dotyczącej podatku od wyjścia, podlegającej wprowadzeni u do prawa polskiego, która realizowałaby zadania i założenia tego unormowania, a także byłaby zgodna z prawem Unii Europejskiej oraz Konstytucją RP. Książka stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej – obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2017 roku i wyróżnionej Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2018 roku.

Bibliografia

Adamczyk Ł., Fundamentalne swobody prawa WE i ich znaczenie dla podatków bezpośrednich, [w:] Podatki bezpośrednie. Prawo polskie a prawo wspólnotowe, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk Ł., The Sources of EC Law Relevant for Direct Taxation, [w:] Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, eds. M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, Wien 2008.
Zobacz w Google Scholar

Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD 2013, http://www.oecd.org/tax/beps-reports.htm (dostęp: 8.08.2014).
Zobacz w Google Scholar

Alvarrenga C.A., Preventing Tax Avoidance: Is There Convergence in the Way Countries Counter Tax Avoidance?, „Bulletin for International Taxation” 2013, No 6.
Zobacz w Google Scholar

Babiarz S., Błystak L., Dauter B., Gomułowicz R., Pęk R., Winiarski K., Wrzesińska-Nowacka A., Podatek dochodowy od osób prawnych, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Baggerman-Noudari K., Netherlands – Individual Taxation, Country Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 11.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Balcerzak M., Art. 52, [w:] Konstytucja RP, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Barcz J., Swoboda przedsiębiorczości, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A., PIT, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bavila A., Moving Away from Global Taxation: Dual Income Tax and Other Forms of Taxation, „European Taxation” 2001, No 6.
Zobacz w Google Scholar

Benamran J., France – Corporate Taxation, Country Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 22.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Betten R., Income Tax Aspects of Emigration and Immigration of Individuals, Amsterdam 1998.
Zobacz w Google Scholar

Betten R., Netherlands, [w:] The Tax Treatment of Transfer of Residence by Individuals (IFA Cahiers de droit fiscal international, vol. 87b), Rotterdam 2002.
Zobacz w Google Scholar

Biegalski A., Część I. Wprowadzenie do problematyki międzynarodowego podwójnego opodatkowania – zagadnienia teoretyczne, [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Blokker N., Skating on Thin Ice? On the Law of International Organizations and the Legal Nature of the Commentaries on the OECD Model Tax Convention, [w:] The Legal Status of the OECD Commentaries, eds. S. Douma, F. Engelen, Amsterdam 2008.
Zobacz w Google Scholar

Boekhorst P. te, Netherlands – Corporate Taxation, Country Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 1.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Boruta I., Swoboda przepływu osób (obywateli Unii), [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Borysiak W., Bosek L., Art. 32, [w:] Konstytucja RP, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Boynes N. de, France, [w:] Residence of Companies under Tax Treaties and EC Law, ed. G. Maisto, Amsterdam 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bracewell-Milnes B., Wisselink M.A., Huiskamp J.C.L., International Tax Avoidance: a Study by the Rotterdam Institute for Fiscal Studies, vol. A: General and Conceptual Material, Deventer 1979.
Zobacz w Google Scholar

Broe L. de, Corporate Tax Residence in Civil Law Jurisdictions, [w:] Residence of Companies under Tax Treaties and EC Law, ed. G. Maisto, Amsterdam 2009.
Zobacz w Google Scholar

Broe L. de, General Report. The Tax Treatment of Transfer of Residence by Individuals (IFA Cahiers de droit fiscal international, t. 87b), Rotterdam 2002.
Zobacz w Google Scholar

Broe L. de, Hard Times for Emigration Taxes in the EC, [w:] A Tax Globalist: the Search for the Borders of International Taxation: Essays in Honour of Maarten J. Ellis, eds. H.P.A.M. Arendonk, F.A. van Engelen, S.J.J.M. Jansen, Amsterdam 2005.
Zobacz w Google Scholar

Broek H. van den, The 2013 Netherlands Act on Deferral of Exit Taxation, „European Taxation” 2013, No 4.
Zobacz w Google Scholar

Broek H. van den, Meussen G., National Grid Indus Case: Re-Thinking Exit Taxation, „European Taxation” 2012, No 4.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania, Toruń 1996.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Dochody podatkowe jako przedmiot ochrony prawnej w kontekście zjawiska unikania opodatkowania, [w:] Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, red. J. Brylewska, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Zasada niedyskryminacji w europejskim prawie podatkowych. Sprawa Gilly i aktualne kierunki orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Europejskie prawo podatkowe. Wybór opracowań, red. A. Olesińska, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Olesińska A., Klauzula normatywna zapobiegająca unikaniu opodatkowania, [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Carramaschi B.M., Exit Taxes and the OECD Model Convention: Compatibility and Double Taxation Issues, „Tax Notes International” 2008, No 1.
Zobacz w Google Scholar

Cejie K., Emigration Taxes – Several Questions, Few Answers: From Lasteyrie to National Grid Indus and Beyond, „Intertax” 2012, No 6/7.
Zobacz w Google Scholar

Chand V., Exit Charges for Migrating Individuals and Companies: Comparative and Tax Treaty Analysis, „Bulletin for International Taxation” 2013, No 4/5, http://online.ibfd.org/kbase (dostęp: 1.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Cordewener A., Dahlberg M., Pistone P., Reimer E., Romano C., The Tax Treatment of Foreign Losses: Ritter, M & S and the Way Ahead (Part Two), „European Taxation” 2004, No 5.
Zobacz w Google Scholar

Cross-Border Income Tax Issues Arising From Employee Stock-Option Plans, OECD Committee on Fiscal Affairs, http://www.oecd.org/tax/treaties/33700277.pdf (dostęp: 7.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

Cueva González-Cotera Á. de la, Morlán Burgasé C., Spain – Corporate Taxation, Country Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 24.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Cueva González-Cotera Á. de la, Morlán Burgasé C., Spain – Individual Taxation, Country Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 13.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Cueva González-Cotera Á. de la, Morlán Burgasé C., Spain – Private Investment Income, Topical Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 26.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji, [w:] Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Pojęcie podatków i innych danin publicznych w świetle konstytucji, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Dowgier R., Stanowienie prawa podatkowego w Polsce, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, red. L. Etel, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dowgier R., Zasady stanowienia prawa podatkowego – próba klasyfikacji, [w:] Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Działocha K., „Rzeczypospolita”, artykuł 84, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. M. Sawicka-Jezierczuk, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Eerenstein M., Netherlands – Individual Taxation, Country Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 25.09.2014).
Zobacz w Google Scholar

Etel L. (red.), Dowgier R., Liszewski G., Popławski M., Presnarowicz S., Prawo podatkowe, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Exit Taxation. Publication of European Union Direct Taxes Centre of Excellence (EUDT CoE), „BDO” 2015, No 11, www.bdo.nl (dostęp: 24.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Zasada zupełności ustawowej w prawie podatkowym, [w:] Konstytucja. Ustrój, System finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Freedman J., Treatment of Capital Gains and Losses, [w:] The Notion of Income from Capital, eds. P. Esses, A. Rijkers, Amsterdam 2005.
Zobacz w Google Scholar

Frost C., Transfer of Company’s Seat – an Unfolding Story in Europe, „Victoria University Wellington Law Review” 2005, No 36.
Zobacz w Google Scholar

Furuseth E., Norway – Corporate Taxation, Country Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 25.09.2014).
Zobacz w Google Scholar

Furuseth E., Norway – Individual Taxation, Country Surveys, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 1.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Gajl N., Teorie podatkowe w świecie, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Garlacz B., Podatki bezpośrednie w UE – pozorny brak harmonizacji na przykładzie orzecznictwa ETS w sprawach podatkowych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., „Rzeczypospolita”, artykuł 21, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. M. Sawicka-Jezierczuk, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, artykuł 32, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. M. Sawicka-Jezierczuk, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, artykuł 64, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. M. Sawicka-Jezierczuk, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Glodas J., Difference Between Individuals and Corporations in Exit Tax Cases, [w:] Non-Discrimination in European and Tax Treaty Law. Open Issues and Recent Challenges, eds. K. Dziurdź, Ch. Marchgraber, Wien 2015.
Zobacz w Google Scholar

Goldberg S.H. et al., Taxation Caused by or After a Change in Residence (Part I), „Tax Notes International” 2000, No 6.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Aspekty ustrojowe opodatkowania, [w:] Konstytucja. Ustrój. System finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Podatki a etyka, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Zasady podatkowe, [w:] System prawa finansowego, t. III: Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gouthière B., New Exit Tax for Individuals, „ European Taxation” 2012, No 1.
Zobacz w Google Scholar

Grindvold C., The Legality of Exit Taxes within the EU – and the EEA: Where Are We Now?, http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/7165/thesis.pdf;jsessionid=CB2F8502051DCB90483E2A6DFC1110B6?sequence=3 (dostęp: 23.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Gunn A., Netherlands, Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law, ed. G. Maisto, Amsterdam 2010.
Zobacz w Google Scholar

Hamaekers H., The Source Principle versus the Residence Principle, „Revista dos Tribunais” 1993, No 3.
Zobacz w Google Scholar

Hamaekers H., Holmes K., Głuchowski J., Kardach T., Nykiel W., Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Helminen M., The Problem of Double Non-Taxation in the European Union – To What Extent Could Th s Be Resolved through a Multilateral EU Tax Treaty Based on the Nordic Convention?, „European Taxation” 2013, No 7.
Zobacz w Google Scholar

Henderson M., France – Individual Taxation, Country Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 13.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Henze T., Petersen K., Germany: Cases C-164/12 (DMC) and C-657/13 (Verder Lab Tec) – Balanced Allocation of Taxing Rights as Justification for (Deferred) Taxation of Hidden Reserves, [w:] ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2014, eds. M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, A. Storck, Wien 2015.
Zobacz w Google Scholar

Herrem A., Dæhli P.A., Norway, Capital Directive in Europe. The Rules on Incorporation and Capital of Limited Liability Companies, Cambridge 2014.
Zobacz w Google Scholar

Hinnekens L., Zakaz dyskryminacji w europejskim prawie podatkowym: czy można pokolorować kameleona?, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 1999, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

HJI Panayi Ch., Double Taxation, Tax Treaties, Treaty Shopping and the European Community, Alphen aan den Rijn 2007.
Zobacz w Google Scholar

Holmes K., The Concept of Income: A Multi-Disciplinary Analysis, Amsterdam 2001.
Zobacz w Google Scholar

Holstad A., Hermundstad D.R., Norway – Individual Taxation, Country Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 13.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Huerta R., Conflicts of Qualification and the Interpretation of Tax Treaty Law, [w:] Conflict of Qualification in Tax Treaty Law, eds. E. Burgstaller, K. Haslinger, Wien 2007.
Zobacz w Google Scholar

Hurk H. van den, Korving J., The ECJ’s Judgement in the N Case against the Netherlands and its Consequences for Exit Taxes in the European Union, „Bulletin For International Taxation” 2007, No 4.
Zobacz w Google Scholar

International Tax Avoidance and Evasion. Four Related Studies, Paris 1987.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, Toruń 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski M., Rodzaje podatków i ich klasyfikacja oraz systemy podatkowe, [w:] System prawa finansowego, t. III: Prawo daninowe, red. L. Etel, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowski M., Pakulska M., Perspektywy funkcjonowania w polskim prawie podatkowym klauzul generalnych służących zwalczaniu unikania opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2005, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Karczyński Ł., Podstawowe zasady materialnego prawa podatkowego, „Przegląd Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku” 2007, nr 6, http://arch.prawo.ug.edu.pl/pdf/katedra1/Zasady%20prawa%20podatkowego%20%c5%81ukasz%20Karczy%c5%84ski.pdf. (dostęp: 9.06.2016).
Zobacz w Google Scholar

Kardach T., Avoidance of Double Non-Taxation In Poland, [w:] Avoidance of Double Non-Taxation, ed. M. Lang, Wien 2003.
Zobacz w Google Scholar

Karwat P., Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kędzia Z., Wolność przemieszczania się, [w:] Prawa człowieka. Model prawny, red. R. Wieruszewski, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kimura K., The Commentary of the OECD Model Tax Convention as Two-Tier Soft Law. Rule of Conduct for Tax Authorities and Living Law for Taxpayers, [w:] International Tax Law, ed. A. Amatucci, Alphen aan den Rijn 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kocman M., Conformity of the Exit Tax of Individuals with the Fundamental Freedoms, [w:] Die Auswirkungen der Diskriminierungsverbote in der Praxis, Wien 2003.
Zobacz w Google Scholar

Kok R., Compatibility of Exit Taxes and Community Law, „EC Tax Review” 2011, No 2.
Zobacz w Google Scholar

Kok R., Exit Taxes for Companies in the European Union after National Grid Indus, „EC Tax Review” 2012, No 4.
Zobacz w Google Scholar

Kort J.W.J. de, Levy upon Emigration of a Substantial Participation Holder: an Infringement of Article 13 of the OECD Model Convention, „Intertax” 2003, No 3.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Legislacja finansowa, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Źródła prawa podatkowego w świetle Konstytucji, „Glosa” 1999, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kowalik-Bańczyk K., Artykuł 21, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, t. I, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kukulski Z., Art. 3, [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kukulski Z., Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kukulski Z., Międzynarodowe prawo podatkowe, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. III, red. M. Sęk, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kukulski Z., Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kulicki J., Zasady przyzwoitej legislacji w procesie stanowienia prawa podatkowego, „Analizy BAS” 2010, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kuźniacki B., Krytyczna analiza poselskiego projektu polskich CFC rules, „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kuźniacki B., Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Lang M., „Taxes Covered” – What Is a „Tax” According to Article 2 of the OECD Model?, „Bulletin for International Fiscal Documentation” 2005, No 6.
Zobacz w Google Scholar

Lasiński-Sulecki K., Komentarz do artykułu 3, [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Li J., Avella F., Article 13: Capital Gains, [w:] Global Tax Treaty Commentaries, ed. R. Vann, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 1.07.2014).
Zobacz w Google Scholar

Lipniewicz R., Europejskie prawo podatkowe, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Litwińczuk H., Zasady podatkowe, [w:] Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. I, red. H. Litwińczuk, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Łabno A., Ograniczenie wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Łukawska-Białogłowska D., Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. I, red. M. Sęk, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Man F. de, Albin T., Contradicting Views of Exit Taxation under OECD MC and TFEU: Are Exit Taxes Still Allowed in Europe?, „Intertax” 2011, No 12.
Zobacz w Google Scholar

Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Martinez Giner L.A., Spain, [w:] Residence of Companies under Tax Treaties and EC Law, ed. G. Maisto, Amsterdam 2009.
Zobacz w Google Scholar

Martini R., Weimar T., Germany, [w:] Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, ed. G. Maisto, Amsterdam 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Charakterystyka ogólna prawa podatkowego, [w:] System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. III, red. L. Etel, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Konstytucyjne granice opodatkowania, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Prawo podatkowe, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Matsos G.I., Greece, [w:] Double Non-Taxation (IFA Cahiers de droit fiscal international, vol. 89a), Amersfoort 2004.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński D., Finansowe skutki regulacji podatkowych niezgodnych z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym, [w:] Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński D., Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych, Warszawa 2009. Mączyński D., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mączyński D., Sowiński R., Ochrona podatnika przed skutkami przepisów trudnych do zrozumienia, „Przegląd Podatkowy” 2005, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Melezini A., Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie jako element wychodzenia z kryzysu gospodarczego, „Prawo i Podatki” 2012, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Merks P., Tax Evasion, Tax Avoidance and Tax Planning, „Intertax” 2006, No 5.
Zobacz w Google Scholar

Message N., France, [w:] Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law, ed. G. Maisto, Amsterdam 2010.
Zobacz w Google Scholar

Metzler V.E., The Relevance of the Fundamental Freedoms for Direct Taxation, [w:] Introduction to European Tax Law on Direct Taxation, eds. M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, Wien 2008.
Zobacz w Google Scholar

Michalski M., Ustanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego, t. 17A, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Młynarska-Sobaczewska A., Wolności i prawa człowieka i obywatela, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona. Lipiec 2010, tłum. K. Bany, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nauta K., Netherlands, [w:] The Fiscal Residence of Companies (IFA Cahiers de droit fiscal international, vol. 72a), Bruxelles 1987.
Zobacz w Google Scholar

Nestmann M., Change of Residence by Natural Persons in the Light of the EC Freedoms, [w:] Source versus Residence in International Tax Law, eds. H.-J. Aigner, W. Laukota, Wien 2005.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Piechota A., Współczesne systemy podatku dochodowego od osób fizycznych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2014, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel W., Zasady podatkowe, [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel W., Chróścielewski W., Koperkiewicz-Mordel K., Sęk M., Wilk M., Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel W., Kukulski Z., Art. 3, [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 2015, red. W. Nykiel, A. Mariański, Gdańsk 2015.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel W., Mariański A., Art. 217, [w:] Konstytucja RP, t. II, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Obońska A., Art. 3, [w:] Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red. K. Gil, A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Olesińska A., Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013.
Zobacz w Google Scholar

Opalski A., Swoboda osiedlania się spółek w świetle wyroku w sprawie Cartesio, „Państwo i Prawo” 2009, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Opiłowski M., Artykuł 13. Zyski z przeniesienia własności majątku, [w:] Model Konwencji OECD. Komentarz, red. B. Brzeziński, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Oplustil K., Łącznik siedziby spółki w nowym prawie prywatnym międzynarodowym. Uwagi na tle prawa europejskiego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Overview of the French Tax System – Legislation in Force as of 31 July 2015, http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fihedescriptive_1006/fi hedescriptive_1006.pdf (dostęp: 22.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Perdelwitz A., Germany – Corporate Taxation, Country Analysis, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 25.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

Perdelwitz A., Germany – Individual Taxation, Country Analyses, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 1.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Perdelwitz A., Germany – Individual Taxation, Country Surveys, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 1.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Pertegás Sender M., Cross-border Enforcement of Patent Rights, Oxford 2002.
Zobacz w Google Scholar

Pinetz E., Schaffer E., Exit Taxation in Third-Country Situations, „European Taxation” 2014, No 10.
Zobacz w Google Scholar

Pouletty M., Smith N., The Territoriality Principle as Applied in Denmark, France and Hong Kong, „Tax Planning International Review” 2005, No 12.
Zobacz w Google Scholar

Prebble J., Controlled Foreign Company Regimes and Double Taxation, „Asia-Pacific Tax Bulletin” 2006, No 1.
Zobacz w Google Scholar

Prejs E., Granice suwerenności państw członkowskich UE w sferze podatków bezpośrednich, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2011, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Prejs E., Wartości konstytucyjne a prawo podatkowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Review of the Present-law Tax and Immigration Treatment of Relinquishment of Citizenship and Termination of Long-Term Residency, Staff of Joint Committee on Taxation, 2003, http://www.jct.gov/s-2-03.pdf (dostęp: 1.08.2014).
Zobacz w Google Scholar

Rivier J.M., General Report, [w:] The Fiscal Residence of Companies (IFA Cahiers de droit fiscal international, vol. 72a), Bruxelles 1987.
Zobacz w Google Scholar

Runge B., Germany, [w:] The Fiscal Residence of Companies (IFA Cahiers de droit fiscal international, vol. 72a), Bruxelles 1987.
Zobacz w Google Scholar

Rust A., Double Taxation, [w:] Double Taxation within the European Union, ed. A. Rust, Alphen aan den Rijn 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rust A., Germany, Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law, ed. G. Maisto, Amsterdam 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sarnecki P., „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, artykuł 52, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. M. Sawicka-Jezierczuk, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sasseville J., Definitional Issues Related to Article 13 (Capital Gains), [w:] Taxation of Companies on Capital Gains on Shares under Domestic Law, EU Law and Tax Treaties, ed. G. Maisto, Amsterdam 2013.
Zobacz w Google Scholar

Scapa A., Avoidance of Double Non-Taxation under the OECD Model Tax Convention, „Intertax” 2005, No 7/8.
Zobacz w Google Scholar

Schellekens M., Netherlands – Individual Taxation, Country Surveys, IBFD Tax Research Platform, http://online.ibfd.org/kbase/ (dostęp: 18.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Schneeweiss H., Exit Taxation after Cartesio: The European Fundamental Freedom’s Impact on Taxing Migrating Companies, „Intertax” 2009, No 6/7.
Zobacz w Google Scholar

Simontacchi S., Capital Gains (Article 13 OECD Model Convention), [w:] Source versus Residence. Problems Arising from the Allocation of Taxing Rights in Tax Treaty Law and Possible Alternatives, eds. M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, Alphen aan den Rijn 2008.
Zobacz w Google Scholar

Simontacchi S., Immovable Property Ccompanies as Defi ed in Article 13(4) of the OECD Model, „Bulletin for International Taxation” 2006, No 1.
Zobacz w Google Scholar

Simontacchi S., Taxation of Capital Gains under the OECD Model Convention. With Special Regard to Immovable Property, Alphen aan den Rijn 2007.
Zobacz w Google Scholar

Şimşek E.E., Conflict of Qualification and Exit Taxation, [w:] Conflict of Qualification in Tax Treaty Law, eds. E. Burgstaller, K. Haslinger, Wien 2007.
Zobacz w Google Scholar

Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 31.07.2014).
Zobacz w Google Scholar

Sørensen P., Dual Income Taxes: a Nordic Tax System, revised version of paper originally presented at the conference on New Zealand Tax Reform – Where to Next? at the Victoria University of Wellington, 11–13 February 2009, http://www.econ.ku.dk/pbs/diversefiler/DUAL%20INCOME%20TAXES%20OUCBT.pdf (dostęp: 29.07.2014).
Zobacz w Google Scholar

Storm-Nielsen T., Norvège, [w:] The Fiscal Residence of Companies (IFA Cahiers de droit fiscal international, t. 72a), Bruxelles 1987.
Zobacz w Google Scholar

Tamburini M., Exit Taxation and the OECD Model Treaty: A View From the Netherlands and Italy, „Tax Notes International” 2009, No 4.
Zobacz w Google Scholar

Tell M., Exit Taxation within the European Union/European Economic Area – After Commission v. Denmark (C-261/11), „European Taxation” 2014, No 2/3.
Zobacz w Google Scholar

Tello J.L., El Nuevo Impuesto Español Tipo Exit Tax Sobre Acciones y Participaciones, „Actualidad Jurídica Uría Menéndez” 2015, Nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Terra B., Wattel P., European Tax Law, The Hague 2012. Tokarczyk R., Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tuleja P., Art. 2, [w:] Konstytucja RP, t. I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Uckmar V., General Report, [w:] Tax Avoidance/Tax Evasion (IFA Cahiers de droit fiscal international, vol. 63a), Deventer 1983.
Zobacz w Google Scholar

Uss M., Komentarz do wyroku TS z dnia 27 września 1988 r. w sprawie 81/87 The Queen v.
Zobacz w Google Scholar

H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue. Ex parte Daily Mail and General Trust plc, [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. W. Nykiel, A. Zalasiński, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Uss M., Komentarz do wyroku TS z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie C-371/10 National Grid Indus BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantor Rotterdam, www.eur-lex.europa.eu, [w:] Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych, red. W. Nykiel, A. Zalasiński, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Vanistendael F., Does the ECJ Have the Power of Interpretation to Build a Tax System Compatible with the Fundamental Freedoms?, „EC Tax Review” 2008, No 2.
Zobacz w Google Scholar

Világi R., Exit Taxes on Various Types of Corporate Reorganizations in Light of EU Law, „European Taxation” 2012, No 7.
Zobacz w Google Scholar

Vogel K., Introduction, [w:] Double Taxation Conventions, ed. K. Vogel, London 1999.
Zobacz w Google Scholar

Vogel K., Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Dordrecht 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wathelet M., Direct Taxation and EU Law: Integration or Disintegration?, „EC Tax Review 2004”, No 1.
Zobacz w Google Scholar

Weber D., Exit Taxes on the Transfer of Seat and the Applicability of the Freedom of Establishment after Überseering, „European Taxation” 2003, No 10.
Zobacz w Google Scholar

Weeghel S. van, General Report, [w:] Tax Treaties and Tax Avoidance: Application of Anti-Avoidance Provisions (IFA Cahiers de droit fiscal international, vol. 95a), The Hague 2010.
Zobacz w Google Scholar

Weeghel S. van, The Improper Use of Tax Treaties, The Hague 1998.
Zobacz w Google Scholar

Weizman L., Departure Taxation – Treaaty Override? – Exterritorial Tax Law?, „European Taxation” 1994, No 3.
Zobacz w Google Scholar

Wheeler J., Time in Tax Treaties, [w:] Global Tax Treaty Commentaries, ed. R. Vann, http://online.ibfd.org/kbase (dostęp: 1.07.2014).
Zobacz w Google Scholar

Wilk M., Art. 3, [w:] A. Mariański, A. Krajewska, A. Nowak-Piechota, M. Wilk, J. Żurawiński, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wiman B., Chapter VI. Emigration Taxes, [w:] The Notion of Income from Capital, eds. P. Essers, A. Rijkers, Amsterdam 2005.
Zobacz w Google Scholar

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski L., Bieczyński M.M., Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wowerka A., Podmioty stosunków prywatnoprawnych, [w:] Prawo Prywatne Międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, t. 20A, red. M. Pazdan, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wronkowska S., Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wronkowska S., Zmiany w systemie prawnym (Z zagadnień techniki i polityki legislacyjnej), „Państwo i Prawo” 1991, z. 8.
Zobacz w Google Scholar

Ying W., Yan S., International Taxation, Beijing 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zalasiński A., The Limits of the EC Concept of ‘Direct Tax Restriction on Free Movement Rights’, the Principles of Equality and Ability to Pay, and the Interstate Fiscal Equity, „Intertax” 2009, No 5.
Zobacz w Google Scholar

Zalasiński A., Zakaz dyskryminacji w sferze podatków bezpośrednich w prawie podatkowym Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zawidzka A., Swoboda przepływu kapitału, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zernova D., Exit Taxes on Companies in the Context of the EU Internal Market, „Intertax” 2011, vol. 39, No 10.
Zobacz w Google Scholar

Zimmer F., Exit Taxes in Norway, „World Tax Journal” 2009, No 1.
Zobacz w Google Scholar

Zimmer F., General Report, [w:] Form and Substance in Tax Law (IFA Cahiers de droit fiscal international, vol. 87a), The Hague 2002.
Zobacz w Google Scholar

Zuijdendorp B., The N Case: the European Court of Justice Sheds Further Light on the Admissibility of Exit Taxes But Still Leaves Some Questions Unanswered, „EC Tax Review” 2007, No 1.
Zobacz w Google Scholar

Zweigert K., Kötz H., An Introduction to Comparative Law, Oxford 1998.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie TK z 16 lutego 2009 r., Ts 202/06, OTK ZU 2009, nr 1, poz. 23.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie TSUE z 10 maja 2007 r., Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH prz. Finanzamt Emmendingen.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 24 maja 1994 r., K 1/94, LEX nr 25098.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 18 października 1994 r., K 2/94, LEX nr 25215.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 25 listopada 1997 r., K 26/97, OTK ZU 1997, nr 5–6, poz. 64.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 16 grudnia 1997 r., K 8/97, OTK ZU 1997, nr 5–6, poz. 70.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 24 lutego 1999 r., SK 4/98, OTK ZU 1999, nr 2, poz. 24.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 14 czerwca 2000 r., P 3/00, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 138, s. 690.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 30 stycznia 2001 r., K 17/00, LEX nr 46003.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 7 maja 2001 r., K 19/00, OTK 2001, nr 4, poz. 82.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 27 lutego 2002 r., K 47/01, LEX nr 52925.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 28 maja 2002 r., P 10/01, LEX nr 54069.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 15 października 2002 r., SK 6/02, LEX nr 56631.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 20 listopada 2002 r., K 41/02, LEX nr 57092.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 11 maja 2004 r., K 4/03, LEX nr 112993.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 9 października 2007 r., SK 70/06, LEX nr 322147.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 27 listopada 2007 r., SK 39/06, OTK-A 2007, nr 10, poz. 127.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 8 lipca 2008 r., K. 46/2007, Lexis.pl nr 1924166.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 6 stycznia 2009 r., SK 22/06, LEX nr 468958.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 23 marca 2010 r., SK 47/08, OTK ZU 2010, nr 3/A, poz. 25.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 18 października 2011 r., SK 2/10, LEX nr 1001129.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 19 czerwca 2012 r., P 41/10, OTK ZU 2012, nr 6/A, poz. 65.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 18 lipca 2013 r., SK 18/09, OTK-A 2013, nr 6, poz. 80.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 8 października 2013 r., SK 40/12, LEX nr 1385861.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 30 września 2015 r., K 3/13, LEX nr 1800226.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z 4 listopada 2015 r., K 1/14, LEX nr 1866595.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 12 lutego 1974 r. Giovanni Maria Sotgiu prz. Deutsche Bundespost, 152/73.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 3 grudnia 1974 r. Johannes Henricus Maria van Binsbergen prz. Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, 33/74.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 20 lutego 1979 r. Rewe-Zentral AG prz. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, sprawa „Cassis de Dijon”, 120/78.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 28 stycznia 1986 r. Komisja Wspólnot Europejskich prz. Republice Francuskiej, 270/83.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 27 września 1988 r. The Queen prz. H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., 81/87.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 25 lipca 1991 r. Manfred Säger prz. Dennemeyer & Co. Ltd., C-76/90.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 28 stycznia 1992 r. Hanns-Martin Bachmann prz. państwu belgijskiemu, C-204/90.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 28 stycznia 1992 r. Komisja prz. Belgia, C-300/90.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 14 lutego 1995 r. Finanzamt Köln-Altstadt prz. Roland Schumacker, C-79/93.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 11 sierpnia 1995 r. G.H.E.J. Wielockx prz. Inspecteur der directe belastingen, C-80/94.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 30 listopada 1995 r. Reinhard Gebhard prz. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, C-55/94.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 27 czerwca 1996 r. P.H. Asscher prz. Staatssecretaris van Financiën, C-07/94.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 15 maja 1997 r. Futura Participations SA i Singer prz. Administration des contributions, C-250/95.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 12 maja 1998 r. Époux Robert Gilly prz. Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, C-336/96, pkt 23.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 16 lipca 1998 r. Imperial Chemical Industries plc (ICI) prz. Kenneth Hall Colmer (Her Majesty’s Inspector of Taxes), C-264/96.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 21 września 1999 r. Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland prz. Finanzamt Aachen-Innenstadt, C-307/97.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 13 kwietnia 2000 r. C. Baars prz. Inspecteur der Belastingen Particulieren/ Ondernemingen Gorinchem, C-251/98.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 2000 r. 6 czerwca Staatssecretaris van Financiën prz. B.G.M. Verkooijen, C-35/98.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 26 września 2000 r. Komisja Wspólnot Europejskich prz. Królestwu Belgii, C-478/98.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 20 listopada 2001 r. Aldona Małgorzata Jany i inni prz. Staatssecretaris van Justitie, C-268/99.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 5 listopada 2002 r. Überseering BV prz. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), C-208/00.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 12 grudnia 2002 r. w sprawie Lankhorst-Hohorst GmbH prz. Finanzamt Steinfurt, C-324/00.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 11 marca 2004 r. Hughes de Lasteyrie du Saillant prz. Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, C-9/02.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 13 grudnia 2005 r. Marks & Spencer plc prz. David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes), C-446/03.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 10 stycznia 2006 r. Ministero dell’Economia e delle Finanze prz. Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato i Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, C-222/04.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 23 lutego 2006 r. Spadkobiercy M.E.A. van Hilten–van der Heijden prz. Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland te Heerlen, C-13/03.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 7 września 2006 r. N prz. Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, C-470/04.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 12 września 2006 r. Cadbury Schweppes plc i Cadbury Schweppes Overseas Ltd prz. Commissioners of Inland Revenue, C-196/04.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 11 października 2007 r. Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) prz. Directeur général des impôts oraz Ministère public, C-51/05.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 16 grudnia 2008 r. Cartesio Oktató és Szolgáltató bt., C-210/06.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 29 listopada 2011 r. National Grid Indus BV prz. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, C-371/10.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 6 września 2012 r. Komisja prz. Portugalia, C-38/10.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 13 listopada 2012 r. Test Claimants in the FII Group Litigation prz. Commissioners of Inland Revenue i The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-35/11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 31 stycznia 2013 r. Komisja prz. Holandia, C-301/11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 25 kwietnia 2013 r. Komisja prz. Hiszpania, C-64/11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 18 lipca 2013 r. Komisja prz. Dania, C-261/11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 23 stycznia 2014 r. DMC Beteiligungsgesellschaft mbH prz. Finanzamt Hamburg-Mitte, C-164/12.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 16 kwietnia 2015 r. Komisja prz. Niemcy, C-591/13.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 21 maja 2015 r. Verder LabTec GmbH & Co. KG prz. Finanzamt Hilden, C-657/13.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 21 grudnia 2016 r. Komisja prz. Portugalia, C-503/14.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z 23 listopada 2017 r. A Oy, C-292/16.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok z 25 października 2004 r., SK 33/03, OTK ZU 2004, nr 9/A, poz. 94.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

11 grudnia 2018

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-235-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-236-9

Inne prace tego samego autora