Charakterystyka genologiczna telewizyjnego magazynu sportowego „na żywo” w perspektywie komunikatywistycznej

Autorzy

Rafał Siekiera
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
https://orcid.org/0000-0002-0335-7166

Streszczenie

Autor podejmuje zadanie przyjrzenia się wypowiedziom medialnym reprezentującym gatunek, który można określić jako telewizyjny magazyn sportowy „na żywo”. Przyjętą tu perspektywą, niestosowaną dotąd w genologii, jest gramatyka komunikacyjna, rozwijana przez Aleksego Awdiejewa i Grażynę Habrajską, nawiązująca m.in. do prac takich autorów, jak Michael Alexander Kirkwood Halliday, John Austin, John Searle oraz, w mniejszym zakresie, Dan Sperber i Deirdre Wilson. Istotą zastosowanego podejścia jest przekonanie, że każdy tekst potencjalnie może być potraktowany zarówno jako ciąg mikroaktów mowy, jak i całościowy komunikat, będący makroaktem realizującym określony wzorzec gatunkowy. Gatunek zaś jest w tym ujęciu rozumiany jako uogólniony, standardowy scenariusz, według którego poszczególne teksty są komponowane przez nadawców oraz interpretowane przez odbiorców.

Ze Wstępu

Bibliografia

Anusiewicz J., 1988, Wprowadzenie w problematykę pragmatyki lingwistycznej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica” XII, s. 3–29.
Zobacz w Google Scholar

Austin J., 1993, Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., 1987, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., 2004, Gramatyka interakcji werbalnej, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., 2018a, Parafrazowanie jako wskazywanie na sens, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, pod red. G. Habrajskiej, Primum Verbum, Łódź, s. 33–48.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., 2018b, Wstęp do teorii parafrazy, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, pod red. G. Habrajskiej, Primum Verbum, Łódź, s. 9–14.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A. (red.), 1999, Gramatyka komunikacyjna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa– Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G., 2004, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G., 2006, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G., 2010, Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Primum Verbum, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin M., 1970, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. M. Modzelewska, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bachtin M., 1986, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Balbus S., 1999, Zagłada gatunków, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 25–39.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan E., 1999, W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 7–24.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzan E., 2007, Sytuacja gatunków, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 115–136.
Zobacz w Google Scholar

Balowski M., 2004, Świadomość gatunkowa a wzorzec normatywny (na przykładzie gatunków prasowych), [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 225–237.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.), 1998a, Tekst: analizy i interpretacje, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.), 1998b, Tekst. Problemy teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., 2009, Tekstologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Szadura J. (red.), 2004, Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartoszyński K., 2007, Wobec genologii, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 219–232.
Zobacz w Google Scholar

Bauer Z., 2008, Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Universitas, Kraków, s. 255–280.
Zobacz w Google Scholar

Bauer Z., Chudziński E. (red.), 2008, Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Benveniste E., 1977, Mowa a ludzkie doświadczenie, przeł. K. Falicka, [w:] Znak, styl, konwencja, pod red. M. Głowińskiego, Czytelnik, Warszawa, s. 43–58.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska B., 2013, Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych, Primum Verbum, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska B., 2015, Retoryka, genologia i stylistyka tekstów literackich i dziennikarskich, Primum Verbum, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska B., 2017, Przydatność instrumentarium retorycznego i metod retorycznej analizy tekstu w badaniach nad gatunkami medialnymi, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. I. Hofman i D. Kępy-Figury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 53–64.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki W., 1998, Pre-teksty i teksty: z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki W., 2007, O gatunkach to i owo, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 216–218.
Zobacz w Google Scholar

Bolecki W., Opacki I. (red.), 2000, Genologia dzisiaj, IBL PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Boniecka B., 1999, Lingwistyka tekstu: teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bower G.H., Black J.B., Turner T.J., 1979, Scripts in memory for text, „Cognitive Psychology”, nr 11, s. 177–220.
Zobacz w Google Scholar

Bulisz E., Wojtak M. (red.), 2015, Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, Wyd. UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Cap P., 2010, O wartości poznawczej pojęcia makro-aktu mowy, [w:] Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu, t. 2, pod red. P. Chruszczewskiego i S. Prędoty, Wyd. Naukowe PWN, Wrocław, s. 195–208.
Zobacz w Google Scholar

Cap P. (red.), 2007, Current trends in pragmatics, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle.
Zobacz w Google Scholar

Cudak R. (red.), 2009, Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Culler J., 1977, Konwencja i oswojenie, przeł. I. Sieradzki, [w:] Znak, styl, konwencja, pod red. M. Głowińskiego, Czytelnik, Warszawa, s. 146–196.
Zobacz w Google Scholar

Czermińska M. (red. przew.), 2005, Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 1, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dąbała J., 2014, Media i dziennikarstwo: aksjologia, warsztat, tożsamość, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

de Beaugrande R., Dressler W., 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, przeł. A. Szwedek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., 1993, Tekst. Próba syntezy, IBL, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T., 2003, Tekst. Styl. Poetyka. Zbiór studiów, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T. (red.), 1983, Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T. (red.), 1986, Teoria tekstu. Zbiór studiów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T. (red.), 1990, Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T. (red.), 1992, Typy tekstów. Zbiór studiów, IBL PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Drabik B., 2004, Komplement i komplementowanie jako akt mowy. Komunikacyjne strategie, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A., 2004, Gatunek mowy (genre) – w stronę kategorii intertekstualnej, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 137–143.
Zobacz w Google Scholar

Dziechcińska H., 1967, Proza staropolska. Problemy gatunków i literackości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Eggins S., Martin J.R., 2001, Gatunki i rejestry dyskursu, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, pod red. T.A. van Dijka, przeł. G. Grochowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 153–181.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M., 1994, Problemy i hipotezy systemowej teorii kultury: podstawy empirycznych badań tekstów i kultury, przeł. B. Miszewski i B. Fleischer, Leopoldinum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M., 2002, Konstrukcja rzeczywistości, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M., 2018, Strategie postrzegania i komunikacyjnej asymilacji oraz wizualizacji przedmiotów (na przykładzie krzeseł), [w:] Dyskurs artystyczny, pod red. G. Habrajskiej, Primum Verbum, Łódź, s. 82–111.
Zobacz w Google Scholar

Florczak J., 2002, O wybranych elementach znaczenia tekstu w mediach w perspektywie semantyki interpretacyjnej, [w:] Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 36–45.
Zobacz w Google Scholar

Fras J., 2005, Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Fras J., 2012, Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych, [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, pod red. E. Kulczyckiego i M. Wendlanda, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 13–29.
Zobacz w Google Scholar

Fras J., 2013, O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Furdal A., 2004, Genologia lingwistyczna, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 88–98.
Zobacz w Google Scholar

Furman W., 2017, Trzy wersje gatunków dziennikarskich, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. Hofman i D. Kępy-Figury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 207–221.
Zobacz w Google Scholar

Furman W., Wolny-Zmorzyński K. (red.), 1999, Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, Studium Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., 2004a, Gatunki wypowiedzi potocznych, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 144–152.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., 2004b, Propozycja systematyki gatunków naukowych, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 217–224.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S., 2012, Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Współczesny język polski, pod red. Bartmińskiego, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 255–268.
Zobacz w Google Scholar

Gałczyńska A., 2003, Akty odmowy we współczesnym języku polskim, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Geertz C., 1998, O gatunkach zmąconych (nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Wyd. Baran i Suszyński, Kraków, s. 214–235.
Zobacz w Google Scholar

Genette G., 2014, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przeł. T. Stróżyński i A. Milecki, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., 2000, Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., 2004, Gatunki – gramatyką literatury, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 205–216.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., 2007, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 69–91.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M. (red.), 1977, Znak, styl, konwencja, Czytelnik, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 1967, Zarys teorii literatury, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Godzic W., 2004, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Golka B., Kafel M., Mitzner Z., 1964, Teoria i praktyka dziennikarstwa. Wybrane zagadnienia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Górski K., 1975, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grice H.P., 1977, Logika i konwersacja, „Przegląd Humanistyczny”, nr 6, s. 85–99.
Zobacz w Google Scholar

Grochala B., 2016, Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej na materiale meczów piłki nożnej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski G., 2009, [Tekstowe hybrydy], [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, pod red. R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 122–130.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski G., 2014, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski G., 2018, Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej, IBL PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski G. (red.), 2017, Metafora. Tekst. Dyskurs, IBL PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1990, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1998a, Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu, [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, pod red. J. Bartmińskiego, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., 1998b, Profilowanie a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę znaczenia, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, pod red. J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. (red.), 1993, Studia semantyczne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. (red.), 2008, Pojęcie, słowo, tekst, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G., 2002, Semantyka i pragmatyka informacji prasowej, [w:] Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 239–250.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G., 2004, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G., 2016, Komunikatywizm: przyszłość nauki XXI wieku, Primum Verbum, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (red.), 2001, Język w komunikacji, t. 1–3, Wyd. WSHE, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (red.), 2008, Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (red.), 2010, Metodologia i praktyka komunikacji społecznej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (red.), 2011, Komunikatywizm w Polsce – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, Primum Verbum, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Hanus A., 2014, Wariantywność gatunkowa w ujęciach kontrastywnych na przykładzie wybranych polskich i niemieckich tabloidów, „Tekst i Dyskurs”, nr 7, s. 197–218.
Zobacz w Google Scholar

Heinemann W., 2009, Rodzaj tekstu – wzorzec tekstu – typ tekstu, [w:] Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. (Antologia tłumaczeń), pod red. Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachura i M. Smykały, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wyd. Oświatowe, Wrocław, s. 69–96.
Zobacz w Google Scholar

Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), 2017a, Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), 2017b, Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 2, Gatunki w mediach elektronicznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), 2018a, Współczesne media. Media multimodalne, t. 1, Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), 2018b, Współczesne media. Media multimodalne, t. 2, Multimodalność mediów elektronicznych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E., Żydek-Bednarczuk U. (red.), 1997, Gry w języku, literaturze i kulturze, Energeia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kalaga W., 1998, Granice tekstu – mgławice tekstu, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 5–32.
Zobacz w Google Scholar

Kalaga W., 2001, Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kalisz R., 1993, Pragmatyka językowa, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kalisz R., Cap P., 2014, Językoznawstwo kognitywne w analizie pragmatyki językowej. Historia i stan obecny, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, pod red. P. Stalmaszczyka i P. Capa, Universitas, Kraków, s. 177–195.
Zobacz w Google Scholar

Kępa-Figura D., 2017, Pragmatyczne aspekty gatunku (na przykładzie informacji dziennikarskiej), [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. I. Hofman i D. Kępy-Figury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 97–106.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz A., 2011a, Pragmatyka bez semantyki, [w:] Język poza granicami języka 2. Semantyka a pragmatyka: spór o pierwszeństwo, t 1: Aspekty lingwistyczno-semiotyczne, pod red. A. Kiklewicza, Centrum Badań Europy Wschodniej, Olsztyn, s. 25–70.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz A., 2011b, Reguły konwersacji H.P. Grice’a: pragmatyka czy semantyka?, „Linguistica Copernicana”, nr 2, s. 25–38.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz A., 2018, Dowcip jako gatunek nomadyczny: poziomy i granice odmienności semantycznej, [w:] Parafrazowanie w dyskursie artystycznym, pod red. G. Habrajskiej, Primum Verbum, Łódź, s. 49–71.
Zobacz w Google Scholar

Kita M., 1998, Wywiad prasowy: język, gatunek, interakcja, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kita M. (red.), 2009, Język – styl – gatunek. Katowickie spotkania doktorantów, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kleiber G., 2003, Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne, przeł. B. Ligara, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Köhler W., 1959, Gestalt psychology today, „American Psychologist”, nr 14, s. 727–734.
Zobacz w Google Scholar

Kozieł A., 2002, Gatunki dziennikarskie – rodowód, cechy i funkcje, [w:] O warsztacie dziennikarskim, pod red. J. Adamowskiego, Oficyna Wyd. ASPRA-JR, Warszawa, s. 109–127.
Zobacz w Google Scholar

Krauz M. (red.), 2002, Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Ampel, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Krauz M. (red.), 2005, Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Krupska-Perek A., 2002, Status komunikacyjny dialogowych programów telewizyjnych: czy telewizyjny program dialogowy „na żywo” jest tekstem?, [w:] Tekst w mediach, pod red.
Zobacz w Google Scholar

Michalewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 493–499.
Zobacz w Google Scholar

Kudra A., 2004, Porównanie w poezji Stanisława Grochowiaka. Teoria chiralności i przyczynowości tropu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kudra A., 2013, Tekst i tekstowość w perspektywie konceptualnej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I., 2000, Psychologia języka i komunikacji, Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Langacker R., 1995, Wykłady z gramatyki kognitywnej, przeł. H. Kardela, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Langacker R., 2005, Obserwacje i rozważania na temat zjawiska subiektyfikacji, przeł. M. Majewska, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska E., 2004, Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Levinson S.C., 2010, Pragmatyka, przeł. T. Ciecierski i K. Stachowicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Libura A., 2000, Wyobraźnia w języku. Leksykalne korelaty schematów wyobrażeniowych CENTRUM-PERYFERIE i SIŁY, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Lichański J.Z. (red.), 2016, Retoryka, pragmalingwistyka, dziennikarstwo, Wyd. DiG, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Loewe I., 2007, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Loewe I., 2016, Logowizualność, czyli słowo pisane w dyskursie telewizyjnym, [w:] Dyskurs i jego odmiany, pod red. B. Witosz, K. Sujkowskiej-Sobisz, E. Ficek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 210–223.
Zobacz w Google Scholar

Markiewicz H., 1976, Główne problemy wiedzy o literaturze, Wyd. Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marniok A., 2010, O naturze działania słowem i porozumiewania się, czyli o etycznym wymiarze działania językowego, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 3–4, s. 45–61.
Zobacz w Google Scholar

Maruszewski T., 1996, Psychologia poznawcza, Znak-Język-Rzeczywistość: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matuszczyk B. (red.), Pragmatyczne aspekty tekstu i dyskursu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Mayenowa M.R. (red.), 1971, O spójności tekstu. Praca zbiorowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Mayenowa M.R. (red.), 1974, Tekst i język: problemy semantyczne. Praca zbiorowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Mayenowa M.R. (red.), 1976, Semantyka tekstu i języka. Praca zbiorowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Mayenowa M.R. (red.), 1978, Tekst, język, poetyka. Zbiór studiów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Maziarski J., 1964, Reportaż – gatunek czy metoda?, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, s. 53–56.
Zobacz w Google Scholar

Maziarski J., 1967, Rozważania nad felietonem, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1, s. 16–23.
Zobacz w Google Scholar

Maziarski J., 1969, Metodologiczne problemy nauki o gatunkach dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 1, pod. red. M. Kafla, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 113–129.
Zobacz w Google Scholar

Maziarski J., 1970, Problem systematyzacji gatunków dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 2, pod red. M. Kafla, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 77–104.
Zobacz w Google Scholar

Maziarski J., 1976, Narracja felietonu, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3, s. 55–64.
Zobacz w Google Scholar

Mecner P., 2005, Elementy gramatyki umysłu. Od struktur składniowych do minimalizmu, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Michalewski K. (red.), 2002, Tekst w mediach, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Michałowski P., 2007, Gatunki i konwencje w poezji, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 172–193.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła E. (red.), 2017, Tekst, pretekst, paratekst. Tom pokonferencyjny, Katedra Edytorstwa UŁ, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Mikułowski Pomorski J., 1986, Informacja a „informacja” w komunikowaniu, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 4, s. 25–44.
Zobacz w Google Scholar

Minsky M., 1974, A framework for representing knowledge, „Artificial Intelligence” Memo No. 306, Massachusetts Institute of Technology. A.I. Laboratory, https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/6089/AIM-306.pdf?sequence=2 [data dostępu: 21.01.2019].
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., 1984, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R., 1993, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, IBL PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R. (red.), 1992, Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, Wiedza o Kulturze, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Nycz R. (red.), 2000, Dekonstrukcja w badaniach literackich, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Ohmann R., 1977, Mowa, działanie, styl, przeł. K. Rosner, [w:] Znak, styl, konwencja, oprac. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa, s. 122–145.
Zobacz w Google Scholar

Okopień-Sławińska A., 1985, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Opacki I., 2007, Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 92–114.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D., 1991, Organizacja tekstu a problem gromadzenia i scalania jego informacji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D. (red.), 2000, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1, Mowy piękno wielorakie, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D. (red.), 2004, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Tekst a gatunek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D. (red.), 2007, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 3, Gatunek a odmiany funkcjonalne, Gnome, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D. (red.), 2011, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4, Gatunek a komunikacja społeczna, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D. (red.), 2015, Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 5, Gatunek a granice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewska D., Cudak R. (red.), 2007, Polska genologia literacka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski M., 2018, Tekst medialny jako system produkujący sens na przykładzie poezji Paula Celana i innych poetów niemieckojęzycznych XX wieku, [w:] Dyskurs artystyczny, pod red. G. Habrajskiej, Primum Verbum, Łódź, s. 161–171.
Zobacz w Google Scholar

Penrose R., 1995, Nowy umysł cesarza: o komputerach, umyśle i prawach fizyki, przeł. P. Amsterdamski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Penrose R., 1997, Makroświat, mikroświat i ludzki umysł, przeł. P. Amsterdamski, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Penrose R., 2000, Cienie umysłu. Poszukiwanie naukowej teorii świadomości, przeł. P. Amsterdamski, Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Piasecka A. (red.), 2011, Semantyka, stylistyka i pragmatyka tekstu, Primum Verbum, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W., 1993, Gatunek dziennikarski: informacja prasowa, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3/4, s. 156–159.
Zobacz w Google Scholar

Pisarkowa K., 1994, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, IJP PAN, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Płuciennik J., 2002, Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pöppel E., Edingshaus A., 1998, Mózg – tajemniczy kosmos, przeł. M. Skalska, PIW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Post M., 2014, Akty i gatunki mowy. Próba wielopłaszczyznowego zbliżenia, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, pod red. P. Stalmaszczyka i P. Capa, Universitas, Kraków, s. 197–226.
Zobacz w Google Scholar

Preyzner M., 2006, Uspójnianie tekstu, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Prochorow J.P., 1970, Twórczość publicystyczna jako przedmiot badań teoretycznych, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3, 39–48.
Zobacz w Google Scholar

Prokop I., 2010, Aspekty analizy pragmalingwistycznej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Propp W., 1976, Morfologia bajki, przeł. W. Wojtyga-Zagórska, Książka i Wiedza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Próchnicki F., 1922, O ważniejszych gatunkach poezji i prozy, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rachwał T., 2007, Genologiczne konteksty, czyli narodziny nie-gatunku, [w:] Polska genologia literacka, pod red. D. Ostaszewskiej i R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 145–152.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., 2008, O interpretacji. Esej o Freudzie, przeł. M. Falski, Wyd. KR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rosch E., 2007, Zasady kategoryzacji, przeł. R. Balas, [w:] Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, pod red. Z. Chlewińskiego, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, s. 409–430.
Zobacz w Google Scholar

Rumelhart D.E., 2007, Schematy – cegiełki poznania, przeł. J. Suchecki, [w:] Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, pod red. Z. Chlewińskiego, GWP, Gdańsk, s. 431–455.
Zobacz w Google Scholar

Sawicka G., 2006, Język akonwencja, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki S., 2004, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 197–204.
Zobacz w Google Scholar

Searle J.R., 1987, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Pax, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Searle J.R., 2010, Umysł. Krótkie wprowadzenie, przeł. J. Karłowski, Rebis, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Siekiera R., 2020, Telewizyjny magazyn sportowy „na żywo” – amalgamat gatunków?, [w:] Medialne oblicza sportu, pod red. K. Burskiej i B. Cieśli, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 179–193.
Zobacz w Google Scholar

Skubalanka T., 2001, Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska S., 1983, Genologia literacka w świetle zadań nauki o literaturze, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, pod red. E. Miodońskiej-Brookes, A. Kulawika i M. Tatary, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska S., 2004a, Cechy konstytutywne gatunku, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 64–80.
Zobacz w Google Scholar

Skwarczyńska S., 2004b, O uniwersum mowy i znaczeniu etymologii dla badań genologicznych, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 54–63.
Zobacz w Google Scholar

Sławiński J., 1998a, Dzieło, język, tradycja, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sławiński J., 1998b, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2, Dzieło. Język. Tradycja, Universitas, Kraków, s. 15–16.
Zobacz w Google Scholar

Sławkowa E., 2009, Antygatunek i metagatunek a struktura tekstu (kilka wybranych zagadnień), [w:] Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej, pod red. R. Cudaka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 288–294.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska O., 2001, A cognitive study of speechacts, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak B., 2006, Wywiad telewizyjny na żywo: charakterystyka gatunku, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak B., 2010, Nowe oblicza informacji. O sposobach uatrakcyjniania przekazów informacyjnych na przykładzie „Faktów” TVN, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. XVI, s. 271–295.
Zobacz w Google Scholar

Sperber D., Wilson D., 2011, Relewancja: komunikacja i poznanie, Tertium, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stalmaszczyk P., 2008, Semantyka, pragmatyka formalna i badania nad kontekstem, [w:] Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje, pod red. P. Stalmaszczyka, Lexis, Kraków, s. 174–186.
Zobacz w Google Scholar

Stalmaszczyk P., 2014, Źródła pragmatyki formalnej i formalnych badań nad kontekstem, [w:] Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, pod red. P. Stalmaszczyka i P. Capa, Universitas, Kraków, s. 61–82.
Zobacz w Google Scholar

Stalmaszczyk P. (red.), 2011, Metodologie językoznawstwa: od genu języka do dyskursu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stalmaszczyk P. (red.), 2013, Metodologie językoznawstwa: ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stalmaszczyk P. (red.), 2015, Od zdań do aktów mowy: rozważania lingwistyczne i filozoficzne, Primum Verbum, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stalmaszczyk P. (red.), 2018, Metodologie językoznawstwa: od diachronii do panchronii, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Stalmaszczyk P., Cap P. (red.), 2014, Pragmatyka, retoryka, argumentacja. Obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Steciąg M., 2006, Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Stockwell P., 2006, Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szatkowska I., 2009, Kategoria „punktu widzenia” w charakterystyce typologicznej gatunku mowy, [w:] Język – Styl – Gatunek, pod red. M. Kity, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 22–32.
Zobacz w Google Scholar

Szulczewski M., 1961, Publicystyka, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szulczewski M., 1964, Publicystyka, [w:] Teoria i praktyka dziennikarstwa. Wybrane zagadnienia, pod red. B. Golki, M. Kafla i Z. Mitznera, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 98–113.
Zobacz w Google Scholar

Szulczewski M., 1976, Publicystyka. Problemy teorii i praktyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szwabe J., 2008, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Szwed I., 2017, Komentarz prasowy – innowacyjność a elementy prototypowe, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. I. Hofman i D. Kępy-Figury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 145–164.
Zobacz w Google Scholar

Tabakowska E., 1995, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Wyd. Państwowej Akademii Nauk, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Taylor J.R., 2007, Gramatyka kognitywna, przeł. M. Buchta i Ł. Wiraszka, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., 1961, Szkic ogólnej teorii publicystyki na przykładzie „Spiżowej bramy” T. Brezy, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, s. 162–165.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., 1962, O publicystyce, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2, s. 52–55.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., 1970, W kręgu wyznaczników form dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 2, pod red. M. Kafla, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 105–117.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., 1976, Publicystyka, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 204–205.
Zobacz w Google Scholar

Trzynadlowski J., 1977, Małe formy literackie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Tversky A., 2007, Cechy podobieństwa, przeł. R. Balas, [w:] Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, pod red. Z. Chlewińskiego, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, s. 521–557.
Zobacz w Google Scholar

Uspienski B., 1997, Poetyka kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji, przeł. P. Fast, Wyd. Śląsk, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

van Dijk T.A., 2000, Ideology. A multidisciplinary approach, Sage Publications, London.
Zobacz w Google Scholar

von Humboldt W., 2001, Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości, przeł. E.M. Kowalska, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

von Humboldt W., 2002, O myśli i mowie: wybór pism z teorii poznania, filozofii dziejów i filozofii języka, wyb. i przeł. E.M. Kowalska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wegner J., 1969, Metoda systematyzowania form dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 1, pod red. M. Kafla, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 130–144.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A., 1986, Analiza lingwistyczna aktów mowy jako potencjalny klucz do kultury, [w:] Problemy wiedzy o kulturze, pod red. A. Brodzkiej, M. Hopfinger i J. Lalewicza, IBL PAN, Wrocław, s. 103–114.
Zobacz w Google Scholar

Więckiewicz M., 2012, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A., 2002, Spójność i struktura tekstu: wstęp do lingwistyki tekstu, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Witek M., 2017, Spór o podstawy czynności mowy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., 2004, Gatunek – sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 3, Akty i gatunki mowy, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i J. Szadury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 238–257.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., 2005, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B., 2009, Dyskurs i stylistyka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B. (red.), 2001, Stylistyka a pragmatyka, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B. (red.), 2010, Wymiary tekstu – perspektywy interpretacji, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Witosz B. (red.), 2016, Dyskurs i jego odmiany, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wittgenstein L., 2000, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojciszke B., 1986, Teoria schematów społecznych. Struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., 2002, Wyznaczniki gatunkowe komentarza prasowego, [w:] Tekst w mediach, pod red. K. Michalewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 372–386.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., 2004, Gatunki prasowe, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., 2005, Genologia tekstów użytkowych, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 1, pod red. M. Czermińskiej i in., Universitas, Kraków, s. 132–148.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., 2008, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., 2014a, Ogatunkachwypowiedzi i ich prasowych konkretyzacjach, „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze”, nr 1, s. 95–105.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., 2014b, Sporne i bezsporne problemy współczesnej genologii, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M., 2015, Dylematy genologa, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, pod red. E. Bulisz i M. Wojtak, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 11–29.
Zobacz w Google Scholar

Wolny-Zmorzyński K. (red.), 2017, Gatunki dziennikarskie w Europie. Wstęp do genologii porównawczej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., 2006, Gatunki dziennikarskie. Teoria praktyka język, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Worsowicz M., 2006, Gatunki prasowe. Poradnik dla uczniów i nie tylko, Piktor, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Worsowicz M., 2017, Rekomendacje i ich wpływ na charakterystykę gatunkową ogólnotematycznej prasy poradnikowej dla kobiet, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach, t. 1, Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, pod red. I. Hofman i D. Kępy-Figury, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 291–304.
Zobacz w Google Scholar

Wyrwas K., 2002, Skarga jako gatunek mowy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Wysłouch S., 2005, Nowa genologia – rewizje i reinterpretacje, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, t. 1, pod red. M. Czermińskiej i in., Universitas, Kraków, s. 97–113.
Zobacz w Google Scholar

Zabłocki S., 1965, Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zaśko-Zielińska M., 2002, Przez okno świadomości: gatunki mowy w świadomości użytkowników języka, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zawisławska M., 2004, Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie. Ujęcie kognitywne, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żarski W., 2008, Książka kucharska jako tekst, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
Zobacz w Google Scholar

Żarski W., 2013, Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze, Oficyna Wyd. Atut – Wrocławskie Wyd. Oświatowe, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki Z., 2007, Dziennikarstwo: zarys problematyki, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 1994, Struktura tekstu rozmowy potocznej, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Żydek-Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

25 lutego 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-294-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-295-3

Inne prace tego samego autora