Analiza oszczędności sektorów instytucjonalnych na podstawie macierzy rachunkowości społecznej

Autorzy

Joanna Trębska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonometrii, Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
https://orcid.org/0000-0002-0398-5867

Słowa kluczowe:

teorie oszczędności, rachunki narodowe, macierze rachunkowości społecznej, rachunki finansowe, oszczędności gospodarstw domowych

Streszczenie

Monografia stanowi podsumowanie wieloletnich badań autorki nad funkcjonowaniem systemów gospodarczych. Zawarte w niej analizy teoretyczne i empiryczne dotyczą określenia roli oszczędności w gospodarce oraz wskazania czynników determinujących ich tworzenie. Badania empiryczne zostały przeprowadzone przy użyciu input-output, a w szczególności macierzy rachunkowości społecznej. Powstanie tej metodologii w latach trzydziestych XX wieku i dalszy jej rozwój, m.in. w obrębie rachunkowości społecznej, zawdzięczamy noblistom – W. W. Leontiefowi i R. Stone’owi. W ostatnim czasie obserwowany jest rozwój tej metodologii w kierunku modeli przepływów finansowych oraz dynamicznych modeli input-output. Mimo że metody te mają szerokie zastosowanie na świecie, głównie w ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych, polscy ekonomiści stosunkowo rzadko je wykorzystują. Wśród ośrodków prowadzących badania w zakresie metod input-output należy wymienić przede wszystkim Katedrę Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego, a także Samodzielną Pracownię Zastosowań Matematyki w Ekonomii w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Publikacja ma charakter dydaktyczno-naukowy, może służyć jako pomoc naukowa dla studentów kierunków ekonomicznych oraz osób zainteresowanych opisem gospodarki przy użyciu deterministycznych makromodeli bazujących na danych zawartych w systemie rachunków narodowych.

Bibliografia

Aghion P., Howitt P., (1990), A Model of Growth through Creative Destruction, „Econometrica”, t. 60(2), s. 323–351.
Zobacz w Google Scholar

Aghion P., Howitt P., (2006), Appropriate Growth Policy: a Unifying Framework, „Journal of the European Economic Association”, t. 4(2–3), s. 269–314.
Zobacz w Google Scholar

Aizenman J., Pinto B., Radziwill A., (2007), Sources for Financing Domestic Capital – Is Foreign Saving a Viable Option for Developing Countries?, „Journal of International Money and Finance”, t. 26(5), s. 682–702.
Zobacz w Google Scholar

Almenberg J., Widmark O., (2011), Numeracy, Financial Literacy and participation in Asset Markets, SSRN 1756674.
Zobacz w Google Scholar

Almon C., (1991), The INFORUM Approach to Interindustry Modelling, „Economic Systems Research”, t. 3(1), s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Ang J. B., (2007), Are Saving and Investment Cointegrated? The Case of Malaysia (1965–2003), „Applied Economics”, t. 39(17), s. 2167–2174.
Zobacz w Google Scholar

Attanasio O., (1994), Personal Saving in the United States, [w:] J. M. Poterba (red.), International Comparisons of Household Saving, National Bureau of Economic Research, The University of Chicago Press, Chicago, s. 57–124.
Zobacz w Google Scholar

Attanasio O., (1998), Cohort Analysis of Saving Behavior by U.S. Households, „Journal of Human Resources”, t. 3(3), s. 575–609.
Zobacz w Google Scholar

Attanasio O., Banks J., Wakefield M., (2004), Effectiveness of Tax Incentives to Boost (Retirement) Saving: Theoretical Motivation and Empirical Evidence, Institute for Fiscal Studies (IFS) Working Papers, London, nr 04/33.
Zobacz w Google Scholar

Attanasio O., Picci L., Scorcu A., (2000), Saving, Growth and Investment: A Macroeconomic Analysis Using a Panel of Countries, „Review of Economics and Statistics”, t. 82(2), s. 182–211.
Zobacz w Google Scholar

Banks J., Blundell R., (1998), Is There a Retirement-Savings Puzzle?, „American Economic Review”, t. 88, s. 769–788.
Zobacz w Google Scholar

Barro R. J., (1974), Are Government Bonds Net Wealth?, „Journal of Political Economy”, t. 82(6), s. 1095–1117.
Zobacz w Google Scholar

Barro R. J., (1991), Economic Growth in a Cross Section of Countries, „Quarterly Journal of Economics”, t. 106(2), s. 407–443.
Zobacz w Google Scholar

Barro R. J., Sala-i-Martin X., (1995), Economic Growth, McGraw-Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Baxter M., Crucini M. J., (1993), Explaining Saving-Investment Correlations, „The American Economic Review”, s. 416–436.
Zobacz w Google Scholar

Begg D., Fischer S., Dornbush R., (1999), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bernheim B. D., Garrett D. M., Maki D. M., (2001), Education and Saving: The Longterm Effects of High School Financial Curriculum Mandates, „Journal of Public Economics”, t. 80(3), s. 435–465.
Zobacz w Google Scholar

Blanchard O., (2003), Macroeconomics, 3rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New York.
Zobacz w Google Scholar

Blinder A. S., Solow R. M., (1974), Analytical Foundations of Fiscal Policy, [w:] The Economics of Public Finance: Essays, Brookings Institution, Washington, DC, s. 3–115.
Zobacz w Google Scholar

Boratyński J., (2005), SNA Based Model of Income Distribution, [w:] W. Welfe, P. Wdowiński (red.), Modeling Economies in Transition, AMFET, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Boratyński J., (2009), Analiza tworzenia i podziału dochodów na podstawie modelu wielosektorowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Boratyński J., Plich M., Przybyliński M., (2010), Krótkookresowe efekty zmian cen energii w polskiej gospodarce, „Studia Prawno-Ekonomiczne” t. 82, s. 217–239.
Zobacz w Google Scholar

Bosworth B. P., (1990), International Differences in Saving, „American Economic Review”, t. 80(2), s. 377–381.
Zobacz w Google Scholar

Börsch-Supan A. H., (1995), The Impact of Population Aging on Savings, Investment and Growth in the OECD Area, Discussion Papers, Institut für Volkswirtschaftslehre und Statistik, Department of Economics, Universität Mannheim, Mannheim, t. 512.
Zobacz w Google Scholar

Börsch-Supan A. H., Lusardi A., (2003), Saving: A Cross-national Perspective. In Life-cycle Savings and Public Policy, Academic Press, New York, s. 1–31.
Zobacz w Google Scholar

Börsch-Supan A. H., Winter J. K., (2001), Population Aging, Savings Behavior and Capital Markets, NBER Working Papers (nr 8561), National Bureau of Economic Research.
Zobacz w Google Scholar

Brady D. S., Friedman R. D., (1947), Savings and Income Distribution, [w:] Income and Wealth, National Bureau of Economic Research, t. 10, s. 247–265.
Zobacz w Google Scholar

Brandstätter H., (1996), Saving, Income, and Emotional Climate of Households Related to Personality Structure (VSB-CentER Savings Project, Progress Report, nr 38), The Netherlands CentER for Economic Research, Tilburg University, Tilburg.
Zobacz w Google Scholar

Browning M., Crossley T. F., (2001), The Life-cycle Model of Consumption and Saving, „Journal of Economic Perspectives”, t. 15(3), s. 3–22.
Zobacz w Google Scholar

Bui D. T., (2018), Nonlinear Effects of Fiscal Policy on National Saving: Empirical Evidence from Emerging Asian Economies, „Journal of Asian Business and Economic Studies”, t. 25(1), s. 2–14.
Zobacz w Google Scholar

Bukowski M., (2003), Inwestycje, oszczędności i wzrost gospodarczy, [w:] E. Kwiatkowski, T. Tokarski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–28.
Zobacz w Google Scholar

Byrne J. P., Fazio G., Fiess N., (2009), The Global Side of the Investment-Saving Puzzle, „Journal of Money, Credit and Banking”, t. 41(5), s. 1033–1040.
Zobacz w Google Scholar

Cardenete M. A., Sancho F., (2006), Missing Links in Key Sector Analysis, „Economic Systems Research”, t. 18, s. 319–326.
Zobacz w Google Scholar

Cardenete M. A., Sancho F., (2012), The Role of Supply Constraints in Multiplier Analysis, „Economic System Research”, t. 24(1), s. 21–34.
Zobacz w Google Scholar

Cardenete M. A., Lima C., Sancho F., (2013), Are There Key Sectors? A Policy Appraisal Using Applied General Equilibrium, „Review of Regional Studies”, t. 43, s. 111–129.
Zobacz w Google Scholar

Carroll C. D., Weil D. N., (1994), Saving and Growth: A Reinterpretation, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier, t. 40(1), s. 133–192.
Zobacz w Google Scholar

Carroll C. D., Overland J., Weil D. N., (2000), Saving and Growth with Habit Formation, „American Economic Review”, t. 90(3), s. 341–355.
Zobacz w Google Scholar

Cass D., (1965), Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation, „Review of Economic Studies”, t. 32(3), s. 233–240.
Zobacz w Google Scholar

Chinn M. D., Ito H., (2007), Current Account Balances, Financial Development and Institutions: Assaying the World „Saving Glut”, „Journal of International Money and Finance”, t. 26(4), s. 546–569.
Zobacz w Google Scholar

Chinn M. D., Eichengreen B., Ito H., (2014), A Forensic Analysis of Global Imbalances, „Oxford Economic Papers”, t. 66(2), s. 465–490.
Zobacz w Google Scholar

Crossley T. F., Emmerson C., Leicester A., (2012), Raising Household Saving, Institute For Fiscal Studies, London.
Zobacz w Google Scholar

Czapiński J., Góra M., (2016), Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego, Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czarkowski J., (1961), Teoria pieniądza i polityka pieniężna w kapitalizmie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. 23(2), s. 351–354.
Zobacz w Google Scholar

Daras T., Żółkiewski Z., (2008), Czy transfery do gospodarstw domowych są korzystne dla gospodarki?, [w:] M. Plich (red.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, Główny Urząd Statystyczny, Departament Rachunków Narodowych, Warszawa, s. 230–242.
Zobacz w Google Scholar

Davies J. B., Burbidge J., (1994), Household data on Saving Behavior in Canada, [w:] J. M. Poterba (red.), International Comparisons of Household Saving, National Bureau of Economic Research, The University of Chicago Press, Chicago, s. 11–56.
Zobacz w Google Scholar

Dietzenbacher E., (1997), In Vindication of the Ghosh Model: A Reinterpretation as a Price Model, „Journal of Regional Science”, t. 37(4), s. 629–651.
Zobacz w Google Scholar

Dixon P. B., Rimmer M. T., (2010), Johansen’s Contribution to CGE Modelling: Originator and Guiding Light for 50 Years, The The Centre of Policy Studies (COPS), General Papers, nr G–203, The Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo.
Zobacz w Google Scholar

Domar E., (1962), Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duesenberry J. S., (1947), Income Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Eurostat, E. C. (2013), European System of Accounts ESA 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg, zob. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334 (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Eriksson K., Hermansson C., (2014), Searching for New Saving Behavior Theories: How Relationships Between Banks’ Customers and Advisors Affect Household Saving, „International Journal of Bank Marketing”, t. 32(4), s. 279–299.
Zobacz w Google Scholar

Feldstein M. S., Horioka C. Y., (1980), Domestic Saving and International Capital Flows, „Economic Journal”, t. 90, s. 314–329.
Zobacz w Google Scholar

Ferber R., (1962), Research on Household Behavior, „American Economic Review”, t. 52(1), s. 19–63.
Zobacz w Google Scholar

Fisher I., (1930), The Theory of Interest, as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest It, Macmillan, New York.
Zobacz w Google Scholar

Fisher M. R., (1956), Explorations in Savings Behavior, „Bulletin of the Oxford University Institute of Economics & Statistics”, t. 18(3), s. 201–277.
Zobacz w Google Scholar

Fisher P. J., Montalto C. P., (2010), Effects of Saving Motives and Horizon on Saving Behaviors, „Journal of Economic Psychology”, t. 31(1), s. 92–105.
Zobacz w Google Scholar

Florczak W., Przybyliński M., Świeczewska I., Tomaszewicz Ł., Trębska J., (2018), Wybrane zjawiska i procesy wpływające na rozwój polskiej gospodarki w pierwszej połowie XXI wieku. Projekcje na podstawie systemu modeli makroekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M., (1957), A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Garbicz M., Golachowski E., (2004), Elementarne modele makroekonomiczne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ghosh A., (1958), Input-Output Approach in an Allocation System, „Economica”, t. 25(97), s. 58–64.
Zobacz w Google Scholar

Giavazzi F., Jappelli T., Pagano M., (2000), Searching For Non-linear Effects of Fiscal Policy: Evidence from Industrial and Developing Countries, „European Economic Review”, t. 44(7), s. 1259–1289.
Zobacz w Google Scholar

Głuchowski J., (1985), Czynniki warunkujące ekonomiczne wykorzystanie oszczędności pieniężnych społeczeństwa w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Gomulka S., (1990), The Theory of Technological Change and Economic Growth, Routledge, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Gorzałczyński A., Przybyliński M., (2018), Sensitivity of Households Consumption Deflator to Changes in Prices of Imported Agricultural Products, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, t. 17(1), s. 35–40.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H., Lach Ł., (2009), Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (wyniki badań empirycznych), „Ekonomia Menedżerska”, nr 6, s. 77–91.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H., Lach Ł., (2010), International Trade and Economic Growth in the Polish Economy, „Operations Research and Decisions”, t. 20(3–4), s. 5–29.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H., Lach Ł., (2012), Financial Development and Economic Growth in Poland in Transition: Causality Analysis, „Czech Journal of Economics and Finance”, t. 62(4), s. 347–367.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H., Lach Ł., ( 2018a), Sectoral Linkages at the Beginning of the 21st Century: The Role of Polish Economy in Global Production Structures, „Communist and Post-Communist Studies”, t. 51(4), s. 299–314.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H., Lach Ł., ( 2018b), On Using Dynamic IO Models with Layers of Techniques to Measure Value Added in Global Value Chains,„Structural Change and Economic Dynamics”, t. 47, s. 155–170.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H., Lach Ł., (2019), On Approximating the Accelerator Part in Dynamic Input-Output Models, „Central European Journal of Operations Research”, t. 27(1), s. 219–239.
Zobacz w Google Scholar

Gurgul H., Lach Ł., Mestel R., (2012), The Relationship Between Budgetary Expenditure and Economic Growth in Poland, „Central European Journal of Operations Research”, t. 20(1), s. 161–182.
Zobacz w Google Scholar

GUS, (2007), Środki trwałe w gospodarce polskiej w 2005 roku, Warszawa, zob. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/srodki-trwale/srodki-trwale-w-gospodarce-narodowej-w-2018-roku,1,16.html (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, (2009a), Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005–2007, Warszawa, zob. https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rn_rach_narod_wg_sek_i_podsek_2007-2007.pdf (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, (2009b), Rachunki finansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2005–2007, Warszawa, zob. https://stat.gov.pl/download/cps/rde/xbcr/gus/rn_rachunki_finansowe_2005_2008.pdf (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, (2009c), Rachunek podaży i wykorzystania towarów i usług w 2005 r., Warszawa, zob. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/rachunek-podazy-i-wykorzystania-wyrobow-i-uslug-w-2005-r-,6,1.html (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, (2019a), Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2014–2017, Warszawa, zob. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5481/4/14/1/rachunki_narodowe_wg_sektorow_i_podsektorow_instytucjonalnych_w_latach_2014_2017.pdf (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, (2019b), Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku, Warszawa, zob. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5481/7/3/1/bilans_przeplywow_miedzygaleziowych_w_biezacych_cenach_bazowych_w_2015r.pdf (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, (2019c), Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2015 roku, Warszawa, zob. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5481/6/5/1/rachunek_podazy_i_wykorzystania_wyrobow_i_uslug_w_2015.pdf (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, (2019d), Budżety gospodarstw domowych w 2018 roku, Warszawa, zob. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5486/9/13/1/budzety_gospodarstw_domowych_w_2018.pdf (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Hamilton K., Clemens M., (1999), Genuine Savings Rates in Developing Countries, „The World Bank Economic Review”, t. 13(2), s. 333–356.
Zobacz w Google Scholar

Harrod R., (1939), An Essay in Dynamic Theory, „Economic Journal”, t. 49(193), s. 14–33.
Zobacz w Google Scholar

Harrod R., (1959), Domar and Dynamic Economics, „Economic Journal”, t. 69(275), s. 451–464.
Zobacz w Google Scholar

Herwartz H., Xu F., (2009), Panel Data Model Comparison for Empirical SavingInvestment Relations, „Applied Economics Letters”, t. 16(8), s. 803–807.
Zobacz w Google Scholar

Hobson J. A., Mummery A. F., (1889), The Physiology of Industry: Being an Exposure of Certain Fallacies in Existing Theories of Economics, J. Murray, London.
Zobacz w Google Scholar

Horioka C. Y., Suzuki W., Hatta T., (2007), Aging, Savings, and Public Pensions in Japan, „Asian Economic Policy Review”, t. 2(2), s. 303–319.
Zobacz w Google Scholar

Hozer J., Doszyń M., (2004), Ekonometria skłonności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Huntley J., (2014), The Long-run Effects of Federal Budget Deficits on National Saving and Private Domestic Investment, Working Paper, nr 2014–02, Congressional Budget Office, Washington, DC.
Zobacz w Google Scholar

Jakubiak M., (1999), Oszczędności, inwestycje, integracja finansowa i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowej, [w:] Z. B. Liberda (red.), Determinanty oszczędzania w Polsce, Raporty Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), nr 28, s. 23–40.
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowski P., Tokarski T., (1999), Stopy procentowe a kredyty i depozyty podmiotów sektora niefinansowego, [w:] Z. B. Liberda (red.), Determinanty oszczędzania w Polsce, Raporty Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), nr 28, s. 71–82.
Zobacz w Google Scholar

Kaldor N., (1971), Eseje z teorii stabilizacji i wzrostu gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kalecki M., (1984), Dzieła. Socjalizm. Wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji, t. 4, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Katona G., (1947), Contribution of Psychological Data to Economic Analysis, „Journal of the American Statistical Association”, t. 42(239), s. 449–459.
Zobacz w Google Scholar

Katona G., (1975), Psychological Economics, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam–London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Kawa P., (2005), Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego – ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej, [w:] S. Krajewski, L. Kucharski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 9–26.
Zobacz w Google Scholar

Keck A., Schmidt W., (1967), Sparmotiven aus prognostischer Sicht, „Deutche Finanzwirtschaft – Geld und Kredit”, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Keynes J. M., (1930), Treatise of Money, Macmillan & Company, Limited, London.
Zobacz w Google Scholar

Keynes J. M., (1956), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Klein L. R., (1960), Entrepreneurial Saving, [w:] I. Friend, R. Jones (red.), Proceedings of the Conference on Consumption and Saving, t. 2, University of Pennsylvania Press, Pennsylvania, s. 297–335.
Zobacz w Google Scholar

Koopmans T., (1965), On the Concept of Optimal Growth, [w:] The Econometric Approach to Development Planning, North Holland, Amsterdam, s. 225–287.
Zobacz w Google Scholar

Kydland F. E., (1993), Business Cycles and Aggregate Labor-market Fluctuations, Working Papers (Old Series) 9312, Federal Reserve Bank of Cleveland.
Zobacz w Google Scholar

Lach Ł., (2020), Tracing Key Sectors and Important Input-Output Coefficients: Methods and Applications, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lea S. E., Webley P., Walker C. M., (1995), Psychological Factors in Consumer Debt: Money Management, Economic Socialization, and Credit Use, „Journal of Economic Psychology”, t. 16(4), s. 681–701.
Zobacz w Google Scholar

Leontief W. W., (1936), Quantitative Onput-Output Relations in the Economic System of the United States, „The Review of Economics and Statistics”, t. 18(3), s. 105–125.
Zobacz w Google Scholar

Liberda Z. B., (1996), Oszczędności w teoriach konsumpcji i wzrostu, „Ekonomista”, nr 3, s. 325–342.
Zobacz w Google Scholar

Liberda Z. B., (2000), Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Liberda Z. B., (2003), Pełny rachunek oszczędności, [w:] E. Kwiatkowski, T. Tokarski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 73–80.
Zobacz w Google Scholar

Liberda Z. B., (2005a), Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, „Ekonomista”, nr 4, s. 429–447.
Zobacz w Google Scholar

Liberda Z. B., (2005b), Analiza przekrojowa stóp oszczędności w Polsce w 2001 roku, [w:] S. Krajewski, L. Kucharski (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 167–183.
Zobacz w Google Scholar

Liberda Z. B., (2007), Income Preferences and Household Savings, „Gospodarka Narodowa”, t. 218, nr 9, s. 19–30.
Zobacz w Google Scholar

Liberda Z. B., Szymczak M., (2011b), Earning and Saving Competences of Individuals in a Local Community in Poland, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Working Papers, nr 8/(48), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Liberda Z. B., Tokarski T., (1999), Determinanty oszczędzania i wzrostu gospodarczego w Polsce w odniesieniu do krajów OECD, [w:] Z. B. Liberda (red.), Determinanty oszczędzania w Polsce, Raporty Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), nr 28, s. 11–22.
Zobacz w Google Scholar

Liberda Z. B., Pęczkowski M., Gucwa-Leśny E., (2011a), How Do We Value Our Income from Which We Save?, University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Working Papers, nr 3(43), Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lucas R. E. Jr., (1988), On the Mechanics of Economics Development, „Journal of Monetary Economics”, nr 22, s. 3–42.
Zobacz w Google Scholar

Lusardi A., Mitchell O. S., (2011), Financial Literacy around the World: An Overview, „Journal of Pension Economics & Finance”, t. 10(4), s. 497–508.
Zobacz w Google Scholar

Lusardi A., Mitchell O. S., (2017), How Ordinary Consumers Make Complex Economic Decisions: Financial Literacy and Retirement Readiness, „Quarterly Journal of Finance”, t. 7(3), 1750008.
Zobacz w Google Scholar

Makarski K., Pońko P., Weretka M., Winek D., (1998), Rozważania nad rozwojem teorii wzrostu gospodarczego, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, t. 6, s. 33–60.
Zobacz w Google Scholar

Mankiw N. G., Romer D., Weil N., (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, t. 107(2), s. 407–437.
Zobacz w Google Scholar

Marshall A., (1925), Zasady ekonomiki, t. 1, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marshall A., (1928), Zasady ekonomiki, t. 2, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miller R. E., Blair P. D., (2009), Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, Second Edition, Cambridge University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Milo W., Łapińska-Sobczak N., (2002), Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Modigliani F., (1949), Fluctuation in the Saving Income Ratio. A Problem in Economic Forecasting, [w:] Studies in Income and Wealth, NBER Book Series Studies in Income and Wealth, t. 11, s. 369–444.
Zobacz w Google Scholar

Modigliani F., Ando A., (1963), The „Life Cycle” Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests, „American Economic Review”, t. 53(1), s. 55–84.
Zobacz w Google Scholar

Nelson R. R., Phelps E. S., (1966), Investment in Humans, technological Diffusion, and Economic Growth, „American Economic Review”, t. 56(1/2), s. 69–75.
Zobacz w Google Scholar

Niemira H., (1973), Motywy oszczędzania a instytucjonalne formy gromadzenia oszczędności, Instytut Finansów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nyhus E. K., (2002), Psychological Determinants of Household Saving Behaviour, Department of Strategy and Management at the Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen.
Zobacz w Google Scholar

Oleś M., Sumliński M., (1987), Oszczędność a rozmiary i struktura majątku gospodarstw domowych, Instytut Finansów, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Palumbo M. G., Parker J. A., (2009), The Integrated Financial and Real System of National Accounts for the United States: Does It Presage the Financial Crisis?, „American Economic Review”, t. 99(2), s. 80–86.
Zobacz w Google Scholar

Patra S. K., Murthy D. S., Kuruva M. B., Mohanty A., (2017), Revisiting the Causal Nexus between Savings and Economic Growth in India: An Empirical Analysis, „Economia”, t. 18(3), s. 380–391.
Zobacz w Google Scholar

Phelps E. S., (1961), The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen, „American Economic Review”, t. 51(14), s. 638–643.
Zobacz w Google Scholar

Poterba J. M. (red.), (2007), International Comparisons of Household Saving, University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Plich M., (2002), Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Prescott E. C., (1986), Theory Ahead of Business Cycle Measurement, Federal Reserve Bank of Minneapolis, „Quartely Rewiews”, t. 10(4), s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Przybyliński M., (2012), Metody i tablice przepływów międzygałęziowych w analizach handlu zagranicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Pyatt G., (1991), Fundamentals of Social Accounting, „Economic System Researches”, t. 3(3), s. 315–341.
Zobacz w Google Scholar

Pyatt G., Round J. I. (red.), (1985), Social Accounting Matrices: A Basis for Planning, The World Bank, Washington, D.C.
Zobacz w Google Scholar

Ramsey F. P., (1928), A Mathematical Theory of Saving, „The Economic Journal”, t. 38(152), s. 543–559.
Zobacz w Google Scholar

Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Postawy Polaków wobec finansów, (2015), TNS Polska, zob. https://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/postawy_polakow_wobec_finansow_2015.pdf (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Postawy Polaków wobec oszczędzania, (2012), TNS Polska, zob. https://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/fk_oszcz_2012.pdf (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rebelo S.T., (1991), Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy”, t. 99(3), s. 500–521.
Zobacz w Google Scholar

Ricardo D., (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Röhn O., (2010), New Evidence on the Private Saving Offset and Ricardian Equivalence, OECD Economics Department Working Papers 762, OECD Publishing, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Romer D., (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Romer P. M., (1990), Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy”, t. 98(5), s. 71–102.
Zobacz w Google Scholar

Romer P. M., (1992), Two Strategies for Economic Development: Using Ideas and Producing Ideas, „The World Bank Economic Review”, wyd. 1 (supplement), t. 6, s. 63–91.
Zobacz w Google Scholar

Sackiewicz D., (1969), Oszczędności pieniężne ludności miejskiej, Instytut Handlu Wewnętrznego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Say J. B., (1960), Traktat o ekonomii politycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J. A., (1960), Teorie rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Shell K., (1966), Toward a Theory of Inventive Activity and Capital Accumulation, „American Economic Review”, t. 56(1/2), s. 62–68.
Zobacz w Google Scholar

Smith A., (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1–2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Solow R. M., (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, „Quarterly Journal of Economics”, t. 70(1), s. 65–94.
Zobacz w Google Scholar

Stone R., (1985), The Disaggregation of the Household Sector in the National Accounts, [w:] G. Pyatt, J. Round (red.), Social Accounting Matrices: A Basis for Planning, The World Bank, Washington, DC, s. 145–185.
Zobacz w Google Scholar

Swan T. W., (1956), Economic Growth and Capital Accumulation, „Economic Record”, t. 32(2), s. 334–361.
Zobacz w Google Scholar

Świeczewska I., (2007), Łączna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy, [w:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 58–111.
Zobacz w Google Scholar

Świeczewska I., (2018), Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce. Ujęcie sektorowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski T., (2001a), Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski T., (2001b), Modele wzrostu endogenicznego, [w:] W. Welfe (red.), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13–28.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski T., (2007), Podażowe determinanty wzrostu gospodarczego, [w:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 21–43.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski T., (2009), Matematyczne modele wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewicz Ł., (1983), Zintegrowane modele gospodarki narodowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewicz Ł., (1994), Metody analizy input-output, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewicz Ł., (2001), Macierz Rachunków Narodowych i jej wykorzystanie w analizach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewicz Ł., Boratyński J., (2004), The Use of Social Accounting Matrices in Economic transition Studies – The Polish Case, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewicz Ł., Trębska J., (2004), Analiza symulacyjna podatku od oszczędności na podstawie macierzy rachunków narodowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. V, z. 1, s. 77–98.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewicz Ł., Trębska J., (2012), Mnożnik input-output jako makroekonomiczny miernik efektywności inwestycji finansowych sektora przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 449–465.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewicz Ł., Trębska J., (2017), Finansowe modele input-output w analizie powiązań międzysektorowych, „Studia Ekonomiczne”, R. XCII, nr 1, s. 7–26.
Zobacz w Google Scholar

Trębska J., (2010), Analizy symulacyjne zmian struktury wydatków kapitałowych sektora zagranicy i ich wpływu na przychody w gospodarce polskiej, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 2(27), s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Trębska J., (2013), Zabezpieczenia emerytalne w systemie rachunków narodowych, [w:] F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne, Politechnika Łódzka, Łódź, s. 71–80.
Zobacz w Google Scholar

Trębska J., (2018), Polish Households’ Savings in the Financial Intersectoral Linkages, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy”, t. 13(2), s. 307–329.
Zobacz w Google Scholar

Tsujimura K., Mizoshita M., (2003), Asset-Liability-Matrix Analysis Derived from the Flow-of-Funds Accounts: the Bank of Japan’s Quantitative Monetary Policy Examined, „Economic Systems Research”, t. 15(1), s. 51–67.
Zobacz w Google Scholar

Tsujimura K., Mizoshita M., (2004), Compilation and Application of Asset-Liability Matrices: A Flow-of-Funds Analysis of the Japanese Economy 1954–1999, Institute for Economics Studies, Keio University, Keio-IES Discussion Paper, nr 93.
Zobacz w Google Scholar

Tsujimura K., Tsujimura M., (2018), A Flow of Funds Analysis of the US Quantitative Easing, „Economic Systems Research”, t. 30, nr 2, s. 137–177.
Zobacz w Google Scholar

United Nations, (2009), System of National Accounts 2008, European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, New York, zob. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf (dostęp: 01.09.2020).
Zobacz w Google Scholar

Uzawa H., (1965), Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth, „International Economic Review”, t. 6(1), s. 18–31.
Zobacz w Google Scholar

Walras L., (1874), Éléments d’économie politique pure, [w:] Theorie de la richesse sociale, Imprimerie Le Corbaz & Cie – Lausanne, Guillaumin & Cie – Paris, H. Georg – Basel.
Zobacz w Google Scholar

Walther H., Stiassny A., (2013), International Comparisons of Household Saving Rates and Hidden Income, Department of Economics, Working Paper, nr 148.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewska-Trenkner H., (2010), Dodatkowe ubezpieczenie na emeryturę – spojrzenie makroekonomiczne, [w:] T. Szulicz (red.), III filar – recepta na wyższą emeryturę, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr specjalny 3, Warszawa, s. 25–38.
Zobacz w Google Scholar

Watts H. W., (1958), Long-run Income Expenditure and Consumer Savings, Cowles Foundation Paper, nr 123, New Haven.
Zobacz w Google Scholar

Wärneryd K.-E., (1999), The Psychology of Saving: A Study on Economic Psychology, Edward Elgar, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

Weil D. N., (1993), Comparing Personal Saving in Six Countries, Brown University, Providence.
Zobacz w Google Scholar

Welfe W., (2000), Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, „Ekonomista”, nr 4, s. 483–497.
Zobacz w Google Scholar

Welfe W., (2007), Przesłanki modelowania gospodarki opartej na wiedzy, [w:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 9–20.
Zobacz w Google Scholar

Welfe A. (red.), (2000), Gospodarka Polski w okresie transformacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Welfe W. (red.), (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Welfe A., Welfe W., (2007), Makroekonometryczne modele gospodarki opartej na wiedzy, [w:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorek E., (1962), Motywy gromadzenia oszczędności, „Finanse”, t. 13(12), s. 34.
Zobacz w Google Scholar

Wolak A. (red.), (2011), Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego w ujęciu międzysektorowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

5 lutego 2021

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-221-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-222-9