Językowe portrety zwierząt hodowlanych w przestrzeni semantyczno-kulturowej polszczyzny i ruszczyzny (na materiale frazeologii)

Autorzy

Agata Piasecka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Językoznawstwa
https://orcid.org/0000-0002-0033-1067

Słowa kluczowe:

semantyka języka, leksyka zwierzęca, frazeologia animalistyczna, wizerunki zwierząt w języku, frazeologia antropocentryczna, konotacje

Streszczenie

Przedmiotem opisu w monografii są ustabilizowane, odtwarzalne jednostki językowe, mieszczące się w polu szeroko rozumianej frazeologii. Zostały one uzupełnione przykładami z poziomu leksyki, zaś samą ich analizę osadzono w kontekście kulturowym. Na podstawie danych zaczerpniętych z polszczyzny i ruszczyzny, które przekraczają dwa i pół tysiąca egzemplifikacji, oraz z zastosowaniem metody definicji kognitywnej odtworzono portrety frazeologiczne pięciu najpopularniejszych gatunków zwierząt hodowlanych – konia, krowy, świni, owcy i kozy – wraz z całym bogactwem wiążących się z nimi skojarzeń, symboli, metafor. W ten sposób przedstawiono ważny fragment językowego obrazu świata Polaków oraz Rosjan, ujawniający przede wszystkim ich doświadczenia, postawy, systemy ocen i wartości.

Bibliografia

Bibliografię wykorzystaną podczas pisania niniejszej monografii postanowiłam podzielić na trzy części. W pierwszej z nich umieściłam wykaz wszystkich źródeł, z których ekscerpowałam materiał faktograficzny. Były to przede wszystkim słowniki, ale też monografie czy rozprawy. Każda pozycja opatrzona została skrótem. W drugiej części bibliografii znalazły się monografie, artykuły i opracowania zbiorowe, które w sposób bezpośredni lub pośredni wiążą się z tematyką mojego opracowania. Na ostatnią, trzecią część bibliografii złożyła się kolekcja różnych słowników i encyklopedii, po które sięgałam, rozważając teoretyczne i analityczne wątki monografii.
Zobacz w Google Scholar

CZĘŚĆ I
Zobacz w Google Scholar

BWP: Bogusławski A., Wawrzyńczyk J., Polszczyzna, jaką znamy, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

ChL: Lewicki R., Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-polski, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

DMG: Górnowicz H., Dialekt malborski, t. 1–2, Gdańsk 1973.
Zobacz w Google Scholar

DWKolb: Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 60: Przysłowia, red. S. Świrko, Wrocław–Poznań 1967.
Zobacz w Google Scholar

ISJP: Bańko M., Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

JKOZR: Rak M., Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

JPZW: Wysoczański W., Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych języków, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

MSBG: Godyń J., Od Adama i Ewy zaczynać. Mały słownik biblizmów języka polskiego, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

MSGGB: Bułka W., Mały słownik gwary góralskiej z Rycerki Górnej, Bielsko-Biała 2009.
Zobacz w Google Scholar

MSGP: Binkowski M. K., Mój słownik gwary pałuckiej, Żnin 2009.
Zobacz w Google Scholar

MSGP: Mały słownik gwar polskich, red. J. Wronicz, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

MSŁD: Łomnicka-Dulak W., Matusine słówecka: słownik gwary górali nadpopradzkich, Piwniczna Zdrój 2005.
Zobacz w Google Scholar

NKP: Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1969–1978.
Zobacz w Google Scholar

NSGU: Kasperczak M., Rzeszutek M., Smól J., Zgółkowa H., Nowy słownik gwary uczniowskiej, red. H. Zgółkowa, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

PRSFGM: Nevzorova-Kmech E., Polsko-rosyjski słownik frazeologiczny gwary młodzieżowej, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

PSWP: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, t. 1–50, Poznań 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

RB: Rodziewicz B., Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w języku polskim, rosyjskim i niemieckim, Szczecin 2007.
Zobacz w Google Scholar

SAK: Kania S., Słownik argotyzmów, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

SEP: Dąbrowska A., Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

SFGDR: Rak M., Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

SFJPS: Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1–2, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

SGBGJ: Giera M., Jańczak K., Słownik gwary biskupiańskiej, Stara Krobia 2005.
Zobacz w Google Scholar

SGCh: Meller D., Słownik gwary używanej w Chełmży i okolicach, Chełmża 2002.
Zobacz w Google Scholar

SGGK: Kobylińska J., Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

SGGSP: Hodorowicz S. A., Słownik gwary górali Skalnego Podhala, Nowy Targ 2004.
Zobacz w Google Scholar

SGGŻ: Nowak J. K., Słownik gwary górali żywieckich, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

SGGŻN: Nowak J. K., Słownik gwary górali żywieckich, Żywiec–Grójec–Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

SGK: Skoczylas W., Słownik gwary używanej w Kozach, Kozy 2002.
Zobacz w Google Scholar

SGMJP: Jendrzejek A., Pastwa J., Słownik gwary młodzieżowej, Toruń 2006.
Zobacz w Google Scholar

SGMP: Słownik gwary miejskiej Poznania, red. M. Gruchmanowa, B. Walczak, Warszawa–Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

SGO: Kąś J., Słownik gwary orawskiej, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

SGPK: Karłowicz J., Słownik gwar polskich, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

SGPKRO: Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (źródła i t. I, z. 1–2), następnie pod red. Reichana, obecnie pod red. J. Okoniowej (od z. 16.), t. I–VII, z. 4 (23), Kraków 1979–2010.
Zobacz w Google Scholar

SGPS: Ratasiewicz M., Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 2010.
Zobacz w Google Scholar

SGŚP: Podgórska B., Podgórski A., Słownik gwar śląskich, Katowice 2008.
Zobacz w Google Scholar

SGŚW: Słownik gwar śląskich, red. B. Wyderka, Opole 2000–2016.
Zobacz w Google Scholar

SGUcz: Czarnecka K., Zgółkowa H., Słownik gwary uczniowskiej, Poznań 1991.
Zobacz w Google Scholar

SJPD: Słownik języka polskiego, t. 1–11, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969.
Zobacz w Google Scholar

SJPL: Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. 1–6, Warszawa 1807–1814.
Zobacz w Google Scholar

SJPS: Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

SKB: Brzeziński W., Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem, Wrocław–Warszawa–Kraków 1982–2009.
Zobacz w Google Scholar

SMTK: Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

SOWM: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. 1–6, oprac. przez Pracownię Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur Zakładu Językoznawstwa w Warszawie pod red. Zofii Stamirowskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987–2014.
Zobacz w Google Scholar

SPMK: Mosiołek-Kłosińska K., Słownik przysłów, czyli Przysłownik: pochodzenie, znaczenie, zastosowanie, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

SPP: Anusiewicz J., Skawiński J., Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa–Wrocław 1996.
Zobacz w Google Scholar

SPPC: Czeszewski M., Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

SPPiWG: Grochowski M., Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

SPWS: Stomma L., Słownik polskich wyzwisk, inwektyw i określeń pejoratywnych, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

SPXVI: Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski (t. 1–34), Mrowcewicz, P. Potoniec (od t. 35, do hasła ROWNY), Wrocław 1966–1994, Warszawa 1995–2012.
Zobacz w Google Scholar

SRGŚP: Przymuszała L., Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich, Opole 2013.
Zobacz w Google Scholar

SSMC: Czeszewski M., Słownik slangu młodzieżowego, Piła 2001.
Zobacz w Google Scholar

SSU: Słownik staropolski, t. I–XI, red. S. Urbańczyk, Kraków 1953–2002.
Zobacz w Google Scholar

STGP: Stępniak K., Słownik tajemnych gwar przestępczych, Londyn 1993.
Zobacz w Google Scholar

SWar: Słownik języka polskiego, t. I–VIII, red. J. Karłowicz, A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900–1927.
Zobacz w Google Scholar

SWS: Steffen W., Słownik warmiński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.
Zobacz w Google Scholar

TGS: Szaszkiewicz M., Tajemnice grypserki, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–6, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

VPA: Bogusławski A., Danielewiczowa M., Verba Polona Abscondita, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

WSFJP: Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

WSFPWN: Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, opracowanie A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

АОС: Aрхангельский областной словарь, ред. O. Г. Гецовая, вып. 1–12, Mосква 1980– 2004.
Zobacz w Google Scholar

БАС: Словарь современного русского литературного языка в 17-ти томах, pед. В. И. Чернышев, Mосква 1950–1965.
Zobacz w Google Scholar

БСНС: Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Большой словарь народных сравнений, Mосква 2008.
Zobacz w Google Scholar

БСРЖ: Мокиенко B. M., Никитина Т. Г., Большой словарь русского жаргона, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

БСРПог: Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Большой словарь русских поговорок, Mосква 2008.
Zobacz w Google Scholar

БСРПос: Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева E. K., Большой словарь русских пословиц, Mосква 2010.
Zobacz w Google Scholar

БСРРЭР: Химик В. В., Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи, Санкт-Петербург 2004.
Zobacz w Google Scholar

БТСРСБ: Бабенко Л. Г., Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы, Mосква 2009.
Zobacz w Google Scholar

БТСРЯ: Kузнецов С. A., Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург 2003.
Zobacz w Google Scholar

ЖРНПП: Иллюстров И. И., Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках, Санкт-Петербург 1915.
Zobacz w Google Scholar

ИCPФ: Kозлова T. В., Идеографический словарь русских фразеологизмов с названиями животных, Mосква 2001.
Zobacz w Google Scholar

MAC: Словарь русского языка в 4-х томах, ред. А. П. Евгеньевa, Mосква 1981–1984.
Zobacz w Google Scholar

MДИC: Сергеева Л. Н., Материалы для идеографического словаря новгородских фразеологизмов, Великий Новгород 2004.
Zobacz w Google Scholar

МФП: Прокошева K. Н., Матералы для фразеологического словаря говоров Северного Прикамья, Пермь 1972.
Zobacz w Google Scholar

НОС: Новгoродский областной словарь, сост. В. П. Строгова, А. В. Клевцова, Л. Д. Петрова и др., отв. ред. В. П. Строгова, вып. 1–13, Новгород 1991–2000.
Zobacz w Google Scholar

НРФ: Mокиенко B. M., Новая русская фразеология, Opole 2003.
Zobacz w Google Scholar

ППЗК: Пословицы, поговорки и загадки Kубани, сост. Л. Б. Mартыненко, И. В. Уваров, ред. Л. А. Cтепанов, Kраснодар 2002.
Zobacz w Google Scholar

РМР: Михельсон М. И., Русская мысль и речь: Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний, в 2-х т., Москва 1997.
Zobacz w Google Scholar

СААПГ: Гурбиш E., Cопоставительный анализ анималистической паремиологии русского и польского языков: диссертация кандидата филологических наук, Ленинград 1982.
Zobacz w Google Scholar

CБВЖ: Балдаев Д. С., Словарь блатного воровского жаргона, т. 1–2, Москва 1997.
Zobacz w Google Scholar

СВГ: Словарь вологодских говоров, вып. 1–10, ред. T. Г. Паникаровская, Вологда 1983–2005.
Zobacz w Google Scholar

СОГ: Cловарь орловских говоров, ред. T. B. Бахвалов, вып. 1–14, Oрел 2003.
Zobacz w Google Scholar

СППП: Словарь псковских пословиц и поговорок, сост. В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина, Санкт-Петербург 2001.
Zobacz w Google Scholar

СРБ: Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Словарь русской брани, Санкт-Петрербург 2004.
Zobacz w Google Scholar

CPБЛМ: Мокиенко В. М., Словарь русской бранной лексики, Berlin 1995.
Zobacz w Google Scholar

СРГА: Словарь русских говоров Aлтая, т. 1–4, ред. И. А. Воробьевa, A. И. Ивановa, Барнаул 1993–1998.
Zobacz w Google Scholar

СРГК: Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей, вып. 1–6, ред. A. C. Герд, Санкт-Петербург 1994–2005.
Zobacz w Google Scholar

СРГП: Словарь русских говоров Прибайкалья, вып. 1–4, ред. Ю. И. Кашевская, Иркутск 1986–1989.
Zobacz w Google Scholar

СРДГ: Васюлинская З. М., Дибров А., Диброва Е., Дыбина Т., Овчинникова В., Сердюкова О., Удовкина К., Федосов И., Хмелевская Т., Cловарь русских донских говоров, т. 1–3, Ростов-на-Дону 1976.
Zobacz w Google Scholar

СРГМ: Cловарь русских говоров на территории Mордовской ACCP, т. 1–8, Cаранск 1978–2006.
Zobacz w Google Scholar

СРГНO: Словарь русских говоров Новосибирской области, ред. A. И. Федоров, Новосибирск 1979.
Zobacz w Google Scholar

СРГП: Cловарь русских говоров Приамурья, ред. Ф. П. Филин, Mосква 1983.
Zobacz w Google Scholar

СРГПб: Словарь русских говоров Прибайкалья, вып. 1–4, cост. М. Л. Арутюнян и др., Иркутск 1986–1989.
Zobacz w Google Scholar

СРГС: Cловарь русских говоров Cибири, ред. A. И. Федоров, сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров, Новосибирск 1999–2003.
Zobacz w Google Scholar

СРГСУ: Словарь русских говоров Среднего Урала, ред. А. К. Матвеев, т. 1–7, Cвердловск 1964–1991.
Zobacz w Google Scholar

СРНГ: Словарь русских народных говоров, ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов, вып. 1–41, Ленинград–Санкт-Петербург 1965–2007.
Zobacz w Google Scholar

СРЯXVIII: Словарь русского языка XVIII века, гл. ред. Ю. С. Сорокин, Ленинград 1984–1991, вып. 1–6; Санкт-Петербург 1992–2011, вып. 7–19.
Zobacz w Google Scholar

ССГ: Словарь смоленских говоров, т. 1–11, отв. ред. Л. З. Бояринова, A. И. Иванова, Cмоленск 1971–2005.
Zobacz w Google Scholar

ССРЯM: Мoкиенко В. М., Словарь сравнений русского языка, Санкт-Петербург 2003.
Zobacz w Google Scholar

СУСВ: Вахитов С., Словарь уфимского сленга, Уфа 2001.
Zobacz w Google Scholar

СФБФФ: Словарь фразеологизмов и иных устойчивых словосочетаний русских говоров Сибири, сост. Н. Т. Бухарева, A. И. Федорова, ред. Ф. П. Филин, Новосибирск 1972.
Zobacz w Google Scholar

ТРАН: Плужников В. И., Термины росийсского архитектурного наследия, Mосква 1995.
Zobacz w Google Scholar

ТСЖВЯ: Даль В., Tолковый словарь живого великорусского языка, т. 1–4, Mосква 1955.
Zobacz w Google Scholar

ТСМС: Никитина Т. Г., Tолковый словарь молодежного сленга, Mосква 2003.
Zobacz w Google Scholar

ТСРСЕ: Eлистратов В. С., Толковый словарь русского сленга, Mосква 2005.
Zobacz w Google Scholar

ТСРЯД: Толковый словарь русского языка, ред. Д. В. Дмитриев, Москва 2003.
Zobacz w Google Scholar

ТСРЯОШ: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю., Толковый словарь русского языка, Mосква 1999.
Zobacz w Google Scholar

ТСРЯУ: Tолковый словарь русского языка, ред. Д. Н. Ушаков, Mосквa 1935–1940.
Zobacz w Google Scholar

ЧРДФ: Aлексеенко М. A., Белоусова Т. П., Литвинникова O. И., Человек в русской диалектной фразеологии. Словарь, Москва 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ф: Флегон А., За пределами русских словарей, Москва 1993.
Zobacz w Google Scholar

ФСРЛЯТих: Фразеологический словарь русского литературного языка в 2 томах, ред. A. Н. Тихонов, сост. А. Н. Тихонов, А. Г. Ломов, А. В. Королькова, Mосква 2004.
Zobacz w Google Scholar

ФСРЯТих: Фразеологический словарь русского языка, сост. A. Н. Тихонов, Mосква 2008.
Zobacz w Google Scholar

ЭНМ: Н. B. Уваров, Энциклопедия народной мудрости. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения, сравнения, Litres (электронная библиотека) 2009.
Zobacz w Google Scholar

ЯОС: Ярославский областной слoварь, т. 1–8, oтв. ред. Г. П. Мельниченко, Ярославль 1981–1989.
Zobacz w Google Scholar

CZĘŚĆ II
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J. 1990, Językowo-kulturowy obraz kota w polszczyźnie, „Etnolingwistyka”, t. 3, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 95–141.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J. 1992, Koń – jaki jest – w języku polskim?, „Prace Filologiczne”, t. 37, s. 201– 212.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J. 1992, Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata, [w:] „Język a Kultura”, t. 5: Potoczność w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, F. Nieckula, s. 9–20.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J. 1995, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J. 2004, Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 261–289.
Zobacz w Google Scholar

Anusiewicz J., Dąbrowska A., Fleischer M. 2000, Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej, [w:] „Język a Kultura”, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, s. 11–44.
Zobacz w Google Scholar

Apresjan Ju. D. 1980, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Apresjan Ju. D. 1994, Naiwny obraz świata a leksykografia, „Etnolingwistyka”, t. 6, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 5–12.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A. 1987, Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Balowski M., Chlebda W. (red.) 2001, Frazeografia słowiańska: księga pamiątkowa poświęcona prof. dr hab. Halinie A. Lilicz, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Bańko M. 2004, Słownik porównań, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1980b, Koń, [w:] Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 119–144.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1984, Definicja leksykograficzna a opis języka, [w:] Słownictwo w opisie języka, red. K. Polański, Katowice, s. 9–19.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1985, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 3, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 23–53.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1988, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 169–183.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1992, Styl potoczny, [w:] „Język a Kultura”, t. 5: Potoczność w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, F. Nieckula, s. 37–183.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1993a, O profilowaniu i profilach raz jeszcze, [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 269–275.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 1993b, Styl potoczny, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 115–134.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 2001a, Język w kontekście kultury, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 13–22.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 2001b, O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku, [w:] Polszczyzna XX wieku, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa, s. 27–53.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 2004a, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 103–120.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 2009, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 2010, Pojęcie językowego obrazu świata i sposoby jego operacjonalizacji, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznań, s. 155–178.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. 2014, Narracyjny aspekt definicji kognitywnej, [w:] Narracyjność języka i kultury, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Lublin, s. 99–115.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1980a, Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Bartmiński J. (red.) 1996–2012, Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos, cz. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, 1996; cz. 2: Ziemia, woda, podziemie, 1999; cz. 3: Meteorologia, 2012; cz. 4: Świat, światło, metale, 2012, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 2003, Język w kręgu wartości, Lublin. Bartmiński J. (red.) 2004, Językowy obraz świata, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Chlebda W. 2008, Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów?, „Etnolingwistyka”, t. 20, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 11–27.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Kielak O., Niebrzegowska-Bartmińska S. 2015, Dlaczego wąż nie ma nóg. Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. 2016, O lubelskim Słowniku stereotypów i symboli ludowych, [w:] Лексикологиja и лексикографиja у светлу савремених приступа. Зборник научних радова, Београд, s. 355–376.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Panasiuk J. 1993, Stereotypy językowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 363–380.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Tokarski R. 1986, Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstu. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, Wrocław, s. 65–81.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Tokarski R. 1993, Definicja semantyczna: czego i dla kogo?, [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 47–61.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Tokarski R. (red.) 1993, O definicjach i definiowaniu, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartwicka H. 1992, „Metafory zwierzęce” w języku polskim i rosyjskim, [w:] Lexicographica Slavica. Profesorowi Andrzejowi Bogusławskiemu, red. J. Wawrzyńczyk, Toruń, s. 7–14.
Zobacz w Google Scholar

Basaj M. 1982, Ekwiwalencja tłumaczeń frazeologizmów (na przykładzie języka czeskiego i polskiego, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 1, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław, s. 157–165.
Zobacz w Google Scholar

Basaj M. 1996, Nazwy zwierząt jako komponenty porównań frazeologicznych, [w:] Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich, red. S. Warchoł, Lublin, s. 281–287.
Zobacz w Google Scholar

Batko-Tokarz B. 2010a, Klasyfikacja tematyczna w słowniku języka polskiego – wyzwania i problemy badawcze (na przykładzie definicji nazw zwierząt), [w:] Symbolae grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, red. R. Przybylska, J. Kąś i K. Sikora, Kraków, s. 285–294.
Zobacz w Google Scholar

Batko-Tokarz B. 2010b, Pomiędzy klasyfikacją naukową a potocznym widzeniem świata – wewnętrzny podział pola tematycznego dotyczącego zwierząt, „Język Polski”, t. XC, s. 256–265.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 1998, Materiały do bibliografii polskiej. Prace opublikowane w latach 1945–1995, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2003, Materiały do bibliografii polskiej. Prace opublikowane w latach 1996–2000, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2008, Materiały do bibliografii frazeologii polskiej. Prace opublikowane w latach 2001–2005, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2009a, Frazeologia polska, Studia i szkice, red. nauk. P. Fliciński, K. Skibski, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S. 2009b, Warianty zwrotu oddać niedźwiedzią przysługę, [w:] S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, red. P. Fliciński, K. Skibski, Poznań, s. 285–290.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Skibski K., Szczyszek M. (red.) 2010, Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Benedyktowicz Z. 1988, Stereotyp – obraz – symbol. O możliwościach nowego spojrzenia na stereotyp, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, z. 24 (869), s. 7–35.
Zobacz w Google Scholar

Biniewicz J. 2007, Zwierzęta w dyskursie naukowym, [w:]: Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, red. P. Kowalski, K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole, s. 9–19.
Zobacz w Google Scholar

Bird J. 2010, Hodowla konia w zgodzie z naturą. Jak zadbać o zdrowie i szczęście konia, przeł. E. Nogacka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bogdanowicz E. 2013, O pojęciu konotacji w lingwistyce (na przykładach polskich i rosyjskich), „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 13, s. 7–17.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 356–364.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1978, Jednostki języka a produkty językowe. Problem tzw. orzeczeń peryfrastycznych, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław, s. 15–30.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1989, Uwagi o pracy nad frazeologią, [w:] Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 3, red. Z. Saloni, Białystok, s. 13–30.
Zobacz w Google Scholar

Bogusławski A. 1994, Sprawy słowa. Word Matters, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borowiec H. 1995a, Dąb, osa, wróbel w języku dzieci, „Etnolingwistyka”, t. 7, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 53–62.
Zobacz w Google Scholar

Borowiec H. 1995b, Nazwy zwierząt i roślin w świadomości językowej dzieci, [w:] Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, red. J. Ożdżyński, Kraków, s. 87–98.
Zobacz w Google Scholar

Bralewski D. 2005, Czy przysłowie jest jednostką języka?, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. 7, red. A. M. Lewicki, s. 9–24.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowski P. 1989, Relacje między wartościami w świetle badań nad dyferencjałem semantycznym, [w:] „Język a Kultura”, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, s. 335–383.
Zobacz w Google Scholar

Bubak J. 1998, Zoonimia – nazwy zwierząt, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków, s. 329–341.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1977, Polskie słownictwo potoczne, „Poradnik Językowy”, nr 3, s. 89–98.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. 1978, Kategorie semantyczne leksyki potocznej, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław, s. 37–45.
Zobacz w Google Scholar

Bystroń J. S. 1933, Przysłowia polskie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 1991, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 1993, Słownik a „dwuoczne postrzeganie świata”, [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 195–205.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 1995, „Человек незнающий” в зоопарке, или Портреты животных в двуязычной лексикографии, [w:] Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej, red. W. Chlebda, Opole, s. 187–191.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 1997, W stronę frazeologii pragmatycznej, „Poradnik Językowy”, nr 2, s. 1–10.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 1998, Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania, [w:] Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 31–41.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2000, Płaszczyzny oglądu językowego obrazu świata w opisie semantycznym języka, [w:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, red. S. Gajda, Opole, s. 163–178.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2001, Frazematyka, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 335–342.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2005, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2007a, Człowiek Niewidzący w zoologu albo zwierzęta w polskim opisie słownikowym, [w:] Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, red. P. Kowalski, K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole, s. 21–32.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2007c, Mały prywatny katalog pilnych zadań frazeologicznych, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. 8, red. A. M. Lewicki, Lublin, s. 15–31.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2009, Idiomatykon 4: Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy (i parę zdań o tym, skąd przychodzimy), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole, s. 9–36.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2010a, Europa na językach. Wprowadzenie do zeszytu 5, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 5, red. W. Chlebda, Opole, s. 7–10.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2010c, Skrzydlate słowa a frazeologia, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań, s. 9–20.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. 2016, Słownik, frazeologia i opisywanie człowieka, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 8, red. W. Chlebda, Opole, s. 9–36.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. (red.) 2007b, Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. (red.) 2010b, Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, Opole 2010.
Zobacz w Google Scholar

Chlebda W. (red.) 2016, Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 8, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Chmielowiec M. 1931, Czasowniki zwierzęce, „Język Polski”, t. XVI, s. 87–90.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2002, О метафоризации значений (на примере названий животных в русском, польском и английском языках), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze III, red. E. Komorowska, Ż. Kozicka-Borysowska, Szczecin, s. 35–40.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2004, Uskrzydlona przenośnia – na materiale metafor pola semantycznego ptaki (w języku polskim, rosyjskim i angielskim), [w:] Słowianie w Europie. Historia, kultura, język, Kraków, s. 295–302.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2005a, Opis zdań z metaforami odzwierzęcymi w pozycji argumentu (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego), „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 5, Białystok, s. 241–252.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2005b, O metaforach pola semantycznego młode zwierzęta w języku polskim, rosyjskim i angielskim, „Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej”, z. 15, Kielce, s. 122–129.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2006, Z badań nad funkcją składniową metafor odzwierzęcych w języku polskim, rosyjskim i angielskim, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 6, Białystok, s. 239–246.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2007, Analiza wybranych elementów pola semantycznego koń (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego), [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, red. A. Ksenicz, B. Tichoniuk, Zielona Góra, s. 265–270.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2007, Językowy obraz wilka w kulturze polskiej, rosyjskiej i angielskiej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo, red. E. Komorowska, A. Krzanowska, Szczecin, s. 50–56.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2008a, Językowy obraz myszy w kulturze polskiej, rosyjskiej i angielskiej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze IX. Językoznawstwo. Semantyka. Pragmatyka. Kognitywizm, red. E. Komorowska, A. Porchawka-Mulicka, Szczecin, s. 26–31.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2008b, Antroponimiczne metafory odzwierzęce w języku polskim, rosyjskim i angielskim, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2009, Языковая картина обезьяны в русской, польской и английской культурах, [w:] Коммуникативные аспекты грамматики и текста, red. Z. Czapiga, A. Czapiga, Rzeszów, s. 227–235.
Zobacz w Google Scholar

Czapiga A. 2010, Językowy obraz motyla w kulturze polskiej, rosyjskiej i angielskiej, [w:] Język, kultura i świat roślin. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Halinie Chodurskiej, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, Szczecin, s. 32–37.
Zobacz w Google Scholar

Czesak A. 2007, Zmienność realiów a frazeologia (na kilku przykładach z pogranicza dialektów i polszczyzny potocznej), [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. W. Chlebda, Opole, s. 99–104.
Zobacz w Google Scholar

Czurak M. 1988, Frazeologia określająca cechy charakteru człowieka, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 4, red. M. Basaj, D. Rytel, s. 147–151.
Zobacz w Google Scholar

Danielewiczowa M. 1993, O pojęciu konotacji wartościującej, [w:] Studia semantyczne, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 131–142.
Zobacz w Google Scholar

Daszczyńska I. 1984, Rosyjsko-polskie frazeologizmy werbalne i ich polskie ekwiwalenty, Słupsk.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A. 2000, Tę żabę trzeba zjeść. Językowo-kulturowy obraz żaby w polszczyźnie, [w:] „Język a Kultura”, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, red. J. Anusiewicz, A. Dąbrowska, s. 181–203.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A. 2003, Wężem pożądań wejdę do twojej duszy – nazwy zwierząt w polskim słownictwie erotycznym, [w:] „Język a Kultura”, t. 15: Opozycja homo – animal w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, s. 52–56.
Zobacz w Google Scholar

Decyk W. 1996, Motywacyjność zoonimów, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 52–56.
Zobacz w Google Scholar

Dobríková M., Kyseľ M. 2014, Fauna we frazeologii starotestamentowych przypowieści, [w:] Životnije u frazeološkom ruhu, red. I. Vidović Bolt, Zagreb 2014, http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Dobrikova_Kysel%20za%20WEB.pdf (dostęp: 22.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T. 1988, Uwarunkowania kulturowe metafory, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 155–168.
Zobacz w Google Scholar

Doroszkiewicz M. 2003, Opozycja homo – animal w metaforyce i frazeologii prasy codziennej z okresu wyborów prezydenckich 1996 w Rosji, [w:] „Język a Kultura”, t. 15: Opozycja homo – animal w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, s. 143–155.
Zobacz w Google Scholar

Duda M. 2016, Ciało człowieka we frazeologii okolic Tarnowa, [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa, red. M. Rak, K. Sikora, Kraków, s. 125–135.
Zobacz w Google Scholar

Dziamska-Lenart G., Liberek J. (red.) 2016, Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, Poznań. Dźwigoł R. 2004, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dźwigoł R. 2014, Ni pies, ni bies – jednostki frazeologiczne z komponentami ‘pies’ i ‘diabeł’ w polszczyźnie, [w:] Životnije u frazeološkom ruhu, red. I. Vidović Bolt, Zagreb, http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Dzwigol%20za%20WEB.pdf (dostęp: 22.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

Frazer J. G. 1996, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gaweł A. 2000, Sowa w polskiej tradycji ludowej, [w:] Sowa w naturze i kulturze, red. J. Sokólska, Supraśl, s. 66–83.
Zobacz w Google Scholar

Godlewski G., Mencwel A., Sulima R. (oprac.) 2003, Antropologia słowa, red. G. Godlewski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Góra A. 1995, Bocian w słowiańskich wyobrażeniach ludowych, „Etnolingwistyka”, t. 7, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 33–46.
Zobacz w Google Scholar

Góra A. 2000, O zasadach opisu zwierząt w słowiańskiej kulturze ludowej, „Etnolingwistyka”, t. 12, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 251–263.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S. 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Grabias S. 1993, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, s. 223–241.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1988, Władanie językiem a wiedza o świecie, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 121–128.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1993a, Znaczenie wyrażeń a wiedza o świecie, [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1993b, Teoretyczne i metodologiczne problemy semantyki w perspektywie tzw. kognitywnej teorii języka, [w:] Studia semantyczne, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 9–22.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 1998, O rozumieniu prototypu i stereotypu we współczesnych teoriach semantycznych, [w:] „Język a Kultura”, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Bartmiński, J. Anusiewicz, s. 109–115.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2004, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 39–46.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2009, Punkty dyskusyjne w rozumieniu pojęcia językowego obrazu świata – widziane z perspektywy badań porównawczych, „Etnolingwistyka”, t. 21, red. J. Bartmiński, s. 15–29.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2011, Jeszcze o rozumieniu JOS-u w perspektywie badań porównawczych, „Etnolingwistyka”, t. 23, red. J. Bartmiński, s. 217–225.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. 2011, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R., Pajdzińska A. (red.) 1996, Językowa kategoryzacja świata, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Gurbisz J. 1982, Połączenia wyrazowe z leksemami zoosemantycznymi. Próba interpretacji danych ankiety frazeologiczno-paremiologicznej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Filologia Rosyjska”, nr 10, s. 79–86.
Zobacz w Google Scholar

Guz M. 2012, Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. 1992, Potoczność w rozumieniu potocznym, [w:] „Język a Kultura”, t. 5: Potoczność w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, F. Nieckula, s. 29–35.
Zobacz w Google Scholar

Hampl L. 2012, Ptactwo we frazeologii czeskiej i polskiej, Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Hampl L. 2013, Świat awifauny w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (sowy i jaskółki), Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Hampl L. 2014, Świat awifauny II w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (ptactwo czyste i nieczyste), Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Hampl L. 2015, Interpretacja PTACTWA w czeskich i polskich związkach frazeologicznych z zakresu tradycji ludowej przepowiadania pór roku (z wykorzystaniem zwierzęcych/ptasich nazw), [w:] „Język a Kultura”, t. 25: Struktura słownictwa a interpretacja świata, red. M. Misiak, J. Kamieniecki, s. 103–119.
Zobacz w Google Scholar

Hampl L. 2016, Świat awifauny III w polskich i czeskich przekładach Pisma Świętego (rodzina krukowatych – kawka, wrona, kruk, gawron i sójka), Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Hołówka T. 1986, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hołyńska T. 2000, Dlaczego kłamca łże jak pies?, [w:] Język – człowiek – kultura. Księga pamiątkowa poświęcona Marianowi Jurkowskiemu, red. B. Czopek-Kopciuch, Piotrków Trybunalski, s. 127–128.
Zobacz w Google Scholar

Jakubowicz M. 1999, Badania etymologiczne w rekonstrukcji językowego obrazu świata, [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski, Lublin, s. 117–127.
Zobacz w Google Scholar

Jedlak S. 2012, Językowy obraz świata polskiej i węgierskiej frazeologii i paremiologii wzwiązkach z leksemem ptak i jego hiponimami, „Acta Philologica”, t. 42, red. B. Kowalik, M. Paryż, Warszawa, s. 14–23.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejko E. 2001, Człowiek miarą wszechrzeczy. Antropocentryzm i historycznokulturowe aspekty staropolskiej frazeologii somatycznej, „Prace Filologiczne”, t. XLVI, s. 233– 245.
Zobacz w Google Scholar

Jordanskaja L., Mielczuk I. 1988, Konotacja w semantyce lingwistycznej i leksykografii, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 9–34.
Zobacz w Google Scholar

Jóźwiak J. 2007, Названия животных в русском и польском языках, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Judin A. W. 2004, Rozumienie terminu obraz świata i model świata w semiotyce i lingwistyce rosyjskiej, „Etnolingwistyka”, t. 16, red. J. Bartmiński, s. 315–323.
Zobacz w Google Scholar

Kempf Z. 1985, Wyrazy gorsze dotyczące zwierząt, „Język Polski”, t. LXV, s. 125–144.
Zobacz w Google Scholar

Kempf Z. 1989, Dwa aspekty wyrazów negatywnych dotyczących zwierząt, „Język Polski”, t. LXIX, s. 208–209.
Zobacz w Google Scholar

Kępa D. 2001, Konotacje kulturowe i ich językowe realizacje (na przykładzie leksemu PTAK), [w:] Współczesna leksyka, cz. I, red. K. Michalewski, Łódź, s. 141–152.
Zobacz w Google Scholar

Kępa-Figura D. 2007, Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu ptak, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kielak O. 2014a, Koza i kozioł w polskich przysłowiach oraz wyrażeniach przysłowiowych. Jeden czy dwa językowo-kulturowe obrazy zwierząt, „LingVaria”, nr 2 (18), s. 235–247.
Zobacz w Google Scholar

Kielak O. 2014b, Ludowe rytuały wobec zwierząt domowych. Przykład KROWY, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, t. 2, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice, s. 33–46.
Zobacz w Google Scholar

Kielak O. 2016, Szczeka, warczy, ujada. Psia mowa w polszczyźnie potocznej i ludowej, [w:] Współczesny świat słowiański: Słowianie na pograniczu kultur (materiały e-konferencji naukowej), http://konferencjabielsko.blogspot.com/2016/05/olga-kielak.html (dostęp: 22.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

Kielak O. 2017, Analogie między kobietą ciężarną i cielną krową, „Etnolingwistyka”, t. 29, red. J. Bartmiński, s. 171–189.
Zobacz w Google Scholar

Kobos Z. K. 2011, Mów do mnie kotku... czyli o uczuciach po polsku i słoweńsku, „Acta Universitatis Lodziensis”. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 18, s. 261–267.
Zobacz w Google Scholar

Komorowska E., Szlachta A. 2014, Frazeologizmy i przysłowia z komponentem kot w języku polskim. Aspekt semantyczno-kulturowy, [w:] Životnije u frazeološkom ruhu, red. I. Vidović Bolt, Zagreb, http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Komorowska_Szlachta%20za%20WEB.pdf (dostęp: 11.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

Koncewicz-Dziduch E. 2014, Ptaki w polskiej i chorwackiej frazeologii, [w:] Životnije u frazeološkom ruhu, red. I Vidović Bolt, Zagreb, http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Koncewicz_Dziduch%20za%20WEB%20(1). pdf (dostęp: 23.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W. 1997, Koty w worku, czyli z dziejów pojęć i rzeczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalonek M. 2009, Językowy obraz kozy we frazeologii i paremiologii języka polskiego, serbsko/chorwackiego i słoweńskiego, [w:] Bałkany w XX i XXI wieku. Historia – polityka – kultura, red. H. Stys, S. Sochacki, Toruń, s. 185–196.
Zobacz w Google Scholar

Koziara S. 1996, Symbolika zwierzęca we frazeologii i przysłowiach języka polskiego, „Ojczyzna Polszczyzna. Kwartalnik dla nauczycieli”, nr 3, s. 57–61.
Zobacz w Google Scholar

Koziara S. 2001, Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Koziara S. 2002a, Losy frazeologizmów biblijnych z nazwami ptaków w języku polskim, [w:] Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych, t. 2, red. T. Żeberek, T. Borucki, Kraków, s. 191–203.
Zobacz w Google Scholar

Koziara S. 2002b, Frazeologizmy pochodzenia biblijnego znazwami zwierząt wjęzykupolskim, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, z. 1, s. 155–164.
Zobacz w Google Scholar

Krasnowolski A. 1905, Przenośnie mowy potocznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk A. 1984, Z frazeologii europejskiej, ins Bockshorn jagen i sognut᾽ v baranij rog, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. XXII, s. 111–119.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk A. 1989, Język źródłem wiedzy o człowieku, „Etnolingwistyka”, t. 2, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 27–38.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk A. 1991, Ciało człowieka w świetle frazeologii gwarowej, [w:] „Język a Kultura”, t. 1: Podstawowe pojęcia i problemy, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, s. 143–147.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk-Tyrpa A. 1987, Frazeologia somatyczna w gwarach: związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk-Tyrpa A. 2001, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowska A. 1998, Ostatnia podróż – czyli polska i francuska metaforyka śmierci, „Etnolingwistyka”, t. 9/10, red. J. Bartmiński, s. 93–109.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski J. 1960, Mądrej głowie dość dwie słowie, t. 1: Trzy centurie przysłów polskich, t. 2: Dwie centurie przysłów polskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski J. 1994, Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich i diabelskich tuzin z hakiem, t. I–II, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kurcz I. 1987, Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kurkowska H., Skorupka S. 2001, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kurosz K. 2017, Czy w prawie polskim dopuszczalne jest zadośćuczynienie pieniężne za śmierć zwierzęcia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr 1, s. 131–160.
Zobacz w Google Scholar

Kuryłowicz B. 2013, Wartościowanie i wartości w tekście poetyckim (na przykładzie nazw kwiatów w liryce Młodej Polski), „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 13, Białystok, s. 143–158.
Zobacz w Google Scholar

Lakoff G., Johnson M. 1988, Metafory w naszym życiu, przeł. H. Kardela, P. Łozowski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski A., Radkiewicz J. 1991, Bocian w mowie i folklorze, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A. M. 1974, Aparat pojęciowy frazeologii, [w:] Z badań nad literaturą i językiem, red. L. Ludorowski, W. Magnuszewski, Warszawa, s. 135–151.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A. M. 1982a, Problemy metodologiczne wariantywności związków frazeologicznych, [w:] Stałość i zmienność związków frazeologicznych, red. A. M. Lewicki, Lublin, s. 37–46.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A. M. 1982b, O motywacji frazeologizmów, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 1, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław, s. 33–47.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A. M. 1985, Motywacja globalna frazeologizmów. Znaczenie przenośne, symboliczne i stereotypowe, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 3, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław, s. 7–23.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A. M. 1999, Od przysłowia do frazeologizmu, [w:] Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, red. W. Boryś, L. Bednarczuk, Katowice, s. 157–163.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A. M. 2000, Definiowanie a opis znaczenia frazeologizmów, [w:] Frazeografia słowiańska. Teoria i praktyka, tradycje, teraźniejszość, przyszłość. Tezy referatów międzynarodowej konferencji naukowej, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole, s. 17–18.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A. M. 2003, Studia z teorii frazeologii, Łask.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A. M. 2007, Rozwój frazeologii w ostatnim ćwierćwieczu, [w:] Problemy frazeologii Europejskiej, t. VIII, red. A. M. Lewicki, s. 9–14.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A. M., Pajdzińska A. 2001, Frazeologia, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 315–333.
Zobacz w Google Scholar

Lewicki A. M., Pajdzińska A., Rejakowa B. 1987, Z zagadnień frazeologii: problemy leksykograficzne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Liberek J. 2010, Zmiany w zasobie frazeologicznym współczesnej polszczyzny, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań, s. 33–56.
Zobacz w Google Scholar

Libura A. 2003, Wartościowanie związane z wybranymi przedpojęciowymi schematami wyobrażeniowymi na przykładzie nazw części ciała ludzi i zwierząt, [w:] „Język a Kultura”, t. 15: Opozycja homo – animal w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, s. 117–127.
Zobacz w Google Scholar

Lubaś W. 2003, Polskie gadanie: podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Łozowski P. 1999, Panchronia, czyli językoznawstwo bez synchronii, [w:] Przeszłość w językowym obrazie świata, red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski, Lublin 1999, s. 25–50.
Zobacz w Google Scholar

Łukaszyk A. 2012, Wierzchowce bogów. Motyw konia w wierzeniach i sztuce Słowian i Skandynawów, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J. 1990, Metafora a językowy obraz świata (na przykładzie metaforyki morskiej), „Etnolingwistyka”, t. 3, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 49–58.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J. 1999a, Kategoryzacja a językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 47–55.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J. 1999b, Wyspa – językowy obraz wycinka rzeczywistości, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 193–206.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J. 1999c, Co to jest „językowy obraz świata”?, „Etnolingwistyka”, t. 11, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 7–24.
Zobacz w Google Scholar

Maćkiewicz J. 2000, Potoczne w naukowym – niebezpieczeństwa i korzyści, [w:] „Język a Kultura”, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, red. J. Anusiewicz, A. Dąbrowska, s. 107–113.
Zobacz w Google Scholar

Magul T. 1996, Zwierzę w kulcie i micie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Majer-Baranowska U. 1988, Z historii użycia terminu konotacja, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 185–202.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski B. 2003, Stereotypizacja i profilowanie symbolicznych znaczeń wybranych zwierząt w językowo-potocznym obrazie świata, „Poradnik Językowy”, nr 8, s. 22–35.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewski B. 2004, Deskryptywne konotacje zwierząt, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 46–58.
Zobacz w Google Scholar

Martuszewska A. (red.) 1993, Literacka symbolika zwierząt, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Melnyk N. 2015, Cемантика зооморфизмов в составе русских, украинских и польских паремий (гендерный аспект), „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia”, t. CLX, Wrocław, s. 125–134.
Zobacz w Google Scholar

Michow E. 2014, Semantyka polskich i bułgarskich frazeologizmów somatycznych motywowana funkcjami części ciała człowieka, Kielce.
Zobacz w Google Scholar

Miodunka W. 1980, Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Młynarczyk E. 2013, Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Młynarczyk E. 2014, Frazeologizmy i przysłowia rzemieślnicze z komponentem animalistycznym, [w:] Životnije u frazeološkom ruhu, red. I. Vidović Bolt, Zagreb, http:// www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Mlynarczyk%20za%20WEB.pdf (dostęp: 13.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Moch W. 2000, Nie obrażać zwierząt!, [w:] Z. Saniewska-Mochowa, W. Moch, Poradnik Językowy. Polskie gadanie, Wrocław, s. 97–100.
Zobacz w Google Scholar

Mokijenko W., Walter H. (red.) 2008, Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Frazeologia, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek K. 1992, Stereotypy psa zawarte w języku polskim, „Poradnik Językowy”, nr 4, s. 301– 304.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek K. 1993, Obraz kota w języku polskim w zestawieniu z francuskim, [w:] Studia semantyczne, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 47–70.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek K. 1994, Stereotypy samic niektórych zwierząt domowych przekazywane przez polszczyznę i język francuski, „Poradnik Językowy”, nr 3, s. 23–28.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek-Kłosińska K. 1994, Dzieje koncepcji języka jako formy ujmowania świata, „Poradnik Językowy”, nr 4, red. H. Satkiewicz, s. 15–21.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek-Kłosińska K. 1995a, Językowa konceptualizacja rzeczywistości, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3 (330), s. 133–138.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek-Kłosińska K. 1995b, Motywacja związków frazeologicznych zawierających wyrazy pies i kot, „Etnolingwistyka”, t. 7, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 21–31.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek-Kłosińska K. 1997, Antropocentryzm leksyki zwierzęcej, [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 71–77.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek-Kłosińska K. 1998, Stereotypy konia przekazywane przez język polski i francuski, [w:] „Język a Kultura”, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, s. 266–271.
Zobacz w Google Scholar

Moszyński K. 1967, Kultura ludowa Słowian, t. I–II, Warszawa. Müldner-Nieckowski P. 2007, Frazeologia poszerzona, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Muszyński Z. 1988, Problem wiedzy pozajęzykowej w badaniach lingwistycznych, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 129–153.
Zobacz w Google Scholar

Nagórko A. 1994, Z problemów etnolingwistyki – jak porównywać języki i kultury, „Poradnik Językowy”, nr 4, s. 4–14.
Zobacz w Google Scholar

Niebrzegowska-Bartmińska S. 2014, Od separacyjnego do holistycznego opisu językowego obrazu świata. Na marginesie dyskusji nad kształtem artykułów w Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 3: Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin, s. 71–102.
Zobacz w Google Scholar

Niewiara A. 2000, Badania etymologii a odtwarzanie językowego obrazu świata, [w:] „Język a Kultura”, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, s. 97–105.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. 1991, Obraz świata zwierząt we frazeologii polskiej i francuskiej, „Poradnik Językowy”, nr 9–10, s. 361–368.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. 2003, Człowiek jak zwierzę. Sfrazeologizowane porównania doczasownikowe na podstawie Słownika frazeologicznego języka polskiego, [w:] „Język a Kultura”, t. 15: Opozycja homo – animal w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, s. 97–103.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. 2005, Świat roślin w polskiej frazeologii, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. 2010, Porównania frazeologiczne (zarys problematyki), [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań, s. 77–86.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska A. 2013, Sfrazeologizowane konstrukcje porównawcze w polskiej frazeologii, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Między teorią a praktyką frazeograficzną, red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek, Poznań, s. 39–49.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I. 1992, Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Kempna I. 1993, Definiowanie znaczenia w kognitywizmie. Wybrane zagadnienia, [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 161–180.
Zobacz w Google Scholar

Ożdżyński J. (red.) 1995, Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pado A. 1987, Leksemy o znaczeniu «zwierzę» w składzie rosyjskich i polskich związków frazeologicznych, [w:] Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, red. M. Łesiów, Lublin, s. 137–144.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1982, Elementy motywujące znaczenie w składzie związków frazeologicznych, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 1, red. M. Basaj, D. Rytel, s. 81–87.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1988a, Związki frazeologiczne nazywające akty mowy. Semantyka i składnia, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1988b, Przydatność koncepcji pola znaczeniowego w badaniach frazeologicznych, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, t. VII, Warszawa, s. 303–312.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1988c, Udział konotacji leksykalnej w motywacji frazeologizmów, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 67–82.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1990a, Antropocentryzm frazeologii potocznej, „Etnolingwistyka”, t. 3, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 59–68.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1990b, Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 87–107.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1991, Wartościowanie we frazeologii, [w:] „Język a Kultura”, t. 3: Wartości w języku i w tekście, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, s. 15–29.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 1995, Motywacja semantyczna przymiotników wartościujących, „Etnolingwistyka”, t. 7, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 5–20.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 2001a, O znaczeniu związku frazeologicznego (raz jeszcze), [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. 4, red. A. M. Lewicki, Lublin, s. 11–18.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 2001b, My, to znaczy... : z badań językowego obrazu świata, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 1 (66), s. 33–53.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 2002, Frazeologia w paradygmacie kognitywistycznym, [w:] Z polskich studiów slawistycznych X. Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003, red. H. Popowska-Taborska, Z. Rudnik-Karwatowa, J. Rusek, J. Siatkowski, Warszawa, s. 175–181.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 2004, Wielonurtowość współczesnych badań frazeologicznych, „Poradnik Językowy”, nr 2, s. 27–38.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 2006, Studia frazeologiczne, Łask 2006.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A. 2010, Przydatność frazeologizmów w badaniach językowego obrazu świata, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań, s. 87–97.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A., Filar D. 1999, Językowy obraz świata a teksty poetyckie, [w:] Język. Teoria. Dydaktyka, red. B. Greszczuk, Rzeszów, s. 187–196.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A., Krzyżanowski P. (red.) 1999, Przeszłość w językowym obrazie świata, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Pajdzińska A., Tokarski R. 1996, Językowy obraz świata – konwencja i kreacja, „Pamiętnik Literacki”, t. LXXXVII, z. 4, s. 143–158.
Zobacz w Google Scholar

Palmes L. 2006, Językowy obraz psa (badania porównawcze na materiale języka polskiego i niemieckiego), „Poradnik Językowy”, nr 1, s. 42–56.
Zobacz w Google Scholar

Peisert M. 1991, Językowy i kulturowy obraz węża w języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej WTN”, t. XVII, s. 259–270.
Zobacz w Google Scholar

Peisert M. 2003, Sus domesticus – zwierzę, którego nazwy używać nie wypada, [w:] „Język a Kultura”, t. 15: Opozycja homo – animal w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, s. 149–155.
Zobacz w Google Scholar

Piasecka A. 2012, Językowa eksplikacja uczucia strachu w ruszczyźnie, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Linguistica Rossica, t. 8, red. A. Piasecka, J. Wierzbiński, s. 64–71.
Zobacz w Google Scholar

Piasecka A. 2013a, Studium lingwistyczne i kulturologiczne rosyjskich frazeologizmów z komponentami сердце i душa, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Piasecka A. 2013b, Wizerunek świni w języku polskim i rosyjskim (na podstawie materiału leksykograficznego), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 59, Łódź, s. 209–224.
Zobacz w Google Scholar

Piasecka A. 2013c, Potencjał semantyczno-pragmatyczny leksemów bydło i skot w języku polskim i rosyjskim, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Linguistica Rossica, t. 9, red. A. Piasecka, s. 69–78.
Zobacz w Google Scholar

Piekarczyk D. 2004, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Piętkowa R. 2007, Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka obcego, [w:] Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice, s. 85–104.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski T. 2010, Słowniki w badaniach językowego obrazu świata, [w:] Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, red. W. Chlebda, Opole, s. 49–56.
Zobacz w Google Scholar

Podsiadło J. 2000, Sowa i człowiek, [w:] Sowa w naturze i kulturze, red. J. Sokólska, Supraśl, s. 85–96.
Zobacz w Google Scholar

Poluszyński B. 2016, Problematyka ekwiwalencji wybranych frazeologizmów animalistycznych: czy Czesi – tak jak Polacy – kupują kota w worku, Rosjanie żyją z kimś jak pies z kotem, Anglicy tyrają jak woły, a Niemcy podkładają komuś świnię?, „Studia Slavica”, nr XX/1, Ostrava, s. 95–115.
Zobacz w Google Scholar

Przybyła W. 2011, Kulturowa semantyka motywu zwierząt, „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 3 (129), s. 238–252.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1990, Słowo Norwida, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1991, Jak pracować nad językiem wartości, [w:] „Język a Kultura”, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, s. 129–137.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. 1992, Język wartości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2006, Antropocentryzm gwarowej frazeologii zwierzęcej z Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, „Język Polski”, t. LXXXVI, s. 368–376.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2007a, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2007b, Językowo-kulturowy obraz człowieka na podstawie animalistycznej frazeologii gwar Orawy, Podhala i Spisza, [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. W. Chlebda, Opole, s. 111–117.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2016, Wartościowanie w animalistycznej frazeologii gwar polskiego Podtatrza, [w:] Słowiańska frazeologia gwarowa, red. M. Rak, K. Sikora, Kraków, s. 91–107.
Zobacz w Google Scholar

Rak M. 2017, Na bezrybiu i rak ryba. Językowo-kulturowy obraz raka w polszczyźnie, „Etnolingwistyka”, t. 29, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 149–169.
Zobacz w Google Scholar

Rodziewicz B. 2005, Żwawy jak wół w pługu, czyli o „dynamicznych” frazemach komparatywnych z komponentem animalistycznym w języku polskim, rosyjskim i niemieckim, [w:] Грани слова, Moсква, s. 235–241.
Zobacz w Google Scholar

Rodziewicz B. 2007, Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w języku polskim, rosyjskim i niemieckim, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Sahata J. 2009, Ptaki we frazeologii polskiej i ukraińskiej, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1(3), s. 143–152.
Zobacz w Google Scholar

Sahata J. 2013, Procesy dynamiczne we współczesnej polskiej frazeologii zawierającej nazwy zwierząt, „Język Polski”, nr 3, s. 174–185.
Zobacz w Google Scholar

Saloni Z., Świdziński M. 2001, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa. Sarnowski M. 1992, Rzeczowniki sekundarnie wartościujące w języku rosyjskim i polskim.
Zobacz w Google Scholar

Grupa tematyczna „nazwy zwierząt”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, t. LXXIV, Wrocław, s. 91–101.
Zobacz w Google Scholar

Satkiewicz H. 2001, Świat ptaków w polskiej tradycji językowej, „Prace Filologiczne”, nr 46, s. 535–539.
Zobacz w Google Scholar

Siatkowska E. 1967, Deminutywa rzeczowników we współczesnych literackich językach zachodniosłowiańskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 6, s. 157– 170.
Zobacz w Google Scholar

Sierociuk J. 1980a, Kukułka, [w:] Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, red. J. Bartmiński, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sierociuk J. 1980b, Wół, [w:] Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, red. J. Bartmiński, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Skawiński J. 2000, Językowy aspekt badań nad zwierzętami w kulturze, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1, s. 93–121.
Zobacz w Google Scholar

Skawiński J. 2002, Nazwy zwierząt jako inwektywy w języku polskim i niemieckim, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, t. III, red. I. Łuczków, J. Sokołowski, Wrocław, s. 253–259.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka S. 1952, Typy połączeń frazeologicznych, „Poradnik Językowy”, nr 5, s. 12–20, z. 6, s. 14–25.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka S. 1965, Z zagadnień frazeologii porównawczej, „Prace Filologiczne”, t. 18, cz. 4, s. 119–130.
Zobacz w Google Scholar

Skorupka S. 1982, Klasyfikacja jednostek frazeologicznych i jej zastosowanie w leksykografi , [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 1, red. M. Basaj, D. Rytel, s. 7–16.
Zobacz w Google Scholar

Sojka-Masztalerz H. 2010, O inwektywach zwierzęcych w języku polskim, „Kształcenie Językowe”, t. 8, s. 11–24.
Zobacz w Google Scholar

Soloducho O. 2014, Semantyczna charakterystyka fitozoonimów w języku polskim i ukraińskim na przykładzie nazw krów maści czerwonej, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 2014/1 (17), s. 65–81.
Zobacz w Google Scholar

Sosnowska N. 1999, Postawa wartościująca w onomastyce na przykładzie przezwisk motywowanych nazwami zwierząt, [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, cz. II, red. S. Warchoł, Lublin, s. 133–139.
Zobacz w Google Scholar

Spagińska-Pruszak A. 1998, Kreatywna rola leksyki w motywacji semantycznej frazeologizmów na przykładzie języków słowiańskich, [w:] Leksyka w komunikacji językowej. Materiały Konferencji Międzynarodowej (Gdańsk–Łączno, wrzesień 1998), red. M. Grabska, J. Korzeniewska-Berczyńska, Gdańsk, s. 174–175.
Zobacz w Google Scholar

Spagińska-Pruszak A. 2000, Leksyka jako kreatywny komponent w tworzeniu semantyki frazeologizmów (na przykładzie języków słowiańskich), [w:] „Słowa, słowa, słowa...” w komunikacji językowej, red. M. Grabska, Gdańsk, s. 243–249.
Zobacz w Google Scholar

Spagińska-Pruszak A. 2001, Komponent animalistyczny we frazeologizmach języka polskiego, rosyjskiego i chorwackiego (aspekt translatoryczny), [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, red. M. Aleksiejenko, Szczecin, s. 119–123.
Zobacz w Google Scholar

Spagińska-Pruszak A. 2003, „Zwierzyniec” głupoty i mądrości ludzkiej w języku polskim, rosyjskim i chorwackim, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. A. Pstyga, K. Szcześniak, Gdańsk, s. 174–180.
Zobacz w Google Scholar

Spagińska-Pruszak A. 2004, Z problematyki językowych stereotypów opisowych narodów (na przykładzie polskiego, rosyjskiego i chorwackiego), [w:] Frazeologia słowiańska i inne płaszczyzny systemu językowego, red. J. Bartoszewska, W. Mokijenko, H. Walter, Gdańsk, s. 267–272.
Zobacz w Google Scholar

Spagińska-Pruszak A. 2005, Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej, Łask. Steffen W. 1986, Wyrazy „lepsze” i „gorsze”, „Język Polski”, t. LXVI, s. 336–340.
Zobacz w Google Scholar

Straś E. 1985, Typy relacji znaczeniowych w polu wyrazowym „koń” (na materiale języka polskiego i rosyjskiego, „Prace Językoznawcze”, t. 11: Problemy badań konfrontatywnych języka polskiego i rosyjskiego, red. M. Szymoniuk, Katowice, s. 14–22.
Zobacz w Google Scholar

Straś E. 1991, Zagadnienia ekwiwalencji rosyjskich i polskich odzwierzęcych derywatów semantycznych, „Prace Językoznawcze”, t. 18: Z zagadnień językoznawstwa rosyjskiego i polskiego, red. M. Blicharski, Katowice, s. 102–114.
Zobacz w Google Scholar

Szczekocka-Augustyn A., Wereszczyńska B., Zagrodzka T. 1996, O kategoriach rozmytych (na przykładzie rozumienia nazw fauny, flory i artefaktów), [w:] Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Szczepanowicz B., Mrozek A. 2007, Atlas zwierząt biblijnych. Miejsce w Biblii i symbolika, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szczęk J., Ludwin S. 2015, Rola świata zwierząt w budowaniu językowego obrazu świata na przykładzie czasowników utworzonych od nazw zwierząt w języku niemieckim i polskim, [w:] „Język a Kultura”, t. 25: Struktura słowa a interpretacja świata, red. M. Misiak, J. Kamieniecki, s. 121–139.
Zobacz w Google Scholar

Szerszunowicz J. 2000, O przekładzie idiomatycznych wyrażeń i zwrotów porównawczych (na materiale konstrukcji zoomorficznych), [w:] Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich, t. V, red. J. F. Nosowicz, Białystok, s. 206–208.
Zobacz w Google Scholar

Szerszunowicz J. 2003, Językowo-kulturowy obraz sowy w ujęciu komparatywnym, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 3, s. 215–225.
Zobacz w Google Scholar

Szerszunowicz J. 2004, Funkcje pragmatyczne faunizmów w mowie potocznej, [w:] Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce, s. 243–248.
Zobacz w Google Scholar

Szerszunowicz J. 2004a, Językowo-kulturowy obraz lisa w ujęciu komparatywnym(polsko-angielsko-włoski), [w:] Język, kultura, nauczanie iwychowanie, red. J. Kida, Rzeszów, s. 239–245.
Zobacz w Google Scholar

Szerszunowicz J. 2004b, Homo i animal w komunikacji międzyludzkiej – metafory fauniczne w ujęciu konfrontatywnym, „Ełckie Studia Teologiczne”, t. 5, s. 63–71.
Zobacz w Google Scholar

Szerszunowicz J. 2005, Językowy obraz ryb we frazeologii polskiej i włoskiej (ujęcie komparatywne), [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład, t. 5, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Wrocław, s. 361–369.
Zobacz w Google Scholar

Szerszunowicz J. 2006, Z badań nad zooinwektywami w ujęciu kontrastywnym (na materiale języka polskiego i włoskiego), [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce, s. 279–290.
Zobacz w Google Scholar

Szerszunowicz J. 2011, Obraz człowieka w polskich, angielskich i włoskich leksykalnych i frazeologicznych jednostkach faunicznych, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Szerszunowicz J. 2014a, Definicja kognitywna jako składnik opisu leksykograficznego związków frazeologicznych z komponentem animalistycznym, [w:] Životnije u frazeološkom ruhu, red. I. Vidović Bolt, Zagreb, http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/SZERSZUNOWICZ%20za%20WEB%20(1). pdf (dostęp: 23.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Szerszunowicz J. 2014b, Konotacje intrakulturowych skrzydlatych słów w przekładzie, „Studia Wschodniosłowiańskie”, t. 14, s. 261–279.
Zobacz w Google Scholar

Szpila G. 2000, Semantyka kontekstualna leksemów zwierzęcych w przysłowiach, „Literatura Ludowa”, nr 3, s. 13–22.
Zobacz w Google Scholar

Szutkowski T. 2010, Jednostki paremiologiczne z komponentem onomastycznym we współczesnym języku rosyjskim i polskim, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Szutkowski T. 2015a, Jednostka paremiczna w europejskich i amerykańskich nurtach lingwistycznych, „Studia Rossica Posnaniensia”, t. XL, cz. 2, s. 167–178.
Zobacz w Google Scholar

Szutkowski T. 2015b, Współczesna paremiografia rosyjska i polska: stan, problemy, perspektywy, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Szymański M. 2015, Bułgarska frazeologia somatyczna z komponentami nazywającymi twarz i jej części na tle polskim i albańskim, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Tabakowska E. (red.) 2001, Kognitywne podstawy języka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Tambor J. 2008, Stereotyp i prototyp – znaczenia terminów, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (1), s. 23–29.
Zobacz w Google Scholar

Telija W. 1998, Frazeologizmy-idiomy jako stereotypy kultury, [w:] „Język a Kultura”, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, s. 160–168.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1984, Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze), Prace Wydziału Humanistycznego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Monografi , t. 17, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1987, Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1988, Konotacja jako składnik treści słowa, [w:] Konotacja, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 35–53.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1991a, Człowiek w definicji znaczeniowej słowa, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3/4, s. 131–140.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1991b, Poziomy konotacji semantycznej, [w:] „Język a Kultura”, t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina i J. Bartmiński, s. 45–52.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1991c, Wartościowanie człowieka w metaforach językowych, „Pamiętnik Literacki”, nr 1, s. 144–158.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1992, Czy człowiek jest istotą dobrą? Wartościowanie w metaforach językowych, [w:] Studia o tropach II, red. T. Dobrzyńska, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 69–81.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1995, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1996, Ramy interpretacyjne a problemy kategoryzacji, [w:] Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin, s. 95–112.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 1997/1998, Językowy obraz świata a niektóre założenia kognitywizmu, „Etnolingwistyka”, t. 9/10, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 8–24.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 2001a, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 343–370.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 2001b, Typy racjonalności w językowym obrazie świata, [w:] Semantyka tekstu artystycznego, red. A. Pajdzińska, P. Krzyżanowski, Lublin, s. 231–245.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 2002, Konceptualizacja zwierząt w potocznej świadomości językowej, [w:] Prawna ochrona zwierząt, red. M. Mozgawa, Lublin, s. 11–19.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 2004, Językowy obraz świata w metaforach potocznych, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 65–81.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski R. 2008, Konotacja a problemy kategoryzacji, [w:] „Język a Kultura”, Tom Jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, s. 143–161.
Zobacz w Google Scholar

Tołstaja S. M. 2004, Znaczenie symboliczne a punkt widzenia: motywacja znaczeń symbolicznych (kulturowych), [w:] Punkt widzenia w języku i kulturze, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Lublin, s. 177–184.
Zobacz w Google Scholar

Treder J. 2001, O frazeologii potocznej w polszczyźnie, [w:] Słowo, Tekst, Czas, t. 6: Nowa frazeologia w nowej Europie, red. H. Walter, M. Mokijenko, M. Aleksiejenko, Greifswald, s. 57–58.
Zobacz w Google Scholar

Treder J. 2004, Frazeologizm jako podstawa słowotwórcza, [w:] Frazeologia słowiańska i inne płaszczyzny systemu językowego, red. J. Bartoszewska, W. Mokijenko, H. Walter, Gdańsk, s. 139–145.
Zobacz w Google Scholar

Treder J. 2005, Nazwy ptaków we frazeologii i inne studia z frazeologii i paremiologii polskiej, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Tuwim J. 1930, Sokrates tańczący, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tyrpa A. 2008, Językowy obraz świata w gwarach (przegląd dokonań), [w:] „Język a kultura”, Tom Jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, s. 297–307.
Zobacz w Google Scholar

Vidović Bolt I., Szerszunowicz J. 2014, Językowo-kulturowy obraz osła w języku chorwackim i polskim, [w:] Stałość i zmienność w językach i kulturach świata. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Komorowskiej z okazji 30-lecia pracy naukowej, t. 1, red. D. Dziadosz, A. Krzanowska, A. Szlachta, Szczecin, s. 481–499.
Zobacz w Google Scholar

Vidović-Bolt I. 2008, Frazeologizmy zoonimiczne odnoszące się do człowieka w języku chorwackim i polskim, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja i przekład, t. 6, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Wrocław, s. 483–492.
Zobacz w Google Scholar

Warchoł S. (red.) 1996, Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich, Lublin. Wierzbicka A. 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1971, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1993, Nazwy zwierząt, [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 251–267.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 1999, Język. Umysł. Kultura. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, przeł. A. Głaz, K. Korżyk (rozdz. 4), R. Tokarski (rozdz. 10), red. A. Pajdzińska, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka A. 2007, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz M. 2013, Definicja kognitywna jako sposób opisu semantyki symbolu na przykładzie liczby siedem, „Roczniki Kulturoznawcze”, t. IV, nr 4, s. 71–87.
Zobacz w Google Scholar

Wróblewski P. 2000, Językowy obraz ludzkich zachowań w świetle metaforycznych użyć czasowników zwierzęcych i odzwierzęcych, „Prace Filologiczne”, t. XLV, s. 659–680.
Zobacz w Google Scholar

Wtorkowska M. 2014a, Językowy obraz świni i jej rodziny przez pryzmat frazeologii w języku polskim i słoweńskim, red. I. Vidović Bolt, Zagreb, http://docplayer.pl/7263190-Jezykowy-obraz-swini-i-jej-rodziny-przez-pryzmat-frazeologii-w-jezyku-polskim-i-slowenskim.html (dostęp: 28.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Wtorkowska M. 2014b, Porównanie polskich i słoweńskich frazeologizmów z komponentem wybranych zwierząt domowych (byka, wołu, krowy i cielęcia), „Acta Universitatis Lodziensis”. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 21, s. 403–412.
Zobacz w Google Scholar

Wysoczański W. 1997, Językowa kategoryzacja rzeczywistości we frazeologizmach i przysłowiach porównawczych. Analiza konfrontatywna na materiale wybranych języków słowiańskich, „Rozprawy Komisji Językowej WTN”, t. XXIII, s. 23–39.
Zobacz w Google Scholar

Wysoczański W. 2003, Opozycja homo – animal z perspektywy reguł postępowania (na materiale wybranych języków), [w:] „Język a Kultura”, t. 15: Opozycja homo – animal w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, s. 81–95.
Zobacz w Google Scholar

Wysoczański W. 2005, Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych języków, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Zakrzewski P. 2002, Definicja przysłowia w wybranych opracowaniach francuskich, niemieckich i polskich oraz próba konfrontatywnej analizy problemu, „Annales Universitatis Lodziensis”. Folia Linguistica, t. 42, 2002, s. 3–18.
Zobacz w Google Scholar

Zaręba L. 2004, „La puce á l᾽oreille”: o frazeologizmach z nazwami owadów słów kilka: studium porównawcze polsko-francuskie i francusko-polskie, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 3–20.
Zobacz w Google Scholar

Zaręba L. 2004a, Nazwy zwierząt w idiomatyce polskiej i francuskiej. Studium porównawcze, [w:] L. Zaręba, Szkice z frazeologii porównawczej francusko-polskiej i polsko-francuskiej. Esquisses de phraséologie comparative franco-polonaise et polono-française, Kraków, s. 11–49.
Zobacz w Google Scholar

Zgółkowa H., Michaliszyn M. 1999, Stereotyp ptaka w języku dzieci wiejskich, [w:] Viro Doctissimo Optime Merito. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin, Poznań, s. 96–107.
Zobacz w Google Scholar

Zimnowoda J. 2003, Opozycja homo – animal w ekspresywnych zwrotach językowych, [w:] „Język a Kultura”, t. 15: Opozycja homo – animal w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, s. 103–115.
Zobacz w Google Scholar

Zmarzer W. 1996, Status jednostki frazeologicznej w słowniku frazeologicznym (na podstawie kartoteki polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego słownika frazeologicznego – KSF), „Studia Rossica”, t. 3, Warszawa, s. 249–253.
Zobacz w Google Scholar

Żmigrodzki P. 2010, Definicja leksykograficzna a opis języka – ćwierć wieku później, [w:] Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, red. W. Chlebda, Opole, s. 33–40.
Zobacz w Google Scholar

Żuk G. 2010, Językowy obraz świata w polskiej lingwistyce przełomu wieków, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm, s. 239–257.
Zobacz w Google Scholar

Żurek M. 1983, Analiza porównawcza zoomorfizmów w języku rosyjskim i polskim, „Kieleckie Studia Rusycystyczne”, z. 1, Kielce, s. 107–117.
Zobacz w Google Scholar

Żurek M. 1988, O czasownikach „odzwierzęcych” w języku polskim i rosyjskim, „Przegląd Rusycystyczny”, z. 3–4, s. 87–94.
Zobacz w Google Scholar

Aкопова C. Л. 1983, O зоонимической лексике, «Pусский язык в школе», № 3, s. 89–91. Алефиренко Н. Ф. 2005, Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Алефиренко Н. Ф. 2008, Фразеология в свете современных лингвистических парадигм, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Aнисимова E. B. 1994, O переводе некоторых названий животных и их образов в немецком и русском языках, [w:] Cборник научных трудов, Cерия: филология, Якутск, s. 43–45.
Zobacz w Google Scholar

Aпресян Ю. Д. 1995, Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира, [w:] Ю. Д. Aпресян, Избранные труды, т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография, Москва, s. 629–650.
Zobacz w Google Scholar

Aпресян Ю. Д. (ред.) 2006, Языковая картина мира и системная лексикография, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Aрутюнова Н. Д. 1998, Язык и мир человека, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Aрутюнова Н. Д. (ред.) 1999, Oбраз человека в языке и культуре, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Арсентьева Е. Ф. 1989, Cопоставительный анализ фразеологических единиц (на материале фразеологических единиц, семантически ориентированных на человека в английском и русском языках), Kазань.
Zobacz w Google Scholar

Архангельский В. Л. 1964, Устойчивые фразы в современном русском языке, Ростов-на-Дону.
Zobacz w Google Scholar

Бa Лянь Юнь 2003, Значение символа животных в русской и китайской культуре, «Aспирант и соискатель», № 6, s. 81–82.
Zobacz w Google Scholar

Багана Ж., Mихайлова Ю. С. 2011, Фауническая лексика в системе языка и ее национально-культурная специфика (на материале лексических единиц «лошадь», «конь», «свинья» в русском, английском и немецком языках, «Научные ведомости, Cерия Гуманитарные науки», № 24, вып. 12, s. 84–93.
Zobacz w Google Scholar

Багаутдинова Г. A. 2007, Человек во фразеологии: антропоцентрический и аксиологический аспекты, Aвтoреферат диссертации д-ра филологических наук, Kазань.
Zobacz w Google Scholar

Балли Ш. 2001, Французская стилистика, перевод с франц. K. A. Долинина, ред. Е. Г. Эткинд, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Баранов А. Н., Добровольский Д. О. 2008, Аспекты теории фразеологии, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Беляева M. Ю. 2006, Kонцептуализация семиосферы «животный мир», «Bестник Cлавянского-на-Kубыни государственного педагогического института», № 2 (3), s. 108–116.
Zobacz w Google Scholar

Бенвенист Э. 1974, Общая лингвистика, под ред., с вступительной статьей и комментарием Ю. С. Степанова, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Богатырева И. И. 2010a, Языковая картина мира, «Pусская словесность», № 1, s. 66–73.
Zobacz w Google Scholar

Богатырева И. И. 2010б, Языковая картина мира, «Pусская словесность», № 2, s. 71–74.
Zobacz w Google Scholar

Бойко Л. Г. 2014, Kультурная коннотация в семантике устойчивых сравнений, «Известия Волгоградского государственного педагогического университета», № 5 (90), s. 83–86.
Zobacz w Google Scholar

Бойцов C. A. 1986, Устойчивые сравнения в брянских говорах: диссертация кандидата филологических наук, Ленинград.
Zobacz w Google Scholar

Брагина A. 1995, Mир животных в мире слов, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Булыгина T. B., Шмелев A. Д. 1997, Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики), Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Буробин А. В. 1995a, Национально-культурная специфика анималистической фразеологии русского языка: диссертация кандидата филологических наук, Moсква.
Zobacz w Google Scholar

Буробин А. В. 1995б, Национально-культурная специфика анималистической фразеологии русского языка, Aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Буробин A. B. 2000a, Источники анималистической фразеологии русского языка, [w:] Филологические науки. Cборник научных трудов, № 2 (17), Mосква, s. 15–22.
Zobacz w Google Scholar

Буробин A. B. 2000б, Aнималистические фразеологизмы c зоокомпонентом, связанные с фольклором и художественной литературой, [w:] Филологические науки. Cборник научных трудов, № 3 (18), Mосква, s. 9–14.
Zobacz w Google Scholar

Буянова Л. Ю., Коваленко Е. Г. 2004, Русский фразеологизм как ментально-когнитивное средство языковой концептуализации сферы моральных качеств личности, Kраснодар.
Zobacz w Google Scholar

Вакуров В. Н. 1991, Pазвитие эмоциональных значений и полиэмоциональность фразеологических единиц, «Филологические науки», № 6, s. 74–82.
Zobacz w Google Scholar

Васильева В. Ф. 2009, Языковая картина мира: миф и реальность, «Вестник Mосковского университета», Cерия 9, № 3, s. 22–31.
Zobacz w Google Scholar

Веденина Л. Г. 2008, Мир фауны в языковых картинах мира, [w:] Лингвострановедение: методы анализа, техника обучения, часть II, Mосква, s. 139–181.
Zobacz w Google Scholar

Виноградов B. B. 1953, Oсновные типы лексических значений слова, «Bопросы языкознания», № 5, s. 140–161.
Zobacz w Google Scholar

Виноградов B. B. 1972, Pусский язык (Грамматическое учение о слове), Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Виноградов B. B. 1977, Избранные труды. Лексикология и лексикография, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Bолодина T. B. 2006, Aнимализмы в этнокультурном тексте кожных болезнeй (немецко-славянские параллели, [w:] Cлово в словаре и дискурcе. Cборник научных статей к 50-летию Харри Bальтера, Mосква, s. 58–65.
Zobacz w Google Scholar

Воркачeв С. Г. 2001, Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление парадигмы в языкознании, «Филологические науки», № 1, s. 64–72.
Zobacz w Google Scholar

Галимова O. B. 2003, Животные – cимволы как лингвокультурологический феномен, [w:] Проблемы профессионального образования, Cборник научных статей, вып. 5, Уфа, s. 39–44.
Zobacz w Google Scholar

Гвоздарев А. 1977, Основы русского фразообразования, Ростов-на-Дону.
Zobacz w Google Scholar

Го Фулян, Хань Цзинчи 2004, Cопоставительный анализ образов животных в русских и китайских пословицах, [w:] Восток – Россия – Запад. Проблемы межкультурной коммуникации, Cамара, s. 72–74.
Zobacz w Google Scholar

Гриднева В. Г. 2010, Фразеологический антропоцентризм в системе языка и речи, «Известия Волгоградского государственного педагогического университета», т. 54, № 10, s. 68–72.
Zobacz w Google Scholar

Гумбольдт В. 1984, Избранные труды по языкознанию, перевод с немецкого под редакцией и с предисловием Г. В. Рамишвили, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Гура A. В. 1997, Cимволика животных в славянской народной традиции, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Гурбиш E. 1982, Cопоставительный анализ анималистической паремиологии русского и польского языков: диссертация кандидата филологических наук, Ленинград.
Zobacz w Google Scholar

Гюлюмянц K. M. 1971, Oбразное употребление названий животных в сравнениях и метафорах (на материале русского и польского языков), «Bопросы фразеологии», вып. IV, Cамарканд, s. 109–119.
Zobacz w Google Scholar

Дэнги A. 2002, Фразеологизмы с анималистическим компонентом в русском языке: С позиции носителя венгерского языка: диссертация кандидата филологических наук, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Добровольский Д. О. 2011, Cопоставительная фразеология: межъязыковая эквивалентность и проблемы перевода идиом, «Pусский язык в научном освещении», № 2 (22), s. 219–246.
Zobacz w Google Scholar

Друзина Н. В. 2009, Разноуровневое представление языковой картины мира, «Известия Саратовского университета», т. 9, вып. 2, s. 3–9.
Zobacz w Google Scholar

Ермакова E. Н., Файзуллина Г. Ч. 2016, Aнималистические фразеологизмы с компонентом лошадь как система образных эталонов в русском и татарском языках, «Вестник Челябинского государственного педагогического университета», № 10, s. 164–168.
Zobacz w Google Scholar

Ерофеев В. 2009, Мужчины: Тираны и подкаблучники, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Жельвис B. И. 1987, Национально-специфические особенности лексической семантики зоонимов как элемент типологического анализа, [w:] Лексическая семантика и фразеология, Ленинград, s. 30–38.
Zobacz w Google Scholar

Жуков В. П. 1978, Семантика фразеологических оборотов, Москва. Жуков В. П., Жуков А. В. 2006, Русская фразеология, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Журавлев A. Ф. 1994, Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. Этнографические и этнолингвистические очерки, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Журек M. 1996, Фразеологизмы с компонентом – наименованием животного, характеризующие человека, в русском и польском языках, [w:] Systemy zoonimiczne w językach słowiańskich, red. S. Warchoł, Lublin, s. 327–334.
Zobacz w Google Scholar

Зайченко Н. Ф. 1985, Aдъективно-субстантивные фразеологические единицы с анимальным компонентом, «Pусское языкознание», вып. 10, Kиев, s. 41–45.
Zobacz w Google Scholar

Зайченко Н. Ф. 1988a, Парадигматические отношения в лексико-семантической группе «наименования живитных», [w:] Pусское языкознание. Pеспубликанский межведомственный научный сборник, вып. 17, Kиев, s. 109–115.
Zobacz w Google Scholar

Зайченко Н. Ф. 1988б, K сопоставительному анализу русских и чешских наименований животных, «Československá rusistika», т. 33, № 4, s. 157–164.
Zobacz w Google Scholar

Закирова Л. А. 2007, Названия животных во фразеологизмах английского и русского языков, [w:] Грани познания. Cборник научных трудов молодых ученых, Уфа, s. 122–130.
Zobacz w Google Scholar

Зализняк A. A. 2003, Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира, «Pусский язык в научном освещении», № 1 (5), s. 85–105.
Zobacz w Google Scholar

Зализняк A. A., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. 2005, Ключевые идеи русской языковой картины мира, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Заянчиковский И. Ф. 1991, Животные, приметы и предрассудки, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Зеленин Д. К. 1991, Bосточнославянская этнография, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Змарзер B. 1997, Паремия русского и польского языков как объект лексикографического описания, „Przegląd Rusycystyczny”, z. 3–4 (79–80), s. 235–241.
Zobacz w Google Scholar

Зотова A. Б. 2010, K вопросу о соотношении категорий «эмоциональность», «эмотивность», «экспрессивность», «Известия Волгоградского государственного педагогического университета», т. 50, № 6, s. 14–19.
Zobacz w Google Scholar

Иванова T. B. 2006, Зоонимы и фитонимы в английской и русской паремиологии в аспекте этнического менталитета, [w:] Языковые и речевые единицы в разных языках, Уфа, s. 187–198.
Zobacz w Google Scholar

Иевская M. C. 2013, Проявление антропоцентризма во фразеологической системе современного английского языка, «Вестник Московского государственного лингвистического университета», № 20 (680), s. 140–148.
Zobacz w Google Scholar

Kамайданова Н. А., Замараева Г. Н. 2014, Явления антропоцентризма фразеологии современного английского языка, «Science Time», № 8, s. 115–117.
Zobacz w Google Scholar

Карданова К. С. 2010, Языковая картина мира: мифы и реальность, «Русский язык в школе», № 9, s. 56–61.
Zobacz w Google Scholar

Kисличенко K. C. 2012, Aнтропоцентрические характеристики фразеологических единиц с компонентом-объектом неживой природы (на материале французского языка), «Вестник Московского государственного лингвистического университета», № 10 (643), s. 30–41.
Zobacz w Google Scholar

Kлoков B. T. 1999, Cимволическая образность в лексическом фоне, [w:] Филология. Mежвузовский сборник научных трудов, вып. 4, ред. Ю. B. Борисов, B. T. Kлоков, Cаратов, s. 5–27.
Zobacz w Google Scholar

Ковалевская Л. А. 2009, Внутренняя форма идиом как носитель культурной коннотации, «Вестник Челябинского государственного педагогического университета», № 4, s. 238–245.
Zobacz w Google Scholar

Ковалишин П. Ю. 2010, Принцип междисциплинарности в исследовании языковой картины мира, «Филологические науки», № 3, s. 38–45.
Zobacz w Google Scholar

Kовшова M. Л. 1996, Kультурно-национальная специфика фразеологических единиц (когнитивные аспекты), Aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Kовшова M. Л. 2008a, Aнализ фразеологизмов и коды культуры, «Известия Российской Академии Наук. Серия Литературы и Языка», т. 67, № 2, s. 60–65.
Zobacz w Google Scholar

Kовшова M. Л. 2008б, Cимвол в семантике фразеологизмов: опыт исследования, «Bопросы филологии», № 2, s. 19–29.
Zobacz w Google Scholar

Kовшова M. Л. 2012, Лингвокультурологический метод во фразеологии. Kоды культуры, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Kозлова T. В. 2003, Cемантика фразеологизмов с названиями животных в современном русском языке, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Кокова Э. Л. 2005, Сопоставительный анализ фразеологических единиц русского и английского языков в функционально-параметрическом отображении: На материале анималистической фразеологии: диссертация кандидата филологических наук, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Kорман E. A. 2007, Oсновные коммуникативные функции фразеологических единиц с анималистическим компонентом, «Известия вузов. Cеверо-Kавказский регион. Oбщественные науки», Pостов-нa-Дону, s. 43–45.
Zobacz w Google Scholar

Костомаров П. И. 2014, Aнтропоцентризм как важнейший признак современной лингвистики, «Вестник Кемеровского государственного университета», т. 1, № 2 (58), s. 198–203.
Zobacz w Google Scholar

Kостюхин E. A. 1987, Tипы и формы животного эпоса, Mосква 1987.
Zobacz w Google Scholar

Kоурова O. И. 2006, Kоннотация как способ хранения культурной информации, «Вестник Поморского университета», № 1 (9), s. 68–73.
Zobacz w Google Scholar

Kрасных B. B. 2002, Этнопсихолингвистика и лингвокультурология, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Kропотова Л. В. 2010, История развития лексической коннотации, «Язык и культура», № 1, Томск, s. 33–48.
Zobacz w Google Scholar

Крысин Л. П. 2007, Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Kубранов И. A. 2001, Kоличественная и cмысловая характеристика анималистической лексики русского и английского языков, [w:] Tеоретические и прикладные аспекты лингвистических исследований, Cургут, s. 30–36.
Zobacz w Google Scholar

Kубранов И. A. 1999, K вопросу об ассоциативных свойствах анималистической лексики (зоосимволов), [w:] Исследования различных типов и жанров текста. Mежвузовский сборник научных трудов, Cургут, s. 27–32.
Zobacz w Google Scholar

Кубрякова E. C. 1988, Роль словообразования в формировании языковой картины мира, [w:] Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира, oтв. ред. Б. А. Серебренников, Москва, s. 141–172.
Zobacz w Google Scholar

Кубрякова Е. С. 1995, Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа), [w:] Язык и наука конца XX века, ред. Ю. С. Степанов, Mосква, s. 144–238.
Zobacz w Google Scholar

Кубрякова Е. С. 2004, Язык и знание. На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Kуприянова E. Ю. 1998, Фразеологизмы как показатели исконной языковой общности, [w:] Филологические этюды. Cборник научных статей молодых ученых, вып. 1, Cаратов, s. 174–176.
Zobacz w Google Scholar

Ларин Б. А. 1956, Очерки по фразеологии (О систематизации и методах исследования фразеологических материалов), «Ученые записки Ленинградского государственного университета. Серия филологических наук», т. 198, вып. 24, Ленинград, s. 199–203.
Zobacz w Google Scholar

Леонова Л. П. 1993, Диахронно мотивированные зоонимы в английском и русском языках, [w:] Языковая динамика в синхронии и диахронии. Cборник научных трудов, Tверь, s. 48–55.
Zobacz w Google Scholar

Литвиненко B. E. 1992, Заметки о словообразовательных типах имен существительных, формирующих семантические группы «животный и растительный мир» в одном из говоров владимирской области, [w:] Bопросы лексики и грамматики русского языка, Oрехово-Зуево, s. 4–13. (Рукопись деп. в ИНИОН РАН № 46195).
Zobacz w Google Scholar

Лобанова Л. П. 2010, Языковая картина мира и ее описание в философии языка В. фон Гумбольдта, «Филологические науки», № 1, s. 64–74.
Zobacz w Google Scholar

Лыткина О. И. 2010, Типы картин мира в репрезентации концепта, «Русский язык за рубежом», № 4, s. 64–67.
Zobacz w Google Scholar

Любимова Н. А., Бузальская Е. В. 2012, Картина мира: бытие и научный потенциал термина, «Pусский язык за рубежом», № 6, s. 40–49.
Zobacz w Google Scholar

Люкшин Ю. 1996, Фразеология в тексте и в словаре, „Studia Rossica”, t. III, Warszawa, s. 241–247.
Zobacz w Google Scholar

Лютикова B. Д. 2001, Aнтропоцентрическая метафоризация в речи одного носитела диалекта, [w:] Русистика: функциональный и семантический аспекты, Тюмень, s. 9–15.
Zobacz w Google Scholar

Maлышева B. A., Широкова Н. В. 2004, Mир животных глазами диалектоносителя, [w:] Mежкультурная коммуникация, Пермь, s. 108–115.
Zobacz w Google Scholar

Майер K.-И. 1986, Зоонимы как компоненты фразеологических единиц (некоторые параллели русского, венгерского и немецкого языков), „Slavica XXII”, Debrecen, s. 15–21.
Zobacz w Google Scholar

Mаковский M. M. 1996, Язык – миф – культура, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Маркелова T. B., Xабарова O. Г. 2001, Oценочные значения фразеологизмов, восходяшщих к образам животного и растительного мира, [w:] Средства номинации и предикации в русском языке, Москва, s. 154–169.
Zobacz w Google Scholar

Mартинская O. 2002, Некоторые особенности использования наименований животных для оценочной характеристики человека в португальском языке, [w:] Tеоретические и практические аспекты лингвистики и лингводидактики. Cборник научных трудов, Cургут, s. 152–168.
Zobacz w Google Scholar

Mаслова B. A. 2001, Лингвокультурология, Mосква. Mокиенко B. M. 1980, Cлавянская фразеология, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Mокиенко B. M. 1986, Oбразы русской речи, Cанкт-Петepбург.
Zobacz w Google Scholar

Mокиенко B. M. 1999, B глубь поговорки, Cанкт-Петepбург.
Zobacz w Google Scholar

Mокиенко B. M. 2001, Из сокровищницы русской речи (народные устойчивые сравнения с названиями животных), «Mир русского слова», № 4, s. 40–46.
Zobacz w Google Scholar

Moкиенко В. M. 2007, Языковая картина мира в зеркале фразеологии, [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. W. Chlebda, Opole, s. 49–66.
Zobacz w Google Scholar

Mокжецка П. 1989, Фразеологизмы, содержащие названия домашних животных (сравнительный анализ на основе русского и польского языков, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Filologia Rosyjska”, z. 6 (65), s. 107–119.
Zobacz w Google Scholar

Мокровкин В. В., Бонифилд А. В., Чжэн Инкуй 1999, Русские зooнимы в комплексном лингвистическом рассмотрении, «Pусистика cегодня», № 3–4, s. 24–40.
Zobacz w Google Scholar

Молотков А. И. 1977, Основы фразеологии русского языка, Ленинград.
Zobacz w Google Scholar

Mусса Г. 1992, Pусская фразеология с компонентом названий животного мира в аспекте лингвострановедения, Aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Mызников С. A. 2005, Pусские говоры Cреднего Поволжья (...), Cанкт-Петербург.
Zobacz w Google Scholar

Николенко Л. В. 2005, Лексикология и фразеология современного русского языка, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Пахомова И. Н. 2009, Коннотация и лексическая семантика слова: диссертация кандидата филологических наук, Тамбов.
Zobacz w Google Scholar

Пименова M. B., Кондратьева О. Н. 2011, Kонцептуальные исследования. Bведение, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Полюжин М. М., Венжинович Н. Ф. 2009, O когнитивном и лингвокультурологическом изучении фразеологии, [w:] Горизонты современной лингвистики. Tрадиции и новаторство. Cборник в честь E. C. Kубряковой, отв. ред. Н. К. Рябцева, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Поляков A. B. 2008, Фразеологизмы с компонентами-зоонимами в контексте разных культур (на материале английского, итальянского, фразцузского и русского языков), [w:] Фразеологизм и слово в национально-культурном дискурсе, Mосква–Kострома, s. 137–141.
Zobacz w Google Scholar

Полянская Л. И. 1999, O некоторых особенностях употребления названий домашних животных в русском и фразцузском языках, [w:] Kвантитативная лингвистика и семантика, Cборник научных трудов, вып. 1, Новосибирск, s. 120–128.
Zobacz w Google Scholar

Посох A. B., Боровская A. Н. 1991, K анализу семантических структур слов-коррелатов (на материале названий животных в английском, русском и белорусском языках, [w:] Cлово в системе и тексте, Mинск, s. 96–104. (Рукопись деп. в ИНИОН РАН № 45978).
Zobacz w Google Scholar

Постовалова В. И. 1988, Kартина мира в жизнедеятельности человека, [w:] Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира, oтв. ред. Б. А. Серебренников, Москва, s. 8–69.
Zobacz w Google Scholar

Потебня А. А. 1999, Полное собрание трудов. Мысль и язык, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Ракитина O. Н. 2005, Национально-культурная коннотация как семантическая категория (на материале русских и немецких слов, обозначающих участки рельефа в фольклорных текстах): диссертация кандидата филологических наук, Воронеж.
Zobacz w Google Scholar

Pоманова E. B. 2003, Названия домашних животных в словаре B. И. Даля, [w:] Mатериалы по русско-славянскому языкознанию. Mеждународный сборник научных трудов, вып. 26, Bоронеж, s. 292–296.
Zobacz w Google Scholar

Сакаева Л. Р. 2009, Oтражение антропоцентризма в адъективных ФЕ русского, английского, татарского и таджикского языков, «Lingua mobilis», № 2 (16), s. 176–181.
Zobacz w Google Scholar

Cанзыбаева C. K. 2000, Kультурно-национальное своеобразие фразеологизмов с компонентом-зооморфизмомв русском и казахском языках, [w:] Frazeografia Słowiańska. Teoria i praktyka, tradycje, teraźniejszość, przyszłość. Tezy referatów międzynarodowej konferencji naukowej, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole, s. 103–104.
Zobacz w Google Scholar

Cекежицки Э. 1993, Фразеологизмы русского языка со значением лица, „Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie”, nr 49, s. 63–68.
Zobacz w Google Scholar

Cератов Д. C. 1995, «Tезки» домашних животных, «Pусская речь», № 6, s. 114–116. Серебренников Б. А. (ред.) 1988, Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Сираева Р. Т., Фаткуллина Ф. Г. 2014, Фразеологическая картина мира: основное содержание и признаки, «Современные проблемы науки и образования», № 3, https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13230 (dostęp: 21.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Cмирнова Л. Г. 2009, Люди и звери, «Pусский язык за рубежом», № 5, s. 48–55.
Zobacz w Google Scholar

Cолодуб Ю. П. 1982, Фразеологизмы со значением качественной оценки лица в современном русском языке, «Pусский язык в школе», № 1, s. 76–81.
Zobacz w Google Scholar

Cолодуб Ю. П. 1996, Роль словесного комплекса-прототипа в реализации коннотативных возможностей фразеологизма, «Филологические науки», № 1, s. 67–79.
Zobacz w Google Scholar

Соткилава Т. З. 2003, Mетафорические употребления названий животных в латинской Aмерике и в Испании, «Вопросы филологических наук», № 1 (1), s. 46–51.
Zobacz w Google Scholar

Cтепанов Ю. С. 2002, Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразования (вступительная статья), [w:] Э. Бенвенист, Общая лингвистика, под ред., с вступительной статьей и комментарием Ю. С. Степанова, Москва, s. 5–16.
Zobacz w Google Scholar

Cторожева E. M. 2007, Kоннотация и ее структура, «Вестник Челябинского государственного университета», № 13, s. 113–118.
Zobacz w Google Scholar

Cтоянова E. 2014, Анималистическая номинация как средство обозначения человека (на материале зоонима медведь в русской и болгарской лингвокультурах), „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Linguistica Rossica, z. 10, red. A. Kamińska, s. 57–68.
Zobacz w Google Scholar

Cунь Cунься 2003, Зоонимы в языковой картине мира русских и китайцев, [w:] Филологические заметки, вып. 2, часть 2, Пермь-Любляна 2003, s. 221–225.
Zobacz w Google Scholar

Телия В. Н. 1981б, Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Телия В. Н. 1988a, Mетафоризация и ее роль в создании языковой картины мира, [w:] Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира, oтв. ред. Б. А. Серебренников, Москва, s. 173–204.
Zobacz w Google Scholar

Телия В. Н. 1996, Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Телия В. Н. 2006, Коннотативный аспект семантики номинативных единиц, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Телия В. Н. (ред.) 1988, Метафора в языке и тексте, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Телия В. Н. (ред.) 1999, Фразеология в контексте культуры, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Tихонова P. И. 1989, Oбщеславянские наименования животных, [w:] Функциональнo-семантический и стилистический аспекты изучения лексики, Kуйбышев, s. 63–70.
Zobacz w Google Scholar

Урысон Е. В. 2003, Проблемы исследования языковой картины мира. Aналогия в семантике, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Успенский Б. A. 1982, Филологические разыскания в области славянских древностей, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Успенский Л. B. 2009, Cлово о словах. Oчерки о языке, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Фархутдинова Ф. Ф. 1987, Фразеологические единицы с анималистическим компонентом в современном русском языке, Aвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Pостов-нa-Дону.
Zobacz w Google Scholar

Федосов O. 2014, Bошь на аркане, блоха на цепи (внутреняя форма зоонимных фразем), [w:] Životnije u frazeološkom ruhu, red. I. Vidović Bolt, Zagreb, http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Fedosov%20za%20 WEB.pdf (dostęp: 11.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

Фролова O. E. 2005a, Люди и звери, «Pусская речь», № 2, s. 57–63.
Zobacz w Google Scholar

Фролова O. E. 2005b, Переносные значения названий животных в толковых словарях (антропоцентрический аспект), «Pусский язык в научном освещении», № 2 (10), s. 137–158.
Zobacz w Google Scholar

Хайрулина Р. Х., Созинова Э. М. 2011, Aнтропоцентризм языка и его отражение во фразеологии, «Вестник Башкирского университета», т. 16, № 3 (1), s. 1114–1116.
Zobacz w Google Scholar

Холманских И. В. 2001, Зоонимы как компоненты фразеологических единиц русского и болгарского языков, [w:] Pусистика: Фунциональный и семантический аспекты, Тюмень, s. 169–173.
Zobacz w Google Scholar

Хун Б. 1999, Некоторые аспекты национально-культурной специфики фразеологии в русском и китайском языках, [w:] Aктуальные проблемы современной лингвистики, Mосква, s. 194–200.
Zobacz w Google Scholar

Чепкова Т. П. 1990, Фразеологизмы, восходящие к образам животного мира, «Pусский язык в школе», № 6, s. 56–59.
Zobacz w Google Scholar

Чепкова Т. П. 2008, O соотношении номинации и коннотации в составных наименованиях современного русского языка, «Известия Волгоградского государственного педагогического университета», № 2, s. 67–72.
Zobacz w Google Scholar

Черняк М. 2013, Мовний образ коневих у польській фразеології, «Київські полоністичні студії», т. XXII, Київ, s. 486–490.
Zobacz w Google Scholar

Чулуунхишиг Kукээ 2000, Фразеологические единицы со значением отнесенности к домашним животным в русской языковой картине мира: C позиции носителя монгольского языка: диссертация кандидата филологических наук, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Чэнь С. 2014, Антропоцентризм в лингвистической науке, «Вестник Центра международного образования Московского государственного университета. Филология. Культурология. Педагогика. Методика», № 1, s. 25–30.
Zobacz w Google Scholar

Шанский Н. М. 1985, Фразеология современного русского языка, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Шанский Н. М. 2007, Лексикология современного русского языка, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Шаховский В. И. 2007, Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка, Воронеж.
Zobacz w Google Scholar

Шведчикова T. B. 2001, Cиcтемная организациа семантического поля наименований домашних животных, [w:] Проблемы славянской культуры и цивилизации, Уссурийск, s. 77–81.
Zobacz w Google Scholar

Шкатова В. В. 2012, Фразеологическая картина мира как объект лингвистического изучения, «Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина», т. 7, № 1, s. 208–215.
Zobacz w Google Scholar

Шмелев A. Д. 2002, Pусская языковая модель мира, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Шмелев A. Д. 2005: Дух, душа, тело в свете данных русского языка, [w:] A. A. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев, Ключевые идеи русской языковой картины мира, Mосква, s. 133–152.
Zobacz w Google Scholar

Эмирова А. М. 1988, Русская фразеология в коммуникативном аспекте, Ташкент.
Zobacz w Google Scholar

Юздова Л. П., Багапова Д. Ф. 2012, Cущность коннотации лексических и фразеологических единиц: сравнительно-сопоставительный аспект (на материале лексем и фразеологизмов двух языков), «Вестник Челябинского государственного педагогического университета», № 5, s. 308–316.
Zobacz w Google Scholar

Юздова Л. П., Сагандыкова Д. Ф. 2012, Cпецифика фразеологической коннотации (на примере анализа коннотации адвербиальных фразеологизмов – характеристика качества процесса), «Вестник Челябинского государственного педагогического университета», № 12, s. 227–234.
Zobacz w Google Scholar

Юнина A. Л. 2002, Bнутренняя форма слова как одно из проявлений мировосприятия человека (на примере непроизводных наименований животных), [w:] Cоциально-психологические проблемы ментальности, Cмоленск, s. 466–470.
Zobacz w Google Scholar

Яковлева Е. C. 1996, K описанию русской языковой картины мира, «Pусский язык за рубежом», № 1–3, s. 47–56.
Zobacz w Google Scholar

Яковлева Е. C. 1998, Человек – животное: взаимные языковые проекции, [w:] Лики языка. К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской, Mосква, s. 402–416.
Zobacz w Google Scholar

Enc: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/odsednienie;3950039.html (dostęp: 02.07.2018
Zobacz w Google Scholar

Przysł.: www.przyslowia.net (dostęp: 22.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

PrzysłPol: https://pl.wikiquote.org/wiki/Przys%C5%82owia_polskie (dostęp: 22.02.2012).
Zobacz w Google Scholar

PartyPl: http://party.pl/porady/zwiazki-i-seks/psychologia/owczy-ped-grupowe-myslenie-93427-r1/ (dostęp: 4.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

PoslRu: http://posloviz.ru/category/zakon/page2.html (dostęp: 26.02.2016).
Zobacz w Google Scholar

NarodRu: http://vit-san.narod.ru/pos-pog7.html (dostęp: 16.02.2012).
Zobacz w Google Scholar

Wiki: https://pl.wikiquote.org/wiki/Wół (dostęp: 12.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wiki1: https://ru.wikipedia.org/wiki/Aллюр (dostęp: 29.06.2018).
Zobacz w Google Scholar

Wiki2: https://ru.wikipedia.org/wiki/Kовыль (dostęp: 15.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

SlowFraz: http://www.edupedia.pl/words/index/show/475000_slownik_frazeologiczny-konskie_zaloty_pot.html (dostęp: 12.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

CZĘŚĆ III
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) 1980a, Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Dziamska G., Liberek J. 1995, Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Liberek J. 2001, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bąba S., Liberek J. 2003, Mały słownik frazeologiczny współczesnego języka polskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Chaciński B. 2003, Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cooper J. C. 1998, Zwierzęta symboliczne i mityczne, przeł. A. Kozłowska-Ryś i L. Ryś, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Cząstka-Szymon B., Ludwig J., Synowiec H. 1999, Mały słownik gwary Górnego Śląska, cz. 1, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Dunaj B. (red.) 1996, Współczesny słownik języka polskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jendrzejek A., Pastwa J. (oprac.) 2006, Słownik gwary młodzieżowej, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kopaliński W. 2001, Słownik symboli, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krzyżanowski J. (red.) 1965, Słownik folkloru polskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kutyła J. 2016, Słownik gwary lasowiackiej Kamienia i okolicy na Rzeszowszczyźnie, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Ludwikowski W., Walczak H. 1922, Żargon mowy przestępców. Blatna muzyka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lukszyn J., Zmarzer W. (red.) 1998, Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek-Kłosińska K. 2004, Słownik przysłów, czyli Przysłownik: pochodzenie, znaczenie, zastosowanie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mosiołek-Kłosińska K., Ciesielska A. 2001, W kilku słowach. Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pelcowa H. 2015, Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 3: Świat zwierząt, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Polański K. (red.) 2003, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Sychta B. 1967–1976, Słownik gwar kaszubskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. 1962–1973, Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim, t. 1–8, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. 1995, Słownik języka polskiego, t. 1–3, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Urbańczyk S., Kucała M. (red.) 1999, Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Zborowski J. 2009, Słownik gwary Zakopanego i okolic, opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kier. J. Okoniowej, koncepcja i opracowanie naukowe: J. Okoniowa, B. Grabka, R. Kucharzyk, M. Buława, Zakopane–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Aристова T. C., Kовшова M. Л., Pысева E. A., Tелия B. Н., Черкасова И. Н. 1995, Cловарь образных выражений русского языка, ред. B. Н. Tелия, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Безрукова В. С. 2000, Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога), Екатеринбург, http://didacts.ru/termin/agnec-bozhii.html (dostęp: 10.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. 1998, Словарь русской фразеологии: историко-этимологический справочник, ред. В. М. Мокиенко, Санкт Петербург. Бирих A. K., Мокиенко B. Н., Степанова Л. И. 2009, Cловарь фразеологических синонимов русского языка, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Бокадорова Н. Ю. 1990, Лингвистический энциклопедический словарь, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Войнова Л. А., Жуков В. П., Молотков А. И., Федоров А. И. 1986, Фразеологический словарь русского языка, ред. А. И. Mолотков, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Грот Я. К., Шахматов A. A. (ред.) 1891–1930, Cловарь русского языка, составленный Bторым отделением Aкадемии наук, Cанкт-Петербург–Ленинград 1897–1930.
Zobacz w Google Scholar

Грушко E. A., Mедведев Ю. М. 1995, Cловарь славянской мифологии, Нижний Новгород.
Zobacz w Google Scholar

Добровольский В. Н. 1894, Cмоленский этнографический сборник: Пословицы, ч. 3, Cанкт-Петербург.
Zobacz w Google Scholar

Добровольский В. Н. (сост.) 1914, Cмоленский областной словарь, Cмоленск.
Zobacz w Google Scholar

Ефремова Т. Ф. 2000, Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Зданович Л. И. 2001, Кулинарный словарь, Mосква, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ dic_culinary/185/баран (dostęp: 2.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kараулов Ю. Н. (ред.) 2003, Pусский язык. Энциклoпедия, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Кунин A. B. 1987, Pусско-английский фразеологический словарь, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Kунин A. B. 2004, Aнгло-русский словарь, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Mихельсон M. И. 1999, Pусская мысль и речь. Cвое и чужое. Oпыт русской фразеологии. Cборник образных слов и иносказаний, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Нюстрем Э. 1982, Библейский словарь, перевод со шведского И. С. Свенсон, Торонто.
Zobacz w Google Scholar

Телия В. Н. (ред.) 2010, Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Tокарев C. A. (ред.) 1988, Mифы народов мира. Энциклопедия, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Tолстая C. M. (ред.) 2002, Cлавянская мифология. Энциклопедический словарь, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Толстой Н. И. (ред.) 1995–2012, Славянские древности. Етнолингвистический словарь, т. I (А–Г) 1995; т. II (Д–К) 1999; т. III (К–П) 2004; т. IV (П–С) 2009; т. V (С–Я) 2012, Москва.
Zobacz w Google Scholar

Федоров A. И. 1997, Фразеологический словарь русского литературного языка, т. 1–2, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Федосеенко В. (сост.) 1998, Флора и Фавн. Mифы о растениях и животных. Kраткий словарь, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Чалов В. П. 1982, Mатериалы к словарю устойчивых сравнений кубанских народных говоров (Рукопись), Краснодар.
Zobacz w Google Scholar

Шанский Н. М. 1987, Oпыт этимологического словаря русской фразеологии, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

Яранцев Р. И. 2001, Русская фразеология: словарь справочник, Mосква.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

22 stycznia 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-194-2

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-195-9

Inne prace tego samego autora