Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania

Autorzy

Anna Barańska-Szmitko
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Zakład Teorii i Praktyki Komunikacji
https://orcid.org/0000-0002-0359-0638

Słowa kluczowe:

wizerunek felietonisty, wypowiedź medialna, metody badania wizerunku, kodowanie cech wizerunkowych, wizerunek komunikowany

Streszczenie

Jaki efekt wizerunkowy można osiągnąć za pomocą jakich działań werbalnych? Odpowiedź na to kluczowe w prezentowanej książce pytanie sformułowano na podstawie badań, w ramach których ponad pół tysiąca respondentów czytało teksty czterech różniących się w opiniach felietonistów (Krzysztofa Vargi, Piotra Zaremby, Magdaleny Środy, Szymona Hołowni), a następnie określało ich cechy wizerunkowe oraz wypisywało te fragmenty, które stały się podstawą do przypisania wskazanych epitetów. Analiza odpowiedzi pozwoliła zdefiniować cechy wizerunku komunikowanego językowo i utworzyć katalog wykładników tych cech. To pierwszy, a zarazem jedyny taki katalog powstały na bazie empirycznych danych, przydatnych nie tylko do działań badawczych, lecz także do praktycznego projektowania komunikacji wizerunkowej.

„Publikacja jest nowatorska ima charakter pionierski. [...] Konstruktywistyczna koncepcja trzech rzeczywistości, która stanowi inspirację dla autorki, wskazuje/potwierdza dwa akty: komunikowanie własnego wizerunku przez autora i kreowanie wizerunku autora przez odbiorcę/interpretatora. Autorka koncentruje się na tym drugim. [...] Monografia może trafić do językoznawców, medioznawców, mediolingwistów, komunikologów, zarówno specjalistów, jak i adeptów tych dziedzin. Powinna dać do myślenia czynnym dziennikarzom, uświadamiając im kreacyjną rolę odbiorcy”.

Bibliografia

Adamczyk K. (2016), Opinie o prezydencie Rafale Dudkiewiczu wśród wrocławian i internautów w kwietniu 2015 r., [w:] Siemes A., Grech M., Wszołek M. (red.), Badanie i projektowanie komunikacji 5, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 119–145.
Zobacz w Google Scholar

Adamiszyn Z. (1995), Styl potoczny, [w:] Gajda S. (red.), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole, s. 183–218.
Zobacz w Google Scholar

Altkorn J. (2004), Wizerunek firmy, Dąbrowa Górnicza.
Zobacz w Google Scholar

Andrysek A. (2016), Goniąc Apple. Etapy kreowania wizerunku Microsoftu jako nowoczesnej i postępowej firmy, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Dyskurs autoprezentacyjny dawniej i dziś, t. 2, Katowice, s. 75–84.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A. (2011), Ogólna teoria komunikacji a analiza dyskursu, „Communication Design Magazine”, t. 2 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/teoria_komunikacji_analiza_dyskursu/ (dostęp: 30.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A. (2011), Trzy poziomy schematyzacji w procesie komunikacji międzyludzkiej, [w:] Habrajska G. (red.), Kategorialne aspekty komunikacji, „Rozmowy o Komunikacji”, t. 5, Łódź, s. 46–56.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A. (2012), Świadomość i nieświadomość w komunikacji, [w:] Steciąg M., Bugajski M. (red.), Świadomość językowa w komunikowaniu, Zielona Góra, s. 41–48.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G. (2010), Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Awdiejew A., Habrajska G. (2011), Obrazy ideacyjne w interpretacji tekstu, [w:] Habrajska G. (red.), Kategorialne aspekty komunikacji, „Rozmowy o Komunikacji”, t. 5, Łódź, s. 57–66.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski i in., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz J., Kowalczykowa A. (red.) (1991), Felieton, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 260–264.
Zobacz w Google Scholar

Balcerzak A., Gackowski T. (2009), Analiza zawartości, [w:] Gackowski T., Łączyński M. (red.), Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa, s. 17–32.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska K. (2012), Analiza treści komunikatów zamieszczonych na stronach internetowych firm public relations w województwie dolnośląskim i małopolskim, [w:] Grech M. (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 332–358.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2011), Wpływ znajomości tożsamości autora na konstrukcję jego wizerunku. Badanie wizerunku Aloszy Awdiejewa jako autora felietonów „Szkice z filozofii potocznej”, [w:] Habrajska G. (red.), Komunikatywizm w Polsce. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, „Poznawać. Tworzyć. Komunikować”, Łódź, s. 174–185.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2012), Wpływ zmiany zdjęcia autora felietonu na jego wizerunek, [w:] Grech M., Siemes A. (red.), Communication design. Projektowanie komunikacji 1, Wrocław, s. 157–170.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2013), Wizerunek Krzysztofa Vargi komunikowany słowem. Reprezentacja językowa cech przypisywanych autorowi tekstu, [w:] Grech M., Siemes A. (red.), Badanie i projektowanie komunikacji 2, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 155–177.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2014a), Image from Words. What do Authors of Columns Communicate about Themselves to their Readers?, „Humanities & Social Sciences Review”, t. 3, nr 4, s. 67–74.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2014b), Komunikowanie (nie)obiektywności na poziomie werbalnym, [w:] Stasiuk-Krajewska K., Graszewicz M. (red.), Teorie komunikacji i mediów, t. 7, Wrocław, s. 197–213.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2014c), Możliwości i ograniczenia felietonu jako narzędzia kreowania wizerunku jego autora, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 1 (23), Łódź, s. 211–227.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2014d), Wizerunek Szymona Hołowni komunikowany w jego felietonach, [w:] Wszołek M. (red.), Badanie i projektowanie komunikacji 3, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 173–197.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2016a), Cechy wypowiedzi ironisty. Werbalne sposoby komunikowania „ironiczności”, [w:] Siemes A., Grech M., Wszołek M. (red.), Badanie i projektowanie komunikacji 5, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 147–163.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2016b), Co oprócz tematu wypowiedzi wpływa na wizerunek nadawcy komunikatu?, [w:] Odelski M., Knapik A., Chruszczewski P., Chłopicki W. (red.), Niedosłowność w języku, „Język a Komunikacja”, t. 37, Kraków, s. 269–278.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2016c), Jak komunikować poczucie humoru? Badanie empiryczne na materiale felietonów, [w:] Habrajska G. (red.), Komunikatywizm – przyszłość nauki XXI wieku, Łódź, s. 260–278.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2016d), Kreowanie wizerunku osoby kompetentnej w zakresie „znajomości tematu”. Empiryczne badanie wizerunku na materiale felietonów, [w:] Graszewicz M., Wszołek M. (red.), Teorie komunikacji i mediów, t. 9: Konstrukcje komunikacji i mediów, Wrocław, s. 119–134.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2016e), Means of Communicating an Image of Being “Engaged” and “A Realist” in Newspaper Columns: Results of Empirical Research, „Humanities and Social Sciences Review”, t. 6, nr 1, s. 127–136.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2016f), The Capacities and Limitations of the Newspaper Column as a Tool for Creating the Image of Its Author, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 5 (35), s. 115–129 (12 pkt).
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2016g), Wpływ użytej w wypowiedzi leksyki potocznej na wizerunek felietonisty, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 2 (32), s. 107–117.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2017a), Proste treści w komunikacji ze współczesnym interpretatorem – nawiązania do tekstów kultury oraz ich efekt dla wizerunku autora wypowiedzi, „Media i Społeczeństwo”, nr 7, s. 99–109.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2017b), Różnorodność stylistyczna i jej możliwości komunikacyjne w wypowiedzi felietonowej, [w:] Knapik A., Misior-Mroczkowska A., Chruszczewski P., Chłopicki W. (red.), Style komunikacyjne, „Język a Komunikacja”, t. 39, Kraków, s. 85–96.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2017c), Wolność ekspresji siebie a granice wizerunku na przykładzie image’u Magdaleny Środy, [w:] Kozioł K. (red.), Wolność człowieka i jej granice, Lublin, s. 56–69.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2017d), Werbalne sposoby komunikowania „dociekliwości” przez felietonistów (Piotra Zarembę, Magdalenę Środę i Szymona Hołownię). Wyniki badań empirycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 4 (41), s. 221–234.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2017e), The application of generalising judgements and their influence on the images of selected Polish columnists (a constructivism-focussed quantitative and qualitative approach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 5 (43), s. 185–198.
Zobacz w Google Scholar

Barańska-Szmitko A. (2018), Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (1990), Kolekcja w strukturze tematycznej tekstu ustnego, [w:] Dobrzyńska T. (red.), Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Wrocław– Warszawa–Kraków, s. 155–174.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (1998), Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej, [w:] Bartmiński J., Boniecka B. (red.), Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin, s. 9–25.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J. (red.) (2006), Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. (2009), Tekstologia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Białopiotrowicz G. (2009), Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bobrowska A., Garska M. (2012), Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rzeczywistości wyborczej, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych”, nr 2 (6), s. 147–164.
Zobacz w Google Scholar

Bogołebska B. (2016), Przenikanie się dyskursów dziennikarskich i medialnych, [w:] Witosz B., Sujkowska-Sobisz K., Ficek E. (red.), Dyskurs i jego odmiany, Katowice, s. 244–253.
Zobacz w Google Scholar

Bogołębska B., Worsowicz M. (red.) (2010), Styl – dyskurs – media, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bojakowski W. (2014), Kobieta i mężczyzna w reklamie. Analiza komunikacji koncernów samochodowych, [w:] Wszołek M. (red.), Badanie i projektowanie komunikacji 3, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 289–298.
Zobacz w Google Scholar

Bolanowski J. (2013), Wizerunek Szymona Hołowni w ramach działalności medialnej, [w:] Waszkiewicz A. (red.), Obszary badań wizerunku, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski I. (2011), Rzecznictwo prasowe a kształtowanie wizerunku polskich zgromadzeń zakonnych. Teoria – praktyka – case study, [w:] Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie Public Relations, Wrocław, s. 57–80.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.) (2011), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie Public Relations, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (2011), Wizerunek, opis świata, konstrukcja komunikacji, [w:] tychże (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie Public Relations, Wrocław, s. 11–15.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J., Majkowska G. (2000), Język mediów – perspektywa aksjologiczna, [w:] Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Język w mediach masowych, Warszawa, s. 43–50.
Zobacz w Google Scholar

Bralczyk J., Wasilewski J. (2008), Język w mediach. Medialność w języku, [w:] Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. IV, Kraków, s. 379–401.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński W. (2002), Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Budzyński W. (2008), Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Buława M. (2014), Sposoby wyrażania sądów wartościujących w tekstach prasowych, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Burska J. (2013), Kognitywny wizerunek „inteligentnego domu”, [w:] Wszołek M. (red.), Komunikacje w rozmowie 2, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 181–223.
Zobacz w Google Scholar

Burska K. (2014), Kreatywność leksykalna w mediach, [w:] Kudra B., Olejniczak E. (red.), Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, Łódź, s. 157–177.
Zobacz w Google Scholar

Buttler D. (2001 [1968]), Polski dowcip językowy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cesielska M. (brw), Komunikacja wizualna w działaniu, [w:] Wszołek M. (red.), Komunikacje w rozmowie 2, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 103–121.
Zobacz w Google Scholar

Chachołek S. (2011), Efektywność a efektowność wizerunku jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Stasiuk-Krajewska K., Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public Relations – doświadczenia, badania, wątpliwości, Rzeszów, s. 125–144.
Zobacz w Google Scholar

Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski Z. (2010), Aspekty realizacji procesu badawczego, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Badania i pomiar efektów w Public Relations, Rzeszów, s. 95–106.
Zobacz w Google Scholar

Choma K., (2012), Obraz własnej osoby w oczach różnych obserwatorów, [w:] Grech M. (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 29–59.
Zobacz w Google Scholar

Chudziński E. (2008), Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, [w:] Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków, s. 345–360.
Zobacz w Google Scholar

Chycki J. (2013), Konstruktywny wizerunek buddyzmu, „Communication Design Magazine”, t. 5–6 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/konstruktywny_wizerunek_buddyzmu/ (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Cieśla B. (2010), Polisemia jako źródło dowcipu językowego w czasopiśmie
Zobacz w Google Scholar

„Wolne Żarty”, „Conversatoria Linguistica. Międzynarodowy Rocznik Naukowy”, Siedlce, s. 11–22.
Zobacz w Google Scholar

Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, przeł. J. Gilewicz, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cross-Müller C. (2006), Jak wypaść przekonująco. Mowa ciała i autoprezentacja dla kobiet, przeł. P. Gawlik, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Cychański J. (2013), Badanie wizerunku policji – metodologia i cele badań, [w:] Graszewicz M. (red.), Teorie komunikacji i mediów, t. 6: Poprawność i stosowność w komunikacji, Wrocław, s. 425–434.
Zobacz w Google Scholar

Cychański J. (2014), Wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny policjanta. Jaki jest typowy policjant – wyniki i analiza badań empirycznych, [w:] Stasiuk-Krajewska K., Graszewicz M. (red.), Teorie komunikacji i mediów, t. 7: Od teorii do empirii, Wrocław, s. 311–327.
Zobacz w Google Scholar

Czarnota E. (2016), Rola elementów autoprezentacyjnych i autopromocyjnych w wyborze szkolnych słowników frazeologicznych, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Dyskurs autoprezentacyjny dawniej i dziś, t. 2, Katowice, s. 127–136.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski M. (2010), Od stylu do stylistycznej realizacji. Analiza wybranego tekstu prasowego, [w:] Bogołębska B., Worsowicz M. (red.), Styl – dyskurs – media, Łódź, s. 134–144.
Zobacz w Google Scholar

Daszkiewicz M., Waniowski P. (2007), Symbole i wyróżniki w procesie kreowania wizerunku kraju, [w:] Soliński T., Tworzydło D. (red.), Public Relations – narzędzia przyszłości, Rzeszów, s. 25–37.
Zobacz w Google Scholar

Dawidziak-Kładoczna M. (2002), Autokreacja w wywiadach prasowych udzielanych przez Józefa Piłsudskiego, [w:] Michalewski K. (red.), Tekst w mediach, Łódź, s. 198–209.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska A. (2008), Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, [w:] tejże (red.), Tom Jubileuszowy, „Język a Kultura”, t. 20, Wrocław, s. 173–196.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowska-Cendrowska O. (2011), Krystyna Kofta jako reprezentantka felietonistów „Twojego Stylu” w latach 1990–2009, [w:] Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J. (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Warszawa, s. 61–73.
Zobacz w Google Scholar

Dąbrowski T.J. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dembowska-Wosik I. (2014), Pojęcie wizerunku i jego związki z glottodydaktyką. Na przykładzie wizerunku Łodzi w chicagowskim „Dzienniku Związkowym”, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 21, s. 289–298.
Zobacz w Google Scholar

Dembowska-Wosik I. (2017), Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim „Dzienniku Związkowym”, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T. (1996), Tekst – w perspektywie stylistycznej, [w:] Dobrzyńska T. (red.), Tekst i jego odmiany. Zbiór studiów, Warszawa, s. 125–143.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T. (2003), Tekst – styl – poetyka. Zbiór studiów, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dobrzyńska T. (2010), Metafora w dyskursie politycznym jako skuteczny środek perswazji, [w:] Bogołębska B., Worsowicz M. (red.), Styl – dyskurs – media, Łódź, s. 267–279.
Zobacz w Google Scholar

Dunning T. (2012), Natural Experiments in the Social Sciences. A Design-Based Approach, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A. (1998), Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A. (2010), Styl jako kategoria krytycznej analizy dyskursu, [w:] Bogołębska B., Worsowicz M. (red.), Styl – dyskurs – media, Łódź, s. 33–43.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A., Fairclough N. (2008), Krytyczna analiza dyskursu – nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Duszak A., Fairclough N. (2008), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Figiel A. (2013), Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ujęcie marketingowe, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2000), Obraz świata. Ujęcie z punktu widzenia teorii systemów i konstruktywizmu, [w:] Dąbrowska A., Anusiewicza J. (red.), Językowy obraz świata i kultura, „Język a Kultura”, t. 13, Wrocław, s. 45–71.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2002), Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne podstawy, przeł. M. Jaworowski, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2003), Stabilność polskiej symboliki kolektywnej, [w:] Bartmiński J. (red.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, Lublin, s. 107–143.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2003a), Corporate identity i public relations, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2003b), Wpływ rodzaju pisma na konstrukcję wizerunku firmy, „2K – Komunikacja i Kultura”, nr 1, s. 28–36.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2004), Konstruktywny charakter image’u osobowości, „2K – Komunikacja i Kultura”, nr 2, s. 143–152.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2006), Obszar tabu w systemie polskiej kultury, [w:] Graszewicz M., Stasiuk K. (red.), Literatura, kultura, komunikacja. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jastrzębskiego w 60. rocznicę urodzin, Wrocław, s. 283–300.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2007), Ogólna teoria komunikacji, Wrocław. Fleischer M. (2008a), Konstrukcja rzeczywistości 2, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2008b), Koncepty – elementy sterujące komunikacji, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2011), Wypowiedź a komunikacja, [w:] Habrajska G. (red.), Kategorialne aspekty komunikacji, „Rozmowy o Komunikacji”, t. 5, Łódź, s. 13–25.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2012), Typologia komunikacji, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (2017), Konstruktywny charakter image’u osobowości, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Autopromocja, autoprezentacja i wizerunek w mediach masowych, t. 3, Katowice, s. 35–51.
Zobacz w Google Scholar

Fleischer M. (brw), Komunikacja – jak to jest. Konstruktywistyczne ujęcie komunikacji, [w:] Wszołek M. (red.), Komunikacje w rozmowie 1, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 9–15.
Zobacz w Google Scholar

Flick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego, przeł. P. Tomanek, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, przeł. P. Tomanek, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Fras J. (1999 [2005]), Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Fras J. (2013), O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1, s. 7–31.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak-Sochańska M. (2009), Pozainstytucjonalny wymiar życia politycznego – postawy kobiet wobec ruchu feministycznego, [w:] Frąckowiak-Sochańska M., Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Poznań, s. 203–207.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak-Sochańska M. (2011), Postawy polskich kobiet wobec feminizmu. O samoograniczającej się świadomości feministycznej kobiet, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, t. 39, s. 149–170.
Zobacz w Google Scholar

Gackowski T., Gackowska A., Dziedzic J. (red.) (2010), PR w RP, czyli dwadzieścia lat polskiej branży Public Relations, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gackowski T., Łączyński M. (red.) (2009), Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gackowski T., Łączyński M. (2009a), Analiza wizerunku – od teorii do praktyki, [w:] Gackowski T., Łączyński M. (red.), Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa, s. 105–115.
Zobacz w Google Scholar

Gackowski T., Łączyński M. (2009b), Badanie wizerunku Ryszarda Krauzego – raport, [w:] Gackowski T., Łączyński M. (red.), Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa, s. 139–272.
Zobacz w Google Scholar

Gagatek W. (2013), Ofałszywym rozumieniu interdyscyplinarności wstudiach europejskich, [w:] Ruszkowski J., Wojnicz L. (red.), Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, Szczecin–Warszawa 2013, s. 117–129.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. (red.) (1995), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. (2013), Teoria stylu i stylistyka, [w:] Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U. (red.), Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Kraków, s. 15–33.
Zobacz w Google Scholar

Gajda S. (1995), Styl i stylistyka, [w:] tegoż (red.), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole, s. 12–29.
Zobacz w Google Scholar

Gałązka W. (2010), Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. O szkoleniach wizerunkowych polskich polityków, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, Kraków–Rzeszów–Zamość, s. 441–452.
Zobacz w Google Scholar

Garncarek E. (2009), Kobieta bez dziecka vs. mężczyzna bez dziecka w świetle wypowiedzi autorów postów internetowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, t. 34, s. 127–141.
Zobacz w Google Scholar

Gaze M. (2013), Komizm językowy w felietonach Tomasza Olbratowskiego, czyli o tekstach nie dla wszystkich, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 20, s. 239–248.
Zobacz w Google Scholar

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gliniecka M. (2017), Wizerunek produktu na podstawie opakowania – badanie pilotażowe wizerunku opakowania perfum Odeur 53 marki Comme des Garçons, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 6. Tom dedykowany, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 323–338.
Zobacz w Google Scholar

Glińska E. (2011), Sposoby badania wizerunku miejsca, „Samorząd Terytorialny”, nr 11, s. 33–44.
Zobacz w Google Scholar

Goban-Klas T. (1997), Public Relations czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grala M. (2011), Wizerunek zakładów pogrzebowych w Polsce, [w:] Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie Public Relations, Wrocław, s. 99–105.
Zobacz w Google Scholar

Graszewicz M., Ulidis M. (2011), Style życia. Zarys systemowej teorii i koncepcji badawczej, [w:] Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie Public Relations, Wrocław, s. 19–30.
Zobacz w Google Scholar

Grech M. (2010), Komunikacja i wizerunek uczelni niepublicznych. Metodologia i wyniki badań empirycznych, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Grech M. (2011), Wyniki badania wizerunku Uniwersytetu Wrocławskiego wśród jego studentów, „Communication Design Magazine”, t. 1 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/wyniki_badania_wizerunku_uniwersytetu_wroclawskiego_wsrod_jego_studentow/ (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Grech M. (2012), Badanie wizerunku – metody ankietowe. Metodologia badań, [w:] Grech M. (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 11–26.
Zobacz w Google Scholar

Grech M. (2013), Obraz „uniwersytetu” w opinii mieszkańców Polski, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grech M. (2014), Obraz pracowników uniwersytetów w opinii mieszkańców Polski, [w:] Wszołek M. (red.), Badanie i projektowanie komunikacji 3, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Grobelna A. (2012), Wpływ obuwia na całościowy wizerunek człowieka. Wyniki badań empirycznych wśród studentów, [w:] Grech M. (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 79–110
Zobacz w Google Scholar

Grobelna A. (2013), Wpływ oprawek okularów na całościowy wizerunek człowieka, „Communication Design Magazine”, t. 5–6 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/wplyw_oprawek_okularow_na_wizerunek_czlowieka/ (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Grochala B. (2004), Dowcip językowy na stronach www, [w:] Michalewski K. (red.), Współczesne odmiany języka narodowego, Łódź, s. 111–120.
Zobacz w Google Scholar

Grochala B. (2006), Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Gruning J.E. (2011), Two-way symmetrical public relations. Past, present and future, [w:] Heath R.L., Hanbook of public relations, Sage.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczykowa R. (1998), Głos w dyskusji o pojęciu tekstu i dyskursu, [w:] Bartmiński J., Boniecka B. (red.), Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin, s. 37–43.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (1994), Wykorzystanie ironii do walki politycznej, [w:] Anusiewicz J., Siciński B. (red.), Język polityki a współczesna kultura polityczna, „Język a Kultura”, t. 11, Wrocław, s. 57–68.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (1998), Profilowanie pojęcia tolerancja w definicjach formułowanych przez kandydatów na studia polonistyczne UŁ w roku 1995, [w:] Bartmiński J., Tokarski R. (red.), Profilowanie w języku i tekście, Lublin, s. 305–322.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (2000), Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniach językowego obrazu świata, [w:] Dąbrowska A., Anusiewicza J. (red.), Językowy obraz świata i kultura, „Język a Kultura”, t. 13, Wrocław, s. 73–84.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (2002), Semantyka i pragmatyka informacji prasowej (sens, interpretacja i rozumienie informacji prasowej), [w:] Michalewski K. (red.), Tekst w mediach, Łódź, s. 239–250.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (2006), Poprawność polityczna, [w:] tejże (red.), Poprawność polityczna, „Rozmowy o Komunikacji”, t. 1, Łask, s. 17–27.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (2012), Wybrane zagadnienia wprowadzające do nauki o komunikowaniu, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Habrajska G. (2013), Co może komunikacja werbalna a co wizualna (badania pilotażowe), [w:] Wszołek M. (red.), Badanie i projektowanie komunikacji 3, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 17–28.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk G. (2004), Kreowanie wizerunku w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa, [w:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public Relations – wyzwania współczesności, Rzeszów, s. 319–329.
Zobacz w Google Scholar

Hałafi A. (2016), Wpływ imienia i nazwiska na kognitywny wizerunek tekstu publicystycznego i autora, [w:] Graszewicz M., Wszołek M. (red.), Teorie komunikacji i mediów, t. 9: Konstrukcje komunikacji i mediów, Wrocław, s. 201–227.
Zobacz w Google Scholar

Hawryszczuk K. (2012), Pisarz o muzyce – kompozytor o literaturze. Związki muzyki i literatury w felietonach Stefana Kisielewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 2 (16), s. 173–181.
Zobacz w Google Scholar

Imiołek A., Suchecka A., Szostak J. (2013), Rola biblioteki w kreowaniu wizerunku uczelni na przykładzie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Sosnowcu, [w:] Kaczmarczyk M., Widera Z. (red.), Public Relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, Sosnowiec–Warszawa, s. 159–170.
Zobacz w Google Scholar

Iwańczyk P. (2014), Felietonowe gry z konwencjami gatunkowymi w „Rzucie z autu” Waldemara Lodzińskiego, „Językoznawstwo”, nr 1 (8), s. 30–38.
Zobacz w Google Scholar

Janicka A. (2012), Wpływ zmiany opakowania produktu na wizerunek jego marki, [w:] Grech M. (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 171–206.
Zobacz w Google Scholar

Jaros V. (2017), Strategie autoprezentacyjne stosowane przez Joachima Lelewela w jego pismach naukowych, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Autopromocja, autoprezentacja i wizerunek w mediach masowych, t. 3, Katowice, s. 77–88.
Zobacz w Google Scholar

Jedliński R. (1984), Gatunki publicystyczne w szkole średniej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jeżewska M. (2013), Wizerunki wybranych samochodów: Mini Cooper, Fiat 500, Volkswagen Beetle, „Communication Design Magazine”, t. 5–6 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/wizerunki_mini_fiat_beetle/ (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk M. (2013), Modele public relations – od publicity do współdziałania, [w:] Kaczmarczyk M., Widera Z. (red.), Public Relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, Sosnowiec–Warszawa, s. 9–29.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk M., Widera Z. (red.) (2013), Public Relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, Sosnowiec–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kadragic A., Czarnowski P. (1997), Public Relations czyli promocja reputacji. Praktyka działania, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. (1994), Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919–1923, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. (2001), Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kapuścińska A. (2013), Być albo nie być… tekstem. Problemy definicji tekstu w kontekście tekstów medialnych, „Tekst i Dyskurs”, nr 6, s. 121–130.
Zobacz w Google Scholar

Kaye E.A. (2007), Jak się wypromować w każdej sytuacji, przeł. P. Głuchowska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kiklewicz A. (2007), Humor i karnawalizacja jako efekt atrakcji metaforycznej, [w:] Mazur J., Rumińska M. (red.), Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, Lublin, s. 21–38.
Zobacz w Google Scholar

Kil A. (2011), Teoria ugruntowana w skrzynce z narzędziami badacza/badaczki wizerunku dziennikarstwa obywatelskiego, [w:] Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie Public Relations, Wrocław, s. 31–40.
Zobacz w Google Scholar

Kita M. (2013), Dyskurs prasowy, [w:] Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U. (red.), Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Kraków, s. 199–288.
Zobacz w Google Scholar

Kledzik M. (2017), Wizerunek Marka Edelmana, Jerzego Urbana i Daniela Passenta w mediach publicznych, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Autopromocja, autoprezentacja i wizerunek w mediach masowych, t. 3, Katowice, s. 99–114.
Zobacz w Google Scholar

Klein T. (1983), Felieton – niektóre historyczne i teoretyczne aspekty gatunku, „Polonistyka”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Klemm M. (2009), Punkt wyjścia: czy każdy ma mieć swoje pojęcie tekstu? Różne definicje tekstu i ich porównanie, [w:] Bilut-Homplewicz Z., Czachur W., Smykała M. (red.), Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, Wrocław, s. 13–26.
Zobacz w Google Scholar

Kochanek P. (2018), Wizerunek kobiet w reklamach sportowych, [w:] Wszołek M., Grech M., Siemes A. (red.), Badanie komunikacji, t. 1, „Communication Design”, Wrocław, s. 313–330.
Zobacz w Google Scholar

Kocoń P., Lubieniecka-Kocoń K. (2007), Wizerunek mafii w literaturze Mario Puzo, [w:] Soliński T., Tworzydło D. (red.), Public Relations – narzędzia przyszłości, Rzeszów, s. 109–115.
Zobacz w Google Scholar

Kolarska-Bobińska L. (red.) (2003), Obraz Polski i Polaków w Europie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kolbus B. (2011), Marka: miasto. Kreowanie wizerunku miasta, [w:] Stasiuk-Krajewska K., Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public Relations – doświadczenia, badania, wątpliwości, Rzeszów, s. 145–161.
Zobacz w Google Scholar

Kotliński A., Urban A. (2010), Gromadzenie i obróbka danych, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Badania i pomiar efektów w Public Relations, Rzeszów, s. 107–116.
Zobacz w Google Scholar

Kotowska A. (2017), Autoprezentacja a obraz samego siebie – socjalizacyjne uwarunkowania wizerunku, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Autopromocja, autoprezentacja i wizerunek w mediach masowych, t. 3, Katowice, s. 53–62.
Zobacz w Google Scholar

Kowal A. (2011), Język pop-teologiczny Szymona Hołowni, [w:] Majkowski G. (red.), Język w komunikacji, t. 1, Częstochowa, s. 75–83.
Zobacz w Google Scholar

Kowal A. (2012), Czy niebo to wieczny orgazm? Prowokacja jako swoistość języka religijnego Szymona Hołowni, „Kwartalnik Językowznawczy”, nr 4, s. 18–32.
Zobacz w Google Scholar

Krawiec F. (2009), Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Królik G. (2012), Autoprezentacja, czyli jak się sprzedać pracodawcy, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kudra A. (2011), Idiolektostylem w mur, czyli o idiolekcie, idiostylu i krytycznej analizie dyskursu – na przykładzie felietonów Krzysztofa Skiby w tygodniku „Wprost”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 14, nr 1, s. 27–34.
Zobacz w Google Scholar

Kudra B. (2001), Kreatywność leksykalna w dyskursie politycznym polskiej prasy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kupisz P. (2001), Strategia promocji wizerunku miasta na przykładzie Radomia, [w:] Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, Rzeszów, s. 263–273.
Zobacz w Google Scholar

Kurek O. (2010), Wizerunek niepublicznych szkół wyższych w Rzeszowie w opinii maturzystów – raport z badań, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, Kraków–Rzeszów–Zamość, s. 121–133.
Zobacz w Google Scholar

Kwiecień A. (2010), Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kysztymowa I. (2013), Kreacja wizerunku osobowego. Podstawy psychosemiotyki image’u, Poznań–Gniezno.
Zobacz w Google Scholar

Labocha J. (2008), Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Laermer R., Prichinello M. (2004), Public Relations, przeł. E. Jusiewicz-Kalter, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska E. (1992), Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska E. (2008), Wartościowanie w politycznej debacie medialnej, [w:] Dąbrowska A. (red.), Tom Jubileuszowy, „Język a Kultura”, t. 20, Wrocław, s. 267–278.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska E. (2010), Style dyskursu publicznego, [w:] Bogołębska B., Worsowicz M. (red.), Styl – dyskurs – media, Łódź, s. 179–186.
Zobacz w Google Scholar

Leszczuk-Fiedziukiewicz A. (2011), Internet jako narzędzie kreowania wizerunku polityka, „Nowe Media. Studia i Rozprawy”, nr 2, s. 31–54.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyńska A., Mikołajczyk K., Miszczak N. (2011), Rekonstrukcja wizerunku studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej wśród studentów informatyki, „Communication Design Magazine”, t. 2 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/wizerunek_studentow_dziennikarstwa_wsrod_studentow_informatyki/ (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Lipski A. (2012), Metody badań społecznych, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Lisowska-Magdziarz M. (2006), Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Litwin J. (2002), Stylistyczne atrybuty felietonistyki J. Waldorffa, [w:] Krauz M., Ożóg K. (red.), Składnia. Stylistyka. Struktura tekstu, Rzeszów, s. 125–131.
Zobacz w Google Scholar

Loewe I. (2016), Autoprezentacja i autopromocja w kilku historycznych odsłonach, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Dyskurs autoprezentacyjny dawniej i dziś, t. 2, Katowice, s. 23–30.
Zobacz w Google Scholar

Luhmann N. (1990), Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realität, [w:] tegoż, Soziologische Aufklärung, t. V: Konstruktivistische Perspektiven, Oladen, s. 31–58.
Zobacz w Google Scholar

Luhmann N. (1994 [1981]), Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, przeł. G. Skąpska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Luhmann N. (2007 [1984]), Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, przeł. M. Kaczmarczyk, wyd. 2, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Łapińska K. (2016), Postrzeganie celebrytów dawniej i dziś. Autokreacja wizerunkowa kontra wizerunek medialny, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Dyskurs autoprezentacyjny dawniej i dziś, t. 2, Katowice, s. 31–41.
Zobacz w Google Scholar

Łączyński M. (2010), Komputerowe badanie tekstów w ewaluacji działań PR – prezentacja narzędzia badawczego, [w:] Gackowski T., Gackowska A., Dziedzic J. (red.), PR w RP, czyli dwadzieścia lat polskiej branży Public Relations, Warszawa, s. 145–153.
Zobacz w Google Scholar

Łopuch M. (2012), Wpływ wybranych marek samochodowych na wizerunek człowieka, [w:] Grech M. (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 60–78.
Zobacz w Google Scholar

Łysoń J. (2012), Wpływ ceny na wizerunek marki produktów FMCG oraz produktów długotrwałego użytku w momencie ich prezentacji, [w:] Grech M. (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 207–236.
Zobacz w Google Scholar

Maison D., Noga-Bogomilski A. (red.) (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Majer-Baranowska U. (1998), Tekst jako jednostka językowa i jego warianty, [w:] Bartmiński J., Boniecka B. (red.), Tekst. Problemy teoretyczne, Lublin, s. 27–35.
Zobacz w Google Scholar

Makowska M. (2013), Jakim językiem mówią tekst i obraz? O relacji tekst–obraz na przykładzie demotywatorów, „Tekst i Dyskurs”, nr 6, s. 169–184.
Zobacz w Google Scholar

Makuchowska M. (2013), Styl religijny, [w:] Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U. (red.), Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Kraków, s. 487–528.
Zobacz w Google Scholar

Mandal E., Banot A.E. (2007), Kobiecość i męskość a stereotyp feministki, [w:] Mandal E. (red.), W kręgu gender, Katowice 2007, s. 58–78.
Zobacz w Google Scholar

Mandal E., Kofta M. (2009), Wykluczanie społeczne feministek jako przejaw usprawiedliwiania patriarchalnego systemu społecznego, [w:] Cisłak A., Henne K., Skarżyńska K. (red.), Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności, Warszawa, s. 153–170.
Zobacz w Google Scholar

Marczyk K. (2005), Językowa przestrzeń felietonów literackich Czesława Miłosza, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, t. 5, nr 26, s. 185–193.
Zobacz w Google Scholar

Mateja M. (2011), Poczet felietonistów polskich, [w:] Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Snopek J. (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Warszawa, s. 74–83.
Zobacz w Google Scholar

Maziarski J. (1976), Felieton, [w:] Maślanka J. (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J. (2002), Metody badania rozumienia przekazów w komunikacji marketingowej, [w:] Kędzior Z. (red.), Marketing – metody i techniki badawcze, Dąbrowa Górnicza, s. 99–111.
Zobacz w Google Scholar

Mazur J., Kozieja W. (2007), Elementy humoru i karnawalizacji w felietonach mówionych Tomasza Olbratowskiego, [w:] Mazur J., Rumińska M. (red.), Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, Lublin, s. 61–67.
Zobacz w Google Scholar

Mazurkiewicz B.M. (2008), Wizerunek Leonida Kuczmy na łamach tygodnika „Wprost”, w latach 1994–2004, „Studia Medioznawcze”, nr 3 (34), s. 11–44.
Zobacz w Google Scholar

Mielżyńska A. (2011), Roman Kurkiewicz jako felietonista, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 14, nr 1, s. 35–42.
Zobacz w Google Scholar

Migałka E. (2010), Dyskurs medialny wobec kryzysu finansowego na przykładzie polskich tekstów prasowych dotyczących sektora bankowego, [w:] Bogołębska B., Worsowicz M. (red.), Styl – dyskurs – media, Łódź, s. 365–369.
Zobacz w Google Scholar

Miotk A. (2010), Badania w procesie oceny działań komunikacyjnych, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Badania i pomiar efektów w Public Relations, Rzeszów, s. 25–67.
Zobacz w Google Scholar

Młynarczuk R. (2010), Wizerunek miasta – od pomysłu do realizacji, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, Kraków–Rzeszów–Zamość, s. 467–472.
Zobacz w Google Scholar

Navarro Maillo F. (2011), Historia opowiedziana za pomocą słów i obrazów – od Kapuścińskiego do fotoreportażu, [w:] Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie Public Relations, Wrocław, s. 205–215.
Zobacz w Google Scholar

Niczyperowicz A. (1996), Przepis na felieton, [w:] tegoż (red.), Abecadło dziennikarza, Poznań, s. 45–57.
Zobacz w Google Scholar

Niczyperowicz A. (2001), Felieton. Piękny pasożyt, [w:] tegoż (red.), Dziennikarstwo od kuchni, Poznań, s. 81–94.
Zobacz w Google Scholar

Nieremberg B. (2009), Felieton, [w:] Chudziński E. (red.), Słownik wiedzy o mediach, Bielsko-Biała, s. 291–295.
Zobacz w Google Scholar

Nikodemska-Wołowik A.M. (1999), Jakościowe badania marketingowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nikodemska-Wołowik A.M. (2008), Komunikowanie tożsamości rynkowej w otoczeniu międzynarodowym, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel T. (2010), Macierz celów wizerunkowych jako metoda pomiaru sytuacji wizerunkowej podmiotu, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, Kraków–Rzeszów– Zamość, s. 195–212.
Zobacz w Google Scholar

Olender K. (2017), Obraz uchodźców w dyskursie wybranych polskich partii politycznych, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 6. Tom dedykowany, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 265–277.
Zobacz w Google Scholar

Olender K. (2018), Obraz Polski w dyskursie partii KORWiN w okresie okołowyborczym w social mediach, [w:] Wszołek M., Grech M., Siemes A. (red.), Badanie komunikacji, t. 1, „Communication Design”, Wrocław, s. 177–189.
Zobacz w Google Scholar

Olędzki J., Tworzydło D. (red.) (2009), Leksykon Public Relations, Rzeszów, s. 16–22, 24–25, 27, 43, 72, 149–150, 174–176 (hasła: analiza jakościowa i ilościowa przekazów medialnych, analiza rezonansu medialnego, analiza sieci komunikacyjnych, analiza zawartości, ankieta CATI, audyt komunikacyjny, audyt medialny, audyt społeczny, autoprezentacja, badania ad hoc, badania ilościowe, badania jakościowe, badania marketingowe, badania mediów, badania rynku, nadania trackingowe, bilans wizerunkowy, corporate identity, corporate image, reputacja, wizerunek, wizerunek branży, wizerunek fi my, wizerunek kraju, image, image branży, image kraju).
Zobacz w Google Scholar

Olkowska M. (2013), Frazeologiczne innowacje wymieniające w felietonistyce Agaty Passent, „Kwartalnik Językoznawczy”, nr 1, s. 49–65.
Zobacz w Google Scholar

Orzeł B. (2016), Strategie autopromocji w polskich blogach modowych na przestrzeni lat 2007–2015, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Dyskurs autoprezentacyjny dawniej i dziś, t. 2, Katowice, s. 53–62.
Zobacz w Google Scholar

Öttl Ch., Hälter G. (2009), Autopromocja, czyli jak wykorzystać swoje atuty, przeł. U. Szymanderska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. (2007 [2001]), Ekspansywna potoczność, [w:] Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, wyd. III, Rzeszów, s. 52–76.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg K. (2007 [2001]), Wartościowanie w polskich kampaniach wyborczych, [w:] Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, wyd. III, Rzeszów, s. 158–179.
Zobacz w Google Scholar

Paroń K. (2011), Rzeczywistość to metafora – próba kognitywnej analizy metafor w felietonach Jerzego Urbana, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, t. 14, nr 1, s. 43–53.
Zobacz w Google Scholar

Paroń K. (2013), Ironia w felietonach Jerzego Urbana (tygodnik „Nie” 2004), „Folia Litteraria Polonica”, nr 2 (20), s. 125–138.
Zobacz w Google Scholar

Pawelec R. (1990), Sposoby oceniania w pismach publicystycznych Norwida oraz w publicystyce „Czasu” i „Wiadomości Polskich”, [w:] Kopczyński K., Puzynina J. (red.), Język Cypriana Norwida. Materiały zorganizowane przez Pracownię Słownika Języka Norwida w dniach 4–6 listopada 1985 roku, Warszawa, s. 71–86.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak J. (2009), Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie dla rozwoju człowieka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Peisert M. (2004), Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Piasny K. (2013), Wizerunek marek herbat. Profile osobowe marek herbat, „Communication Design Magazine”, t. 5–6 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/profile_osobowe_marek_herbat/ (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Piątek P. (2011), Publicysta w sporach dzienników opinii w Polsce, Analiza felietonów Rafała Ziemkiewicza w „Rzeczpospolitej”, „Refleksje”, nr 3, s. 83–97.
Zobacz w Google Scholar

Pielużek M. (2018), Wizerunek imigrantów w komunikacji brytyjskiej skrajnej prawicy na przykładzie publikacji Britain First i Brytyjskiej Partii Narodowej, [w:] Wszołek M., Grech M., Siemes A. (red.), Badanie komunikacji, t. 1, „Communication Design”, Wrocław, s. 95–120.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak A. (2012), Wizerunek studiów prawniczych na Uniwersytecie Opolskim. Wyniki badań wśród władz wydziału, pracowników naukowych oraz studentów, [w:] Grech M. (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 259–286.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak M. (2013), Obraz nadawcy w recenzjach Henryka Sienkiewicza, „Folia Linguistica”, t. 47, s. 46–58.
Zobacz w Google Scholar

Pilch J. (2010), Felieton, [w:] Skworz A., Niziołek A. (red.), Biblia dziennikarstwa, Kraków, s. 632–639.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (1983), Analiza treści przekazów. Procedura badawcza, [w:] Malikowski M., Niezgoda M. (red.), Badania empiryczne w socjologii, t. II, Tyczyn, s. 321–362.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (1983), Analiza zawartości prasy, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (red.) (2006), Felieton, [w:] Słownik terminologii medialnej, Kraków, s. 57.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (2007), Jak zmierzyć zrozumiałość tekstu, [w:] tegoż, O mediach i języku, Kraków, s. 245–262.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (2011), Nowa retoryka dziennikarska, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pisarek W. (1969), Słownictwo oceniające w recenzjach, „Zeszyty Prasoznawcze”, z. 1, s. 30–44.
Zobacz w Google Scholar

Polacy o tematach tabu [online], http://www.tabupolska.pl/survey/summary/ (dostęp: 2.12.2015).
Zobacz w Google Scholar

Punch K. (1998), Introduction to Social Research: Quntitative and Qualitative Approaches, London.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. (1984), O dyskursie oceniającym i dyrektywnym w tekstach prasy codziennej, „Poradnik Językowy”, nr 2, s. 69–78.
Zobacz w Google Scholar

Puzynina J. (1992), Język wartości, Warszawa, s. 111–130.
Zobacz w Google Scholar

Rabenda Derman M. (2017), Kolor marka, kultura. Tworzenie wizerunku instytucji na podstawie palety kolorów – badanie empiryczne, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 6. Tom dedykowany, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 193–222.
Zobacz w Google Scholar

Radion E. (2004), Kreowanie wizerunku poety w mediach, [w:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public Relations – wyzwania współczesności, Rzeszów, s. 211–222.
Zobacz w Google Scholar

Retter H. (2005), Komunikacja codzienna w pedagogice, przeł. M. Wojdak-Piątkowska, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Romańczukiewicz K. (2012), Kognitywny wizerunek designu i wzornictwa w Polsce, [w:] Wszołek M. (red.), Komunikacje w rozmowie 1, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 129–141.
Zobacz w Google Scholar

Ropa A. (1976), W poszukiwaniu istoty felietonu, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 2 (68), r. XVII, s. 85–89.
Zobacz w Google Scholar

Rozmus A. (2010), Problem kształtowania wizerunku – ujęcie interdyscyplinarne, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, Kraków–Rzeszów–Zamość, s. 299–312.
Zobacz w Google Scholar

Rozwadowska B. (2002), Public Relations. Teoria. Praktyka. Perspektywy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rudy-Muża M. (2011), Internetowe lustro autoprezentacji, Toruń. Rzemieniak M. (2011), Wizerunkowy aspekt shockvertisingu, [w:] Stasiuk-Krajewska K., Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public Relations – doświadczenia, badania, wątpliwości, Rzeszów, s. 71–87.
Zobacz w Google Scholar

Sajewicz M. (2010), Badania w public relations, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Badania i pomiar efektów w Public Relations, Rzeszów, s. 13–24.
Zobacz w Google Scholar

Sampson E. (2004), Zbuduj własną markę, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Secler B. (2013), Ksiądz Józef Tischner jako osobowość medialna, „Studia Medioznawcze”, nr 4 (55), s. 113–130.
Zobacz w Google Scholar

Siemes A. (2011a), Jak badać komunikację, „Communication Design Magazine” t. 2 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/jak_badac_komunikacje/ (dostęp: 6.01.2014).
Zobacz w Google Scholar

Siemes A. (2011b), Semantyka globalnych marek i firm, „Communication Design Magazine” t. 1 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/semantyka_globalnych_marek_i_firm/ (dostęp: 30.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Siemes A. (2017), Powstawanie (auto)wizerunku w kontekście biografii medialnej i rozwoju technologii, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Autopromocja, autoprezentacja i wizerunek w mediach masowych, t. 3, Katowice, s. 11–26.
Zobacz w Google Scholar

Sierakowska J. (2012), Porównanie wizerunków facebook i nasza klasa wśród ich użytkowników, [w:] Grech M. (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 237–258.
Zobacz w Google Scholar

Silverman D. (2009a), Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przeł. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Silverman D. (2009b), Prowadzenie badań jakościowych, przeł. J. Ostrowska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skawińska M. (2007), Zmiana wizerunku służby zdrowia w Polsce – konieczność i potrzeba społeczna, [w:] Soliński T., Tworzydło D. (red.), Public Relations – narzędzia przyszłości, Rzeszów, s. 271–281.
Zobacz w Google Scholar

Skąpska G. (2007), Niklas Luhmann i teoria systemów społecznych. Wstęp do wydania polskiego, [w:] Luhmann N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, przeł. M. Kaczmarczyk, Kraków, s. VII–XVIII.
Zobacz w Google Scholar

Skrzypczak A. (2009), Łączenie źródeł i triangulacja jako strategie poprawy jakości badań empirycznych, [w:] Bąk A., Kubisz-Muła Ł. (red.), Metody, techniki i praktyka badań społecznych, Bielsko-Biała, s. 93–101.
Zobacz w Google Scholar

Skudrzyk A., Warchala J. (2013), Język potoczny – dyskurs potoczny, [w:] Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U. (red.), Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, Kraków, s. 35–59.
Zobacz w Google Scholar

Sławkowa E. (2000), Style współczesnego felietonu (Z zagadnień stylistyki gatunku), [w:] Ostaszewska D. (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. I: Mowy piękno wielorakie, Katowice, s. 305–315.
Zobacz w Google Scholar

Słobodianiuk E. (2005), Wizerunek osobisty. Tworzenie wizerunku narzędziami PR [online], www.proto.pl/PR/Pdf/Wizerunek_osobisty.pdf (dostęp: 5.11.2015).
Zobacz w Google Scholar

Smółka-Dolecka A. (2012), Wpływ marki na wizerunek użytkownika na przykładzie portali społecznościowych, [w:] Grech M. (red.), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 136–167.
Zobacz w Google Scholar

Smyczyńska A. (2007), Niedyskretny urok grupy. Grupy studenckie a kształtowanie wizerunku uczelni wyższej na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, [w:] Soliński T., Tworzydło D. (red.), Public Relations – narzędzia przyszłości, Rzeszów, s. 283–293.
Zobacz w Google Scholar

Socha J., Kotula Z. (2004), Znaczenie wizerunku Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public Relations – wyzwania współczesności, Rzeszów, s. 343–354.
Zobacz w Google Scholar

Soliński T., Tworzydło D. (red.) (2007), Public Relations – narzędzia przyszłości, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Stasiak A. (2017), Droga do gwiazd. Jak budować wizerunek i markę osobistą?, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Stasiński P. (1982), Poetyka i pragmatyka felietonu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stasiołek I. (2012), Językowy obraz zmagań pisarskich Teodora Parnickiego na podstawie „Dzienników z lat osiemdziesiątych”, „Język w Komunikacji”, nr 2, s. 111–117.
Zobacz w Google Scholar

Stasiuk-Krajewska K. (2011), Budowanie wizerunku wyższych uczelni w kontekście media relations (na przykładzie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu), [w:] Stasiuk-Krajewska K., Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public Relations – doświadczenia, badania, wątpliwości, Rzeszów, s. 259–282.
Zobacz w Google Scholar

Stasiuk-Krajewska K. (2011), Funkcje i struktura dziennikarskiego samoopisu – przypadek „Naszego Dziennika”, [w:] Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie Public Relations, Wrocław, s. 41–55.
Zobacz w Google Scholar

Stasiuk-Krajewska K., Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.) (2011), Public Relations – doświadczenia, badania, wątpliwości, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Steciąg M. (2006), Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Stępowski R. (2017), Personal branding. Praktyczny poziom marki osobistej, Rawa Mazowiecka.
Zobacz w Google Scholar

Stojanowska E. (1998), Opisywanie siebie w warunkach autoprezentacji oraz prywatnie. Style autoprezentacji, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stojanowska E. (red.) (2010), Autoprezentacja dzieci i dorosłych. Temperamentalne, tożsamościowe oraz środowiskowe uwarunkowania, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stomma L. (2010), Swego rodzaju szlachectwo, [w:] Skworz A., Niziołek A. (red.), Biblia dziennikarstwa, Kraków, s. 640–645.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J. (2012), Historia myśli socjologicznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szafraniec J. (2007), Duży sukces małej Ani, czyli reklamowa kampania wizerunkowa na usługach PR, [w:] Soliński T., Tworzydło D. (red.), Public Relations – narzędzia przyszłości, Rzeszów, s. 295–309.
Zobacz w Google Scholar

Szamryk K.K. (2011), Stylistyczne wykładniki obiektywizmu i przejawy subiektywizmu w pracy „Roślin potrzebnych” Krzysztofa Kluka, [w:] Sokólska U. (red.), Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, Białystok, s. 343–352.
Zobacz w Google Scholar

Szczepaniak J. (2007), Wartościowanie w tekście prasowym na przykładzie niemieckiej gazety „Bild-Zeitung”, [w:] Oskiera A. (red.), Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, Łódź, s. 29–38.
Zobacz w Google Scholar

Szczepańska K. (2002), Ogłoszenia prasowe „dam pracę” jako identyfikator popytu na rynku pracy (w świetle analizy zawartości ogłoszeń w Gazecie Wyborczej), [w:] Kędzior Z. (red.), Marketing – metody i techniki badawcze, Dąbrowa Górnicza, s. 137–145.
Zobacz w Google Scholar

Szczurek E. (1995), Styl publicystyczny, [w:] tegoż (red.), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole, s. 363–395.
Zobacz w Google Scholar

Szmajke A. (1996), Samoutrudnianie jako sposób autoprezentacji: czy rzucanie kłód pod własne nogi jest skuteczną jest skuteczną metodą wywierania korzystnego wrażenia na innych, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szmajke A. (1999), Maski, pozy, miny, Olsztyn.
Zobacz w Google Scholar

Szwichtenberg Z. (2003), Możliwości wykorzystania Public Relations w kreowaniu wizerunku Koszalina przez administrację samorządową, [w:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public Relations, Rzeszów, s. 279–289.
Zobacz w Google Scholar

Szydłowska J. (2004), Besserwisser za katedrą, czyli o funkcjach prowokacji w poetyce felietonu, „Napis”, seria X, s. 271–279.
Zobacz w Google Scholar

Szymanek K. (2005), Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska A. (2003), Planowanie strategiczne w kreowaniu wizerunku szkoły wyższej, [w:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public Relations, Rzeszów, s. 379–396.
Zobacz w Google Scholar

Szymański A. (2013), Wizerunek Steve’a Jobsa, „Communication Design Magazine”, t. 5–6 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/wizerunek_steve_jobs/ (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Szymczak R. (2006), Mierzenie efektywności w PR, [w:] Sztuka Public Relations. Z doświadczeń polskich praktyków, publikacja zbiorowa, Warszawa, s. 265–282.
Zobacz w Google Scholar

Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.) (2001), Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Śmigiel Ł. (2011), Strona www – elektroniczna wizytówka pisarza, [w:] Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie Public Relations, Wrocław, s. 81–97.
Zobacz w Google Scholar

Środa M. (2009), Kobiety i władza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Świda J., Tworzydło D. (red.) (2003), Public Relations, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Tarczydło B. (2007), Marketingowa koncepcja kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Soliński T., Tworzydło D. (red.), Public Relations – narzędzia przyszłości, Rzeszów, s. 325–336.
Zobacz w Google Scholar

Tarczydło B. (2011), Metody pomiaru rezultatów działań Public Relations, [w:] Stasiuk-Krajewska K., Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public Relations – doświadczenia, badania, wątpliwości, Rzeszów, s. 89–108.
Zobacz w Google Scholar

Tracy B., Arden R. (2013), Potęga uroku osobistego. Jak zjednywać sobie ludzi, przeł. K. Dumińska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trzciałkowska M. (2016), Społeczne konstruowanie wizerunku wegetarianizmu na podstawie triangulacji metodologicznej, [w:] Graszewicz M., Wszołek M. (red.), Teorie komunikacji i mediów, t. 9: Konstrukcje komunikacji i mediów, Wrocław, s. 243–277.
Zobacz w Google Scholar

Trzęsicki K. (1990), Tekst – fragment tekstu (analiza formalna), [w:] Dobrzyńska T. (red.), Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 135–144.
Zobacz w Google Scholar

Trzmielak D. (2001), Badanie wizerunku firm na podstawie badań wybranych marek samochodów, [w:] Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, Rzeszów, s. 65–74.
Zobacz w Google Scholar

Turek P. (2013), Wizerunek Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wśród Polaków, którzy rozpoczęli naukę szkolną po 1989 roku, „Communication Design Magazine”, t. 5–6 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/wizerunek_muzeum_auschwitz_birkenau_wsrod_polakow/ (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Tworzydło D. (2007), Wykorzystanie macierzy celów wizerunkowych w analizie i ocenie sytuacji wyjściowej firmy, [w:] Soliński T., Tworzydło D. (red.), Public Relations – narzędzia przyszłości, Rzeszów, s. 337–344.
Zobacz w Google Scholar

Tworzydło D. (2008), Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Tworzydło D. (2010), Tworzenie narzędzi badawczych, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Badania i pomiar efektów w Public Relations, Rzeszów, s. 87–94.
Zobacz w Google Scholar

Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.) (2010), Badania i pomiar efektów w Public Relations, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.) (2010), Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, Kraków–Rzeszów–Zamość.
Zobacz w Google Scholar

Tworzydło D., Rymarz W., Górska D. (2004), Wpływ systemu zarządzania jakością na wizerunek firmy Zeto-Rzeszów Sp. z o.o., [w:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public Relations – wyzwania współczesności, Rzeszów, s. 223–231.
Zobacz w Google Scholar

Tworzydło D., Soliński T. (red.) (2004), Public Relations – wyzwania współczesności, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Tyc E. (2017), „Bezludna wyspa” Niny Terentiew jako przykład kreacji wizerunku opartej na stereotypie płci, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Autopromocja, autoprezentacja i wizerunek w mediach masowych, t. 3, Katowice, s. 115–127.
Zobacz w Google Scholar

Warnke I.H., Spitzmüller J. (2009), Wielopoziomowa lingwistyczna analiza dyskursu, „Tekst i Dyskurs”, nr 2, s. 123–147.
Zobacz w Google Scholar

Waszkiewicz A. (2011), Wielowymiarowy wizerunek uczelni wyższej w Polsce – refleksje badawcze, [w:] Stasiuk-Krajewska K., Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public Relations – doświadczenia, badania, wątpliwości, Rzeszów, s. 239–257.
Zobacz w Google Scholar

Waszkiewicz A. (2013), Metodologie badania wizerunku organizacji pożytku publicznego na przykładzie szkoły wyższej, [w:] Kaczmarczyk M., Widera Z. (red.), Public Relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, Sosnowiec–Warszawa, s. 123–140.
Zobacz w Google Scholar

Waszkiewicz A. (2010), Diagnoza wizerunku uczelni wyższej w Polsce a wizerunkowe Public Relations instytucji pożytku publicznego, [w:] Gackowski T., Gackowska A., Dziedzic J. (red.), PR w RP, czyli dwadzieścia lat polskiej branży Public Relations, Warszawa, s. 133–144.
Zobacz w Google Scholar

Węgorowska K. (2010), Językowy wizerunek międzywojennego świata wileńskiej kultury utrwalony w „Almanachu Literackim” z 1926 roku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica”, t. V, s. 261–276.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorek K. (2007), Kultura w felietonach Daniela Passenta, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 9, s. 428–445.
Zobacz w Google Scholar

Wielgus A., Żukowska M. (2012), Wizerunek palenia i osób palących w wybranych grupach na przykładzie maturzystów i studentów, [w:] Grech M. (red), Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, Łódź, s. 111–135.
Zobacz w Google Scholar

Wilkoń A. (2002), Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Witkowska I. (2016), Kobieta w polskiej kampanii prezydenckiej. Wizerunek kandydatek na urząd prezydenta RP w latach 1995, 2005, 2015, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Dyskurs autoprezentacyjny dawniej i dziś, t. 2, Katowice, s. 63–74.
Zobacz w Google Scholar

Wojcik K. (2009), Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Podręcznik dla teoretyków. Poradnik dla praktyków, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2002a), Potoczność w tekstach prasowych, [w:] Szpila G. (red.), Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Kraków, s. 323–334.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2002b), O doskonałości wypowiedzi publicystycznej na przykładzie felietonów J. Szczepkowskiej, [w:] Maliszewska A. (red.), O doskonałości, cz. 1, Łódź, s. 377–392.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2004), Felieton – informacja zakamuflowana, [w:] tejże, Gatunki prasowe, Lublin, s. 202–237.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2007a), Rola stylizacji w modyfikowaniu poetyki felietonu, „Prace Filologiczne”, t. 53, s. 735–744.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2007b), Rozrywka w prasie codziennej – wybrane aspekty, [w:] Mazur J., Rumińska M. (red.), Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, Lublin, s. 39–49.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2010a), Pisać felietonowo to koniecznie pisać felietony?, [w:] tejże, Analiza gatunków prasowych, Lublin, s. 109–121.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2010b), Głosy indywidualistów, [w:] tejże, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin, s. 143–158.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2010c), Styl dziennikarstwa prasowego w perspektywie dyskursywnej, [w:] Bogołębska B., Worsowicz M. (red.), Styl – dyskurs – media, Łódź, s. 81–91.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2011), O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu, „Tekst i Dyskurs”, nr 4, s. 69–78.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2015a), Językoznawca na medialnym polu badawczym, [w:] tejże, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin, s. 15–29.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2015b), Stylistyczne ukształtowanie gatunków prasowych, [w:] tejże, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin, s. 45–61.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2015c), Przejawy mody w sposobie kształtowania informacyjnych gatunków prasowych, [w:] tejże, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin, s. 63–80.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2015d), Interakcyjny styl komunikowania w prasie kobiecej, [w:] tejże, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin, s. 107–122.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2015e), Komizm we współczesnej polskiej prasie, [w:] tejże, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin, s. 151–170.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2015f), Kolaże tekstowe jako forma komunikacji publicystycznej, [w:] tejże, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin, s. 171–187.
Zobacz w Google Scholar

Wojtak M. (2015g), Współczesnej publicystki prasowej oblicza różne, [w:] tejże, Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin, s. 203–217.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyka M. (2017), Autoprezentacja w dawnych ogłoszeniach matrymonialnych – analiza wybranych przykładów, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Autopromocja, autoprezentacja i wizerunek w mediach masowych, t. 3, Katowice, s. 207–219.
Zobacz w Google Scholar

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W. (2006), Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Worsowicz M. (2002), Faits divers – inforozrywka w prasie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 5, s. 253–259
Zobacz w Google Scholar

Worsowicz M. (2010), Kategoria empatii w tekstach Barbary Pietkiewicz, [w:] Bogołębska B., Worsowicz M. (red.), Styl – dyskurs – media, Łódź, s. 165–176.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik A. (2017), Agresywna autoprezentacja – medialny wizerunek Magdaleny Gessler i Wojciecha Modesta Amaro, [w:] Kalisz A., Tyc E. (red.), Autopromocja, autoprezentacja i wizerunek w mediach masowych, t. 3, Katowice, s. 129–139.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik P. (2007), Eksperyment w badaniach marketingowych, [w:] Maison D., Noga-Bogomilski A. (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańsk, s. 135–152.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz-Dawid A. (2011), Wizerunek – wybrane zagadnienia, [w:] Stasiuk-Krajewska K., Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Public Relations – doświadczenia, badania, wątpliwości, Rzeszów, s. 47–70.
Zobacz w Google Scholar

Wszołek M. ( 2013), Kognitywny wizerunek wrocławskiej Galerii Wnętrz, „Communication Design Magazine”, t. 5–6 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/kognitywny_wizerunek_galerii_wnetrz/ (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Wszołek M. (2010), Mity i kity komunikacji, mediów i reklamy, [w:] Gackowski T., Gackowska A., Dziedzic J. (red.), PR w RP, czyli dwadzieścia lat polskiej branży Public Relations, Warszawa, s. 154–162.
Zobacz w Google Scholar

Wszołek M. (2013), Scenariusze autoprezentacyjne w kulturze polskiej, [w:] Grech M., Siemes A. (red.), Badanie i projektowanie komunikacji 2, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 143–154.
Zobacz w Google Scholar

Wszołek M. (2015), Reklama. Operacjonalizacja pojęcia, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wszołek M., Moszczyński K., Mackiewicz P. (2017), Wpływ barwy i etykiety opakowań na postrzeganie produktu – wyniki badań empirycznych, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 6. Tom dedykowany, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 77–122.
Zobacz w Google Scholar

Wyderka B. (1995), Środki stylowe, [w:] Gajda S. (red.), Przewodnik po stylistyce polskiej, Opole, s. 53–181.
Zobacz w Google Scholar

Wydrzyńska M. (2010), Procedura realizacji badań, [w:] Tworzydło D., Chmielewski Z. (red.), Badania i pomiar efektów w Public Relations, Rzeszów, s. 69–85.
Zobacz w Google Scholar

Zapała K. (2010), Akty deprecjacji językowej w dyskursie polityków – analiza werbalnych i niewerbalnych składników działalności językowej, [w:] Bogołębska B., Worsowicz M. (red.), Styl – dyskurs – media, Łódź, s. 281–287.
Zobacz w Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D. (2008), Wykłady ze stylistyki, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zemanek E. (2017), Badanie wizerunku uczelni w zakresie tzw. komunikacji wizualnej (case study), [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 6. Tom dedykowany, „Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 355–394.
Zobacz w Google Scholar

http://natemat.pl/58399,szymon-holownia-bedzie-pisal-w-rzeczpospolitej (dostęp: 12.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://polska.newsweek.pl/---newsweek-odpowiada--polemika-z-szymonem-holownia,94588,1,1.html (dostęp: 12.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/szymon-holownia-odchodzi-z-wprost/gje9g (dostęp: 12.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.gazetaprawna.pl/galerie/694136,duze-zdjecie,1,holownia-odchodzi-z-wprost-z-powodu-in-vitro-mainstream-relegowal-mnie-ze-swych-szeregow.html (dostęp: 12.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.internetpr.pl/pr_wiedza/z_mediow/art3006,szymon-holownia-bedzie-pisal-do-rzeczpospolitej.html (dostęp: 12.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.rmf24.pl/news-holownia-odchodzi-z-wprost,nId,950766 (dostęp: 12.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/holownia_odchodzi_z_wprost_poszlo_o_poglady_265669.html (dostęp: 12.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ikonowicz-zarzeczny-kot-i-urbanski-w-uwazam-rze (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/szymon-holownia-odchodzi-z-newsweeka# (dostęp: 12.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/szymon-holownia-odchodzi-z-newsweeka# (dostęp: 12.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://wyborcza.pl/1,76842,12950426,_Uwazam_Rze__i__w_Sieci___czyli_konflikty_medialnej.html (dostęp: 21.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

http://wyborcza.pl/1,76842,14388168,Wraca__W_Sieci___Bracia_Karnowscy_wygrali_w_sadzie.html (dostęp: 12.04.2016).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

4 marca 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-410-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-409-7

Inne prace tego samego autora

  • Anna Barańska-Szmitko, Anita Filipczak-Białkowska, Krzysztof Grzegorzewski, Włodzimierz Adamiak , Jolanta Antas , Jakub Pstrąg, Dobrosław Bagiński , Agnieszka Barczyk-Sitkowska , Mariusz Bartosiak , Anna Bednarczyk , Barbara Bogołębska , Sandra Camm, Iwona Nowakowska-Kempna, Wiesław Czechowski , Anna Dąbrowska , Karolina Dobrosz, Zofia Władyka-Łuczak, Michael Fleischer, Michał Grech, Kamil Olender , Krzysztof Grzegorzewski , Eliza Grzelak, Iwona Hofman, Aleksander Kiklewicz , Rafał Leśniczak , Piotr Lewiński , Zdzisław Jakub Lichański , Piotr Mastalerz , Joanna Mikosz , Elżbieta Tabakowska, Zbigniew Nęcki , Marek Ostrowski , Krzysztof Ozga , Marek Palczewski , Jacek Perlin , Jan Pleszczyński , Jarosław Płuciennik, Annette Siemes , Ryszard Tokarski, Alfred Marek Wierzbicki, Mariusz Wszołek , Teorie i praktyki komunikacji
  • Anna Barańska-Szmitko, Monika Worsowicz, Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Krzysztof Grzegorzewski, Rafał Siekiera, Natalia Kowalska-Elkader, Joanna Bachura-Wojtasik, Kinga Sygizman, Anita Filipczak-Białkowska, Błażej Filanowski, Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna
  • Anna Barańska-Szmitko, Wpływ słowa i obrazu na wizerunek osoby publicznej
  • Anna Barańska-Szmitko, Wizerunek felietonisty i sposoby jego werbalnego komunikowania