Wolność pracy osób z niepełnosprawnościami jako wartość prawnie chroniona

Autorzy

Magdalena Paluszkiewicz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej
https://orcid.org/0000-0002-7454-927X

Słowa kluczowe:

osoba niepełnosprawna, niepełnosprawność, praca osób z niepełnosprawnościami, wolność pracy

Streszczenie

Zasadniczym celem monografii było dokonanie oceny rozwiązań prawnych składających się na model ochrony wolności pracy osób z niepełnosprawnościami z perspektywy ich funkcji, jaką jest zapewnianie możliwości urzeczywistniania tej wartości w życiu społecznym. W związku z tym istotne stało się ustalenie okoliczności, które wpłynęły na powstanie i kształt modelowych rozwiązań służących ochronie wolności pracy osób z niepełnosprawnościami, a następnie ukazanie różnych środków prawnych wykorzystywanych do jej zapewniania, w zależności od dynamicznych uwarunkowań polityczno-ustrojowych oraz społeczno-gospodarczych, w tym od ewolucji postrzegania samej niepełnosprawności. Analizie poddano standardy międzynarodowe stosowane w celu zagwarantowania tej ochrony, co pozwoliło na dokonanie w ich kontekście oceny rozwiązań przyjmowanych w przeszłości i współcześnie w polskim ustawodawstwie. W rezultacie sformułowano postulaty wprowadzenia niezbędnych zmian oraz propozycje przyjęcia nowych rozwiązań prawnych, które służą efektywnej realizacji wolności pracy osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań życia społecznego.

Bibliografia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., Dz.U. Nr 44, poz. 267.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. Nr 30, poz. 227.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r., Dz.U. Nr 33, poz. 232.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. Nr 75, poz. 444.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. Nr 84, poz. 426.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26 czerwca 1945 r. w San Francisco, Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 9 października 1946 r., Załącznik, pkt I lit. a, Dz.U. z 1948 r. Nr 43, poz. 308 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Statut Rady Europy przyjęty w Londynie 5 maja 1949 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 118, poz. 565.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ z 19 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ z 19 grudnia 1966 r., Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., Dz.U. z 2012 r., poz. 1169.
Zobacz w Google Scholar

Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
Zobacz w Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany Dz.Urz. UE C 202 z 07.06.2016, s. 1–45.
Zobacz w Google Scholar

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany Dz.Urz. UE C 202 z 07.06.2016, s. 46–199.
Zobacz w Google Scholar

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej podpisana 7 grudnia 2000 r., tekst skonsolidowany Dz.U. UE C 202 z 07.06.2016, s. 389–405.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 29 z 28 czerwca 1930 r. dotycząca pracy przymusowej i obowiązkowej, Dz.U. z 1959 r. Nr 20, poz. 122.
Zobacz w Google Scholar

Protokół do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z dnia 11 czerwca 2014 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1418.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 48 z 22 czerwca 1935 r. dotycząca ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, wypowiedziana 9 czerwca 1973 r. uchwałą Rady Państwa Nr 11/U/73.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 96 z 1 lipca 1949 r. o płatnych biurach pośrednictwa pracy, Dz.U. z 1955 r. Nr 38, poz. 236.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 102 z 28 czerwca 1952 r. o minimalnych normach zabezpieczenia społecznego, Dz.U. z 2005 r. Nr 93, poz. 775.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 105 z 25 czerwca 1957 r. o zniesieniu pracy przymusowej, Dz.U. z 1959 r. Nr 39, poz. 240.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 111 z 25 czerwca 1958 r. dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, Dz.U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 122 z 9 lipca 1964 r. odnosząca się do polityki zatrudnienia, Dz.U. z 1967 r. Nr 8, poz. 31.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 142 z 23 czerwca 1975 r. dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, Dz.U. z 1979 r. Nr 29, poz. 164.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 159 z 20 czerwca 1983 r. dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2005 r. Nr 43, poz. 412.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 181 z 19 czerwca 1997 r. w sprawie prywatnych biur pośrednictwa pracy, Dz.U. z 2008 r. Nr 222, poz. 1448.
Zobacz w Google Scholar

Europejska Karta Społeczna podpisana w Turynie 18 października 1961 r., Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67.
Zobacz w Google Scholar

Zrewidowana Europejska Karta Społeczna z 3 maja 1996 r., podpisana przez Polskę, http:// www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163/signatures (dostęp: 14.01.2019), tekst Zrewidowanej Karty dostępny w: R.A. Henczel, J. Maciejewska, Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej, Warszawa 1997, s. 54–82.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.Urz. WE L 166 z 30.04.2004, s. 1–123.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004, Dz.Urz. WE L 284 z 30.10.2009, s. 1–42.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1231/2010 z 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie 883/2004 i rozporządzenie 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo, Dz.Urz. UE L 344 z 29.12.2010, s. 1–3.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 492/2011 z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii, Dz.Urz. UE L 141 z 27.05.2011, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Komisji UE nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9–17.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz.Urz. UE L 187 z 26.6.2014, s. 1–78.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 589/2016 z 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013, Dz.Urz. UE L 107 z 22.04.2016, s. 1–28.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 679/2016 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1–88.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady WE z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Dz.Urz. WE L 183 z 29.06.1989, s. 1–8.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), Dz.Urz. WE L 175 z 10.07.1999, s. 43–48.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady 97/81/WE z 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/, Dz.Urz. WE L 14 z 20.01.1998, s. 9–14.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dz.Urz. WE L 180 z 19.07.2000, s. 22–26.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady 2000/78/WE z 21 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dz.Urz. UE L 303 z 02.12.2000, s. 79–85.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.Urz. WE L 299 z 18.11.2003, s. 9–19.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana), Dz.Urz. WE L 204 z 26.07.2006, s. 23–36.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej, Dz.Urz. WE L 327 z 05.12.2008, s. 9–14.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 27 stycznia 1919 r. o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, Dz.Pr.P.Pol. Nr 11, poz. 127.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym, Dz.Pr.P.Pol. Nr 14, poz. 147.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową, Dz.U. Nr 32, poz. 195.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 21 października 1921 r. o zarobkowem pośrednictwie pracy, Dz.U. Nr 88, poz. 647. Ustawa z 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej, Dz.U. Nr 92, poz. 726.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 10 czerwca 1924 r. o społecznem pośrednictwie pracy, Dz.U. Nr 58, poz. 585.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, tekst jedn. Dz.U. z 1932 r. Nr 58, poz. 555 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Dz.U. Nr 106, poz. 911.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych, Dz.U. Nr 35, poz. 323.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników, Dz.U. Nr 35, poz. 324.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, Dz.U. Nr 38, poz. 389.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim, Dz.U. Nr 26, poz. 238.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, Dz.U. Nr 51, poz. 396.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 r. o zniesieniu państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, Dz.U. Nr 84, poz. 621.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 26 marca 1935 r. o Inwalidzkim Sądzie Administracyjnym, Dz.U. Nr 26, poz. 177.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 14 kwietnia 1937 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim, Dz.U. Nr 30, poz. 225.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Dz.U. Nr 1, poz. 1.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 2 sierpnia 1945 r. o urzędach zatrudnienia, Dz.U. Nr 30, poz. 182. Dekret z 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy, Dz.U. Nr 3, poz. 24.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 23 stycznia 1947 r. o organach administracji zaopatrzenia inwalidzkiego, Dz.U. Nr 21, poz. 83.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia, Dz.U. Nr 55, poz. 434.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyższych, Dz.U. Nr 10, poz. 106.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz.U. Nr 30, poz. 116.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, Dz.U. Nr 23, poz. 98.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym, Dz.U. Nr 9, poz. 52.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i ich rodzin, Dz.U. Nr 12, poz. 70.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy, Dz.U. Nr 27, poz. 170.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach, Dz.U. Nr 12, poz. 61.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych, Dz.U. Nr 8, poz. 48.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy, Dz.U. Nr 13, poz. 91.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz.U. Nr 3, poz. 6.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, Dz.U. Nr 3, poz. 11.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, Dz.U. Nr 53, poz. 341.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, tekst pierwotny Dz.U. Nr 21, poz. 117, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2193.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst pierwotny Dz.U. Nr 24, poz. 141; tekst obowiązujący – tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1917 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jedn. Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, Dz.U. Nr 20, poz. 105.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. Nr 24, poz. 122.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 967.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, Dz.U. Nr 7, poz. 55.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2115.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1915.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, tekst pierwotny Dz.U. Nr 30, poz. 210, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1285.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy, Dz.U. Nr 35, poz. 229.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz.U. Nr 40, poz. 267.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Nr 39, poz. 176.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej, Dz.U. Nr 75, poz. 334.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1983.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2067 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2336 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz.U. Nr 46, poz. 201.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1313.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1457.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 925.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2225.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 132 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Dz.U. Nr 100, poz. 459.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i ubezpieczeniu społecznym, Dz.U. Nr 100, poz. 461.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 618.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 652.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1155.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tekst pierwotny Dz.U. Nr 123, poz. 776; tekst obowiązujący – tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 652.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1270.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1368.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 52.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1897 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1277.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1376.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003 r. Nr 7, poz. 79.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1969.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1950 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, tekst pierwotny Dz.U. Nr 135, poz. 1268, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1340.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 11 września 2003 r. o zawodowej służbie wojskowej, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 173.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1508.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 151.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1219.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 754.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1845 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 123.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1448.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 481 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 996. Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz.U. poz. 646.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Dz.U. poz. 2192.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 2245.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Skarbu oraz Ministra b. dzielnicy Pruskiej z 15 listopada 1921 r. o obowiązku zatrudniania ciężko poszkodowanych inwalidów wojennych, Dz.U. Nr 94, poz. 699.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Skarbu oraz Ministra b. dzielnicy Pruskiej z 22 listopada 1921 r. o obsadzaniu wolnych miejsc pracy w zakładach samorządowych oraz prywatnych, subwencjonowanych i koncesjonowanych przez Państwo, Dz.U. Nr 96, poz. 707.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie przepisów o komunalnem pośrednictwie pracy na terenie górnośląskiej części województwa śląskiego, Dz.U. Nr 127, poz. 1050.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 maja 1935 r. o obowiązku zatrudniania inwalidów wojennych i wojskowych w przedsiębiorstwach państwowych, Dz.U. Nr 44, poz. 298.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 24 września 1945 r. o pośrednictwie pracy i pośrednictwie przy zawieraniu umów o naukę zawodu, Dz.U. Nr 41, poz. 231.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 23 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji, Dz.U. Nr 21, poz. 86.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 19 grudnia 1950 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego, Dz.U. z 1951 r. Nr 3, poz. 21.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszenia prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej, Dz.U. nr 26, poz. 111.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 października 1958 r. w sprawie ustroju i zakresu działania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, Dz.U. Nr 65, poz. 319.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudniania inwalidów, Dz.U. Nr 20, poz. 88.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 sierpnia 1968 r. w sprawie ustroju, zakresu działania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu odwoławczego oraz nadzoru nad działalnością tych komisji, Dz.U. Nr 31, poz. 206.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 stycznia 1969 r. w sprawie niezawieszania prawa do emerytury lub renty, Dz.U. Nr 3, poz. 16.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z 21 lutego 1970 r. w sprawie zakładowych ośrodków rehabilitacji przemysłowej, Dz.U. Nr 5, poz. 40.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego, Dz.U. Nr 51, poz. 325.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz.U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 kwietnia 1977 r. w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty, Dz.U. Nr 11, poz. 46.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 grudnia 1981 r. w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów, Dz.U. Nr 31, poz. 175.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego, Dz.U. Nr 32, poz. 187.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 marca 1983 r. w sprawie osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty, Dz.U. Nr 40, poz. 197.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 1983 r. w sprawie zasad działania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, trybu odwoławczego oraz sprawowania nadzoru nad działalnością tych komisji, Dz.U. Nr 36, poz. 166.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 sierpnia 1983 r. w sprawie obowiązkowego pośrednictwa pracy na niektórych terenach oraz obowiązku zatrudniania na całym terytorium kraju określonych kategorii osób ze względów społecznych, Dz.U. Nr 48, poz. 215.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym, Dz.U. Nr 75, poz. 337.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 25 kwietnia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania i przyznawania świadczeń z Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej, Dz.U. Nr 27, poz. 140.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 1984 r. w sprawie czasu pracy i płatnych urlopów dodatkowych dla pracowników zaliczonych do I lub II grupy inwalidów, Dz.U. Nr 28, poz. 143.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 października 1991 r. w sprawie określenia organów właściwych do orzekania o istotnym ubytku zdolności fizycznych, psychicznych
Zobacz w Google Scholar

lub umysłowych, ograniczających zdolność do wykonywania pracy zawodowej, a także o stopniu zdolności osoby niepełnosprawnej do pracy zarobkowej, Dz.U. Nr 90, poz. 406.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, orientacji i poradnictwa zawodowego, rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy, a także przyznawania świadczeń określonych w przepisach o zatrudnieniu i bezrobociu, Dz.U. Nr 122, poz. 541.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 16 czerwca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy, Dz.U. Nr 73, poz. 363.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 listopada 1997 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych, Dz.U. Nr 154, poz. 1012.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania, Dz.U. Nr 124, poz. 820.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych, Dz.U. Nr 29, poz. 369 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2027.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1887.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 12 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy, Dz.U. Nr 273, poz. 2711 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 46.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1078 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, Dz.U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, Dz.U. poz. 850.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, Dz.U. poz. 1299.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej, Dz.U. poz. 670.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, Dz.U. poz. 667.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 619.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych, Dz.U. poz. 1970.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, Dz.U. poz. 1987.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, Dz.U. poz. 761 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. poz. 1113 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. poz. 1578.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Dz.U. poz. 1743 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2017 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1023 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego, Dz.U. poz. 1675.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, Dz.U. poz. 2035.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, Dz.U. poz. 2090.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, Dz.U. poz. 2342.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z 23 marca 1951 r. w sprawie zatrudniania inwalidów, M.P. Nr A-159, poz. 780.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Oświaty z 26 czerwca 1962 r. w sprawie udostępniania młodzieży z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami kształcenia się w szkołach zawodowych, Dz.U. Min. Oświaty Nr 7, poz. 85.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z 18 kwietnia 1968 r. w sprawie współdziałania pomiędzy wydziałami zdrowia i opieki społecznej a wydziałami zatrudnienia prezydiów rad narodowych, M.P. Nr 21, poz. 139.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z 18 kwietnia 1968 r. w sprawie kontroli warunków pracy i prawidłowości zatrudnienia inwalidów w zakładach pracy, M.P. Nr 21, poz. 138.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 18 kwietnia 1968 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania planów zatrudnienia inwalidów, M.P. Nr 21, poz. 137.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 24 sierpnia 1968 r. w sprawie specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji osób pobierających renty inwalidzkie, M.P. Nr 38, poz. 274.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Finansów z 19 czerwca 1984 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac, M.P. Nr 16, poz. 114.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 17 lipca 1984 r. w sprawie pośrednictwa pracy, Dz.Urz. MPiPS Nr 7, poz. 31.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 marca 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, M.P. Nr 12, poz. 94.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z 4 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego, Dz.Urz. MEN Nr 9, poz. 36.
Zobacz w Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 20 maja 2008 r. w sprawie postępów osiągniętych w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE, Dz.Urz. UE C 279 z 19.11.2009 r., s. 23–30.
Zobacz w Google Scholar

Decyzja Rady 2010/48/WE z 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.Urz. UE L 23 z 27.01.2010, s. 35–36.
Zobacz w Google Scholar

Międzyinstytucjonalna proklamacja Europejskiego filaru praw socjalnych, Dz.Urz. UE C 428 z 13.12.2017, s. 10–15.
Zobacz w Google Scholar

Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników z 9 grudnia 1989 r., tekst dostępny [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993, s. 280–287.
Zobacz w Google Scholar

Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich, tekst dostępny w: T. Szymczak (red.), Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (lata 1944-1992), Łódź 1997, s. 104.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sejmu PRL z 16 września 1982 r. w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych, M.P. Nr 22, poz. 188.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, M.P. Nr 50, poz. 475.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 9 marca 1988 r., U 7/87, OTK 1988/1/1.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 23 października 1995 r., K 4/95, OTK 1995/2/11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 3 września 1996 r., K 10/96, OTK 1996/4/33.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 29 września 1997 r., K 15/97, OTK 1997/3–4/37.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 31 marca 1998 r., K 24/97, OTK 1998/2/13.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 6 maja 1998 r., K 37/97, OTK 1998/3/33.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK 1999/1/2.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 16 marca 1999 r., K 35/98, OTK 1999/3/37.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1999 r., K 33/98, OTK 1999/4/71.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 19 października 1999 r., SK 4/99, OTK 1999/6/119.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 23 czerwca 1999 r., K 30/98, OTK 1999/5/101.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 19 października 1999 r., SK 4/99, OTK 1999/6/119.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98, OTK 2000/1/3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 13 marca 2000 r., K 1/99, OTK 2000/2/59.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 14 marca 2000 r., P 5/99, OTK 2000/2/60.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 12 kwietnia 2000 r., K 8/98, OTK 2000/3/87.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 10 maja 2000 r., K 21/99, OTK 2000/4/109.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 24 stycznia 2001 r., SK 30/99, OTK 2001/1/3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 30 stycznia 2001 r., K 17/00, OTK 2000/1/4.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 7 lutego 2001 r., K 27/00, OTK 2001/2/29.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 19 marca 2001 r., K 32/00, OTK 2001/3/50.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., K 11/00, OTK 2001/3/54.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 6 lutego 2002 r., SK 11/01, OTK-A 2002/1/2.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 7 maja 2002 r., SK 20/00, OTK-A 2002/3/29.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r., K 7/01, OTK-A 2003/3/19.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 23 września 2003 r., K 20/02, OTK-A 2003/7/76.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 25 listopada 2003 r., K 37/02, OTK-A 2003/9/96.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004/2/9.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 24 lutego 2004 r., K 54/02, OTK-A 2004/2/10.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 21 marca 2005 r., P 5/04, OTK-A 2005/3/26.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 31 stycznia 2006 r., K 23/03, OTK-A 2006/1/8.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 7 marca 2007 r., K 28/05, OTK-A 2007/3/24.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 10 lipca 2007 r., SK 50/06, OTK-A 2007/7/75.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 8 października 2007 r., K 20/07, OTK-A 2007/9/102.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 23 października 2007 r., P 28/07, OTK-A 2007/9/106.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 12 lutego 2008 r., SK 82/06, OTK-A 2008/1/3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 15 kwietnia 2008 r., P 9/06, OTK-A 2008/3/43.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 5 maja 2009 r., P 64/07, OTK-A 2009/5/64.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 6 października 2009 r., SK 46/07, OTK-A 2009/9/132.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 24 lutego 2010 r., K 6/09, OTK-A 2010/2/15.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 15 lipca 2010 r., K 63/07, OTK-A 2010/6/60.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 1 marca 2011 r., P 21/09, OTK-A 2011/2/7.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 19 kwietnia 2011 r., P 41/09, OTK-A 2011/3/25.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 12 lipca 2011 r., K 26/09, OTK-A 2011/6/54.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 18 października 2011 r., SK 24/09, OTK-A 2011/8/82.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 29 listopada 2011 r., SK 15/09, OTK-A 2011/9/98.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 13 czerwca 2013 r., K 17/11, OTK-A 2013/5/58.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 11 lipca 2013 r., SK 16/12, OTK-A 2013/6/75.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 7 maja 2014 r., K 43/12, OTK-A 2014/5/50.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 24 lipca 2014 r., SK 53/13, OTK-A 2014/7/77.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., P 45/12, OTK-A 2015/4/46.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 24 października 2017 r., K 1/17, OTK-A 2017/79.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie TK z dnia 24 października 2001 r., SK 10/01, OTK 2001/7/225.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie TK z dnia 22 października 2013 r., Ts 48/12, OTK-B 2015/1/5.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 5 lutego 1963 r., w sprawie 26/62, van Gend & Loos, Zb. Orz. 1963, s. 3.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 19 marca 1964 r., w sprawie 75/63, Unger, Zb. Orz. 1964, s. 347.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 14 maja 1974 r., w sprawie C-4/73, Drugi Nold, Zb. Orz. 1974, s. 491.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 13 grudnia 1979 r., w sprawie C-44/79, Liselotte Hauer, Zb. Orz.1979, s. 3727.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 3 lipca 1986 r., w sprawie 66/85, Lawrie-Blum, Zb. Orz. 1986, s. 2121.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 8 października 1986 r., w sprawie C-234/85, Staatsanwaltschaft Freiburg, Zb. Orz. 1986, s. 2897.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 23 października 1986 r., w sprawie 300/84, Roosmalen, Zb. Orz. 1986, s. 3097.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 26 stycznia 1999 r., w sprawie C-18/95, Terhoeve, Zb. Orz. 1999 I-00345.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 6 listopada 2003 r., w sprawie C-413/01, Ninni-Orasche, Zb. Orz. 2003 I-13187.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 30 marca 2006 r., w sprawie C-10/05, Mattern i Cikotic, Zb. Orz. 2006 I-03145.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 11 lipca 2006 r., w sprawie C-13/05, S. Chacón Navas, Zb. Orz. 2006, I-6467.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETS z dnia 17 lipca 2008 r., w sprawie C-303/06, Coleman, Zb. Orz. 2008 I-05603.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 22 czerwca 2011 r., w sprawie C-399/09, Landtová, Zb. Orz. 2011 I-05573.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 6 grudnia 2012 r., w sprawie C-152/11, Odar, ECLI:EU:C:2012:772.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 11 kwietnia 2013 r., w sprawie C-401/11, Soukupová, ECLI:EU:C:2013:224.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 11 kwietnia 2013 r., w sprawach połączonych C-335/11 i C-337/11, J. Ring i L. Skouboe Werge, Zb. Orz. 2013, I-222 z opinią Rzecznika Generalnego J. Kokott z dnia 6 grudnia 2012 r., ECLI:EU:C:2012:775.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 4 lipca 2013 r., w sprawie C-312/11, Republika Włoch, Dz.Urz. UE C 226 z 30.7.2011, s. 19.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 18 marca 2014 r., w sprawie C-363/12, Z., ECLI:EU:C:2014:159. Wyrok TSUE z dnia 22 maja 2014 r., w sprawie C-356/12, Glatzel, ECLI:EU:C:2014:350.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 18 grudnia 2014 r., w sprawie C-354/13, Fag og Arbejde (FOA), ECLI:EU:C:2014:2463.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 1 grudnia 2016 r., w sprawie C-395/15, M. Daouidi, ECLI:EU:C:2016:917 z opinią Rzecznika Generalnego Y. Bota z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie C-395/15 M. Daouidi, ECLI:EU:C:2016:371.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie C-406/15, Petya Milkova, Zb. Orz. 2017/3/I-198 z opinią Rzecznika Generalnego H. Saugmandsgaarda Øe z dnia 27 października 2016 r., ECLI:EU:C:2016:824.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TSUE z dnia 18 stycznia 2018 r., w sprawie C-270/16, C.E.R. Conejero, ECLI:EU:C:2018:17. Zasada prawna Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 kwietnia 1956 r., OSPiKA 1957 r., poz. 19.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z dnia 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, OSNC 1985/11/16.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 16 stycznia 1970 r., III PRN 96/69, OSNC 1970/9/161.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 9 września 1997 r., II UKN 219/97, OSNP 1998/13/402.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 12 stycznia 1998 r., I PKN 459/97, OSNP 1998/22/656.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 9 kwietnia 1998 r., I PKN 36/98, OSNP 1999/8/268.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 25 maja 2000 r., I PKN 657/99, OSNAPiUS 2001/22/660.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 16 listopada 2000 r., I PKN 537/00, OSNP 2002/11/269.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 8 grudnia 2000 r., II UKN 134/00, OSNP 2002/15/369.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2002 r., II UKN 709/00, OSNP 2003/20/497.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2004 r., II UK 222/03, OSNP 2004/19/340.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 12 stycznia 2005 r., I UK 102/04, LEX nr 589952.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 25 stycznia 2005 r., II PK 169/04, LEX nr 602691.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 14 czerwca 2005 r., I UK 278/04, LEX nr 375618.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 6 lipca 2005 r., III PK 51/05, OSNP 2006/5–6/85.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 9 marca 2006 r., II UK 98/05, OSNP 2007/5–6/77.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 11 marca 2008 r., II UK 138/07, LEX nr 846576.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 2 października 2008 r., I PK 64/08, OSNP 2010/7–8/86.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 26 maja 2010 r., II UK 353/09, LEX nr 604226.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 12 maja 2011 r., II PK 276/10, OSNP 2012/13–14/164.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 9 marca 2012 r., I UK 388/11, LEX nr 1215135.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2012 r., II PK 218/11, OSNP 2013/9–10/105.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 23 kwietnia 2014 r., I PK 255/13, OSNP 2015/9/124.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 12 listopada 2014 r., I PK 74/14, OSNP 2016/8/101.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 24 maja 2016 r., III UK 145/15, LEX nr 2076394.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 7 grudnia 2017 r., I PK 334/16, OSNP 2018/9/119.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 10 września 1976 r., I PZP 48/76, OSNCP 1977/4/65.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 27 października 1977 r., III CZP 81/77, OSNC 1978/8/131.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 22 lutego 1994 r., I PZP 2/1994, OSNP 1994/1/5.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 18 kwietnia 2000 r., III ZP 6/00, OSNP 2000/20/740.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 18 stycznia 2012 r., II PK 149/11, OSNP 2012/23-24/287.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała SN z dnia 27 stycznia 2016 r., III PZP 9/15, OSNP 2016/8/100.
Zobacz w Google Scholar

Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2002 r., II UK 176/02, LEX nr 464672.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 26 listopada 2010 r., II FSK 1345/09, LEX nr 794290.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2014 r., I OSK 2290/12, LEX nr 1480864.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 16 maja 2014r., II FSK 1388/12, LEX nr 1481500.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 16 maja 2014 r., II FSK 1389/12, LEX nr 2005817.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r., VI ACa 1083/08, LEX nr 577590.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r., III AUa 1052/13, LEX nr 1477374.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 22 marca 2018 r., III AUa 119/17, LEX nr 2514375.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 września 2005 r., II SA/Ka 3315/03, LEX nr 2213822.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 4 czerwca 2008 r., II SA/Ol 239/08, LEX nr 508246.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Opolu z dnia 10 lutego 2009 r., II SA/Op 637/08, LEX nr 545662.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 22 maja 2014 r., III SA/Lu 50/14, LEX nr 1531887.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r., III SA/Wa 1077/16, LEX nr 2406769.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 listopada 2017 r., II SA/Go 536/17, LEX nr 2399983.
Zobacz w Google Scholar

Albin E., Universalising the Right to Work of Persons with Disabilities: An Equality and Dignity Based Approach, [w:] V. Mantouvalou (ed.), The Right to Work. Legal and Philosophical Perspectives, Oxford and Portland, Oregon 2017.
Zobacz w Google Scholar

Antonów K., Renta z tytułu niezdolności do pracy, [w:] U. Jackowiak, R. Ziółkowska (red.), Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym, PSUS, Gdańsk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Arczewska M., Giermanowska E., Racław M., Pracodawcy i nowy model polityki społecznej wobec aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, [w:] E. Giermanowska (red.), Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Aron R., Esej o wolnościach, Warszawa 1997, [za:] B. Dziemidokiem, Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wolnością człowieka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2010, Sectio I, vol. XXXV.
Zobacz w Google Scholar

Balcerek M., Rozwój wychowania i kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Zarys historyczny, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak B., Skarga konstytucyjna i jej znaczenie w zakresie ochrony praw podstawowych, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Baran K.W., Komentarz do art. 53, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Baran K.W., Pojęcie i systematyka zatrudnienia niepracowniczego, [w:] K.W. Baran, K. Antonów (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Barczyński A., Praca i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce, „Polityka Społeczna” 2002, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Barczyński A., Skuteczność systemu zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016 (21), nr IV.
Zobacz w Google Scholar

Bartkowski J., Gąciarz B., Giermanowska E., Kudlik A., Sobiesiak P., Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wyniki badań, [w:] M. Nicińska (red.), Pracodawcy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak jest? Co można zmienić?, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bartnik C.S., Teologia pracy ludzkiej, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Bereda-Łabędź K., Komentarz do art. 14, [w:] K. Bereda-Łabędź, L. Klimkiewicz, A. Pałecka, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Akty wykonawcze. Komentarz, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Berlin I., Wolność, przeł. B. Baran, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bielak-Jomaa E., Komentarz do art. 39, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bielak-Jomaa E., Szkolenia niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy jako forma aktywizacji zawodowej – kilka uwag krytycznych, [w:] M. Bosak (red.), Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bieniek G., Komentarz do art. 218 k.p., [w:] J. Jończyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Bierć A., Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, „Studia Prawnicze” 1998, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Biernat S., Rozdział dóbr przez państwo. Uwarunkowania społeczne i konstrukcje prawne, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.
Zobacz w Google Scholar

Bigos D., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako organ sprawujący kontrolę sądową nad przestrzeganiem praw człowieka wymienionych w Karcie Praw Podstawowych UE, [w:] J. Jaskiernia (red.), Europejski system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność, tom 3, Toruń 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bińczycka-Majewska T., Charakterystyka i zakres świadczeń w systemie ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Bińczycka-Majewska T., Wokół projektu zmian prawa rentowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Bińczycka-Majewska T., Zmiana treści umownego stosunku pracy, Łódź 1981.
Zobacz w Google Scholar

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Bodnar A., Śledzińska-Simon A., O potrzebie ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Borowski G., Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów – wybrane przykłady, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012(5), nr IV.
Zobacz w Google Scholar

Borowski H., Kłopoty z wolnością i koniecznością, [w:] J. Pawlica (red.), Autokreacja człowieka między wolnością a zniewoleniem, Materiały VI Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków 5–6 czerwca 1995, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Borowski H., Wartości uniwersalne i hierarchia wartości, [w:] B. Szymańska i J. Pawlica (red.), Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach, Materiały V Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków 7–8 czerwca 1993, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Boruta I., Ochrona dóbr osobistych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Borysiak W., Bosek L., Komentarz do art. 32 Konstytucji, [w:] M. Safjan i L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz. Tom I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bosek L., Komentarz do art. 31 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, tom I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Braun P., Osoba niepełnosprawna w izolacji penitencjarnej, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013 (7), nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska A.I., Rycielski P., Sijko K., Wyzwania metodologiczne. Diagnoza potrzeb i ewaluacja wsparcia wśród osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Budzich E., Efektywność ekonomiczna spółdzielni inwalidów w gospodarce rynkowej, „Polityka Społeczna” 1994, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Chlebosz D., Nowy system orzekania o stopniu niepełnosprawności, „Służba Pracownicza” 1997, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Ciupa S.W., Zatrudnianie pracowników w formie telepracy według Kodeksu pracy, cz. 2, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Complak K., Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cyran A., Wiszniewska M., Walusiak-Skorupa J., Bariery w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na poziomie opieki profilaktycznej nad pracownikiem, „Medycyna Pracy” 2012, nr 6 (63).
Zobacz w Google Scholar

Czeszejko-Sochacki Z., Skarga konstytucyjna – niektóre dylematy, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiertniak B.M., Podstawowe zasady prawa pracy. Zagadnienia ogólne, [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy. Tom I. Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Deakin S., The Right to Work, [w:] N. Bruun, K. Lörcher, I. Schömann, S. Clauwaert (eds), The European Social Charter and the Employment Relation, Oxford and Portland, Oregon 2017.
Zobacz w Google Scholar

Dmowski S. [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga Pierwsza. Część Ogólna, wyd. X, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, „Źródła” 2011, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Dubowik A., Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1994, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Dyczkowski M., W sprawie ochrony dóbr osobistych pracowników, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Dziemidok B., Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wolnością człowieka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2010, Sectio I, vol. XXXV.
Zobacz w Google Scholar

Dzienisiuk D., Renty w systemie ubezpieczeń społecznych, [w:] K.W. Frieske, E. Przychodaj (red.), Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Filcek A., Komentarz do art. 40 k.p., [w:] M. Piekarski (red.), Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 60 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Interes pracodawcy w prawie pracy, „Państwo i Prawo” 2012, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Konstytucyjne gwarancje praw pracowniczych, „Państwo i Prawo” 1997, nr 11–12.
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe podstawy ochrony trwałości stosunku pracy, [w:] G. Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Swoboda umów w prawie pracy, [w:] M. Seweryński, J. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Zakaz pracy przymusowej w międzynarodowym prawie pracy, „Polityka Społeczna” 1986, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Znaczenie wspólnotowego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenia Społeczne” 2004, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Seweryński M., Międzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Fórmankiewicz A., Refleksje nad możliwością podjęcia zatrudnienia przez osobę ubezwłasnowolnioną, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2016, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Franҫois L., La liberté juridique du travail, en général et comme principle du droit belge, [w:] La liberté du travail, Universié de Liege 1969, za: Z. Góralem, Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Friedman M. i R., Wolny wybór, tłum. J. Kwaśniewski, Sosnowiec 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gabler D., Hadław A., Garczyński M., Przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Gajewska G., „Nagie życie” w zakładach dla psychicznie i nerwowo chorych pod rządami nazistów, „Studia Europaea Gnesnensia” 2014, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Galasiński D., Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością?, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013 (9), nr IV.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski T., Nowe podejścia do niepełnosprawności, „Audiofonologia” 1997, t. X. Garbat M., Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Zielona Góra 2013.
Zobacz w Google Scholar

Garbat M., Historia niepełnosprawności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami, Gdynia 2015.
Zobacz w Google Scholar

Garbat M., Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością w epoce starożytnej, „Rozprawy Społeczne” 2013, nr 1 (VII).
Zobacz w Google Scholar

Garbat M., Przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni wieków, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016(21), Nr IV.
Zobacz w Google Scholar

Garbat M., Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami do końca XIX wieku, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013(9), Nr IV.
Zobacz w Google Scholar

Garbat M., Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Zielona Góra 2012.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Komentarz do art. 30, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Gazdulska M., Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnościami w ujęciu historycznym i współczesnym, „Seminare” 2008, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Forma i treść umowy o pracę w kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Glosa do uchwały SN z dnia 22 lutego 1994 r., I PZP 2/94, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1995, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf, M., Komentarz do art. 22, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Zawarcie umowy o pracę, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Giaro T., Wartości w języku prawnym i dyskursie prawniczym, [w:] Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego” 2009, t. XXIII.
Zobacz w Google Scholar

Giedrewicz-Niewińska A., Polityka społeczna UE wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, [w:] A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Giermanowska E., Niepełnosprawni. Ukryty segment polskiego rynku pracy, „Prakseologia” 2016, t. 1.
Zobacz w Google Scholar

Giermanowska E., Postrzeganie niepełnosprawnych pracowników i uwarunkowania ich zatrudniania a zarządzanie personelem w organizacjach, [w:] B. Gąciarz, E. Giermanowska, Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Giermanowska E., Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników. Oczekiwania pracodawców, [w:] E. Giermanowska (red.), Zatrudniając pracowników niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Gonera K., Komentarz do art. 304 k.p., [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Gorajewska D., Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Goździewicz G., Komentarz do art. 10 k.p., [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Goździewicz G., Komentarz do art. 11 k.p., [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Goździewicz G., Komentarz do art. 18 k.p., [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Goździewicz G., Komentarz do art. 22 k.p., [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wydanie 7, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Goździewicz G., Uwagi wprowadzające do Rozdziału II K.p., [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wydanie 7, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., Komentarz do art. 40 k.p., [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., Podstawowe zasady indywidualnego prawa pracy, [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, tom I, Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., Prawne pojęcie bezrobotnego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., Prawo do poradnictwa zawodowego, [w:] B. Skulimowska (red.), Europejska Karta Społeczna, „Biuletyn Ośrodka Informacji i dokumentacji Rady Europy Centrum Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego” 1997, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., Prawo do pracy. Analiza treści postanowień na podstawie orzecznictwa organów kontrolujących, [w:] B. Skulimowska (red.), Europejska Karta Społeczna, „Biuletyn Ośrodka Informacji i dokumentacji Rady Europy Centrum Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego” 1997, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w świetle porównawczym, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Góral Z., Swoboda doboru pracowników i wolność pracy, [w:] H. Lewandowski (red.), Polskie prawo pracy w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Granat M., Zasada pomocniczości jako norma konstytucyjna. Czy wstęp do Konstytucji RP zobowiązuje? [w:] J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Grochowski Ł., Zakłady aktywności zawodowej w Polsce, [w:] A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Grot T., Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w środowisku naturalnym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1986, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Gryżenia K., Prawo i etyka czynnikami kształtującymi wolność osoby ludzkiej, „Logos i Ethos” 2014, nr 2(37).
Zobacz w Google Scholar

Grzejszczak R., Szeroczyńska M., Ubezwłasnowolnienie i inne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce – teoria i praktyka, [w:] K. Kędziora (red.), Jeśli nie ubezwłasnowolnienie to co?, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Hayek von F.A., Konstytucja wolności, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Hulek A., Inwalidzi i osoby z naruszoną sprawnością, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1973, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Hulek A., Rozwój rehabilitacji, [w:] A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna, wyd. III, Warszawa 1988.
Zobacz w Google Scholar

Hulek A., Rys historyczny rozwoju rehabilitacji zawodowej w PRL, [w:] A. Hulek (red.), Zawodowa rehabilitacja inwalidów, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Hulek A., Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Jackowiak U., Zmiana kryteriów i trybu orzekania niezdolności do pracy dla celów rentowych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VI.
Zobacz w Google Scholar

Jackowiak U., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II, Laborem exercens, tekst i komentarz pod red. J. Chmiela i S. Ryłki, Kraków 1983.
Zobacz w Google Scholar

Jankowska M., Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych aktach prawnych, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2011/2012, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Jaroszewski T.M., Wyzwolenie i rozwój osobowości ludzkiej w filozofii Karola Marksa, [w:] M. Drużkowski i K. Sokół (red.), Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski J., Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego. Ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Jaśkiewicz W., Jackowiak C., Piotrowski W., Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Jędrasik-Jankowska I., Nowe ujęcie ryzyka niezdolności do zarobkowania, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wyd. 5, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje ubezpieczeń społecznych, t. 2, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Jończyk J., Problemy inwalidztwa i rehabilitacji inwalidów, [w:] Inwalidztwo i rehabilitacja. Materiały VI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1979, Wrocław 1979.
Zobacz w Google Scholar

Jończyk J., Umowa o zatrudnienie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kaczyński L., Zasada swobody umów w prawie pracy po nowelizacji kodeksu pracy, „Państwo i Prawo” 1997, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kamińska K., Społeczna gospodarka rynkowa jako model ładu gospodarczego Unii Europejskiej, „Ekonomia” 2013, nr 4(25).
Zobacz w Google Scholar

Karbowska S., Telepraca jako przedmiot porozumienia ramowego z dnia 16 lipca 2002 r., „Zeszyty Prawnicze” 2002, nr 8.1.
Zobacz w Google Scholar

Karwat I.D., Jędrych M., Skawiński D., Piecewicz-Szczęsna H., Sobieszczański J., Żukow W., Fronczek M., Borzęcki P., Zdrowie i niepełnosprawność – problemy w definiowaniu, Cz. 1. Cechy wykorzystywane w ocenie stanu zdrowia, „Journal of Health Sciences” 2012, nr (2)5.
Zobacz w Google Scholar

Kasia A., Platona ideał wolności ascetycznej, [w:] M. Drużkowski i K. Sokół (red.), Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Kasia A., Stoicka idea wolności jako zrozumianej konieczności, [w:] M. Drużkowski i K. Sokół (red.), Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Kasia A., Św. Augustyn, czyli o wolności od grzechu i diabła, [w:] M. Drużkowski i K. Sokół (red.), Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Katner W.J. Komentarz do art. 431 k.c. [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kawka P., Trener pracy osoby niepełnosprawnej jako podstawowa instytucja systemu zatrudnienia wspomaganego, „Polityka Społeczna” 2016, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kempa M., Spółdzielnia socjalna osób niepełnosprawnych, [w:] A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa 1956.
Zobacz w Google Scholar

Kędzia Z., Współczesna burżuazyjna koncepcja podstawowych praw, wolności i obowiązków obywatelskich, [w:] M. Szczepaniak (red.), Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i na świecie, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Kleniewska I., Szeroczyńska M., Założenia uregulowania w polskim prawie instytucji asystenta prawnego osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychospołeczną, [w:] K. Kędziora (red.), Jeśli nie ubezwłasnowolnienie to co?, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Klimkiewicz L., Komentarz do art. 4, [w:] K. Bereda-Łabędź, L. Klimkiewicz, A. Pałecka, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Akty wykonawcze, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Klimkiewicz L., Komentarz do art. 28, [w:] K. Bereda-Łabędź, L. Klimkiewicz, A. Pałecka, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Knapińska J., Madej K., Niepełnosprawny z psem, „Służba Pracownicza” 2010, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Koczur W., Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych, [w:] B.M. Ćwiertniak (red.), Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Opole 1998.
Zobacz w Google Scholar

Koczur W., Zasiłek wyrównawczy i jego rola w restytucji zdolności do pracy, [w:] A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kogut A., Potrzeba i koncepcje kształcenia osób niepełnosprawnych, [w:] I. Sierpowska, A. Kogut, Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kolwitz M., Dąbrowski S., Postawy wobec niepełnosprawności fizycznej w okresie średniowiecza, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” 2014, nr 60 (1).
Zobacz w Google Scholar

Kolwitz M., Radlińska I., Kształtowanie się współczesnego paradygmatu niepełnosprawności, „Pomeranian Journal of Life Sciences” 2015, vol. 61, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Kołaczek B., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Kopias J.A., Realia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami w Polsce, „Medycyna Pracy” 2015, nr 6 (66).
Zobacz w Google Scholar

Kopińska V., Pojęcie wolności i jego teoretyczne konotacje, „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” 2012, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Korczyńska B., Nowy system orzekania o niezdolności do pracy i stopniu niepełnosprawności, „Kontrola Państwowa” 1999, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, „Państwo i Prawo” 2001, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Kosut A., Zasady zatrudniania osadzonych w świetle nowych uregulowań prawnych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1999, nr 24–25.
Zobacz w Google Scholar

Kosut A., Świątkowski A.M., Penalnoprawne zatrudnienie niepracownicze, [w:] K.W. Baran, K. Antonów (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewska M., Składanie oświadczeń woli w formie szczególnej przez osoby niemogące czytać, „Państwo i Prawo” 2011, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Król M., Przybyłka A., Rynek pracy osób niepełnosprawnych, „Polityka Społeczna” 2000, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Krzyśko M., Wypadek przy pracy telepracownika, „Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Krzywoń A., Ustrój gospodarczy RP, [w:] M. Zubik (red.), XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga Jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Księżopolska-Orłowska K., Kujawa J., Celowość i efektywność rehabilitacji zawodowej w aspekcie medycznym, [w:] G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska (red.), Rehabilitacja zawodowa stan aktualny i proponowane zmiany, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kubicki P., Równy dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnościami, [w:] S. Trociuk (red.), Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, „Biuletyn RPO. Źródła” 2012, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze, [w:] K.W. Baran, K. Antonów (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kulesza E., Prawo osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo do szkolenia zawodowego oraz readaptacji zawodowej i społecznej. Analiza treści postanowień na podstawie orzecznictwa organów kontrolujących, [w:] B. Skulimowska (red.), Europejska Karta Społeczna, „Biuletyn Ośrodka Informacji i dokumentacji Rady Europy Centrum Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego” 1997, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Kulig K., Prawo pracownika do odpoczynku dobowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kurkus-Rozowska B., Ocena możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych w celu ich optymalnego zatrudnienia, [w:] B. Szczepankowska, J. Mikulski (red.), Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans, „Zeszyty metodyczno-informacyjne doradcy zawodowego”, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kurowski K., Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna – od medycznego do społecznego modelu niepełnosprawności, [w:] A. Błaszczak (red.), Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, „Biuletyn RPO. Źródła” 2012, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Kurowski K., Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kurzyna-Chmiel D., Niepełnosprawność jako źródło specyfiki regulacji oświatowej, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kuźniar A., Elastyczny czas pracy pracowników niepełnosprawnych, [w:] M. Bosak (red.), Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Lach D.E., Kilka uwag o nowych instrumentach wsparcia dla osób niepełnosprawnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Larkowa H., Jak oceniać zdolność do pracy i przewidywać sukces bądź niepowodzenie w pracy osób niepełnosprawnych?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1974, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Larkowa H., Rehabilitacja inwalidów a renty i inne świadczenia socjalne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1973, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Latos-Miłkowska M., Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Latos-Miłkowska M., Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych, [w:] A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Liszcz T., Charakter, zakres obowiązywania i treść art. 24 Konstytucji, [w:] G. Uścińska (red.), Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Liszcz T., Swoboda umów w prawie pracy, [w:] M. Seweryński, J. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, Gdańsk 2012.
Zobacz w Google Scholar

Liszcz T., W sprawie sprawiedliwości w prawie pracy, [w:] M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Leśniak K., Francis Bacon albo o wolności pojętej jako wiedza, [w:] M. Drużkowski i K. Sokół (red.), Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowicz-Machnikowska M., Zagrosik P., Prawo do renty socjalnej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Loga J., Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych, [w:] C. Jackowiak i in. (red.), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Ludera-Ruszel A., Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w zakresie dostępu do zatrudnienia, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Łajeczko M., Tymorek K., Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym, „Służba Pracownicza” 2000, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Łasak K., Prawa społeczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mac Callum G.C., Negative and Positive Freedom, „Philosophical Review” 1976, vol. 76.
Zobacz w Google Scholar

Madej M., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w formie telepracy, [w:] A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Majewski T., Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Poradnik dla urzędów pracy, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Majewski T., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Majewski T., Systemy zatrudniania osób niepełnosprawnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Majewski T., Systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Pracy” 2003, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Makowski D., Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Malaka A., Geneza i rozwój zaopatrzenia inwalidzkiego w Polsce w okresie międzywojennym, Studia i Materiały z historii ubezpieczeń społecznych w Polsce, ZUS, Warszawa 1986.
Zobacz w Google Scholar

Malaka A., Problemy zatrudniania inwalidów, [w:] J. Jończyk (red.), Prawne problemy inwalidztwa. Materiały III Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Malaka A., Renta inwalidzka służb mundurowych, [w:] U. Jackowiak, R. Ziółkowska (red.), Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym, Gdańsk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Malaka A., Rola wewnątrzzakładowych komisji do spraw zatrudnienia i rehabilitacji w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1977, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Malaka A., Możdżeń B., Żyliński T., Pojęcie osoby niepełnosprawnej w prawie i praktyce zakładu pracy, [w:] Inwalidztwo i rehabilitacja. Materiały VI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1979, Wrocław 1979.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewska-Nienartowicz J., Długotrwałe ograniczenie zdolności do pracy a pojęcie niepełnosprawności – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 1.12.2016 r. w sprawie C-395/15 Mohamed Daouidi przeciwko Bootes Plus SL, Fondo de Garantia Salarial, Ministro Fiscal, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewska-Nienartowicz J., Dyskryminacja pracownika ze względu na otyłość stanowiącą niepełnosprawność – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.12.2014 r. w sprawie C-354/13 Fag og Arbejde (FOA) przeciwko Kommunernes Landsforening, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Maliszewska-Nienartowicz J., Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek, lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE. Komentarz, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska B., Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością w Polsce – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Psychologia Wychowawcza” 2015, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Maritain J., L’Homme et l’Etat, Paris 1965.
Zobacz w Google Scholar

Marks K., Przemówienie w sprawie wolnego handlu, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Maslow A., Motywacja i osobowość, tłum. P. Sawicka, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Matey M., Prawo do pracy a implikacje reformy gospodarczej w PRL, [w:] J. Łętowski, R. Sokolewicz (red.), Państwo – prawo – obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej profesora Adama Łopatki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.
Zobacz w Google Scholar

Matey M., Prawo do pracy, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Matzek T., Zamek śmierci w Hartheim. Eutanazja w III Rzeszy, tłum. E. Borg, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska E., Społeczna gospodarka rynkowa – pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja, „Ekonomia i Prawo” 2006, vol. 2, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Michalska A., Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warszawa–Poznań 1982.
Zobacz w Google Scholar

Michalska A., Uniwersalizm praw człowieka, [w:] Państwo – prawo – obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia 60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej prof. A. Łopatki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.
Zobacz w Google Scholar

Mikulski J., O nową politykę rehabilitacyjną wobec osób niepełnosprawnych, „Polityka Społeczna” 1994, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Mikulski J., Specyficzne problemy związane z pracą zawodową osób niepełnosprawnych, [w:] B. Szczepankowska, J. Mikulski (red.), Osoby niepełnosprawne w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Miller J., Zatrudnianie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Rola i zadania systemu urzędów pracy, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Mitrus L., Niepełnosprawność jako przedmiot regulacji prawa pracy, [w:] M. Bosak (red.), Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mitrus L., Prawa społeczne w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 2013, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Mitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Müller-Armack A., Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Hamburg 1947.
Zobacz w Google Scholar

Myszka Z., System stabilizacji zawodowej pracowników niepełnosprawnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1983, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Napiórkowska A., Ochrona ubezpieczeniowa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika, [w:] G. Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Niementowski K. (red.), Zaopatrzenie emerytalne. Poradnik szczegółowy, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Niesiołowski Z., Zatrudnienie inwalidów a mechanizmy reformy ekonomicznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1986, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Nowak A., Dyskryminacja osób niepełnosprawnych, „Polityka Społeczna” 2010, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Nowińska G., Nowiński J., Niepełnosprawność w czasach starożytnych, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 2014, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski H., Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994.
Zobacz w Google Scholar

Oniszczuk J., Konstytucyjne źródła prawa pracy, [w:] K.W. Baran (red,), Zarys systemu prawa pracy, tom I. Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Oniszczuk J., Ochrona wolności i praw człowieka. Warunki ograniczenia wolności i praw jednostki, [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, tom I. Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Oniszczuk J., Ustrojowoprawne zatrudnienie pracownicze, [w:] K.W. Baran, K. Antonów (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Opałek K., Koncepcja praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela. Jej geneza i charakter, [w:] M. Szczepaniak (red.), Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i na świecie, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

O’Reilly A., The Right to Decent Work of Persons With Disabilities, ILO, Geneva 2007.
Zobacz w Google Scholar

Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, przeł. S. Kowalski, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B., Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski J.A., Rozwój i upadek Imperium Romanum, [w:] J.A. Gierowski, S. Grodziski, J. Wyrozumski, A. Krawczuk (red.), Wielka historia świata. Tom III. Świat okresu cywilizacji klasycznych, Warszawa–Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Otrębski W., Poniedziałek J., Roicka P., Petelczyc J., Założenia do powstania i funkcjonowania modelowego ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji, [w:] G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska (red.), Rehabilitacja zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ożóg I., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, „Przegląd Podatkowy” 1991, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 2, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 3, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 4, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 4a, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 6b, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 6d, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 8, [w:] Z. Góral (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 18, [w:] Z. Góral (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 21, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 22, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 23, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do art. 34, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Obowiązek pracodawcy zapewnienia osobie niepełnosprawnej niezbędnych racjonalnych usprawnień, [w:] T. Bińczycka-Majewska, M. Włodarczyk (red.), Współczesne problemy prawa emerytalnego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., O niektórych prawnych problemach polityki zatrudnienia wobec osób niepełnosprawnych, [w:] M. Paluszkiewicz, M. Włodarczyk (red.), Polityka społeczna a prawo pracy – wybrane problemy, Łódź 2018.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Osoba niepełnosprawna jako szczególna kategoria bezrobotnego, [w:] K.W. Baran, M. Włodarczyk (red.), System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Prawne pojęcie niepełnosprawności, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. XCV.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Ujawnienie orzeczenia o niepełnosprawności a realizacja obowiązku ochrony zdrowia i życia pracownika z niepełnosprawnością – wybrana problematyka, [w:] T. Wyka, M. Mielczarek (red.), Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy. Konstrukcja i charakter prawny, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pasternak J., Rudziński S., Orzecznictwo lekarskie na tle ustaw o ubezpieczeniu społecznym, [w:] S. Rudziński (red.), Orzecznictwo lekarskie inwalidzkie w ubezpieczeniu społecznym, Warszawa 1947.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak L., Prezydenci. Stany Zjednoczone od Andrew Johnsona do Franklina D. Roosevelta, t. II, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Patulski A., Czynnik wolności pracy w gospodarce socjalistycznej, „Polityka Społeczna” 1989, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Patulski A., Wolność pracy – próba ujęcia wielopłaszczyznowego, Warszawa 1992.
Zobacz w Google Scholar

Patulski A., Wolność pracy, prawo do pracy, zakaz pracy przymusowej, [w:] A. Świątkowski (red.), Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Patyk J., Status prawny osób niepełnosprawnych, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Perdeus W., Komentarz do art. 10 k.p., [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Perdeus W., Komentarz do art. 11 k.p., [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Perdeus W., Uwagi wprowadzające do rozdziału II k.p., [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Perelman Ch., O sprawiedliwości, Warszawa 1959.
Zobacz w Google Scholar

Piątkowski M., Ubezpieczenie emerytalne, [w:] C. Jackowiak (red.), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Piechowiak M., Komentarz do art. 1 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Piechowiak M., Komentarz do Preambuły Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, tom I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Piechowiak M., Prawo a wolność, [w:] R. Hliwa i A.N. Schulz (red.), Prawa człowieka – prawa rodziny. 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Piechowicz-Witoń D., Trener pracy jako skuteczna metoda aktywizacji osób z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2015 (15), nr II.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski W., Obowiązek przesunięcia pracownika do innej pracy jako środek rehabilitacji zawodowej, „Studia Prawnicze” 1976, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski W., Zawarcie umowy o pracę, [w:] W. Jaśkiewicz (red.), Studia nad kodeksem pracy, Poznań 1975.
Zobacz w Google Scholar

Pliszkiewicz M., Uprawnienia osób niepełnosprawnych w zakresie świadczeń z zabezpieczenia społecznego i zatrudnienia, [w:] M. Sokołowska (red.), Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL. Ekspertyza, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.
Zobacz w Google Scholar

Pławucka H., Inwalidztwo w systemie ubezpieczeń społecznych, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica” 1982, vol. 8.
Zobacz w Google Scholar

Pławucka H., Niezdolność do pracy w przepisach prawa emerytalno-rentowego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pławucka H., Nowe uregulowanie problematyki zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej, „Polityka Społeczna” 1992, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Pławucka H., Renta z tytułu niezdolności do pracy, [w:] M. Drela (red.), Renta w prawie polskim, Wrocław 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pławucka H., Świadczenia emerytalne i rentowe, [w:] C. Jackowiak in. (red.), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Pławucka H., Korpanty J., System ubezpieczeń społecznych pracowników a problemy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, [w:] Inwalidztwo i rehabilitacja. Materiały VI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1979, Wrocław 1979.
Zobacz w Google Scholar

Podkowik J., Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji RP, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Politaj A., Kwotowy system zatrudniania osób niepełnosprawnych w wybranych krajach OECD i w Polsce, [w:] D. Kopycińska (red.), Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Szczecin 2006.
Zobacz w Google Scholar

Poliwczak I., Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Promieńska H., O pewnych paradoksach i dylematach uniwersalizmu etycznego, [w:] B. Szymańska i J. Pawlica (red.), Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach. Materiały V Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków, 7–8 czerwca 1993, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Przywora B., Czy przysługujące osobom niepełnosprawnym preferencje w zatrudnieniu są zgodne z Konstytucją?, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 4(117).
Zobacz w Google Scholar

Pyszem P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Raczkowski M., Komentarz do art. 231 k.p., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Komentarz do art. 10 k.p., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Komentarz do art. 11 k.p., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Komentarz do art. 113 k.p., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rączka K., Komentarz do art. 18 k.p., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Redelbach A., Państwo a jednostka, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Robaczyński W., Podpis własnoręczny w prawie cywilnym – wybrane problemy, „Kontrola Państwowa” 2007, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Roszewska K., Aksjologiczne podstawy unormowania zatrudnienia pracowniczego osób z niepełnosprawnościami w kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Roszewska K., Glosa do wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2016 r., I PK 168/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Roszewska K., Ochrona praw i interesów pracowników z niepełnosprawnościami, [w:] M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Roszewska K., Proces wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, [w:] A. Kalisz (red.), Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia. Tom I, Sosnowiec 2015.
Zobacz w Google Scholar

Roszewska K., Ryzyko niezdolności do pracy, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska E., Wstęp, [w:] E. Rutkowska (red.), Pracownik z niepełnosprawnością, Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rybski R., Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rydzewska M., Wieleba I., Obowiązki i uprawnienia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, [w:] P. Majka, M. Rydzewska, I. Wieleba, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Rydzewska M., Wieleba I., Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, [w:] P. Majka, M. Rydzewska, I. Wieleba, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Rydzewska M., Wieleba I., Pracownik niepełnosprawny, [w:] P. Majka, M. Rydzewska, I. Wieleba, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Rydzewska M., Wieleba I., Prawa i obowiązki pracowników niepełnosprawnych, [w:] P. Majka, M. Rydzewska, I. Wieleba, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Aspekty prawne i podatkowe, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Safjan M., Granice ochrony osób słabszych – pomiędzy równością a dyskryminacją pozytywną, [w:] A. Janik (red.), Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Całusowi, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Safjan M., Zasada swobody umów. Uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 k.c., „Państwo i Prawo” 1993, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Safjan M., Mikłaszewicz P., Granice uprzywilejowania wyrównawczego, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6(107).
Zobacz w Google Scholar

Sagan B., Niepełnosprawność a regulacje prawa budowlanego, [w:] M. Bosak (red.), Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Salwa Z., Prawo pracy PRL w zarysie, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., Komentarz do art. 231 k.p., [w:] W. Sanetra, J. Iwulski (red.), Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., Ogólnie o aksjologicznych podstawach prawa pracy, [w:] M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., O pojęciu i rodzajach interesów w prawie pracy, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1997, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., Prawo pracy, Białystok 1994.
Zobacz w Google Scholar

Sanetra W., Ustrojowe uwarunkowania ochrony trwałości stosunku pracy, [w:] G. Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Schömann I., The Right of Disabled Persons, [w:] N. Bruun, K. Lörcher, I. Schömann, S. Clauwaert, The European Social Charter and the Employment Relation, Oxford and Portland, Oregon 2017.
Zobacz w Google Scholar

Schweik S.M., The Ugly Laws: Disability in Public, New York–London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Semków-Chajko D., System ochrony praw osób niepełnosprawnych w regulacjach prawnych ONZ, [w:] M. Bosak (red.), Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sen A., Rozwój i wolność, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Serafin K., Zasada równego traktowania w zakresie dostępu do usług i instrumentów rynku pracy, [w:] Z. Góral (red.), Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Siedlecki M., Rola niepublicznych służb zatrudnienia w aktywizacji osób niepełnosprawnych, [w:] A. Klimczuk, M. Siedlecki, P. Sadowska, M. Sydow, Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, Warszawa–Białystok 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzki M., Doświadczenia okresu stosowania ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 9 maja 1991 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995, rok LVII, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Sierpowska I., Pozycja osoby niepełnosprawnej w wybranych regulacjach prawnych, [w:] I. Sierpowska, A. Kogut, Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Silski J., Socjalistyczna koncepcja praw, wolności i obowiązków obywatelskich, [w:] M. Szczepaniak (red.), Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i na świecie, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Skąpski M., Problem obiektywizacji systemu wartości jako podstawy rozważań nad treścią norm prawa pracy, [w:] M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Skąpski M., Realizacja idei społecznej gospodarki rynkowej w polskim ustroju pracy, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Skibińska E., Komentarz do art. 15, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych UE. Komentarz, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Skóra M., Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w warunkach pracy chronionej, [w:] M. Bosak (red.), Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sobański R., Normatywność godności człowieka, [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro RPO, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak W., Dyrektywa Rady Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu a zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2002, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Podmiotowość pracy i towarowość usług, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Praca i człowiek pracujący – między ochroną godności a równości, [w:] M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, Poznań 2014.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Prawo pracy w Konstytucji RP. Tom I, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Prawo pracy w Konstytucji RP. Tom II, Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Wolność pracy i władza, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Buch D., Komentarz do art. 24 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Kulig K., Komentarz do art. 65 Konstytucji, [w:] M. Safjan i L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk A., Kulig K., Komentarz do art. 66 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sobolewski M., Prawa i wolności obywatelskie w wysoko rozwiniętych państwach kapitalistycznych, [w:] M. Szczepaniak (red.), Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i na świecie, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Sokolewicz W., Uwagi do art. 2 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sprutta J., Ideakalokagatii wstarogreckimwychowaniu, „Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 3–4(36–37).
Zobacz w Google Scholar

Staszewska E., Komentarz do art. 11, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Staszewska E., Komentarz do art. 14, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Staszewska E., Komentarz do art. 16, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Staszewska E., Komentarz do art. 20a, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Staszewska E., Komentarz do art. 38, [w:] Z. Góral (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stepulak M.Z., Kościół katolicki wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, [w:] M.Z. Stepulak, J. Łukasiewicz (red.), Wielowymiarowe ujęcie niepełnosprawności, Lublin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.
Zobacz w Google Scholar

Strzyczkowski K., Zasada państwa sprawiedliwości społecznej jako zasada publicznego prawa gospodarczego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 2007, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Szabłowska M., Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, „Polityka Społeczna” 2013, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Szabłowska-Juckiewicz M., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – ocena rozwiązań w prawie polskim z perspektywy międzynarodowych i unijnych standardów, „Studia Prawnoustrojowe” 2015, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J., John Stuart Mill: wolność i indywidualność, [w:] M. Drużkowski i K. Sokół (red.), Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J., Montesqieu: idea wolności konkretnej, [w:] M. Drużkowski i K. Sokół (red.), Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Szarfenberg R., Hasło: Wolność, [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Szatur-Jaworska B., Hasło: Wartości polityki społecznej, [w:] B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Szeroczyńska M., Ubezwłasnowolnienie i alternatywne formy pomocy w realizowaniu zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w regulacjach międzynarodowych oraz prawie obcym, na przykładzie Estonii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Kanady (stanu Manitoba), [w:] K. Kędziora (red.), Jeśli nie ubezwłasnowolnienie to co?, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szeroczyńska M., Wprowadzenie, [w:] K. Kędziora (red.), Jeśli nie ubezwłasnowolnienie to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Szluz B., Osoby niepełnosprawne w UE – sytuacja i perspektywy, „Seminare” 2007, nr 24.
Zobacz w Google Scholar

Szpak A., Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych, „Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne” 2017, nr XIII (4).
Zobacz w Google Scholar

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Szreniawska M., Znaczenie ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012(4), nr III.
Zobacz w Google Scholar

Szubert W., Ochrona pracy, Warszawa 1966.
Zobacz w Google Scholar

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Szurgacz H., Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939– 1945, Wrocław 1971.
Zobacz w Google Scholar

Szurgacz H., Ubezpieczenia społeczne w latach okupacji hitlerowskiej 1939–1945, [w:] C. Jackowiak i in. (red.), Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Wrocław 1991.
Zobacz w Google Scholar

Szydło M., Komentarz do art. 31 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Szydło M., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Szydziak M., Zawieszenie rent z tytułu niezdolności do pracy, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych” 2002, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak T. (red.), Wybór źródeł do nauki prawa konstytucyjnego (lata 1944–1992), Łódź 1997.
Zobacz w Google Scholar

Szymorek K.M., Prawo pracodawcy do pozyskiwania informacji o niepełnosprawności pracownika oraz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, [w:] A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Ślebzak K., Komentarz do art. 67 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Ślebzak K., Komentarz do art. 69 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Śledzińska-Simon A., Wolność pracy, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w porządku prawnym, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Śledzińska-Simon A., Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2011, nr 2(26).
Zobacz w Google Scholar

Śliwak J., Psychospołeczne problemy niepełnosprawności, [w:] E. Rutkowska (red.), Pracownik z niepełnosprawnością, Lublin 2007.
Zobacz w Google Scholar

Świątek-Rudoman J., Praca osób pozbawionych wolności – wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa penitencjarnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2013, t. XXX.
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A., Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych, kombatantów, osób represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ich rodzin, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Karta praw społecznych Rady Europy, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Międzynarodowe prawo pracy, Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy standardy międzynarodowe, wol. 1, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy standardy międzynarodowe, wol. 2, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Międzynarodowe prawo pracy, Tom I. Międzynarodowe publiczne prawo pracy standardy międzynarodowe, wol. 3, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Świątkowski A.M., Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Święcicki M., Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1939, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Święcicki M., Prawo pracy, Warszawa 1968.
Zobacz w Google Scholar

Tarkowska T., Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1990, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska M., Indywidualne prawo pracy Unii Europejskiej, [w:] Z. Brodecki (red.), Zatrudnienie i ochrona socjalna, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska M., Komentarz do art. 183b, [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska M., Komentarz do art. 22 k.p., [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska M., Prawa podstawowe i podstawowe prawa socjalne pracowników we wspólnotowym porządku prawnym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. XIII.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewska M., Zasada wolności pracy w europejskim prawie wspólnotowym, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Tomecka-Nabiałczyk B., Niepełnosprawność fizyczna osób pozbawionych wolności i implikacje dla systemu penitencjarnego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2016, nr 91.
Zobacz w Google Scholar

Torończak E., Psychologiczne uwarunkowania rozwoju ludzkiej wolności i wyboru zasadniczego człowieka, „Pedagogia Christiana” 2007, nr 2(20).
Zobacz w Google Scholar

Trąpczyński B., Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa w spółdzielczości inwalidów, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Trzyna A., Ewolucja pojęcia niepełnosprawności, [w:] M. Bosak (red.), Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Tuleja P., Komentarz do art. 2 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Tyśkiewicz-Mazur A., Definicje niepełnosprawności na potrzeby rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, [w:] A. Giedrewicz-Niewińska, M. Szabłowska-Juckiewicz (red.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Uklejska A., Przepisy prawa jako czynnik stymulujący i hamujący zawodową aktywizację osób niepełnosprawnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1976, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowicz Z., Od interdyscyplinarnego do transdyscyplinarnego spojrzenia na niepełnosprawność, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Uścińska G., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce. Propozycje zmian, „Polityka Społeczna” 2015 nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Uścińska G., Gajewski S., Roicka P., Postepowanie dotyczące skierowania zainteresowanego do ośrodka szkolenia i rehabilitacji zawodowej, [w:] G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska (red.), Rehabilitacja zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Uścińska G., Gajewski S., Roicka P., Prawnofinansowy status ośrodka szkolenia zawodowego i rehabilitacji, [w:] G. Uścińska, A. Wilmowska-Pietruszyńska (red.), Rehabilitacja zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Uścińska G., Wilmowska-Pietruszyńska A. (red.), Rehabilitacja zawodowa – stan aktualny i proponowane zmiany, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Waddington L., Broderick A., Poulos A., Disability law and reasonable accommodation beyond employment. A legal analysis of the situation in EU Member States, Luxembourg 2016.
Zobacz w Google Scholar

Walczak K., Źródła międzynarodowego i europejskiego prawa pracy, [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, tom I. Część ogólna prawa pracy, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Walusiak-Skorupa J., Wiszniewska M., Krawczyk-Szulc P., Rybacki M., Wągrowska-Koski E., Opieka profilaktyczna nad pracownikiem niepełnosprawnym – problem współczesnej medycyny pracy?, „Medycyna Pracy” 2011, nr 2(62).
Zobacz w Google Scholar

Wapiennik E., Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną – ochrona czy przyczyna wykluczenia społecznego?, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Waszczak S., Stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych, „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje” 2000, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Waszkielewicz A., Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, [w:] S. Trociuk (red.), Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, „Biuletyn RPO. Źródła” 2012, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyniak J., Równość obywateli PRL, [w:] M. Szczepaniak (red.), Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i na świecie, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

WHO, Global disability action plan 2014–2021, Better life for all people with disability, Geneva 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wieczorek M., Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów rentowych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Wieleba I., Niezdolność do pracy a niepełnosprawność w świetle obowiązujących przepisów oraz wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego, [w:] M. Bosak (red.), Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wiliński M., Modele niepełnosprawności: indywidualny – funkcjonalny – społeczny, [w:] A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wiliński M., Modelowe strategie pomocy osobom z ograniczeniami sprawności: medykalizacja – usprawnienie – włączenie, [w:] A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wilmowska-Pietruszyńska A., Rehabilitacja w systemie zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2015, nr 2(42).
Zobacz w Google Scholar

Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., O potrzebie jednoznacznego i jasnego precyzowania określeń stosowanych w polityce zabezpieczenia społecznego, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013(9), nr IV.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski L., Prawo a wolność człowieka – pojęcie i konstrukcja prawna, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski L., Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki jej dopuszczalnych ograniczeń w praktyce, [w:] L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Witoszko W., Ochrona stosunku służbowego w razie niezdolności do służby funkcjonariusza Policji, „Monitor Prawa Pracy” 2014, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Witoszko W., Ochrona trwałości stosunku pracy osób niepełnosprawnych, [w:] G. Goździewicz (red.), Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk M., Pośrednictwo pracy. Studium prawno-społeczne, Łódź 2002.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk M., Prawo do szkolenia zawodowego, [w:] B. Skulimowska (red.), Europejska Karta Społeczna, „Biuletyn Ośrodka Informacji i dokumentacji Rady Europy Centrum Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego” 1997, nr 1–2.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk M., Problem podmiotowości pracowniczej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1983, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Wojtaszewska K., Zadania komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia w procesie rehabilitacji, [w:] A. Hulek (red.), Zawodowa rehabilitacja inwalidów, Warszawa 1974.
Zobacz w Google Scholar

Wojtyczek K., Ochrona godności człowieka, wolności i równości przy pomocy skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym, [w:] K. Complak (red.), Godność człowieka jako kategoria prawna, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Wolińska I., Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności – perspektywa aktora i obserwatora, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia – Psychologia” 2015, vol. 28, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Woronowicz S., Niepełnosprawność – wybrane zagadnienia społeczne i prawne, „Opracowania tematyczne” OT-632, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wratny J., Prawo do pracy – pojęcie, ocena, propozycje, [w:] A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wratny J., Prawo do pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w powszechnym stosunku pracy, Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1985, z. 4.
Zobacz w Google Scholar

Wratny J., Prawo pracy Rady Europy, [w:] L. Florek (red.), Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Wrocławska T., Komentarz do art. 7, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wrocławska T., Komentarz do art. 28, [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wrocławska T., Prawne pojęcie rehabilitacji, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. XCV.
Zobacz w Google Scholar

Wronkowska S., Sytuacje wyznaczane przez normy prawne, [w:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Wujczyk M., System EURES, [w:] K.W. Baran, M. Włodarczyk (red.), System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Wyka T., Komentarz do art. 231 k.p., [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wyka T., Konstytucyjne prawo każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zatrudnienie na innej podstawie niż stosunek pracy oraz praca na własny rachunek – uwagi de lege ferenda, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. XVII.
Zobacz w Google Scholar

Wyka T., Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Wyka T., Stosowanie przepisów bhp w niepracowniczym zatrudnieniu, [w:] K.W. Baran, K. Antonów (red.), System prawa pracy. Tom VII. Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Wyka T., Sytuacja prawna osób wykonujących pracę nakładczą, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica”, 1986, z. 25.
Zobacz w Google Scholar

Wypych-Żywicka A., Glosa do wyroku SN z dnia 23 kwietnia 2014 r., I PK 255/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 7, poz. 78.
Zobacz w Google Scholar

Wypych-Żywicka A., Komentarz do art. 40, (w:) U. Jackowiak (red.), Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Wypych-Żywicka A., Kontrowersje wokół nawiązania i ustania stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, t. XXVII.
Zobacz w Google Scholar

Wypych-Żywicka A., Ponowne zatrudnienie pracownika w świetle art. 53 § 5 k.p., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2000, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Wyrozumska A., Pojęcie prawa Unii Europejskiej i zasady jego działania, [w:] A. Wyrozumska, J. Barcz, M. Górka, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki M., Projektowanie uniwersalne – równość praw przez dostępność, [w:] S. Trociuk (red.), Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, „Biuletyn RPO. Źródła” 2012, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Poznań 1957. Wyszyński S., Praca a godność człowieka, Częstochowa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Zagrosik M., Komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, [w:] J. Jończyk (red.), Prawne problemy inwalidztwa. Materiały III Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego, Wrocław 1986.
Zobacz w Google Scholar

Zaporowski P., Czy przedsiębiorcą może być osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych?, „Palestra” 2006, z. 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Zaradkiewicz K., Komentarz do art. 20 Konstytucji, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Zaremba-Bielawski M., Higieniści. Z dziejów eugeniki, Warszawa 2011. Zawadzki S., Państwo dobrobytu. Doktryna i praktyka, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Zawieska W.M., Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński K., Komentarz do art. 216–219 k.p., [w:] M. Piekarski (red.), Kodeks pracy z komentarzem, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Glosa do wyroku SN z dnia 9 kwietnia 1998 r., I PKN 36/98, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 11, poz. 205.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Prawo do pracy – problem konstytucyjny, „Państwo i Prawo” 2003, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, część I. Ogólna, Warszawa–Kraków 1986.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, cz. III, Warszawa–Kraków 1986.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Zarys wykładu prawa pracy. Część ogólna, Katowice 1979.
Zobacz w Google Scholar

Zieliński T., Zasady prawa pracy w nowym systemie ustrojowym, „Państwo i Prawo” 2001, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Zieleniecki M., Rola zasiłku wyrównawczego i renty szkoleniowej w rehabilitacji zawodowej, [w:] U. Jackowiak i R. Ziółkowska (red.), Ryzyko niezdolności do pracy w zabezpieczeniu społecznym, PSUS, Gdańsk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zieleniecki M., Zmiany w prawie rentowym, [w:] B. Wagner, A. Malaka (red.), Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, Bydgoszcz 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
Zobacz w Google Scholar

Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Zięba M., Papieska ekonomia. Kościół – rynek – demokracja, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Zima-Parjaszewska M., Artykuł 12 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami a ubezwłasnowolnienie w Polsce, [w:] D. Pudzianowska (red.), Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zuziak W., Człowiek i jego wolności, „Logos i Ethos” 2013, nr 1(34).
Zobacz w Google Scholar

Żuraw H., Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze zachodu – perspektywa antropologii, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2016, t. XXVIII.
Zobacz w Google Scholar

Żyliński T., Typowanie i dobór stanowisk pracy dla pracowników niepełnosprawnych, [w:] Inwalidztwo i rehabilitacja. Materiały VI Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1979, Wrocław 1979.
Zobacz w Google Scholar

The Architectural Barriers Act of August 12th 1968, (obecnie włączony do Kodeksu Prawa Stanów Zjednoczonych – chapter 42 U.S.C. § 4151–4157, Pub. L. 90–480, §1, Aug. 12, 1968, 82 Stat. 718, http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title42-section4151&num=0&edition=prelim (dostęp: 14.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 34 z 29 czerwca 1933 r. w sprawie płatnych biur pośrednictwa pracy, nieratyfikowana, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k034.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 88 z 9 lipca 1948 r. dotycząca organizacji służb zatrudnienia, nieratyfikowana, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k088.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 118 z 28 czerwca 1962 r. dotycząca równości traktowania własnych i obcych obywateli w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, nieratyfikowana, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k118.html (dostęp: 20.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 121 z 8 lipca 1964 r. dotycząca świadczeń w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, nieratyfikowana, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k121. html (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 128 z 29 czerwca 1967 r. dotycząca świadczeń w razie inwalidztwa, na starość i w razie śmierci żywiciela rodziny, nieratyfikowana, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k128.html (dostęp: 20.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 130 z 25 czerwca 1969 r. dotycząca opieki lekarskiej i zasiłków chorobowych, nieratyfikowana, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k130.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 157 z 21 czerwca 1982 r. dotycząca ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego, nieratyfikowana, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k157.html (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 168 z 21 czerwca 1988 r. dotycząca popierania zatrudnienia i ochrony przed bezrobociem, nieratyfikowana, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k168.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja MOP nr 177 z 20 czerwca 1996 r. dotycząca pracy nakładczej, nieratyfikowana, http://www.mop.pl/doc/html/konwencje/k177.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, tekst oficjalny w j. angielskim, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/106&Lang=E (dostęp: 13.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Porozumienie z 16 lipca 2002 r. zawarte między europejskimi partnerami społecznymi – ETUC (European Trade Union Confederation), EUROCADRES (Council of European Professional and Managerial Staff), CEC (European Confederation of Executive and Managerial Staff), UNICE (Union of Industrial and Employers Confederation of Europe), UEAPME (European Association of Draft, Small and Medium-Sized Enterprises), CEEP (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic Interest), tekst w j. angielskim dostępny na stronie: http://resourcecentre.etuc.org/linked_files/documents/Framework%20agreement%20on%20telework%20EN.pdf (dostęp: 07.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Deklaracja Filadelfijska, http://www.mop.pl/doc/pdf/inne/dekfil.pdf (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Deklaracja ONZz 17 grudnia 1969 r. w sprawie postępu i rozwoju społecznego, A/RES/2542(XXIV), http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2542(XXIV) (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Deklaracja ONZ z 20 grudnia 1971 r. dotycząca praw osób z upośledzeniem umysłowym, A/RES/2856(XXVI), http://www.un-documents.net/a26r2856.htm (dostęp: 28.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Deklaracja ONZ z 9 grudnia 1975 r. dotycząca praw osób niepełnosprawnych, A/RES/30/3447, http://www.un-documents.net/a30r3447.htm (dostęp: 28.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Komisji UE, Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 18.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, COM(2010) 636, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52010DC0636 (dostęp: 18.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Rezolucja ONZ z 3 grudnia 1982 r. w sprawie implementacji Światowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, A/RES/37/53, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/37/53 (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Rezolucja ONZ 48/96 z 20 grudnia 1993 r. dotycząca Standardowych zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, A/RES/48/96, http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm (dostęp: 28.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, przyjęte 4 marca 1994 r., A/RES/48/96, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/96 (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie MOP nr 83 z 9 lipca 1948 r. dotyczące organizacji służb zatrudnienia, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z083.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie MOP nr 88 z 30 czerwca 1950 r. dotyczące szkolenia zawodowego dorosłych, włącznie z inwalidami, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z088a.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie MOP nr 111 z 25 czerwca 1958 r. dotyczące dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z111.html (dostęp: 16.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie MOP nr 122 z 9 lipca 1964 r. w sprawie polityki zatrudnienia, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z122.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie MOP nr 150 z 23 czerwca 1975 r. dotyczące roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z150.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie MOP nr 167 z 20 czerwca 1983 r. dotyczące ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania praw w zakresie zabezpieczenia społecznego, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z167.html (dostęp: 20.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie MOP nr 169 z 26 czerwca 1984 r. dotyczące polityki zatrudnienia, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z169.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie MOP nr 188 z 19 czerwca 1997 r. w sprawie prywatnych biur pośrednictwa pracy, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z188.html (dostęp: 15.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Zalecenie MOP nr 203 z 11 czerwca 2014 r. dotyczące środków uzupełniających na rzecz skutecznej likwidacji pracy przymusowej, http://www.mop.pl/doc/html/zalecenia/z203.html (dostęp: 21.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 29 listopada 1983 r. w sprawie 8919/80, Van der Mussele v. Belgium, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–57591 (dostęp: 23.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie 73316/01, Siliadin v. France, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–69891 (dostęp: 23.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie 37452/02, Stummer v. Austria, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–105575 (dostęp: 23.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 18 października 2011 r. w sprawie 31950/06, Graziani – Weiss v. Austria, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–107022 (dostęp: 23.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 11 października 2012 r. w sprawie 67724/09, C.N. i V. przeciwko Francji Europejski Trybunał Praw Człowieka, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–114032 (dostęp: 23.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Wyrok ETPC z dnia 16 października 2012 r. w sprawie 45026/07 Kędzior v. Polska, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–124752 (dostęp: 31.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Ambrożuk D., Prawo przewozowe. Komentarz, LEX 2014, https://sip.lex.pl/#/commentary/587370300/167740 (dostęp: 11.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Barczyński A., Kosztowy model optymalizacji systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wystąpienie na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ergonomia niepełnosprawnym w przyszłości”. Łódź, 13–14 listopada 2003 r. MKEN 2003, http://idn.org.pl/lodz/Mken/MKEN%202003/referaty/BarczynskiAndrzej.pdf (dostęp: 13.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Bartnicki M., Suchacki B., Komentarz do art. 12, [w:] Komentarz do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, [w:] K. Antonów (red.), Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz, LEX 2014, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587374572/172012 (dostęp: 15.11.2019).
Zobacz w Google Scholar

Benedykt XVI, Caritas in Veritate, tekst w j. polskim dostępny na stronie: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/caritas_in_veritate_or_29062009.html#r5 (dostęp: 18.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Beveridge W., Full Employment in a Free Society, Londyn 1944, https://library.lse.ac.uk/archives/beveridge/9A_79_Full_employment_in_a_free_society.pdf (dostęp: 21.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Bryl K., Gadkowski A., Hernandez-Połczyńska A., Jaraczewski J., Kędzia Z., Lewandowski T., Łukomski J., Pawelczyk B., Schulz A.N., Suchocka H., Szoszkiewicz Ł., Komentarz do części III, [w:] A. Hernandez-Połczyńska, Z. Kędzia (red.), Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych. Komentarz, Warszawa 2018, http://sip-1legalis-1pl-10043b2lf0f60.han3.lib.uni.lodz.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damjzha3dgmy (dostęp: 18.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Dąbkiewicz K., Komentarz do art. 121, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587511159/568918 (dostęp: 11.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Derlacz-Wawrowska M., Glosa do wyroku TS z dnia 11 kwietnia 2013 r., C-335/11 i C-337/11, https://sip.lex.pl/#/publication/386050765 (dostęp: 30.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Florek L., Komentarz do art. 53 k.p., [w:] L. Florek (red.), T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. VII, LEX 2017, https://sip.lex.pl/#/commentary/587761939/542556 (dostęp: 09.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Gersdorf M., Komentarz do art. 677 k.p., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III, LEX 2014, https://sip.lex.pl/#/commentary/587662059/459936 (dostęp: 07.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Jan XXIII, Mater et Magistra, http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Mater%20et%20Magistra.htm, (dostęp: 20.09.2018)
Zobacz w Google Scholar

Jan XXIII, Pacem in Terris, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_terris_11041963.html (dostęp: 20.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II, Centesimus annus, https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html (dostęp: 18.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Janiak A., Komentarz do art. 431 k.c., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. Część ogólna, wyd. II, Warszawa 2012, https://sip.lex.pl/#/commentary/587244817/128066 (dostęp: 04.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Jaśkowski K., Komentarz do art. 677 k.p., [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, LEX 2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587260403/577195 (dostęp: 07.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Książek D., Ćwiertniak B.M., Komentarz do art. 13(a), [w:] K.W. Baran (red.), Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, LEX 2014, https://sip.lex.pl/#/komentarz/587643773/441213 (dostęp: 08.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Kurowski P., Koszykiminimumsocjalnego iminimumegzystencji– dotychczasowe podejście. Kategorie i instrumenty interwencji państwawsytuacji ubóstwa.(Czymjestminimumsocjalne?), Konferencja 10.12.2002, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa 2002, s. 5, https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne-oraz-minimum-egzystencji (dostęp: 28.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Plan wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019, https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-planie-wsparcia-na-rok-2019 (dostęp: 08.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Paluszkiewicz M., Komentarz do pkt 17 Europejskiego filaru praw socjalnych – Integracja osób niepełnosprawnych, Tygodnik „Solidarność” z 14.05.2018, https://www.tysol.pl/a19158-Krotki-przewodnik-po-Europejskim-filarze-praw-socjalnych-punkt-17-integracja-osob-niepelnosprawnych (dostęp: 18.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Paweł VI, Populorum Progressio, http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Encyklika%20Populorum%20progressio.htm (dostęp: 20.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Pismo Zastępcy RPO do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, VIII.7061.34.2014. KK z dnia 2 marca 2015 r., https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20do%20Pe%C5%82nomocnika%20Rz%C4%85du%20ds%20Os%C3%B3b%20Niepe%C5%82nosprawnych.pdf (dostęp: 07.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Pius XI, Quadragesimo anno, http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Quadragesimo%20anno.htm (dostęp: 20.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Postulski K., Komentarz do art. 121, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2017, https://sip.lex.pl/#/commentary/587335052/537490 (dostęp: 11.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Projekt tzw. dyrektywy horyzontalnej – COM(2008) 426 final, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 2008: 0426: FIN: EN: PDF (dostęp: 10.10.2018).
Zobacz w Google Scholar

Roosevelt F.D., The Four Freedom Address on January 6, 1941, https://fdrlibrary.org/documents/356632/390886/readingcopy.pdf/42234a77–8127–4015–95af-bcf831db311d (dostęp: 21.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Skibińska J., Komentarz do art. 15, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013, http://sip-1legalis-1pl-10043b2lf0f60.han3.lib.uni.lodz.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge2tambvgiydenboobqxalrsgaztonrtgy 4q (dostęp: 18.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Słownik języka polskiego PWN, hasło: wskazanie, https://sjp.pwn.pl/slowniki/wskazanie.html (dostęp: 26.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sobczak J., Komentarz do art. 5, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013, http://sip-1legalis-1pl-10043b2lf0f60.han3.lib.uni.lodz.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zoge2tambvgiydenboobqxalrsgaztonrtgi za (dostęp: 18.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Sobczak W., Komentarz do art. 8, [w:] R. Wieruszewski (red.), Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, LEX, https://sip.lex.pl/#/commentary/587337870/135310 (dostęp: 18.12.2018).
Zobacz w Google Scholar

Stelina J., Komentarz do art. 3. Komentarz do ustawy o pracownikach urzędów państwowych, [w:] K.W. Baran (red.), Prawo urzędnicze. Komentarz, LEX 2014, https://sip.lex.pl/#/commentary/587643809/441249 (dostęp: 01.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

UPIAS, Fundamental Principles of Disability, https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/UPIAS-fundamental-principles.pdf (dostęp: 16.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2215, sejm VIII kadencji, http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2215 (dostęp: 07.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, druk sejmowy nr 2861, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2861 (dostęp: 01.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

WHO, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), Geneva 2001; Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429_pol.pdf?sequence=67&isAllowed=y (dostęp: 16.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

WHO, International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps, Geneva 1980, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41003/9241541261_eng.pdf?sequence= 1&isAllowed=y (dostęp: 16.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Żakowski J., Cztery eseje o wolności, „Polityka” z dnia 12 grudnia 2006 r. https://www.polityka. pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/200964,1,czy-wolnosc-staje-sie-dla-nas-ciezarem.read (dostęp: 16.07.2018).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

22 maja 2019

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-539-1

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-540-7

Inne prace tego samego autora