Zjawiska niepożądane w zatrudnieniu z perspektywy prawa pracy – wybrane zagadnienia

Autorzy

Magdalena Paluszkiewicz (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy
https://orcid.org/0000-0002-7454-927X
Ewa Staszewska (ed)
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy
https://orcid.org/0000-0002-5807-4630

Słowa kluczowe:

wypalenie zawodowe, patologie w środowisku pracy, mobbing, przemoc w miejscu pracy, praca zdalna, niepełnosprawność, racjonalne usprawnienia, równe traktowanie, molestowanie seksualne, Konwencja nr 190 MOP

Streszczenie

Monografia „Zjawiska niepożądane w zatrudnieniu z perspektywy prawa pracy – wybrane zagadnienia” została przygotowana przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – członków Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy działającego przy Katedrze Prawa Pracy UŁ. Publikacja zawiera zbiór opracowań dotyczących niepożądanych zjawisk w środowisku pracy, w ramach których Autorzy poddają analizie rozwiązania prawne dotyczące m.in. mobbingu czy dyskryminacji, zwracając przy tym uwagę na ich niedoskonałość oraz formułując postulaty de lege ferenda. Rozważania osadzone są nie tylko na gruncie polskiego prawa pracy, ale uwzględniają także dokumenty międzynarodowe – w tym zwłaszcza Konwencję nr 190 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2019 r. dotyczącą eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy, wokół której toczą się w ostatnim czasie ożywione dyskusje naukowe. Nie umknęło uwadze Autorów również zagrożenie pojawienia się nowych niepożądanych zjawisk w zatrudnieniu, mogących być konsekwencją m.in. rozwoju nowoczesnych technologii. Przygotowanie opracowania przez najmłodszych badaczy prawa pracy, pozwala na nieco inną perspektywę postrzegania przedmiotowej problematyki, co może ożywić dyskurs naukowy w tym obszarze. 

Rozdziały

okladka

Pobrania

Opublikowane

27 listopada 2023

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-369-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-307-8

Inne prace tego samego autora