Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących gospodarkę magazynową

Autorzy

Justyna Bogołębska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-3730-1849
Mateusz Bogołębski
Firma Lokaris

Słowa kluczowe:

inwestycje przedsiębiorstw, nowoczesne technologie, usługi magazynowania, transport wewnętrzny, zarządzanie magazynem, organizacja pracy, gospodarka magazynowa

Streszczenie

Nowoczesne technologie są obecnie ważnym elementem wspierającym rozwój przedsiębiorstw. Firmy są zainteresowane wprowadzaniem rozwiązań zwiększających efektywność działań i poprawiających jakość świadczonych usług. Praktyczne zastosowanie technologii stwarza nowe możliwości w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do podniesienia zyskowności firm. Podjęte badania znajdują uzasadnienie szczególnie w dobie rozwoju i zmian zachodzących w procesach logistycznych. W publikacji zidentyfikowano problem związany z koniecznością odpowiedniego doboru urządzeń i aplikacji związanych z logistyką oraz możliwości jego rozwiązania. Rosnące wymagania klientów, silna konkurencja, poszukiwanie nowych rynków zbytu dla produktów i usług to tylko niektóre z ważnych wyzwań dla podmiotów gospodarczych. Nowoczesne technologie są szczególnie ważnym narzędziem wspierającym funkcjonowanie przedsiębiorstw, w których podejmuje się wiele złożonych operacji. Prowadzenie gospodarki magazynowej i związane z tym przechowywanie dóbr wymaga realizacji szeregu procesów wspieranych przez technologie. Wprowadzają one automatyzację w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i w konsekwencji stopniowo zastępują zadania wykonywane w sposób manualny. Nowoczesne technologie i możliwy do osiągnięcia wzrost konkurencyjności wynikający z ich zastosowania stanowią więc istotny obszar zainteresowań zarówno firm, jak i współczesnych badaczy. Monografia jest odpowiedzią na bieżące potrzeby rynkowe, a jej głównym celem jest identyfikacja mechanizmów oddziaływania nowoczesnych technologii wykorzystywanych w przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę magazynową dla zwiększenia ich konkurencyjności.

Bibliografia

Adamik A. (2000), Przymus budowy przewagi konkurencyjnej jako wymóg nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2010), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, TNOiK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J. (2011), Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Baruk J. (2018), Powszechność wykorzystania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonujących w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, t. 38, nr 2, czerwiec.
Zobacz w Google Scholar

Behrens W., Hawranek P.M. (1991), Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies, Unido, Vienna.
Zobacz w Google Scholar

Begg D., Fischer S., Dornbush R. (1995), Ekonomia, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bernaś B., Pluta W. (red.), (2007), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z. (1997), Skuteczne strategie, CIM, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bossak J.W., Bieńkowski W. (2004), Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI w., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brochocka U., Gajęcki R. (1997), Metody oceny projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Christian R. (2013), Inventory Training and Tracking Technologies, „Material Handling and Logistics”, February.
Zobacz w Google Scholar

Dach Z. (red.), (2008), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce, PTE, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dess G.G., Limpkin G.T., Taylor M.L. (2003), Strategic Management, Creating Competitive Advantage, McGraw-Hill, New York.
Zobacz w Google Scholar

Dębski W. (1996), Zarządzanie finansami, t. 1, Instrumenty finansowe, analiza finansowa, planowanie finansowe, efektywność inwestycji, CIM, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S. (2009), Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dziworska K. (1993), Inwestycje przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Elg L. (2014), Innovations and New Technology – What is the Role of Research? Implications for Public Policy, VINNOVA – Swedish Governmental Agency for Innovation Systems, Stockholm.
Zobacz w Google Scholar

Fawcett S.E., Fawcett A.M. (2014), The Definitive Guide to Order Fulfillment and Customer Service: Principles and Strategies for Planning, Organizing, and Managing Fulfillment and Service Operations, Council of Supply Chain Management Professionals, New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Ferre F. (1995), Philosophy of Technology, University of Georgia Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Fertsch M. (red.), (2006), Słownik terminologii logistycznej, Biblioteka Logistyka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Filip P., Sowa B. (2008), Konkurencyjność podatkowa jako efekt globalizacji gospodarki światowej, [w:] H Cioch (red.), Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, TNOiK, Rzeszów.
Zobacz w Google Scholar

Flak W. (red.), (2000), Inwestor. Inwestycje rzeczowe. Przygotowanie, realizacja, ewidencja inwestycji, C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gattorna S. (red.), (1998), Strategic Supply Chain Alignment: Best Practice in Supply Chain Management, Gower Publishing Limited, Burlington.
Zobacz w Google Scholar

Gál N. (2010), Competitiveness of small and medium sized enterprises – A Possible Analytical Framework, „Hungarian Electronic Journal of Sciences”, 15th January, www.heja.szif.hu/ECO/ECO-100115-A/eco100115a.pdf (dostęp: 21.11.2016).
Zobacz w Google Scholar

Giachetti R.E. (2010), Design of Enterprise Systems: Theory, Architecture, and Methods, CRC Press, Boca Raton.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M. (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gorynia M., Łaźniewska E. (2009), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gotze P.U., Northcott D., Schuster P. (2008), Investment Appraisal, Methods and Models, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R. (2007), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hampden-Turner C., Trompenaars A. (2012), Siedem kultur kapitalizmu, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Harrington L.H. (2001), The ABCs of WMS Implementation, „Transportation and Distribution”, October.
Zobacz w Google Scholar

Hoffman M. (2013), Six Ways WMS Can Improve Operations, „Food Logistics”, January/February.
Zobacz w Google Scholar

Hompel M., Schmidt T. (2007), Warehouse Management – Automation and Organisation of Warehouse and Order Picking Systems, Springer, Dortmund.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński W. (2002), Procesy inwestycyjne i ocena ich ekonomicznej efektywności. Zarządzanie projektami zmian w firmie, Wydawnictwo WSZiM, Sosnowiec.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga T., Pluta W. (1995), Inwestycje: capital budgeting – budżetowanie kapitałowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, [w:] J. Jeżak (red.), Strategie firm rodzinnych, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jóźwiak J., Podgórski J. (2006), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kałowski A., Wysocki J. (red.), (2013), Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Karaszewski W., Haffer M. (red.), (2009), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny spojrzenie z punktu widzenia interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kiryjow J. (2008), Logistyka – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Knolmayer G.F., Mertens P., Ziele A. (2002), Supply Chain Management in Manufacturing Companies, Springer, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Koziarkiewicz R. (2009), Słownik transportu i logistyki, C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski R., Sikorski A. (2009), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Wolters Kluwer, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk S., Tubis A., Kobyłt A., Burchardt A. (2007), Logistyka w przedsiębiorstwie, Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Lahmar M. (2008), Facility Logistics: Approaches and Solutions to Next Generation Challenges, Auerbach Publications, Boca Raton.
Zobacz w Google Scholar

Leon A. (2008), Enterprise Resource Planning, Tata McGraw-Hill, New Delhi.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. (2000), Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Leśniewski M.A. (2011), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy, TNOiK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J. (2006a), Informatyka dla logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Majewski J. (2006b), Informatyka w magazynie, Biblioteka Logistyka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mantura W. (2009), Znaczenie i ogólne zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak M. (2010), Zanim zdecydujesz: Kupujemy WMS, „Logistyka a Jakość”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak S. (1995), Makro i mikroekonomia dla inżynierów, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matalewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A. (2007), Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Matwiejczuk W. (2013), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność przedsiębiorstwa budowlanego: podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

McCrea B. (2014), Factors driving WMS growth, „Logistics Management”, January.
Zobacz w Google Scholar

McGlasson J. (2004), Less-than-full pallet methodology: Pick-to-belt or pick-to-pallet?, „Beverage Industry”, November.
Zobacz w Google Scholar

Michalak A. (2007), Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mielcarz P., Podgórski B. (2010), Selekcja niepowtarzalnych projektów inwestycyjnych o różnych okresach życia, [w:] J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Mulcahy D.E., Sydow J. (2008), A Supply Chain Logistics Program for Warehouse Management, Auerbach Publications, Boca Raton.
Zobacz w Google Scholar

Newbert S.L. (2007), Empirical Research on the Resource Based View of the Firm: An Assessment and Suggestions for Future Research, „Strategic Management Journal”, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K. (2001), Logika przewagi konkurencyjnej, „Przegląd Organizacji”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K. (2016), Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Osbert-Pociecha G. (2008), Elementy teorii elastyczności organizacji. Określenia, definicje, problemy, [w:] R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Palevich S. (2012), The Lean Sustainable Supply Chain, Pearson Education, New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Placet, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek Z. (1998), Koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – koncepcje przekrojowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E. (1985), Technology and Competitive Advantage, „Journal of Business Strategy”, no. 3.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E. (1998a), The Competitive Advantage of Nations. With a New Introduction, Macmillan Press LTD, London.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E. (1998b), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ramey K. (2012), Use of Technology in Business – To Gain Competitive Advantage, Technology Portal, 14th November, www.useoftechnology.com/technology-business-competitive-advantage (dostęp: 25.01.2017).
Zobacz w Google Scholar

Richards G. (2011), Warehouse Management. A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Cost in the Modern Warehouse, Kogan Page, London.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski W. (2015), Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ross G., Ross J. (1997), Measuring Your Company’s Intellectual Performance, „Long Range Planning”, no. 6.
Zobacz w Google Scholar

Różański J. (red.), (2006), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Różański J., Czerwiński M. (1999), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ryan J.L., Ryan L.D. (2006), Forklift and Stacker, Donegal Bay Publishing, Donegal.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T. (1994), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sławińska M., Witczak H. (red.), (2012), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk G. (2006), Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Sople V.V. (2007), Logistics Management. The Supply Chain Imperative, Dorling Kindersley, Delhi.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (1995), Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Starinsky R.W. (2003), Maximizing Business Performance Through Software Packages, Auerbach, Boca Raton.
Zobacz w Google Scholar

Stępień B., Sulikowska-Formowicz M. (2004), Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Strużycki M. (1998), Konkurencyjność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] M. Strużycki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Ofi yna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankowski P. (1999), Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szwoch W. (1995), Proces wyboru systemu informatycznego, „Computerworld”, nr 09, www.computerworld.pl/news/Proces-wyboru-systemu-informatycznego,295540.html (dostęp: 8.02.2017).
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (2008), Słownik pojęć logistycznych, ilogistyka.pl, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Tompkins J.A. (2010), Facilities Planning, John Wiley and Sons, Hoboken.
Zobacz w Google Scholar

Tompkins J.A., Smith J.D. (1998), The Warehouse Management Handbook, Tompkins Press, Raleigh.
Zobacz w Google Scholar

Towarnicka H. (2004), Strategia inwestycyjna przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Trebilcock B. (2013), Making the case form WMS, „Modern Materials Handling”, May.
Zobacz w Google Scholar

Twaróg J. (2005), Mierniki i wskaźniki logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowska-Sojkin E., Banaszczyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Van den Berg J.P. (2007), Integral Warehouse Management. The Next Generation in Transparency, Collaboration and Warehouse Management Systems, Management Outlook Publications, Utrecht.
Zobacz w Google Scholar

Volberda H.W. (1998), Building the Flexible Firm. How to Remain Competitive, Oxford University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Wach K. (2015), Modelowanie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa w naukach ekonomicznych, [w:] K. Zieliński (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wieczerzyński W. (red.), (2012), E-logistyka, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski T. (2007), Ryzyko projektu inwestycyjnego a ocena jego efektywności, [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz – Zarządzanie finansami – Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski T. (2008), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Wrzesińska M., Zaniewski A. (2009), Wycena inwestycji z wykorzystaniem opcji realnych na przykładzie spółki wydobywczej, [w:] M. Panfil (red.), Wycena biznesu w praktyce, metody, przykłady, Poltex, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wrzosek S. (2004), Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Sygma, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki J., Wesołowski Ł. (2014), Nowe technologie jako determinanta rozwoju na przykładzie polskiego rynku usług radiokomunikacyjnych, [w:] J. Dworak, M. Boguszewicz, Kreft, E. Magiera-Łakomy (red.), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Złoch M. (2012), ERP pomaga logistykom, „Logistyka a Jakość”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

www.axiimmo.com/wp-content/uploads/2019/03/Raport_Axi_Immo_2019_Rynek_magazyn (dostęp: 15.06.2019)
Zobacz w Google Scholar

www.baza-firm.com.pl (dostęp: 8.09.2014)
Zobacz w Google Scholar

www.blisko-polski.pl/polski-kapital/ (dostęp: 23.06.2016)
Zobacz w Google Scholar

www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2016/06-konkurs-02-02-01-IP-02-10-006_16/rsi-loris-2030.pdf (dostęp: 28.05.2019)
Zobacz w Google Scholar

www.lodzkie.pl/wojewodztwo/powiaty (dostęp: 18.09.2014)
Zobacz w Google Scholar

www.logistykawpolsce.pl (dostęp: 18.09.2014)
Zobacz w Google Scholar

www.magazyny-eu.pl (dostęp: 1.09.2014)
Zobacz w Google Scholar

www.magazyny-lodz.eu (dostęp: 30.08.2014)
Zobacz w Google Scholar

www.magazyny.pl (dostęp: 30.08.2014)
Zobacz w Google Scholar

www.magazyny.pl/media/plugins/report_file/Industrial_Market_Pulse_Q1_2019_PL (dostęp: 17.06.2019)
Zobacz w Google Scholar

www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_Polsce (dostęp: 8.06.2016)
Zobacz w Google Scholar

www.panoramafirm.pl (dostęp: 8.09.2014)
Zobacz w Google Scholar

www.sse.lodz.pl/images/stories/do-pobrania/lista_inwestorow_lsse.pdf/ (dostęp: 18.11.2014)
Zobacz w Google Scholar

www.strategia.lodzkie.pl/images/srwl_2020_uchwalona_26_02_2013.pdf (dostęp: 22.12.2016)
Zobacz w Google Scholar

www.techquintal.com/modern-technology (dostęp: 28.09.2017)
Zobacz w Google Scholar

www.useoftechnology.com/modern-technology-advantages-disadvantages (dostęp: 28.09.2017)
Zobacz w Google Scholar

www.zumi.pl (dostęp: 8.09.2014)
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

1 kwietnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-830-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-831-6