Finanse szpitali w Polsce: Strategie płynności

Autorzy

Bartłomiej Krzeczewski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Korporacji
https://orcid.org/0000-0002-7856-0732

Słowa kluczowe:

ochrona zdrowia w Polsce, finansowanie ochrony zdrowia, świadczenia zdrowotne, sektor polskich szpitali, zarządzanie szpitalem, rentowność polskich szpitali

Streszczenie

Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania płynnością finansową w polskich szpitalach i znaczeniu tego procesu dla uzyskiwanej rentowności. Utrzymywanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie stanowi ważny cel w funkcjonowaniu każdej organizacji – w tym również szpitali. W monografii poruszane są kwestie związane ze specyfiką i problemami działalności szpitali w Polsce, a także z funkcjonowaniem polskiego systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sektora szpitali. Ponadto zostały tu przedstawione strategie zarządzania płynnością finansową stosowane przez wybrane placówki szpitalne.

Określenie strategii płynności finansowej oraz ukazanie zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością w badanych placówkach umożliwiło wyprowadzenie istotnych wniosków, pozwalających na wyznaczenie kierunków doskonalenia w sferze zarządzania finansowego w polskich szpitalach. Konkluzje te mogą przyczynić się do ustalenia rekomendacji dla polityki finansowej stosowanej przez wspomniane podmioty.

Treść książki może zainteresować pracowników naukowych zajmujących się problematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i placówek zdrowotnych, pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej, kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, jak również studentów i słuchaczy studiów z zakresu zarządzania finansami w systemie opieki zdrowotnej.

Bibliografia

Aggarwal R., Hahn D.B., 1979, More emphasis should be on working capital management, „Hospital Financial Management”, no. 33(12).
Zobacz w Google Scholar

Antonowicz P., 2015, Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Azam M., Haider S.I., 2011, Impact of working capital management on firms’ performance: Evidence from non-financial institutions of KSE-30 index, „Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business”, no. 3(5).
Zobacz w Google Scholar

Banos-Caballero S., García-Teruel P.J., Martínez-Solano P., 2012, How does working capital management affect SMEs profitability, „Small Business Economics”, no. 39(2).
Zobacz w Google Scholar

Barczykowska-Tchorzewska J., 2017, Sieć szpitali… – być albo nie być, „Panaceum”, nr 8–9.
Zobacz w Google Scholar

Bauer K., Macuda M., 2018, Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 503.
Zobacz w Google Scholar

Bem A., Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Ucieklak-Jeż P., 2014a, Determinants of Hospital’s Financial Liquidity, „Procedia Economics and Finance”, no. 12.
Zobacz w Google Scholar

Bem A., Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Ucieklak-Jeż P., 2014b, Hospital’s Size as the Determinant of Financial Liquidity, „The European Financial Systems 2014 Proceedings”, no. 11.
Zobacz w Google Scholar

Bem A., Siedlecki R., Prędkiewicz P., Ucieklak-Jeż P., Hajdikova T., 2015, Hospital’s financial health assessment. Gradient method’s application, „Enterprise and Competitive Environment – Conference Proceedings”, no. 18.
Zobacz w Google Scholar

Bielawski R., 2011, Strategie kapitału obrotowego netto płynności finansowej w ujęciu dochód –ryzyko, risk–return, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Miscellanea Oeconomicae”, rok 15, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z., 2007, Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw branży spożywczej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Bieniasz A., Czerwinska-Kayzer D., 2008, Długość cyklu konwersji gotówki – następstwo różnej konstrukcji mierników, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, no. 1(07).
Zobacz w Google Scholar

Bień W., 2008, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Biety M.M., 2002, An Introduction to Liquidity and Asset-liability Management, [w:] B. Branch , J. Klaehn (ed.), Striking the Balance in Microfinance. A Practical Guide to Mobilizing Savings. Lessons from Credit Unions in Latin America, World Council of Credit Unions Inc., Pact Publications, Washington.
Zobacz w Google Scholar

Bohmer R.M., 2010, Fixing health care on the front lines, „Harvard Business Review”, no. 88(4).
Zobacz w Google Scholar

Bohmer R., Pisano G., Tang N., 2001, Istituto Clinico Humanitas, A, „Harvard Business School” , no. 9-603-063.
Zobacz w Google Scholar

Bolek M., 2013a, Dynamic and static liquidity measures in working capital strategies, „European Scientific Journal”, no. 9(4).
Zobacz w Google Scholar

Bolek M., 2013b, Profitability as a liquidity and risk function basing on the new connect market in Poland, „European Scientific Journal”, no. 9(28).
Zobacz w Google Scholar

Bolek M., Grosicki B., 2013, Związek wzrostu przedsiębiorstwa z poziomem płynności w spółkach o profilu innowacyjnym i tradycyjnym na GPW, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 62.
Zobacz w Google Scholar

Bolek M., Pastusiak R., 2014, Wpływ strategii zarządzania kapitałem pracującym na płynność przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 66.
Zobacz w Google Scholar

Bolek M., Wilinski W., 2012, The influence of liquidity on profitability of Polish construction sector companies, „e-Finanse”, nr 8(1).
Zobacz w Google Scholar

Bolek M., Wolski R., 2010, Mierniki płynności a rentowność przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki R., 2011, Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Böhm K., Schmid A., Götze R., Landwehr C., Rothgang H., 2013, Five types of OECD healthcare systems: Empirical results of a deductive classification, „Health Policy”, no. 113(3).
Zobacz w Google Scholar

Buczkowska A., 2012, Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 684. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 45.
Zobacz w Google Scholar

Buczkowski T., Marek S., 1999, Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw , [w:] S. Marek (red.), Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na Rzecz US, Szczecin.
Zobacz w Google Scholar

Busoi C., 2010, Health systems in the European Union. An overview, „Fiziologia–Physiology”, no. 2010.20.2(66).
Zobacz w Google Scholar

Busse R., Schreyögg J., Smith P.C., 2006, Hospital case payment systems in Europe, „Health Care Management Science”, no. 9(3).
Zobacz w Google Scholar

Cagle C.S., Campbell S.N., Jones K.T., 2013, Analyzig liquidity using the Cash Conversion Cycle , „Journal of Accountancy”, no. 215(5).
Zobacz w Google Scholar

Chluska J., 2011, Problemy analizy kosztów w zarządzaniu SP ZOZ, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 679. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia”, nr 44.
Zobacz w Google Scholar

Chluska J., 2014, Rachunkowość podmiotów leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Chu D.K.W., Zollinger T.W., Kelly A.S., Saywell R.M. Jr., 1991, An empirical analysis of cash flow, working capital, and the stability of financial ratio groups in the hospital industry, „Journal of Accounting and Public Policy”, no. 10(1).
Zobacz w Google Scholar

Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D., 2000, Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Cicirko T. (red.), 2010, Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cleverley W.O., 1990, Improving financial performance: A study of 50 hospitals, „Hospital & Health Services Administration”, no. 35(2).
Zobacz w Google Scholar

Cleverley W.O., Harvey R.K., 1992, Does hospital financial performance measure up?, „Healthcare Financial Management – Journal of the Healthcare Financial Management Association”, no. 6(5).
Zobacz w Google Scholar

Cyfert S., Krzakiewicz K., 2009, Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Cygańska M., 2009, Ewolucja systemu gromadzenia informacji o kosztach leczenia w Australii na tle polskich rozwiązań, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cygańska M., Gierusz J., 2007, Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj J., Dresler Z., 2001, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Deloof M., 2003, Does working capital management affect profitability of Belgian firms?, „Journal of Business Finance & Accounting”, no. 30(3–4).
Zobacz w Google Scholar

Dercz M., Rek T., 2014, Ustawa o działalności leczniczej: Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dębski W., 2005, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., 2005, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Elijelly A.M.A., 2004, Liquidity–profitability tradeoff: An empirical investigation in an emerging market, „International Journal of Commerce and Management”, no. 14(2).
Zobacz w Google Scholar

Elnicki R.A., 1977, Hospital Working Capital: An Empirical Study, „Journal of Accounting Research, Supplement”, no. 15.
Zobacz w Google Scholar

Fahim S.R.S., Kaviani M., Fashtali M.P., 2015, Providing a new model for assessment of working capital management: Evidence from Tehran Stock Exchange, „International Journal of Accounting and Financial Reporting”, no. 5(1).
Zobacz w Google Scholar

Fetter R.B., 1991, Diagnosis related groups: Understanding hospital performance, „Interfaces”, no. 21(1).
Zobacz w Google Scholar

Fetter R.B., Thompson J.D., Averill R., Freeman A., 1982, The New ICD-9-CM Diagnosis-Related Groups Classification Scheme: Final Report, Yale University School of Organization and Management, Health Systems Management Group, CT: New Haven.
Zobacz w Google Scholar

Fetter R.B., Shin Y., Freeman J.L., Averill R.F., Thompson J.D., 1980, Case mix definition by diagnosis-related groups, „Medical Care”, no. 18(2).
Zobacz w Google Scholar

Fetter R.B., Mills R.E., Riedel D.C., Thompson J.D., 1977, The application of diagnostic specific cost profiles to cost and reimbursement control in hospitals, „Journal of Medical Systems”, no. 1(2).
Zobacz w Google Scholar

Freeman R.B., Frisina L., 2010, Health care systems and the problem of classification, „Journal of Comparative Policy Analysis”, no. 12(1–2).
Zobacz w Google Scholar

Gajdka J., Walińska E., 2000, Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka. Vol. 1a i 2b, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Galewski T., 2013, Cele przedsiębiorstwa a metody pomiaru ich dokonań, IX Kongres Ekonomistów Polskich, strona internetowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, http://www.pte.pl/ [dostęp: 12.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Gapenski L.C., 2013, Fundamentals of Healthcare Finance, Health Administration Press, IL: Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Gapenski L.C., Pink G.H., 2007, Understanding healthcare financial management, Health Administration Press, IL: Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Gapenski L.C., Reiter K.L., 2016, Healthcare finance: An introduction to accounting and financial management, Health Administration Press, IL: Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Garanina T., Petrova O., 2015, Liquidity, cash conversion cycle and financial performance: Case of Russian companies, „Investment Management and Financial Innovations”, no. 12(1).
Zobacz w Google Scholar

Gaughan P., Koepke D., 2014, Hospital liquidity and capital investment, „Healthcare Financial Management – Journal of The Healthcare Financial Management Association”, no. 68(10).
Zobacz w Google Scholar

Gill A., Biger N., Mathur N., 2010, The relationship between working capital management and profitability: Evidence from the United States, „Business and Economics Journal”, no. 10(1).
Zobacz w Google Scholar

Goldmann K., 2017, Financial Liquidity and Profitability Management in Practice of Polish Business , „Eurasian Studies in Business and Economics”, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski G., 2004, Rola kapitału obrotowego i jego wpływ na zarządzanie finansami przedsiębiorstw, [w:] J. Ickiewicz (red.), Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski G., Tłaczała A., 2005, Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grabowska M., 2012, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecki T., 1989, Przedsiębiorstwo jako kategoria ekonomiczna, [w:] T. Jakóbik (red.), Teoria i praktyka przemian gospodarczych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorzewska-Ramocka E., 2009, Cele ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa”, nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Guilford J.P., 1964, Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Guzik B., 2006, Statystyczne metody badania związków między rentownością a płynnością bankową , „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Hass-Symotiuk M. (red.), 2010, Rachunkowość: system informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hass-Symotiuk M. (red.), 2011, System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hass-Symotiuk M. (red.), 2016, Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych , Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Horosz P., 2010, Organizacja sieci szpitali jako spółek komandytowych, [w:] M. Urbaniec, P. Stec (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Horrigan J.O., 1968, A short history of financial ratio analysis, „The Accounting Review”, no. 43(2).
Zobacz w Google Scholar

Hundley G., Jacobson C.K., Park S.H., 1996, Effects of profitability and liquidity on R&D intensity: Japanese and US companies compared, „Academy of Management Journal”, no. 39(6).
Zobacz w Google Scholar

Janik W., Paździor A., 2011, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Politechnika Lubelska, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Janik W., Paździor A., 2017, Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia, „Marketing i Zarządzanie”, nr 3(49).
Zobacz w Google Scholar

Janiszewska B., 2008, Ponadlimitowe świadczenia zdrowotne udzielane w schorzeniach przewlekłych, uwagi na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Prawo i Medycyna”, nr 1(30).
Zobacz w Google Scholar

Jaworzyńska M., 2010, Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

John T.A., 1993, Accounting measures of corporate liquidity, leverage, and costs of financial distress , „Financial Management”, no. 22(3).
Zobacz w Google Scholar

Jończyk J., 2010, Zasady i modele ochrony zdrowia, „Państwo i Prawo”, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Kachniarz M., 2008, Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaddumi T.A., Ramadan I.Z., 2012, Profitability and working capital management: The Jordanian case, „International Journal of Economics and Finance”, no. 4(4).
Zobacz w Google Scholar

Karski J.B., 2005, Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Keller J., Pastusiak R., 2014, Płynność a efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na GPW, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 2(300).
Zobacz w Google Scholar

Kiziukiewicz T. (red.), 2009, Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin , Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kludacz-Alessandri M., 2016, Stosowanie narzędzi polityki rachunkowości w polskich szpitalach , „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 89(145).
Zobacz w Google Scholar

Kludacz-Alessandri M., 2017, Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kolwitz M., 2010, Polski system ochrony zdrowia – perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw Unii Europejskiej, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, nr 56(3).
Zobacz w Google Scholar

Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E., 2014, Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosińska J., Cicirko T., 2010, Płynność finansowa – zagadnienia wstępne, [w:] T. Cicirko (red.) , Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kowalak R., 2008, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością , Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Kowerski M., 2016, Zależność między rentownością a płynnością finansową ma kształt odwróconego U, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 440.
Zobacz w Google Scholar

Kusak A., 2006, Płynność finansowa: analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Lameire N., Joffe P., Wiedemann M., 1999, Healthcare systems – An international review: An overview, „Nephrology Dialysis Transplantation”, no. 14 (suppl 6).
Zobacz w Google Scholar

Lazaridis I., Tryfonidiens D., 2006, Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens Stock Exchanges, „Journal of Financial Management and Analysis”, no. 19(1).
Zobacz w Google Scholar

Lenarczyk T., 2010, Aspekty prawne przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, [w:] M. Urbaniec, P. Stec (red.), Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Leszczyńska-Konczanin B., 2016, Restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej, szpitali prowadzona w latach 1991–2013, przyczyny i skutki, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 4(2).
Zobacz w Google Scholar

Łagowski P., 2015, Świadczenia ponadlimitowe w podmiotach leczniczych – aspekt prawno-rachunkowy, „Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Seria L Finanse i Rachunkowość”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Łuniewska P., 2014, Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, „Współczesna Gospodarka”, nr 5(1).
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska U., 2015, Ochrona zdrowia w świetle triady kapitalizm – kapitał – zdrowie, „Chorzowskie Studia Polityczne”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Matz L., Neu P., 2007, Liquidity risk management, John Wiley & Sons, Asia Pte Ltd, Singapore. Michalski G., 2010, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu , Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michalski G., 2005, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michalski G., 2004, Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mońka J., 2008, Wartość jako cel i płynność finansowa jako determinanta funkcjonowania przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Narkiewicz J., 2007, Struktura bilansu a rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstwa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, nr 41.
Zobacz w Google Scholar

Niemiec A., 2014, Wielkości graniczne statycznych wskaźników płynności finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 79.
Zobacz w Google Scholar

Niżnik J., 2004, W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Noga A., 2009, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nojszewska E., Malinowski W., Sikorski S., 2017, Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Norton P.B., 1994, Solving the working capital crunch, „Patient Accounts”, no. 17(8).
Zobacz w Google Scholar

Nowicki M., 2015, Introduction to the financial management of healthcare organizations, Health Administration Press, IL: Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski J. (red.), 2015, O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Oszustowicz R.J., 1980, Working capital management: How strong is it in hospitals?, „Hospital Financial Management”, no. 34(4).
Zobacz w Google Scholar

Pałczyńska-Gościniak R., 2001, Ocena przedsiębiorstwa w aspekcie kontynuacji działania, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, nr 3(27).
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak R., 2010, Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pastusiak R., Keller J., 2014, Liquidity and Efficiency of the Enterprise as an Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. Part II, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 15, z. 10, cz. 1.
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska M., 2006, Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce, „e-Finanse”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska E., 2016, Zarys problemów ekonomicznych, medycznych oraz zarządczych współczesnych podmiotów leczniczych, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 1(33).
Zobacz w Google Scholar

Paździor A., Maj G., 2017a, Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu, „Marketing i Zarządzanie”, nr 3(49).
Zobacz w Google Scholar

Paździor A., Maj G., 2017b, Wpływ zmian organizacyjnych na efektywność finansową podmiotów leczniczych na przykładzie szpitala X, „Zarządzanie i Finanse”, nr 15(2).
Zobacz w Google Scholar

Paździor A., Paździor M., 2017, Pomiar efektywności działalności podmiotów leczniczych. Wybrane aspekty, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 481.
Zobacz w Google Scholar

Penner S.J., 2013, Economics and financial management for nurses and nurse leaders, Springer Publishing Company, New York.
Zobacz w Google Scholar

Pluta W. (red.), 2004, Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalska B., 2007, Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, [w:] M. Wypych (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., 2013a, Płynnośćfinansowa szpitali samorządowychw Polsce – wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 62.
Zobacz w Google Scholar

Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., 2013b, Zarządzanie kapitałem obrotowym szpitali samorządowych w Polsce, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2, cz. 2, r. 11.
Zobacz w Google Scholar

Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Węgrzyn M., 2014, Rentowność szpitali samorządowych w Polsce , „Nauki o Finansach”, nr 3(20).
Zobacz w Google Scholar

Quinn K., 2015, The 8 Basic Payment Methods in Health Care, „Annals of Internal Medicine”, no. 163(4).
Zobacz w Google Scholar

Rauscher S., Wheeler J.R.C., 2012, The importance of working capital management for hospital profitability: Evidence from bond-issuing, not-for-profit U.S. hospitals, „Health Care Management Review”, no. 37(4).
Zobacz w Google Scholar

Rauscher-Singh S., Wheeler J., 2012, Hospital financial management: What is the link between revenue cycle management, profitability, and not-for-profit hospitals’ ability to grow equity? , „Journal of Healthcare Management”, no. 57(5).
Zobacz w Google Scholar

Rezler D., Jasiniak M., Pastusiak R., 2017, Impact of Restructuring Act of 2005 to the Healthcare in Poland, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVII, z. 1, cz. 1.
Zobacz w Google Scholar

Rice N., Smith P.C., 2000, Capitation and risk adjustment in health care, „Health Care Management Science”, no. 3(2).
Zobacz w Google Scholar

Rice N., Smith P.C., 2001, Capitation and risk adjustment in health care financing: An international progress report, „The Milbank Quarterly”, no. 79(1).
Zobacz w Google Scholar

Richards V.D., Laughlin E.J., 1980, A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, „Financial Management”, no. 9(1).
Zobacz w Google Scholar

Rogowski W., Lipski M., 2014, Płynność finansowa – wybrane zagadnienia, [w:] J. Grzywacz (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rój J., Sobiech J., 2006, Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rudawska I., 2007, Opieka zdrowotna: aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ryć K., Skrzypczak Z., 2005, Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Ile nas kosztuje ochrona zdrowia?, „Problemy Zarządzanie”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sasin W., 2002, Analiza płynności finansowej firmy, Agencja Wydawnicza Interfart, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Schmid A., Cacace M., Götze R., Rothgang H., 2010, Explaining Health Care System Change: Problem Pressure and the Emergence of “Hybrid” Health Care Systems, „Journal of Health Politics, Policy & Law”, no. 35(4).
Zobacz w Google Scholar

Sen M., Oruc E., 2009, Relationship between Efficiency Level of Working Capital Management and Return on Total Assets in ISE, „International Journal of Business and Management”, no. 4(10).
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Jachna T., 2004, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska M., Wędzki D., 2017, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skinder M., Damska M., 2011, Kwestia społeczna ochrony zdrowia – problematyka przekształceń szpitali w spółki kapitałowe w świetle ustawy o działalności leczniczej, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą”, nr 55.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak A., 2009, Efektywność gospodarowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – analiza wybranych wskaźników finansowych, „Postępy Nauk Medycznych”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz A., 1998, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica PL na przykładach z medycyny, Statsoft, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz A., 2000, Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe. Analiza korelacji , „Medycyna Praktyczna”, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Stępień K., 2008, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stępień K., 2015, Definicyjne i metodyczne problemy rentowności, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 920.
Zobacz w Google Scholar

Stępniewski J. (red.), 2007, Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Suchecka J., 1998, Ekonometria ochrony zdrowia, Absolwent, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Suchecka J., 2010, Ekonomika zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski Ł., 2012, Kulturowe ograniczenia przedsiębiorczości – badania jakościowe polskich szpitali, „Journal of Health Policy, Insurance and Management – Polityka Zdrowotna”, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski Ł., 2013, Zmiana kulturowa w polskich szpitalach – wyniki badań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 14, z. 10, cz. 1.
Zobacz w Google Scholar

Szetela P., 2015, Rola samorządu terytorialnego w polskim systemie ochrony zdrowia: organizator, podmiot tworzący oraz płatnik, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, nr 13(1).
Zobacz w Google Scholar

Szetela A., Lichwa K., Korniejenko K., 2011, Krytyczna analiza polityki zdrowotnej w zakresie przekształcania szpitali publicznych w spółki prawa handlowego, „Zarządzanie Publiczne”, nr 1(13).
Zobacz w Google Scholar

Talha M., Christopher S.B., Kamalavalli A.L., 2010, Sensitivity of profitability to working capital management: A study of Indian corporate hospitals, „International Journal of Managerial and Financial Accounting”, no. 2(3).
Zobacz w Google Scholar

Tenbensel T., Eagle S., Ashton T., 2012, Comparing health policy agendas across eleven high income countries: Islands of difference in a sea of similarity, „Health Policy”, no. 106(1).
Zobacz w Google Scholar

Thapa D.P.P., 2013, How does profitability get affected by working capital management in food and beverages industry, Munich Personal RePec Archive, London School of Commerce, http://mpra.ub.uni-muenchen.de [dostęp: 18.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Tomczak M., 2017, Sieć szpitali, „Gazeta Lekarska”, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Ucieklak-Jeż P., Bem A. (red.), 2014, System ochrony zdrowia. Finansowanie, efektywność, restrukturyzacja, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
Zobacz w Google Scholar

Upadhyay S., Smith D.G., 2016, Hospital liquidity and cash conversion cycle: A study of Washington hospitals, „Journal of Health Care Finance”, no. 43(2).
Zobacz w Google Scholar

Upadhyay S., Sen B., Smith D., 2015, The cash conversion cycle and profitability: A study of hospitals in the State of Washington, „Journal of Health Care Finance”, no. 41(4).
Zobacz w Google Scholar

Van der Zee J., Kroneman M. W., 2007, Bismarck or Beveridge: A beauty contest between dinosaurs , „BMC Health Services Research”, no. 7(1).
Zobacz w Google Scholar

Walker E.W., 1964, Toward a theory of working capital, „The Engineering Economist”, no. 9(2).
Zobacz w Google Scholar

Wareham T., 2014, Funding the transformation. Three financial considerations will shape hospitals’ transition success, „Trustee: The Journal for Hospital Governing Boards”, no. 67(2).
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski D., 2017, Sieć szpitali – nowe rozwiązania i stare problemy. Zadłużenie szpitali publicznych jako ryzyko funkcjonowania nowego systemu, Fundacja Republikańska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski M., Gałecka A., 2010, Rentowność kapitału własnego gospodarstw rolniczych w zależności od bieżącej płynności finansowej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 81.
Zobacz w Google Scholar

Waściński T., Kruk M., 2010, Analiza powiązań pomiędzy rentownością i płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie”, nr 11(84).
Zobacz w Google Scholar

Waśniewski P., 2011, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterowania jego działalnością, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Wawrowski R., 2014, Specyfika polityki rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Studia Ekonomiczne”, nr 201.
Zobacz w Google Scholar

Wawryszuk-Misztal A., 2007, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach: Studium empiryczno-teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Weber J., Kufel M., Cebrowska T., 1993, Wprowadzenie do rachunkowości spółek, Wydawnictwo „Park”, Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., 1997, Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego, „Rachunkowość”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., 2000, Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw – studium przypadków, „Bank i Kredyt”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., 2003, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyn M., 2010, Ewaluacja ekonomiczna sposobu rozliczania świadczeń medycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 142.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyn M., 2013, Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyn M., 2015, Zmiana formy prawnej szpitali z samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na spółki prawa handlowego – oczekiwania i implikacje na przykładzie województwa dolnośląskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 881. Ekonomiczne Problemy Usług, „ nr 118.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyn M., 2016, Koszty badań profilaktycznych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia , „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 6(84, cz. 2).
Zobacz w Google Scholar

Wielicka K., 2014, Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 70.
Zobacz w Google Scholar

Wilczyński R., 2014, Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, nr 66.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski T., 2010, Wycena szpitala po komercjalizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 142.
Zobacz w Google Scholar

Witczak I., 2009, Ekonomika szpitala – uwarunkowania, elementy, zasady, CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wrońska E., 2004, Strategie finansowe spółek pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Wypych M. (red.), 2007, Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E., 2011, Płynność finansowa arentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 88.
Zobacz w Google Scholar

Zeller T.L., Stanko B.B., Cleverley W.O., 1996, A revised classification pattern of hospital financial ratios, „Journal of Accounting and Public Policy”, no. 15(2).
Zobacz w Google Scholar

Zelman W.N., McCue M.J., Millikan A.R., Glick N.D., 2009, Financial management of health care organizations: An introduction to fundamental tools, concepts, and applications, John Wiley & Sons, San Francisco.
Zobacz w Google Scholar

Zuba M., 2010, Zależność między rentownością a płynnością finansową spółdzielni mleczarskich w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia”, nr 44(44).
Zobacz w Google Scholar

Cichocka E., 2009, Lekarze: prawie jak strajk, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/ [dostęp: 5.10.2011].
Zobacz w Google Scholar

Cranovsky R., 2001, Postęp technologiczny a medycyna, „Medycyna Praktyczna”, http://www.mp.pl/ [dostęp: 11.10.2011].
Zobacz w Google Scholar

Kaczorowski R., 2018, Jak w bilansie ująć dotację, https://ksiegowosc.infor.pl/[dostęp: 16.07.2018].
Zobacz w Google Scholar

Klinger K., Jaszczura M., 2016a, Szpitale nabite w parabanki, http://www.tokfm.pl/ [dostęp: 14.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

Klinger K., Jaszczura M., 2016b, Szpitale nie muszą płacić części swoich należności. Zgodnie z prawem, https://forsal.pl/ [dostęp: 14.07.2018].
Zobacz w Google Scholar

Koenner M., 2012, Świadczenia ponadlimitowe (nadwykonania) – czy szpital dostanie pieniądze, http://www.prawodlalekarza.pl/ [dostęp: 12.01.2014].
Zobacz w Google Scholar

Lisowska B., 2014, Wycena świadczeń zdrowotnych: Nowe taryfy najwcześniej w 2016 roku , „Internetowy Serwis Dziennik Gazeta Prawna”, http://serwisy.gazetaprawna.pl/ [dostęp: 10.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

Michalski T., 2016, Rewolucja w służbie zdrowia. Co pacjentom szykuje PiS?, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/medycyna/darmowe-ubezpieczenie-zdrowotne-likwidacja-nfz-reforma-pis/5k4mhy [dostęp: 21.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Pallus P., 2016, Rewolucja w służbie zdrowia. Bezpłatna opieka zdrowotna dla wszystkich, https://businessinsider.com.pl/ [dostęp: 21.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Pitucha S., Zabelski M., 2011, Kiedy przekształcić SPZOZ w spółkę?, „Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota”, nr 31, www.wspolnota.org.pl [dostęp: 21.05.2012].
Zobacz w Google Scholar

Podilchuk Z., 2013, Impact of liquidity management on profitability: Evidence from Ukraine, Unpublished MA in „Financial Economics thesis, Kyiv School of Economics”, https://kse.ua/ [dostęp: 20.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Portal Podatkowo-Księgowy Gofin.pl – podstrona Vademecum Księgowego, Dofinansowanie otrzymane przez SP ZOZ od organu założycielskiego, http://www.vademecumksiegowego.pl/ [dostęp: 17.07.2018].
Zobacz w Google Scholar

Portal Podatkowo-Księgowy Gofin.pl, Zasady rozliczania dotacji ze środków unijnych, https://www.gofin.pl/ [dostęp: 17.07.2018].
Zobacz w Google Scholar

Rynek Zdrowia, 2016, Niespotykana skala nagłych porodów. Czy to już starcie rynków?, http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Niespotykana-skala-naglych-porodow-Czy-to-juz-starcie-rynkow,166811,1.html [dostęp: 9.11.2016].
Zobacz w Google Scholar

Rynek Zdrowia, 2015, Dziesięć lat temu powstała Agencja Oceny Technologii Medycznych, http://www.rynekzdrowia.pl/ [dostęp: 27.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Rynek Zdrowia, 2014, AOTM: jesteśmy gotowi do taryfikacji świadczeń, http://www.rynekzdrowia.pl/ [dostęp: 27.04.2017].
Zobacz w Google Scholar

Zimna T., 2012, Każde polskie dziecko ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, „Puls Medycyny”, http://pulsmedycyny.pl/ [dostęp: 21.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia wydawane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, https://www.csioz.gov.pl/ [dostęp: 15.12.2016].
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (red.), 2008, Raport: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, Zielona Księga II, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index, edycje: 2008, 2009, 2012–2017.
Zobacz w Google Scholar

Magellan S.A., 2015, 2016, 2017, Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce, Edycje – 2015, 2016 i 2017.
Zobacz w Google Scholar

PMR, 2014, Sytuacja finansowa szpitali w Polsce, Magellan.
Zobacz w Google Scholar

Raport: Bezrobocie w Polsce – rok 2014, dostępny na: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, http://psz.praca.gov.pl/ [dostęp: 15.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Raporty Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP): T. Dudycz, W. Skoczylas, Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów), Dane za lata 2012–2015, Rachunkowość – Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, https://rachunkowosc.com.pl/ [dostęp: 20.10.2018].
Zobacz w Google Scholar

Sobczak A., Czechowska D., Dmowski M., 2007–2008, Sytuacja finansowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – analiza wskaźnikowa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, http://www.csioz.gov.pl/ [dostęp: 12.01.2013].
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdania z działalności NFZ za lata 2005–2015, Narodowy Fundusz Zdrowia 2006–2016, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Druki Sejmowe VI kadencja, 2010, Druk nr 3489, Rządowy projekt ustawy o działalności leczniczej, Uzasadnienie.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady Europejskiej 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała Nr 58 /2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 960).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011, nr 122, poz. 696).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998, nr 137, poz. 887).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005, nr 78, poz. 684).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654) – tekst jednolity oraz tekst ogłoszony.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807) – uchylona.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011, nr 113, poz. 657).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003, nr 60, poz. 535).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991, nr 91, poz. 408) – uchylona.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576). Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996, nr 10, poz. 55).
Zobacz w Google Scholar

Baza Emerging Market Information Service (EMIS), https://www.emis.com/pl [dostęp: 20.07.2017].
Zobacz w Google Scholar

Chabińska J., 2017, Sektor prywatny i publiczny, prezentacja multimedialna, Instytut Zdrowia Publicznego – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicinum, http://www.izp.wnz.cm.uj.edu.pl/ [dostęp: 26.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Mądrala A., 2015, Szpitale prywatne 2014, prezentacja przedstawiona podczas IV Kongresu Szpitali Prywatnych, http://www.szpitale.org/ [dostęp: 15.01.2015].
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Zdrowia, 2017, Spotkanie Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z Premier Beatą Szydło, 20.06.2017, http://www.mz.gov.pl/ [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, https://rpwdl.csioz.gov.pl/ [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Sikora D., Nadwykonania, Encyklopedia Gazety Prawnej, http://www.gazetaprawna.pl/ [dostęp: 12.12.2016].
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa Bureau van Dijk oraz baza danych Amadeus.
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/przecietne-miesieczne-wynagrodzenie-w-gospodarce-narodowej-w-latach-1950-2016,2,1.html [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa GUS, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/30/1/1/ludnosci_i_ruch_naturalny_w_2016.pdf [dostęp: 14.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/ [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/ [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa NFZ, http://www.nfz.gov.pl/, https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/ [dostęp: 30.11.2017].
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa OECD, http://stats.oecd.org/ [dostęp: 19.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa oprogramowania GRETL, http://www.kufel.torun.pl/ [dostęp: 14.01.2019].
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu, http://pupinowroclaw.pl/contents/295 [dostęp: 14.08.2018].
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa serwisu RP, https://www.gov.pl/web/zdrowie/zadluzenie-spzoz [dostęp: 20.12.2018].
Zobacz w Google Scholar

Strona internetowa ZUS, https://zus.pox.pl/zus-zdrowotne-2014.htm [dostęp: 14.08.2018]. Strona internetowa ZUS, http://zus.pox.pl/zus_skladki_historyczne.htm [dostęp: 11.05.2017].
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

6 października 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-155-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-156-7

Inne prace tego samego autora