Tożsamość narracyjna jako warunek autentycznej podmiotowości prawnej: Nr 21/2023

Autorzy

Bartosz Wojciechowski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa
https://orcid.org/0000-0002-4271-7056

Słowa kluczowe:

tożsamość, refleksyjność, podmiotowość prawna, LGBTQ+, równość

Streszczenie

Książka dotyczy dyskutowanego współcześnie w licznych kontekstach zagadnienia tożsamości, którego zrozumienie, zdaniem Autora, ma doniosłe konsekwencje m.in. dla prawnych aspektów naszego życia, gdyż dotyczy na przykład praw osób LGBTQ+ czy podmiotów marginalizowanych bądź wykluczonych z różnorodnych powodów. Tytułowa tożsamość narracyjna autentycznego podmiotu prawnego związana jest z otworzeniem się nas na innych, ale też na nas samych. Przyjęta w książce interdyscyplinarna perspektywa badawcza łączy w sobie aspekty literackie, rozważania filozoficzne, socjologiczne oraz teoretycznoprawne z analizą orzecznictwa trybunałów europejskich. Książka jest próbą ukazania tego, jak opowieść o własnym życiu jest ważna dla refleksyjnego samorozpoznania, (re)konfigurowania, (re)konstruowania czy zaakceptowania samego siebie. W przyjętej koncepcji narracji dokonuje ona syntezy różnorodnych i wieloaspektowych doświadczeń czasowych, które otwierają zarówno opowiadającego, jak i słuchającego na pluralistyczny obraz otaczającego nas świata społecznego. Ideałem demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa jest akceptacja istnienia wielu sposobów życia, przy czym wybór jest determinowany zarówno indywidualnymi preferencjami, jak również kulturowymi uwarunkowaniami, w które wpisana jest jednostka. Tożsamość narracyjna pozwala nam odkryć i wysłowić samego siebie, a owa artykulacja jest doniosła, ponieważ w dalszej perspektywie ułatwia pozostanie wiernym sobie, odnalezienie własnej drogi życia i autentycznej, pełnej podmiotowości prawnej. Książka skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, m. in. do prawników, psychologów, socjologów, filozofów, antropologów.

Bibliografia

Aarnio A., Who Are We? On Social, Cultural and Legal Identity, [w:] Law and Legal Cultures in the 21st Century. Diversity and Unity, red. T. Gizbert-Studnicki, J. Stelmach, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Alexy R., Die Institutionalisierung der Menschenrechte im demokratischen Verfassungsstaat, [w:] Philosophie der Menschenrechte, red. S. Gosepath, G. Lohmann, Frankfurt am Main 1998.
Zobacz w Google Scholar

Alexy R., Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1986.
Zobacz w Google Scholar

Apel K.-O., Etyka dyskursu jako etyka odpowiedzialności – postmetafizyczna transformacja etyki Kanta, „Principia” 1992, t. V.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., Kondycja ludzka, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., O myśleniu, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Retoryka. Poetyka, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Assister A., Enlightened Woman: Modernist Feminism in a Postmodern Age, London–New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Barthes R., Wstęp do analizy struktury opowiadań, [w:] Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Baudrillard J., Ameryka, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie, „ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura” 2003, nr 1(16).
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bayertz K., Die Idee der Menschenwürde. Probleme und Paradoxien, „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie” 1995, vol. 81, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Beck U., Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Beck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Becker W., Das Dilemma der menschlichen Existenz. Die Evolution der Individualität und das Wissen um den Tod, Stuttgart 2000.
Zobacz w Google Scholar

Bedi S., Beyond Race, Sex, and Sexual Orientation. Legal Equality without Identity, New York 2015.
Zobacz w Google Scholar

Benedict R., Wzory kultury, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Benhabib S., Selbst im Kontext, Frankfurt am Main 1995.
Zobacz w Google Scholar

Berlin I., Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Berlin I., O dążeniu do ideału, [w:] idem, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa, red. H. Hardy, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bielefeldt H., Ideengeschichte(n) der Menschenrechte, [w:] Menschenrechte – Globale Dimensionen eines universellen Anspruchs, red. N. Janz, Th. Risse, Baden-Baden 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bielefeldt H., Menschenrechte in der Einwanderungsgesellschaft. Plädoyer für einen aufgeklärten Multikulturalismus, Bielefeld 2007.
Zobacz w Google Scholar

Bielik A., Sources of the Self, [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 5, red. B. Skarga, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bielik-Robson A., Na drugim brzegu nihilizmu, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bigos K., Tożsamość narracyjna w cyberprzestrzeni, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Blackburn S., Oksfordzki słownik filozoficzny, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Blix S.B., Minissale A., (Dis)passionate Law Stories: The Emotional Processes of Encoding Narratives in Court, „Journal of Law and Society” 2022, vol. 49(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9321950/ (dostęp: 5.08.2023).
Zobacz w Google Scholar

Bloom A., Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bokszański Z., Tożsamość, interakcja, grupa, Łódź 1989.
Zobacz w Google Scholar

Borradori G., Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jürgenem Habermasem i Jacques’em Derridą, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P., Rozum praktyczny. O teorii działania, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Brockmeier J., Harré R., Narrative. Problems and Promises of an Alternative Paradigm, [w:] Narrative and Identity. Studies in Autobiography, Self and Culture, red. J. Brockmeister, D. Carbaugh, Amsterdam–Philadelphia 2001.
Zobacz w Google Scholar

Brodecki Z., Świątynia w kosmicznej wiosce. Bezpieczeństwo przyszłych pokoleń w erze sztucznej inteligencji, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Bruner J., Życie jako narracja, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Buber M., Wina i poczucie winy, „Znak” 1967, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Burszta W., Tożsamość narracyjna w dobie ekranu, [w:] Narracja i tożsamość (I), red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Butler J., Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex, London 1993.
Zobacz w Google Scholar

Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Byczyński M.J., Społeczne oraz instytucjonalne wymiary uznania w teorii Axela Honnetha, Łódź 2021.
Zobacz w Google Scholar

Carr D., Narrative and the Real World: an Argument for Continuity, „History and Theory” 1986, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Carr D., Time, Narrative and History, Bloomington 1986.
Zobacz w Google Scholar

Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Cern K.M., Koncepcja czasu wczesnego Heideggera, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Cern K.M., Wojciechowski B., Święty Graal dziedzictwem przyszłości, czyli o poszukiwaniu wspólnej kultury prawnej w praźródłach prawa unijnego, „Principia” 2013, nr 57–58.
Zobacz w Google Scholar

Chałubińska-Jentkiewicz K., Nowikowska M., Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność – aspekty prawne, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Chauvin T., Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Chmielewski A., Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Chmielińska A., Modrzejewska-Świgulska M., Spreading one’s Wings, Milestones, Deus ex Machina: Self-creation as a Process of Changing Your Life with the Examples of Narrations Provided by Women, „Creativity” 2021, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Chutnik S., Facet czy laska?, „Wysokie Obcasy” 2021, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Conaghan J., Law and Gender, Oxford 2013.
Zobacz w Google Scholar

Cowan S., Gender is No Substitute for Sex: A Comparative Human Rights Analysis of the Legal Regulation of Sexual Identity, „Feminist Legal Studies” 2005, vol. 13, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Cyrek B., Wrażliwość wobec psychologizacji życia i kultury ekshibicjonizmu, „Kultura Współczesna” 2018, nr 4(103).
Zobacz w Google Scholar

Czarnecki Z.J., Czas historyczny i wartości, [w:] Czas, wartości i historia. Studia nad aksjologią czasu historycznego, red. Z.J. Czarnecki, Lublin 1990.
Zobacz w Google Scholar

Czarnota A., Radykalne zło a prawo, czyli jak mierzyć się z trudną przeszłością, „Ius et Lex” 2003, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Czarnota A., Paździora M., Stambulski M., Konstytucjonalizm a sfera publiczna, [w:] Nowy konstytucjonalizm. Polityczność, tożsamość, sfera publiczna, red. A. Czarnota, M. Paździora, M. Stambulski, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski M., Socjologia interpretatywna i metoda biograficzna: przemiana funkcji, antyesencjalistyczne wątpliwości oraz sprawa krytyki, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Danto A.C., Analytical Philosophy of History, Cambridge 1965.
Zobacz w Google Scholar

DeGrazia D., Human Identity and Bioethics, Cambridge–New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dennett D., Consciousness Explained, Boston–New York–Toronto–London 1991.
Zobacz w Google Scholar

Dennett D., The Self as a Center of Narrative Gravity, [w:] Self and Consciousness. Multiple Perspectives, red. F.S. Kessel, P.M. Cole, D.L. Johnson, New York 1992.
Zobacz w Google Scholar

Duff R.A., Who is Responsible, for What, to Whom, „Ohio State Journal of Criminal Law” 2005, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Dunn R.G., Identity Crises. A Social Critique of Postmodernity, Minneapolis–London 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dworkin R., Imperium prawa, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Eakin P.J., Living Autobiographically. How We Create Identity in Narrative, Ithaca–London 2008.
Zobacz w Google Scholar

Eco U., Czytanie świata, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Ehrlich E., Fundamental Principles of Sociology of Law, Cambridge 1936.
Zobacz w Google Scholar

Eisenberg A., A Normative Guide to the Political and Legal Assessment of Identity Claims, Oxford 2011.
Zobacz w Google Scholar

Elliot A., Koncepcje „Ja”, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Feinberg J., Rights, Justice, and the Bounds of Liberty. Essays in Social Philosophy, Princeton–New York 1980.
Zobacz w Google Scholar

Ferry J.-M., Les Puissances de l’expérience, Paris 1991.
Zobacz w Google Scholar

Fichte J.G., Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre, Hamburg 1995.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak M., Tożsamość narracyjna w dobie postprawdy. Pytanie o aktualność myśli Charlesa Taylora, Poznań 2021.
Zobacz w Google Scholar

Filutowska K., Tożsamość narracyjna jako empiryczna podmiotowość – MacIntyre, Taylor, Ricoeur, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

De Fina A., Narrative and Identities, [w:] The Handbook of Narrative Analysis, red. A. De Fina, A. Georgakopoulou, Malden–Oxford 2015.
Zobacz w Google Scholar

De Fina A., Georgakopoulou A., Rethinking Narrative: Tellers, Tales and Identities in Contemporary Worlds, [w:] Handbook of Discourse Studies, red. A. De Fina, A. Georgakopoulou, Cambridge 2020.
Zobacz w Google Scholar

Fisher W.R., Narration as a Human Communication Paradigm: A Case of Public Moral Argument, „Communication Monographs” 1984, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Foster J., An Invitation to Dialogue: Clarifying the Position of Feminist Gender Theory in Relation to Sexual Difference Theory, „Gender & Society” 1999, vol. 13, no. 4.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, Gdańsk 2006.
Zobacz w Google Scholar

Foucault M., Technologien des Selbst, [w:] idem, Schriften IV. 1980–1988, Frankfurt am Main 2005.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak-Adamska A., Prawo swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej, [w:] Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Freeman M., From Substance to Story. Narrative, Identity, and the Reconstruction of the Self, [w:] Narrative and Identity. Studies in Autobiography, Self and Culture, red. J. Brockmeister, D. Carbaugh, Amsterdam–Philadelphia 2001.
Zobacz w Google Scholar

Freeman M., Brockmeier J., Narrative Integrity. Autobiographical Identity and the Meaning of the „Good Life”, [w:] Narrative and Identity. Studies in Autobiography, Self and Culture, red. J. Brockmeister, D. Carbaugh, Amsterdam–Philadelphia 2001.
Zobacz w Google Scholar

Freudenberg O., Mit i literatura starożytności, [w:] Semantyka kultury, red. D. Ulicka, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Friedemann K., Die Rolle des Erzählers in der Epik, Berlin 1910.
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama F., Identity, Immigration, and Liberal Democracy, „Journal of Democracy” 2006, no. 17(2).
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama F., Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Fukuyama F., Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, Poznań 2019.
Zobacz w Google Scholar

Fuss D., Essentially Speaking. Feminism, Nature and Difference, New York–London 1989.
Zobacz w Google Scholar

Fuss D., Identification Papers: Readings on Psychoanalysis, Sexuality, and Culture, New York–London 1995.
Zobacz w Google Scholar

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L., Fedotova i inni przeciwko Rosji, czyli sformowanie europejskiego standardu nakazującego prawne uznanie związków monoseksualnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2023, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Garrett B., Personal Identity, [w:] Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol. 7, red. E. Craig, London–New York 1998.
Zobacz w Google Scholar

Garrett B., Time, Identity and the Self: Essays on Metaphysics, Cham 2022.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A., Stosowanie społeczeństwa. Zarys teorii strukturyzacji, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A., Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Głowiński M., Opowieść biograficzna, [w:] Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław 2010.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E., Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Greimas A.J., Elementy gramatyki narracyjnej, [w:] Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004.
Zobacz w Google Scholar

Grzegorczyk A., Filozofia Nieoczekiwanego. Między fenomenologią a hermeneutyką, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Günther K., Liberale und diskurstheoretische Deutungen der Menschenrechte, [w:] Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert, red. W. Brugger, U. Neumann, S. Kirste, Frankfurt am Main 2008.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J., Justice and Solidarity: On the Discussion Concerning Stage 6, [w:] The Moral Domain: Essays in the Ongoing Discussion between Philosophy and the Social Sciences, red. Th.E. Wren, Cambridge 1990.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J., Kampf um Anerkennung im demokratischen Rechtstaat, [w:] idem, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt am Main 1999.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Habermas J., Yet Again: German Identity – A Unified Nation of Angry DM – Burghers, [w:] When the Wall Came Down: Reactions to German Unification, red. H. James, M. Stone, London 1992.
Zobacz w Google Scholar

Hall S., Introduction: Who Needs ‘Identity’, [w:] Questions of Cultural Identity, red. S. Hall, P. du Gay, London 1996.
Zobacz w Google Scholar

Hałas E., Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Lublin 1987.
Zobacz w Google Scholar

Hardy B., Towards a Poetics of Fiction, „Novel” 1968, no. 2.
Zobacz w Google Scholar

Hayward R., Creating Subject, [w:] Oxford Research Encyclopedias. Psychology, https://oxfordre.com/psychology/display/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore-9780190236557-e-494?rskey=O06Ibu&result=1 (dostęp: 29.07.2023).
Zobacz w Google Scholar

Hegel G.W.F., Encyklopedia nauk filozoficznych, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Hegel G.W.F., Fenomenologia ducha, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Bycie i czas, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Hewitt J., Dilemmas of American Self, Philadelphia 1989.
Zobacz w Google Scholar

Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Honneth A., Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktischen Philosophie, Frankfurt am Main 2000.
Zobacz w Google Scholar

Honneth A., Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Kämpfe, Frankfurt am Main 1994.
Zobacz w Google Scholar

Husserl E., Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Hyży E., Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 1975.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R., O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, [w:] idem, Książeczka o człowieku, Kraków 1975.
Zobacz w Google Scholar

Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K., Von der Wahrheit, München 1991.
Zobacz w Google Scholar

Jawłowska A., Wokół problemu tożsamości, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Jenkins R., Social Identity, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

Juchacz P.W., Deliberatywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania publicznego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy systemowego podejścia do demokracji deliberatywnej, Poznań 2015.
Zobacz w Google Scholar

Judycki S., Zachowanie i działanie, „Diametros” 2006, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek A., Nowoczesna autentyczność. Charles Taylor wobec dylematów współczesności, Poznań 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek P., Działanie w instytucji w teoriach społecznych późnej nowoczesności Anthony’ego Giddensa i Margaret S. Archer, [w:] Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, red. K.J. Kaleta, P. Skuczyński, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Kaczor J., Podmiotowość prywatnoprawna. Wolność – racjonalność – odpowiedzialność, Wrocław 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. 1, Warszawa 1957.
Zobacz w Google Scholar

Kaufmann A., Vorüberlegungen zu einer juristischen Logik und Ontologie der Relationen, Grundlegung einer personalen Rechtstheorie, „Rechtstheorie” 1986, no. 17.
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1981.
Zobacz w Google Scholar

Kociuba J., Idea Ja i koncepcja tożsamości. Zmiana znaczenia idei Ja i koncepcja tożsamości w nauce i kulturze, Lublin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kociuba J., Narracyjna koncepcja tożsamości, [w:] Wokół tożsamości: teorie, wymiary ekspresja, red. I. Borowik, K. Leszczyńska, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., O tożsamości zbiorowej, [w:] idem, Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kordys J., Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T., Żyć zacnie, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Krämer H., Integrative Ethik, Frankfurt am Main 1995.
Zobacz w Google Scholar

Kristeva J., Revolution in Poetic Language, New York 1984.
Zobacz w Google Scholar

Krygier M., Legal Traditions and Their Virtue, [w:] Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, red. G. Skąpska, Kraków 1992.
Zobacz w Google Scholar

Krzemiński I., Co się dzieje między ludźmi?, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Kubiński G., Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deixis, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kuncewicz D.K., Odczytać życie. Analiza opowieści o własnym życiu z wykorzystaniem narzędzi teorii literatury, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Laing R., Podzielone ja, Poznań 1995.
Zobacz w Google Scholar

Lasch Ch., Kultura narcyzmu: amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Lash S., Refleksyjność i jej sobowtóry: struktura, estetyka, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Lash S., Urry J., Economies of Signs and Space, London 1994.
Zobacz w Google Scholar

Leszniewski T., Tożsamość jednostki w warunkach kultury indywidualizmu – problem społecznego zaangażowania. Wokół rozważań Richarda Sennetta, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 36.
Zobacz w Google Scholar

Leszniewski T., Tożsamość jednostki w zmieniającym się społeczeństwie, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Lohmann G., Różne kultury – dlaczego więc uniwersalne prawa człowieka?, „Principia” 2013, nr LVII–LVIII.
Zobacz w Google Scholar

MacCormick N., Institutions of Law, Oxford–New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Machaj I., Walory poznawcze kategorii tożsamości społecznej jednostki, „Człowiek i Społeczeństwo” 2017, t. XLIV, s. 17–31.
Zobacz w Google Scholar

MacIntyre A., Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność?, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Macklem T., Independence of Mind, Oxford 2006.
Zobacz w Google Scholar

Majczyna M., Podmiotowość a tożsamość, [w:] Tożsamość człowieka, red. A. Gałdowa, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

McCombs T., González J.S., Right to Identity, http://scm.oas.org/pdfs/2007/cp19277.pdf (dostęp: 30.04.2023).
Zobacz w Google Scholar

McKenna M., Pereboom D., Free Will. A Contemporary Introduction, New York 2016.
Zobacz w Google Scholar

Mead G., Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Merryman J.H., The Civil Law Tradition, Stanford 1985.
Zobacz w Google Scholar

Meyerowitz J., No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behaviour, New York 1985.
Zobacz w Google Scholar

Michalski K., Zrozumieć przemijanie, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Michałkiewicz-Kądzieła E., Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i prawie międzynarodowym, Warszawa 2020.
Zobacz w Google Scholar

Miller J.H., Narrative, [w:] Critical Terms for Literary Study, red. F. Lentricchia, T. McLaughlin, Chicago 1990.
Zobacz w Google Scholar

Moril T., What is a Woman? And other Essays, Oxford 1999.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., Advancing the Human Self. Do Technologies Make Us „Posthuman”?, Berlin 2020.
Zobacz w Google Scholar

Nowak E., Cern K.M., Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Juchacz E., Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Pichlak M., Refleksyjność prawa. Od teorii społecznej do strategii regulacji i z powrotem, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Picht G., Pojęcie odpowiedzialności, [w:] K. Michalski, Zrozumieć przemijanie, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek M., Applying Legal Narratives. Some Comments on Bernard Jackson’s Sociolinguistic Approach in Legal Semiotics, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2018–2019, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek M., Promisoryjna teoria umów na tle ontoetyki Paula Ricoeura, Łódź 2021.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek M., Refleksyjność podmiotu prawa z perspektywy onto-etycznej Paula Ricoeura, [w:] Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, red. K.J. Kaleta, P. Skuczyński, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzykowski T., Podmiotowość prawna – ujęcie teoretyczne, [w:] O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości, red. A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015.
Zobacz w Google Scholar

Piotrowski A., Pojęcie tożsamości w tradycji interakcjonizmu symbolicznego, „Kultura i Społeczeństwo” 1985, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Plessner H., Die Grenzen der Gemeinschaft, [w:] Gesammelte Schriften, Frankfurt am Main 1981, Bd. V.
Zobacz w Google Scholar

Possenti V., Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki”, Lublin 1998.
Zobacz w Google Scholar

Prince G., A Grammar of Stories. An Introduction, The Hague–Paris 1973.
Zobacz w Google Scholar

Ratzinger J., Wprowadzenie do chrześcijaństwa (Opera Omnia, t. IV/1), red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2017.
Zobacz w Google Scholar

Rawls J., Liberalizm polityczny, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Raz J., Autorytet prawa, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rewers E., Więźniowie transkulturowej wyobraźni, [w:] Narracja i tożsamość. Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Czas i opowieść, t. 1, Intryga i historyczna opowieść, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Czas i opowieść, t. 2, Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Czas i opowieść, t. 3, Czas opowiadany, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Drogi rozpoznania, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., O sobie samym jako innym, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Ricoeur P., Życie w poszukiwaniu opowieści, „Logos i Ethos” 1993, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

de Robertis C., Cantoras, Warszawa 2022.
Zobacz w Google Scholar

Roberts P., Political Constructivism, London–New York 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rosenfeld M., Law as Discourse: Bridging the Gap between Democracy and Rights, „Harvard Law Review” 1995, t. 108.
Zobacz w Google Scholar

Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rousseau J., Marzenia samotnego wędrowca, Wrocław 1983.
Zobacz w Google Scholar

Sacks O., Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, Poznań 1996.
Zobacz w Google Scholar

Santos B., Law: A Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law, „Journal of Law and Society” 1989, no. 14.
Zobacz w Google Scholar

Schechtman M., Personal Identity, [w:] The Routledge Encyclopedia of Philosophy Online, https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/personal-identity/v-2/sections/other-views (dostęp: 2.10.2022).
Zobacz w Google Scholar

Schechtman M., The Constitution of Selves, Ithaca–London 2007.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, [w:] Gesammelte Werke, Bern 1966, Bd. 2.
Zobacz w Google Scholar

Schwartländer J., Odpowiedzialność jako podstawowe pojęcie filozoficzne, „Znak” 1995, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Sennett R., Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Shaw J.J.A., Law and the Passions: Why Emotion Matters for Justice, New York 2020.
Zobacz w Google Scholar

Skarga B., Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne, Kraków 1997.
Zobacz w Google Scholar

Skuczyński P., Narracyjność języka prawniczego w procesie tworzenia prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2020, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Smith A.D., National Identity, Reno–Las Vegas 1991.
Zobacz w Google Scholar

Smolak M., Uzasadnienie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej. O legitymizacji władzy sędziowskiej, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Somers M.R., The Narrative Constitution of Identity: A Relational and Network Approach, „Theory and Society. Renewal and Critique in Social Theory” 1994, vol. 23, no. 5.
Zobacz w Google Scholar

Stemplewska-Żakowicz K., Koncepcje narracyjnej tożsamości. Od historii życia do dialogowego „ja”, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Stoller R.J., Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity, New York 1968.
Zobacz w Google Scholar

Straś-Romanowska M., Rozważania wokół problemu odpowiedzialności w kontekście kulturowym, [w:] Człowiek, idea, dzieło. Prace dedykowane Profesor Stefanii Walasek, red. B. Jędrychowska, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Strzyczkowski K., Tożsamość w kontekście tendencji rozwojowych społeczeństwa ponowoczesnego, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Supiot A., Homo juridicus. Essai sur la fonction antropologique du Droit, Paris 2005.
Zobacz w Google Scholar

Swayd S.S., Identity, „Identology” and World Religions, „Open Journal of Philosophy” 2014, vol. 4, no. 1.
Zobacz w Google Scholar

Szacki J., O tożsamości (zwłaszcza narodowej), „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Szahaj A., Kilka uwag o idei wspólnotowości oraz ideologii wielokulturowości, [w:] Pytania współczesnej filozofii polityki, red. D. Pietrzyk-Reeves, Kraków 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szwed R., Tożsamość a obcość kulturowa, Lublin 2003.
Zobacz w Google Scholar

Śpiewak P., W stronę wspólnego dobra, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Środa M., Indywidualizm i jego krytycy: współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Tavoillot P.-H., Dylematy tożsamości i podmiotowości: á propos Charlesa Taylora, [w:] Podmiotowość i tożsamość, red. J. Migasiński, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., A Secular Age, Cambridge Massachusetts, London 2018.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Etyka autentyczności, Kraków 2002.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Human Agency and Language. Philosophical Papers, vol. 1, Cambridge 1985.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Nieporozumienia wokół debaty liberalno-komunitariańskiej, [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Nowoczesne imaginaria społeczne, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Samointerpretujące się zwierzęta, [w:] Filozofia podmiotu. Fragmenty filozofii analitycznej, red. J. Górnicka-Kalinowska, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., The Politics of Recognition, [w:] Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, red. A. Gutmann, Princeton–New Jersey 1994.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Une philosophie sans frontières, „Magazine Littéraire” 2000, no. 390.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny nowej tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Taylor Ch., Źródła współczesnej tożsamości, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1, Organizacja grupy pierwotnej, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 3, Pamiętnik imigranta, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Tiedemann P., Identity and Human Rights. Considerations on a Human Right to Identity, „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie” 2016, Beiheft 147.
Zobacz w Google Scholar

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Tiupa W.I., Szkic o współczesnej narratologii, „Przestrzenie Teorii” 2020, nr 33.
Zobacz w Google Scholar

Tokarczuk O., Czuły narrator, Kraków 2020.
Zobacz w Google Scholar

Tokarczuk O., Empuzjon. Horror przyrodoleczniczy, Kraków 2022.
Zobacz w Google Scholar

Toward a State of Self-Esteem: The Final Report of the California Task Force to Promote Self-Esteem and Personal Social Responsibility, California State Department of Education, Sacramento 1990.
Zobacz w Google Scholar

Trzebiński J., Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.
Zobacz w Google Scholar

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Unterhalter E., Edukacja, zdolności i sprawiedliwość społeczna, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2013, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

van Dijk T.A., Działanie, opis działania a narracja, „Pamiętnik Literacki” 1985, z. 1.
Zobacz w Google Scholar

Victorri B., Homo narrans: le rôle de la narration dans l’émergence du langage, „Langages” 2002, vol. 146.
Zobacz w Google Scholar

Walzer M., Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Warmbier A., Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie. Paula Ricoeura filozofia człowieka, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Wälde M., Narracyjna fenomenologia Wilhelma Schappa, [w:] O filozofii praktycznej: rozmowy polsko-niemieckie, red. B. Markiewicz, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Weigert A.J., Gecas V., Symbolic Interactionist Reflections on Erikson, Identity, and Postmodernism, „Identity: An International Journal of Theory and Research” 2005, no. 5(2).
Zobacz w Google Scholar

White H., Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century, Baltimore–London 1973.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski B., Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski B., Refleksje na temat dynamiczności i deliberatywności wykładni trudnych przypadków na przykładzie spraw dotyczących osób LGBTQ+, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2022, nr 4(33).
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski B., Wybór stylu życia a świadomość praw podstawowych, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2022, nr 2(31).
Zobacz w Google Scholar

Young I.M., Justice and the Politics of Difference, Princeton 1990.
Zobacz w Google Scholar

Zajadło J., Filozofia prawa a teoria prawa, [w:] Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach, red. J. Zajadło, K. Zeidler, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zajadło J., Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Gdańsk 2001.
Zobacz w Google Scholar

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej, red. K. Remin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Zdybel J., Alasdair MacIntyre – narracyjna koncepcja podmiotowości, [w:] Studia nad ideą podmiotowości człowieka, red. Z. Czarnecki, Lublin 1999.
Zobacz w Google Scholar

Zdybel J., Między wolnością a powinnością. Filozofia polityczna Isaiaha Berlina i Alasdaira MacIntyre’a, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998.
Zobacz w Google Scholar

Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2021.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Opublikowane

13 grudnia 2023

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8331-326-9

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8331-327-6

Inne prace tego samego autora