Szacowanie podstawy opodatkowania

Autorzy

Agata Kłosińska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego
https://orcid.org/0000-0002-9236-819X

Słowa kluczowe:

Prawo podatkowe, Ordynacja podatkowa, podstawa opodatkowania, postępowanie podatkowe, zobowiązania podatkowe, podatek dochodowy

Streszczenie

Przedmiotem monografii jest instytucja szacowania podstawy opodatkowania uregulowana w art. 23 Ordynacji podatkowej. Opracowanie zawiera analizę obowiązujących przepisów dotyczących procedury szacowania podstawy opodatkowania, w szczególności odnoszącą się do przesłanek oraz metod szacowania, a także pozycji strony postępowania prowadzonego w tym trybie, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

W monografii przedstawiono także ewolucję regulacji prawnej szacowania podstawy opodatkowania, określono miejsce i funkcję tej instytucji w polskim prawie podatkowym oraz dokonano analizy obowiązujących przepisów w kontekście zasad i wartości konstytucyjnych. Polską regulację prawną przedstawiono na tle rozwiązań przyjętych w ustawodawstwach zagranicznych.

Bibliografia

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2003, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2003.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2005, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2007, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2014.
Zobacz w Google Scholar

Adaszkiewicz G., Szacowanie podstawy opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 1995, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Baron H., Pośpiech K., Poradnik pracownika skarbowego, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A., VAT Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A., Kubacki R., Leksykon Ordynacji podatkowej, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bartosiewicz A., Kubacki R., Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Białobrzeski J., Ustawa o zobowiązaniach podatkowych. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Bogucka M., Charakter prawny obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, „Glosa” 2001, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Bogucki S., Cudak A., Pietrasz P., Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2015.
Zobacz w Google Scholar

Bogucki S., Dumas A., Stachurski W., Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, TNOIK, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, TNOiK, Toruń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOIK, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Jezierski J., Zagadnienie ustalania podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo” 1991, z. 154.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Kalinowski M., Lasiński-Sulecki K., Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Ordynacja podatkowa. Komentarz, TNOiK, Toruń 2007.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Zobowiązania podatkowe. Komentarz do ustawy, TNOiK, Toruń 1995.
Zobacz w Google Scholar

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Zobowiązania podatkowe. Komentarz do działu I, II i III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Toruń 1999.
Zobacz w Google Scholar

Buczek A., Dzwonkowski H., Etel L., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Chojna-Duch E., Litwińczuk H., Prawo finansowe, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Chustecka K., Krawczyk I., Kurasz M., Ustawa i podarku od spadków i darowizn, Lexis Nexis, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, PWN, Warszawa 1962.
Zobacz w Google Scholar

Dereń A., Zobowiązania podatkowe. Omówienie przepisów znowelizowanej ustawy o zobowiązaniach podatkowych, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Dylematy interpretacyjne – art. 217 Konstytucji, [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich, „Państwo i Prawo” 1998, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Pojęcie obliczenia podatku a odwzorowanie podatkowego stanu faktycznego w świetle ustawy o zobowiązaniach podatkowych, [w:] M. Wilke (red.), Księga pamiątkowa ku czci Profesora Eugeniusza Teglera, Kameleon, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Prawo daninowe – podstawowe pojęcia konstytucyjne i ustawowe, „Glosa” 1996, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Dębowska-Romanowska T., Uwagi o sposobie definiowania przedmiotu i podstawy opodatkowania z punktu widzenia obliczenia prawidłowej (jednej i jedynej) kwoty podatku, [w:] B. Brzeziński (red.), Księga pamiątkowa ku czci Prof. Apoloniusza Kosteckiego: studia z dziedziny prawa podatkowego, Dom Organizatora, Toruń 1998.
Zobacz w Google Scholar

Dłuska R., Kubińska J., Porównywalność transakcji w analizie cen transferowych, „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Elementy konstrukcyjne podatku w świetle art. 217 Konstytucji, „Glosa” 1999, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Koncepcje prawne nierzetelności ksiąg podatkowych, „Państwo i Prawo” 2004, z. 5.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Luka dowodowa a szacowanie kosztów uzyskania przychodów, „Prawo i Podatki” 2011, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Powstawanie zobowiązań podatkowych a charakter prawny decyzji wymiarowych, „Monitor Podatkowy” 2003, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Powstawanie zobowiązań podatkowych, cz. 1, „Przegląd Podatkowy” 2000, nr 1, s. 3–6.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Powstawanie zobowiązań podatkowych, cz. 2, „Przegląd Podatkowy” 2000, nr 2, s. 3–5.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Szacowanie podstawy opodatkowania, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 1999, nr 3–4.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Szacowanie podstawy opodatkowania, część I, „Glosa” 2000, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Zasady ogólne opodatkowania a szacowanie kosztów – prawna czy „arytmetyczna” podstawa opodatkowania?, „Monitor Podatkowy” 2012, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Dzwonkowski H., Biskupski M., Bogucka M., [w:] H. Dzwonkowski (red.), Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa, Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Etel L., Podatek od nieruchomości. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. Fanotozii A., Il diritto tributario. Terza edizione, UTET, Torino 2003.
Zobacz w Google Scholar

Filipczyk H., Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Podatki a etyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Prawo powszechnie obowiązujące jako podstawa decyzji podatkowej, „Monitor Podatkowy” 1997, nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo podatkowe, [w:] A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, J. Głuchowski, H. Dzwonkowski (red.), W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Huchla A., Oszacowanie w przepisach podatkowych, „Monitor Podatkowy” 1999, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kalus S. (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kandut K., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych jako narzędzie uszczelniające system podatkowy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierski K., Przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, „Monitor Podatkowy” 2000, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Kiziukiewicz T. (red.), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, wyd. VII, Lex 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska A., Metody szacowania podstawy opodatkowania – wybrane zagadnienia, [w:] M. Bogucka-Felczak, T. Nowak (red.), Z teorii i praktyki prawa finansowego. Księga jubileuszowa dla Profesor Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kłosińska A., Zasada pewności prawa i zasada bezpieczeństwa prawnego na gruncie instytucji szacowania podstawy opodatkowania, [w:] A. Kaźmierczyk, A. Franczak (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Koperkiewicz-Mordel K., Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Problemy legislacyjne polskiego prawa finansowego i jego kodyfikacji, Wrocław 1983.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Etel L., Ordynacja podatkowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C., Dzwonkowski H., Huchla A., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Kozłowski M., Jóźwiak J., Zasada ceny rynkowej – podstawowe kryterium analizy cen transferowych, „Serwis Monitora Podatkowego. Monitor Podatkowy” 2010, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Krok W., Budowla w podatku od nieruchomości, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kurowski A., Liszewski G., Smoleń P., Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Langrod R., Franz A., Państwowy podatek dochodowy, Biblioteka Prawnicza, Warszawa 1933.
Zobacz w Google Scholar

Lapidoth A., The use of estimation for the assessment of taxable business income, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 1977.
Zobacz w Google Scholar

Lupi R., Diritto tributario. Parte generale, Giuffrè editore, Milano 2005.
Zobacz w Google Scholar

Lupi R., Metodi induttivi e presunzioni nello accertamento tributario, Giuffrè editore, Milano 2000.
Zobacz w Google Scholar

Marciniuk J. (red.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Mariański A. (red.), Dochody nieujawnione, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Mariański A., Strzelec D., Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2007.
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Istota i charakter prawny postępowania podatkowego prowadzonego wobec państwowych organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980.
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Ustalenie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym, „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, Seria A, nr 158, Wrocław 1973.
Zobacz w Google Scholar

Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Mazur L., Definicja ksiąg podatkowych, „Glosa” 1999, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Micelli R., I metodi di accertamento nel sistema delle imposte sul reditto e dell’IVA, Sapienza Universita di Roma, Roma 2003.
Zobacz w Google Scholar

Michalik T., VAT. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Mikuła P., [w:] K. Gil (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2016. Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski W. (red.), Komentarz do Ordynacji podatkowej, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Morawski W., [w:] W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ODDK, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel W. (red.), Polskie prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel W., Mariański A. (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdańsk 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nykiel W., Mariański A. (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ODDK, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Olszowy W., Decyzja podatkowa. Podejmowanie i kontrola, Wydawnictwo KIK Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Olszowy W., Podejmowanie decyzji podatkowej i jej sądowa kontrola w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Panek G., Wartość rynkowa nieruchomości w warunkach polskich oraz w świetle europejskich i międzynarodowych standardów wyceny, „Nieruchomość” 2009, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasz P., Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasz P., Siemieniako J., Oszacowanie podstawy opodatkowania w świetle realizacji zasady prawdy materialnej, cz. I, „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Pietrasz P., Siemieniako J., Oszacowanie podstawy opodatkowania w świetle realizacji zasady prawdy materialnej, cz. II, „Przegląd Podatkowy” 2010, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Pogoński M., Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Komentarz, Lex 2017.
Zobacz w Google Scholar

Polanowski S., Definicja ksiąg podatkowych, „Glosa” 1998, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Popławski M. (red.), Ordynacja podatkowa. Zagadnienia proceduralne, Temida 2, Białystok 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Rosenkranz A., Ordynacja podatkowa. Opracowanie systematyczne, Centralny Związek Przemysłu Polskiego, Warszawa 1937.
Zobacz w Google Scholar

Russo P., Manuale di diritto tributario, Terza edizione, Giuffrè editore, Milano 1999.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski B., Dowody w postępowaniu podatkowym, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Schuman H., Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń P., Podatek od spadków i darowizn. Orzecznictwo. Przepisy, Lublin 2000.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń P., Podatki i opłaty lokalne, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń P., Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń P., Szustek-Janowska M., Wójtowicz W., Prawo podatkowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Lublin 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sowiński R., Instytucja oszacowania podstawy opodatkowania na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2003, z. 3.
Zobacz w Google Scholar

Sowiński R., Metody oszacowania podstawy opodatkowania, „Przegląd Podatkowy” 2003, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Stachurski W., Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Staniszewski M., Ordynacja podatkowa dla studentów i praktyków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002.
Zobacz w Google Scholar

Stoll G., Bundesabgabenordnung. Kommentar, Band 2, Wien 1994.
Zobacz w Google Scholar

Styczyński R., Ustawa o podatku od spadków i darowizn, Lexis Nexis, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. II, PWN, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Thuronyi V., Presumptive Taxation, [w:] V. Thuronyi (red.), Tax Law Design and Drafting, International Monetary Fund, 1996.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik M., [w:] W. Hübschmann, E. Hepp, A. Spitaler (red.), Abgabenordung, Finanzrecht, Kommentar, Kommentar zu § 162 AO, Köln 1995.
Zobacz w Google Scholar

Waters D., Zarządzanie Operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Weinfeld I., Glosa do wyroku NTA z 4.05.1932, l. rej. 7158/29, „Orzecznictwo sądów najwyższych w prawach podatkowych i administracyjnych” 1933, poz. 174.
Zobacz w Google Scholar

Witczak R., Niemieckie przepisy w zakresie szacowania podstawy opodatkowania w ordynacji podatkowej – wnioski dla Polski – wybrane aspekty, [w:] E. Walińska (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
Zobacz w Google Scholar

Witczak R., Wybór metod szacowania podstawy opodatkowania jako sposobu zwiększania wpływów budżetowych – wybrane zagadnienia, [w:] B. Filipiak, J. Fila (red.), System Finansowy a rozwój gospodarczy szanse i zagrożenia, Difin, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe część ogólna i część szczegółowa, Oficyna Wydawnicza Branta, Lublin 2005.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz W., Smoleń P. (red.), Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wyciślok J., Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane. Przerzucanie dochodów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Zaradkiewicz K., [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Zdunek A. (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
Zobacz w Google Scholar

Zub M., Sadowski R., Unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku doszacowania cen transferowych, „Serwis Monitora Podatkowego. Monitor Podatkowy” 2010, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 9 marca 1988 r., sygn. akt U 7/87, Lex nr 25472.
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 8 maja 1990 r., sygn. akt K 1/90, Lex nr 25205.
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 22 sierpnia 1990 r., sygn. akt K 7/90, Lex nr 25199.
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1991 r., sygn. akt K 1/91, Lex nr 25374.
Zobacz w Google Scholar

Orzeczenie TK z dnia 7 stycznia 1992 r., sygn. akt K 8/91, Lex nr 25280.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 r., sygn. akt K 28/98, Lex nr 39228.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 11 października 1990 r., sygn. akt III ARN 21/90, Lex nr 10770.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok SN z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt I CSK 701/12, Lex nr 1353071.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z 21 grudnia 1984 r., sygn. akt SA/P 999/84, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 1992, z. 1, poz. 17.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 1985 r., sygn. akt SA/Kr 1191/85, Lex nr 36937.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 21 stycznia 1988 r., sygn. akt SA/Ka 831/87, Lex nr 23035.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 1988 r., sygn. akt III SA 11432/87, Lex nr 1688659.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 12 grudnia 1994 r., sygn. akt III SA 497/94, Lex nr 23432.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 1996 r., sygn. akt SA/Wr 661/95, Lex nr 26639.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 29 kwietnia 1996 r., sygn. akt SA/Lu 1296/95, Lex nr 1691488.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 11 września 1996 r., sygn. akt SA/Lu 2266/95, Lex nr 28592.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 21 listopada 1996 r., sygn. akt I SA/Kr 648/96, Lex nr 28933.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 23 maja 1997 r., sygn. akt SA/Lu 1487/95, Lex nr 30247.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 21 stycznia 1998 r., sygn. akt I SA/Gd 1223/96, Lex nr 1690864.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 19 maja 1999 r., sygn. akt I SA/Lu 306/98, Lex nr 38133.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 8 października 1999 r., sygn. akt I SA/Łd 1353/97, Lex nr 40135.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2000 r., sygn. akt I SA/Lu 1399/98, Lex nr 1692124.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2000 r., sygn. akt I SA/Lu 633/99, Lex nr 59114.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 marca 2001 r., sygn. akt III SA 1672/00, Lex nr 656769.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 19 września 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 575/99, Lex nr 1694199.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 3 września 2003 r., sygn. akt I SA/Ka 1400/02, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2005 r., sygn. akt II FSK 12/05, Lex nr 173028.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 maja 2006 r., sygn. akt II FSK 850/05, Lex nr 282609.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 28 września 2006 r., sygn. akt II FSK 1233/05, Lex nr 263793.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 20 października 2006 r., sygn. akt II FSK 1276/05, Lex nr 280443.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 24 lipca 2007 r., sygn. akt II FSK 974/06, Lex nr 276165.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 852/07, Lex nr 496165.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. akt II FSK 218/08, Lex nr 511138.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt I FSK 1259/08, Lex nr 552137.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 6 października 2009 r., sygn. akt II FSK 644/08, Lex nr 533059.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. akt II FSK 1650/08, Lex nr 591812.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 17 sierpnia 2010 r., sygn. akt II FSK 615/09, Lex nr 784707.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 6/10, Lex nr 1081406.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt FSK 426/11, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 lipca 2012 r., sygn. akt I FSK 1235/11, Lex nr 1225477.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt I FSK 303/11, Lex nr 1291192.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 7 maja 2013 r., sygn. akt II FSK 1641/11, Lex nr 1343879.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2067/11, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1702/02, Lex nr 1427318.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 2003/12, Lex nr 1518978.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2538/12, Lex nr 1588090.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt I FSK 1598/13, Lex nr 1590708.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 122/13, Lex nr 1640450.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 963/13, Lex nr 1774672.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA z dnia 5 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 347/14, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2016 r., sygn. akt I OSK 1382/14, Lex nr 2032712.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2016 r., sygn. akt I FSK 1468/14, Lex nr 2032512.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3798/14, Lex nr 2036669.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3836/13, Lex nr 2036672.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 138/14, Lex nr 2036419.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r., sygn. akt II FSK 3906/13, Lex nr 2081211.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 r., sygn. akt I FSK 548/14, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 1/15, Lex nr 2106333.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 1685/16, Lex nr 2190418.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3013/14, Lex nr 2190487.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3851/14, Lex nr 2193029.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1329/15, Lex nr 2260712.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 lutego 2017 r., sygn. akt I GSK 1212/15, Lex nr 2260698.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Bk 136/08, Lex nr 480139.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Bk 117/08, Lex nr 479944.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. akt I SA/Bk 68/08, Lex nr 481319.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Bk 110/09, Lex nr 496195.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Bk 315/12, Lex nr 1247394.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 13 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Bk 1253/15, Lex nr 2057756.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 5 października 2016 r., sygn. akt I SA/Bk 169/16, Lex nr 2146828.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 899/10, Lex nr 688895.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 stycznia 2007 r., sygn. akt I SA/Gd 812/06, Lex nr 215485.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 1050/07, Lex nr 467090.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 410/08, Lex nr 475272.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 10/09, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gd 693/13, Lex nr 1363708.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 628/14, Lex nr 1503450.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1424/14, Lex nr 1667429.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 538/15, Lex nr 1751554.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 921/16, Lex nr 2280920.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 488/10, Lex nr 990694.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Go 1209/06, Lex nr 942201.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 marca 2007 r., sygn. akt I SA/Go 1208/06, Lex nr 942200.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Go 960/08, Lex nr 485103.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Go 23/09, Lex nr 491956.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Go 134/09, Lex nr 501805.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Go 135/12, Lex nr 1286845.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Go 463/12, Lex nr 1298339.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Go 673/14, Lex nr 1643363.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Go 589/14, Lex nr 1601849.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 października 2016 r., sygn. akt I SA/Go 255/16, Lex nr 2151986.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Go 448/16, Lex nr 2277023.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2004 r., sygn. akt I SA/Łd 1801/03, Lex nr 134024.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 9 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 14/08, Lex nr 456697.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 936/12, Lex nr 1301064.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 2 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 194/15, Lex nr 1944687.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 490/16, Lex nr 2119955.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 64/07, Lex nr 467207.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 45/2008, Lex nr 478606.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 412/10, Lex nr 749258.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 410/11, Lex nr 1127221.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 1205/14, Lex nr 1805999.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1172/16, Lex nr 2228018.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 1158/16, Lex nr 2227410.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 19 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Lu 610/08, Lex nr 528366.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Lu 299/08, Lex nr 487209.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 listopada 2009 r., sygn. akt I SA/Lu 398/09, Lex nr 549839.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 110/12, Lex nr 1612512.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Lu 1210/13, Lex nr 1497606.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 września 2007 r., sygn. akt I SA/Ol 248/07, Lex nr 466927.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Ol 173/08, Lex nr 478795.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 21 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Ol 283/14, Lex nr 1469197.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Opolu z dnia 19 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Op 53/10, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Opolu z dnia 21 września 2011 r., sygn. akt I SA/Op 238/11, Lex nr 1191017.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Opolu z dnia 27 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Op 651/13, Lex nr 1410135.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Opolu z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt I SA/Op 451/15, Lex nr 1932391.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Opolu z dnia 24 marca 2017 r., sygn. akt I SA/Op 36/17, Lex nr 2275249.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 września 2006 r., sygn. akt I SA/Po 1385/05, Lex nr 230605.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2007 r., sygn. akt I SA/Po 1529/06, Lex nr 946386.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2007 r., sygn. akt I SA/Po 1530/06, Lex nr 946388.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Po 627/06, Lex nr 468773.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 października 2009 r., sygn. akt I SA/Po 518/09, Lex nr 533803.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Po 332/14, Lex nr 1503880.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 2107/15, Lex nr 2087282.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. akt I SA/Po 1031/16, Lex nr 2200987.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 430/16, Lex nr 2098171.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 marca 2004 r., sygn. akt III SA 1797/02, Lex nr 70396.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2005 r., sygn. akt III SA 3167/03, Lex nr 169332.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2005 r., sygn. akt III SA/Wa 1939/2005, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 3078/06, Lex nr 206591.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 205/08, Lex nr 471136.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1957/14, Lex nr 1747175.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2022/15, Lex nr 2270846.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 41/08, Lex nr 515942.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 48/08, Lex nr 518945.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 273/08, Lex nr 492088.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 276/08, Lex nr 506649.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1167/08, Lex nr 545184.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1083/09, CBOSA.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 1592/09, Lex nr 559605.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 października 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 847/10, Lex nr 751310.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1155/11, Lex nr 1131914.
Zobacz w Google Scholar

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 836/16, Lex nr 2193541.
Zobacz w Google Scholar

Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (tekst jedn.: Dz.U. z 1963 r. Nr 1127, poz. 60).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2502).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2491).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 1936 r. Nr 14, poz. 134 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1813).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.).
Zobacz w Google Scholar

Abgabenordung (niemiecka ordynacja podatkowa z dnia 16 marca 1976 r.).
Zobacz w Google Scholar

Code Generale des Impots (francuski Kodeks podatkowy, tekst jedn. z dnia 1 lutego 2019 r.).
Zobacz w Google Scholar

Dekret Prezydenta Republiki Włoskiej z dnia 26 października 1972 r. 2 n. 633.
Zobacz w Google Scholar

Dekret Prezydenta Republiki Włoskiej z dnia 16 października 1973 r. nr 600.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Republiki Włoskiej z dnia 27 grudnia 1947 r.
Zobacz w Google Scholar

Livre des procédures fiscales (francuska ustawa o postępowaniu podatkowym, tekst jedn. z dnia 5 maja 2017 r.).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

1 kwietnia 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-723-4

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-724-1

Inne prace tego samego autora