Dziedzictwo poprzemysłowe jako element zintegrowanego zarządzania miastem

Autorzy

Filip Moterski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
https://orcid.org/0000-0001-9759-7832

Słowa kluczowe:

rozwój miast, zarządzanie miastem, dziedzictwo poprzemysłowe, dziedzictwo kulturowe, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych

Streszczenie

Dziedzictwo poprzemysłowe jest unikalnym zasobem oraz wyjątkowym rodzajem atrakcji turystycznej. Może być czynnikiem rozwoju gospodarczego miasta dzięki zastosowaniu zintegrowanych projektów rozwojowych, łączących elementy tego dziedzictwa z aspektami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi i przestrzennymi. Zauważalny wzrost zainteresowania turystyką kulturową sprzyja wykorzystaniu takich zasobów do tworzenia zintegrowanych produktów turystycznych, np. szlaków tematycznych. Pojawiają się jednak przeszkody w kompleksowym wykorzystaniu dziedzictwa poprzemysłowego na rzecz rozwoju miasta, np. konflikty społeczne i polityczne, nadmierna konkurencja między jednostkami samorządu terytorialnego.

Z jednej strony fascynująca przeszłość ukryta w zabytkowych obiektach, z drugiej – przyszłość naznaczona coraz większą konkurencją w obszarze marketingu terytorialnego i konieczność podjęcia działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności zabytków. Gdzie zatem postawić granicę między komercjalizacją a konserwacją obiektów poprzemysłowych? Czy w tym gąszczu problemów potrafią się odnaleźć władze miasta i wykorzystać potencjał posiadanych zasobów?

Bibliografia

Adamik A., 2013, Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ashworth G., 2015, Planowanie dziedzictwa, Wydawnictwo MCK, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Barney, 2008, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Barszcz M., Kurowska-Ciechańska J., 2008, Technika, Wydawnictwo Carta Blanca–PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Belniak S., 2009, Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Bogdanienko J., Piotrowski W., 2013, Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bonisławski R., Podolska J., 2008, Spacerownik łódzki, Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Agora, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Bryson J. M., 2004, What to do when stakeholders matter, „Public Management Review”, vol. 6 (1), s. 21–53.
Zobacz w Google Scholar

Burzyński T. (red.), 2007, Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, materiały pokonferencyjne IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo Praktycznej, Zabrze, 6–7 września 2007 r., Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Churchill G., 2002, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Coca-Stefaniak J. A., Parker C., Quin S., Rinaldi R., Byrom J., 2009, Town centre management models: A European perspective, „Cities”, vol. 26 (1), s. 74–80.
Zobacz w Google Scholar

Code of good practice. For consultation of stakeholders, 2014, The European Commission, Directorate-General for Health and Consumers, http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/docs/code_good_practices_consultation_en.pdf [dostęp: 11.12.2014].
Zobacz w Google Scholar

Daniłowicz P., Sawiński Z., Sztabiński F., Sztabiński P. B., Wejland A. P., 1992, Podręcznik socjologicznych badań ankietowych. Ankieter w procesie badawczym, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dragićević-Šešić M., Stojković B., 2010, Kultura – zarządzanie, animacja, marketing, Międzynarodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dziedzictwo a rozwój. Doświadczenie Krakowa, 2000, Międzynarodowe Centrum Kultury, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., 2005, Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Flick U., 2011, Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Forsberg H., Medway D., Warnaby G., 1999, Town centre management by co-operation. Evidence from Sweden, „Cities”, vol. 16 (5), s. 315–322.
Zobacz w Google Scholar

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Gaweł Ł., 2011, Szlaki dziedzictwa kulturowego. Teoria i praktyka zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Gaweł Ł, Kocój E., 2015, Cultural heritage. Management, identity and potential, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

George P., 1956, Miasto, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gibbs G., 2011, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giecewicz J., 2008, Konserwatywna awangarda. Wiedeńska polityka mieszkaniowa 1920–2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Głuchowski J., Spyra Z., 2014, Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Golka M., 2008, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gołembski G. i in., 2015, Turystyka w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gostkowski Z., Lutyński J., 1972, Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Wywiad kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych, t. 4, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Górniak J, Mazur S. (red.), 2014, Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/Projekt_Zarzadzanie_Strategiczne_Rozwojem/Przydatne_dokumenty/Documents/Zarzadzanie%20 rozwojem_sklad_PORADNIK02072012a.pdf [dostęp: 18.12.2014].
Zobacz w Google Scholar

Gruszczyński L. A., 2002, Elementy metod i technik badań socjologicznych, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy.
Zobacz w Google Scholar

Grzeszkiewicz-Radulska K., 2009, Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych, t. 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), 2013, Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hospers G. J., 2002, Industrial heritage tourism and regional restructuring in the European Union, „European Planning Studies”, vol. 10 (3), s. 397–404.
Zobacz w Google Scholar

Jabłoński A., 2015, Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jagodzińska K., Purchla J., 2015, The Limits of Heritage. The 2nd Heritage Forum of Central Europe, Wydawnictwo MCK, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Jemielniak D., 2012, Badania jakościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jewtuchowicz A., 2013, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Johnson G., Scholes K., Whittington R., 2010, Podstawy strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarczyk S., 2011, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kaprowski W., Midura F., Sienkiewicz J. W. (red.), 2008, Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, Almamer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kisielnicki J., 2014, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kleer J., Strzelecki Z., 2015, Megamiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa
Zobacz w Google Scholar

Kłoskowska A., 2007, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kobyliński Z., 2009, Własność dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Konecki K. T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kopeć K. D., 2014, Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Libron, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Korenik S., 2011, Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Korenik S., Słodczyk J., 2005, Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Kowalski K., 2013, O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania, Wydawnictwo MCK, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kozak M. W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A. K., Piotrowski W., 2013, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kusiński J., Bonisławski R., Janik M., 2010, Księga fabryk Łodzi, Wydawnictwo J. Kusiński, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Lutyńska K., 1984, Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Ossolineum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Lutyńska K., 1993, Surveye w Polsce. Spojrzenie socjologiczno-antropologiczne, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łuczyszyn A., 2013, Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Madurowicz M., 2008, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maison D., 2015, Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Małachowicz E., 1982, Ochrona środowiska kulturowego, t. 1, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., 2015a, Nowe przestrzenie biznesowe i publiczne w miastach wobec wyzwań współczesnej gospodarki, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, t. CLXIV, s. 264–273.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., 2015b, Zintegrowane planowanie rozwoju – dylematy i wyzwania, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, t. CLXI, s. 12–26.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T., Stawasz D. (red.), 2007, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Mazur S. (red.), 2015, Współzarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., 2005, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Modzelewski P., Opolski K. (red.), 2014, Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Molenda M., 2015, Regionalny przemysłowy produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Murphy C., Boyle E., 2006, Testing a conceptual model of cultural tourism development in the post-industrial city. A case study of Glasgow, „Tourism and Hospitality”, vol. 6 (2), s. 111–128.
Zobacz w Google Scholar

Murzyn M. A., 2006, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Murzyn M. A., Purchla J., 2007, Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Obłój K., 2014, Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Oppenheim A. N., 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Ostrowski W., 2001, Wprowadzenie do historii budowy miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowski R., 2015, Bitwa o kulturę. #Przyszłość, Wydawnictwo Teatr Stary w Lublinie, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Lublin–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Payne A., Phillips N., 2011, Rozwój, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pazder D., 2008, Rewitalizacja śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta. Badania średniej wielkości miast Wielkopolski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Penc J., 2008, Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pender L., Sharpley R., 2008, Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Piccinato G., 1997, Wszystkie miasta są historyczne (niektóre bardziej), [w:] K. Broński, J. Purchla, Z. Zuziak (red.), Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, s. 19–24.
Zobacz w Google Scholar

Piekarczyk A., Zimniewicz K., 2010, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Podręcznik rewitalizacji, 2003, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Polko A., 2005, Miejski rynek mieszkaniowy i efekty sąsiedztwa, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Pruszyński J., 2001, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Przyborowska-Klimczak A., 2011, Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Purchla J., 2002, Europa Środkowa – nowy wymiar dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Purchla J., 2005, Dziedzictwo a transformacja, Wydawnictwo MCK, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Purchla J., 2009, Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Purchla J., 2011, Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Wydawnictwo MCK, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Purchla J., Belniak S., 2009, Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Puś W., Koter M., Kulesza M., Pytlas S., 2005, Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Rouba M., 2013, Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Zobacz w Google Scholar

Rószkiewicz M., 2012, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rymaszewski B., 2005, Polska ochrona zabytków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Siemczyński W., Topczewska T., 2009, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004–2008, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sikorski Cz., 2009, Kształtowanie kultury organizacyjnej. Filozofia. Strategie. Metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Silberberg T., 1995, Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites, „Tourist Management”, vol. 16 (5), s. 361–365.
Zobacz w Google Scholar

Silverman D., 2012, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Skalski K., 2004, Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie. Rewitalizacja. Spójność społeczna, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice–Warszawa, s. 84–150.
Zobacz w Google Scholar

Skiba J., 1976, Rewaloryzacja zespołów zabytkowych Krakowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Stangel M., 2009, Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Zobacz w Google Scholar

Stasiak A., 2006, Produkt turystyczny – szlak, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 10, s. 9–40.
Zobacz w Google Scholar

Strategicznie dla rozwoju. Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/Projekt_Zarzadzanie_Strategiczne_Rozwojem/Przydatne_dokumenty/Documents/Strategia. pdf [dostęp: 27.12.2014].
Zobacz w Google Scholar

Sułek A., 2002, Ogród metodologii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczepanowski A. E., 2015, Ekonomika turystyki kulturowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa. Szerszeń J., 1987, Śródmieście jako obszar kultury, PWN, Warszawa–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sztabiński F., 1997, Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sztabiński P. B., 1997, Ankieterzy i ich respondenci. Od kogo zależą wyniki badań ankietowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sztabiński P. B. (red.), 2005, Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szygendowski W., Walczak B. M., 2010, Adaptacje zespołów zabytkowych we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych na przykładzie dziedzictwa poprzemysłowego Łodzi, http://www.wuoz.bip.lodz.pl [dostęp: 19.07.2013].
Zobacz w Google Scholar

Throsby D., 2010, Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Tomaszewski A., 2012, Ku nowej filozofii dziedzictwa, Wydawnictwo MCK, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Towse R., 2011, Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa. Tramwaje w Polsce, 2013, Dom Wydawniczy „Księży Młyn”, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Tull D. S., Hawkins D. I., 1993, Marketing Research: Measurement and Method, Macmillan, New York.
Zobacz w Google Scholar

Understanding your stakeholders. A best practice guide for the public sector, 2009, November, http://www.ipsos.com/public-affairs/sites/www.ipsos.com.public-affairs/files/documents/understanding-stakeholders.pdf [dostęp: 14.12.2014].
Zobacz w Google Scholar

von Rohrscheidt A. M., 2010, Regionalne szlaki turystyczne. Idea, potencjał, organizacja, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wdrażanie działań rozwojowych w oparciu o obowiązujące dokumenty strategiczne. Poradnik dla administracji publicznej w Polsce. Strategicznie dla rozwoju, 2012, Kraków, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/Projekt_Zarzadzanie_Strategiczne_Rozwojem/Przydatne_dokumenty/Documents/Poradnik_MRR_17_12_2012.pdf [dostęp: 22.12.2014].
Zobacz w Google Scholar

Zalasińska K., 2010, Ochrona zabytków. Orzecznictwo z komentarzem, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zalasińska K., Zeidler K., 2015, Wykład prawa ochrony zabytków, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa–Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Zalewski P. (red.), 2007, Koleje. Nowy wymiar, Wydawnictwo Carta Blanca–PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zeidler K., 2007, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zeidler K. (red.), 2014, Prawo ochrony zabytków, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa–Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Industrial heritage analysis. World Heritage List and Tentative List, 2001, UNESCO.
Zobacz w Google Scholar

Industrial heritage and agri/rural tourism in Europe (study), 2013, European Parliament. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
Zobacz w Google Scholar

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Paryż, 17 października 2003 r.
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020.
Zobacz w Google Scholar

Parliamentary assembly report, Council of Europe, 2013.
Zobacz w Google Scholar

Program rozwoju kultury w województwie łódzkim 2014–2020.
Zobacz w Google Scholar

Rejestr i ewidencja zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (stan na sierpień 2014 r.).
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2013–2020.
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju miasta Skierniewice do 2015 roku (aktualizacja).
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku.
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju Pruszkowa do roku 2020.
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Sochaczew na lata 2008–2015.
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju województwa łódzkiego 2020.
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2020 roku (aktualizacja).
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze – projekt.
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju Żyrardowa do roku 2025.
Zobacz w Google Scholar

Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568.
Zobacz w Google Scholar

World Heritage and Cultural Diversity, UNESCO, 2010.
Zobacz w Google Scholar

Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego (stan na marzec 2013 r.).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

17 kwietnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-745-6

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-746-3