Problem wolności i konieczności w filozofii Nietzschego. Nietzsche wobec tradycji niemieckiej mistyki panteistycznej

Autorzy

Marcin Dżugaj
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Filozofii Współczesnej, 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5
https://orcid.org/0000-0002-4069-2326

Słowa kluczowe:

Nietzsche, filozofia niemiecka, niemiecka mistyk, panteizm, wolność, konieczność

Streszczenie

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie problemu wolności i konieczności w filozofii Nietzschego w kontekście wpływu niemieckiej mistyki panteistycznej i niemieckiego idealizmu na filozofię niemieckiego myśliciela. Aby to osiągnąć, wykorzystano w pracy metodę historyczno-analityczną, analityczno-porównawczą oraz hermeneutyczną.

Bibliografia

Nietzsche F., Antychryst, Vis-a-Vis Etiuda, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Dzieła wszystkie. Tom 1 (Narodziny tragedii, Niewczesne rozważania), Wydawnictwo Officyna, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Dzieła wszystkie. Tom 10 (Notatki z lat 1882–1884), Wydawnictwo Officyna, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Dzieła wszystkie. Tom 12 (Notatki z lat 1885–1887), Wydawnictwo Officyna, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Dzieła wszystkie. Tom 13 (Notatki z lat 1887–1889), Wydawnictwo Officyna, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Ecce homo. Jak się staje, czym się jest, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Fragmenty wykładu o historii wymowy greckiej (1874), „Sztuka i Filozofia” 2001, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Jutrzenka, czyli myśli o przesądach moralnych, Vis-a-Vis Etiuda, Kraków 2017.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Ludzkie, arcyludzkie, Nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa 1908.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Nachlass. Pisma z lat 1884–1885, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Pisma pozostałe, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Poza dobrem i złem, Vis-a-Vis Etiuda, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Radosna wiedza, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., [KSA] Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hg. von G. Colli und M. Montinari, Berlin–New York 1967–1977 (1988; 1999; 2001).
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, Vesper, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Wędrowiec i jego cień, Nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa 1909.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Wola mocy, Vis-a-Vis Etiuda, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Z genealogii moralności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nietzsche F., Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, Vis-a-Vis Etiuda, Kraków 2015.
Zobacz w Google Scholar

Angelus Silesius (Anioł Ślązak), Anielski wędrowiec (Wybór), Biblioteka Telgte, Poznań 2007.
Zobacz w Google Scholar

Anioł Ślązak, Cherubinowy wędrowiec. Poglądowe opisanie czterech spraw ostatecznych, Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa, Opole 2012.
Zobacz w Google Scholar

Archarya V., Nietzsche’s Meta-Existentialism, Walter de Gruyter, Berlin 2014.
Zobacz w Google Scholar

Arendt H., Wola, Czytelnik, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles, Etyka nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Asmuth C., Nietzsches Kritik der Willensfreiheit in «Menschliches, Allzumenschliches», https://www.sartreonline.com/Nietzsches_Kritik_der_Willensfreiheit.pdf (6.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Augustyniak P., Inna boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Augustyniak P., Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem. Rozprawa o Teologii niemieckiej, Mistrzu Eckharcie, Lutrze, wolnych duchach i boskiej woli, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Baczko B., Rousseau: samotność i wspólnota, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska M., Nadczłowiek, czyli negacja religijności, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska M., Nietzsche o wolności jednostki, czyli o niespełnionych i spełnionych marzeniach, „Roczniki Filozoficzne” 2016, nr 64.
Zobacz w Google Scholar

Baranowska M., Wola mocy a wolność w filozofii Fryderyka Nietzschego, w: O. Górecki (red.), Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.
Zobacz w Google Scholar

Barbarić D., Der kommende Gott. Dionysos bei Nietzsche und Schelling, w: L. Hühn, Ph. Schwab (red.), Die Philosophie des Tragischen. Schopenhauer – Schelling – Nietzsche, De Gruyter, Berlin–Boston 2011.
Zobacz w Google Scholar

Bäumer M., Das moderne Phänomen des Dionysischen und seine „Entdeckung” durch Nietzsche, „Nietzsche Studien” 1997, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Behler E., Irony and the Discourse of Modernity, University of Washington Press, Seattle–London 1990.
Zobacz w Google Scholar

Benisz H., Filozofia i sztuka u Nietzschego: od krytyki filozofii wystrzegającej się sztuki do pochwały sztuki stającej się filozofią, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1995.
Zobacz w Google Scholar

Benisz H., Nietzsche i filozofia dionizyjska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Benisz H., Schopenhauer – Nietzsche – Heidegger. Fundamentalne kwestie filozofii życia, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015.
Zobacz w Google Scholar

Benisz H., Wieczne powroty wieczności według Nietzschego. Dionizyjskie wizje, w: B. Banasiak, P. Pieniążek, M. Bogusławski (red.), Nietzsche seminarium. Tom 1. Wokół Nietzschego, Adam Marszałek, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska E., Dwie twarze losu: Nietzsche – Norwid, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Böhme J., Mysterium ziemskie i niebieskie, Instytut Wydawniczy Rozekruis Pers, Wieluń 2008.
Zobacz w Google Scholar

Böhme J., Ponowne narodziny, Wydawnictwo Brama, Poznań 1993.
Zobacz w Google Scholar

Böhme J., Sześć punktów teozoficznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Breazeale D., Problem Hegel-Nietzsche, „Sztuka i Filozofia” 1997, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Brejdak J., Ewangelia Zaratustry, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Brobjer T. H., Nietzsche’s Philosophical Context. An Intellectual Biography, University of Illinois Press, Illinois 2008.
Zobacz w Google Scholar

Brooks S., Nietzsche’s Culture War. The Unity of the Untimely Meditations, Palgrave Macmillan, London 2018.
Zobacz w Google Scholar

Buczyńska-Garewicz H., Czytanie Nietzschego, Universitas, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Buczyńska-Garewicz H., Wieloznaczność myśli o wiecznym powrocie wszystkiego, w: M. Proszak (red.), Boska radość powtórzenia. Idea wiecznego powrotu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Budzik S., Ocalić wolność, w: T. Adamczyk (red.), Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016.
Zobacz w Google Scholar

Bujak M., Marcina Lutra koncepcja „niewolnej woli” w świetle doktryny Kościoła katolickiego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2012, nr 21.
Zobacz w Google Scholar

Chaberek M., Wkład chrześcijaństwa w formowanie idei wolności w kulturze europejskiej na tle wybranych poglądów starożytnych i nowożytnych, „Logos i Ethos” 2018, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Chlewicki M., Nietzsche i mistyka wiecznego powrotu, „Sztuka i Filozofia” 2006, nr 28.
Zobacz w Google Scholar

Citkowska-Kimla A., Państwo, religia, historia. Myśl polityczna Novalisa Friedricha von Hardenberga, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Copleston F., Historia filozofii. Tom 6. Od Wolffa do Kanta, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Copleston F., Historia filozofii. Tom 7. Od Fichtego do Nietzschego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Crowell S., Existentialism and its legacy, w: S. Crowell (red.), The Cambridge Companion to Existentialism, Cambridge University Press, New York 2012.
Zobacz w Google Scholar

Deleuze G., Nietzsche i filozofia, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Dudley W., Hegel, Nietzsche and Philosophy Thinking Freedom, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
Zobacz w Google Scholar

Fichte J. G., Powołanie człowieka, Antyk, Kęty 2002.
Zobacz w Google Scholar

Fichte J. G., Teoria wiedzy. Wybór pism. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Fink E., Nietzsche’s Philosophy, Continuum, London 2003.
Zobacz w Google Scholar

Frankfurtczyk, Teologia niemiecka, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gałkowski W., Wolność moralna w ujęciu Sokratesa i Arystotelesa, „Roczniki Filozoficzne” 1973, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Ganowicz-Bączyk A., Wpływ nowożytnego antropocentryzmu na relację człowieka do przyrody. Część pierwsza, „Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW” 2011, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Gemes K., Nietzsche on Free Will, Autonomy, and the Sovereign Individual, w: K. Gemes, S. May (red.), Nietzsche on Freedom and Autonomy, Oxford University Press, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Gilson E., Wprowadzenie do nauki św. Augustyna, PAX, Warszawa 1953.
Zobacz w Google Scholar

Gillner H., Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Gogrof-Voorhees A., Romantyzm a nowoczesność, w: M. Kruszelnicki (red.), Nietzsche i romantyzm, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Green M. S., Eternal recurrence in a Neo-Kantian context, „Kriterion Revista de Filosofia” 2013, nr 54.
Zobacz w Google Scholar

Hegel G. W. F., Fenomenologia ducha. Tom I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Hegel G. W. F., Fenomenologia ducha. Tom II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
Zobacz w Google Scholar

Hegel G. W. F., Wykłady z filozofii dziejów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Hegel G. W. F., Wykłady o estetyce. Tom 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.
Zobacz w Google Scholar

Hegel G. W. F., Zasady filozofii prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Drogi lasu, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Nietzsche. Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Heidegger M., Nietzsche. Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Zobacz w Google Scholar

Höffe O., Immanuel Kant, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Hühn L., Schwab P. (red.), Die Philosophie des Tragischen. Schopenhauer – Schelling – Nietzsche, De Gruyter, Berlin–Boston 2011.
Zobacz w Google Scholar

Immerwahr R., Słowo „Romantisch” i jego historia, „Pamiętnik Literacki” 1978, nr 69.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski O. A. i in. (red.), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Warszawa 1982.
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K., Filozofia egzystencji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K., Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Jaspers K., Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Jesic M., Andreansky E., Heidegger wobec kartezjańskiej koncepcji nauki nowożytnej, „Idea – studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2011, nr XXII.
Zobacz w Google Scholar

Jeske-Choiński T., Walka Lutra z katolicyzmem, Armoryka, Sandomierz 2016.
Zobacz w Google Scholar

Kalwin J., Istota religii chrześcijańskiej. Księga I, Towarzystwo Upowszechniania Myśli Reformowanej HORN, Świętochłowice 2020.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Krytyka czystego rozumu, Hachette, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Metafizyka moralności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, Zielona Sowa, Kraków 2005.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Religia w obrębie samego rozumu, Znak, Kraków 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Antyk, Kęty 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kaszyński S. H., Fryderyk Schiller. Dzieła wybrane. Tom I, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S., Dziennik (wybór), KUL, Lublin 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S., Recenzja literacka, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kierkegaard S., Wprawki do chrześcijaństwa, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kobyliński A., Chrześcijaństwo i nowożytność, „Collectanea Theologica” 2004, nr 74.
Zobacz w Google Scholar

Kobyliński A., Pojęcie autonomii w myśli Romano Guardiniego, „Studia Philosophiae Christianae” 2005, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kochanowska E., Romantyczna literatura wobec nauki. Henryk Ofterdingen Novalisa i Genezis z ducha Słowackiego, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kołakowski L., Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kosian J., Filozofia nadziei, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kosian J., Mistyka śląska. Mistrzowie duchowości śląskiej. Jakub Boehme, Anioł Ślązak i Daniel Czepko, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kuderowicz Z., Fichte, Wiedza Powszechna, Warszawa 1963.
Zobacz w Google Scholar

Kuderowicz Z., Filozofia nowożytnej Europy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
Zobacz w Google Scholar

Kuderowicz Z., Hegel i jego uczniowie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Kuderowicz Z., Nietzsche, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Lacoue-Labarthe Ph., Obejście, „Teksty Drugie” 2004, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Letkiewicz S., Moralność dla wszystkich czy dla każdego?, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski A., Dialektyka nowoczesnego indywidualizmu na tle metamorfoz tradycji romantycznej. Od Rousseau do Nietzschego, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/12454 (5.04.2019).
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski A., Nietzsche i romantyczne niebezpieczeństwa nowoczesności, w: M. Kruszelnicki (red.), Nietzsche i romantyzm, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski A., Przyszły antyk – o greckim ideale Nietzschego, w: B. Banasiak, P. Pieniążek (red.), Nietzsche seminarium. Tom 4. Nietzsche a tradycja antyczna, Adam Marszałek, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Lichtenberg H., Fryderyk Nietzsche i jego filozofia, Vis-a-Vis Etiuda, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Lipiński C. (red.), „Przedziwna to rzecz jest, człowiek”. Angelusa Silesiusa myśli o jedności świata. Wybór rozpraw i poezji, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2005.
Zobacz w Google Scholar

Llácer T., Nietzsche. Nadczłowiek i wola mocy, Hachette, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Łojek S., Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.
Zobacz w Google Scholar

Lovejoy A. O., Wielki łańcuch bytu, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2009.
Zobacz w Google Scholar

Löwith K., Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, ANTYK, Kęty 2002.
Zobacz w Google Scholar

Löwith K., Kierkegaard i Nietzsche: filozoficzne i teologiczne przezwyciężenie nihilizmu, w: G. Sowiński (red.), Wokół nihilizmu, Wydawnictwo A, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Löwith K., Nietzsche’s Philosophy of the Eternal Recurrence of the Same, University of California Press, London 1997.
Zobacz w Google Scholar

Löwith K., Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Luter M., De Servo Arbitrio. O niewolnej woli, Towarzystwo Upowszechniania Myśli Reformowanej „Horn”, Świętochłowice 2002.
Zobacz w Google Scholar

Magnus B., Heidegger’s Metahistory of Philosophy: Amor Fati, Beign and Truth, Springer Science + Business Media Dortrecht, The Hague 1970.
Zobacz w Google Scholar

Magnus B., Nietzsche’s Existential Imperative, Indiana University Press, Bloomington –London 1978.
Zobacz w Google Scholar

Magnus B., The Cambridge Companion to Nietzsche, Cambridge University Press, Cambridge 1996.
Zobacz w Google Scholar

Marszałek R., Mitologia a rozum instrumentalny. Fundament procesu dziejowego w dziele późnego Schellinga, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

May S., Nietzsche and the Free Self, w: K. Gemes, S. May (red.), Nietzsche on Freedom and Autonomy, Oxford University Press, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

McNeil B., Nietzsche and Eternal Recurrence, Palgrave Macmillian, Switzerland 2021.
Zobacz w Google Scholar

Migasiński J., Filozofia nowożytna, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Miodoński L., Całość jako paradygmat rozumienia świata w myśli niemieckiej przełomu romantycznego, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2001.
Zobacz w Google Scholar

Miodoński L., Filozofia religii Arthura Schopenhauera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
Zobacz w Google Scholar

Mistrz Eckhart, Dzieła wszystkie. Tom 1, W drodze, Poznań 2013.
Zobacz w Google Scholar

Mistrz Eckhart, Kazania, W drodze, Poznań 1986.
Zobacz w Google Scholar

Müller-Lauter W., Fryderyk Nietzsche: logika nihilizmu, „Nowa Krytyka” 2003, nr 15.
Zobacz w Google Scholar

Müller-Lauter W., Nietzschego nauka o woli mocy (2), „Edukacja Filozoficzna” 2000, nr 30.
Zobacz w Google Scholar

Namowicz T., Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.
Zobacz w Google Scholar

Norman J., Nietzsche i wczesny romantyzm, w: M. Kruszelnicki (red.), Nietzsche i romantyzm, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – Studia – Fragmenty, Czytelnik, Warszawa 1984.
Zobacz w Google Scholar

Nowak-Juchacz E., Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2002.
Zobacz w Google Scholar

Nowicki S. F., Jakub Boehme. Życiorys, http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena_gnosis/boehme/boehme_zyciorys.htm (13.11.2018).
Zobacz w Google Scholar

Nowotniak J., Samowiedza filozofa. Johanna Gottlieba Fichtego poszukiwanie jedności, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Pałasiński P., Bóg wiecznego powrotu tego samego w filozofii Fryderyka Nietzschego, „Teologia i Człowiek” 2016, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Pałasiński P., Pojęcie woli mocy Fryderyka Nietzschego, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” 2016, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Panasiuk R., Schelling, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Pearson K. A., Nietzsche’s brave new world of force: On Nietzsche’s 1873 „Time Atom Theory” fragment and the matter of Boscovich’s influence on Nietzsche, „Journal of Nietzsche Studies” 2000, nr 20.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Historia i nowoczesność. Nietzsche wobec historiozofii romantycznej (F. Schlegel, Novalis), w: M. Kruszelnicki (red.), Nietzsche i romantyzm, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Jednostka i kosmos. Rozdarta wieczność w Nietzscheańskiej wizji wiecznego powrotu, w: M. Proszak (red.), Boska radość powtórzenia. Idea wiecznego powrotu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., „Luter a nowożytna idea wolności: od krytyki liberum arbitrium do wolności egzystencjalnej”, złożony do druku w materiałach z konferencji „Marcin Luter i filozofia”, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, 28–29.09.2017.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Między historią a kosmosem – problem autonomii u Nietzschego, w: S. Mocek (red.), Zoon Politikon, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Miłość, śmierć, nicość. Wątki romantyczne w Nietzschego krytyce dekadencji, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2018, t. 3-4.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Nietzsche – agon (w) Grecji i (w) nowoczesności, w: B. Banasiak, P. Pieniążek (red.), Nietzsche seminarium. Tom 4. Nietzsche a tradycja antyczna, Adam Marszałek, Toruń 2012.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Nietzsche i religia: puste epifanie boskości, w: K. Dworakowska, K. Matuszewski, J. Wroński (red.), Nietzsche seminarium. Tom 8. Nietzsche i religijność, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Okrutna nowoczesność. Wiara i historia w myśli Kierkegaarda (ze stałym odniesieniem do Nietzschego), w: P. Pieniążek i inni (red.), Księga poświęcona pamięci Wiesława Gromczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Podejrzana wolność: Kierkegaard i Nietzsche jako krytycy wolności politycznych, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” 2013, nr 19.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Schiller/Nietzsche: nowoczesność, kultura, historiozofia, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2010, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Stirner i Nietzsche – perspektywa egzystencjalna, w: K. Feć (red.), Max Stirner – wokół indywiduum, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Suwerenność a nowoczesność. Z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego, Wydawnictwo Toporzeł, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Światła zgasłych gwiazd. Nietzsche wobec tradycji metafizyczno-religijnej, w: E. Nowina-Sroczyńska, S. Latocha (red.), Nowe czytanie tradycji. Z inspiracji Rokiem Kolbergowskim, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Łódź 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Wola i konieczność. Kształtowanie się egzystencjalnej koncepcji wolności, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2017, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Wolna konieczność: Schopenhauer wobec Schellinga, w: M. Poręba, B. Działoszyński (red.), Między metafizyką a fenomenologią. W stronę Jacka Migasińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Pieniążek P., Wieczny powrót jako powrót siły w filozofii Fryderyka Nietzschego, w: W. Mackiewicz (red.), Renesans nietzscheanizmu a marksizm współczesny, COM SNP, Warszawa 1990.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak J., Nietzscheańska koncepcja wychowania, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1997.
Zobacz w Google Scholar

Pippin R., How to overcome oneself: Nietzsche on freedom, w: K. Gemes, S. May (red.), Nietzsche on Freedom and Autonomy, Oxford University Press, New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Piórczyński J., Absolut, człowiek, świat. Studium myśli Jakuba Böhmego i jej źródeł, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Piórczyński J., Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1997.
Zobacz w Google Scholar

Piórczyński J., Problem panteizmu w Schelligiańskiej filozofii wolności, w: W. P. Glinkowski, A. Nowaczyk, J. Piórczyński (red.), Rozum w dziejach. Księga jubileuszowa profesora Ryszarda Panasiuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Piórczyński J., Wolność człowieka i Bóg. Studium filozofii F.W.J. Schellinga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Pöltner G., Estetyka filozoficzna, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Prokopiuk J., Anioł Ślązak – mistyk barokowy, http://www.gnosis.art.pl/biblioteka_gnosis/biblioteka_Gnosis_aniol_slazak.htm (1.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Przybyła H., Kategoria wolności w myśli starożytnej i średniowieczu, w: U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (red.), Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
Zobacz w Google Scholar

Pyznar K., Koncepcja realności w późnej filozofii Nietzschego, „Argument” 2013, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Rasmussen U. H., The Memory of God. Hans Blumenberg’s Philosophy of Religion, University of Copenhagen, Copenhagen 2009.
Zobacz w Google Scholar

Reginster B., The Affirmation of Life. Nietzsche on Overcoming Nihilism, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts–London, England 2006.
Zobacz w Google Scholar

Richardson J., Nietzsche’s New Darwinism, Oxford University Press, Oxford 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rolka M., Zagadka Ariadny – mityczny szyfr wiecznego powrotu, w: M. Proszak (red.), Boska radość powtórzenia. Idea wiecznego powrotu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M., Resentyment a moralność, Czytelnik, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Schelling F. W. J., Filozofia objawienia. Ujęcie pierwotne. Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Schelling F. W. J., Filozofia sztuki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Schelling F. W. J., Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym związanymi, Inter Esse, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Schelling F. W. J., System idealizmu transcendentalnego. O historii nowszej filozofii (z wykładów Monachińskich), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Schelling F. W. J., Światowieki. Ułamek z roku 1815, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Schiller F., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, Czytelnik, Warszawa 1972.
Zobacz w Google Scholar

Schlegel F., Filozofia życia, Hachette, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Schlegel F., Fragmenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A., O religii, Vis-a-Vis Etiuda, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A., O samobójstwie i inne pisma pomniejsze, Wydawnictwo A, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A., O wolności ludzkiej woli, Wydawnictwo bis, Warszawa 1991.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, Tom I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie. Tom II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
Zobacz w Google Scholar

Schopenhauer A., W poszukiwaniu mądrości życia. Tom II, Antyk, Kęty 2006.
Zobacz w Google Scholar

Siemek M. J., Fichte w kontekście, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Siemek M. J., Fryderyk Schiller, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.
Zobacz w Google Scholar

Sienkiewicz E., Wolność osoby ludzkiej w kontekście wiary, „Poznańskie Studia Teologiczne” 2002, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Słowiński T., Radykalizacja projektu transcendentalnego? Kantowskie źródła epistemologii Nietzschego, Toporzeł, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Soniewicka M., Utrata Boga. Filozofia woli Fryderyka Nietzschego, Copernicus Center Press, Kraków 2016.
Zobacz w Google Scholar

Spaemann R., Low R., Cele naturalne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Szklarska A., Wątki chrześcijańskie w filozofii Nietzschego, w: K. Dworakowska, K. Matuszewski, J. Wroński (red.), Nietzsche seminarium. Tom 8. Nietzsche i religijność, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Szymona W., Mistrz Eckhart, WAM, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, Znak, Kraków 1996.
Zobacz w Google Scholar

Tański M., Niezawłaszczone królestwo. Mistyka mistrzów nadreńskich Jana Eckharta i Jana Taulera z perspektywy egzystencjalnej, Instytut Wydawniczy „Maximum”, Kraków 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tauler J., Kazania, W drodze, Poznań 1985.
Zobacz w Google Scholar

Tauler J., Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku, Armoryka, Sandomierz 2017.
Zobacz w Google Scholar

Taylor C., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Tomasz à Kempis, Ogródek różany, Duc in Altum, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Welte B., Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken, Herder Freibuch, Breisgau 1992.
Zobacz w Google Scholar

Wehr G., Jakob Böhme, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
Zobacz w Google Scholar

Williams L. L., Nietzsche’s Mirror. The World as Will to Power, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham 2001.
Zobacz w Google Scholar

Williams R. R., Tragedy, Recognition, and the Death of God. Studies in Hegel and Nietzsche, Oxford University Press, United Kingdom 2012.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewska W., Fryderyka Nietzschego krytyka wykształcenia niemieckiego: (na podstawie eseju F. Nietzschego „Dawid Strauss jako wyznawca i pisarz”), „Studia Philosophiae Christianae” 2006, nr 42/1.
Zobacz w Google Scholar

Wojtuniuk A. J., Wolność i konieczność w myśli Arthura Schopenhauera, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
Zobacz w Google Scholar

Vattimo G., Koniec nowoczesności, Universitas, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Yovel Y. (red.), Nietzsche as Affirmative Thinker. Papers Presented at the Fifth Jerusalem Philosophical Encounter, April 1983, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht–Boston–Lancaster 1986.
Zobacz w Google Scholar

Zdybicka Z. J., Problem ateizmu, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zientkowski P., Krytyka teorii praw człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Żelazna J., „Mam poprzednika, i to jakiego!”. Okoliczności powstawania Nietzscheańskiego Zaratustry, „Filo-Sofija” 2005, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Żelazny M., Heglowska filozofia ducha, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Żelazny M., Idea wolności w filozofii Kanta, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2001.
Zobacz w Google Scholar

Żygulski Z., Fryderyk Schiller, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
Zobacz w Google Scholar

Okladka

Opublikowane

19 kwietnia 2023

Kategorie

Licencja

Licencja

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: książka

książka

ISBN-13 (15)

978-83-8331-112-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: e-book

e-book

ISBN-13 (15)

978-83-8331-113-5