Finansowanie działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych: Przykład województwa łódzkiego

Autorzy

Marta Baraniak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
https://orcid.org/0000-0002-6186-9514

Słowa kluczowe:

gospodarstwa rolne, działalność innowacyjna, dofinansowanie gospodarstw rolnych, dopłaty bezpośrednie, leasing

Streszczenie

Innowacyjność jest tematem niezwykle popularnym i szeroko analizowanym. Jej istotność powinna być szczególnie podkreślana w obszarze rolnictwa, ze względu na dostarczanie żywności z tego sektora. Wdrażanie innowacji daje możliwość nie tylko unowocześniania majątku, lecz także dostosowania procesów produkcyjnych i wytwarzanych produktów do zachodzących zmian klimatycznych. Proces innowacyjny charakteryzuje się jednak kosztochłonnością, a związane z nim wysokie ryzyko może dodatkowo utrudniać pozyskanie kapitału. Książka jest pierwszą, w której w szeroki i kompleksowy sposób poruszono problematykę finansowania działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych. Rozważania teoretyczne w zakresie możliwości, jakie dostarcza podmiotom rolnym polski rynek finansowy, zostały uzupełnione wywiadami kwestionariuszowymi przeprowadzonymi w województwie łódzkim w 2018 roku.

Bibliografia

Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Antle J. M., Econometric Estimation of Producer’s Risk Attitudes, „American Journal of Agricultural Economics” 1987, nr 69, s. 509–522.
Zobacz w Google Scholar

ARiMR, Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR na realizację inwestycji w rolnictwie, rybactwie śródlądowym i przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

ARiMR, Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2010 rok, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

ARiMR, Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2011 rok, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

ARiMR, Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2012 rok, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

ARiMR, Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2013 rok, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

ARiMR, Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2014 rok, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

ARiMR, Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2015 rok, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

ARiMR, Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2016 rok, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

ARiMR, Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2017 rok, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

ARiMR, Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2018 rok, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Babuchowska K., Marks-Bielska R., Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników, Zeszyty Naukowe SGGW „Problemy Rolnictwa Światowego” 2011, t. 11, z. 1, s. 7–15.
Zobacz w Google Scholar

Barchan P., Pożyczka leasingowa – dobra alternatywa dla kredytu bankowego, zob.: https://ksiegowosc.infor.pl (dostęp: 28.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Bard S. K., Barry P. J., Assessing Farmers’ Attitudes toward Risk Using the „Closing-in” Method, „Journal of Agricultural and Resource Economics” 2001, t. 26, s. 248–260.
Zobacz w Google Scholar

Berbeka T., Wpływ dopłat bezpośrednich na efekty ekonomiczne produkcji zbóż w gospodarstwach rodzinnych, „Roczniki Naukowe SERiA” 2009, t. 11, nr 1, s. 24–27.
Zobacz w Google Scholar

Bielęda T., Kończal H., Rybacka K., Siniecka M., VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2012 rok, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów Wielkopolski 2012.
Zobacz w Google Scholar

Bień A., Nowecki G., Kataster i podatek od nieruchomości, „Monitor Podatkowy” 1995, nr 2–4, zob.: https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/ (dostęp: 28.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Bierlen R., Barry P. J., Dixon B. L., Ahrendsen B. L., Credit Constraints, Farm Characteristics and the Farm Economy: Differential Impacts on Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, „American Journal of Agricultural Economics” 1998, t. 80(4), s. 708–723.
Zobacz w Google Scholar

Biernat-Jarka A., Byczek A., Znaczenie płatności bezpośrednich w funkcjonowaniu wybranych gospodarstw województwa mazowieckiego, Zeszyty naukowe SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, nr 86, s. 69–80.
Zobacz w Google Scholar

Binswanger H. P., Attitudes towards Risk: Experimental Measurement in Rural India, „American Journal of Agricultural Economics” 1980, nr 62(3), s. 395–407.
Zobacz w Google Scholar

Blajer P., Koncepcja prawna rolnika indywidualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Bongard C., Möller D., Reimann A., Szadkowski N., Dubejko U., Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji, UOKiK, Bonn–Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Brealey R. A., Myers S. C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Brodzińska K., Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych – studium przypadku, „Roczniki Naukowe SERiA” 2015, t. VII, z. 3, s. 56–61.
Zobacz w Google Scholar

Cafiero C., Capitanio F., Cioffi A., Coppola A., Risk and Crisis Management in the Reformed European Agricultural Policy, „Canadian Journal of Agricultural Economic” 2007, nr 55, s. 419–441.
Zobacz w Google Scholar

Chavas J. P., Holt M. T., Acreage Decisions under Risk: The Case of Corn and Soyabeans, „American Journal of Agricultural Economics” 1990, t. 72, nr 3, s. 529–538.
Zobacz w Google Scholar

Chojna-Duch E., Kształtowanie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 3, s. 10–16.
Zobacz w Google Scholar

Ciechomski W. J., Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i obrocie rolnym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Collier B., Skees J., National Income Stabilization Account (NISA). Canadian Experience with Income Stabilization Accounts, GlobalAg Inc., Lexington 2008.
Zobacz w Google Scholar

Commission 2001, Risk Management Tools for EU Agriculture with special focus on insurance – Working Document, Commission of European Communities DG Agriculture, Brussels 2001.
Zobacz w Google Scholar

Cordier J., Erhel A., Pindard A., Courleux F., La gestion des risques en agriculture de la théorie à la mise en œuvre: éléments de reflexion pour l’action publique, „Notes et Etudes Economiques” 2008, nr 30, s. 32–71.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj Z., Derywaty pogodowe jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 1, s. 217–228.
Zobacz w Google Scholar

Czyżewski B., Śmiglak M., Narzędzia stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, [w:] M. Jerzak, A. Czyżewski (red.), Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006, s. 120–146.
Zobacz w Google Scholar

Daniłowska A., Asymetria informacyjna i jej przezwyciężanie na rynku kredytów rolniczych, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2008, SERIA G, t. 95, z. 3/4, s. 38–46.
Zobacz w Google Scholar

Diaz-Caneja M. B., Conte C. G., Dittmann Ch., Gallego Pinilla F. J., Stroblmair J., Agricultural Insurance Schemes, JRC Scientific and Technical Reports, European Commision, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Dillon J. L., Scandizzo P. L., Risk Attitudes of Subsistence Farmers in Northeast Brazil: A Sampling Approach, „American Journal of Agricultural Economics” 1978, t. 60(3), s. 425–435.
Zobacz w Google Scholar

Duczkowska-Małysz K., Duczkowska-Piasecka M., Raport w sprawie KRUS, BCC, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec A., Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74, t. 2, s. 73–82.
Zobacz w Google Scholar

Dziemianowicz R. I., Podatek dochodowy w rolnictwie – stymulator czy hamulec przemian strukturalnych?, „Roczniki Naukowe SERiA” 2009, t. 11, z. 2, s. 55–60.
Zobacz w Google Scholar

Dziemianowicz R. I., Podatek od wartości dodanej a rynek rolny, Roczniki Naukowe SERiA 2006, t. 8, z. 2, s. 30–34.
Zobacz w Google Scholar

Dziemianowicz R. I., Przygodzka R., Podatek rolny i jego funkcje, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 94, s. 49–60.
Zobacz w Google Scholar

Etel L., Ruśkowski E., Stankiewicz J., Prawo podatkowe, Białystok 1994.
Zobacz w Google Scholar

Felczak T., Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74, t. 2, s. 83–91.
Zobacz w Google Scholar

FIA 2016 Annual Volume Survey: Global Futures and Options Volume Reaches Record Level, 2017, zob.: https://fia.org (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Filipiak T., Podatek VAT w gospodarstwach rolnych, „Roczniki Naukowe SERiA” 2007, t. 9, z. 1, s. 109–114.
Zobacz w Google Scholar

Freeman Ch., The Economics of Industrial Innovation, Francis Pinter, London 1982.
Zobacz w Google Scholar

Gajdzica M., Podatek od towarów i usług (VAT) w gospodarstwie rolnym, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2005.
Zobacz w Google Scholar

Gonzalez-Vega C., Deepening Rural Financial Markets: Macroeconomic Policy and Political Dimension, Paving the Way Forward for Rural Finance: An International Conference on Best Practices, Theme „Macro Economic Policy and Reality” Paper, Washington 2003, 2–4 czerwca.
Zobacz w Google Scholar

Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych po zmianie w 2010 roku, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2013, nr 1(334), s. 91–103.
Zobacz w Google Scholar

Goryńska-Goldmann E., Wojcieszak M., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 jako źródło podnoszenia innowacyjności, „Roczniki Naukowe SERiA” 2017, t. 19, z. 1, s. 44–51.
Zobacz w Google Scholar

Góral J., Instrumenty wspierania gospodarstw rolniczych w Polsce, „Marketing i Zarządzanie” 2016, nr 2(43), s. 57–69.
Zobacz w Google Scholar

Górka M., Ruda M., Innowacje w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 29, s. 126–131.
Zobacz w Google Scholar

Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych: IBM SPSS Statistics, Predictive Solutions, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gradka I., Pieczyński B., Podatki w gospodarstwie rolnym, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Radom 2013.
Zobacz w Google Scholar

Gruziel K., Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodarstwach indywidualnych, „Roczniki Naukowe SERiA” 2009, t. 9, z. 1, s. 130–135.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku, zob.: http://www.stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku, zob.: http://www.stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku, zob.: http://www.stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2015 roku, zob.: http://www.stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2016 roku, zob.: http://www.stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2017 roku, zob.: http://www.stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2009, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Hajduga E., Podatek od towarów i usług w rolnictwie oraz związane z nim obowiązki prowadzenia ewidencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Współczesne Finanse” 2016(8), nr 307, s. 34–45.
Zobacz w Google Scholar

Hajduga E., Podstawowe obciążenia fiskalne gospodarstw rolnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 69, s. 69–77.
Zobacz w Google Scholar

Hamulczuk M., Stańko S. (red.), Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych. Raport PW, nr 113, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hardaker J. B., Huirne R. B. M., Anderson J. R., Coping with Risk in Agriculture, CAB International, Oxon, Wielka Brytania 1997.
Zobacz w Google Scholar

Harwood J., Heifner R., Coble K., Perry J., Somwaru A., Managing Risk in Farming: Concept, Research and Analysis, Market and Trade Economics Division and Resource Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, Agricultural Economic Report nr 774.
Zobacz w Google Scholar

Holt M. T., Moschini G. C., Alternative Measures of Risk in Commodity Supply Models: An Analysis of Sow Farrowing Decisions in the United States, „Journal of Agricultural and Resources Economics” 1992, t. 17, nr 1, s. 1–12.
Zobacz w Google Scholar

Holthausen D. M., Hedging and the Competitive Firm under Price Uncertainty, „American Economic Review” 1979, t. 69, nr 5, s. 989–995.
Zobacz w Google Scholar

Hołownia K., Finansowanie fabryczne idealne na krótki okres, 2014, zob.: http://www.farmer.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Horbowiec B., Kalisiak A., Zawojska A., Źródła finansowania produkcji inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2016, nr 116, s. 133–148.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Jakubczak A., Struktura kapitału a wyniki ekonomiczno-finansowe wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych, „Roczniki Naukowe SERiA” 2009, t. 11, z. 1, s. 144–149.
Zobacz w Google Scholar

Janowicz-Lomott M., Mutual fund jako forma zarządzania ryzykiem w rolnictwie, „Zarządzanie i Finanse” 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 63–77.
Zobacz w Google Scholar

Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., Instrumenty stabilizacji dochodu – wymogi wspólnej polityki rolnej a adaptacja w Polsce, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2014, t. 101, z. 4, s. 68–77.
Zobacz w Google Scholar

Jerzak M., Podstawowe zagadnienia ryzyka w gospodarce rolnej, [w:] M. Jerzak, A. Czyżewski (red.), Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2006, s. 101–118.
Zobacz w Google Scholar

Jerzak M. A., Zarządzanie ryzykiem cenowym jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych w warunkach liberalizacji wspólnej polityki rolnej UE, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2009, nr 1, s. 13–23.
Zobacz w Google Scholar

Jewson S., Brix A., Weather Derivative Valuation: The Meteorological, Statistical, Financial and Mathematical Foundations, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
Zobacz w Google Scholar

Jeżyńska B., Status produkcji rolnej w systemie działalności gospodarczej, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, zob.: http://ksow.pl/analizy-i-ekspertyzy.html (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Jeżyńska B., Współczesne funkcje gospodarstw rodzinnych. Zagadnienia prawne, Opinie i Ekspertyzy OE-214, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kaczała M., Determinanty popytu na ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie w świetle badań, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, z. 2, s. 177–190.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża H., Ginter A., Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej” 2014, nr 361, s. 89–98.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża H., Krakowska M., Źródła finansowania innowacji w gospodarstwach rodzinnych w powiecie siedleckim, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica” 2013, nr 299(70), s. 103–110.
Zobacz w Google Scholar

Kałuża H., Rytel M., Innowacyjność w świetle studium przypadku gospodarstw rolniczych z gminy Mokobody, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2010, t. 12, z. 5, s. 68–72.
Zobacz w Google Scholar

Kang M. G., Innovative Agricultural Insurance Products and Schemes, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Roma 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kasiewicz S., Rogowski W., Identyfikacja ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 351–361.
Zobacz w Google Scholar

Kasperkiewicz W., Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej. Teoria i praktyka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2008.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzyk S., Innowacje. Od koncepcji do produkcji, IWZZ, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Kata R., Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie, Zeszyty Naukowe SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 88, s. 127–139.
Zobacz w Google Scholar

Kata R., Instytucjonalne uwarunkowania w dostępie rolników do kapitału w regionie Polski południowo-wschodniej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2009, nr 15, s. 344–354.
Zobacz w Google Scholar

Kata R., Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2011, SERIA G, t. 98, z. 2, s. 116–126.
Zobacz w Google Scholar

Kata R., Kredyty bankowe w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania rolnictwa w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW „Problemy Rolnictwa Światowego” 2009, nr 8(23), s. 85–94.
Zobacz w Google Scholar

Kiełbasa B., Puchała J., Innowacyjność młodych rolników i ich postawy wobec zmian na przykładzie gospodarstw rolnych położonych w regionie rozdrobnionego rolnictwa, „Roczniki Naukowe SERiA” 2015, t. 17, z. 1, s. 107–111.
Zobacz w Google Scholar

Kisiel R., Dołęgowska D., Majewska K. M., Ocena działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w opinii ubezpieczonych z powiatu przasnyskiego, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2015, z. 2(36), s. 237–244.
Zobacz w Google Scholar

Klat-Górska E., Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, „Rejent” 2004, nr 14, s. 72–88.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak K. M., Ryzyko w teorii ekonomii, „Journal of Management and Business Administration. Central Europe” 2008, t. 1(16), s. 64–68.
Zobacz w Google Scholar

Kłoczko-Gajewska A., Sulewski P., Postawy rolników wobec ryzyka oraz sposoby jego ograniczania, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2009, Seria G – Ekonomika Rolnictwa, t. 96(1), s. 141–148.
Zobacz w Google Scholar

Knight F. H., Risk, Uncertainty and Profit, Hart, Schaffner and Marx; Houghton Mifflin, Boston 1921.
Zobacz w Google Scholar

Kołoszycz E., Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie po reformie Wspólnej Polityki Rolnej, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 179–187.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., GUS 2009, zob.: https://stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., GUS 2010, zob.: https://stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., GUS 2011, zob.: https://stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., GUS 2012, zob.: https://stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, GUS 2013, zob.: https://stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, GUS 2014, zob.: https://stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, GUS 2015, zob.: https://stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, GUS 2016, zob.: https://stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, GUS 2017, zob.: https://stat.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kondraszuk T., Ryczałt czy zasady ogólne rozliczania VAT w rolnictwie, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce” 2017, nr 26, s. 182–191.
Zobacz w Google Scholar

Kot S. M., Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, PWN, Warszawa 1993.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Marketing Management, Marketing management. Analysis, Planning, Implementation, and Control, Prentice-Hall, New Jersey 1991.
Zobacz w Google Scholar

Kowalczyk Z., Poziom i formy finansowania inwestycji technicznych w wybranych gospodarstwach rolniczych, „Inżynieria Rolnicza” 2013, z. 3(146), t. 2, s. 159–167.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewska E., Status prawny rodzinnych gospodarstw rolnych oraz ich znaczenie w rozwoju rolnictwa, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, t. 19, z. 7, cz. 3, s. 85–97.
Zobacz w Google Scholar

KOWR, Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2018 roku, zob.: http://www.kowr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kruk M., Leasing w Polsce – stan prawny i perspektywy rozwoju, „Bank i Kredyt” 2006, nr 3, s. 86–98.
Zobacz w Google Scholar

Kulawik J., Kapitał w rolnictwie, „Studia i Monografie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej” 1995, nr 76.
Zobacz w Google Scholar

Kulawik J., Kredytowanie i finansowanie rolnictwa w przededniu integracji z Unią Europejską. Część I, „Bank i Kredyt” 2003, nr 6, s. 29–42.
Zobacz w Google Scholar

Kulawik J., Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny w rolnictwie, „Studia i Monografie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej”, nr 83, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Kulawik J., Soliwoda M., Pawłowska-Tyszko J., Państwo a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie – implikacje dla WPR 2013+, Międzynarodowa Konferencja Programu Wieloletniego 2011–2014 „Nowe rozwiązania WPR 2013+ wobec wyzwań rolnictwa krajów członkowskich UE”, Suchedniów, 10–12 czerwca 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kulp C. A., Hull J. W., Casualty Insurance. Fourth Edition, Ronald Press Company, New York 1968.
Zobacz w Google Scholar

Kurdyś-Kujawska A., Sompolska-Rzechuła A., Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rozwój gospodarstw rolnych, „Wiadomości Statystyczne” 2016, R. 61, nr 11(666), s. 34–53.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska E. M., Miary koncentracji – teoria a praktyka i ich wykorzystania przez organy regulacyjne na rynkach telekomunikacyjnych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” 2014, t. 15(3), s. 189–198.
Zobacz w Google Scholar

Kwiatkowska E. M., Mierzalne kryteria oceny konkurencyjności rynków telekomunikacyjnych. Aspekty praktyczne, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2013, nr 8(2), s. 74–87.
Zobacz w Google Scholar

Lichorowicz A., Instrumenty oddziaływania na strukturę gruntową Polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, R. 13, z. 2, 387–434.
Zobacz w Google Scholar

Majewski E., Sulewski P., Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw, „Ubezpieczenia w Rolnictwie, Materiały i Studia” 2011, nr 39, s. 24–34.
Zobacz w Google Scholar

Malik A., Wybrane problemy interpretacyjne obowiązkowych ubezpieczeń rolnych, „Studia Iuridica Agraria” 2015, nr 13, s. 243–256.
Zobacz w Google Scholar

Małysz J., Integracja w agrobiznesie, [w:] A. Woś (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 387–391.
Zobacz w Google Scholar

Manfredo M. R., Richards T. J., Hedging with Weather Derivatives: A Role for Options in Reducing Basis Risk, „Applied Financial Economics” 2009, t. 19, s. 87–97.
Zobacz w Google Scholar

Mansfield E., The Economics of Technological Change, W.W. Norton and Company, New York 1968.
Zobacz w Google Scholar

Marcysiak A., Marcysiak A., Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie „Problemy Rolnictwa Światowego” 2009, t. 9(24), s. 119–127.
Zobacz w Google Scholar

Markovič T., Jovanovič M., Risk Management in Plant Production with Weather Derivatives, „Contemporary Agriculture” 2011, t. 60, nr 1–2, s. 1–6.
Zobacz w Google Scholar

Marks-Bielska R., K. Babuchowska, Functioning of the Direct Subsidies System in Poland and Other European Union Countries, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2010, z. 3(17), s. 89–100.
Zobacz w Google Scholar

Matyjasik P., Skąd wziąć pieniądze na zakup maszyn?, „Agromechanika. Technika w Gospodarstwie” 2008, nr 6, s. 28–34.
Zobacz w Google Scholar

Maziarz Cz., Andragogika rolnicza, PWN, Warszawa 1977.
Zobacz w Google Scholar

Mądra M., Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, „Roczniki Naukowe SERiA” 2009, t. 11, z. 1, s. 273–278.
Zobacz w Google Scholar

Mickiewicz A., Mickiewicz B., Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, „Roczniki Naukowe SERiA” 2015, t. 17, z. 1, s. 153–158.
Zobacz w Google Scholar

Mickiewicz A., Mickiewicz B., Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w ramach PROW 2014–2020, „Studies and Proceeding of Polish Association for Knowledge Management” 2017, t. 83, s. 26–37.
Zobacz w Google Scholar

Moscardi E., de Janvry A., Attitude toward Risk Among Peasants: An Econometric Application Approach, „American Journal of Agricultural Economics” 1977, t. 59(4), s. 710–716.
Zobacz w Google Scholar

MRiRW, Płatności bezpośrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE – historia, zob.: http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Nawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Predictive Solutions, Kraków 2010.
Zobacz w Google Scholar

NBP, Informacja o publikacji danych za okres czerwiec – wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej, zob.: http://www.nbp.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

NBP, Statystyka i sprawozdawczość. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych i banków, zob.: http://www.nbp.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

NESTA, Rural Innovation, London 2007.
Zobacz w Google Scholar

Nicholls M., Confounding the Forecasts, „Environmental Finance” 2004, t. 6(1), s. 22–23.
Zobacz w Google Scholar

Niegowski K., Kredyty preferencyjne, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2016.
Zobacz w Google Scholar

Niezgoda D., Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod względem wielkości ekonomicznej, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G” 2009, t. 96, z. 4, s. 155–165.
Zobacz w Google Scholar

Nowak A., Domańska K., Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2014, t. 101, z. 1, s. 64–73.
Zobacz w Google Scholar

Nowak A. Z. (red.), Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, PWE, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Obrębska D., Reforma podatku od nieruchomości – kataster i podatek katastralny, „Monitor Podatkowy” 1994, nr 5, s. 135, zob.: https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/ (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

OECD, Risk Management in Agriculture: A Holistic Conceptual Framework, Working Party on Agricultural Policies and Markets, Trade and Agriculture Directorate, Committee for Agriculture, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, OECD/Eurostat, Luxembourg 2018.
Zobacz w Google Scholar

Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/EUROSTAT, Paris 2005.
Zobacz w Google Scholar

Palinkas P., Székely C., Farmers’ Perception on Risk and Crisis Risk Management, [w:] M. Meuwissen, M. A. P. Asseldonk, R. B. M. Huirne (red.), Income Stabilisation in European Agriculture, Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2008, s. 97–122.
Zobacz w Google Scholar

Parlińska M., Wielechowski M., Założenia Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie finansowej 2014–2020, Zeszyty Naukowe SGGGW „Problemy Rolnictwa Światowego” 2016, t. 16(31), z. 1, s. 177–186.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska-Tyszko J., Aktualne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Komunikaty Raporty Ekspertyzy, IERiG – PIB, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska-Tyszko J. (red.), Instrumenty zarządzania ryzykiem w rolnictwie – rozwiązania krajowe i międzynarodowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Polski FADN, FADN i Polski FADN (Sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, IERiGŻ, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Polski FADN, Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2017 roku, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Polski FADN, Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2016 roku, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001.
Zobacz w Google Scholar

Poznański K., Innowacje w gospodarce kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

Pożyczka leasingowa – alternatywa dla kredytu lub leasingu, zob.: https://www.totalmoney.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Preś J., Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Prewysz-Kwinto P., Giełdowe derywaty pogodowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 63, s. 421–434.
Zobacz w Google Scholar

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zob.: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020 (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Prutis S., Status prawny rodzinnego gospodarstwa rolnego w polskim prawie rolnym (ocena stanu regulacji), [w:] P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, MRiRW, FAPA, Warszawa 2015, s. 11–22.
Zobacz w Google Scholar

Prystrom J., Wierzbicka K., Finansowanie działalności innowacyjnej, Difin, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Przepióra P., Leasing i kredyt bankowy w finansowaniu rozwoju małych przedsiębiorstw, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 34, s. 105–111.
Zobacz w Google Scholar

Puślecki D., Prawne pojęcie gospodarstwa rodzinnego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2016, t. 18, z. 2, s. 217–223.
Zobacz w Google Scholar

Rajalahti R., Sourcebook Overview and User Guide, [w:] The World Bank, Agricultural Innovation Systems: An Investment Sourcebook, World Bank, Washington 2012, s. 1–13.
Zobacz w Google Scholar

Ronka-Chmielowiec W., Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Rosa A., Kredyty preferencyjne jako forma finansowania działalności rolniczej w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 91, s. 97–106.
Zobacz w Google Scholar

Rosiński R., Obciążenia fiskalne dochodu uzyskiwanego z działalności rolniczej w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, nr 82, s. 151–159.
Zobacz w Google Scholar

Roszkowski T., Leasing korzystny, ale nie dla wszystkich, 2014, zob.: http://www.farmer.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Rószkiewicz M., Analiza klienta, SPSS Polska, Kraków 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski A., Antczak W., Kierunki wykorzystania dopłat bezpośrednich przez rodzinne gospodarstwa rolne położone w wybranych województwach, „Journal of Agrobusiness and Rural Development” 2012, nr 4(26), s. 103–113.
Zobacz w Google Scholar

Sadowski A., Baer-Nawrocka A., Ekonomiczne przesłanki sposobu rozliczania podatku VAT w gospodarstwach rolnych w świetle zmian przepisów w 2011 roku, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 92, s. 31–39.
Zobacz w Google Scholar

Sandamo A., On the Theory of the Competitiveness Firm under Price Uncertainity, „American Economic Review” 1971, nr 61, s. 65–73.
Zobacz w Google Scholar

Sharma A.K., Vashishtha A., Weather Derivatives: Risk-hedging Prospects for Agriculture and Power Sectors, „The Journal of Risk Finance” 2007, nr 8(2), s. 112–132.
Zobacz w Google Scholar

Shumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska A., Dylematy w definiowaniu rodzinnych gospodarstw rolnych (na przykładzie Polski), „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2014, nr 4, s. 31–49.
Zobacz w Google Scholar

Simonetti R., Archibugi D., Ewangelista R., Product and Process Innovations: How They Defined? How Are They Quantified, „Scientometrics” 1995, nr 32, s. 77–89.
Zobacz w Google Scholar

Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Smithson Ch. W., Smith Jr. C. W., Wilford D. S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Soliwoda M., Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze w Kanadzie i USA jako składnik systemu zarządzania ryzykiem w nowoczesnym agrobiznesie, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2013, t. 337(4), s. 41–59.
Zobacz w Google Scholar

Starzyńska D., Baraniak M., Profil działalności indywidualnych gospodarstw rolnych a korzyści z VAT, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2016, nr 115, s. 23–35.
Zobacz w Google Scholar

Starzyńska W., Podstawy statystyki, Difin, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Starzyński W., Rozwój i perspektywy rynku usług leasingowych w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2012, nr 46(4), s. 785–794.
Zobacz w Google Scholar

Stępień S., Śmigała M., Zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie w praktyce wybranych krajów w świecie, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie „Problemy Rolnictwa Światowego” 2012, nr 12(27), z. 1, s. 158–167.
Zobacz w Google Scholar

Štulec I., Effectiveness of Weather Derivatives as a Risk Management Tool in Food Retail: The Case of Croatia, „International Journal of Financial” 2017, nr 5(1), s. 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Štulec I., Petljak K., Bakovic T., Effectiveness of Weather Derivatives as a Hedge against the Weather Risk in Agriculture, „Agricultural Economics” 2016, t. 62(8), s. 356–362.
Zobacz w Google Scholar

Sulewski P., Skłonność rolników do ryzyka a stosowane strategie jego ograniczania, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2014, t. 101, z. 4, s. 116–126.
Zobacz w Google Scholar

Sulewski P., Majewski E., Meuwissen M., Fundusze ubezpieczeń wzajemnych jako forma ograniczania ryzyka w rolnictwie, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2014, nr 339(2), s. 127–144.
Zobacz w Google Scholar

Sulima E., Finansowanie sprzętu rolniczego: dla kogo leasing?, zob.: http://agrofakt.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

Szafraniec-Siluta E., Ocena finansowania inwestycji rolniczych leasingiem, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, nr 82, s. 183–191.
Zobacz w Google Scholar

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Szczepański J., Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa – źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów, Difin, Warszawa 2018.
Zobacz w Google Scholar

Średzińska J., Czynniki kształtujące dochody gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według klas wielkości ekonomicznej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 477, s. 305–314.
Zobacz w Google Scholar

Tindall J., Weather Derivatives: Pricing and Risk Management Applications, Institute of Actuaries of Australia, Sydney 2006.
Zobacz w Google Scholar

Truszkiewicz Z., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część I i II), „Rejent” 2003, nr 9, s. 48, s. 113–139.
Zobacz w Google Scholar

Turowska W., Ewidencja, rozliczenie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, nr 82, s. 229–238.
Zobacz w Google Scholar

Usługi doradcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Metodyka doradzania. Część ogólna, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Brwinów 2018.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski M., Felczak T., Efektywność strategii płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanej sile ekonomicznej, „Zarządzanie i Finanse” 2013, R. 11, nr 2, cz. 2, s. 491–501.
Zobacz w Google Scholar

Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Węcławski J., Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2010, t. 44, nr 1, s. 231–248.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyn A., Metodyka ewidencji i rozliczania VAT w rolnictwie, „Roczniki Naukowe SERiA” 2007, t. 9, z. 1, s. 232–236.
Zobacz w Google Scholar

Wicka A. (red.), Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Liber, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Woodard J. D., Garcia P., Basis Risk and Weather Hedging Effectiveness, „Agricultural Finance Review” 2008, t. 68(1), s. 99–117.
Zobacz w Google Scholar

Wójtowicz K., Propozycje zmian w systemie opodatkowania dochodów rolniczych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne” 2016, nr 294, s. 212–224.
Zobacz w Google Scholar

Współczynnik Standardowej Produkcji „2010” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, Polski FADN, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe, Polski FADN, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN, Polski FADN, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Yang C. C., Brockett P. L., Wen M. M., Basis Risk and Hedging Efficiency of Weather Derivatives, „The Journal of Risk Finance” 2009, t. 10, s. 517–536.
Zobacz w Google Scholar

Zabielska D., Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych, Zeszyty Naukowe SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 89, s. 61–74.
Zobacz w Google Scholar

Zabost M., Fidura J., Magia fabrycznego finansowania, „Agromechanika. Technika w Gospodarstwie” 2011, nr 9, s. 28–31.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka D., Formy koordynacji pionowej w sektorze trzody w Stanach Zjednoczonych i w Danii, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2006, nr 1, s. 60–70.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E., Leasing i kredyt jako źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w rolnictwie, „Roczniki Naukowe SERiA” 2014, t. 16, z. 4, s. 357–362.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Leasing jako źródło finansowania inwestycji gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Pomorza Środkowego, „Roczniki Naukowe SERiA” 2014, t. 16, z. 3, s. 337–343.
Zobacz w Google Scholar

Zawojska A., Uwarunkowania i kanały finansowania rolnictwa w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 65, s. 95–108.
Zobacz w Google Scholar

Zegar J. S., Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie, IERiGŻ, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88, (Dz.Urz. UE L 321 z 1.12.2008, s. 14–34).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 30 z 31.01.2009, s. 16).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2336).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1249).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634).
Zobacz w Google Scholar

http://fadn.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://ksow.pl (dostęp: 28.08.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.agriculture1.newholland.com (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.arimr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.caseih.com (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.claas.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.deere.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.deutz-fahr.com (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.gugik.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.kowr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.kubotafinance.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.nbp.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.pap.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.pronar.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.zetor.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.tocom.or.jp/products/index.html (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

http://www.wir.org.pl/2015/PROW-14-20/prezentacja_grupy_i_spoldzielczosc.pdf (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://sir.cdr.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.bgzbnpparibas.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/ (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.euronext.com (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.gov.pl/rolnictwo (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.krus.gov.pl (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

https://www.theice.com/ (dostęp: 28.02.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 maja 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-895-8

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-896-5

Inne prace tego samego autora