Rachunkowość umów leasingu: Stan obecny i kierunki zmian

Autorzy

Mikołaj Turzyński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości
https://orcid.org/0000-0001-7300-2160

Słowa kluczowe:

leasing, umowy leasingu, najem, dzierżawa, podatek dochodowy, sprawozdanie finansowe

Streszczenie

W książce opisano stan regulacji prawnych rachunkowości w zakresie umów leasingu oraz określono potencjalne kierunki ich zmian. W sześciu rozdziałach monografii autor przedstawił następujące zagadnienia: przebieg procesu standaryzacji rachunkowości umów leasingu, polskie przepisy o rachunkowości w zakresie umów leasingu – KSR 5, kwalifikację umów leasingu na podstawie przepisów o podatku dochodowym, regulacje Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 „Leasing”, regulacje Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing”, propozycje zmian regulacji rachunkowości w zakresie leasingu w Polsce.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla badaczy zajmujących się problematyką rachunkowości umów leasingu, jak i praktyków prowadzących księgi rachunkowe oraz przygotowujących sprawozdania finansowe.

Bibliografia

Academic Research on Lease Accounting (2007), Board Meeting 22.03.2007, Agenda paper 12D, London.
Zobacz w Google Scholar

Accounting Principles Board (1964), Reporting of Leases in the Financial Statements of Lessees, Accounting Principles Board Opinion, no 5.
Zobacz w Google Scholar

Accounting Principles Board (1966a), Accounting for Leases in Financial Statements of Lessors, Accounting Principles Board Opinion, no. 7.
Zobacz w Google Scholar

Accounting Principles Board (1966b), Omnibus opinion, Accounting Principles Board Opinion, no. 10.
Zobacz w Google Scholar

Accounting Principles Board (1972), Accounting for Lease Transactions by Manufacturer or Dealer Lessors, Accounting Principles Board Opinion, no. 27.
Zobacz w Google Scholar

Accounting Principles Board (1973), Disclosure of Lease Commitments by Lessees, Accounting Principles Board Opinion, no. 31.
Zobacz w Google Scholar

Altman E.I., Haldeman R.G., Narayanan P. (1977), ZETA analysis: A new model to identify bankruptcy risk of corporations, „Journal of Banking and Finance”, vol. 1(1), s. 29–54.
Zobacz w Google Scholar

Barone E., Birt J., Moya S. (2014), Lease Accounting: A Review of Recent Literature, „Accounting in Europe”, vol. 11(1), s. 35–54.
Zobacz w Google Scholar

Beckman J.K., Jervis K. (2009), The FASB-IASB lease accounting project: implications for the construction industry, „Construction Accounting and Taxation”, no. 19, s. 30–35.
Zobacz w Google Scholar

Breton G., Taffler R.J. (1995), Creative accounting and investment analyst response, „Accounting and Business Research”, vol. 25(98), s. 81–92.
Zobacz w Google Scholar

Brol J. (2001), Umowa leasingu według kodeksu cywilnego, „Przegląd Podatkowy”, nr 6, s. 6–12. Brol J. (2002), Umowa leasingu, LexisNexis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Burchart R. (2017), Odroczony podatek dochodowy w umowach leasingowych, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 2, s. 37–49.
Zobacz w Google Scholar

Chluska J. (2011), Polityka rachunkowości w Rosji i w Polsce – wybrane aspekty, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 60, s. 43–56.
Zobacz w Google Scholar

Comment Letters on: G4+1 Position Paper (2001), Leases: Implementation of a New Approach, International Accounting Standards Committee.
Zobacz w Google Scholar

Committee on Accounting Procedure (1949), Disclosure of Long-Term Leases in Financial Statements of Lessees, „Accounting Research Bulletin”, no. 38.
Zobacz w Google Scholar

Committee on Accounting Procedure (1953), Restatement and Revision of Accounting Research Bulletins, „Accounting Research Bulletin”, no. 43.
Zobacz w Google Scholar

Czajor P., Michalak M. (2016), Nowe regulacje rachunkowości umów leasingu a obraz sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4(82/1), s. 23–34.
Zobacz w Google Scholar

Czwarta Dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (Dz.Urz. EWG L 222 z 14 sierpnia 1978 r.).
Zobacz w Google Scholar

Discussion Paper (2009), Leases, Preliminary Views, IASB, http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPLeasesPreliminaryViews.pdf (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Duke J.C., Fran D., Hsieh S.-J. (2012), Evaluating Constructive Lease Capitalization and Off-Balance-Sheet Financing: An Instructional Case with FedEx and UPS, „Accounting Perspectives”, vol. 11(1), s. 57–69.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (Dz.Urz. UE L 182 z 29 czerwca 2013 r.). Exposure Draft (2010), Leases, IFRS, http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/ed10/Documents/EDLeasesStandard0810.pdf (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Exposure Draft (2013), Leases, IFRS, http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Exposure-Draft-May-2013/Documents/ED-Leases-Standard-May-2013.pdf (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Financial Accounting Standards Board (1974), FASB Discussion Memorandum: An Analysis of Issues Related to Accounting for Leases.
Zobacz w Google Scholar

Financial Accounting Standards Board (1976), Accounting for Leases, Statement of Financial Accounting Standards, no. 13, https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/Document-Page?cid=1218220124481&acceptedDisclaimer=true (dostęp: 17.03.2020).
Zobacz w Google Scholar

Financial Statement Adjustments in the Analysis of Non-Financial Corporations, Moody’s Investors Service, June 2015.
Zobacz w Google Scholar

Finnerty J.E., Fitzsimmons R.N., Oliver T.W. (1980), Lease capitalization and systematic risk, „The Accounting Review”, vol. 55(4), s. 631–639.
Zobacz w Google Scholar

Fito M.A., Moya S., Orgaz N. (2013), Considering the Effects of Operating Lease Capitalization on Key Financial Ratios, „Spanish Journal of Finance and Accounting”, vol. 42(159), s. 341–368.
Zobacz w Google Scholar

Fülbier R.U., Silva J.L., Pferdehirt M.H. (2008), Impact of Lease Capitalization on Financial Ratios of Listed German Companies, „Schamalenbach Business Review”, vol. 60(2), s. 122–144.
Zobacz w Google Scholar

G4+1 (1996), Accounting for Leases: A New Approach – Recognition by Leases of Assets and Liabilities under Lease Contracts.
Zobacz w Google Scholar

G4+1 Position Paper (2000), Leases: Implementation of a New Approach, International Accounting Standards Committee.
Zobacz w Google Scholar

Gavazza A. (2010), Asset liquidity and financial contracts: evidence from aircraft leases, „Journal of Financial Economics”, vol. 95(1), s. 62–84.
Zobacz w Google Scholar

Gawlik M., Turzyński M. (2008), Leasing 2008, „Biblioteka Księgowego”, nr 4, s. 25–30.
Zobacz w Google Scholar

Grzybowska M., Zubrzycki J. (2003), Leasing: zagadnienia podatkowe i rachunkowe, Unimex, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Hońko S. (2016), Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 80(1), s. 41–51.
Zobacz w Google Scholar

Hussey R.D., Ong A. (2011), Proposes to change lease accounting: evidence from Canada and Malaysia, „Journal of Law and Financial Management”, vol. 9(2), s. 2–15.
Zobacz w Google Scholar

Huszcz Z. (2001), Leasing w polskim prawie cywilnym, dodatek do „Monitora Podatkowego”, nr 11, s. 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Imhoff E.A., Lipe R.C., Wright D.W. (1991), Operating leases: Impact of constructive capitalization, „Accounting Horizons”, vol. 5(1), s. 51–63.
Zobacz w Google Scholar

Imhoff E.A., Lipe R.C., Wright D.W. (1993), The effects of recognition versus disclosure on shareholder risk and executive compensation, „Journal of Accounting, Auditing & Finance”, vol. 8(4), s. 335–368.
Zobacz w Google Scholar

International Financial Reporting Standard (2016), IFRS 16 „Leases”, IFRS Foundation.
Zobacz w Google Scholar

Iwanowicz T. (2018), Wprowadzenie standardu MSSF 16 oraz jego przewidywany wpływ na sytuację majątkową i finansową spółek notowanych na GPW, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 97, s. 45–56.
Zobacz w Google Scholar

Komitet Standardów Rachunkowości (2000), Projekt Standardu Rachunkowości LEASING, Fundacja Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krawczak M., Dyląg R. (2018), Wpływ MSSF 16 na sytuację finansową i majątkową wybranych spółek z indeksu WIG30, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 97, s. 57–76.
Zobacz w Google Scholar

Kuzior A. (2009), Wycena i sprawozdawcze ujęcie transakcji leasingowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 53, s. 91–102.
Zobacz w Google Scholar

Kuzior A. (2016), Nowy model rachunkowości leasingu i jego konsekwencje, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 4, no. 11, s. 166–176.
Zobacz w Google Scholar

Lipe R.C. (2001), Lease Accounting Research and the G4+1 Proposal, „Accounting Horizons”, vol. 15(3), s. 299–310.
Zobacz w Google Scholar

Lisek S. (2017), Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów – studium przypadku Enter Air SA, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 88(1), s. 303–312.
Zobacz w Google Scholar

Litwińczuk H. (2003), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marciniuk J. (2004), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Martowski A.S., Kośmider M. (red.) (2004), Przewodnik po leasingu w Polsce, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

McGregor W. (1996), Accounting for Leases: A new Approach – Recognition by Lessees of Assets and Liabilities Arising under Lease Contracts, FASB Financial Accounting Series – Special Report.
Zobacz w Google Scholar

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 „Leasing” (2014), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Warszawa–Londyn.
Zobacz w Google Scholar

Morales-Díaz J., Zamora-Ramírez C. (2018), The Impact of IFRS 16 on Key Financial Ratios: A New Methodological Approach, „Accounting in Europe”, vol. 15(1), s. 105–133.
Zobacz w Google Scholar

Notice of Adoption of Amendments to Regulation S-X Requiring Improved Disclosure of Leases (1973), „SEC Accounting Series Release”, vol. 147.
Zobacz w Google Scholar

Poczobut J. (2002), Umowa leasingu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Poniatowska L., Kumor I. (2018), Rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle nadrzędnych zasad i regulacji rachunkowości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 524, s. 89–99.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 277).
Zobacz w Google Scholar

Singh A. (2010), Proposed lease accounting changes: implications for the restaurant and retail industries, „Journal of Hospitality and Tourism Research”, vol. 36(3), s. 335–365.
Zobacz w Google Scholar

Spencer A.W., Webb T.Z. (2015), Leases: A Review of Contemporary Academic Literature Relating to Lessees, „Accounting Horizons”, vol. 29(4), s. 997–1023.
Zobacz w Google Scholar

Standard & Poor’s (2013), Corporate Ratings Criteria.
Zobacz w Google Scholar

Szewc W. (2007), Praktyczne aspekty uregulowania leasingu w ustawach o podatku dochodowym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 40(96), s. 65–75.
Zobacz w Google Scholar

Turzyński M. (2012), Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” (Dz.Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 9, poz. 52).
Zobacz w Google Scholar

Uchwała nr 13/2018 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r., poz. 77).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 grudnia 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106).
Zobacz w Google Scholar

Wong K., Joshi M. (2013), The Impact of Lease Capitalisation on Financial Statements and Key Ratios: Evidence from Australia, „Australasian Accounting Business & Finance Journal”, vol. 9(3), s. 27–44.
Zobacz w Google Scholar

Wrona M. (2013), Tarcza podatkowa w leasingu finansowym i operacyjnym, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, s. 125–137.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

12 maja 2020

Serie

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-000-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-001-0

Inne prace tego samego autora