Efektywność funkcjonowania szpitali publicznych w Łodzi

Autorzy

Katarzyna Miszczyńska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Publicznych
https://orcid.org/0000-0003-4924-7605

Słowa kluczowe:

ochrona zdrowia w Polsce, finansowanie ochrony zdrowia, sektor publiczny, Zbilansowana Karta Wyników, ranking szpitali w Łodzi, funkcjonowanie szpitali

Streszczenie

Co wpływa na zadłużenie szpitali? Jakie czynniki determinują jakość i poziom świadczonych w nich usług? Autorka w swej książce odpowiada na te i inne pytania dotyczące łódzkich szpitali oraz ich efektywności. Stosując podejście wielokryterialne oraz ujmując zarówno sferę finansową, jak i niefinansową, tworzy ranking szpitali.

Wyniki badań zaprezentowane w publikacji będą szczególnie przydatne dla członków zarządów szpitali, organów założycielskich, a także praktyków zajmujących się efektywnością zarządzania tego rodzaju podmiotami leczniczymi.

Bibliografia

Alemi F., Gustafson D.H., Decision Analysis for Healthcare Managers, Chicago 2006.
Zobacz w Google Scholar

Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Austen A., Pomiar efektywności w organizacjach ochrony zdrowia, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Baranowski J., Windak A., Optymalizacja polskiego systemu finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Belcher P.J., Rola Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Bhushan N., Rai K., Strategic Decision Making, London 2004.
Zobacz w Google Scholar

Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy, Łódź 1997.
Zobacz w Google Scholar

Black N., Gruen R., Understanding health services, Maidenhead 2005.
Zobacz w Google Scholar

Branowitzer Z., Wojtecka Z., Wróblewska R. (red.), Wskaźniki statystyczne służby zdrowia, Warszawa 1958.
Zobacz w Google Scholar

Brzóska J., Karbownik A., Kruczek M., Szmal A., Żebrucki Z., Strategiczna Karta Wyników w teorii i praktyce, Gliwice 2011.
Zobacz w Google Scholar

Buliński L., Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia. Sektor niepubliczny, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Carroll R.L. (red.), Risk Management Handbook for Health Care Organizations, San Francisco 2009.
Zobacz w Google Scholar

Cieśla K., Ład finansowy i ekonomiczny podstawą efektywności zakładów opieki zdrowotnej, [w:] E. Nojszewska (red.), Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Cohen C., Business Intelligence: The Effectiveness of Strategic Intelligence and its Impact on the Performance of Organizations, London 2009.
Zobacz w Google Scholar

Cole M., Parston G., Unlocking Public Value, New Jersey 2006.
Zobacz w Google Scholar

Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K., Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, USA 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Nieparametryczne i parametryczne metody pomiaru efektywności, [w:] Borys G. (red.), Nauki o finansach 1, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2009, nr 61.
Zobacz w Google Scholar

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wrocław 2009.
Zobacz w Google Scholar

Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Detyna B., Detyna J., Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodologiczne, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Dobska M., Rogoziński K. (red.), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Drążek A., Wstęp do badań polityki zdrowotnej i systemu ochrony zdrowia. Zagadnienia, najważniejsze kwestie i problemy, Białystok 2008.
Zobacz w Google Scholar

Drucker P.F., Management, New York 2005.
Zobacz w Google Scholar

Duhanik H., Zbilansowana karta dokonań, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość zarządcza, wyd. 7 zmienione i rozszerzone, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Durak P., Balanced Scorecard, [w:] G.K. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. 2, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Zioło M., Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak B., Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak B., Gospodarka finansowa powiatów i gmin na tle nowego zarządzania publicznego, [w:] T. Lubińska (red.), Kierunki zmian i modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Findeisen W. i in., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, Warszawa 1980.
Zobacz w Google Scholar

Fleming M.L., Parker E., Introduction to Public Health, Australia 2015.
Zobacz w Google Scholar

Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Katowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Frączkiewicz-Wronka A., Kotowski P., Inwestycje w zdrowie na poziomie regionu – wykorzystanie funduszy pomocowych do poprawy warunków świadczenia usług zdrowotnych, [w:] K. Ryć, A. Sobczak (red.), Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna. Koncepcje, regulacje, zarządzanie, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Friedag H.R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M., My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Getzen Th.E., Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Gilewski D., Jednorodne grupy pacjentów – podstawy systemu, publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (red.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (red.), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (red.), Polska. Zarys systemu ochrony zdrowia, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Golinowska S. (red.), Zmiany i reformy w systemie zabezpieczenia społecznego: kierunki wzrostu indywidualnej odpowiedzialności, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski G. (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Górecka D., Wielokryterialne wspomaganie wyboru projektów europejskich, Toruń 2009.
Zobacz w Google Scholar

Grabarczyk-Brzezińska D., Narolski M. (red.), Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Gramlewicz M., Oblicza kryzysu społecznego w polskiej służbie zdrowia, Katowice 2006.
Zobacz w Google Scholar

Gray M., Evidence-Based Health Care and Public Health: How to make decisions about health services and public health, China 2009.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Griliches Z. (red.), Output Measurement in the Service Sector, National Bureau of Economic Research. Studies in Income and Wealth, vol. 56, Chicago 2008.
Zobacz w Google Scholar

Gruz M., Kontrowersje wokół współczesnych problemów edukacji, ochrony zdrowia, kultury, Katowice 1997.
Zobacz w Google Scholar

Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Poznań 2009.
Zobacz w Google Scholar

Hass-Symotiuk M. (red.), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Szczecin 2011.
Zobacz w Google Scholar

Hass-Symotiuk M. (red.), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Hass-Symotiuk M. (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Holstein-Beck M., Być albo nie być menedżerem, Warszawa 1997.
Zobacz w Google Scholar

Jacobs R., Smith P. C., Street A., Measuring Efficiency in Health Care: Analytic Techniques and Health Policy, Cambridge 2006.
Zobacz w Google Scholar

Jacobs R., Smith P.C., Street A., Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jakimowicz H., Zbilansowana Karta Wyników jako podstawa systemu pomiaru i oceny dokonań szpitala, [w:] M. Hass-Symotiuk (red.), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Jewczak M., Koszyk świadczeń gwarantowanych, [w:] J. Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Kachniarz M., Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka, Monografie i opracowania, nr 210, Wrocław 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników. Praktyka, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P., Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Karkowski T.A., Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Karlson L.C., Corparate Value Creation: An Operations Framework for Nonfinancial Managers, New York 2015.
Zobacz w Google Scholar

Karski J., Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, wyd. 2., Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Karwacka K., Evaluation of the Quality of Health Care Services in Poland – DEA method, [w:] K. Karwacka, P. Miszczyński (red.), International Dimensions in Economics, Łódź 2011.
Zobacz w Google Scholar

Karwacka K., Ocena efektywności usług medycznych metodą DEA, [w:] K. Karwacka (red.), International Dimensions in Economics, Łódź 2010.
Zobacz w Google Scholar

Karwacki Z., Wykorzystanie metody DEA do alokacji środków finansowych NFZ w zamkniętej opiece zdrowotnej, [w:] J. Siedlecki (red.), Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Klich J., Organizacje opieki zdrowotnej, [w:] M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Klimek D., Pietras P., Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia i ich wpływ na zmiany na rynku pracy województwa podlaskiego, Białystok 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kogut J., System informacji kosztowej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Koopmans T.C., Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities, [w:] T.C. Koopmans (red.), Activity Analysis of Production and Allocation, New York 1951.
Zobacz w Google Scholar

Koskenmaki R., Granziera E., Burci G.L., The World Health Organization and its Role in Health and Development, [w:] A. Gatti, A. Boggio (red.), Health and Development, Hampshire 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kotler P., Keller K.L., Marketing, Poznań 2012.
Zobacz w Google Scholar

Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Kozierkiewicz A., Pinkas J., Systemy ochrony zdrowia, [w:] D. Cianciara (red.), Zdrowiepubliczne – przegląd tematyki, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Krajewski-Siuda K., Romaniuk P., Zdrowie publiczne – stan obecny, reformy ostatnich 20 lat, model docelowy, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Kujawska J., Efektywność zmian finansowania szpitali, [w:] M. Węgrzyn, M. Łyszczak, D. Wasilewski (red.), Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Kujawska J., Koszty i wskaźniki jakości jako narzędzia zarządzania jakością w podmiocie leczniczym, [w:] M. Wiśniewska, G. Zieliński (red.), Wielowymiarowe aspekty doskonalenia podmiotów leczniczych, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Kumbhakar S.C., Lovell C.A., Stochastic Frontier Analysis, Cambridge 2000.
Zobacz w Google Scholar

Laskowska I., Zdrowie i nierówności w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne, Łódź 2012.
Zobacz w Google Scholar

Last J.M., Greenland S., Porta M. (red.), A Dictionary of Epidemiology, 5th edition, New York 2008.
Zobacz w Google Scholar

Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowska A., Likerski M., Pod presją czasu. Strategiczna Karta Wyników w praktyce, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski R., Modele systemów opieki zdrowotnej na świecie, [w:] M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lindemann M., Medicine and Society in Early Modern Europe, Cambridge 2010.
Zobacz w Google Scholar

Lubińska T. (red.), Budżet zadaniowy, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Lubińska T., Strąk T., Lazono-Platonoff A., Bedzieszak M., Godek M., Paradygmat budżetowania zadaniowego, [w:] T. Lubińska (red.), Kierunki zmian i modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Łańcucki J., Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością, [w:] J. Łańcucki (red.), Efektywność systemów zarządzania, Poznań 2004.
Zobacz w Google Scholar

Łaszkiewicz E., Ekonometria przestrzenna III. Modele wielopoziomowe – teoria i zastosowania, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Łyszczarz B., Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Magda I., Szczygielski K., Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia. Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Kraków 2004.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska-Misiąg E., Misiąg J., Finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Zarządzanie środkami publicznymi w polskich szpitalach, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Warszawa 1979.
Zobacz w Google Scholar

McKee M., Mossialos E., Beaten R., The Implications of European Law for Health Care, [w:] M. McKee, E. Mossialos, R. Beaten (red.), The Impact of EU Law on Health Care Systems, Brussels 2003.
Zobacz w Google Scholar

McPake B., Kumaranayake L., Normand C., Health Economics: An international perspective, wyd. 2, London 2008.
Zobacz w Google Scholar

Mills A.J., Ranson M.K., The Design of Health Systems, [w:] M.H. Merson, R.E. Black, A.J. Mills (red.), International Public Health: Diseases, Programs, Systems, and Policies, Sudbury 2006.
Zobacz w Google Scholar

Miszczyńska K., Efficiency Evaluation of Public Hospitals – DEA method, [w:] M. Mokrys, S. Badura (red.), Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference, Slovak Republic 2015.
Zobacz w Google Scholar

Miszczyńska K., Zdrowie publiczne i wydatki na ochronę zdrowia a rozwój zrównoważony jednostek samorządu terytorialnego (JST), [w:] B. Guziejewska (red.), Zrównoważony rozwój miast. Polityka i finanse, Łódź 2015.
Zobacz w Google Scholar

Moran M., Governing the Health Care State: A Comparative Study of the United Kingdom, the United States, and Germany, Manchester 1999.
Zobacz w Google Scholar

Mossialos E., Permanand G., Baeten R., Health Systems Governance in Europe: the Role of European Union Law and Policy, [w:] E. Mossialos, G. Permanand, R. Baeten, T. Harvey (red.), Health Systems Governance in Europe. The role of European Union law and policy, Cambridge 2010.
Zobacz w Google Scholar

Mróz T., (red.), Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Aspekty prawne i socjologiczne, Białystok 2012.
Zobacz w Google Scholar

Mullineux A.W., Murinde V., Handbook of International Banking, UK 2003.
Zobacz w Google Scholar

Muszalski W., Prawo socjalne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Nojszewska E. (red.), Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Nolte E., McKee M., Wait S., Describing and Evaluating Health Systems, [w:] A. Bowling, S. Ebrahim (red.), Handbook of Health Research Methods: Investigation, Measurement and Analysis, Maidenhead 2005.
Zobacz w Google Scholar

Opolski J., Zdrowie publiczne – geneza, przedmiot i zakres. Wprowadzenie do zagadnienia, [w:] J. Opolski (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. 1, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Opolski J., Zdrowie publiczne. Wprowadzenie do zagadnienia, [w:] D. Cianciara (red.), Zdrowie publiczne – przegląd tematyki, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych, wyd. 2, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Osbert-Pociecha G., Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji, [w:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Wrocław 2007.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski J. (red.), Finanse, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Ostaszewski J., Kosycarz E., Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji wydatków publicznych w Polsce, [w:] J. Ostaszewski (red.), Eseje o finansach publicznych, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Owsiak S., Finanse publiczne, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Studia i Materiały NBP, z. 192, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska M., Kozak S., Przystąpienie Polski do strefy euro a efektywność, poziom konkurencji oraz wyniki polskiego sektora finansowego, Materiały i Studia NBP, z. 228, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Podstawka M. (red.), Finanse, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Popiuk-Rysińska I., Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony zdrowia, [w:] W. Lizak, A.M. Solarz (red.), Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Poździoch S., System zdrowotny, [w:] C. Włodarczyk, A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. 1, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Ray S.C., Data Envelopment Analysis: Theory and Techniques for Economics and Operations Research, Cambridge 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rodwin V.G., The Health Planning Predicament: France, Quebec, England and the United States, Berkeley 1984.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Poznań 1998.
Zobacz w Google Scholar

Rosen G.A., A History of Public Health. Expanded edition, Baltimore 1993.
Zobacz w Google Scholar

Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowski I.P., Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Ryć K., Skrzypczak Z., Rachunki nakładów na ochronę zdrowia w Polsce, [w:] M. Plich (red.), Rachunki narodowe. Wybrane problemy i przykłady zastosowań, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Ryć K., Skrzypczak Z., Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia, [w:] E. Nojszewska (red.), Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Saaty T.L., Fundamentals of Decision Making and Priority and Theory with the Analytical Hierarchy Process, Pittsburgh 1994.
Zobacz w Google Scholar

Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process, New York 1980.
Zobacz w Google Scholar

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sanecki M., Epidemiologia jako podstawowe narzędzie zdrowia publicznego. Determinanty zdrowia. Diagnozowanie sytuacji zdrowotnej, [w:] J. Opolski (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. 1, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sanecki M., Systemy zdrowia – Proces transformacji – Przyczyny i cele zmian, [w:] J. Opolski (red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. 1, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Skyttner L., General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice (2nd Edition), NJ 2006.
Zobacz w Google Scholar

Smoleń M. (red.), Zarządzanie finansami, logistyka i marketing w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Wybrane problemy. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Łódź 2002.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak A., Dudzik-Urbaniak E., Juszczyk G., Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – stan i uwarunkowania rozwoju, [w:] A. Sobczak (red.), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Sochacka-Krysiak H., Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, [w:] S. Wieteska, M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Łódź 2009.
Zobacz w Google Scholar

Stankiewicz R., Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz J.M., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wrocław 2006.
Zobacz w Google Scholar

Strąk T., Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Suchecka J. (red.), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Suchecka J. (red.), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Suchecka J., Owczarek K., Jednorodne Grupy Diagnostyczne i ich wykorzystanie w finansowaniu świadczeń zdrowotnych, [w:] K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia na świecie, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Suchecka J., Owczarek K., Jednorodne grupy diagnostyczne narzędziem finansowania świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach UE – analiza porównawcza, [w:] J. Suchecka (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, wyd. 2, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Suchecka J., Żółtaszek A., Zastosowanie panelowego modelu przesunięć udziałów Berzega w analizie wydatków na ochronę zdrowia, [w:] K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia na świecie, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Supernat J., Zarządzanie, Wrocław 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sygit M., Zdrowie publiczne, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Tatara T., Słoniewski R., Dera P., Systemy ochrony zdrowia: skrypt dla studentów, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (red.), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (red.), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (red.), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Tulchinsky T.H., Varavikova T.A., The New Public Health. (2nd Edition), New York 2009.
Zobacz w Google Scholar

Urbanowicz U., Wronka M., Ocena efektywności wybranych działań podejmowanych w systemie ochrony zdrowia i jego podmiotach, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Katowice 2010.
Zobacz w Google Scholar

Walburg J., Principles of Performance Management, [w:] J. Walburg, H. Bevan, J. Wilderspin, K. Lemmens (red.), Performance Management in Health Care. Improving patient outcomes: an integrated approach, London–New York 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. Wskaźniki finansowe, Kraków 2009.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyn M., Uwarunkowania systemowe restrukturyzacji publicznych podmiotów leczniczych w Polsce, Wrocław 2013.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyn M., Zwiększenie źródeł finansowania polskiej opieki zdrowotnej – potrzeby i możliwości, [w:] I. Rudawska, E. Urbańczyk (red.), Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Witczak I., Ekonomika szpitala. Uwarunkowania, elementy, zasady, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk C., Reformy zdrowotne. Uniwersalny kłopot, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Kraków 2001.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk C., Czupryna A., Poździoch S., Ryś A. (red.), Zdrowie publiczne – wybrane zagadnienia, wyd. 2, Kraków 2000.
Zobacz w Google Scholar

Włodarczyk C.W., Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia, wyd. 2, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Lulka P., Lulka M., Kontraktowanie świadczeń przez NFZ. Nowe zasady od 2014 roku, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Wojtczak A., Zdrowie publiczne – wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki M.J., Miller M., Nowe Zdrowie Publiczne w perspektywie ostatnich 30 lat, [w:] J. Nosko (red.), Zdrowie publiczne w zmieniającej się Europie i w Polsce, Łódź 2004.
Zobacz w Google Scholar

Youde J., Global Health Governance, Cambridge 2012.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś A., Uwagi na temat wyboru metody normowania zmiennych diagnostycznych, [w:] Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku: księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego, Toruń 2002.
Zobacz w Google Scholar

Ziębicki B., Próba modelowego ujęcia pomiaru efektywności organizacji usług instytucji użyteczności publicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 713, Kraków 2006.
Zobacz w Google Scholar

Zweifel P., Breyer F., Kifmann M., Health Economics, Berlin–Heidelberg 2009.
Zobacz w Google Scholar

Adamczyk-Kłoczkowska B., Wojna M., Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 2008, nr 118 (1).
Zobacz w Google Scholar

Adamus W., Adamus T., Ocena szpitali z perspektywy pacjentów, „Zdrowie i Zarządzanie” 2012, nr 4 (10).
Zobacz w Google Scholar

Adamus W., Gręda A., Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2005, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Adunlin G., Diaby V., Xiao H., Application of Multicriteria Decision Analysis in Health Care: a systematic review and bibliometric analysis, „Health Expectations” 2015, vol. 18 (6).
Zobacz w Google Scholar

Aigner D., Lovell C., Schmidt P., Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models, „Journal of Econometrics” 1977, vol. 6 (1).
Zobacz w Google Scholar

Amaral T., Costa A.P.C., Improving Decision-making and Management of Hospital Resources: An application of the Promethee II method in an Emergency Department, „Journal of Operations Research for Health Care” 2014, vol. 3.
Zobacz w Google Scholar

Ariyarante Ch.B., Featherstone A.M., Langemeier M.R., Barton D.G., Measuring X-Efficiency and Scale Efficiency for a Sample of Agricultural Cooperatives, „Agricultural and Resource Economics Review” 2000, vol. 29 (2).
Zobacz w Google Scholar

Avkiran N., Rowlands T., How to Better Identify the True Managerial Performance: State of the art using DEA, „Omega” 2008, vol. 36.
Zobacz w Google Scholar

Baker G.R., Pink G.H., A Balanced Scorecard for Canadian Hospitals, „Healthcare Management Forum” 1995, vol. 8 (4).
Zobacz w Google Scholar

Barburski J., Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41 (1).
Zobacz w Google Scholar

Benslimane Y., Yang Z., Linking Commercial Website Functions to Perceived Usefulness. A free disposal hull approach, „Mathematical and Computer Modelling” 2007, vol. 46.
Zobacz w Google Scholar

Berger A., Humphrey D.C., Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research, „European Journal of Operational Research” 1997, vol. 98.
Zobacz w Google Scholar

Berger A.N., Mester L.J., Beyond the Black Box: What explains differences in the efficiencies of financial institutions, „Journal of Banking and Finance” 1997, vol. 21.
Zobacz w Google Scholar

Bielawa A., Przegląd kryteriów i mierników efektywnościowych przedsiębiorstw nastawionych projakościowo, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2013, nr 34.
Zobacz w Google Scholar

Bisbe J., Barrubes J., The Balanced Scorecard as a Management Tool for Assessing and Monitoring Strategy Implementation in Health Care Organizations, „Revista Española de Cardiología” 2012, vol. 65 (10).
Zobacz w Google Scholar

Bonin J.P., Hasan I., Wachtel P., Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries, „Journal of Banking & Finance” 2005, vol. 29.
Zobacz w Google Scholar

Broniewicz E., Dziurdzikowska E., Metody wielokryterialne w równoważeniu procesów społeczno-gospodarczych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 491.
Zobacz w Google Scholar

Caballer-Tarazona M., Moya-Clemente I., Vivas-Consuela D., Barrachina-Martinez I., A Model to Measure the Efficiency of Hospital Performance, „Mathematical and Computer Modelling” 2010, vol. 52 (7–8).
Zobacz w Google Scholar

Carpenter W.R., Meyer A.-M., Abernethy A.P., Sturmer T., Kosorok M.R., A Framework for Understanding Cancer Comparative Effectiveness Research Data Needs, „Journal of Clinical Epidemiology” 2012, vol. 65.
Zobacz w Google Scholar

Chanachitpricha Ch., Bond A., Conceptualising the Effectiveness of Impact Assessment Process, „Environmental Impact Assessment Review” 2013, vol. 43.
Zobacz w Google Scholar

Chang P. i in., An AHP Model for Bringing Experts to Consensus on Medical Payment Standards, „Journal of Systems Engineering Society of China” 2006, vol. 15 (2).
Zobacz w Google Scholar

Chycak-Kryczka A., Wrześniewska-Wal I., Świadczenia gwarantowane, „Medycyna Rodzinna” 2011, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Cullinane K. i in., The Technical Efficiency of Container Ports: Comparing data envelopment analysis and stochastic frontier analysis, „Transportation Research Part A” 2006, vol. 4.
Zobacz w Google Scholar

Cygańska M., Wykorzystanie analizy finansowej do oceny rentowności szpitali – wybrane problemy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 388: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa.
Zobacz w Google Scholar

Czerw A., Religioni U., Ekonomika podmiotów leczniczych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, nr 93 (3).
Zobacz w Google Scholar

Czyż-Gwizdała E., Koncepcje pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji – zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności organizacji, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1 (1).
Zobacz w Google Scholar

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., Sposoby klasyfikacji modeli DEA, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2009, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Debreu G., The Coefficient of Resource Utilization, „Econometrica” 1951, vol. 19 (3).
Zobacz w Google Scholar

Dubas K., Problematyka efektywności w ochronie zdrowia – znaczenie i metody pomiaru, „Problemy Zarządzania” 2011, t. 9, nr 3 (33).
Zobacz w Google Scholar

Dubas-Jakóbczyk K., Ocena sytuacji finansowej szpitali uniwersyteckich na podstawie sprawozdań finansowych za rok 2014, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2017, z. 100.
Zobacz w Google Scholar

Elling R.H., Theory and Method for the Cross-national Study of Health Systems, „International Journal of Health Services” 1994, vol. 24 (2).
Zobacz w Google Scholar

Fee E., Brown Th.M., The Public Health Act of 1848, „Bulletin of the World Health Organisation” 2005, vol. 83 (11).
Zobacz w Google Scholar

Filinson R., Chmielewski P., Niklas D., Back to the Future: Polish health care reform, „Communist and Post-Communist Studies” 2003, vol. 36 (4).
Zobacz w Google Scholar

Filipczak K., Czernicki J., Problemy medycyny społecznej w ujęciu Heleny Radlińskiej – polskiego prekursora pedagogiki społecznej, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2005, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Freeman R., Frisina L., Health Care Systems and the Problem of Classification, „Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice” 2010, vol. 12 (1–2).
Zobacz w Google Scholar

Frenk J., Donabedian A., State Intervention in Medical Care: Types, Trends and Variables, „Health Policy and Planning” 1987, vol. 2 (1).
Zobacz w Google Scholar

Giermiziak W., Kamiński J., Modele finansowania opieki zdrowotnej, „Polski Merkuriusz Lekarski XXXIII” 2012, nr 198.
Zobacz w Google Scholar

Goss Ch.H., Tefft N., Comparative Effectiveness Research – what is it and how does one do it?, „Paediatric Respiratory Reviews” 2013, vol. 14.
Zobacz w Google Scholar

Gotowska M., Jakubczak A., Differentiation of Economical Effectiveness of Enterprises by the Divisions in Manufacturing in Poland, „Journal of Central European Agriculture” 2010, vol. 11 (3).
Zobacz w Google Scholar

Grigoroudis E., Orfanoudaki E., Zopounidis C., Strategic Performance Measurement in a Healthcare Organisation: A Multiple Criteria Approach Based on Balanced Scorecard, „Omega” 2012, vol. 40.
Zobacz w Google Scholar

Guziejewska B., Efektywność finansów samorządu terytorialnego, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 5–6.
Zobacz w Google Scholar

Hady J., Leśniowska M., Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2011, R. 1, nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Hummel J.M., Ijzerman M.J., The Past and Future of the AHP in Health Care Decision Making, „Proceedings of the XI Symposium ISAHP” 2011.
Zobacz w Google Scholar

Inamdar N., Kaplan R.S., Bower M., Applying the Balanced Scorecard in Healthcare Provider Organizations, „Journal of Healthcare Management” 2002, vol. 47.
Zobacz w Google Scholar

Jacobs R., Alternative Methods to Examine Hospital Efficiency: Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis, „Health Care Management Science” 2001, vol. 4 (2).
Zobacz w Google Scholar

Jastrzębska M., Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 6 (84).
Zobacz w Google Scholar

Jaworzyńska M.A., Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w szpitalu – studium przypadku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin–Polonia” 2015, nr 49 (4).
Zobacz w Google Scholar

Jena A.B., Philipson T.J., Endogenous Cost-Effectiveness Analysis and Health care technology Adoption, „Journal of Health Economics” 2013, vol. 32.
Zobacz w Google Scholar

Jończyk J., Czwarta wersja powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 11.
Zobacz w Google Scholar

Jończyk J., Zasady i modele ochrony zdrowia, „Państwo i Prawo” 2010, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Kaplan R.S., Norton D.P., Using Balanced Scorecard as a Strategic Management System, „Harvard Business Review” 1996.
Zobacz w Google Scholar

Kazlaukaite R., Buciuniene I., The Role of Human Resources and Their Management in the Establishment of Sustainable Competitive Advantage, „Engineering Economics” 2008, vol. 5 (60).
Zobacz w Google Scholar

Kisielewska M., Charakterystyka wybranych metod pomiaru efektywności bazujących na krzywych efektywności, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2005, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Kisielewska M., Pojęcie efektywność w metodach analizy granicznej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2008, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Knapp M., Pan Y.J., McCrone P., Cost-Effectiveness Comparison between Antidepressant Treatments in Depression: Evidence from Database Analyses and Prospective Studies, „Journal of Affective Disorders” 2012, vol. 139.
Zobacz w Google Scholar

Kolasa K., Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia a wielokryterialny model podejmowania decyzji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2015, nr 2 (49).
Zobacz w Google Scholar

Koliński A., Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, „Logistyka” 2011, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kolmar M., Beveridge versus Bismarck Public-pension Systems in Integrated Markets, „Regional Science and Urban Economics” 2007, vol. 37.
Zobacz w Google Scholar

Krok E., Efektywność w służbie zdrowia przez pryzmat jakości, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH” 2012, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Krzeczewski B., Wpływ organu założycielskiego na efektywność finansową szpitali w województwie łódzkim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, t. 65.
Zobacz w Google Scholar

Kujawa A., Siemionek M., Strategiczna orientacja przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Balanced Scorecard, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 1 (2).
Zobacz w Google Scholar

Kulik T.K., Zdunek K., Pacian A., Polityka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej, „Zdrowie i Dobrostan” 2013, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Labisch A., The Social Construction of Health: from Early Modern Times to the Beginnings of the Industrialization, „Medizin, Gesellschaft, und Geschichte. Beiheft: Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung” 1992, vol. 1.
Zobacz w Google Scholar

Lee S.Y., Chun C.B., Lee Y.G., Seo N.K., The National Health Insurance as one type of new typology: The case of South Korea and Taiwan, „Health Policy” 2008, vol. 85 (1).
Zobacz w Google Scholar

Levitt T., Exploit the Product Life Cycle, „Harvard Business Review” 1965, vol. 43.
Zobacz w Google Scholar

Lewandowski R.A., Wykorzystanie Zrównoważonej Karty Wyników w organizacjach ochrony zdrowia – studium przypadku, „Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu” 2008, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Lin T.-Y., Chiu Sh.-H., Using Independent Component Analysis and Network DEA to Improve Bank Performance, „Economic Modelling” 2013, vol. 32.
Zobacz w Google Scholar

Lovaglio P.G., Model Building and Estimation Strategies for Implementing the Balanced Scorecard in Health Sector, „Journal of Quality & Quantity” 2011, vol. 45 (1).
Zobacz w Google Scholar

Lupi S. i in., Multidimensional Evaluation of Performance with Experimental Application of Balanced Scorecard: a Two Year Experience, „Cost Effectiveness and Resource Allocation” 2011, vol. 9 (7).
Zobacz w Google Scholar

Łagowski P., Analiza finansowa kluczowych podmiotów leczniczych w województwie dolnośląskim, „Finanse i Rachunkowość” 2016, nr 2: Sytuacja przedsiębiorcy w warunkach pokryzysowych.
Zobacz w Google Scholar

Maciąg A., Sakowska I., Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych, „Studia i Materiały Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” 2006, nr 1 (3).
Zobacz w Google Scholar

Martin S., Rice N., Smith P.C., Comparing Costs and Outcomes across Programmes of Health Care, „Health Economics” 2012, vol. 21.
Zobacz w Google Scholar

Maruthur N.M. i in., Systematic Assessment of Benefits and Risks: study protocol for a multi-criteria decision analysis using the Analytic Hierarchy Process for comparative effectiveness research, „F1000Res.” 2013, vol. 2 (160).
Zobacz w Google Scholar

Mayes R., The Origins, Development, and Passage of Medicare’s Revolutionary Prospective Payment System, „Journal of the History of Medicine and Allied Sciences” 2007, vol. 62 (1).
Zobacz w Google Scholar

Meeusen W., van den Broeck J., Efficiency Estimation from Cobb–Douglas Production functions with Composed Error, „International Economic Review” 1977, vol. 18 (2).
Zobacz w Google Scholar

Miller M., Opolski J., Zdrowie publiczne w Polsce a polityka zdrowotna w świetle dokumentów Światowej Organizacji Zdrowia, „Postępy Nauk Medycznych” 2009, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Miller M., Wysocki M.J., Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie Publiczne, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, nr 57.
Zobacz w Google Scholar

Miller M., Zieliński A., Zdrowie publiczne – misja i nauka, „Przegląd Epidemiologiczny” 2002, nr 56.
Zobacz w Google Scholar

Miszczyńska K., Koszty i przychody funkcjonowania NFZ w Polsce w latach 2008–2011 ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów wojewódzkich, „Journal of Management and Finance” 2013, vol. 11 (2), issue 5.
Zobacz w Google Scholar

Mitropoulos P., Mitropoulos I., Giannikos I., Combining DEA with Location Analysis for the Effective Consolidation of Services in the Health Sector, „Computers & Operations Research” 2013, vol. 40.
Zobacz w Google Scholar

Mullahy J., Econometric Modeling of Helath Care Costs and Expenditures: A Survey of Analitical Issues and Related Policy Considerations, „Medical Care” 2009, vol. 47.
Zobacz w Google Scholar

Nieplowicz M., Analiza porównawcza zastosowania Zrównoważonej Karty Wyników w podmiotach leczniczych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 442.
Zobacz w Google Scholar

Nikolaou I., Tsalis Th. A., Development of Sustainable Balanced Scorecard Framework, „Ecological Indicators” 2013, vol. 34.
Zobacz w Google Scholar

Nojszewska E., Efektywność ekonomiczna jako narzędzie analityczne dla ochrony zdrowia, „Problemy Zarządzania” 2013, nr 3 (33).
Zobacz w Google Scholar

Northcott D., France N., The Balanced Scorecard in New Zealand Health Sector Performance Management: Dissemination to Diffusion, „Australian Accounting Review” 2008, vol. 15 (37).
Zobacz w Google Scholar

O’Neill L., Rauner M., Heidenberger K., Kraus M., A Cross-national Comparison and Taxonomy of DEA-based Hospital Efficiency Studies, „Socio-Economic Planning Sciences” 2008, vol. 42.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski M., Cele i mierniki perspektywy procesów wewnętrznych w strategicznej karcie wyników.
Zobacz w Google Scholar

Rachunkowość – wybrane problemy, „Zarządzanie i Finanse” 2009, nr 4 (1).
Zobacz w Google Scholar

Papadopoulos D.L., Karra E.D., Measuring Performance of Theagenion Hospital of Thessaloniki, Greece through a Balance Scorecard, „Operational Research. An International Journal” 2005, vol. 5 (2).
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska M., Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych jako źródło finansowania zakładu opieki zdrowotnej, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse” 2010, t. 6, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska M., Prawa pacjenta w szpitalu, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie” 2011, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Perelman M., Retrospectives: X-Efficiency, „Journal of Economic Perspectives” 2011, vol. 25 (4).
Zobacz w Google Scholar

Preyr C., Pink G., Scale and Scope Efficiencies of Hospitals Consolidations, „Journal of Health Economics” 2006, vol. 25.
Zobacz w Google Scholar

Rothgang H., Cacace M., Grimmeisen S., Wendt C., The Changing Role of the State in Healthcare Systems, „European Review” 2005, vol. 13, supp 1.
Zobacz w Google Scholar

Rój J., Ocena efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem podejścia nieparametrycznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2011, z. 253.
Zobacz w Google Scholar

Ruciński P., Koszyk świadczeń gwarantowanych A.D. 2009, „Kardiochirurgia i Torakochirurgia” 2009, t. 6, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Rushing W., Differences in Profit and Nonprofit Organisations, a Study of Effectiveness and Efficiency in General Resort – Stay Hospitals, „Administrative Sciency Quarterly” 1974, vol. 19 (4).
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska A., Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 1 (4).
Zobacz w Google Scholar

Saaty T.L., Decision Making with the Analytic Hierarchy Process, „International Journal of Services Sciences” 2008, vol. 1 (1).
Zobacz w Google Scholar

Schmidt K. i in., Applying the Analytic Hierarchy Process in Healthcare Research: A systematic literature review and evaluation of reporting, „BMC Medical Informatics and Decision Making” 2015, vol. 15 (112).
Zobacz w Google Scholar

Silas S., Rajsingh E.B., Performance Analysis on Algorithms for Selection of Desired Healthcare Services, „Health Expectations” 2015, vol. 18 (6).
Zobacz w Google Scholar

Skrzypek E., Efektywność działań TQM – koszty jakości, „Problemy Jakości” 1999, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Smith J.M., Topol E., A Call to Action. Lowering the cost of Health care, „American Journal of Preventive Medicine” 2013, vol. 44.
Zobacz w Google Scholar

Sohn Y.S., Yoonseong K., DEA Based Multi-Period Evaluation System for Research in Academia, „Expert Systems with Applications” 2012, vol. 39.
Zobacz w Google Scholar

Sordyl G., Realizacja zasady solidaryzmu społecznego w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2009, nr 808.
Zobacz w Google Scholar

Susmarski S., Wybrane problemy oceny efektywności funduszy publicznych na podstawie Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin–Polonia” 2016, nr 50 (4).
Zobacz w Google Scholar

Szetela A., Zewnętrzne metody oceny jakości w ochronie zdrowia – akredytacja i system zarzadzania jakością według normy ISO 9001:2008, „Problemy Zarządzania” 2012, t. 10, nr 2 (37).
Zobacz w Google Scholar

Szymaniec-Mlicka K., Ocena efektywności organizacji publicznych na przykładzie szpitali publicznych – aspekty metodyczne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie” 2015, z. 1941 (83).
Zobacz w Google Scholar

Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2010, seria G., t. 97, z. 2.
Zobacz w Google Scholar

Szymańska E., Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych, „Journal of Agrobusiness and Rural Development” 2009, vol. 2 (12).
Zobacz w Google Scholar

Tatara T., Matysiak A., Wyrozębska A., Opieka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej – organizacja i funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 2009, t. 119, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Terris M., The Three World Systems of Medical Care: Trends and Prospects, „American Journal of Public Health” 1978, vol. 68 (11).
Zobacz w Google Scholar

Terris M., Cornely P.B., Daniels H.C., Kerr L.E., The Case of a National Health Service, „American Journal of Public Health” 1977, vol. 67 (12).
Zobacz w Google Scholar

Theriou N.G., Demitriades E., Chatzoglou P., A Proposed Framework for Integrating the Balanced Scorecard into the Strategic Management Process, „Operational Research. An International Journal” 2004, vol. 4 (2).
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T., Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: Organizacja i Zarządzanie 2014, z. 74.
Zobacz w Google Scholar

Tulchinsky T.H., Varavikova T.A., What is the „New Public Health”?, „Public Health Reviews” 2010, vol. 32 (1).
Zobacz w Google Scholar

Tymowska K., Health Care under Transformation in Poland, „Health Policy” 2001, vol. 56 (2).
Zobacz w Google Scholar

Űchert S., Albrecht K., Dauenhauer A., Bannowsky A., Loch T., Kuczyk M.A., Johan Peter Frank: revisiting the forgotten founder of the modern health care system, „European Urology Supplements” 2009, vol. 8 (4).
Zobacz w Google Scholar

Vanberkel P.T. i in., Efficiency Evaluation for Pooling Resources in Health Care, „OR Spectrum” 2012, vol. 34.
Zobacz w Google Scholar

Wardzińska K., Stochastyczna analiza graniczna – przegląd zastosowań, „Economics and Management” 2012, vol. 4.
Zobacz w Google Scholar

Wendt C., Frisina L., Rothgang H., Healthcare System Types: A Conceptual Framework for Comparison, „Social Policy & Administration” 2009, vol. 43 (1).
Zobacz w Google Scholar

Wendt C., Mapping European Healthcare Systems: a comparative analysis of financing, service provision and access to Healthcare, „Journal of European Social Policy” 2009, vol. 19 (5).
Zobacz w Google Scholar

Wielicka K., Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2014, z. 1909, nr 70.
Zobacz w Google Scholar

Wimbush E., Watson J., An Evaluation Framework for Health Promotion: theory, quality and effectiveness evaluation, „Evaluation” 2000, vol. 6 (3).
Zobacz w Google Scholar

Winslow C.-E. A., The Untilled Fields of Public Health, „Science” 1920, no. 9.
Zobacz w Google Scholar

Wrona B., Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2011, z. 11.
Zobacz w Google Scholar

Wyrębek H., Efektywność systemu zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2013, z. 98.
Zobacz w Google Scholar

Wysocki M.J., Miller M., Nowe Zdrowie Publiczne w perspektywie ostatnich 30 lat, „Zdrowie Publiczne” 2003, t. 113, nr 1/2.
Zobacz w Google Scholar

Zelman W.N., Pink, G.H., Matthias, C.B., Use of the Balanced Scorecard in Health Care, „Journal of Health Care Finance” 2003, vol. 29 (4).
Zobacz w Google Scholar

Zioło M., Efekty i efektywność jako przedmiot pomiaru w sektorze publicznym a paradoks towarzyszący procesowi, „Finanse Komunalne” 2013, nr 10 (22).
Zobacz w Google Scholar

Bettcher D.W., Sapirie S., Goon E.H.T., Essential Public Health Functions: Results of the international Delphi study, „World Health Statistics Quarterly” 1998, vol. 51 (1).
Zobacz w Google Scholar

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa (kolejne tomy wydane w latach 1999–2015).
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2003 r., GUS, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Budżety gospodarstw domowych w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Gericke Ch., Kuszewski K., Health Systems in Transition – Polska, „European Observatory on Health Systems and Policies” 2005, vol. 7 (5).
Zobacz w Google Scholar

Global Strategy for Health for All by the Year 2000, „Health for All Series” No. 3, World Health Organization, Geneva 1981.
Zobacz w Google Scholar

Health 21. The Health for All Policy Framework for the WHO European Region, „European Health for All Series” No. 6, World Health Organisation, Copenhagen 1999.
Zobacz w Google Scholar

Journard I., Hakkinen U., Cross-country Analysis of Efficiency in OECD Health Care Sectors. Options for Research, OECD Economics Department Working Papers, 2007/554, OECD Publishing, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Journard I., Andre Ch., Nicq Ch., Health Care Systems: Efficiency and Institutions, Economic Department Working Papers No. 769, ECO/WKP 2010/25.
Zobacz w Google Scholar

Lalonde M., A New Perspective of the Health of Canadians – a working document, Minister of Supply and Service, Canada 1981.
Zobacz w Google Scholar

Leowski J., Essential public health functions – their place in the Health – for – All Policy for the 21st century, „World Health Statistics Quarterly” 1998/51, vol. 1.
Zobacz w Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Mały Rocznik Statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Ncaayiyana D., Goldstein G., Yach D., New Public Health and the WHO’s Ninth General Program of Work: A discussion Paper, World Health Organization, Geneva 1995.
Zobacz w Google Scholar

NIK, Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach planu finansowego na rok 2013, 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7653,vp,9595.pdf (dostęp: 20.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Ottawa Charter for Health Promotion, „Health Promotion” vol. 1 (4), Oxford University Press, Great Britain 1987.
Zobacz w Google Scholar

Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999, GUS, Warszawa 2000.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2000, GUS, Warszawa 2001.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, GUS, Warszawa 2002.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002, GUS, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003, GUS, Warszawa 2004.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006, GUS, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010, GUS, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, GUS, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

Sadler B., International study of the effectiveness of environmental assessment, Final report, Canadian Environmental Assessment Agency, Ottawa 1996.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2004, NFZ, Warszawa 2005.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2005, NFZ, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2006, NFZ, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2007, NFZ, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2008, NFZ, Warszawa 2009.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2009, NFZ, Warszawa 2010.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2010, NFZ, Warszawa 2011.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2011, NFZ, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2012, NFZ, Warszawa 2013.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2013, NFZ, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2014, NFZ, Warszawa 2015.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2015, NFZ, Warszawa 2016.
Zobacz w Google Scholar

The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance, World Health Organization, Geneva 2000.
Zobacz w Google Scholar

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
Zobacz w Google Scholar

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 r., GUS, Warszawa 2017.
Zobacz w Google Scholar

Dekret o obowiązkowym ubezpieczeniu chorobowym (Dz. Pr. P.P. z 1919 r. Nr 9, poz. 222).
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 33 ust. 1d. ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U.03.24.199 jt z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.11.284.1672) wydane na podstawie art. 33, ust.1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (Dz.U.03.24.199 jt, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Komisji UE z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania (Dz.U.UE.L.2015.62.6).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz.U. z 1920 r. Nr 44, poz. 272, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 lipca 1994 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn.zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 174, poz. 1039; Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.).
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie 60/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, http://www.nfz.gov.pl/ (dostęp: 15.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Analiza wskaźnikowa, Ministerstwo Zdrowia, www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma…/docs/anali_wskaznik_24112006.pdf (dostęp: 15.09.2014).
Zobacz w Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, www.csioz.gov.pl (dostęp: 15.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Declaration of Alma AtaInternational Conference on Primary Health Care, World Health Organisation 1978, http://www.who.int/hpr/NPH/docs/declaration_almaata.pdf (dostęp: 6.11.2011).
Zobacz w Google Scholar

Definitions of Public Health, http://www.med.uottawa.ca/sim/data/Public_Health_Definitions_e. htm (dostęp: 4.10.2015).
Zobacz w Google Scholar

Dercz M., Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, „Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego” 2006, nr 2, http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=9&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bnews%5D=15319&cHash=0e523acefd51c85822e14e45d067a431 (dostęp: 1.04.2012).
Zobacz w Google Scholar

Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego. Wydanie internetowe, http://doroszewski.pwn.pl/ (dostęp: 15.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Dytczak M., G. Ginda i M. Kisielewicz, Wybrane narzędzia grupowego wspomagania decyzji w zarządzaniu miastem. Materiały z konferencji KZZ, Zakopane, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/44_Dytczak_M.pdf (dostęp: 11.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Emerging Markets Information Service EMIS, baza danych dostępna przez zasoby witryny internetowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, http://lib.uni.lodz.pl/ (dostęp: 25.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/ (dostęp: 23.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus (dostęp: 10.10.2017).
Zobacz w Google Scholar

Gołąb J., Informacja prasowa po konferencji prasowej na temat koszyka świadczeń zdrowotnych, Ministerstwo Zdrowia 2008, http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m99&ms=915&ml=pl&mi=915&mx=0&mt=&my=549&ma=010765 (dostęp: 4.05.2012).
Zobacz w Google Scholar

Hoffman S.J., Rottingen J.-A., Bennett S., Lavis J.N., Edge J.S., Frenk J., Background paper on: Conceptual Issues Related to Health Systems Research to Inform a WHO Global Strategy on Health Systems Research, A Working Paper in Progress, February 2012, [za:] European Observatory for Health Systems and Policies. Observatory Glossary, 2007, http://www.who.int/alliance-hpsr/alliancehpsr_backgroundpaperhsrstrat1.pdf. (dostęp: 25.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Krajowa Izba Diagnostyków Laboratoryjnych, http://www.kidl.org.pl (dostęp: 06.04.2012; 30.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Milstein B., Hygeia’s Constellation: Navigating health futures in a dynamic and democratic world, GA Syndemics Prevention Network, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta 2008, http://www.cdc.gov/syndemics/pdfs/Hygeias_Constellation_Milstein.pdf (dostęp: 6.11 2011).
Zobacz w Google Scholar

Ministerstwo Zdrowia, http://www.mz.gov.pl (dostęp: 6.04.2012; 23.06.2016; 10.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Miszczyński M., Wielokryteriowa optymalizacja dyskretna, KBO, UŁ 2007, http://www.mm.pl/~m-miszczynski/index/UL/Eksoc/BO2/WOD_1.pdf (dostęp: 13.10.2015).
Zobacz w Google Scholar

Naczelna Izba Aptekarska, http://nia.org.pl (dostęp: 4.04.2012; 30.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Naczelna Izba Lekarska, http://www.nil.org.pl (dostęp: 30.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, http://www.izbapiel.org.pl (dostęp: 6.04.2012; 30.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Narodowy Plan Zdrowotny na lata 2004–2013, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2003, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/narodowy_plan_zdrowia_30042004.pdf (dostęp: 17.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

NIK o zatrudnieniu w służbie zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zatrudnieniu-w-sluzbie-zdrowia.html (dostęp: 31.05.2016).
Zobacz w Google Scholar

O samorządzie lekarskim, Naczelna Izba Lekarska, http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/o-samorzdzie-lekarskim (dostęp: 6.04.2012).
Zobacz w Google Scholar

OECD, Health at a Glance 2017, OECD 2017, https://www.health.gov.il/publicationsfiles/healthataglance2017.pdf (dostęp: 25.09.2018).
Zobacz w Google Scholar

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, http://www.ozzpip.com.pl (dostęp: 30.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, http://www.ozzl.org.pl (dostęp: 30.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, http://www.szpitale.org(dostęp: 30.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Pan American Health Organization, http://www.paho.org (dostęp: 23.04.2013).
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska M., Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych krajach UE, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse”, http://www.e-finanse.com/artykuly/47.pdf (dostęp: 15.10.2011).
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska M., Nowe definicje i podmioty – przewodnik po ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ABC a Wolters Kluwer business 2011, www.zdrowie.abc.com.pl (dostęp: 22.03.2012).
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska M., Zarys finansowania systemu zdrowotnego w Polsce, „Kwartalnik internetowy e-Finanse”, http://www.e-finanse.com/artykuly/56.pdf (dostęp: 27.04.2012).
Zobacz w Google Scholar

Paszkowska M., Zakres przedmiotowy prawa do świadczeń świadczeniobiorcy, ABC a Wolters Kluwer business, http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zakres-przedmiotowy-prawa-do-swiadczen-swiadczeniobiorcy (dostęp: 22.03.2012).
Zobacz w Google Scholar

Prawo pacjenta do wyboru szpitala i lekarza, Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Łodzi, http://www.nfz-lodz.pl/ (dostęp: 10.12.2014).
Zobacz w Google Scholar

Proposal for a Taxonomy of Health Insurance, OECD health project, Organisation of Economic Cooperation and Development, Paris 2004, http://www.oecd.org/els/health-systems/31916207.pdf (dostęp: 11.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Serwach M., Prowadzenie działalności leczniczej oraz zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych według nowego prawa, „Medycyna Praktyczna” 2011, nr 8, www.prawo.mp.pl (dostęp: 21.03.2012).
Zobacz w Google Scholar

Stowarzyszenie Pacjentów „Primum Non Nocere”, http://www.sppnn.org.pl/onas.php (dostęp: 30.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

Tubek S., Propedeutyka zarządzania w ochronie zdrowia w Polsce – stan na rok 2011 (cz. 4). Samorządy i związki zawodowe w ochronie zdrowia, „Rynek Zdrowia” 2011, http://www.rynekzdrowia.pl/Zdaniem-eksperta/Rola-samorzadu-terytorialnego-w-funkcjonowaniu-systemu-ochronyzdrowia,103295,1006.html (dostęp: 6.04.2012).
Zobacz w Google Scholar

Tubek S., Rola samorządu terytorialnego w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, „Rynek Zdrowia” 2010, http://www.rynekzdrowia.pl/Zdaniem-eksperta/Rola-samorzadu-terytorialnego-w-funkcjonowaniu-systemu-ochrony-zdrowia,103295,1006.html (dostęp: 1.04.2012).
Zobacz w Google Scholar

What are the EPHF?, Pan American Health Organization – Regional Office of the World Health Organization, http://www.paho.org/english/dpm/shd/hp/EPHF.htm (dostęp: 12.10.2011).
Zobacz w Google Scholar

What is Health System?, Healthy Development – The World Bank Strategy for HNP Results, Annex L, The World Bank 2007, http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/281627–1154048816360/AnnexLHNPStrategyWhatisaHealthSystemApril242007.pdf (dostęp: 4.09.2015).
Zobacz w Google Scholar

WHO – European Health for All database, http://data.euro.who.int/hfadb/
Zobacz w Google Scholar

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, http://www.wczp-lodz.pl/ (dostęp: 31.09.2012).
Zobacz w Google Scholar

World Health Organisation, http://who.int/ (dostęp: 29.07.2011).
Zobacz w Google Scholar

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, www.zus.pl (dostęp: 10.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Zdrowie Łódzkie – Regionalny Serwis Informacyjny, http://www.zdrowie.lodzkie.pl/ (dostęp: 10.02.2018).
Zobacz w Google Scholar

Zięba-Załucka H., Samorząd zawodowy w świetle Konstytucji RP, „Monitor Prawniczy” 2005, nr 10, http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=20&id=427 (dostęp: 4.04.2012).
Zobacz w Google Scholar

Zimna T.T., Zadania jednostek samorządu terytorialnego i wojewody w zakresie zapewniania równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, LEX a Wolters Kluwer business, 2009, http://www. samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zadania-jednostek-samorzadu-terytorialnego-i-wojewody-wzakresie-zapewnienia-rownego-dostepu-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej (dostęp: 1.04.2012).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

3 września 2019

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-494-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-495-0

Inne prace tego samego autora