Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole

Autorzy

Joanna Cewińska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
https://orcid.org/0000-0002-5582-3616
Małgorzata Striker
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
https://orcid.org/0000-0002-3631-1826

Słowa kluczowe:

styl życia, zainteresowania pozazawodowe, życie rodzinne, życie towarzyskie, zdrowie i kondycja, praca zespołowa

Streszczenie

Problematyka stylu życia w naukach o zarządzaniu staje się coraz bardziej istotna. Większy nacisk kładzie się na kwestie różnorodności pracowników w organizacjach i zespołach, a także na ich styl życia. Podkreśla się, że to zróżnicowanie wpływa pozytywnie lub negatywnie na wiele parametrów zespołowych, na przykład klimat, poziom zaufania czy efektywność zespołu. Sytuacja ta stanowi nowe wyzwanie dla praktyków, których zadaniem staje się tworzenie środowiska pracy sprzyjającego osiąganiu indywidualnych i organizacyjnych korzyści w oparciu o zarządzanie zespołem zróżnicowanym ze względu na styl życia i kształtowanie zaangażowania jego członków.

Autorki sprowadzają wywody terminologiczno-teoretyczne do minimum, rozwijając wątek empiryczno-praktyczny. Książka stanowi ciekawy raport z przeprowadzonych badań. Licznie zgromadzona bibliografia pozwala uwzględnić najnowsze trendy w tym obszarze i wytyczyć kierunki dalszego rozwoju.

Tematyka jest nowa i oryginalna zarówno na gruncie polskim, jak i literatury światowej. Autorki wskazują że celem monografii „jest wskazanie zasadności badania stylów życia i elementów je kształtujących w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi”. Jak dotąd niewiele opracowań w obszarze nauk o zarządzaniu zostało poświęconych tej problematyce.

Publikacja, dzięki przeprowadzonym badaniom empirycznym i próbie systematyzacji dotychczasowego stanu badań, przyczynia się również do poszerzenia wiedzy poświęconej znaczeniu stylu życia w naukach o zarządzaniu.

Z recenzji dr hab. Dagmary Lewickiej, prof. AGH

Bibliografia

Adler A., Sens życia, Gebethner i Wolff, Kraków 1933, http://delibra.bg.polsl.pl/Content/23396/sens.pdf (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Anczyk A., Kuźniewski K., Dyskryminacja religijna w miejscu pracy w Polsce – zarys zagadnienia, „Dialog Społeczny w Miejscu Pracy” 2014, nr 159, s. 159–171.
Zobacz w Google Scholar

Andrałojć M., Zalety i ograniczenia ankiety internetowej jako metody zbierania materiału badawczego w dziedzinie zzl, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2006, nr 5, s. 109–123.
Zobacz w Google Scholar

Antonides G., Van Raaij W.F., Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Zobacz w Google Scholar

Arredondo P., Successful diversity management initiatives: A Blueprint for Planning and Implementation, Sage Publications, Thousand Oaks – London – New Delhi 1996.
Zobacz w Google Scholar

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Zobacz w Google Scholar

Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, t. 3(182), s. 99–132, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2202/Batorski_Olcon-Kubicka_2006_Prowadzenie_badan_przez_internet.pdf?sequence=1 (dostęp: 5.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 2011, nr 1(200), s. 435–458, http://journals.pan.pl/dlibra/publication/104792/edition/90642/content (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Beech S., Geelhoed E., Murphy R., Parker J., Sellen A., Shaw K., The Lifestyles of Working Parents: Implications and Opportunities for New Technologies, Technology and Lifestyle Integration Program Mobile and Media Systems Laboratory HP Labs Bristol, Hewlett-Packard Company, Bristol 2004, https://www.hpl.hp.com/techreports/2003/HPL-2003–88R1.pdf (dostęp: 8.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bieliński J., Larkowska M., Elementy stylów życia a struktura społeczna we współczesnej Polsce. Codzienne zachowania i strategie rynkowe, [w:] I. Pańkow (red.), Meandry legitymizacji. Studia i analizy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011, s. 141–166, https://www.researchgate.net/publication/249649961_Elementy_stylow_zycia_a_struktura_spoleczna_we_wspolczesnej_Polsce_Codzienne_zachowania_i_strategie_rynkowe (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Birkelund G.E., Lemel Y., Lifestyles and Social Stratification: An Explorative Study of France and Norway, FMSH-WP-2013–48, GeWoP-3, October 2013, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00870457/document (dostęp: 2.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bochenek A., Grabowiec A., Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy życia młodzieży licealnej, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2013, t. XXXII, s. 202–213.
Zobacz w Google Scholar

Bogunia-Borowska M., Kultura codzienności – obraz Polaków dziś i jutro, [w:] B. Łaciak (red.), Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, Instytut Badań and Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 23–30, https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/wis-31.pdf (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Borowska-Beszta B., Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Toruniu, Toruń 2013, https://www.academia.edu/37131373/Etnografia_stylu_%C5%BCycia_kultury_doros%C5%82ych_torunian_z_zaburzeniami_rozwoju (dostęp: 22.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 216–221.
Zobacz w Google Scholar

Bylok F., „Zdrowy” styl życia jako determinanta zachowań konsumentów, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 78, s. 33–46.
Zobacz w Google Scholar

Cebula M., Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej, „Marketing i Zarządzanie” 2016, nr 3(44), s. 117–124.
Zobacz w Google Scholar

Cewińska J., Striker M., Lifestyle as a Determinant of Managerial Decisions, „International Scientific Journal Human Resources Management and Ergonomics” 2018, vol. XII, no. 1, s. 47–58.
Zobacz w Google Scholar

Cewińska J., Striker M., Przyzwolenie na ingerowanie kierowników w styl życia podwładnych w kontekście zarządzania różnorodnością, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2019, nr 1(127), s. 85–99.
Zobacz w Google Scholar

Cewińska J., Mizera-Pęczek P. (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017.
Zobacz w Google Scholar

Chaney D., Lifestyles, Routledge, London – New York 1996.
Zobacz w Google Scholar

Conrad P., Walsh D.Ch., The New Corporate Health Ethic: Lifestyle and the Social Control of Work, „International Journal of Health Services” 1992, vol. 22(1), s. 89–111.
Zobacz w Google Scholar

Dubis M., Wartości i style życia młodzieży, „Jagiellońskie Studia Socjologiczne” 2014, nr 1, s. 35–45.
Zobacz w Google Scholar

Dyczewski L., Kontynuacja i zmiana w stylach życia polskiego społeczeństwa, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. X, s. 245–246, https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/10519/10543 (dostęp: 5.09.2019).
Zobacz w Google Scholar

Eijck K. van, Bargeman B., The changing impact of social background on lifestyle: culturalization instead of individualization?, „Poetics” 2004, no. 32, s. 439–461.
Zobacz w Google Scholar

Fatyga B., Sierosławski J., Uczniowie i nauczyciele o stylach życia młodzieży i narkotykach. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999.
Zobacz w Google Scholar

Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Zobacz w Google Scholar

Golka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2007.
Zobacz w Google Scholar

Graszewicz M., Ulidis M., Style życia. Zarys systemowej teorii i koncepcji badawczej, „Dziennikarstwo i Media” 2011, t. II, s. 19–30, https://docplayer.pl/29097741-Style-zycia-zarys-systemowej-teorii-i-koncepcji-badawczej.html (dostęp: 5.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Habeck J.O., Introduction: Studying Lifestyle in Russia, [w:] J.O. Habeck (red.), Lifestyle in Siberia and Russian North, Open Book Publishers, Cambridge 2019, s. 1–34, https://www.openbookpublishers.com/reader/987#page/38/mode/2up (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Halfhill T., Sundstrom E., Lahner J., Calderone W., Nielsen T. M., Group Personality Composition and Group Effectiveness. An Integrative Review of Empirical Research, „Small Group Research”, February 2005, vol. 36, no. 1, s. 83–105.
Zobacz w Google Scholar

Health Promotion Glossary, WHO, Geneva 1998, https://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua=1 (dostęp: 2.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Hicks D., Religion and the Workplace: Pluralism, Spirituality, Leadership, Cambridge University Press, New York 2013.
Zobacz w Google Scholar

Jacyno M., Style życia, [w:] A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 271–312.
Zobacz w Google Scholar

Jawłowska A., Styl życia a wartości, [w:] A. Siciński (red.), Styl życia: koncepcje i propozycje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976, s. 205–239.
Zobacz w Google Scholar

Jensen M., Defining lifestyle, „Environmental Sciences” 2007, vol. 4(2), s. 63–73, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15693430701472747 (dostęp: 2.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek G., Zróżnicowanie społeczne a styl życia. Studium analityczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 1986.
Zobacz w Google Scholar

Kanafa-Chmielewska D., Bartosz N., Piróg-Nabokowa I., Wybrane aspekty stylu życia a utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 430, s. 154–164.
Zobacz w Google Scholar

Klassen M.L., Jasper C.R., Harris R.J., The role of physical appearance in managerial decision, „Journal of Business and Psychology” 1993, vol. 8, no. 2, s. 191–198.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewski T., Społeczne uwarunkowania stylu życia osób starszych, „Pedagogika Społeczna” 2018, nr 3(69), s. 91–108.
Zobacz w Google Scholar

Krasnova A., Różańska-Bińczyk I., Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017, s. 39–50.
Zobacz w Google Scholar

Krok E., Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 874, „Studia Informatica” 2015, nr 37, s. 55–73, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/37–2015/si-37–55.pdf (dostęp: 24.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Lipski A., Styl życia jako problem zdrowia społecznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, R. LX, z. 1, s. 151–165, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5572/1/11_Aleksander_Lipski_Styl%20życia%20jako%20problem%20zdrowia%20społecznego_151–166.pdf (dostęp: 4.02.2019).
Zobacz w Google Scholar

Lüdtke H., Kulturelle und soziale Dimensionen des modernen Lebensstils, [w:] H.R. Vetter (red.), Muster moderner Lebensführung, Verlag Deutscher Jugendinstitut, München 1991, s. 135–136.
Zobacz w Google Scholar

Łaciak B., Skąd się biorą nasze style życia i jakie mają znaczenie dla rozwoju Polski oraz polityki publicznej?, [w:] B. Łaciak (red.), Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, Instytut Badań and Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/wis-31.pdf (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Łuczak P., Syper-Jędrzejak M., Różnorodność religijna w miejscu pracy, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017, s. 51–63.
Zobacz w Google Scholar

Maszewski F., Michałkiewicz A., Zróżnicowanie zasobów ludzkich w organizacji pod względem aktywności fizycznej, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017, s. 95–105.
Zobacz w Google Scholar

Mathur S.K., Gupta S.K., Outside Factors Influencing Behavior of Employees in Organizations, „International Journal of Information and Education Technology” 2012, vol. 2, no. 1, s. 48–50.
Zobacz w Google Scholar

Mazur B., Cultural Diversity in Organisational Theory and Practice, „Journal of Intercultural Management”, November 2010, vol. 2, no. 2, s. 5–15.
Zobacz w Google Scholar

Mazurek-Łopacińska K., Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój” 2011, nr 1, s. 47–57.
Zobacz w Google Scholar

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
Zobacz w Google Scholar

Milliken F.J., Martins L.L., Searching for common threads: Understanding the multiple effects of diversity in organizational groups, „Academy of Management Review” 1996, vol. 21, no. 2, s. 402–433.
Zobacz w Google Scholar

Neuman G.A., Wagner S.H., Christiansen N.D., The relationship between work-team personality composition and the job performance of teams, „Group & Organization Management” 1999, no. 24, s. 28–45.
Zobacz w Google Scholar

Nosal P., Style życia a uczestnictwo w kulturze. Pytania o wzajemne relacje i metodologiczny punkt ciężkości w badaniach stylów życia, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 2, s. 21–36.
Zobacz w Google Scholar

Obuchowski K., Badania osobowości efektywnej, [w:] K. Obuchowski, W. Paluchowski (red.), Efektywność a osobowość, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982, s. 5–24.
Zobacz w Google Scholar

Oliwińska I.A., Starość i style życia?, [w:] B. Łaciak (red.), Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, Instytut Badań and Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 45–49, https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/wis-31.pdf (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Park C., Religion and Meaning, [w:] R. Paloutzian, C. Park (red.), Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality, The Guilford Press, New York 2005, s. 357–379.
Zobacz w Google Scholar

Peret-Drążewska P., Wolność wyboru w kreowaniu własnego stylu życia przez współczesną młodzież, „Studia Edukacyjne” 2016, nr 42, s. 191–203.
Zobacz w Google Scholar

Pizło W., Mazurkiewicz-Pizło A., Styl życia jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2017, nr 17(66), s. 104–117.
Zobacz w Google Scholar

Podedworna H., Styl życia mieszkańców wsi?, [w:] B. Łaciak (red.), Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, Instytut Badań and Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 39–44, https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/wis-31.pdf (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Przewłocka J., CAWI – specyfika, wykorzystanie, perspektywy rozwoju (CAWI – specificity, use, development perspectives), [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 97–108.
Zobacz w Google Scholar

Rijamampianina R., Carmichael T., A Pragmatic and Holistic Approach to Managing Diversity, „Problems and Perspectives in Management” 2005, vol. 3(1) s. 109–117.
Zobacz w Google Scholar

Siciński A., Problemy przemian stylu życia, [w:] J. Szczepański (red.), Badania nad wzorami konsumpcji, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, s. 281–364.
Zobacz w Google Scholar

Siciński A., Wprowadzenie, [w:] A. Siciński (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Polska Akademia Nauk, Wrocław 1988, s. 11–34.
Zobacz w Google Scholar

Siciński A., Styl życia – przemiany we współczesnej Polsce, Państwowe Wydawnictwo Narodowe, Warszawa 1978.
Zobacz w Google Scholar

Siciński A. (red.), Styl życia: koncepcje i propozycje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Simmel G., Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
Zobacz w Google Scholar

Siuda P., Kwestionariusze internetowe – nowe narzędzie badawcze nauk społecznych, „Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość. Zeszyty Naukowe” 2006, nr 2, s. 265–276.
Zobacz w Google Scholar

Smith M.A., Leigh B., Virtual subjects: Using the Internet as an alternative source of subjects and research environment, „Behavior Research Methods, Instruments, & Computers” 1997, vol. 29(4), s. 496–505.
Zobacz w Google Scholar

Sobotko E., Style życia we współczesnym społeczeństwie i ich wpływ na zachowanie rynkowe młodych konsumentów, „Ekonomia – Wroclaw Economic Review” 2017, nr 23/4, s. 71–83.
Zobacz w Google Scholar

Sowa I., Wykorzystanie koncepcji stylu życia w typologii młodych konsumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 303, s. 134–151.
Zobacz w Google Scholar

Staniszewska M., Internet jako narzędzie prowadzenia badań społecznych, „Acta Innovations” 2013, nr 9, s. 51–57.
Zobacz w Google Scholar

Striker M., Wojtaszczyk K., Zarządzanie różnorodnością w kontekście zróżnicowania zasobów ludzkich ze względu na stopień uzależnienia od nikotyny, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017, s. 107–118.
Zobacz w Google Scholar

Sturges J., Guest D., Working to live or living to work? Work/life balance early in the career, „Human Resource Management Journal” 2004, vol. 14, no. 4, s. 5–20.
Zobacz w Google Scholar

Sugarman S.D., Lifestyle Discrimination in Employment, „Berkeley Journal of Employment & Labor Law” 2003, vol. 24, s. 377–438, https://www.law.berkeley.edu/sugarman/Sugarman_lifestyle_090303.pdf (dostęp: 1.07.2020).
Zobacz w Google Scholar

Szlendak T., O stylach życia w mozaikowym społeczeństwie (od których zależeć będzie rozwój gospodarczy), [w:] B. Łaciak (red.), Polskie style życia. Między miastem a wsią. V Kongres Obywatelski, Instytut Badań and Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, s. 13–22, https://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2017/05/wis-31.pdf (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Tarkowska E., Kategorie stylu życia a inspiracje antropologiczne, [w:] A. Siciński (red.), Styl życia: koncepcje i propozycje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
Zobacz w Google Scholar

Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
Zobacz w Google Scholar

Uchnast Z., Różnice indywidualne ujmowane w terminach typów psychicznych Junga i stylów życia Adlera, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” 2016, t. XXII, nr 2, s. 100–138, https://zenodo.org/record/260152#.XhI580dKg2w (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

Ulrych W., Praktyki zarządzania efektywnością pracy rodzica, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek, (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania, Łódź 2017, s. 77–94.
Zobacz w Google Scholar

Vyncke P., Lifestyle Segmentation From Attitudes, Interests and Opinions, to Values, Aesthetic Styles, Life Visions and Media Preferences, „European Journal of Communication” 2002, vol. 17(4), s. 445–463.
Zobacz w Google Scholar

Wilk T., Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
Zobacz w Google Scholar

Woehr D.J., Arciniega L.M., Poling T.L., Exploring the Effects of Value Diversity on Team Effectiveness, „Journal of Business and Psychology” 2013, vol. 28(1), s. 107–121.
Zobacz w Google Scholar

Zając J.M., Batorski D., Metody zwiększania zwrotności w badaniach internetowych, [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 129–147.
Zobacz w Google Scholar

Żmijewska-Jędrzejczyk T., Badania internetowe, [w:] P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2004, s. 241–259, http://rcin.org.pl/ifis (dostęp: 20.01.2020).
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

1 grudnia 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-284-7

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-285-4

Inne prace tego samego autora