Optymalizacja w logistyce, tom 1: Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych

Autorzy

Iwona Konarzewska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnych
https://orcid.org/0000-0002-6191-5453
Maciej Jewczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnych
https://orcid.org/0000-0002-7837-3486
Adam Kucharski
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Logistyki i Informatyki, Katedra Badań Operacyjnych
https://orcid.org/0000-0001-8699-7566

Słowa kluczowe:

optymalizacja liniowa, programowanie liniowe, projekty logistyczne, procesy decyzyjne, metody prognozowania

Streszczenie

Logistyka obejmuje procesy systemowego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw, przepływem produktów oraz informacji. Procesy te mają miejsce zarówno w przypadku wielkich korporacji, jak i małych przedsiębiorstw. Ważną rolę w każdym z działów logistyki odgrywa podejmowanie decyzji dotyczących zaopatrzenia, dystrybucji, produkcji czy magazynowania. Decydenci starają się dokonywać optymalnych racjonalnych wyborów. Celem prezentowanej książki jest przybliżenie Czytelnikowi modeli i metod optymalizacyjnych wspomagających decyzje, które mogą przynieść podmiotowi gospodarczemu maksymalne korzyści, ewentualnie jak najmniejsze straty. Omówiono szerokie spektrum metod i narzędzi pozwalających przeprowadzić optymalizację elementów łańcucha logistycznego. Zaprezentowano też najnowsze wyniki badań z tego zakresu. Autorzy dołożyli starań, by język publikacji był jednocześnie matematycznie precyzyjny i przystępny.

Bibliografia

Abolghasemi M., Beh E., Tarr G., Gerlach R. (2020), Demand forecasting in supply chain: The impact of demand volatility in the presence of promotion, „Computers & Industrial Engineering”, nr 106380.
Zobacz w Google Scholar

Abraham B., Ledolter J. (2009), Statistical methods for forecasting, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Abramov V.M. (2008), Continuity theorems for the M/M/1/n queueing system, „Queueing Systems”, nr 59.
Zobacz w Google Scholar

Ansari A.H. (2019), Easy Simplex (AHA Simplex) Algorithm, „Journal of Applied Mathematics and Physics”, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Armstrong J.S., Collopy F. (1998), Integration of statistical methods and judgment for time series forecasting: Principles from empirical research, [w:] G. Wright, I.P. Goodwin (red.), Forecasting with Judgment, John Wiley & Sons Inc., New York.
Zobacz w Google Scholar

Baets S. de, Harvey N. (2020), Using judgment to select and adjust forecasts from statistical models, „European Journal of Operational Research”, t. 31, nr 284.
Zobacz w Google Scholar

Biecek P. (2017), Przewodnik po pakiecie R, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Bladowski S. (1970), Metody sieciowe w planowaniu i organizacji pracy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Blumenfeld D. (2001), Operations research calculations handbook, Boca Raton, London–New York.
Zobacz w Google Scholar

Bogdan M. (2018), Multiple solutions in linear programming problem, „Procedia Manufacturing”, nr 22.
Zobacz w Google Scholar

Brockwell P.J., Davis R.A. (2016), Introduction to time series and forecasting, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Burkard R., Cela E., Pardalos P.M., Pitsoulis L. (1998), The quadratic assignment problem, [w:] D.Z. Du, P. Pardalos (red.), Handbook of combinatorial optimization, Kluwer Academic Publishers, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Burkard R.E., Dell’Amico M., Martello S. (2009), Assignment Problems, SIAM, Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Burton C., Michael N. (1999), Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Chatfield C. (2000), Time-series forecasting, CRC Press Inc., Cleveland.
Zobacz w Google Scholar

Cheba K. (2006), Zastosowanie metody wskaźników sezonowości w prognozowaniu dla danych dekadowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1112.
Zobacz w Google Scholar

Christopher M. (1996), Strategia zarządzania dystrybucją: praktyka logistyki biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak M. (red.), (2008), Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dangerfield B.J., Morris J.S. (1992), Top-down or bottom-up: Aggregate versus disaggregate extrapolations, „International Journal of Forecasting”, t. 8, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Dantzig G. (1951), Maximization of a linear function of variables subject to linear, [w:] T.C. Koopmans (red.), Activity Analysis of Production and Allocation, John Wiley & Sons Inc., New York.
Zobacz w Google Scholar

Dantzig G. (1963), Linear Programming and Extensions, Princeton University Press, Princeton.
Zobacz w Google Scholar

Dantzig G., Orden A. (1953), Duality Theorems, The Rand Corporation, Santa Monica.
Zobacz w Google Scholar

Diebold F.X. (1998), Elements of forecasting, South-Western College Publishing, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Dittmann P. (2000), Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Duda A. (2017), Prognozowanie w logistyce na przykładzie prognozy metodą średnich ruchomych, „Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Duncan W.R. (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute Inc., Pennsylvania.
Zobacz w Google Scholar

Egervary J. (1931), Matrixok kombinatorius tulajdonságairól (On combinatorial properties of matrices), „Matematikai és Fizikai Lapok”, nr 38.
Zobacz w Google Scholar

Engel R., Hassin R. (2017), Customer equilibrium in a single-server system with virtual and system queues, „Queueing Systems”, nr 87.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz B. (1996), Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Filipowicz B., Kwiecień J. (2008), Zastosowanie teorii kolejek do modelowania struktur administracyjnych w szkolnictwie, „Automatyka”, t. 3, nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Ford L., Fulkerson D. (1969), Przepływy w sieciach, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Frame J.D. (1999), Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-Press, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gajda J.B. (2001), Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gantt H.L. (1913), Work, Wages, and Profits, The Engineering Magazine Co., New York.
Zobacz w Google Scholar

Gągolewski M. (2014), Programowanie w języku R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. (2004), Introduction to logistics systems planning and control, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.
Zobacz w Google Scholar

Halicka K., Winkowski C. (2013), Wykorzystanie metod wygładzania wykładniczego do prognozowania kursu sprzedaży EUR, „Ekonomia i Zarządzanie”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

He L., Bai H., Jiang Y., Ouyang D., Jiang S. (2018), Revised simplex algorithm for linear programming on GPUs with CUDA, „Multimedia Tools and Applications”, t. 22, nr 77.
Zobacz w Google Scholar

He Q., Lee J. (2017), Another pedagogy for pure-integer Gomory, „RAIRO-Operation Research”, t. 1, nr 51.
Zobacz w Google Scholar

Hillier F.S., Lieberman G.J. (2015), Introduction to operations research, McGraw-Hill Education, New York.
Zobacz w Google Scholar

Hoffmann T. (2016), Rola i znaczenie ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w procesie rozwoju regionalnego, „Studia i Prace WNEiZ US. Problemy Współczesnej Ekonomii”, t. 3, nr 44.
Zobacz w Google Scholar

Jacyna M., Żak J. (2012), Zastosowanie teorii kolejek do analizy i oceny procesu transportowego w centrum logistycznym, „Logistyka”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. (2016), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jewczak M. (2017), Willingness-to-pay for Additional Health Benefits in Poland – Analysis of Spatial Diversity, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, nr 18.
Zobacz w Google Scholar

Kalichman I.L. (1971), Algebra liniowa i programowanie, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kamberi L. (2017), Using Queueing Theory-M/M/1 in Hospital Tetovo, „Journal of Mathematics and System Science”, nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Kardas E. (2016), Wykorzystanie metod analitycznych do prognozowania wielkości produkcji stali na świecie i w Polsce w latach 2016–2020, „Hutnik – Wiadomości Hutnicze”, t. 11, nr 83.
Zobacz w Google Scholar

Kasperek M. (2011), Zarządzanie projektem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Zobacz w Google Scholar

Kendall D.G. (1951), Some problems in the theory of queues, „Journal of the Royal Statistical Society. Series B”, t. 2, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Kőnig D. (1931), Gráfok és mátrixok, „Matematikai és Fizikai Lapok”, nr 38.
Zobacz w Google Scholar

Koopmans T., Beckmann M. (1957), Assignment problems and the location of economic activities, „Econometrica”, nr 25.
Zobacz w Google Scholar

Kotarbiński T. (1970), Sprawność i błąd, Wydawnictwo PZWS, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozarkiewicz A. (2012), Zarządzanie portfelami projektów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozubski J.J. (2000), Wprowadzenie do badań operacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), (2004), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Koźniewska I., Włodarczyk M. (1978), Modele odnowy, niezawodności i masowej obsługi, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kramer M. (1989), Stationary Distributions in a Queueing System with Vacation Times and Limited Service, „Queueing Systems”, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Krawczyk S. (2001), Metody ilościowe w logistyce (przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuhn H. (1955), The Hungarian Method for the assignment problem, „Naval Research Logistics Quarterly”, nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Kundakcioglu O., Alizamir S. (2008), Generalized assignment problem, [w:] C. Floudas, P. Pardalos (red.), Encyclopedia of optimization, Springer, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Langaris C. (1993), Waiting time analysis of a two-stage queueing system with priorities, „Queueing Systems”, nr 14.
Zobacz w Google Scholar

Lawler E. (1963), The quadratic assignment problem, „Management Science”, nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Little J. (1961), A proof for the queueing formula: L=λW, „Operations Research”, t. 9, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Lock D. (2009), Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łada M., Kozarkiewicz A. (2010), Zarządzanie wartością projektów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matuszak Z., Bundz S., Homik W. (2014), Próba opisu załadunku na statek elementami teorii masowej obsługi, „Logistyka”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Mei Lee S., Adi S., Mohd Rizal B., Effendi M. (2018), Comparison between linear programming and integer linear programming: a review, „International Journal of Mathematics in Operational Research”, t. 1, nr 13.
Zobacz w Google Scholar

Mendes P. (2011), Demand driven supply chain: A structured and practical roadmap to increase profitability, Springer Science & Business Media, Berlin–Heidelberg.
Zobacz w Google Scholar

Milewski R. (red.), (2018), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Miszczyńska D., Miszczyński M. (2002), Wybrane metody badań operacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, Skierniewice.
Zobacz w Google Scholar

Montgomery A.L., Zarnowitz V., Tsay R.S., Tiao G.C. (1998), Forecasting the US unemployment rate, „Journal of the American Statistical Association”, t. 93, nr 442.
Zobacz w Google Scholar

Murthy P.R. (2007), Operations research, New Age International Publishers Ltd., New Delhi.
Zobacz w Google Scholar

Nogalski B., Czerska J., Klimek A. (2010), Wykorzystanie metod teorii masowej obsługi i lean management w usprawnianiu procesów w zarządzaniu organizacją publiczną, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Nojszewska E. (2010), Podstawy ekonomii, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Nolte I., Nolte S., Pohlmeier W. (2019), What determines forecasters’ forecasting errors?, „International Journal of Forecasting”, t. 35, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Nowakowska-Grunt J., Nowakowska A. (2012), Selected Tools of Information Flow Management in Logistics, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 121.
Zobacz w Google Scholar

Oberlander G.D. (2000), Project Management for Engineering and Construction, McGraw-Hill, Boston.
Zobacz w Google Scholar

Osińska M. (2012), Prognozowanie w logistyce, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
Zobacz w Google Scholar

Pawlak M. (2011), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pisz I., Łapuńka I. (2015), Zarządzanie projektami w logistyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Povh J. (2008), Assignment Problems in Logistics, „Logistics & Sustainable Transport”, t. 1, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Prasch R.E. (2008), How markets work: supply, demand and the ‘real world’, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
Zobacz w Google Scholar

Przystupa W., Juściński S. (2015), Analiza możliwości wykorzystania modelu Holta–Wintersa do oceny popytu na części zamienne do pojazdów rolniczych, „Logistyka”, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Rietman R., Resing J. (2004), An M/G/1 Queueing Model with Gated Random Order of Service, „Queueing Systems”, nr 48.
Zobacz w Google Scholar

Rogalska D., Klepacz H., Porazińska E., Hausman H., Mikulski H., Kwiatkowska M., Strzelec K. (1991), Programowanie liniowe. Algorytmy i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Ross G., Soland R. (1975), A branch and bound algorithm for the generalized assignment problem, „Mathematical Programming”, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Roszkowski H., Wiatrak A.P. (2005), Zarządzanie projektem. Istoty i procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu z środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Rowe G., Wright G. (1999), The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis, „International Journal of Forecasting”, t. 15, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sakarovitch M. (1983), Computational Aspects of the Simplex Method: Revised Simplex Algorithm; Bounded Variables, [w:] J.B. Thomas (red.), Linear Programming, Springer, New York.
Zobacz w Google Scholar

Salan J.M. (2015), Modeling and solving linear programming with R, OmniaScience, Catalunya.
Zobacz w Google Scholar

Schumacher E.F. (1986), Small is beautiful, Rowohlt-Verlag, Berlin.
Zobacz w Google Scholar

Shaub D. (2020), Fast and accurate yearly time series forecasting with forecast combinations, „International Journal of Forecasting”, t. 36, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Sherzer E., Kerner Y. (2018), Customers’ abandonment strategy in an M/G/1 queue, „Queueing Systems”, nr 90.
Zobacz w Google Scholar

Sikora W., Anholcer M., Gaspars-Wieloch H., Godlewski M., Marcinkowski J., Stodulny P. (2008), Badania operacyjne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Smith A. (2010), The Wealth of Nations: An inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations, Harriman House Limited, Hampshire.
Zobacz w Google Scholar

Sobczyk M. (2000), Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Srinivasan V., Thompson G. (1973), An algorithm for assigning uses to sources in a special class of transportation problems, „Operations Research”, t. 21, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Stabryła A. (2006), Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Strategor (2001), Zarządzanie firmą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Suchecki B. (2006), Kompletne modele popytu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Swathi C., Vasanta Kumar V., Hanumantha Rao S. (2019), M/M/1 Queueing system with Customer Balking and Reneging, „International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering”, nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Szapiro T. (2000), Decyzje menedżerskie z Excelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szmit A. (red.), (2007), Zbiór zadań z podstaw ekonometrii i prognozowania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2012), O miernikach dokładności prognoz ex post w prognozowaniu zmiennych o silnym natężeniu sezonowości, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, t. 13, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Szmuksta-Zawadzka M., Zawadzki J. (2012), Z badań nad metodami prognozowania na podstawie niekompletnych szeregów czasowych z wahaniami okresowymi (sezonowymi), „Przegląd Statystyczny”, t. 59, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Taha H. (1992), Operations Research. An Introduction, MacMillan Publishing Co., New York.
Zobacz w Google Scholar

Taylor F. (1911), The Principles of Scientific Management, Harper & Brothers, New York–London.
Zobacz w Google Scholar

Tiwari S., Kumar A. (2018), Comparison between Goal Programming and other Linear Programming Methods, „International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M. (red.), (2012), Nowoczesne zarządzanie firmą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M. (red.), (2015), Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M., Juchniewicz M. (2013), Ocena projektów – koncepcje i metody, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2009), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2011), Zarządzanie projektami, [w:] J.R. Meredith, S.J. Mantel (red.), Project Management – a Managerial Approach, John Wiley & Sons Inc., New York.
Zobacz w Google Scholar

Trocki M., Bukhała E., Grucza B., Juchniewicz M., Metelski W., Wyrozębski P. (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Truetsch U. (2014), A semidefinite programming based branch-and-bound framework for the quadratic assignment problem, Center for Economic Research, Tilburg.
Zobacz w Google Scholar

Trzaskalik T. (2008), Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Vaidya N. (2017), Application of Quick Simplex Method on the Dual Simplex Method (A New Approach), „Journal of Advances in Mathematics and Computer Science”, t. 24, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Varian H.R. (1997), Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Vitor F., Easton T. (2018), The double pivot simplex method, „Mathematical Methods of Operations Research”, nr 87.
Zobacz w Google Scholar

Welfe A. (2009), Ekonometria: metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski J., Rodawski B. (2007), Pojęcie i typologia projektów logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Wojciechowski A., Wojciechowska N. (2015), Zastosowanie modeli Holta i Wintersa w zarządzaniu paletami w kanale dystrybucyjnym firmy Quatra, „Logistyka”, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Ye W., Guo R., Deschamps B., Jiang Y., Liu X. (2020), Macroeconomic forecasts and commodity futures volatility, „Economic Modelling”, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), (2010), Informatyka gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2008), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

16 listopada 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8220-112-3

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8220-113-0

Inne prace tego samego autora