Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych: Studium socjologiczne

Autorzy

Emilia Zimnica-Kuzioła
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Sztuki i Edukacji
https://orcid.org/0000-0003-1827-0802

Słowa kluczowe:

teatry dramatyczne, aktorzy polskich teatrów, zawód aktora, szkoła teatralna, kariera aktorska

Streszczenie

Książka stanowi socjologiczne studium dotyczące aktorów polskich publicznych teatrów dramatycznych i zawiera analizę wielu aspektów profesji aktorskiej. Ramy czasowe publikacji obejmują okres ostatnich 30 lat (od transformacji ustrojowej w 1989 roku do chwili obecnej). Jednak dla pełnego obrazu autorka nawiązuje do dziejów polskiego teatru, by na ich tle ukazać zmianę społecznego statusu aktorstwa.

Bibliografia

Alexander J.C. (red.), (2006), Social Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Alter J. (1990), A Socio-Semiotic Theory of Theatre, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Arystoteles (1983), Poetyka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Aslan O. (1978), Aktor XX wieku. Ewolucja techniki. Zagadnienia etyki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bachórz A., Stachura K. (2015), Trajektorie sukcesu artystycznego: Strategie adaptacji artystów w polu kultury, Wydawnictwo Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk.
Zobacz w Google Scholar

Baker M. (1978), The Rise of the Victorian Actor, Croom Helm, London.
Zobacz w Google Scholar

Barańska J. (2015), Jej noce, nasze dni, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 11–40.
Zobacz w Google Scholar

Barba E., Savarese N. (2005), Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Barciś A., Graff M. (2011), Rozmowy bez retuszu, Wydawnictwo M, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Becker G.S. (1994), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, wyd. 3, The University of Chicago Press, London.
Zobacz w Google Scholar

Becker H. (1974), Art as Collective Action, „American Sociological Review”, t. 6, nr 39, s. 767–776.
Zobacz w Google Scholar

Becker H. (1982), Art Worlds, University of California Press, Berkeley.
Zobacz w Google Scholar

Bennis W., Biederman P.W. (1997), Organizing Genius: The Secrets of Creative Collaboration, Addison-Wesley, Boston–Massachusetts.
Zobacz w Google Scholar

Berger P., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenie rzeczywistości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bieńkowska G., Dobrowolska A., Hernik K., Piechór E. (2002), Studiując aktorstwo, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P. (2005a), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Bourdieu P. (2005b), Struktury, habitus, praktyki, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 546–558.
Zobacz w Google Scholar

Bradbrook M.C. (1962), The Rise of the Common Player, Chatto & Windus, London.
Zobacz w Google Scholar

Braun K. (1979), Druga Reforma Teatru, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Braun K. (1982), Przestrzeń teatralna, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Braun K. (1984), Wielka Reforma Teatru, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Braun K. (1993), Helena. Rzecz o Modrzejewskiej, High Park Press, Toronto.
Zobacz w Google Scholar

Braun K. (1994), Teatr Polski 1939–1989, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Braun K. (2003), Kieszonkowa historia teatru polskiego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Brecht B. (1995), Krótki opis nowej techniki sztuki aktorskiej mającej na celu wywołanie efektu obcości, [w:] M. Fik (red.), Przeciw konwencjom: antologia tekstów o teatrze polskim i obcym, Wydawnictwo „Krąg”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Brett R. (2017), Kochaj, Wydawnictwo Insignis, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Brook P. (2004), Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwań teatralnych 1946–1987, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań–Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Brzezińska E. (1997), Komunikacja społeczna, Zakład Amerykanistyki i Mass Mediów. Instytut Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Burns E. (1972), Theatricality. A Study of Convention in the Theatre and in Social Life, Harper & Row, New York–London.
Zobacz w Google Scholar

Burns E. (1976), O konwencjach w teatrze i w życiu społecznym, „Pamiętnik Literacki”, z. 3, s. 285–323.
Zobacz w Google Scholar

Burns E. (1987), Role, typy symboliczne i postaci, [w:] T. Pyzik, E. Udalska (red.), W kręgu socjologii teatru na świecie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 191–213.
Zobacz w Google Scholar

Caillois R. (1997), Gry i ludzie, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cassirer E. (1971), Esej o człowieku – wstęp do filozofii kultury, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cembrzyńska I. (2015), Żuczek frunie do nieba, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 43–74.
Zobacz w Google Scholar

Ciechowicz J. (1984), Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak J., J.R.K. (2005), Aktorski etos przegrywa z rynkiem, „Rzeczpospolita”, nr 68, s. 7.
Zobacz w Google Scholar

Csató E. (1967), Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku, Wydawnictwo Polonia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Cybal-Michalska A. (2012), Kariera jako „własność” jednostki – rozważania teoretyczne nad definicyjnym credo, „Kultura – Społeczeństwo– Edukacja”, nr 1, s. 193–203.
Zobacz w Google Scholar

Czanerle M. (1972), Gustaw Holoubek. Notatki o aktorze myślącym, Wydawnictwo WaiF, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Czechow M. (2000), O technice aktora, Wydawnictwo Arche, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Dalton G., Thompson P., Price P. (1977), The Four Stages of Professional Careers: A New Look at Performance by Professionals, „Organizational Dynamics”, t. 6, nr 23, s. 19–24.
Zobacz w Google Scholar

Demarcy R. (1973), Élements d’une Sociologie du Spectacle, Union Générale d’Édition, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Dembek W. (red), (2017), Oflag II C Woldenberg – to brzmi jak tajemnica, Stowarzyszenie Woldenberczyków, Urząd Miejski w Dobiegniewie, Dobiegniew.
Zobacz w Google Scholar

Denzin N.K. (1976), The Significant Others of a College Population, [w:] J.G. Manis, N. Meltzer (red.), Symbolic Interaction: Reader in Social Psychology, wyd. 2, Allyn & Bacon Inc., Boston, s. 298–310.
Zobacz w Google Scholar

Diderot D. (1958), Paradoks o aktorze, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Dietrich M. (1987), Aktor a publiczność, [w:] T. Pyzik, E. Udalska (red.), W kręgu socjologii teatru na świecie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 229–244.
Zobacz w Google Scholar

Domański H. (1999), Prestiż, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Domański H. (2002), Polska klasa średnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Domański H., Wesołowski W. (2000), Prestiż – formy historyczne, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 195–201.
Zobacz w Google Scholar

Duvignaud J. (1965), L’acteur. Esquisse d’une sociologie du comédien, Gallimard, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Duvignaud J. (1987), Zarys socjologii aktora. Uwagi wstępne, [w:] T. Pyzik, E. Udalska (red.), W kręgu socjologii teatru na świecie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 59–71.
Zobacz w Google Scholar

Dyczewski L. (2009), Wartości w kulturze, [w:] M. Filipiak (red.), Wprowadzenie do socjologii kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 185–205.
Zobacz w Google Scholar

Dykiel B. (2015), Muszę jeszcze zrobić obiad, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 75–108.
Zobacz w Google Scholar

Falkowska M. (red.), (1997), O stylach życia Polaków, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ferenc T. (2012), Artysta jako obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Filler W. (1976), Tadeusz Łomnicki, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Filozofówna (Schiller) I. (1976), Polscy aktorzy o swoich przeżyciach podczas gry, [w:] J. Degler (red.), O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 367–391.
Zobacz w Google Scholar

Fraszyńska J. (2015), Uspokoiłam drżące ciało, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 109–138.
Zobacz w Google Scholar

Fromm E. (2012), Mieć czy być, Wydawnictwo Rebis, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gąsiorowska H. (2004), Wpływ czynników ekonomicznych na instytucje kulturalne i na zachowania twórców na rynku artystycznym, [w:] S. Flejterski, E. Roszkowska (red.), II Międzynarodowa Konferencja Teatry w Europie. Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe, Wydawnictwo Opera na Zamku, Szczecin, s. 172–179.
Zobacz w Google Scholar

Gennep A. van (2006), Obrzędy przejścia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A. (2001), Nowe zasady metody socjologicznej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Giddens A. (2012), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goban-Klas T. (1968), Audytorium a publiczność – analiza wzajemnych relacji, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 165–182.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E. (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, Garden City, New York– Doubleday.
Zobacz w Google Scholar

Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gołaszewska M. (1986a), Kim jest artysta, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gołaszewska M. (1986b), Zarys estetyki. Problematyka. Metody. Teorie, wyd. 3, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goleman D. (1999), Inteligencja emocjonalna w praktyce, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Golka M. (1996), Socjologiczny obraz sztuki, Wydawnictwo Ars Nova, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Golka M. (2007), Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Goode W.J. (1973), The Theory of Role-Strain. Explorations in Social Theory, Oxford University Press, New York.
Zobacz w Google Scholar

Gorlach K., Wasilewski J. (2000), Pozycja społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 164–168.
Zobacz w Google Scholar

Got J. (1958), Antonina Hoffman i teatr krakowski jej czasów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Got J. (1994), Gwiazdorstwo i aktoromania w teatrze polskim w XIX wieku, [w:] J. Got, Teatr i teatrologia, TAiWPN Universitas, Kraków, s. 253–269.
Zobacz w Google Scholar

Grotowski J. (1992), Przemówienie doktora honoris causa Jerzego Grotowskiego, „Notatnik Teatralny”, nr 4, s. 19–24.
Zobacz w Google Scholar

Grzymała-Siedlecki A. (1957), Świat aktorski moich czasów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Guczalska B. (2014), Aktorstwo polskie. Generacje, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Guczalska B. (2015), Trela, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Gurvitch G. (1956), Sociologie du théâtre, „Les Lettres Nouvelles”, nr 35, s. 196–210.
Zobacz w Google Scholar

Gurvitch G. (1987), Socjologia teatru, [w:] T. Pyzik, E. Udalska (red.), W kręgu socjologii teatru na świecie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 33–43.
Zobacz w Google Scholar

Gut J., Haman W. (1993), Docenić konflikt – od walki i manipulacji do współpracy, Wydawnictwo Kontrakt, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Haber L.H. (2000), Organizacja formalna i nieformalna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 22–28.
Zobacz w Google Scholar

Halicki J. (2010), Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Zobacz w Google Scholar

Hausbrandt A. (1983), Teatr w społeczeństwie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hausbrandt A. (1990), Elementy wiedzy o teatrze, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hausbrandt A., Holoubek G. (1986), Teatr jest światem, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Hera J. (1993), Losy niespokojnych, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hernik K. (2007), Doświadczenie konwersji przez studentów Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 3, nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Hertz A. (1938), Zagadnienia socjologii teatru, Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Hübner Z. (1958), Bogusławski, człowiek teatru, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Huizinga J. (1985), Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Hys A., Nieznańska A. (2001), Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u aktorów teatralnych, „Studia Psychologiczne”, nr 2, s. 51–64.
Zobacz w Google Scholar

Ilczuk D. (1990), Aktor a rzeczywistość: szanse, zagrożenia, mechanizmy obronne, Instytut Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ingarden R. (1972), Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Inkeles A., Smith D.H. (1974), Becoming Modern, Harvard University Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Jałowiecki S. (1978), Struktura systemu wartości. Studium zróżnicowań międzygeneracyjnych, PWN, Warszawa–Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Janda K. (2004), Moja droga B, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janda K. (2015), Nie trzeba mnie zmieniać, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 139–177.
Zobacz w Google Scholar

Janda K., Janicka B. (2013), Gwiazdy mają czerwone pazury, Wydawnictwo AB, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jansson T. (2001), Lato Muminków, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jaracz S. (1962), O teatrze i aktorze, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Jan Paweł II (2005), List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów. Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych „epifanii” Piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Jethon M. (2002), Pani Magdo, pani pierwszej to powiem, Wydawnictwo Do, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk A. (2005), Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych, [w:] E. Hałas, K. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 167–189.
Zobacz w Google Scholar

Kacperczyk A. (2016), Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzyk E., Kędziak M. (2013), Miłość, Wydawnictwo Gruner+Jahr Polska, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kasser T. (2002), The High Price of Materialism, MIT Press, Cambridge.
Zobacz w Google Scholar

Kociuba J. (1996), Tożsamość aktora, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Zobacz w Google Scholar

Kohansky M. (1984), The Disreputable Profession. The Actor in Society, Greenwood Press, Westport CT, London.
Zobacz w Google Scholar

Konecki K. (2014), Socjologia emocji według Thomasa Scheffa, [w:] K.T. Konecki, B. Pawłowska (red.), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–38.
Zobacz w Google Scholar

Korporowicz L. (1999), Kultura, organizacje i rynek. O uwodzeniu świadomości nowej klasy średniej, „Przegląd Socjologiczny”, t. 48, nr 2, s. 39–54.
Zobacz w Google Scholar

Kosiński D. (1997), Sztuka aktorska Wandy Siemaszkowej, TAiWPN Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kosiński D. (2003), Sztuka aktorska w polskim piśmiennictwie teatralnym XIX wieku – główne problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kosiński D. (2010), Teatra polskie. Historie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kosiński D. (2013), Teatra polskie. Rok katastrofy, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kosiński D., Wypych-Gawrońska A., Stafiej A. i in. (2005), Słownik wiedzy o teatrze, Wydawnictwo Park Sp. z o.o., Bielsko-Biała.
Zobacz w Google Scholar

Kowalewicz K. (1993), Teatr i odbiorca. Przygotowanie do teorii odbioru przedstawienia teatralnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kozek W., Kubisa J. (2011), Polaktor. Aktorzy na rynku pracy, Związek Zawodowy Aktorów Polskich, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kozielecki J. (1997), Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krakowska E. (2015), Tam, gdzie rosną poziomki, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 207–238.
Zobacz w Google Scholar

Krakowska J. (2011), Mikołajska. Teatr i PRL, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krakowska J. (2016), PRL. Przedstawienia, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Sztuki PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krakowska J. (red.), (2018), Nie(świadomość) teatru, wypowiedzi i rozmowy, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Krasiński E. (1976), Stefan Jaracz, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kreczmar J. (1976), Polska sztuka aktorska po wojnie. Próba analizy, [w:] J. Degler (red.), Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 393–406.
Zobacz w Google Scholar

Krogulski W. (2015), Notatki starego aktora – przewodnik po teatrze warszawskim XIX wieku, TAiWPN Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Kubikowski T. (1994), Siedem bytów teatralnych. O fenomenologii sztuki scenicznej, Wydawnictwo „Krąg”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kudliński T. (1985), Vademecum Teatromana, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Kuligowska-Korzeniewska A. (1991), „Bogusławski i jego scena” Wincentego Rapackiego – manifest aktorstwa polskiego, [w:] D. Ratajczakowa (red.), Dramat i teatr pozytywistyczny, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze, Wrocław, s. 57–94.
Zobacz w Google Scholar

Kuligowska-Korzeniewska A. (1995), Scena obiecana: teatr polski w Łodzi 1844–1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Kunc W. (2003), Organizacja i zarządzanie teatrem w Polsce na przykładzie Opery na Zamku (wybrane problemy), [w:] S. Flejterski (red.), Międzynarodowa konferencja „Teatry w Europie. Organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna”, Wydawnictwo Opera na Zamku, Szczecin, s. 47–54.
Zobacz w Google Scholar

Kuszewska M. (2015), Warto, „Pani”, wrzesień, s. 59–65.
Zobacz w Google Scholar

Kuszewska M. (2016), Polak wszystkich przeskoczy, „Pani”, luty, s. 64.
Zobacz w Google Scholar

Lee S.E. (1966), A Theory of Migration, „Demography”, nr 3, s. 47–57.
Zobacz w Google Scholar

Libelt K. (1854), Estetyka, czyli Umnictwo piękne, B.M. Wolff, Petersburg.
Zobacz w Google Scholar

Lubczyński K. (2007), Rapsodia życia i teatru. Rozmowy z aktorami przeprowadził Krzysztof Lubczyński, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Łoś M. (1985), Role społeczne w nowej roli, [w:] E. Mokrzycki, M. Ofierska, J. Szacki (red.), O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga pamiątkowa S. Ossowskiego, PWN, Warszawa, s. 123–145.
Zobacz w Google Scholar

Łoziński W. (1966), Pogadanki teatralne, Wydawnictwo „Dziennika Literackiego”, Lwów.
Zobacz w Google Scholar

Mac A.B. (1984), Actors and American Culture 1880–1920, Temple University Press, Philadelphia.
Zobacz w Google Scholar

Machulski J. (2000), Zawód – aktor. Rozmyślania i projekty, Wydawnictwo Wojciech Grochowalski, Łódź–Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Maciejewski Ł. (2015), Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Marczak-Oborski S. (1967), Teatr czasu wojny. Polskie życie teatralne w latach II wojny światowej. 1939–1945, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Marczak-Oborski S. (1968), Życie teatralne w latach 1944–1964. Kierunki rozwojowe, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Matuchniak-Krasuska A. (2014), Za drutami oflagów. Studium socjologiczne, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Łambinowice–Opole.
Zobacz w Google Scholar

Mead G.H. (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Merton R. (1996), On Social Structure of Science, University of Chicago Press, Chicago.
Zobacz w Google Scholar

Merton R. (2002), Teorie socjologiczne i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Michalik G. (2018), Danuta Szaflarska. Jej czas, Wydawnictwo Agora SA, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mieszkowska A. (2019), Hanka Ordonówna. Miłość jej wszystko wybaczy, Prószyński Media, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mikołajska H. (2018), Nie podejmuję się sformułować definicji aktorstwa, [w:] J. Krakowska (red.), Nie (świadomość) teatru. Wypowiedzi i rozmowy, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa, s. 173–178.
Zobacz w Google Scholar

Minkina A. (2012), Studium socjologii artysty na przykładzie rozmów z aktorami Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź (niepublikowana praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Eweliny Wejbert-Wąsiewicz).
Zobacz w Google Scholar

Morin E. (1965), Duch czasu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Morin E. (1975), Kino i wyobraźnia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Morin E. (1984), Les Stars, Galilée, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Mościcki P. (2007), Zaangażowanie i autonomia teatru, „Dialog”, nr 12, s. 5–16.
Zobacz w Google Scholar

Mościcki P. (2008), Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mróz B. (2008), Osobowość wybitnych aktorów polskich. Studium różnic międzygeneracyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mróz B. (2015), 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Mróz B., Kociuba J., Osterloff B. (2017), Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Natorska E. (red.), (1997), Holoubek (album jubileuszowy na 50-lecie pracy twórczej), Państwowy Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Niecikowska M. (1998), Aktor w teatrze socrealistycznym, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t. 5, s. 85–98.
Zobacz w Google Scholar

Orzechowski K. (2017), Teatr świata – świat teatru. Felietony 2016–2017, TAiWPN Universitas, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Osęka A. (1978), Mitologie artysty, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Osiński Z. (1972), Interakcja sceny i widowni w teatrze współczesnym, [w:] Z. Osiński (red.), Z teorii teatru. Materiały z sesji teatralnej, Poznań 1970, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa, s. 47–101.
Zobacz w Google Scholar

Ossowska M. (2000), Normy moralne. Próba systematyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski S. (1966), U podstaw estetyki, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ossowski S. (1967), Konflikt niewspółmiernych skal wartości, [w:] S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, PWN, Warszawa, s. 71–101.
Zobacz w Google Scholar

Osterloff B. (2017), Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską dawne i nowe, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pareto V. (1994), Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Pavis P. (1998), Słownik terminów teatralnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska J. (2003), Instytucje non-profit szansą dla teatrów. Przykład współpracy Teatru Ósmego Dnia i Fundacji Ósmego Dnia, [w:] S. Flejterski, E. Roszkowska (red.), II Międzynarodowa Konferencja Teatry w Europie. Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe, Wydawnictwo Opera na Zamku, Szczecin, s. 87–90.
Zobacz w Google Scholar

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2012), Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Przastek D. (2005), Środowisko teatru w okresie stanu wojennego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Radwan A. (2015), Pierścionek z niebieskim oczkiem, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 239–268.
Zobacz w Google Scholar

Raszewski Z. (1972), Bogusławski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Raszewski Z. (1990), Krótka historia teatru polskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Ritzer G. (2004), Klasyczna teoria socjologiczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Zobacz w Google Scholar

Rokicka E. (1992), Pojęcie „kariery”. Perspektywa strukturalno-funkcjonalna i interakcjonistyczna, „Przegląd Socjologiczny”, t. 41, s. 115–125.
Zobacz w Google Scholar

Rola społeczna (2008), (hasło), [w:] Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 169.
Zobacz w Google Scholar

Roman A., Sabata M. (red.), (1989), Komedianci – rzecz o bojkocie, Zakłady Wydawnicze Versus, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Romanowski R. (1978), Motywy podjęcia studiów aktorskich, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 179–190.
Zobacz w Google Scholar

Ruman E. (2011), Główna rola w teatrze życia, Wydawnictwo Fronda, Warszawa. Sarapata A. (1965), Studia nad uwarstwieniem i ruchliwością społeczną w Polsce, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Scheler M. (2004), Wolność, miłość, świętość, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Segda D. (2015), Nie będę Julią, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 269–301.
Zobacz w Google Scholar

Siciński A. (2002), Styl życia, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 137–139.
Zobacz w Google Scholar

Sieradzki P. (2007), Teoria „społeczeństwa doznań” („Erlebnisgesellschaft”) u Gerharda Schulze, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, t. 32, s. 105–116.
Zobacz w Google Scholar

Sławińska I. (1988), Odczytywanie dramatu, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sławińska I. (1990), Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Słomczyński K. (2007), Kariera i sukces. Analizy socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
Zobacz w Google Scholar

Słoczyński K., Kacprowicz G. (1979), Skale zawodów, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Souriau E. (1976), Czym jest sytuacja dramatyczna?, „Pamiętnik Literacki”, t. 62, z. 2, s. 259–282.
Zobacz w Google Scholar

Stanisławski K. (1953), Praca aktora nad sobą, cz. 1, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stanisławski K. (1954), Praca aktora nad sobą, cz. 2. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Stanisz J. (2011a), Aktor, artysta, człowiek – przebieg edukacji studentów Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi – studium socjologiczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź (niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Matuchniak-Krasuskiej, prof. UŁ).
Zobacz w Google Scholar

Stanisz J. (2011b), Uczelnie aktorskie a instytucje totalne – na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, [w:] M. Stępnik (red.), Komunikowanie artystyczne, Wydawnictwo WSPA, Lublin, s. 53–62.
Zobacz w Google Scholar

Stenka D. (2018), Danuta Stenka w rozmowie z Łukaszem Maciejewskim. Flirtując z życiem, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sulima R. (2003), Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Stopka, Łomża.
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski B. (1993), Hamletyzowanie nasze. Socjologia sztuki, polityki i codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Sułkowski B. (2010), Deregulacja kultury wielkomiejskiej na przykładzie Łodzi, [w:] A. Matuchniak-Krasuska, N. Bandier, A. Hammouche (red.), Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 82–98.
Zobacz w Google Scholar

Święcicka O. (2015), Mnie nie ma. Rozmowa z Maciejem Nowakiem, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
Zobacz w Google Scholar

Świontek S. (2003), Zapis wykładów wygłoszonych dla studentów I roku kulturoznawstwa: Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Szacka B. (2003, 2008), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczublewski J. (1975), Żywot Modrzejewskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szczygielska Z. (1978), Zbigniew Zapasiewicz, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Szejnert M. (1988), Sława i infamia. Rozmowa z Bohdanem Korzeniewskim, Oficyna Wydawnicza „Pokolenie”, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P. (2002, 2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.), (2008), Socjologia codzienności, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Szulborska-Łukaszewicz J. (red.), (2015), Artysto Scen Polskich, powiedz nam z czego żyjesz…?, Związek Artystów Scen Polskich, Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Ślęzak I. (2009), Stawanie się poetą. Analiza interakcjonistyczno-symboliczna, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W. (1986), Pojęcie wartości, [w:] W. Tatarkiewicz, O filozofii i sztuce, PWN, Warszawa, s. 69–78.
Zobacz w Google Scholar

Tatarkiewicz W. (1990), Historia filozofii, t. 1, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Terelak J.F. (red.), (2007), Stres zawodowy: charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Terlecka-Reksnis M. (2008), Holoubek. Rozmowy, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Thomas W., Znaniecki F. (1976), Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Trybała M. (2015), Dziesięć centymetrów nad ziemią, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 337–366.
Zobacz w Google Scholar

Turner J.H. (2012), Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Turner J.H., Stets J.E. (2009), Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Villiers A. (1942), La psychologie du comédien, Mercure de France, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Villiers A. (1946), La prostitution de l’acteur, Du pavois, Paris.
Zobacz w Google Scholar

Wachowski J. (1998), Performer a aktor, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, t. 5, s. 121–134.
Zobacz w Google Scholar

Wagner I. (2015), Sprzężenie karier. Konstrukcja karier w środowiskach artystycznych i intelektualnych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Wallis A. (1964), Artyści-plastycy, zawód i środowisko, PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Wejbert-Wąsiewicz E. (2009a), Kim jest artysta?, „Dwumiesięcznik Społeczno-Polityczny. Realia”, nr 3, s. 122–132.
Zobacz w Google Scholar

Wejbert-Wąsiewicz E. (2009b), Rola artysty w społeczeństwie, „Dwumiesięcznik Społeczno-Polityczny. Realia”, nr 4, s. 109–120.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka-Michalska K. (1975), Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w XVIII wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbicka-Michalska K. (1988), Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w latach 1795–1830, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Zobacz w Google Scholar

Wilski Z. (1982), Wielka tragiczka, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Zobacz w Google Scholar

Wilski Z. (1990), Aktor w społeczeństwie. Szkice o kondycji aktora w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo ISP PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków– Gdańsk–Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Wilski Z. (2000), Aktorstwo, [w:] M. Fik (red.), Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Teatr – Widowisko, Instytut Kultury, Warszawa, s. 495–514.
Zobacz w Google Scholar

Wojciszke B. (2011, 2012), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zajączkowska M. (2015), Chcę się bawić, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 367–398.
Zobacz w Google Scholar

Zapasiewicz Z. (1989), Czas wyboru, [w:] A. Roman, M. Sabata (red.), Komedianci – rzecz o bojkocie, Zakłady Wydawnicze Versus, Warszawa, s. 236–243.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka M. (2011), Gustaw i Ja, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Zawadzka M. (2015), Mało mnie znacie, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 401–428.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (1996), Sytuacja instytucji kultury w okresie transformacji (teatr i widownia), [w:] J. Kulpińska, A. Pilichowski (red.), Strategie adaptacyjne społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 118–127.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2002), Teatr jako odpowiedź na ludyczne, edukacyjne i estetyczne potrzeby odbiorców, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 46, nr 1, s. 143–156.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2003), Światła na widownię. Socjologiczne studium publiczności teatralnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2010), Aktualizujące tendencje widzów teatralnych – na podstawie badań własnych, „Szkice Humanistyczne”, t. 10, nr 2–3, s. 215–223.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2012a), Główne stanowiska w psychologii religii – wprowadzenie, „Kultura i Wartości”, nr 1, s. 57–70.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2012b), Spektakl jako wydarzenie (spotkanie) i święto w ujęciu H.G. Gadamera, „Szkice Humanistyczne”, t. 12, nr 4, s. 67–75.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2014), Polski współczesny teatr polityczny – refleksje na marginesie książek Zygmunta Hübnera i Pawła Mościckiego, [w:] M. Jeziński, Ł. Wojtkowski (red.), Sztuka i polityka. Sztuki wizualne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 187–206.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2018a), Spektakl „Zakonnice odchodzą po cichu” jako przykład tendencji demaskatorskich w polskim teatrze dokumentalnym, „Sztuka i Dokumentacja”, nr 18, s. 241–247.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E. (2018b), Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów dramatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zobacz w Google Scholar

Zimnica-Kuzioła E., Wejbert-Wąsiewicz E. (2018), Nurt dokumentalny w polskiej sztuce współczesnej, „Sztuka i Dokumentacja”, nr 18, s. 204–205.
Zobacz w Google Scholar

Ziółkowski M. (2002), Wartości, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 289–297.
Zobacz w Google Scholar

Znaniecki F. (2001), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żółkowska J. (2015), Nie trzeba się bać, [w:] Ł. Maciejewski, Aktorki. Portrety, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków, s. 429–456.
Zobacz w Google Scholar

Żuber F. (1992), Publiczność teatralna. Studium publiczności Teatru Polskiego w Warszawie, Instytut Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Żurawski K. (1977), Maja Komorowska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Augustynowicz A. (2000), Kij w mrowisko. Rozmowa z Ewą Podgajną, http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/17595/kij-w-mrowisko (dostęp: 12.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Augustynowicz A. (2007), Istotą społeczności jest gra. Rozmowa z Mirosławem Baranem, https://e-teatr.pl/istota-spolecznosci-jest-gra-a41721 (dostęp: 15.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Csikszentmihalyi M. (2004), Flow, the Secret to Happiness, http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow?language=en#t-834977 (dostęp: 12.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Domański H. (2012), Gdzie jesteś, klaso średnia?, http://www.instytutobywatelski.pl/5038/lupa-instytutu/nowa-polska-klasa-srednia (dostęp: 09.11.2015).
Zobacz w Google Scholar

Englert J., Zawód aktor, www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=347&Itemid=162 (dostęp: 15.09.2017).
Zobacz w Google Scholar

Globisz K. (2015), Globisz odbiera telefon, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,143522,17358380,Globisz_odbiera_telefon.html (dostęp: 23.07.2015).
Zobacz w Google Scholar

Golka M. (2012), Socjologia artysty nowożytnego, http://docplayer.pl/10558497-Marian-golka-socjologia-artysty-nowozytnego.html (dostęp: 13.01.2018).
Zobacz w Google Scholar

Instagram. Jacy aktorzy mają swoje konto?, http://www.mowimyjak.pl/newsy/internet- technologie/instagram-jacy-aktorzy-maja-swoje-konto,33_67218.html (dostęp: 20.07.2017).
Zobacz w Google Scholar

Kuligowska-Korzeniewska A., Bywają przedstawienia, które mogą rozpocząć nową epokę w dziejach narodu. Rozmowa z Anną Kruszyńską, http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1182776,mogą-a-kuligowska-korzeniewska-bywaja-przedstawienia-mogą-rozpoczac-nowa-epoke-w-dziejach-narodu.html (dostęp: 19.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Kocur M., Czerwona księga polskiego teatru, http://teatralny.pl/recenzje/czerwona-ksiega-polskiego-teatru,2020.htmlrozek (dostęp: 12.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Leszek Mądzik. Biogram, http://www.teatrmaly.tychy.pl/galeria-obok/243-leszek-mdzik/ (dostęp: 19.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Łabonarska H. (2015), Chcę być świętą. Halina Łabonarska w rozmowie z Barbarą Gruszką-Zych, https://e-teatr.pl/halina-Labonarska-chce-byc-swieta-a205096 (dostęp: 28.07. 2019).
Zobacz w Google Scholar

Michno S., Aktor według Tadeusza Kantora, monodram, http://www.news.cricoteka.pl/aktor-wedlug-tadeusza-kantora (dostęp: 19.09.2016).
Zobacz w Google Scholar

Mrozek W., Joanna Krakowska i „PRL. Przedstawienia”. Książka nie tylko o teatrze, nie tylko o Polsce Ludowej, http://wyborcza.pl/7,112395,21492124,joanna-krakowska-i-prl-przedstawienia-ksiazka-nie-tylko.html (dostęp: 12.12.2017).
Zobacz w Google Scholar

Nagrody teatralne (hasło), [w:] Encyklopedia Teatru, http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/224/nagrody-teatralne (dostęp: 20.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Shevtsova M., Socjologia teatru: problemy i perspektywy, http://www.grotowski.net/performer/performer-5/socjologia-teatru-problemy-i-perspektywy (dostęp: 12.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Sukces (hasło), [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/sukces(dostęp: 19.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Szczepkowska J., List Joanny Szczepkowskiej do kolegów z Teatru Dramatycznego, http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/88987/warszawa-list-joanny-szczepkowskiej-do-kolegow-z-teatru/ (dostęp: 20.07.2016).
Zobacz w Google Scholar

Szulc A., Tomczuk J., O co walczy polska klasa średnia?, http://www.newsweek.pl/polska/klasa-srednia-zarobki-praca-klasy-sredniej-w-polsce-newsweek-pl,artykuly,281370,1.html (dostęp: 17.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Trela J., Jak grzechotnik. Rozmowa z Donatą Subbotko, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,15627019,Jak_grzechotnik__Z_Jerzym_Trela_rozmawia_Donata_Subbotko.html?disableRedi (dostęp: 19.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Zacisze gwiazd, https://www.tvp.pl/rozrywka/programy-rozrywkowe/zacisze-gwiazd (dostęp: 08.03.2016).
Zobacz w Google Scholar

Zawód aktor/aktorka. Opis i zarobki, https://www.zawodowe.com/kategorie/pozostale/aktor_aktorka/opis_i_zarobki/ (dostęp: 13.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Zawód: Aktor, https://studia.pl/zawod-aktor/ (dostęp: 13.08.2018).
Zobacz w Google Scholar

Znana aktorka pokazała w teatrze pupę, https://kultura.dziennik.pl/teatr/artykuly/111249,znana-aktorka-pokazala-w-teatrze-pupe.html (dostęp: 23.11.2017).
Zobacz w Google Scholar

Żukowski T., PRL, teatr, rewolucja, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/445/868 (dostęp: 23.01.2019).
Zobacz w Google Scholar

Czy Polacy chodzą do teatru?, www.tnsglobal.pl/wpcontent/blogs.dir/9/files/2015/02/K.008_Teatr_O01a-15. pdf (dostęp: 28.12.2016).
Zobacz w Google Scholar

Komunikat CBOS (2005), Wartości i normy w życiu Polaków, oprac. R. Boguszewski, BS/133/2005.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat CBOS (2009), Prestiż zawodów, oprac. M. Feliksiak, BS/8/2009.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat CBOS (2010), Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków, oprac. R. Boguszewski, BS/99/2010.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat CBOS (2013a), Prestiż zawodów, oprac. A. Cybulska, BS/164/2013.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat CBOS (2013b), Wartości i normy, oprac. R. Boguszewski, BS/111/2013.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014, poz. 1145).
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114, poz. 493).
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, Teatr – Widowisko (2000), Instytut Kultury, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Encyklopedia Socjologii (2000, 2002), t. 3–4, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny (2008), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Teatr w Polsce 2016: dokumentacja sezonu 2014/2015 (2016), Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Janusz Chabior, „Zwierciadło” lipiec 2015, s. 58–62, rozmowa z Anną Serdiukow, Niezidentyfikowane szczątki ludzkie.
Zobacz w Google Scholar

Janusz Chabior, „Pani” wrzesień 2015, s. 78–86, rozmowa z Małgorzatą Domagalik, Mistrz Janusz Chabior.
Zobacz w Google Scholar

Viola Arlak, „Zwierciadło” lipiec 2015, s. 76–79, rozmowa z Anną Serdiukow, Gram w innych rejestrach.
Zobacz w Google Scholar

Bartosz Porczyk, „Zwierciadło” lipiec 2015, s. 80–84, rozmowa z Martą Wróbel, Marzyciel.
Zobacz w Google Scholar

Tomasz Kot, „Zwierciadło” październik 2014, s. 42–49, rozmowa z Hanną Halek, Przez szacunek do serca.
Zobacz w Google Scholar

Olga Bołądź, „Zwierciadło” październik 2014, s. 84–89, rozmowa z Anitą Zuchorą, Służba specjalna.
Zobacz w Google Scholar

Kamilla Baar, „Zwierciadło” listopad 2014, s. 42–49, rozmowa z Anitą Zuchorą, Portret zwielokrotniony.
Zobacz w Google Scholar

Piotr Fronczewski, „Zwierciadło” styczeń 2015, s. 54–61, rozmowa z Kamilą Drecką, Czy jeszcze mam marzenia?
Zobacz w Google Scholar

Gabriela Muskała, „Zwierciadło” wrzesień 2014, s. 74–79, rozmowa z Anną Serdiukow, Albo dobrze, albo wcale.
Zobacz w Google Scholar

Anna Dymna, „Twój Styl” listopad 2014, s. 22–28, rozmowa z Anną Jasińską, Chce się żyć.
Zobacz w Google Scholar

Anna Dymna, „Gazeta Wyborcza” grudzień 2014, rozmowa z Katarzyną Bielas, Nie nudźcie się, szalejcie, https://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,17105880,Anna_Dymna Nie_nudzcie_sie szalejcie CYKL WYBORCZEJ_.html (dostęp: 23.07.2015).
Zobacz w Google Scholar

Magdalena Stużyńska, „Twój Styl” listopad 2014, s. 38–44, rozmowa z Martą Bednarską, Mniej znaczy więcej.
Zobacz w Google Scholar

Joanna Moro, „Twój Styl” listopad 2014, s. 62–68, rozmowa z Beatą Biały, Nie uczę się na błędach.
Zobacz w Google Scholar

Edyta Olszówka, „Zwierciadło” lipiec 2014, s. 52–59, rozmowa z Katarzyną Montgomery, Bywam szorstka.
Zobacz w Google Scholar

Edyta Olszówka, „Uroda Życia” sierpień 2015, s. 16–22, rozmowa z Marzeną Rogalską, Zawsze prosto w oczy.
Zobacz w Google Scholar

Arkadiusz Jakubik, „Uroda Życia” sierpień 2015, s. 39–42, rozmowa z Magdaleną Felis, Mam ci to zagrać?
Zobacz w Google Scholar

Andrzej Grabowski, „Zwierciadło” lipiec 2014, s. 66–70, rozmowa z Hanną Halek, Przekomarzać nam się zdarza.
Zobacz w Google Scholar

Andrzej Grabowski, „Newsweek” sierpień 2013, rozmowa z Tomaszem Kwaśniewskim, Już się nie wstydzę, https://www.newsweek.pl/polska/aktor-andrzej-grabowski-w-wywiadzie-dla-newsweekpl/0y1exh0 (dostęp: 12.08.2016).
Zobacz w Google Scholar

Leszek Lichota, „Zwierciadło” lipiec 2014, s. 86–90, rozmowa z Beatą Pawłowicz, Kiedy bohater idzie na wojnę.
Zobacz w Google Scholar

Katarzyna Zielińska, „Sens” październik 2014, s. 6–12, rozmowa z Magdaleną Mołek, Kryśka i jej grafik.
Zobacz w Google Scholar

Urszula Grabowska, „Sens” marzec 2011, s. 52–58, rozmowa z Aliną Gutek, Rośnie we mnie spokój.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztof Globisz, „Sens” marzec 2011, s. 115, wysłuchała Małgorzata Wach, Anioł też człowiek.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztof Globisz, „Gazeta Wyborcza” luty 2015, rozmowa z Renatą Radłowską, Globisz odbiera telefon, http://wyborcza.pl/duzyformat/1,143522,17358380,Globisz_odbiera_telefon.html (dostęp: 23.07.2015).
Zobacz w Google Scholar

Joanna Brodzik, „Sens” styczeń 2015, s. 6–12, rozmowa z Katarzyną Drogą, Moja Lady Di.
Zobacz w Google Scholar

Artur Żmijewski, „Sens” styczeń 2015, s. 86–89, rozmowa z Hanną Halek, Emocje muszą być.
Zobacz w Google Scholar

Antoni Pawlicki, „Sens”, grudzień 2013, s. 61–63, rozmowa z Hanną Halek, Mógłbym więcej.
Zobacz w Google Scholar

Antoni Pawlicki, „Pani” luty 2016, s. 37, rozmowa z Wiką Kwiatkowską, Nie biorę jeńców.
Zobacz w Google Scholar

Magdalena Cielecka, „Sens” kwiecień 2014, s. 6–11, rozmowa z Magdaleną Mołek, Nie udaję, że jest lepiej.
Zobacz w Google Scholar

Adam Ferency, „Sens” kwiecień 2014, s. 100–102, rozmowa z Mają Jaszewską, O czym tu rozmawiać z kimś, kto nie ma poczucia humoru?
Zobacz w Google Scholar

Anna Dereszowska, „Sens” lipiec 2014, s. 6–11, rozmowa z Magdaleną Mołek, Trochę mi się w życiu pozmieniało.
Zobacz w Google Scholar

Maciej Stuhr, „Sens” lipiec 2014, s. 96–98, rozmowa z Hanną Halek, Delikatnie rzecz ujmując.
Zobacz w Google Scholar

Katarzyna Dąbrowska, „Sens” marzec 2015, s. 6–10, rozmowa z Joanną Olekszyk, Ruda rządzi.
Zobacz w Google Scholar

Karolina Gorczyca, „Sens”. Wydanie specjalne nr 4/2014, s. 8–12, rozmowa z Joanną Olekszyk, Najlepszym lekarstwem jest drugi człowiek.
Zobacz w Google Scholar

Dominika Kluźniak, „Zwierciadło” maj 2014, s. 75–80, rozmowa z Remigiuszem Grzelą, Sztuka znikania.
Zobacz w Google Scholar

Katarzyna Warnke, „Zwierciadło” maj 2014, s. 91–94, rozmowa z Zofią Fabjanowską-Micyk, Pożywki dla wyobraźni.
Zobacz w Google Scholar

Jan Peszek, „Zwierciadło” maj 2014, s. 96–101, rozmowa z Hanną Halek, Całe życie po swojemu.
Zobacz w Google Scholar

Jan Peszek, „Pani” luty 2016, s. 68–77, rozmowa z Małgorzatą Domagalik, Mistrz Jan Peszek.
Zobacz w Google Scholar

Agnieszka Grochowska, „Sens” marzec 2014, s. 8–12, rozmowa z Rafałem Masłowem, Jak już wejdziesz na wielką górę…
Zobacz w Google Scholar

Katarzyna Maciąg, „Sens” marzec 2014, s. 42–45, rozmowa z Hanną Halek, Teraz mogę być każdym.
Zobacz w Google Scholar

Kinga Preis, „Zwierciadło” marzec 2014, s. 42–49, rozmowa z Hanną Halek, Chcę czegoś więcej.
Zobacz w Google Scholar

Dorota Kolak, „Zwierciadło” marzec 2014, s. 73–76, rozmowa z Małgorzatą Wach, Jak przestałam być świętą Zuzanną.
Zobacz w Google Scholar

Ewa Kasprzyk, „Zwierciadło” styczeń 2014, s. 38–45, rozmowa z Anną Bimer, Nawet ja mam kodeks.
Zobacz w Google Scholar

Jerzy Trela, „Gazeta Wyborcza” luty 2014, rozmowa z Donatą Subbotko, Jak grzechotnik, http://wyborcza.pl/magazyn/1,136822,15627019,Jak_grzechotnik Z_Jerzym_Trela_rozmawia_Donata_Subbotko.html (dostęp: 17.10.2016).
Zobacz w Google Scholar

Artur Barciś, „Interia. Kobieta” luty 2014, rozmowa z Anną Chodacką, Zawsze reagują śmiechem, https://kobieta.interia.pl/gwiazdy/news-artur-barcis-zawsze-reaguje-usmiechem,nId,1105450 (dostęp: 10.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Artur Barciś, „Interia. Kobieta” sierpień 2015, rozmowa z Justyną Kasprzak, Już nie mam kompleksów, http://kobieta.interia.pl/gwiazdy/wywiady/news-artur-barcis-juz-nie-mam-kompleksow (dostęp: 10.08.2015).
Zobacz w Google Scholar

Artur Barciś, „Zwierciadło” wrzesień 2015, s. 70–75, rozmowa z Maciejem Gajewskim, Czekając na oklaski.
Zobacz w Google Scholar

Stanisława Celińska, „Uroda Życia” wrzesień 2015, s. 16, Stan umysłu.
Zobacz w Google Scholar

Stanisława Celińska, „Uroda Życia” wrzesień 2015, s. 46–50, rozmowa z Jakubem Janiszewskim, Lubię zaczynać od nowa.
Zobacz w Google Scholar

Krystyna Janda, „Skarb” wrzesień 2015, s. 31–35, rozmowa z Agatą Młynarską, Premiera roku.
Zobacz w Google Scholar

Anna Korcz, „Skarb” listopad 2015, s. 24–27, rozmowa z Agatą Młynarską, Spokojnie siedzę na brzegu.
Zobacz w Google Scholar

Agnieszka Grochowska, „Skarb” listopad 2015, s. 28–31, rozmowa z Agnieszką Święcicką, Nie lubię mówić: ja, ja, ja…
Zobacz w Google Scholar

Magdalena Walach, „Zwierciadło” kwiecień 2015, s. 46–52, rozmowa z Anną Serdiukow, Szczęściara.
Zobacz w Google Scholar

Mirosław Baka, „Skarb” grudzień 2015, s. 122–125, rozmowa z Marią Jolantą Ostrowską, Nie muszę niczego udowadniać.
Zobacz w Google Scholar

Tomasz Schuchardt, „Zwierciadło” listopad 2015, s. 96–100, rozmowa z Robertem Rientem, Mam szybki zapalnik.
Zobacz w Google Scholar

Wojciech Mecwaldowski, „Zwierciadło” listopad 2015, s. 72–78, rozmowa z Anną Serdiukow, Dobrze jest, jak jest.
Zobacz w Google Scholar

Ilona Ostrowska, „Zwierciadło” listopad 2011, s. 44–48, rozmowa z Beatą Pawłowicz, Jestem twardzielką.
Zobacz w Google Scholar

Julia Kijowska, „Zwierciadło” grudzień 2015, s. 56–63, rozmowa z Anną Serdiukow, Intuicja.
Zobacz w Google Scholar

Marek Kondrat, „Zwierciadło” grudzień 2015, s. 80–84, rozmowa z Hanną Halek, Zabawa w życie.
Zobacz w Google Scholar

Helena Norowicz, „Pani” luty 2016, s. 20, opracowała Iga Nyc, Pokochać albo rzucić.
Zobacz w Google Scholar

Marian Pysznik, „Pani” luty 2016, s. 22, opracowała Iga Nyc, Pokochać albo rzucić.
Zobacz w Google Scholar

Karolina Gruszka, „Pani” luty 2016, s. 24–33, rozmowa z Izą Komendołowicz, Karolina postanawia wrócić.
Zobacz w Google Scholar

Małgorzata Zajączkowska, „Pani” luty 2016, s. 36, rozmowa z Wiką Kwiatkowską, Teoria a życie.
Zobacz w Google Scholar

Agata Kulesza, „Pani” wrzesień 2015, s. 26–36, rozmowa z Izą Komendołowicz, Tamtej Agaty już nie ma.
Zobacz w Google Scholar

Maja Ostaszewska, „Zwierciadło” luty 2016, s. 32–38, rozmowa z Anną Serdiukow, Wolność kocham i rozumiem.
Zobacz w Google Scholar

Aleksandra Popławska, „Zwierciadło” styczeń 2015, s. 62–66, rozmowa z Anną Serdiukow, Chciałoby się duszę zaprzedać.
Zobacz w Google Scholar

Maja Kleczewska, „Zwierciadło” wrzesień 2014, s. 56–61, rozmowa z Remigiuszem Grzelą, Mówić za innych.
Zobacz w Google Scholar

Agnieszka Glińska, „Sens” marzec 2014, s. 54–57, rozmowa z Maciejem Zienkiewiczem, Urządzanie siebie.
Zobacz w Google Scholar

Monika Strzępka, „Zwierciadło” styczeń 2014, s. 70–74, rozmowa z Izą Klementowską, Teatr ma moc.
Zobacz w Google Scholar

Bodo Koks, „Uroda Życia” wrzesień 2015, s. 52–55, rozmowa z Magdaleną Żakowską, Moja walka.
Zobacz w Google Scholar

okladka

Pobrania

Opublikowane

7 października 2020

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN

ISBN

ISBN-13 (15)

978-83-8142-932-0

Szczegóły dotyczące dostępnego formatu publikacji: ISBN (e-book)

ISBN (e-book)

ISBN-13 (15)

978-83-8142-933-7

Inne prace tego samego autora